دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798999109119129139149   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 533
نام نویسنده: پري زاده، هدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 230
چکیده: 

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان در میان زنان است. این پژوهش با هدف مقایسه­ ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب، تنیدگی و حل مشکل تصویر تن زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته ­اند انجام شد. در این پژوهش نیمه ­آزمایشی، مداخله­ ها در قالب 12 جلسه­ ی دو ساعتی به ­صورت دوبار در هفته بر روی بیماران مورد مطالعه اجرا شدند. نمونه­ ی این پژوهش شامل 24 نفر از زنان ساکن در مشهد بود که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته و دوره شیمی­ درمانی و پرتودرمانی آن­ها به پایان رسیده بود. این افراد با روش نمونه ­گیری داوطلبانه از میان مراجعه­ کنندگان به مرکز درمانی رضا، بیمارستان امید و بیمارستان امام رضای مشهد انتخاب شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش شامل پرسش­نامه­ ی روابط چند بعدی خود-بدن (MBSRQ) که شش خرده مقیاس ارزشیابی قیافه، جهت­ گیری قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­ گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت بدنی را دربر می­گیرد و فرم کوتاه پرسش­نامه­ ی افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود. داده­ها با روش آماری تحلیل کوواریانس یک ­متغیری و چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در مورد حل مشکل تصویر تن، در میان شش خرده مقیاس MBSRQ ، دو گروه آزمایش تنها در خرده مقیاس جهت­گیری قیافه با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند (039/0p=) و در پنج مقیاس ارزش­یابی قیافه ، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­گیری تناسب اندام ، وزن ذهنی و رضایت بدنی تفاوت معناداری را نشان ندادند. بااین وجود، میانگین نمره­ی کل آزمون گروه وجودی به صورت معناداری از میانگین گــروه واقعیت-درمـانی (004/0p=) بالاتر بود. نتایج تحلیل نمرات DASS-21 تفاوت معناداری را میان نتایج افسردگی، اضطراب و تنیدگی دو گروه آزمایش نشان نداد. با توجه به یافته­های پژوهش، گروه­ درمانی وجودی و واقعیت­ درمانی گروهی به یک میزان در کاهش اختلالات هیجانی زنان ماستکتومی شده مؤثرند. بااین وجود، گروه درمانی وجودی به حل مؤثر مشکل تصویر تن این زنان منجر می­گردد، درحالی­که واقعیت­ درمانی گروهی در این زمینه تأثیر معنادارندارد

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرطان پستان ، گروه درماني وجودي ، واقعيت درماني گروهي ، افسردگي ، اضطراب ، تنيدگي ، تصوير تن ، ماستکتومی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 529
نام نویسنده: حاجی شمسایی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

تا‌کنون پژوهش‌های متعددی در مورد ناسازگاری‌ها و مسائل انضباطی در کلاس درس انجام گرفته، اما در تحقیقات گذشته در ایران، به ارتباط بین جو روانی اجتماعی کلاس (به عنوان بافت یادگیری) و خودتنظیمی (به عنوان توانایی فراگیران) و رابطه این دو عامل مهم با ناسازگاری کلاسی و مشکلات انضباطی، کمتر پرداخته‌شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی جو روانی اجتماعی کلاس و خودتنظیمی با ناسازگاری دانش‌آموزان انجام گرفته‌است. آزمودنی‌ها شامل 414 دانش آموز پایه‌ی سوم راهنمایی شهر سبزوار (شامل202 پسر و 212 دختر) بودند که به روش خوشه‌ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان راهنمایی انتخاب شدند. از سه ی جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر، گیدینگز و مک روبی، 1995 ی خودتنظیمی تحصیلی (کانل و ریان، 1989) و ‌ی سازگاری دانش‌آموزان (سینها و سینگ، 1993) استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی که از روش تحلیل مسیر و همبستگی جهت شناخت رابطه بین متغیرها استفاده شد. فرضیه اصلی پژوهش با این عنوان که بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی به صورت مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق واسطه‌گری خودتنظیمی رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت. برخی شاخص‌های کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگوی تحلیل مسیر به این شرح بود (052/0=RSMEA[1]، 9= df، 07/19=2c، 99/0=[2]GFI، 95/0=AGFI[3] و 11/2= df/2c (. نتایج همچنین نشان داد که بین  خودتنظیمی و ناسازگاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد (r=-0 /30, p=/001). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که خودتنظیمی درونی و سبک تنظیمی همانندسازی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی منفی ناسازگاری را دارند و خودتنظیمی بیرونی پیش‌بینی‌کننده مثبت ناسازگاری است. همچنین بین جو روانی کلاس و ناسازگاری رابطه منفی معناداری وجود دارد ( r= -0/40, p= 0/001). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که جو انضباط و جو همبستگی قدرت پیش بینی کنندگی منفی ناسازگاری را دارند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نیز نشان داد که میانگین نمرات دختران در خودتنظیمی و پسران در ناسازگاری بطور معنی‌داری بالاتر بود(P< 0/05) . بنابراین با توجه به اثرات مثبت کاربرد راهبردهای خودتنظیمی در کاهش ناسازگاری دانش‌آموزان، فراهم‌کردن جو روانی اجتماعی مطلوب کلاسی که به خودتنظیمی دانش‌آموزان بیانجامد، نقش مهمی در کاهش ناسازگاری آنان ایفا خواهد کرد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   


 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  جو روانی اجتماعی کلاس ، خودتنظیمی ، ناسازگاری کلاسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 528
نام نویسنده: لامعی، بی بی عفت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

اهمالکاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.  تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تاخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می کند.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است.  مطالعه اول با هدف بررسي رابطه بين ساختار انگیزشی و اهمالکاری تحصیلی  در دانشجويان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.  در اين پژوهش 97 نفر از دانشجویان (47% مرد،3/1  SD=،21 M=) به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت و های فرم دموگراتیک دانشجویان، اهداف شخصي (PCI)، احساس كنترل(SCI)، اهمالکاری تحصیلی(PASS) را تکمیل نمودند.  نتایج نشان داد که الف) افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين سن و احساس كنترل منفي اهمالکاری تحصیلی را افزايش مي دهد و افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين احساس كنترل مثبت و انگيزش انطباقی اهمالکاری تحصیلی را كاهش مي دهد.  ب) بين ساختار انگيزشي انطباقی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد ج) بين احساس کنترل مثبت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد. د) بين احساس کنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و ذ) بين ساختار انگيزشي انطباقی و اهمالکاری تحصیلی دانشجويان رابطه معنادار و معکوس(منفی) وجود دارد.  در مطالعه دوم كه با هدف بررسي اثربخشي برنامه‌ي غني سازي و ارتقاي زندگي در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجويان شاهد انجام شد.  20  نفر از آزمودنی های داوطلب (50% مرد،2/1SD= ،2/21 M=) مطالعه اول که ساختار انگیزشی غیر انطباقی  و اهمالکاری بالا را نشان مي دادند، دعوت شدند كه به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش (10=N) و کنترل  (10=N) جایگزین شدند.  نتایج بدين قرار بود: (الف) روش کوتاه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي در بهبود اهمال‌کاری تحصیلی دانشجويان مؤثر است ؛ (ب) ساختار انگیزشی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل، سازگارانه تر و انطباقی تر شد؛ (ج) بين احساس كنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (د) بين نمره احساس کنترل مثبت گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ذ) بين نمره احساس کنترل منفی گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ر) بين ساختار انگیزشی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (ز) بين ساختار انگیزشی انطباقي و احساس کنترل عمومی دانشجويان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی ، اهمالکاری تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، احساس کنترل ، برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی ، دانشجويان شاهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 530
نام نویسنده: صمصامي، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 

این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع نشانه ­های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی در دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز و همین­طور مقایسه‌ی توانایي­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی کودکان ADHD و عادی انجام شد. آزمودنی­ها شامل  231 نفر (122 پسر و 109 دختر) بودند که به وسیله­ ی نمونه­ گیری خوشه­ای تصادفی با رعایت نسبت جنسیتی از جامعه 768 نفری دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز انتخاب شده بودند. به منظور بررسی شیوع نشانه­ های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی به ترتیب ­ های کانرز و پردازش حسی (SPM) بر روی نمونه­ مورد نظر اجرا و سپس توانایی­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی، هجده کودک که به عنوان ADHD شناسایی شده بودند با کودکان بدون اختلال (213 نفر) در توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از شیوع 36/7 درصدی نشانه­ های اختلال ADHD بود، شیوع نقص شدید و متوسط توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی نیز به ترتیب 8/4 و 7/11 درصد گزارش گردید. علاوه بر این تحلیل­های انجام شده به وسیله­ ی آزمون تی گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده­ ی تفاوت کودکان ADHD و عادی در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی بود. نتایج این تحقیق نشان­ دهنده­ ی شیوع قابل توجه نشانه­ های اختلال ADHD و نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی در کودکان است. نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی نیز در این پژوهش به عنوان علت اختلال ADHD شناخته شده است. بنابراین توجه به توانايي­هاي کودکان در زمینه­ ی  پردازش­های حسی و مهارت­های حرکتی در رابطه با پیشگیری و درمان اختلال ADHD  حائز اهمیت است.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري              
 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه ، بيش فعالي ، شيوع ، پردازش حسي ، مهارت حركتي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 531
نام نویسنده: زينليان بافنده، زهرا
نویسنده دوم: حامدتابعی، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  فاقد


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 502
نام نویسنده: صفرزائی، مهرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش برنامه آمادگی برای والدشدن بر اضطراب، افسردگی و سلامت روان زنان نخست باردار بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نخست باردار 20 تا 35 ساله بودند که در هفته های 28 تا 30 بارداری قرار داشتند وبرای معاینات دوران بارداری  در سال 1391 به مراکز بهداشتی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 32 نفر از این زنان داوطلب ، انتخاب، و به دوگروه 16نفره  آزمایش و کنترل تقسیم شدند.برای زنان گروه آزمایش برنامه به سوی والد شدن و برای زنان گروه کنترل برنامه تغذیه سالم آموزش داده شد. هر دو گروه در طی دومرحله پیش آزمون پس آزمون سلامت عمومی گلدبرگ، افسردگی بک و اضطراب بک را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش این برنامه ، اضطراب ، افسردگی و سلامت روان را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود بخشید

فهرست مندرجات - فهرست منابع وماخذ - -


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش برنامه به سوی والدشدن ، اضطراب، افسردگی ، سلامت روان و بارداری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 282
نام نویسنده: کردافشاری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي رابطه‌ي بين سبك‌هاي ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه بود. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه‌ي آماري در اين پژوهش شامل كليه‌ي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان شهر گنبد كه در سال تحصيلي 91-90 در رشته‌هاي علوم تجربي و علوم انساني و رياضي مشغول به تحصيل بوده‌اند، كه تعداد آنان برابر 2510 بوده كه از اين تعداد 1320 نفر دختر و 1190 نفر پسر بوده‌اند. حجم نمونه در اين تحقيق 336 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران و مطابق با جدول مورگان برآورد گرديد و نمونه‌ها با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي مرحله‌اي از جامعه‌ي آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، ‌ي سبك تدريس موسي‌پور (1377)، و ‌ي درگيري تحصيلي كريستيانا (2006) بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاي از نرم‌افزار Exel و SPSS استفاده شده است. يافته‌ها نشان داد بين سبك ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه رابطه مثبت وجود دارد، دانش‌آموزان سبك تدريس فعال (دانش‌آموز محور) را ترجيح مي‌دهند، ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان از متوسط به بالا است، نمرات اكتسابي دانش‌آموزان دختر در سبك ترجيحي تدريس معلم محور و دانش‌آموز محور بالاتر از پسران بود و ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان دختر بيشتر بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تدریس ، سبک تدریس ، درگیری تحصیلی ، شناخت ، عاطفه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 281
نام نویسنده: بهمن آبادی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری گروه علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. در بررسی رعایت اصول اخلاقی در پژوهش مؤلفه­های حقوق آزمودنی­ها، رعایت اصول اخلاقی در استناددهی، رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه رساله­های دکتری دفاع شده طی 5 سال (1386 تا 1390) در سه دانشکده علوم انسانی (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سیاهه­ای استفاده شده که بر اساس آن وضعیت رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری مشخص شده است. برای احراز روایی از روایی محتوا (نظر متخصصان روش تحقیق) استفاده شد و برای مشخص کردن پایایی تحلیل محتوا از کدگذار دوم و با استفاده از ضریب کاپا مشخص شد که میزان پایایی برابر با 82/0 بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که در رابطه با رعایت حقوق آزمودنیها، صرفاً در 3/4 درصد رساله­هاچگونگی اخذ رضایت آگاهانه توضیح داده شده بود، در 3/4 درصد رساله­ها رضایت آگاهانه به صورت مکتوب اخذ شده بود، در همه رساله­ها مشارکت کنندگان برای اخذ رضایت آگاهانه قادر بوده­اند، هیچ کدام از رساله­­های مورد بررسی بر روی گروه­های خاص شامل سالمندان، اطفال و بیماران روانی پژوهشی انجام نداده بودند که لازم باشد از سرپرستان و یا والدین آنها رضایت آگاهانه اخذ کنند. در هیچ رساله­ای اشاره­ای به آزاد گذاردن مشارکت کنندگان در ادامه شرکت در پژوهش یا ترک آن  نشده بود. در هیچ رساله­ای لزومي به مشاهده مشارکت کننده بدون اطلاع خودش نبوده است، تنها در 4/17 درصد رساله­ها به چگونگی آگاه کردن آزمودنی­ها از اهداف و ماهیت مطالعه اشاره شده بود، نحوه معرفی پژوهشگر به آزمودنی­ها در 13 درصد رساله­ها شرح داده شده بود، پژوهشگران در هیچکدام از رساله­ها به رازداری در پژوهش اشاره­ای نکرده بود، آزمودنی­ها در 4/91 درصد رساله­ها قابل شناسایی نبودند، تنها در 13 درصد رساله­ها به سلامت و آسایش آزمودنی­ها توجه شده بود، تنها در 13 درصد رساله­ها چاره اندیشی برای عوارض مربوط به مطالعه پیش بینی شده بود و در 3/4 درصد رساله­ها به موضوع استرس­آور بودن مطالعه به طور کامل اشاره شده بود. در ارتباط با مؤلفه اصول استناددهی و ارجاع،  در53 درصد رساله­های مورد مطالعه گویه استانداردهای نقل قول رعایت شده بود، در 94 درصد از منابع معتبر استفاده شده بود، در 75 درصد رساله­ها استناددهی درون متنی رعایت شده بود و در 2/20 درصد آنها استناددهی برون متنی  به طور کامل شده بود و در رابطه با مؤلفه رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش، در 7/8 درصد رساله­هاي دكتري گویه رازداری رعایت شده بود، در 3/4 درصد به تحقیر مشارکت کنندگان پرداخته شده بود، در 1/88 درصد روش گردآوری داده­ها مشخص شده بود، در 75 درصد اعتبار ابزار پژوهش گزارش شده بود، در 9/67 درصد روش تحلیل داده­ها مشخص شده بود، در 3/79 درصد همسو بودن روش تحلیل داده­ها با روش تحقیق پژوهش به طور کامل رعایت شده بودند و 5/59 درصد از رساله­ها دارای تعهدنامه اخلاقی بودند. همچنین بین رساله­های دانشکده­های مختلف علوم انسانی ( ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بین رساله­ها در سال­های مختلف (1386، 1387، 1388، 1389 و 1390)، و بین مرتبه علمی اساتید راهنمای رساله­ها (استادیار، دانشیار، استاد) از لحاظ میزان رعایت اصول اخلاقی در پژوهش تفاوت وجود داشت. بطور کلی، نظر به اینکه وضعیت رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری مطلوب نیست، پیشنهاد می­شود در سطح دانشگاه­ها کمیته­های اخلاق جهت نظارت کامل بر انجام پژوهش­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دایر شده و در زمینه آموزش نیز به برگزاری کارگاه­های آموزش اصول علمی و اخلاقی انجام پژوهش و غنی­تر کردن مبحث اخلاق پژوهش در کتابهای روش تحقیق اقدام شود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، رساله های دکتری ، حقوق آزمودنی ها ، استناددهی ، گزارش پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 280
نام نویسنده: کاظمی قره چه، مهوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

با توجه به رشد روز افزون آموزش الكترونيكي و تركيب آن در برنامه هاي درسي مؤسسات آموزش عالي، كيفيت محتواي آموزش الكترونيكي به عنوان يكي از اساسي ترين نمود آن در حوزه تعليم و تربيت ، موضوع مهمي به شمار مي آيد. اين پژوهش درصدد ارزيابي كيفيت محتواي الكترونيكي در برنامه درسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از طريق سنجش سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي و نقش ها و مسؤوليت هاي افراد دخيل در آن است. در بررسي توصيفي و ارزيابانه حاضر، جامعه آماري افرد دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، اسناد و مدارک مرتبط با فرایند تولید محتوای الکترونیکی و كليه دانشجويان آموزش الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درسال تحصيلي 91-1390 را تشکیل می دهند. از تعداد 5000 دانشجو، براساس روش نمونه گيري طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد 274 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش چك ليست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي، چك ليست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملكرد نقش ها و مسؤوليت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی و محقق ساخته سنجش كيفيت فرايند توليد محتواي الكترونيكي بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌های حاصل از مشاهده و مصاحبه و ، از قضاوت مبتني بر طيف، آماره های توصیفی ( ميانگين، واریانس و انحراف معيار) و همچنین آمار استنباطی( t-test) بر مبنای نقطه 50 و 70 درصدی، استفاده شد. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي و وضعیت مطلوب در سطوح عملكرد نقش ها و مسؤوليت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی بود. نتايج آزمون تي تك نمونه­اي نیز نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب درکیفیت محتواي الکترونیکی ارائه شده در دوره­هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد. نتایج بیانگر این است كه كيفيت محتواي ارائه شده در دوره­هاي آموزش الكترونيكي از ديدگاه محقق و همچنین دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد از وضعيت نسبتأ مطلوبي بر خوردار مي­باشد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ     

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  کیفیت ، برنامه درسی ، محتوای الکترونیکی ، فرآیندتولید محتوای الکترونیکی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 279
نام نویسنده: جودی قاسمکندی، بابک
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در شرکت ایران خودرو خراسان، انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی غیرآزمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنانی بود که در سال 1390 در دوره‌­های آموزشی که در سطح تغییر رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته، شرکت داشتند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه­ای به حجم 170 نفر از کارکنانی که در این دوره شرکت کرده بودند به طور تصادفی طبقهای انتخاب شدند؛ و از این بین داده­های مربوط به 127 نفر جمع­آوری شد. برای ابزار پژوهش ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری از محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی این توسط اساتید علوم تربیتی و اساتید مدیریت تأیید شد و پایایی آن 94/0 به دست آمد. برای ابزار پژوهش انتقال یادگیری از فرم ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی ایران خودرو خراسان استفاده شد که روایی محتوایی این فرم توسط متخصصان این سازمان مورد تأیید قرار گرفته و با تأیید اساتید علوم تربیتی نهایی گردید و برای پایایی از تأیید مصححان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار در این سازمان نامطلوب است و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری دارند و می‌توانند انتقال یادگیری را پیش­بینی کنند. بر اساس فرضیه‌­های فرعی پژوهش ویژگی‌های کارآموز با مؤلفه­های شرایط­فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره­وری آموزش، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش­بینی کند. محیط کاری نیز با مؤلفه­های پشتیبانی­های محیط­کاری و مشوق­های محیطی، رابطه مثبت و معناداری برقرار کرد و توانست پیش­بین خوبی برای انتقال یادگیری باشد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اثربخشی آموزشی ، انتقال یادگیری ، ویژگی های کارآموز ، طراحی آموزشی ، محیط کاری

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798999109119129139149   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.