دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798090100110120130140150   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 502
نام نویسنده: صفرزائی، مهرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش برنامه آمادگی برای والدشدن بر اضطراب، افسردگی و سلامت روان زنان نخست باردار بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نخست باردار 20 تا 35 ساله بودند که در هفته های 28 تا 30 بارداری قرار داشتند وبرای معاینات دوران بارداری  در سال 1391 به مراکز بهداشتی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 32 نفر از این زنان داوطلب ، انتخاب، و به دوگروه 16نفره  آزمایش و کنترل تقسیم شدند.برای زنان گروه آزمایش برنامه به سوی والد شدن و برای زنان گروه کنترل برنامه تغذیه سالم آموزش داده شد. هر دو گروه در طی دومرحله پیش آزمون پس آزمون سلامت عمومی گلدبرگ، افسردگی بک و اضطراب بک را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش این برنامه ، اضطراب ، افسردگی و سلامت روان را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود بخشید

فهرست مندرجات - فهرست منابع وماخذ - -


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش برنامه به سوی والدشدن ، اضطراب، افسردگی ، سلامت روان و بارداری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 282
نام نویسنده: کردافشاری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي رابطه‌ي بين سبك‌هاي ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه بود. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه‌ي آماري در اين پژوهش شامل كليه‌ي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان شهر گنبد كه در سال تحصيلي 91-90 در رشته‌هاي علوم تجربي و علوم انساني و رياضي مشغول به تحصيل بوده‌اند، كه تعداد آنان برابر 2510 بوده كه از اين تعداد 1320 نفر دختر و 1190 نفر پسر بوده‌اند. حجم نمونه در اين تحقيق 336 نفر بود كه با استفاده از فرمول كوكران و مطابق با جدول مورگان برآورد گرديد و نمونه‌ها با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي مرحله‌اي از جامعه‌ي آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، ‌ي سبك تدريس موسي‌پور (1377)، و ‌ي درگيري تحصيلي كريستيانا (2006) بود. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌هاي از نرم‌افزار Exel و SPSS استفاده شده است. يافته‌ها نشان داد بين سبك ترجيحي تدريس با درگيري تحصيلي دانش‌آموزان پايه‌ي سوم متوسطه رابطه مثبت وجود دارد، دانش‌آموزان سبك تدريس فعال (دانش‌آموز محور) را ترجيح مي‌دهند، ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان از متوسط به بالا است، نمرات اكتسابي دانش‌آموزان دختر در سبك ترجيحي تدريس معلم محور و دانش‌آموز محور بالاتر از پسران بود و ميزان درگيري تحصیلی دانش‌آموزان دختر بيشتر بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تدریس ، سبک تدریس ، درگیری تحصیلی ، شناخت ، عاطفه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 281
نام نویسنده: بهمن آبادی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری گروه علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. در بررسی رعایت اصول اخلاقی در پژوهش مؤلفه­های حقوق آزمودنی­ها، رعایت اصول اخلاقی در استناددهی، رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه رساله­های دکتری دفاع شده طی 5 سال (1386 تا 1390) در سه دانشکده علوم انسانی (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سیاهه­ای استفاده شده که بر اساس آن وضعیت رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری مشخص شده است. برای احراز روایی از روایی محتوا (نظر متخصصان روش تحقیق) استفاده شد و برای مشخص کردن پایایی تحلیل محتوا از کدگذار دوم و با استفاده از ضریب کاپا مشخص شد که میزان پایایی برابر با 82/0 بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که در رابطه با رعایت حقوق آزمودنیها، صرفاً در 3/4 درصد رساله­هاچگونگی اخذ رضایت آگاهانه توضیح داده شده بود، در 3/4 درصد رساله­ها رضایت آگاهانه به صورت مکتوب اخذ شده بود، در همه رساله­ها مشارکت کنندگان برای اخذ رضایت آگاهانه قادر بوده­اند، هیچ کدام از رساله­­های مورد بررسی بر روی گروه­های خاص شامل سالمندان، اطفال و بیماران روانی پژوهشی انجام نداده بودند که لازم باشد از سرپرستان و یا والدین آنها رضایت آگاهانه اخذ کنند. در هیچ رساله­ای اشاره­ای به آزاد گذاردن مشارکت کنندگان در ادامه شرکت در پژوهش یا ترک آن  نشده بود. در هیچ رساله­ای لزومي به مشاهده مشارکت کننده بدون اطلاع خودش نبوده است، تنها در 4/17 درصد رساله­ها به چگونگی آگاه کردن آزمودنی­ها از اهداف و ماهیت مطالعه اشاره شده بود، نحوه معرفی پژوهشگر به آزمودنی­ها در 13 درصد رساله­ها شرح داده شده بود، پژوهشگران در هیچکدام از رساله­ها به رازداری در پژوهش اشاره­ای نکرده بود، آزمودنی­ها در 4/91 درصد رساله­ها قابل شناسایی نبودند، تنها در 13 درصد رساله­ها به سلامت و آسایش آزمودنی­ها توجه شده بود، تنها در 13 درصد رساله­ها چاره اندیشی برای عوارض مربوط به مطالعه پیش بینی شده بود و در 3/4 درصد رساله­ها به موضوع استرس­آور بودن مطالعه به طور کامل اشاره شده بود. در ارتباط با مؤلفه اصول استناددهی و ارجاع،  در53 درصد رساله­های مورد مطالعه گویه استانداردهای نقل قول رعایت شده بود، در 94 درصد از منابع معتبر استفاده شده بود، در 75 درصد رساله­ها استناددهی درون متنی رعایت شده بود و در 2/20 درصد آنها استناددهی برون متنی  به طور کامل شده بود و در رابطه با مؤلفه رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش، در 7/8 درصد رساله­هاي دكتري گویه رازداری رعایت شده بود، در 3/4 درصد به تحقیر مشارکت کنندگان پرداخته شده بود، در 1/88 درصد روش گردآوری داده­ها مشخص شده بود، در 75 درصد اعتبار ابزار پژوهش گزارش شده بود، در 9/67 درصد روش تحلیل داده­ها مشخص شده بود، در 3/79 درصد همسو بودن روش تحلیل داده­ها با روش تحقیق پژوهش به طور کامل رعایت شده بودند و 5/59 درصد از رساله­ها دارای تعهدنامه اخلاقی بودند. همچنین بین رساله­های دانشکده­های مختلف علوم انسانی ( ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بین رساله­ها در سال­های مختلف (1386، 1387، 1388، 1389 و 1390)، و بین مرتبه علمی اساتید راهنمای رساله­ها (استادیار، دانشیار، استاد) از لحاظ میزان رعایت اصول اخلاقی در پژوهش تفاوت وجود داشت. بطور کلی، نظر به اینکه وضعیت رعایت اصول اخلاقی در رساله­های دکتری مطلوب نیست، پیشنهاد می­شود در سطح دانشگاه­ها کمیته­های اخلاق جهت نظارت کامل بر انجام پژوهش­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دایر شده و در زمینه آموزش نیز به برگزاری کارگاه­های آموزش اصول علمی و اخلاقی انجام پژوهش و غنی­تر کردن مبحث اخلاق پژوهش در کتابهای روش تحقیق اقدام شود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش ، رساله های دکتری ، حقوق آزمودنی ها ، استناددهی ، گزارش پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 280
نام نویسنده: کاظمی قره چه، مهوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 174
چکیده: 

با توجه به رشد روز افزون آموزش الكترونيكي و تركيب آن در برنامه هاي درسي مؤسسات آموزش عالي، كيفيت محتواي آموزش الكترونيكي به عنوان يكي از اساسي ترين نمود آن در حوزه تعليم و تربيت ، موضوع مهمي به شمار مي آيد. اين پژوهش درصدد ارزيابي كيفيت محتواي الكترونيكي در برنامه درسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از طريق سنجش سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي و نقش ها و مسؤوليت هاي افراد دخيل در آن است. در بررسي توصيفي و ارزيابانه حاضر، جامعه آماري افرد دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، اسناد و مدارک مرتبط با فرایند تولید محتوای الکترونیکی و كليه دانشجويان آموزش الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درسال تحصيلي 91-1390 را تشکیل می دهند. از تعداد 5000 دانشجو، براساس روش نمونه گيري طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد 274 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش چك ليست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي، چك ليست مشاهده و مصاحبه محقق ساخته سنجش سطوح عملكرد نقش ها و مسؤوليت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی و محقق ساخته سنجش كيفيت فرايند توليد محتواي الكترونيكي بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌های حاصل از مشاهده و مصاحبه و ، از قضاوت مبتني بر طيف، آماره های توصیفی ( ميانگين، واریانس و انحراف معيار) و همچنین آمار استنباطی( t-test) بر مبنای نقطه 50 و 70 درصدی، استفاده شد. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملكرد مراحل توليد محتواي الكترونيكي و وضعیت مطلوب در سطوح عملكرد نقش ها و مسؤوليت های دخیل در فرایند تولید محتوای الکترونیکی بود. نتايج آزمون تي تك نمونه­اي نیز نشان دهنده وضعیت نسبتأ مطلوب درکیفیت محتواي الکترونیکی ارائه شده در دوره­هاي آموزش الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد. نتایج بیانگر این است كه كيفيت محتواي ارائه شده در دوره­هاي آموزش الكترونيكي از ديدگاه محقق و همچنین دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد از وضعيت نسبتأ مطلوبي بر خوردار مي­باشد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ     

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  کیفیت ، برنامه درسی ، محتوای الکترونیکی ، فرآیندتولید محتوای الکترونیکی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 279
نام نویسنده: جودی قاسمکندی، بابک
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در شرکت ایران خودرو خراسان، انجام شد. روش پژوهش توصیفی، از نوع علی غیرآزمایشی بود. جامعه آماری شامل کارکنانی بود که در سال 1390 در دوره‌­های آموزشی که در سطح تغییر رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته، شرکت داشتند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه­ای به حجم 170 نفر از کارکنانی که در این دوره شرکت کرده بودند به طور تصادفی طبقهای انتخاب شدند؛ و از این بین داده­های مربوط به 127 نفر جمع­آوری شد. برای ابزار پژوهش ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری از محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی این توسط اساتید علوم تربیتی و اساتید مدیریت تأیید شد و پایایی آن 94/0 به دست آمد. برای ابزار پژوهش انتقال یادگیری از فرم ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی ایران خودرو خراسان استفاده شد که روایی محتوایی این فرم توسط متخصصان این سازمان مورد تأیید قرار گرفته و با تأیید اساتید علوم تربیتی نهایی گردید و برای پایایی از تأیید مصححان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس سؤال اصلی پژوهش، تغییر رفتار در این سازمان نامطلوب است و فاصله معناداری با میانگین مطلوب دارد. یافته­های مربوط به فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های کارآموز، طراحی آموزشی و محیط کاری رابطه مثبت و معناداری با انتقال یادگیری دارند و می‌توانند انتقال یادگیری را پیش­بینی کنند. بر اساس فرضیه‌­های فرعی پژوهش ویژگی‌های کارآموز با مؤلفه­های شرایط­فردی، انگیزه، خودکارآمدی و ادراک بهره­وری آموزش، رابطه معناداری با انتقال یادگیری نداشت و نتوانست انتقال یادگیری را پیش­بینی کند. محیط کاری نیز با مؤلفه­های پشتیبانی­های محیط­کاری و مشوق­های محیطی، رابطه مثبت و معناداری برقرار کرد و توانست پیش­بین خوبی برای انتقال یادگیری باشد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ    


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اثربخشی آموزشی ، انتقال یادگیری ، ویژگی های کارآموز ، طراحی آموزشی ، محیط کاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 278
نام نویسنده: خالق خواه، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

 پژوهش حاضر به مقایسه دیدگاه‌های غزالی و کرکگور درباره رابطه عقل و دین و اشارات آن در تربیتِ‌دینی پرداخته است. در این باره بر اساس پیشینه نظری موضوع، ابتدا نظریه‌های راجع به رابطه عقل و دین و تربیتِ‌دینی مورد بحث قرار گرفته است.

 سپس دیدگاههای کرکگور و غزالی در خصوص رابطه این دو و تربیتِ‌دینی متناسب با آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. از دیدگاه کرکگور نظر به قالب فکری وی مولفه هستی‌مندی (شناخت، آزادی، فردیت و احساس دلشوره) و ایمان و رابطه آن با عقل (انفسیت، شورمندی، جهش، برهانهای کرکگور بر ضد استدلال آفاقی و مراحل حیات) مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز با توجه به قالب‌های فکری او اشعریت، مخالفت با فلسفه، تصوف، ایمان و عقل مورد بحث قرار گرفت.

 مبتنی بر مبانی پیش گفته به مفهوم تربیتِ‌دینی از منظر کرکگور و غزالی پرداخته شده و اهداف، اصول و روش‌هایی که با این مفهوم تناسب دارند، بیان گردیده است. از دیدگاه کرکگور برای تربیتِ‌دینی دو مرحله استخراج گردید. از آنجایی که فرد برای رسیدن به مرحله حیات دینی باید ویژگی‌هایی داشته باشد، در مرحله اول ابتدا ویژگی‌هایی که باید کسب شود (آزاد بودن، شناخت خود و فردیت داشتن)، مورد نظر قرار گرفت. و در مرحله دوم انفسیت، شورمندی و جهش مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز نظر به تقسیم او از انسانها، تربیتِ‌دینی نیز برای سه گروه مختلف ارائه شد. اولین گروه، عوام هستند که برای این گروه عادت و عمل محوری و برای گروه خواص اهل برهان، خردورزی و در نهایت برای خواص اهل تصوف، تقدم الهام بر تعلیم، التزام و ارتباط شریعت با طریقت، توام نمودن تفکر با تطهیر قلب مورد توجه قرار گرفت. در ادامه به روشهای مورد نظر برای رسیدن به مولفه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان به مقایسه نظرات این دو اندیشمند در دو بعد میزان استفاده از عقل در جهت توجیه باورهای دینی و میزان توجه به ایمان از دیدگاه کرکگور و غزالی پرداخته شد و نقدهایی که بر این نظرات مطرح شده ذکر گردید. نتیجه نهایی اینکه ایمان‌گرایی را می‌توان با توجه به نظرات این دو اندیشمند در تربیتِ‌دینی مورد توجه جدی قرار داد، اگر چه در این راه می‌توان از عقل نیز به عنوان مقدمه‌ای در جهت رسیدن به حیات دینی بهره برد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ    فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  عقل ، دین ، تربیت دینی ، ایمان گرایی ، کرکگور ، غزالی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 277
نام نویسنده: فیروزیان اصل، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان و رابطه­ی جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران میباشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران که در سال 91-1390 مشغول خدمت بودند. بدین منظور 152 تن به صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، دو ی ابعاد جو سازمانی هالپین وکرافت و مولفه‌های سازمان یادگیرندۀ واتکینز و مارسیک جهت سنجش این دو متغیر تهیه شد. جهت توصیف آماری تک‌تک سؤالات ‌های جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر: میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شده است. جهت پاسخ به معناداری سؤالات پژوهش از آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. از آنجا که سوال سوّم پژوهش به بررسی ارتباط بین دو متغیر می‌پردازد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین، جهت پیش‌بینی تغییرات جوّ سازمانی از روی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، از مدل رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که ميانگين نمرۀ جو سازمانی دانشگاه مازندران 21/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ بالاتر از متوسط این دانشگاه است. همچنین، ميانگين نمرۀ سازمان یادگیرندۀ دانشگاه مازندران 02/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ متوسط است، و نشانگر نياز به حركت اين دانشگاه به سمت ایجاد فضای سازمانی مطلوب جهت يادگيرنده‌شدن هر چه بیشتر و روزافزون ميباشد. به اضافه، يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه بین جو سازماني و سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران (01/0 p<و 93/0=r) رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد و باتوجه به نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ارائه‌شده مشخص شد که جو سازمانی توانایی پیشبینی سازمان یادگیرنده را دارد. بنابراین، میتوان گفت که برای استقرار سازمان یادگیرنده، ایجاد جو و فضای سازمانی مطلوب در دانشگاه مازندران امری ضروری است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جوّ سازمانی ، سازمان یادگیرنده ، مدیریت آموزش عالی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 276
نام نویسنده: اسفندیاری گیسور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

امروزه برنامه‌­های آموزش و توسعه قابلیت­‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم­‌ترین و ارزشمند­ترین هدف سازمان محسوب می‌­شود. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره­‌های آموزش مدیران گروه‌­های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه است و از حیث هدف جزو پژوهش­‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری دوره­‌های آموزشی مدیران گروه‌­های دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بودند. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت فراگیران از دوره و میزان یادگیری آن­‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل رضایت فراگیران، پیش ­آزمون یادگیری، پس ­آزمون یادگیری و خود ­ارزیابی بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/0 محاسبه گردید. پایایی آزمون‌­ها یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان محاسبه گردید، میزان پایایی آزمون­‌ها 88/0 بدست آمد. پایایی خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۹ /0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است، همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن­‌ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند و به‌کارگیری مدل آندراگوژی نولز موجب بهبود اثربخشی آموزش مدیران می‌شود

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش ، مدیران گروه ، آموزش مدیران ، آندراگوژی ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 275
نام نویسنده: محمدزاده قصر، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی (تحليلي بر وضع موجود و ترسيم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دكتري دانشگاه فردوسي مشهد كه از موضوع رساله خود دفاع كرده بودند و دانشجويان کارشناسی ارشد كه حداقل 3 ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود، همچنین استادان راهنمای اين دانشگاه طي سال تحصيلي 91-1390 ­بود. از  جامعه مذکور، 102 تن استاد راهنما، 63 تن دانشجوی دکتری و 139 تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند. با استفاده از ­های محقق ساخته، عملکرد استادان راهنما و دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرایند راهنمایی پایان­نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش­های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره، و آزمون فريدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملكرد استادان راهنما در فرايند راهنمایی پایان­نامه و رساله از ديدگاه دانشجويان در کل مقیاس و مؤلفه­های آن و همچنین عملكرد دانشجویان در فرايند انجام پایان‌نامه يا رساله از ديدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه­های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه 75 درصدی به طور معناداری پایین­تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملكرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملكرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه­ها در مؤلفه­های عملکرد دانشجويان از ديدگاه استادان راهنما (p=.000 ,27/67= (3)x2) و در مولفه­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجويان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,32/327= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده­مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000)، اما درخرده­مقیاس­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجویان در گروه­های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر مي‌رسد استاد راهنما و دانشجو، در فرايند راهنمايي پايان‌نامه، عملكرد مطلوبي نداشته و با وظايف و تعهدات خود آشنايي لازم را ندارند. در نهایت، برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله، چهار راهبرد توجه اثربخش، همدلی اثربخش، توانمندسازی اثربخش، و حریم حرفه­ای اثربخش به منظور بهبود عملكرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشاركت اثربخش، تعهد اثربخش، تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملكرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گرديد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  پایان نامه ، رساله ، فرایند راهنمایی ، تعهدات استاد راهنما ، تعهدات دانشجو ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 527
نام نویسنده: تقوی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

این پژوهش با بهره گیری از مبانی تئوری سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود، فقدان پدر و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی رابطه موجود بین این متغیرها و نیز پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس متغیرهای ذکر شده، طراحی شده بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت از زنان متاهل شاهد مراجعه کننده به مناطق سه گانه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مشهد و مرکز مشاوره شاهد بود. نمونه شامل 148 خانم در بازه سنی 20 تا 35 سال و با حداقل تحصیلات دیپلم در دو گروه دارای پدر خوانده و گروه بدون پدر خوانده بود. ابزارهای پژوهشی را سبک های دلبستگی (AAQ: هازان و شیور،1987)، تمایز یافتگی خود (DSI: اسکورون و دندی، 2004)، و صمیمیت زناشویی (PAIR: شافر و السون، 1981) تشکیل دادند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، واریانس سه راهه (فرضیه پژوهش)، همبستگی پیرسون (سوال اول و دوم)، و تحلیل رگرسیون چندگانه (سوال سوم پژوهش) بودند. یافته های پژوهش نشان داد که هرکدام از متغیرهای سبک دلبستگی و تمایز یافتگی خود و نیز وجود یا عدم وجود پدر خوانده در تعامل با سبک دلبستگی، تاثیر معناداری بر صمیمیت زناشویی داشتند. همچنین به شکل جزیی تر سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی، و سطح درون روانی تمایز یافتگی یعنی، موقعیت من و پاسخ دهی هیجانی، تاثیر معنا داری بر صمیمیت زناشویی داشتند ( فرضیه پژوهش). نتایج همچنان نشان دادند که بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنادار و بین سبک دلبستگی ایمن و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (سوال اول پژوهش). نتایج همچنین نشان دادند که بین موقعیت من و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معنادار، و همچنین بین گریز عاطفی و نیز هم جوشی با دیگران با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (سوال دوم پژوهش). در نهایت نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده یه طور معناداری قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی است و در این میان، موقعیت من، گریز عاطفی، و هم جوشی با دیگران و همچنین سبک دلبستگی ایمن به خوبی قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند.

نهایی این است که ارتقاء سبک دلبستگی و نیز تمایز یافتگی خود، می تواند بهبود و افزایش میزان صمیمیت زوجین را پیش بینی کند و درمانگران و مشاوران در حیطه های فردی و به ویژه زوج درمانی و خانواده درمانی می توانند با بکارگیری این راهبردها به نتایج خوبی دست یابند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  سبک های مختلف دلبستگی ، تمایز یافتگی خود ، فقدان پدر ، پدر خوانده ، صمیمیت زوجین

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798090100110120130140150   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.