دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808191101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: جوانمیری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد راه حل مدار بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر انجام شد. افسردگی یکی از شایعترین بیماری های زمان ما به شمار می رود تا بدان جا که این بیماری را به سرماخوردگی روانی تعبیر کرده اند. نوجوانی نیز دورانی بسیار حساس و سرنوشت ساز در زندگی افراد می باشد و افسردگی در نوجوانی تا حد زیادی شایع است. بنابراین درمان این اختلال در سنین نوجوانی امری ضروری به شمار می رود.

 این پژوهش یک پژوهش شبه تجربی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه مداخله نما استفاده شده است. جامعه آماری، تمامی نوجوانان دختر افسرده شهرستان صحنه بودند که از آن میان 20 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش و مداخله نما قرار گرفتند. داده ها به کمک افسردگی بک (BDI) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغیر مستقل، درمان راه حل مدار بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت به منظور حذف اثر آزماینده، گروه مداخله نما تحت آموزش های نامربوط قرار داشت (آموزش مهارت های مطالعه). پس از پایان جلسات دوباره BDI در مورد هر دو گروه اجرا شد و پس از یک ماه، آزمون پیگیری به عمل آمد و BDI اجرا گردید. سپس با استفاده از آزمون T مستقل وکوواریانس، یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی راه حل مدار در کاهش افسردگی نوجوانان دختر تأثیر دارد و در سطح 01/0 = α  معنی دار می باشد. همچنین نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده پایداری اثر درمان می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی راه حل مدار به صورت معنی داری موجب کاهش افسردگی نوجوانان دختر گردیده است.

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان راه حل مدار ، افسردگی ، نوجوانان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 119
نام نویسنده: شریف، عاطفه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 250
چکیده: 

زمينه: فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی فارسی به منزله ابزاری استاندارد و ملی جهت بازنمایی موضوعی کتاب‌‌های فارسی از سوی کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه‌‌ها در ايران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بازشناسي عمیق ویژگی‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی در سه حيطه ساختار زباني، شبكه معنايي و نظام مفهومی است.

روش‌شناسي: پژوهش از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذیرفته است. دستور کار کدگذاری مطابق با پرسش‌های پژوهش، چارچوب تعریف شده، مبانی نظری به ویژه در حوزه زبان و بازنگری متخصصان آن حوزه تدوین شد. فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی ویرایش سوم و دو پیوست آن (11233 رکورد) و سرعنوان‌های موضوعی مشترک در فهرست کنگره و فارسی (9519 رکورد) به منزله جامعه آماری قرار گرفت. بخشي از داده‌ها از سطح جامعه آماري و بخشی دیگر از طریق نمونه‌ تصادفی گردآوري شد. اما در شناسایی شبکه کلی سلسله مراتب و نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی تمامی رکوردهای سرعنوانی (84545 رکورد) مورد بررسی قرار گرفت. نظام مفهومی حاصل شده از سرعنوان‌ها با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد.

يافته‌ها: طبق یافته‌ها از نظر ساختار زبانی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی با 17/86 درصد از زبان طبیعی پیروی کرده‌اند و 87/79 درصد از سرعنوان‌ها پیش‌همارای طبیعی هستند. از نظر دستوری شکل غالب سرعنوان‌ها به صورت اسم (1/96 درصد) و گروه اسمی (87 درصد) است. تفاوت معناداری میان دو فهرست از نظر نوع زبان، وجود یادداشت دامنه و وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبکه معنایی، تفاوتی اساسی و معنادار میان دو فهرست قابل مشاهده است. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. در تحلیل نظام مفهومی سرعنوان‌های موضوعی 241 درخت سلسله مراتب شناسایی شد. بزرگترین درخت‌ها  به منزله سرعنوان رأس (از جمله پزشکی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، قراردادها، ریخته‌گری، ریاضیات، مدیریت، حقوق و ...)  در نظام مفهومی تعیین شد. یافته‌ها نشانگر تفاوت سرعنوان‌های رأس فهرست کنگره با فهرست فارسی است. بیش از نیمی از سرعنوان‌های رأس (26/55%) با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در تحلیل دامنه موضوعی مشخص گردید که نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی جزئی‌تر از محتوای رشته‌های تحصیلی در ایران است و بخش کوچکی از نظام دانشی ایران و نه تمامی آن به صورت درخت سلسله‌مراتبي نظم يافته و بازنمایی شده است. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌ است و در سایر حوزه‌ها پیوند میان موضوعات به واسطه رابطه سلسله مراتبی، آن گونه که انتظار می‌رود برقرار نشده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به کاستی‌های فهرست سرعنوان‌ها به ویژه ضعف و اشکال در شبکه روابط معنایی و نظام مفهومی آن لازم است این فهرست در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بررسي و بازنگری قرار گیرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سرعنوان موضوعی فارسی ، ساختار زبانی ، شبکه معنایی ، نظام مفهومی ، سرعنوان موضوعی کنگره ، نظام دانشی ایران ، رده بندی کنگره ، سازماندهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 274
نام نویسنده: جامه بزرگ، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نياز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مؤلفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون­هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهایت، مورد نظر در مجموع بر روی نفر 122 هنرآموز، 27 کادر مدیریتی و 162 نفر از هنرجويان هنرستان‌های فني و حرفه‌ای اجرا شد. با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، شرکت کنندگان شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای را در دو سطح اهمیت و عملکرد ارزیابی و رتبه بندی کردند. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري، آزمون اثرات بين آزمودنی‌ها و آزمون t همبسته)، همچنین دو مدل ارزیابی نیاز (مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) استفاده شد. شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای به تفکیک از دیدگاه سه گروه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای، از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی، و از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان به دست آمد و در نهايت، 26 شایستگی حرفه‌ای مورد نیاز كه در دیدگاه سه گروه مشترك بود، ارائه شد. همچنين، با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد كه بين وضع موجود (سطح عملكرد هنرآموزان در شایستگی‌های حرفه‌ای) و وضع مطلوب (ميزان اهميت شایستگی‌های حرفه‌ای) اختلاف و فاصله وجود دارد. به علاوه، بین ديدگاه سه گروه از شایستگی‌های حرفه‌ای نيز تفاوت و اختلاف وجود داشت. بر اساس این یافته‌ها، توصیه شده است که همه 79 شایستگی حرفه‌ای باید مبنایی را برای ایجاد برنامه‌های درسی تربیت معلم شکل دهد. به علاوه، شایستگی‌هایی حرفه‌ای که نمره اختلاف بالایی بین سطح اهمیت و عملکرد داشتند باید به عنوان اولویت هایی برای برنامه‌های درسی قبل و ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شوند.            

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش و پرورش فنی و حرفه ای ، هنرآموز فنی و حرفه ای ، شایستگی های حرفه ای مورد نیاز ، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ، مدل ارزیابی نیازهای بوریچ ، مدل تحلیل کوآدرانت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 525
نام نویسنده: امین، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 273
نام نویسنده: گراوند، هوشنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

دانشگاه­ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي­باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي­باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده­هاي علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم اداري دانشگاه فردوسي و دانشجويان دانشکده­هاي دندانپزشکي، پزشکي، داروسازي و پرستاري و مامايي علوم پزشکي مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي، نمونه­اي به حجم 285 نفر انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، ­هاي خودکارآمدي پژوهش، محيط آموزشي- پژوهشي، عوامل اجتماعي و عملکرد آموزشي پژوهشي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل عاملي تاييدي و اکتشافي، معادلات ساختاري، همبستگي پيرسون، رگرسيون، تحليل واريانس و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0= NNFI). هر چند مدل کلي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار بود اما ضرايب مسير g در تمام مسيرها معنادار نبود و ضريب β خودکارآمدي پژوهشی به عملکرد تحصيلي معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خودکارآمدي، عملکرد پژوهشي و آموزشي از طريق مقياس‌ عوامل اجتماعي قابل پيش بيني هستند. همچنين خودکارآمدي پژوهشي از طريق محيط آموزشي-پژوهشي قابل پيش بيني بود اما عملکرد آموزشي و پژوهشي از طريق محيط آموزشي - پژوهشي قابل پيش بيني نبودند. نتايج نشان داد که بين عملکرد آموزشي، خودکارآمدي پژوهشي و مولفه­هاي آن، عوامل اجتماعي و خرده مولفه حمايت اساتيد، همچنين خرده مولفه زير ساخت­ها و امکانات از محيط آموزشي پژوهشي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معناداري وجود دارد..

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکار آمدی ، پژوهش ، اجتماعی ، محیط آموزشی ، عملکرد ، تحصیلات تکمیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 524
نام نویسنده: عباس زاده، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 523
نام نویسنده: تربتی، زهرا
نویسنده دوم: شریعتی، نگین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان شادکامی انجام گرفت.سوالات اصلی یاین پژوهش این بود که آیا بین جهت گیری مذهبی افراد(درونی و بیرونی) و میزان شادکامی آنان رابطه ای وجود دارد؟و آیا متغییرهای یاد شده در سطوح سنی و تحصیلی مختلف متفاوت اند؟پژوهش حاضر این رابطه را در 50 نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کرده است.ابزارهای سنجش در این تحقیق شامل شادکامی آکسفورد 29سوالی،با سوالات چهارجوابی،نمرات بین0تا 87،توسط گلزاری (1383)ترجمه و هنجار گردیده است،و نیز جهت گیری مذهبی آلپورت (21سوالی) بودند.این تحقیق به کمک ضریب همبستگی پیرسون و نیز آزمون تی گروه های مستقل تحلیل گردید.نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که:

1-بین شادکامی و جهت گیری مذهبی درونی رابطه معنا دار وجود دارد

2-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر شادکامی تفاوت معنا دار وجود ندارد

3- میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنا دار وجود دارد

4-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

5- میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر شادکامی تفاوت معنادار وجود ندارد

6-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنادار وجود ندارد.

7-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 522
نام نویسنده: قطب، ایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

یکپارچه کردن درمان مبتنی بر پژوهش در محیط های بالینی، در حال حاضر از مهم ترین اولویت ها در درمان سوء مصرف مواد است.  از طرفی با افزایش فزاینده مصرف مورفین ها و به خصوص متاآمفتامین ها در کشور و ناکامی نسبی درمان نگهدارنده با متادون برای مهار این معضل، نیاز به یک درمان منسجم و قدرتمند روانشناختی که شخصیت و سبک زندگی بیماران را هدف قرار دهد، به شدت احساس می شود.  از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه اثر بخشی مدل ماتریکس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد بود. آزمودنی های گروه کنترل (21/6 SD= ؛41/36 Mean age= ؛15N=) و آزمایش (27/5 SD=  ؛6/32 Mean age= ؛15N=) که همگی آنها مرد بودند از بین مددجویانی که به تازگی از زندان آزاد شده و در اداره مراقبت های بعد از خروج مشهد (یکی از واحدهای سازمان زندان های خراسان رضوی) تحت درمان نگهدارنده با متادون بودند، به صورت تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند.  گروه آزمایش، مدل درمانی ماتریکس را دریافت کرد که12جلسه آموزش خانواده، 16 جلسه مشاوره فردی/خانوادگی، 34 جلسه گروه پیشگیری از بازگشت و 28 جلسه گروه مهارت های اجتماعی را شامل می شد.  گروه کنترل نیز مداخله های رایج در اداره مراقبت را که شامل ویزیت های پزشکی و جلسه های مشاوره پراکنده روان­شناختی بود، توسط همان درمانگر دریافت کردند.  در پایان پژوهش، نتایج، تفاوت معناداری را در تعداد موارد تست مثبت مورفین و متاآمفتامین بین گروه کنترل و آزمایش نشان دادند، به طوری­که در گروه کنترل 13% تست مورفین ها و 5/56% تست متاآمفتامین مثبت بودند، در حالی­که در گروه آزمایش هیچ مورد تست مورفین مثبت دیده نشد و فقط 2/2% تست متاآمفتامین مثبت بود. مقایسه میزان متادون مصرفی قبل و بعد از اجرای پژوهش، بین دو گروه کنترل و آزمایش نیز تفاوت معناداری را نشان داد، به طوری­که میانگین متادون دریافتی در گروه کنترل قبل از آزمایش 9 سی سی و بعد از آن 2/9 سی سی بود، در حالی­که میانگین متادون دریافتی در گروه آزمایش قبل از آزمایش 2/8 و بعد از آن6/3 بود.  بعد از گذشت چهار ماه از اتمام مداخله درمانی در گروه آزمایش، متغیرهای فوق دوباره مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاکی از ماندگاری مداخله های درمانی بودند.  یافته های اضافی دیگری نیز در مرحله پیگیری بدست آمده و مورد تحلیل قرار گرفتند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  متاآمفتامین ، مورفین ، متادون درمانی ، مشاوره فردی ، گروه درمانی ، گروه آموزش خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 521
نام نویسنده: خلیلی طرقبه، صائمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه­ی تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) چهار جلسه‌ای بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و علایم اضطراب اجتماعی در گروهی از افراد مضطرب اجتماعی انجام شد. روش. افراد داوطلبی که نمرات بالایی در مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی کسب کرده بودند (34= N) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پیش­آزمون، آزمودنی­ها به تکمیل تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی و افسردگی پرداختند. به گروه آزمایش با استفاده از برنامه­ی CBM-I به مدت چهار جلسه و در طی دو هفته، آموزش سوگیری تفسیر مثبت ارائه شد. به گروه کنترل چهار جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی ارائه شد. در پس­­آزمون و پیگیری 45 روزه، تمام آزمودنی­ها بار دیگر، تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که تسهیل تفسیرهای مثبت، سوگیری تفسیر منفی در گروه آزمایش را به طور معناداری کاهش داد. همچنین، آزمودنی­های گروه آزمایش در نشانه­های اضطراب اجتماعی کاهش نشان دادند. نتیجه ­گیری. یافته­های فوق، پیشنهاد می­کند که استفاده از CBM-I چند جلسه­ای به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت ممکن است بتواند در درمان اضطراب اجتماعی کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تفسیر منفی ، تعدیل سوگیری شناختی ، اضطراب اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 520
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افسردگي اختلالي بسيار شديد و رايج در ميان اختلالات روانپزشكي است كه براساس سازمان بهداشت جهاني امروزه دليل اصلي ناتواني بوده و پيش­بيني مي­شود، در سال 2020 دومين مشكل رايج سلامت روان خواهد بود. در دو دهه­ي اخیر افزایش چشم­گیری در پژوهش­های بالینی، به خصوص با جهت­گیری شناختی، با هدف بررسی سازوكارهای زیربنایی افسردگي صورت گرفته است. مطابق فرض نظريه­هاي شناختي، افراد آسيب­پذير به افسردگي، متمايل به پردازش اطلاعات منفي درباره­ي خود هستند. عزت ­نفس ضمني نگرش به خود نا آگاهانه ناميده شده است، كه با مقياس­هاي ضمني سنجيده مي شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است، که در مطالعه­ي اول، نمرات عزت ­نفس ضمني دو گروه 17 نفره­ي افسرده و عادي در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس مقايسه شد. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه افسرده داراي نمره­ي عزت ­نفس ضمني پايين­تري، در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس، نسبت به گروه عادي بودند. مطالعه­ي دوم، اثربخشی برنامه­ي کامپیوتری آموزش شرطي­سازي ارزشي زير آستانه­اي را به عنوان نوعی مداخله­ي شناختی برای افزايش عزت ­نفس ضمني افراد افسرده بررسي كرد. افراد افسرده به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (8/58% =دختر ؛17 =N) و مداخله­نما (80% =دختر ؛15 =N) گمارده شدند و بر روی همه­ي آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری يك ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه مداخله­­نما، گروه آزمايش بعد از اتمام برنامه­­ي آموزشي، نمرات عزت ­نفس ضمني بالاتري در مرحله­ي پس آزمون و پيگيري يك ماهه نشان دادند و مرحله­ي پيگيري نمايانگر كاهش نمرات نشخوار فكري در آنان بود.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  آزمون تداعی ضمنی عزت نفس ، برنامه ی آموزش شرطی سازی زیر آستانه ای ، عزن نفس ضمنی ، افسردگی

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808191101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.