دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798090100110120130140150   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 278
نام نویسنده: خالق خواه، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

 پژوهش حاضر به مقایسه دیدگاه‌های غزالی و کرکگور درباره رابطه عقل و دین و اشارات آن در تربیتِ‌دینی پرداخته است. در این باره بر اساس پیشینه نظری موضوع، ابتدا نظریه‌های راجع به رابطه عقل و دین و تربیتِ‌دینی مورد بحث قرار گرفته است.

 سپس دیدگاههای کرکگور و غزالی در خصوص رابطه این دو و تربیتِ‌دینی متناسب با آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. از دیدگاه کرکگور نظر به قالب فکری وی مولفه هستی‌مندی (شناخت، آزادی، فردیت و احساس دلشوره) و ایمان و رابطه آن با عقل (انفسیت، شورمندی، جهش، برهانهای کرکگور بر ضد استدلال آفاقی و مراحل حیات) مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز با توجه به قالب‌های فکری او اشعریت، مخالفت با فلسفه، تصوف، ایمان و عقل مورد بحث قرار گرفت.

 مبتنی بر مبانی پیش گفته به مفهوم تربیتِ‌دینی از منظر کرکگور و غزالی پرداخته شده و اهداف، اصول و روش‌هایی که با این مفهوم تناسب دارند، بیان گردیده است. از دیدگاه کرکگور برای تربیتِ‌دینی دو مرحله استخراج گردید. از آنجایی که فرد برای رسیدن به مرحله حیات دینی باید ویژگی‌هایی داشته باشد، در مرحله اول ابتدا ویژگی‌هایی که باید کسب شود (آزاد بودن، شناخت خود و فردیت داشتن)، مورد نظر قرار گرفت. و در مرحله دوم انفسیت، شورمندی و جهش مورد توجه قرار گرفت. از دیدگاه غزالی نیز نظر به تقسیم او از انسانها، تربیتِ‌دینی نیز برای سه گروه مختلف ارائه شد. اولین گروه، عوام هستند که برای این گروه عادت و عمل محوری و برای گروه خواص اهل برهان، خردورزی و در نهایت برای خواص اهل تصوف، تقدم الهام بر تعلیم، التزام و ارتباط شریعت با طریقت، توام نمودن تفکر با تطهیر قلب مورد توجه قرار گرفت. در ادامه به روشهای مورد نظر برای رسیدن به مولفه‌های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان به مقایسه نظرات این دو اندیشمند در دو بعد میزان استفاده از عقل در جهت توجیه باورهای دینی و میزان توجه به ایمان از دیدگاه کرکگور و غزالی پرداخته شد و نقدهایی که بر این نظرات مطرح شده ذکر گردید. نتیجه نهایی اینکه ایمان‌گرایی را می‌توان با توجه به نظرات این دو اندیشمند در تربیتِ‌دینی مورد توجه جدی قرار داد، اگر چه در این راه می‌توان از عقل نیز به عنوان مقدمه‌ای در جهت رسیدن به حیات دینی بهره برد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ    فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  عقل ، دین ، تربیت دینی ، ایمان گرایی ، کرکگور ، غزالی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 277
نام نویسنده: فیروزیان اصل، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی میزان و رابطه­ی جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران میباشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران که در سال 91-1390 مشغول خدمت بودند. بدین منظور 152 تن به صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. همچنین، دو ی ابعاد جو سازمانی هالپین وکرافت و مولفه‌های سازمان یادگیرندۀ واتکینز و مارسیک جهت سنجش این دو متغیر تهیه شد. جهت توصیف آماری تک‌تک سؤالات ‌های جوّ سازمانی و سازمان یادگیرنده از شاخص‌های آمار توصیفی نظیر: میانگین، واریانس و انحراف معیار استفاده شده است. جهت پاسخ به معناداری سؤالات پژوهش از آزمون t تک‌نمونه‌ای استفاده شد. از آنجا که سوال سوّم پژوهش به بررسی ارتباط بین دو متغیر می‌پردازد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین، جهت پیش‌بینی تغییرات جوّ سازمانی از روی مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، از مدل رگرسیون چندگانه (روش گام‌به‌گام) استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که ميانگين نمرۀ جو سازمانی دانشگاه مازندران 21/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ بالاتر از متوسط این دانشگاه است. همچنین، ميانگين نمرۀ سازمان یادگیرندۀ دانشگاه مازندران 02/3 ميباشد كه حاكي از نمرۀ متوسط است، و نشانگر نياز به حركت اين دانشگاه به سمت ایجاد فضای سازمانی مطلوب جهت يادگيرنده‌شدن هر چه بیشتر و روزافزون ميباشد. به اضافه، يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه بین جو سازماني و سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران (01/0 p<و 93/0=r) رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد و باتوجه به نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ارائه‌شده مشخص شد که جو سازمانی توانایی پیشبینی سازمان یادگیرنده را دارد. بنابراین، میتوان گفت که برای استقرار سازمان یادگیرنده، ایجاد جو و فضای سازمانی مطلوب در دانشگاه مازندران امری ضروری است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جوّ سازمانی ، سازمان یادگیرنده ، مدیریت آموزش عالی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 276
نام نویسنده: اسفندیاری گیسور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

امروزه برنامه‌­های آموزش و توسعه قابلیت­‌های مدیران در سطوح مختلف مدیریت مهم­‌ترین و ارزشمند­ترین هدف سازمان محسوب می‌­شود. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره­‌های آموزش مدیران گروه‌­های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش این پژوهش آزمایشی با طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه است و از حیث هدف جزو پژوهش­‌های کاربردی می‌باشد. جامعه آماری دوره­‌های آموزشی مدیران گروه‌­های دانشگاه فردوسی در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بودند. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت فراگیران از دوره و میزان یادگیری آن­‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل رضایت فراگیران، پیش ­آزمون یادگیری، پس ­آزمون یادگیری و خود ­ارزیابی بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/0 محاسبه گردید. پایایی آزمون‌­ها یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان محاسبه گردید، میزان پایایی آزمون­‌ها 88/0 بدست آمد. پایایی خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۹ /0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است، همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن­‌ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند و به‌کارگیری مدل آندراگوژی نولز موجب بهبود اثربخشی آموزش مدیران می‌شود

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش ، مدیران گروه ، آموزش مدیران ، آندراگوژی ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 275
نام نویسنده: محمدزاده قصر، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهای راهنمایی پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی (تحليلي بر وضع موجود و ترسيم وضع مطلوب) بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ دانشجویان دوره‌ی دكتري دانشگاه فردوسي مشهد كه از موضوع رساله خود دفاع كرده بودند و دانشجويان کارشناسی ارشد كه حداقل 3 ماه از تاریخ دفاع از پیشنهاده‌ی پژوهشی آن‌ها گذشته بود، همچنین استادان راهنمای اين دانشگاه طي سال تحصيلي 91-1390 ­بود. از  جامعه مذکور، 102 تن استاد راهنما، 63 تن دانشجوی دکتری و 139 تن دانشجوی کارشناسی ارشد با روش نمونه­گیری سهمیه­ای انتخاب شدند. با استفاده از ­های محقق ساخته، عملکرد استادان راهنما و دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرایند راهنمایی پایان­نامه و رساله مورد آزمون قرار گرفت. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش­های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره، و آزمون فريدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملكرد استادان راهنما در فرايند راهنمایی پایان­نامه و رساله از ديدگاه دانشجويان در کل مقیاس و مؤلفه­های آن و همچنین عملكرد دانشجویان در فرايند انجام پایان‌نامه يا رساله از ديدگاه استادان راهنما در کل مقیاس و مؤلفه­های مشارکت اثربخش و تعامل اثربخش در نقطه 75 درصدی به طور معناداری پایین­تر از حد مطلوب بود (P<.01). بین وضع مطلوب و وضع موجود کل مقیاس عملكرد استادان راهنما و مؤلفه‌های آن از دیدگاه دانشجویان و در کل مقیاس عملكرد دانشجویان و مؤلفه‌های آن از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (P<.01). بین میانگین رتبه­ها در مؤلفه­های عملکرد دانشجويان از ديدگاه استادان راهنما (p=.000 ,27/67= (3)x2) و در مولفه­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجويان تفاوت معناداری وجود داشت (p=.000 ,32/327= (3)x2). همچنین بین گروه‌های آموزشی مختلف از لحاظ خرده­مقیاس‌های عملکرد دانشجویان از دیدگاه استادان راهنما تفاوت معناداری وجود داشت (F(4, 94)= 3.77, p= 0.000)، اما درخرده­مقیاس­های عملکرد استادان راهنما از ديدگاه دانشجویان در گروه­های آموزشی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد (F(4, 194)= 1.36, p= 0.37). به نظر مي‌رسد استاد راهنما و دانشجو، در فرايند راهنمايي پايان‌نامه، عملكرد مطلوبي نداشته و با وظايف و تعهدات خود آشنايي لازم را ندارند. در نهایت، برای بهبود وضعیت راهنمایی پایان‌نامه و رساله، چهار راهبرد توجه اثربخش، همدلی اثربخش، توانمندسازی اثربخش، و حریم حرفه­ای اثربخش به منظور بهبود عملكرد استاد راهنما در فرایند راهنمایی و چهار راهبرد مشاركت اثربخش، تعهد اثربخش، تعامل اثربخش و علاقه‌ی اثربخش به منظور بهبود عملكرد دانشجو در فرایند انجام پایان نامه یا رساله ارائه گرديد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  پایان نامه ، رساله ، فرایند راهنمایی ، تعهدات استاد راهنما ، تعهدات دانشجو ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 527
نام نویسنده: تقوی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

این پژوهش با بهره گیری از مبانی تئوری سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود، فقدان پدر و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی رابطه موجود بین این متغیرها و نیز پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس متغیرهای ذکر شده، طراحی شده بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت از زنان متاهل شاهد مراجعه کننده به مناطق سه گانه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مشهد و مرکز مشاوره شاهد بود. نمونه شامل 148 خانم در بازه سنی 20 تا 35 سال و با حداقل تحصیلات دیپلم در دو گروه دارای پدر خوانده و گروه بدون پدر خوانده بود. ابزارهای پژوهشی را سبک های دلبستگی (AAQ: هازان و شیور،1987)، تمایز یافتگی خود (DSI: اسکورون و دندی، 2004)، و صمیمیت زناشویی (PAIR: شافر و السون، 1981) تشکیل دادند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، واریانس سه راهه (فرضیه پژوهش)، همبستگی پیرسون (سوال اول و دوم)، و تحلیل رگرسیون چندگانه (سوال سوم پژوهش) بودند. یافته های پژوهش نشان داد که هرکدام از متغیرهای سبک دلبستگی و تمایز یافتگی خود و نیز وجود یا عدم وجود پدر خوانده در تعامل با سبک دلبستگی، تاثیر معناداری بر صمیمیت زناشویی داشتند. همچنین به شکل جزیی تر سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی، و سطح درون روانی تمایز یافتگی یعنی، موقعیت من و پاسخ دهی هیجانی، تاثیر معنا داری بر صمیمیت زناشویی داشتند ( فرضیه پژوهش). نتایج همچنان نشان دادند که بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنادار و بین سبک دلبستگی ایمن و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (سوال اول پژوهش). نتایج همچنین نشان دادند که بین موقعیت من و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معنادار، و همچنین بین گریز عاطفی و نیز هم جوشی با دیگران با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (سوال دوم پژوهش). در نهایت نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده یه طور معناداری قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی است و در این میان، موقعیت من، گریز عاطفی، و هم جوشی با دیگران و همچنین سبک دلبستگی ایمن به خوبی قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند.

نهایی این است که ارتقاء سبک دلبستگی و نیز تمایز یافتگی خود، می تواند بهبود و افزایش میزان صمیمیت زوجین را پیش بینی کند و درمانگران و مشاوران در حیطه های فردی و به ویژه زوج درمانی و خانواده درمانی می توانند با بکارگیری این راهبردها به نتایج خوبی دست یابند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  سبک های مختلف دلبستگی ، تمایز یافتگی خود ، فقدان پدر ، پدر خوانده ، صمیمیت زوجین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 123
نام نویسنده: بهرامی، واحد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

فناوریهای وب2 به دلیل قابلیت های تعاملی و ارتباطی فراوانی که دارند کاربردهای فراوانی در کتابخانه‌های جهان در سالهای گذشته داشته‌اند،  اما بررسی‌ها حکایت از استفاده اندک و بسیار کم از این فناوریها در کتابخانه‌ها و خصوصا" کتابخانه‌های دانشگاهی ایران داشته است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر،  شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از فناوریهای وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. بر این اساس 45 عامل بازدارنده در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌ها شناسایی شد که در قالب سه دسته کلی (عوامل مربوط به کتابداران،  عوامل مربوط به کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی) مورد برسی قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای کشور است. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش،   محقق ساخته­ای است که براساس مطالعه منابع و مرور متون مربوطه و مشاهدات پژوهشگر از ابزارهای وب 2.0 طراحی شده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریهای وب2 کم و بسیار کم است. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان آشنایی کتابداران از فناوریهای وب2 مربوط به فناوری وبلاگ و کمترین میزان آشنایی کتابدارن مربوط به فناوری فهرستنویسی اجتماعی است. همچنین بر طبق نتایج بدست آمده،  کتابداران از ابزار ویکی بیشتر از سایر ابزارها استفاده می کنند و کمترین میزان استفاده آنان مربوط به فناوریهای سایت‌های برچسب گذاری و نشانه گذاری اجتماعی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که هر سه دسته عامل مورد بررسی،   در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی تأثیر دارد و در این میان بیشترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابدارن است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد از نظر کتابداران استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ضرورت زیادی دارد و بیشترین ضرورت نیز مربوط به فناوری آر.اس.اس با میانگین 1.95 است. در پایان پژوهش پیشنهادهایی توسط پژوهشگر در جهت رفع موانع استفاده از فناوریهای وب2  در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارائه شده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فناوری های اطلاعاتی ، وب2 ، کتابدار2 ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه های دانشگاهی ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مرادی مقدم، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسايي الگوي رشد علم ايران در حوزه علوم طی سالهای 2010-1980 (سه دهه) و مقايسة آن با الگوي جهاني رشد علم طي همين سالها بوده است. اين پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش روندپژوهی و  بر اساس تحلیل سری­های زمانی انجام گرفته است. در این پژوهش از شیوه سرشماری استفاده شده و نمونه­گیری انجام نشده است. جامعه مورد پژوهش شامل كليه توليدات علمي نمايه شدة ايران و جهان در نمايه استنادي علوم (SCI) در سالهاي 2010-1980، بوده، همچنین آمار کلیة دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاهها در دو وزارتخانة علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نیزآمار مربوط به ميزان تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای مذكور مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات برتر، نویسندگان برتر، کشورهای همکاری کنندة برتر، زبانهای پربسامد و مدارک پربسامد در تولید علم ایران و جهان طی سال­های مورد بررسی شناسایی گردید. بر اساس تحلیل سری­های زمانی و با استفاده از نرم افزار آماری R الگوی رشد علم ایران و جهان همراه با نمودار الگوی رشد اين دو شناسایی گردید و بر اساس الگوی حاکم، تولید علم ایران و جهان پيش­بيني شد. یافته ها نشان داد الگوی رشد علم ایران لجستیکی و الگوی رشد علم جهان نمایی بوده است. در طی سال­های مورد بررسی تولید علم ایران روند رشد سالیانه یکنواختی نداشته و نرخ رشد ساليانة توليد علم ايران در دهه اول منفی و در دهه دوم مثبت و پایین، ولی در دهه سوم مثبت و بالا بوده است. متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران در این مدت %15 و جهان 15/3 درصد بوده که بر اين اساس، متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران تقریبا 5 برابر جهان بوده است. بیشترین تولید علم ایران (هشتاد درصد) در سال­های 2004-2010 انجام گرفته است.  برخی از عوامل موثر بر تولید علم ایران بررسی و تحلیل گردید. یافته ها همچنین  نشان داد همبستگي بين تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي، تعداد اعضاي هيأت علمي و ميزان توليد ناخالص ملي با توليد علم ایران مثبت و معنادار بود. نتایج نشان داد افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و میزان تولید ناخالص ملی ایران افزایش تولید علم ایران را به دنبال داشته­­اند. همچنین  فرضیة پرایس مبنی بر رشد نمایی علم با مقدار ثابت دوبرابری تولید علم هر پانزه سال یک بار، در مورد تولید علم ایران و جهان تایید نشد.  مقدار ثابت رشد مورد نظر پرایس مبهم بوده و نیاز به تجدیدنظر دارد.  همانگونه که در مورد تولید علم ایران دیده شد، شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی باعث تفاوت الگوی رشد علمی ملی و بین­المللی می­شود. الگوهاي رشد علم و كاربرد آنها در سطوح ملي و بين­المللي و نيز عوامل اثرگذار بر فراز و فرود اين رشد نيازمند تحقيقات بيشتري است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رشد علم ، تولید علم ، الگوی رشد علم ، فرضیه پرایس ، تولید ناخالص ملی ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: مرادنژاد، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

   هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب­های چاپی لاتین و پایگاه­های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می­باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سؤال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه­های اطلاعاتی لاتین می­پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سؤالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده­های حوزه­های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی بودند که با روش نمونه­گیری غیر احتمالی افزایشی انتخاب شدند. بخش دوم پژوهش با رویکردی کمّی و با کمک سه فرضیه پژوهشی به تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) و تعیین هزینه­های خرید کتاب­های چاپی و هزینه­های اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی لاتین پرداخت. جامعه آماری این قسمت پژوهش عبارت بودند از 1897 عنوان کتاب­ چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام­متن الکترونیکی لاتین (Elsvier؛ Proquest؛ Springer؛ Scopus؛ IEEE؛ ACS؛ ASME؛ Ebsco؛ Emerald؛ Oxford؛ Sage Publication و Wiley). درباره کتاب­های چاپی از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد و با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی حجم نمونه 320 عنوان تعیین شد.

   ارزشیابی مجموعه در این پژوهش از سه روش علمی "بررسی دیدگاه دست‌اندرکاران امر سفارشات در مورد مجموعه، با توجه به اسناد و مدارک مجموعه­سازی"، شمارش "فراوانی استفاده" و "تحلیل هزینه- اثربخشی" انجام پذیرفت. در این راستا برای گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش­های بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادی، اسناد و مدارک کتابخانه­ای مانند "قبض­های انبار کتاب­های چاپی"، "دفتر ثبت کتاب­های چاپی" و "توافق­نامه­های مجوز استفاده" پایگاه­های اطلاعاتی، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه­ها، برخی اطلاعات دیگر، مانند قیمت خرید کتاب­های چاپی و قیمت اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی از طریق این ابزارها گردآوری شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران و میزان استفاده آنها از منابع به روش مشاهده (ثبت وقایع) عمل شد. در این راستا با بررسی رخدادهای امانت نرمافزار سیمرغ برای کتابهای چاپی و همچنین بررسی این رخدادها از طریق "تحلیل گزارشهای تراکنش" برای پایگاههای اطلاعاتی، آثار به جا مانده از رفتارهای کاربران استخراج گردید. درباره سیاست­های مجموعه­سازی نیز اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و نیز "مصاحبه متمرکز گروهی" با دست‌اندرکاران سفارشات کتابخانه­های مورد مطالعه انجام گرفت.

   یافته­های پژوهش نشان داد، کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با کتاب­های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی، از روش‌ها و رویه­های اصولی و علمی مجموعه­سازی استفاده نمی­کنند. در نهایت آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان استفاده از کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 2. میزان استفاده کاربران در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی از پایگاههای اطلاعاتی لاتین بیشتر از کتابهای چاپی لاتین است؛ 3. هزینه- اثربخشی پایگاههای اطلاعاتی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 4. هزینه- اثربخشی کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجموعه سازی کتاب های چاپی لاتین ، مجموعه سازی پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین ، تحلیل هزینه- اثربخشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 526
نام نویسنده: کشت کار، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

خشونت خانگی از جمله آشفتگی­ های زناشویی است که تاثیرات منفی را بر خانواده و زوجین می ­گذارد و پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای قربانیان به بار می­ آورد، به همین دلیل متخصصین سلامت روان را بر آن داشته است تا توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

دیدگاه­ های مختلفی به بررسی این آشفتگی پرداخته­ اند در این میان درمان هیجان ­مدار (EFT) و آموزش عملی مهارت­ های ارتباط صمیمانه به زوجین (PAIRS) دو روش درمانی هستند که با دیدگاهی متفاوت به این مقوله پرداخته ­اند.

 از این رو، پژوهش حاضر بر آن شده به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد بر کاهش خشونت خانگی زوجین بپردازد. این تحقیق از نوع شبه­ آزمایشی با پیش­ آزمون ، پس ­آزمون و گروه گواه است. بدین منظور تعداد 30 زوج که به دلیل خشونت خانگی به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج (20 نفر) در دو گروه آزمایش و 5 زوج (10نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان اجرا گردید. تمام این افراد پرسش­نامه پرخاشگری باس و پری را در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون تکمیل کردند. افراد گروه­های آزمایشی در 10 جلسه درمان یک ساعت و نیمه شرکت کردند.

نتایج نشان می­ دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­ ها بیانگر آن است که هر دو گروه درمانی باعث کاهش سطح خشونت خانگی می­شود واز نظر اثربخشی هر دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معناداری نداشتند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  خشونت خانگی ، درمان هیجان مدار ، آموزش عملی مهارت های صمیمانه به زوجین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، تعامل بین فردی ، رضایتمندی ، دانشجویان ، کتابداران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بین فردی

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798090100110120130140150   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.