دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808191101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 123
نام نویسنده: بهرامی، واحد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

فناوریهای وب2 به دلیل قابلیت های تعاملی و ارتباطی فراوانی که دارند کاربردهای فراوانی در کتابخانه‌های جهان در سالهای گذشته داشته‌اند،  اما بررسی‌ها حکایت از استفاده اندک و بسیار کم از این فناوریها در کتابخانه‌ها و خصوصا" کتابخانه‌های دانشگاهی ایران داشته است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر،  شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از فناوریهای وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. بر این اساس 45 عامل بازدارنده در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌ها شناسایی شد که در قالب سه دسته کلی (عوامل مربوط به کتابداران،  عوامل مربوط به کاربران و عوامل زیرساختی و فرهنگی) مورد برسی قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر شامل کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای کشور است. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش،   محقق ساخته­ای است که براساس مطالعه منابع و مرور متون مربوطه و مشاهدات پژوهشگر از ابزارهای وب 2.0 طراحی شده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی و استفاده کتابداران از فناوریهای وب2 کم و بسیار کم است. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان آشنایی کتابداران از فناوریهای وب2 مربوط به فناوری وبلاگ و کمترین میزان آشنایی کتابدارن مربوط به فناوری فهرستنویسی اجتماعی است. همچنین بر طبق نتایج بدست آمده،  کتابداران از ابزار ویکی بیشتر از سایر ابزارها استفاده می کنند و کمترین میزان استفاده آنان مربوط به فناوریهای سایت‌های برچسب گذاری و نشانه گذاری اجتماعی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که هر سه دسته عامل مورد بررسی،   در بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی تأثیر دارد و در این میان بیشترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کاربران و کمترین تأثیر مربوط به عوامل مرتبط با کتابدارن است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد از نظر کتابداران استفاده از فناوریهای وب2 در کتابخانه های دانشگاهی ضرورت زیادی دارد و بیشترین ضرورت نیز مربوط به فناوری آر.اس.اس با میانگین 1.95 است. در پایان پژوهش پیشنهادهایی توسط پژوهشگر در جهت رفع موانع استفاده از فناوریهای وب2  در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارائه شده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    پرسش نامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فناوری های اطلاعاتی ، وب2 ، کتابدار2 ، عوامل بازدارنده ، کتابخانه های دانشگاهی ، کتابداران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مرادی مقدم، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 267
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسايي الگوي رشد علم ايران در حوزه علوم طی سالهای 2010-1980 (سه دهه) و مقايسة آن با الگوي جهاني رشد علم طي همين سالها بوده است. اين پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش روندپژوهی و  بر اساس تحلیل سری­های زمانی انجام گرفته است. در این پژوهش از شیوه سرشماری استفاده شده و نمونه­گیری انجام نشده است. جامعه مورد پژوهش شامل كليه توليدات علمي نمايه شدة ايران و جهان در نمايه استنادي علوم (SCI) در سالهاي 2010-1980، بوده، همچنین آمار کلیة دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاهها در دو وزارتخانة علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نیزآمار مربوط به ميزان تولید ناخالص ملی ایران طی سالهای مذكور مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات برتر، نویسندگان برتر، کشورهای همکاری کنندة برتر، زبانهای پربسامد و مدارک پربسامد در تولید علم ایران و جهان طی سال­های مورد بررسی شناسایی گردید. بر اساس تحلیل سری­های زمانی و با استفاده از نرم افزار آماری R الگوی رشد علم ایران و جهان همراه با نمودار الگوی رشد اين دو شناسایی گردید و بر اساس الگوی حاکم، تولید علم ایران و جهان پيش­بيني شد. یافته ها نشان داد الگوی رشد علم ایران لجستیکی و الگوی رشد علم جهان نمایی بوده است. در طی سال­های مورد بررسی تولید علم ایران روند رشد سالیانه یکنواختی نداشته و نرخ رشد ساليانة توليد علم ايران در دهه اول منفی و در دهه دوم مثبت و پایین، ولی در دهه سوم مثبت و بالا بوده است. متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران در این مدت %15 و جهان 15/3 درصد بوده که بر اين اساس، متوسط نرخ رشد سالیانة تولید علم ایران تقریبا 5 برابر جهان بوده است. بیشترین تولید علم ایران (هشتاد درصد) در سال­های 2004-2010 انجام گرفته است.  برخی از عوامل موثر بر تولید علم ایران بررسی و تحلیل گردید. یافته ها همچنین  نشان داد همبستگي بين تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي، تعداد اعضاي هيأت علمي و ميزان توليد ناخالص ملي با توليد علم ایران مثبت و معنادار بود. نتایج نشان داد افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و میزان تولید ناخالص ملی ایران افزایش تولید علم ایران را به دنبال داشته­­اند. همچنین  فرضیة پرایس مبنی بر رشد نمایی علم با مقدار ثابت دوبرابری تولید علم هر پانزه سال یک بار، در مورد تولید علم ایران و جهان تایید نشد.  مقدار ثابت رشد مورد نظر پرایس مبهم بوده و نیاز به تجدیدنظر دارد.  همانگونه که در مورد تولید علم ایران دیده شد، شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی باعث تفاوت الگوی رشد علمی ملی و بین­المللی می­شود. الگوهاي رشد علم و كاربرد آنها در سطوح ملي و بين­المللي و نيز عوامل اثرگذار بر فراز و فرود اين رشد نيازمند تحقيقات بيشتري است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رشد علم ، تولید علم ، الگوی رشد علم ، فرضیه پرایس ، تولید ناخالص ملی ، ایران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: مرادنژاد، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

   هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب­های چاپی لاتین و پایگاه­های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می­باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سؤال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه­های اطلاعاتی لاتین می­پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سؤالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده­های حوزه­های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی بودند که با روش نمونه­گیری غیر احتمالی افزایشی انتخاب شدند. بخش دوم پژوهش با رویکردی کمّی و با کمک سه فرضیه پژوهشی به تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) و تعیین هزینه­های خرید کتاب­های چاپی و هزینه­های اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی لاتین پرداخت. جامعه آماری این قسمت پژوهش عبارت بودند از 1897 عنوان کتاب­ چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام­متن الکترونیکی لاتین (Elsvier؛ Proquest؛ Springer؛ Scopus؛ IEEE؛ ACS؛ ASME؛ Ebsco؛ Emerald؛ Oxford؛ Sage Publication و Wiley). درباره کتاب­های چاپی از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد و با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی حجم نمونه 320 عنوان تعیین شد.

   ارزشیابی مجموعه در این پژوهش از سه روش علمی "بررسی دیدگاه دست‌اندرکاران امر سفارشات در مورد مجموعه، با توجه به اسناد و مدارک مجموعه­سازی"، شمارش "فراوانی استفاده" و "تحلیل هزینه- اثربخشی" انجام پذیرفت. در این راستا برای گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش­های بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادی، اسناد و مدارک کتابخانه­ای مانند "قبض­های انبار کتاب­های چاپی"، "دفتر ثبت کتاب­های چاپی" و "توافق­نامه­های مجوز استفاده" پایگاه­های اطلاعاتی، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه­ها، برخی اطلاعات دیگر، مانند قیمت خرید کتاب­های چاپی و قیمت اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی از طریق این ابزارها گردآوری شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران و میزان استفاده آنها از منابع به روش مشاهده (ثبت وقایع) عمل شد. در این راستا با بررسی رخدادهای امانت نرمافزار سیمرغ برای کتابهای چاپی و همچنین بررسی این رخدادها از طریق "تحلیل گزارشهای تراکنش" برای پایگاههای اطلاعاتی، آثار به جا مانده از رفتارهای کاربران استخراج گردید. درباره سیاست­های مجموعه­سازی نیز اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و نیز "مصاحبه متمرکز گروهی" با دست‌اندرکاران سفارشات کتابخانه­های مورد مطالعه انجام گرفت.

   یافته­های پژوهش نشان داد، کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با کتاب­های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی، از روش‌ها و رویه­های اصولی و علمی مجموعه­سازی استفاده نمی­کنند. در نهایت آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان استفاده از کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 2. میزان استفاده کاربران در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی از پایگاههای اطلاعاتی لاتین بیشتر از کتابهای چاپی لاتین است؛ 3. هزینه- اثربخشی پایگاههای اطلاعاتی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 4. هزینه- اثربخشی کتابهای چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مجموعه سازی کتاب های چاپی لاتین ، مجموعه سازی پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین ، تحلیل هزینه- اثربخشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 526
نام نویسنده: کشت کار، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

خشونت خانگی از جمله آشفتگی­ های زناشویی است که تاثیرات منفی را بر خانواده و زوجین می ­گذارد و پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای قربانیان به بار می­ آورد، به همین دلیل متخصصین سلامت روان را بر آن داشته است تا توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

دیدگاه­ های مختلفی به بررسی این آشفتگی پرداخته­ اند در این میان درمان هیجان ­مدار (EFT) و آموزش عملی مهارت­ های ارتباط صمیمانه به زوجین (PAIRS) دو روش درمانی هستند که با دیدگاهی متفاوت به این مقوله پرداخته ­اند.

 از این رو، پژوهش حاضر بر آن شده به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد بر کاهش خشونت خانگی زوجین بپردازد. این تحقیق از نوع شبه­ آزمایشی با پیش­ آزمون ، پس ­آزمون و گروه گواه است. بدین منظور تعداد 30 زوج که به دلیل خشونت خانگی به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج (20 نفر) در دو گروه آزمایش و 5 زوج (10نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان اجرا گردید. تمام این افراد پرسش­نامه پرخاشگری باس و پری را در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون تکمیل کردند. افراد گروه­های آزمایشی در 10 جلسه درمان یک ساعت و نیمه شرکت کردند.

نتایج نشان می­ دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­ ها بیانگر آن است که هر دو گروه درمانی باعث کاهش سطح خشونت خانگی می­شود واز نظر اثربخشی هر دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معناداری نداشتند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  خشونت خانگی ، درمان هیجان مدار ، آموزش عملی مهارت های صمیمانه به زوجین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

امروزه برقراري ارتباط موثر را مي‌توان از الزامات زندگي اجتماعي دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نيز با برقراري ارتباط شايسته و مناسب با كاربران مي‌توانند نقش مهمي در مرتفع نمودن نيازهاي اطلاعاتي جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارتباط با كتابداران صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و به شيوه پيمايشي انجام شد. به منظور گردآوري اطلاعات از كتابداران و دانشجويان از و فرم اطلاعات جمعيت شناختي بهره گرفته شد.

يافته‌هاي پژوهش نشان داد، به طور كلي وضعيت مهارت‌هاي ارتباطي كتابداران خوب مي‌باشد و در اين راستا بررسي رابطه ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي نشان داد بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد. همچنين آزمون ساير فرضيه‌هاي پژوهش نشان داد ميان متغيرهاي "ميزان تحصيلات" و "تجربه" كتابداران با ميزان برخورداري از مهارت‌هاي ارتباطي رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر آن، يافته‌ها نشان داد وضعيت برخورداري كتابداران از مهارت‌هاي ارتباطي در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه، در يك سطح بوده و تفاوت معناداري در اين رابطه مشاهده نشد. با اين وجود بين ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري تعامل با كتابداران در حوزه‌هاي تحصيلي چهارگانه تفاوت معناداري وجود دارد و بررسي تاثير متغير "جنسيت" بر ميزان رضايتمندي دانشجويان نشان داد، ارتباط معناداري ميان رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران همجنس و غيرهمجنس وجود ندارد. يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر شناسايي مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي از ديدگاه كتابداران بود. نتايج به دست آمده نشان داد، مهمترين عوامل موثر بر تعامل بين فردي، ابتدا عوامل سازماني است و پس از آن عوامل محيطي، فردي و فرهنگي تاثيرگذار مي‌باشند. افزون بر اين، در رابطه با مهمترين عوامل رضايتمندي دانشجويان از تعامل با كتابداران، يافته‌هاي پژوهش نشان داد مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پايان رضايت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظيم عواطف مهمترين اين عوامل عنوان شده كه ميزان رضايت نيز در حد مناسبي تعيين گرديد

فهرست مندرجات  فهرست منابع وماخذ   

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، تعامل بین فردی ، رضایتمندی ، دانشجویان ، کتابداران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بین فردی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: جوانمیری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد راه حل مدار بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر انجام شد. افسردگی یکی از شایعترین بیماری های زمان ما به شمار می رود تا بدان جا که این بیماری را به سرماخوردگی روانی تعبیر کرده اند. نوجوانی نیز دورانی بسیار حساس و سرنوشت ساز در زندگی افراد می باشد و افسردگی در نوجوانی تا حد زیادی شایع است. بنابراین درمان این اختلال در سنین نوجوانی امری ضروری به شمار می رود.

 این پژوهش یک پژوهش شبه تجربی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه مداخله نما استفاده شده است. جامعه آماری، تمامی نوجوانان دختر افسرده شهرستان صحنه بودند که از آن میان 20 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه آزمایش و مداخله نما قرار گرفتند. داده ها به کمک افسردگی بک (BDI) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغیر مستقل، درمان راه حل مدار بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت به منظور حذف اثر آزماینده، گروه مداخله نما تحت آموزش های نامربوط قرار داشت (آموزش مهارت های مطالعه). پس از پایان جلسات دوباره BDI در مورد هر دو گروه اجرا شد و پس از یک ماه، آزمون پیگیری به عمل آمد و BDI اجرا گردید. سپس با استفاده از آزمون T مستقل وکوواریانس، یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی راه حل مدار در کاهش افسردگی نوجوانان دختر تأثیر دارد و در سطح 01/0 = α  معنی دار می باشد. همچنین نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده پایداری اثر درمان می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی راه حل مدار به صورت معنی داری موجب کاهش افسردگی نوجوانان دختر گردیده است.

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان راه حل مدار ، افسردگی ، نوجوانان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 119
نام نویسنده: شریف، عاطفه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 250
چکیده: 

زمينه: فهرست سرعنوان‌‌های موضوعی فارسی به منزله ابزاری استاندارد و ملی جهت بازنمایی موضوعی کتاب‌‌های فارسی از سوی کتابخانه ملی ایران و سایر کتابخانه‌‌ها در ايران مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بازشناسي عمیق ویژگی‌های سرعنوان‌های موضوعی فارسی در سه حيطه ساختار زباني، شبكه معنايي و نظام مفهومی است.

روش‌شناسي: پژوهش از نوع كاربردي است و به روش تحليل محتوا انجام پذیرفته است. دستور کار کدگذاری مطابق با پرسش‌های پژوهش، چارچوب تعریف شده، مبانی نظری به ویژه در حوزه زبان و بازنگری متخصصان آن حوزه تدوین شد. فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی ویرایش سوم و دو پیوست آن (11233 رکورد) و سرعنوان‌های موضوعی مشترک در فهرست کنگره و فارسی (9519 رکورد) به منزله جامعه آماری قرار گرفت. بخشي از داده‌ها از سطح جامعه آماري و بخشی دیگر از طریق نمونه‌ تصادفی گردآوري شد. اما در شناسایی شبکه کلی سلسله مراتب و نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی تمامی رکوردهای سرعنوانی (84545 رکورد) مورد بررسی قرار گرفت. نظام مفهومی حاصل شده از سرعنوان‌ها با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد.

يافته‌ها: طبق یافته‌ها از نظر ساختار زبانی، سرعنوان‌های موضوعی فارسی با 17/86 درصد از زبان طبیعی پیروی کرده‌اند و 87/79 درصد از سرعنوان‌ها پیش‌همارای طبیعی هستند. از نظر دستوری شکل غالب سرعنوان‌ها به صورت اسم (1/96 درصد) و گروه اسمی (87 درصد) است. تفاوت معناداری میان دو فهرست از نظر نوع زبان، وجود یادداشت دامنه و وجود شماره رده برقرار است. از نظر شبکه معنایی، تفاوتی اساسی و معنادار میان دو فهرست قابل مشاهده است. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. در تحلیل نظام مفهومی سرعنوان‌های موضوعی 241 درخت سلسله مراتب شناسایی شد. بزرگترین درخت‌ها  به منزله سرعنوان رأس (از جمله پزشکی و روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، قراردادها، ریخته‌گری، ریاضیات، مدیریت، حقوق و ...)  در نظام مفهومی تعیین شد. یافته‌ها نشانگر تفاوت سرعنوان‌های رأس فهرست کنگره با فهرست فارسی است. بیش از نیمی از سرعنوان‌های رأس (26/55%) با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در تحلیل دامنه موضوعی مشخص گردید که نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی جزئی‌تر از محتوای رشته‌های تحصیلی در ایران است و بخش کوچکی از نظام دانشی ایران و نه تمامی آن به صورت درخت سلسله‌مراتبي نظم يافته و بازنمایی شده است. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی در فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌ است و در سایر حوزه‌ها پیوند میان موضوعات به واسطه رابطه سلسله مراتبی، آن گونه که انتظار می‌رود برقرار نشده است.

نتيجه‌گيري: با توجه به کاستی‌های فهرست سرعنوان‌ها به ویژه ضعف و اشکال در شبکه روابط معنایی و نظام مفهومی آن لازم است این فهرست در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بررسي و بازنگری قرار گیرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ فاقد


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سرعنوان موضوعی فارسی ، ساختار زبانی ، شبکه معنایی ، نظام مفهومی ، سرعنوان موضوعی کنگره ، نظام دانشی ایران ، رده بندی کنگره ، سازماندهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 274
نام نویسنده: جامه بزرگ، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نياز هنرآموزان فنی و حرفه‌ای از منظر هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای بود. برای جمع آوری اطلاعات از استفاده شده است که شامل 79 شایستگی حرفه‌ای در هشت مؤلفه می‌باشد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی از روش بازآزمایی، همچنین از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی آزمون­هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، استفاده گردید. در نهایت، مورد نظر در مجموع بر روی نفر 122 هنرآموز، 27 کادر مدیریتی و 162 نفر از هنرجويان هنرستان‌های فني و حرفه‌ای اجرا شد. با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، شرکت کنندگان شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای را در دو سطح اهمیت و عملکرد ارزیابی و رتبه بندی کردند. به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطی (آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري، آزمون اثرات بين آزمودنی‌ها و آزمون t همبسته)، همچنین دو مدل ارزیابی نیاز (مدل بوریچ و تحلیل کوآدرانت) استفاده شد. شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان فنی و حرفه‌ای به تفکیک از دیدگاه سه گروه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان فنی و حرفه‌ای، از منظر هنرآموزان و کادر مدیریتی، و از دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان به دست آمد و در نهايت، 26 شایستگی حرفه‌ای مورد نیاز كه در دیدگاه سه گروه مشترك بود، ارائه شد. همچنين، با توجه به نتايج به دست آمده، مشخص شد كه بين وضع موجود (سطح عملكرد هنرآموزان در شایستگی‌های حرفه‌ای) و وضع مطلوب (ميزان اهميت شایستگی‌های حرفه‌ای) اختلاف و فاصله وجود دارد. به علاوه، بین ديدگاه سه گروه از شایستگی‌های حرفه‌ای نيز تفاوت و اختلاف وجود داشت. بر اساس این یافته‌ها، توصیه شده است که همه 79 شایستگی حرفه‌ای باید مبنایی را برای ایجاد برنامه‌های درسی تربیت معلم شکل دهد. به علاوه، شایستگی‌هایی حرفه‌ای که نمره اختلاف بالایی بین سطح اهمیت و عملکرد داشتند باید به عنوان اولویت هایی برای برنامه‌های درسی قبل و ضمن خدمت هنرآموزان فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شوند.            

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش و پرورش فنی و حرفه ای ، هنرآموز فنی و حرفه ای ، شایستگی های حرفه ای مورد نیاز ، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ، مدل ارزیابی نیازهای بوریچ ، مدل تحلیل کوآدرانت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 525
نام نویسنده: امین، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 273
نام نویسنده: گراوند، هوشنگ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

دانشگاه­ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي­باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي­باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده­هاي علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم اداري دانشگاه فردوسي و دانشجويان دانشکده­هاي دندانپزشکي، پزشکي، داروسازي و پرستاري و مامايي علوم پزشکي مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي، نمونه­اي به حجم 285 نفر انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، ­هاي خودکارآمدي پژوهش، محيط آموزشي- پژوهشي، عوامل اجتماعي و عملکرد آموزشي پژوهشي بود. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل عاملي تاييدي و اکتشافي، معادلات ساختاري، همبستگي پيرسون، رگرسيون، تحليل واريانس و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (067/0=RMSEA ، 92/0= NNFI). هر چند مدل کلي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار بود اما ضرايب مسير g در تمام مسيرها معنادار نبود و ضريب β خودکارآمدي پژوهشی به عملکرد تحصيلي معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که خودکارآمدي، عملکرد پژوهشي و آموزشي از طريق مقياس‌ عوامل اجتماعي قابل پيش بيني هستند. همچنين خودکارآمدي پژوهشي از طريق محيط آموزشي-پژوهشي قابل پيش بيني بود اما عملکرد آموزشي و پژوهشي از طريق محيط آموزشي - پژوهشي قابل پيش بيني نبودند. نتايج نشان داد که بين عملکرد آموزشي، خودکارآمدي پژوهشي و مولفه­هاي آن، عوامل اجتماعي و خرده مولفه حمايت اساتيد، همچنين خرده مولفه زير ساخت­ها و امکانات از محيط آموزشي پژوهشي بين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تفاوت معناداري وجود دارد..

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکار آمدی ، پژوهش ، اجتماعی ، محیط آموزشی ، عملکرد ، تحصیلات تکمیلی

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808191101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.