دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677788898108118128138148   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 125
نام نویسنده: کیانی، حمیدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش علم ­سنجی در پی بررسی ساختار طبقه ­بندی رشته ­ها و همپوشانی آن­ها درطبقه بندی موضوعی ISI, به منظور شناسایی خطاهای نظام ­مند ناشی از آن در مطالعات علم­ سنجی است. جامعۀ پژوهش کلیّۀ مقالات نمایه ­شده در پایگاه وب آو ساینس در سال 2007 به عنوان سال پایه به همراه استنادهای آن­ها در طول سال­های 2007 تا 2011 می­باشد. یافته ­های پژوهش نشان داد بین مقالات نمایه­ نامه استنادی جامع علوم، علوم اجتماعی، و هنر و علوم انسانی همپوشانی برقرار است. نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی با 32420 عنوان (79/32%)، بالاترین میزان همپوشانی را به نسبت کلّ مقالات خود با نمایه ­نامه استنادی جامع علوم دارد و نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی نیز با 1308 مقاله (47/4% به نسبت حجم خود و 16/0% به نسبت حجم نمایه­ نامه استنادی جامع علوم)، کمترین میزان همپوشانی با نمایه ­نامه استنادی جامع علوم را دارد؛ همچنین 4085 عنوان از مقالات (97/13%) نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی با مقالات نمایه ­نامه استنادی علوم اجتماعی همپوش هستند، امّا همپوشانی نسبی این نمایه­ نامه با توجّه به حجم نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی 13/4% است. با توجه به چند­رشته ­ای بودن سه پایگاه نمایه­ نامه استنادی جامع علوم، نمایه­ نامه استنادی علوم اجتماعی و نمایه ­نامه استنادی هنر و علوم انسانی و مشخّص نبودن مرز میان رشته ­ها در طبقه­ بندی موضوعیISI، نوعی همپوشانی در رشته ­های مختلف موجود در این سه پایگاه ایجاد شده است. این وضعیت منجر به افزایش حجم و میزان رؤیت­ پذیری برخی رشته­ ها شده است. بیشترین افزایش حجم نسبت به حجم اوّلیه و رؤیت‌پذیری نسبت به رؤیت­ پذیری اوّلیه در رشته ­های حوزۀ هنر و علوم انسانی مشاهده شد. همچنین با در نظر گرفتن منشاءِ تولید مقالات مشخّص شد که بین متوسط استناد به هر مقاله در سه حوزۀ علوم، علوم اجتماعی و هنر و علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که متوسط استناد به هر مقاله در حوزۀ علوم بیشتر از حوزۀ هنر و علوم انسانی است و در حوزۀ علوم اجتماعی، و هنر و علوم انسانی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. جهت همپوشانی موضوعی یا تداخل محتوایی رشته ­های حوزۀ علوم بیشتر به سمت علوم اجتماعی است و برعکس؛ امّا در جهت همپوشانی موضوعی رشته های حوزۀ هنر و علوم انسانی با حوزۀ علوم و علوم اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  علم سنجی ، خطای نظام مند ، رؤیت پذیری ، همپوشانی موضوعی ، تداخل محتوایی ، طبقه¬بندی موضوعی ISI ، پایگاه وب آو ساینس ، مؤسّسۀ اطّلاعات علمی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 124
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

 

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت‌هاي ارتباطي ، تعامل بين فردي ، رضايتمندي ، دانشجويان ، كتابداران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بين فردي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 113
نام نویسنده: نصيري مقدم، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان کتابخانه های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری می باشد. جامعه آماري اين پژوهش ساختمان، تجهيزات و منابع21 كتابخانه ي عمومي شهر مشهد بود.  جامعه انساني اين تحقيق نيز عبارتند از: 1) مسوولان کتابخانه 2)  نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين عضو و نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين غير عضو در 21 كتابخانه ی عمومي شهر مشهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی انجام گردید. برای گردآوری اطلاعات از ، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. در پژوهش حاضر از دو نوع براي بررسي ديدگاههاي مسؤولان و معلولان استفاده گردید. برای سنجش روایی از استاندارد IDA به ADA و سیاهه وارسی دسترسي به كتابخانه ها براي افراد داراي معلوليت ايفلا 2005 و نيز سیاهه وارسی ايجاد محيطي بدون مانع براي كتابخانه ها، و نظرات اساتید راهنما و مشاور، و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که براي مسؤولین 87/. و معلولان عدد 89/. تعيين گرديد كه ضریب قابل قبولي بود. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) سیاست مدونی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به معلولان وجود ندارد، 2) میانگین ارزیابی کلی معلولان از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی مشهد امتیاز 6/2 از 4 می باشد که وضعیت متوسط را نشان می دهد، 3) میانگین ارزیابی کلی مسوولان کتابخانه از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی امتیاز 1/2 از 4 می باشد که وضعیت ضعیف را نشان می دهد، 4) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان به ترتیب وضعیت پارکینگ، سطح شیبدار، فضای اختصاصی، فضای عمومی، و فضای درونی می باشد. 5) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان از دیدگاه مسؤولان کتابخانه به ترتیب، فضای اختصاصی، پارکینگ، فضای عمومی، فضای درونی، سطح شیب دار می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه ها نشان داد که: 1) بين تسهیلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد با تسهيلات و خدمات خاص مشخص شده براي معلولان در استانداردهاي بين المللي مربوطه تفاوت وجود دارد. 2) مسوؤلان کتابخانه سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را كمتر از سطحي كه براي اين موارد در استانداردهاي بين المللي مشخص شده است مي دانند. 3) معلولين سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را در سطحي بسيار كمتر از سطحي مي دانند كه مورد نياز آنهاست. 4) بين نظرات مسوؤلان کتابخانه و معلولان عضو و غير عضو كتابخانه هاي عمومي درباره كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات كتابخانه هاي عمومي براي معلولان تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  معلولان و خدمات کتابخانه های عمومی ، كتابخانه هاي عمومي مشهد ، خدمات كتابخانه براي معلولان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 539
نام نویسنده: حاتمی، محمدحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش کنترل خشم بر مهارت‌های سازگاری آن دسته از دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه که در زمینه کنترل خشم کاستی‌های اساسی داشته و در اثر برون‌ریزی، آمادگی پرخاشگری و خشونت داشته و یا زمینه‌های بیشتری برای ناسازگاری داشتند، انجام شد. روش: برنامه آموزش کنترل خشم به عنوان عامل آزمایشی برای 15 عضوگروه آزمایش ارائه شد. برای اندازه‌گیری مهارت‌های سازگاری، از سازگاری دانش‌آموزان بهره گرفته شد. برای پردازش داده‌ها، تحلیل کواریانس به کار برده شد. یافته‌ها: نسبت F مشاهده شده از نظر آماری معنادار بود (05/0p<) و پس از کنترل یا تعدیل سهم پیش آزمون، میانگین‌های دو گروه در نمره‌های پس آزمون تفاوت داشتند.

نتیجه‌گیری: اجرای آموزش کنترل خشم می‌تواند مهارت‌های آزمودنی‌ها را در زمینه سازگاری گسترش دهد و از شدت ناسازگاری بکاهد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    فاقد  


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  آموزش کنترل خشم ، مهارت‌های سازگاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 538
نام نویسنده: مهري خانيكي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف اين پ‍ژوهش بررسي اثر آموزش پيش از ازدواج مبتني بر طرح خانواده پايدار بر انتظارات زناشويي و ملاك هاي انتخاب همسر در دانش آموزان دختر دبيرستاني مي باشد. پژوهش حاضر يك پژوهش آزمايشي از نوع پيش آزمون -  پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان مجرد سال سوم دوره متوسطه  شهر خواف بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر مجرد، كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده و به صورت تصادفي  ساده در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش، مقياس انتظار از ازدواج و اولويت بخشي ملاك هاي همسر گزيني بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل كواريانس چند متغيري استفاده شد. نتايج تحقيق بيانگر تأييد فرضيه هايي است كه، براساس آن مي توان گفت: آموزش پيش از ازدواج طرح جامع خانواده پايدار موجب تعديل ملاك هاي انتخاب همسر و مولفه هاي آن (محتوايي و فرايندي) و بهبود انتظارات زناشويي و خرده مقياس هاي آن (بدبينانه، ايده آل گرايانه ،واقع گرايانه) در دانش آموزان دختر دبيرستاني مي شود.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري   

 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش پيش از ازدواج ، انتظارات زناشويي ، ملاك هاي انتخاب همسر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 536
نام نویسنده: شفيعي، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه اثر بخشي گروه درماني تحليل رفتار متقابل و واقعيت درماني گروهي بر كاهش بحران هويت و كاهش تعارضات والدين- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان نيشابور مي باشد. طرح پژوهشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل است. بدين منظور تعداد30 نفر از دانش آموزاني كه در پاسخگويي به هويت شخصي و تعارض والد- نوجوان بيشترين نمره را كردند به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب و با جايگزيني تصادفي در گروه هاي آزمايش و كنترل قرار گرفتند. دوگروه آزمایش، 10جلسه به مدت يك ساعت و نيم، گروه درمانی TA و واقعيت درماني را دریافت کردند؛ درحالیکه گروه کنترل، درمانی دریافت نکردند. پس از پايان درمان مجددا سه گروه هويت شخصي و تعارض با والدين را تكميل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و با روشهای آماری تحلیل كوواریانس و آزمون تعقیبی بن فروني مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد گروه درماني تحليل رفتار متقابل و واقعيت درماني، هردو منجر به كاهش بحران هويت و تعارض والدين- نوجوان مي شود(P<0/05) ولي تأثير واقعيت درماني بر كاهش بحران هويت بيشتراز TA است. و نيز تأثير گروه  TAبر كاهش تعارضات والدين- نوجوان، افزايش استدلال، كاهش پرخاشگري كلامي و فيزيكي بيشتر از واقعيت درماني است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ     


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  بحران هويت ، تعارضات والدين ، نوجوان، وا قعيت درماني، تحليل رفتار متقابل ، گروه درماني


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 537
نام نویسنده: رئيس المحدثين، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

انزجار از جمله هیجانات اصلی است که در آسیب­ شناسی­ روانی اختلال وسواس-­اجبار به ویژه نوع آلودگی آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. این هیجان به­ طور گسترده ­ای از طریق شرطی­ سازی­ ارزشی (EC) ایجاد می­شود و از طریق ایجاد سوگیری­ توجه بر رفتار تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر با مقایسه ­ی ارائه­ های زیرآستانه ­ای و فراآستانه ­ای در یک الگوی متشکل از تصویر-واژه، در پی بررسی آن است که آیا شرطی­ سازی­ ارزشی ­مثبت می­تواند واکنش­های ­انزجاری را در نمونه ­ی غیربالینی و شبه ­بالینی تغییر دهد یا خیر. نتایج حاصل از مطالعه­ ی اول (34=N) و دوم (39=N) نشان ­داد EC مثبت زیرآستانه­ای توانست سوگیری­ توجه نسبت به محرک­های مرتبط با انزجار خواه از نوع شرطی ­شده باشند و یا از نوع ارزشی ­درونی- را تغییر دهد در حالی‌که ارائه‌های فراآستانه ­ای چنین اثری را نشان ندادند. همچنین نتایج نشان داد EC زیرآستانه ­ای توانست برشناخت­های ضمنی (سوگیری ­توجه در تکلیف ­جستجوی ­نقطه) اثرگذار باشد اما تغییری در شناخت­های­ آشکار (ارزیابی محرک­ها در یک مقیاس نمره­ گذاری) ایجاد نکرد. مطالعه­ ی­ سوم EC مثبت زیرآستانه ­ای را بر روی نمونه­ای شبه ­بالینی با علائم وسواس‌آلودگی (10=N) در قالب طرحی متقاطع آزمایش نمود. در مرحله ­ی اول گروه آزمایشی، مداخله ­ی آزمایشی و گروه کنترل نما مداخله‌ی کنترل نما را تجربه کرد؛ نوع مداخله در مرحله دوم برای هر گروه خلاف مرحله قبل بود. در پس ­آزمون مرحله ­ی ­اول اثر مداخله (EC مثبت زیرآستانه­ ای) در کاهش دشواری در رهاسازی توجه نسبت به تصاویر مرتبط با آلودگی همچنین تصاویر نشان­ دهنده ­ی پاکیزگی مشاهده شد. همچنین در بررسی اثر مداخله­ ی آزمایشی در هرگروه تفاوت‌های معنی‌داری پس از انجام شرطی­ سازی مشاهده شد که این اثر در گروهی که شرطی ­سازی را پس از مواجهه (مداخله­ ی کنترل ­نما) تجربه کرده­ بودند گسترده­ تر بود. . این یافته­ ها پیشنهاد می­کند EC مثبت زیرآستانه ­ای می­تواند سوگیری­ توجه نسبت به موارد مرتبط با انزجار را هم در نمونه ­ی غیربالینی و هم در نمونه ­ی شبه ­بالینی وسواس­ آلودگی کاهش دهد و در مواجهه با این محرک­ها نیز تغییررفتاری ایجاد نماید.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  شرطی سازی ارزشی زیرآستانه ای ، وسواس آلودگي ، انزجار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 535
نام نویسنده: آل سيدان، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

ژك لكان از مهم ترين شارحان نظريه فرويد و از اثرگذارترين روان كاوان پس از وي به شمار مي آيد. هدف اين پژوهش استفاده از آموزه ها و روش هاي درماني روان كاوي لكان در درمان بيماران مبتلا به وسواس، و مقايسه ي اثر بخشي اين روش درماني با درمان شناختي-رفتاري ست. براي اين منظور به شكل تصادفي از ميان مراجعان كلينيك روان شناسي دانشكده ي علوم تربيتي دانشگاه فردوسي دوازده نفر كه با استفاده از آزمون تشخيص وسواس يل براون داراي وسواس تشخيص داده شده بودند، انتخاب گرديده، و در سه گروه قرار گرفتند. به يكي از اين گروه ها به مدت 10 جلسه روان درماني با استفاده از آزمون لكان، و به گروه دوم درمان شناختي-رفتاري داده شد، و گروه سوم گروه كنترل نام گرفت. پس از طي دوره درمان از تمامي آزمودني مجددن آزمون وسواس به عمل آمد. جهت ارزيابي ميزان بازگشت اختلال، پس از گذشت سه ماه از اتمام دوره ي درمان آزمون تشخيص مجددن بر روي آزمودني ها اجرا شد. در نهايت با اجراي آزمون هاي آماري ميانگين نمرات به دست آمده و تفاضل آن ها مورد مقايسه قرار گرفت، و فرضيات تحقيق به آزمايش گذاشته شد. نتايج حاكي از آن است كه: 1) درمان اختلال وسواس با استفاده از روش ها و نظريات روان كاوي لكان موثر است؛ 2) درمان شناختي-رفتاري اثر بخشي بيش تري  از درمان لكاني در بهبود نشانه هاي وسواس نشان مي دهد. 3) در پي گيري سه ماهه نشانه هاي وسواس افرادي كه به روش لكاني درمان شده بودند بازگشت كم تري نسبت به افرادي كه مورد درمان شناختي-رفتاري بودند نشان داد، و بهبود گروه درمان لكاني پايداري بيش تري داشت.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  روان كاوي ، فرويد ، لكان ، وسواس ، درمان شناختي-رفتاري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 532
نام نویسنده: محسنيان، الهامه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

 

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشكلات خواب نوپايان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شيوه های خواباندن کودک، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك؛ بررسی میانجی بودن متغير شیوه­های خواباندن کودک ميان ادراك مادر در مورد خوابيدن کودک و مشکلات خواب كودك و همچنين میان خلق و خوي کودک و مشكلات خواب وي؛ و پاسخ به اين سوال كه کدامیک از متغیرهای مذكور، پيش بيني کننده بهتر مشكلات خواب نوپايان مي باشد انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر، 180 مادر داراي كودك نوپاي 26-11 ماهه شركت نمودند. اطلاعات جمعيت شناختي، خواب شيرخوار مورل (1999)، ادراک مادر در مورد خوابيدن شیرخوار مورل (1999)، رفتار تعاملي والدين هنگام خواباندن مورل و كورتينا-بورجا (2002)، و رفتار اوايل كودكي-فرم خيلي كوتاه روتبارت و همكاران (2009) اجرا شد. يافته ها: نتايج آزمون هاي آماري نشان داد كه مشكلات خواب نوپايان، با خلق و خوی آنها، شيوه های خواباندن آنان، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ارتباط معنادار دارد. اثر ميانجي گري شيوه هاي خواباندن تأييد نشد. یک نوع شيوه خواباندن یعنی تسكين جسماني فعال و همچنین دو نوع از ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك یعنی ادراك عصبانيت و ادراك تغذيه به ترتيب قوي ترين پيش بيني كنندگان مشكلات خواب نوپايان شناسايي شدند. نتيجه گيري: نتايج مطالعه اهميت نقش ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك، شيوه هاي خواباندن، و خلق و خوي كودك را در مشكلات خواب وي مورد تأكيد قرار داد. بنابراين با هدف كاهش مشكلات خواب نوپايان و به منظور تغيير ادراك والدين و شيوه هاي خواباندن كودك، انجام مداخلات پيشگيرانه و درماني پيشنهاد مي شود. با افزايش دانش عمومي و شناسايي كودكان و مادران در معرض خطر مي توان به جلوگيري از تداوم مشكلات خواب نوپايان كمك نمود.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  خواب ، مشكلات خواب ، كودكان نوپا ، خلق و خو ، ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ، شيوه هاي خواباندن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 534
نام نویسنده: جمالی نژاد، راضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این مطلب با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه ی خلاقیت مادر - کودک بر خلاقیت کودک و خودکار آمدی مادر در کودکان پیش دبستانی انجام شد. آزمودنی ها شامل 30 کودک دختر پیش دبستانی شهرستان مشهد با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خلاقیت مادر - کودک به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای مبتنی بر شناساندن سازه ی خلاقیت و موانع آن در خانواده و آموزش تکنیک های خلاقیت به مادر و اعمال آن ها بر کودک با روش های بازی و قصه برای گروه آزمایش ارائه شد. جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت TCAM)) تورنس و برای سنجش خودکار آمدی مادر از مقیاس خودکارآمدی والدگری (PSAM) که توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا ساخته شده استفاده شده. داده های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بود (P<0.01) همین طور تفاوت بین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (P<0.01). نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش خلاقیت مادر- کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می بخشد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط خانواده و پیش دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، آموزش مادر-کودک ، خودکار آمدی والد گری ، پیش دبستانی

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677788898108118128138148   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.