دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818292102112122132142152   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 519
نام نویسنده: گرائلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی درک خطر، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی از قواعد و درونی­سازی قواعد؛ همچنین تحول اخلاق و جنبه­هایی از خودنظم جویی در پیروی کردن از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان بود. بدین منظور 100 کودک پیش دبستانی 1 و 2، شامل 53 پسر و 47 دختر در این مطالعه شرکت کردند. توانایی درک خطرات ترافیکی، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی و پیروی از قواعد رفتاری و درونی­سازی قواعد بوسیله 13 تصویر از موقعیت­های خطرناک و ایمن ترافیکی ارزیابی شد. دو مولفه­ی خودنظم جویی یعنی پیروی از دستور بزرگسال و کنترل تکانه با ابزار "سنجش خودنظم جویی پیش دبستانی؛ پروژه آمادگی برای مدرسه رفتن شیکاگو" و استدلال اخلاقی بوسیله داستان "دست­ و پا چلفتگی/ سرقت" پیاژه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در کل، درک خطرات ترافیکی به همراه آگاهی از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک و خود نظم­جویی توانستند پیروی از قواعد رفتاری در ترافیک را برای همه کودکان پیش­بینی کنند. استدلال اخلاقی با میزان برآورد کردن خطر، خودنظم­جویی با درونی­سازی قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان 5 ساله ارتباط داشت. هیچ تفاوت معناداری در عملکرد کودکان پیش دبستانی 1و 2 و دختران و پسران وجود نداشت. اما بطور مقایسه ای روابط بین متغیرها بین گروه­ها متفاوت بود. برای کودکان پیش­دبستانی 1 متغیرهای برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در حالیکه برای کودکان پیش­دبستانی 2، همه این متغیرها بعلاوه درک خطر با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در پسران فقط متغیر درونی­سازی و در دختران همه متغیرها اعم از درک خطر، برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با پیروی از قوانین ارتباط داشتند. نتایج پژوهش حاضر موید نقش شناخت، اخلاق و خودنظم­جویی در رفتار ترافیکی کودکان است. تدوین و ارائه برنامه­های آموزشی مبتنی بر سطح تحول شناختی و اخلاقی کودکان دختر و پسر پیشنهاد می­شود که می توانند در کاهش بار آسیب­های پیاده روی کودکان نقش مهمی داشته باشند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  فاقد  

 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  درک خطرات ترافیکی ، میزان برآورد کردن خطر ،  آگاهی از قوانین ، پیروی از قوانین ، درونی سازی ، خود نظم جویی ، استدلال اخلاقی ، آسیب پیاده روی کودکان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 518
نام نویسنده: خاکی داودی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان استرس،اضطراب و افسردگی انجام گرفت.

هدف این پژوهش ،آزمودن این فرضیه است که آیا میان آموزه های دینی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه ای وجود دارد؟ هم چنین آیا بر اساس منابع مذهبی می توان ابزاری ساخت که استرس،اضطراب و افسردگی افراد را بسنجد؟پژوهش حاضر این رابطه را در 98 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شیروان بررسی کرده است. ابزارهای سنجنش در این تحقق جهت گیری مذهبی آلپورت و  DASS(فرم کوتاه) بوده است.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است.روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس بوده است.نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که میان جهت گیری مذهبی درونی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه معنا دار وجود دارد.اما میان جهت گیری مذهبی بیرونی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه معنا داری وجود ندارد.با توجه به نتایج می توان گفت:

1- متغیر سوگیری مذهبی درونی می تواند پیش ینی خوبی برای متغیرهایی استرس،اضطراب و افسردیگی باشد

2- متغیر سوگیری مذهبی درونی می تواند پیش بینی خوبی برای متغیرهایی استرس،اضطراب و افسردگی باشد

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 517
نام نویسنده: حسین زاده ملکی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر کاهش نشانه­های بالینی ADHD و بهبود کنش­های اجرایی بود. روش: بدین منظور تعداد 36 شرکت کننده مبتلا به ADHD که در بین سنین 6 تا 12 سال قرار داشتند به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص ابتلا به ADHD با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP–IV، CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت، سپس کودکان به صورت تصادفی در سه گروه درمان آموزش حافظه کاری، درمان آموزش والدینی و درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) قرار گرفتند. سنجش عملکرد شرکت کنندگان از طریق آزمون­های مقیاس درجه بندی SNAP–IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 6-18، عملکرد پیوسته، برج لندن، برو نه برو، رنگ واژه استروپ، خرده آموز حافظه وکسلر، روبرداشت و بازپدیدآری یک شکل تجمعی ری، نگهداشت دیداری بنتون و هوش وکسلر کودکان- فرم چهارم انجام شد. درمان آموزش حافظه کاری با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری ارائه گردید. درمان آموزش والدینی نیز بر اساس الگوی آموزش والدینی صورت گرفت. یافته ­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری و مقایسه­های چندگانه، نشان داد که درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) در مقایسه با هر یک از این روش­ها به تنهایی، منجر به بهبود بیش­تر کنش اجرایی حافظه کاری، بازداری رفتاری، برنامه ریزی/ سازمان­دهی، توجه پایدار و نیز کاهش بیش­تر نشانه­های بالینی ADHD شد. 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه ، فزونکنشی - حافظه کاری - برنامه ریزی ، سازماندهی- بازداری شناختی- بازداری رفتاری-توجه پایدار- آموزش حافظه کاری-آموزش والد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 516
نام نویسنده: جانثار وطن، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه تئوري ذهن و رشد هيجاني كاركردي با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 146 كودك پيش دبستاني در رده سني 4 تا 6 سال( شامل 64 دختر و 82 پسر) در سال تحصيلي 91-90 به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدكودك هاي منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرخاشگري واحدي و همكاران، رشد هيجاني كاركردي گرينسپن و دو آزمون تكليف باور كاذب براي سنجش تئوري ذهن كودك بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروههاي مستقل و تحليل رگرسيون انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین تئوري ذهن و پرخاشگري رابطه ای وجود ندارد. رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار با پرخاشگري رابطه منفي دارد ( سطح 05/0). تئوري ذهن با رشد هيجاني كاركردي رابطه مثبت و معنادار دارد (سطح 01/0 و 05/0). از ميان اين متغيرها رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار پيش بيني كننده بهتري براي پرخاشگري بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف تئوری ذهن لزوماً منجر به پرخاشگری نمی شود، ولی کودکان پرخاشگر در مراحل رشد هیجانی کارکردی دارای تأخیر می باشند.     

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تئوری ذهن ، رشد هیجانی کارکردی ،  پرخاشگری ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 515
نام نویسنده: تقوی، عطیه
نویسنده دوم: شادمیر، سمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 51
چکیده: 

فاقد چکیده

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 514
نام نویسنده: جمشیدیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد روان شناختی خانواده، سبک‌های دلبستگی و باورهای غیرمنطقی دختران گریزان از منزل با دختران عادی می­باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه­ای به حجم 60 نفر از دختران گریزان از منزل شهر مشهد به صورت سرشماری و تعداد 60 نفر از دختران عادی به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از بین دختران دبیرستانی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها ­های عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی، مقیاس دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ و باورهای غیر منطقی جونز بود.

یافته­های پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی و عملکردهای روان­شناختی خانواده می­توانند باورهای غیر منطقی دختران گریزان از منزل را پیش­بینی نماید. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که عملکرد روان شناختی خانواده و باورهای غیرمنطقی دختران عادی به طور معنی داری بهتر از دختران گریزان می­باشد و میزان دلبستگی به والدین در بین دختران عادی بیشتر از دختران گریزان می­باشد. و دلبستگی به همسالان در بین دختران گریزان بیشتر از دختران عادی می­باشد. از این رو می­توان نتیجه گرفت که دخترانی که از خانه گریزان هستند، مشکلاتی در زمیته­ی عملکردهای روان­شناختی خانواده، باورهای غیر منطقی و سبک­های دلبستگی به والدینشان دارند. بنابراین دیدگاههای نظری  عملی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  دختران گریزان از منزل ، عملکردهای روان شناختی خانواده ، سبک های دلبستگی ، باورهای غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 513
نام نویسنده: برقیان، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

اهمیت روابط دلبستگی اولیه و نقش آن در هدایت رشد اجتماعی- هیجانی آتی فرد، به طور گسترده­ای در دهه­های اخیر به اثبات رسیده است. اینکه افراد با سبک­های مختلف دلبستگی، به گونه­ای متفاوت با موضوعات عاطفی در بزرگسالی برخورد می­کنند. با توجه به اینکه سبک­های دلبستگی ارتباط مستقیم با هوش هیجانی دارند، می­توان سبک‌های دلبستگی ناایمن را عامل کاهش یا رشد ناکافی هوش هیجانی دانست. لذا در این پژوهش بر آن بودیم تا اثربخشی آموزش هوش هیجانی را بر سبک­های دلبستگی بسنجیم. بدین منظور 30 نفر از دختران دانش­آموز شهر مشهد (15 نفر گروه کنترل، 15نفر گروه آزمایش) به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش دریافت کرد. برای سنجش تغییرات از پرسش­نامه­ هوش هیجانی بار- ان و پرسش­نامه سبک دلبستگی کالینز و رید استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان دادکه آموزش هوش هیجانی در افزایش نمرات هوش هیجانی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند، اثربخش بوده است. همچنین آموزش هوش هیجانی در بهبود نمرات سبک دلبستگی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند اثربخش بوده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، سبک دلبستگی ، سبک دلبستگی ایمن ، سبک دلبستگی نا ایمن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 512
نام نویسنده: هاشم زاده، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه ذهن و رشد هیجانی کارکردی در کودکان دبستانی نابینای شهر مشهد و مقایسه با همتایان بینایشان انجام شد. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد. تعداد 126 دانش­آموز از هر دو گروه، همراه با مادران خود در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیری در هر دو گروه به شیوه تصادفی انجام شد. به منظور بررسی نظریه ذهن در کودکان نابینا و همتایان بینایشان فرم کلامی آزمون باور کاذب اجرا شد و سپس برای بررسی رشد هیجانی کارکردی مقیاس رشد هیجانی کارکردی گرینسپن در اختیار مادران آن‌ها قرار گرفت. تعداد 90 توسط والدین کامل شد.

 برای تحلیل داده‌ها در بخش نظریه ذهن از آزمون مکنمار استفاده شد و نتایج نشان داد که عملکرد نابینایان از همتایان بینا بهتر بود. داده های مربوط به رشد هیجانی کارکردی به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد که کودکان نابینا در مرحله اول (توجه و تنظیم اشتراکی) از همتایان خود عقب­تر هستند اما در سایر مراحل تفاوت معنی­داری بین دو گروه وجود نداشت.

نابینایی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توانمندی‌های شناختی، اجتماعی و به طور کلی رشد همه جانبه فرد است. رشد هیجانی کارکردی، به عنوان فرایندی که یکپارچگی سیستم حسی-حرکتی، شناختی و هیجانی را در بر دارد، و نظریه ذهن به عنوان یک مهارت سطح بالای اجتماعی جز مقوله های برجسته رشد محسوب می­شوند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظریه ذهن ، رشد هیجانی کارکردی ، نابینا ، همتا ، دانش آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 511
نام نویسنده: حیدری، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند بلکه عامل جامع­تری همچون رضایت زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. جنگ یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که جوامع با آن مواجه هستند و به دلیل ماهیت ویران کننده‌اش منجر به کاهش رضایت زندگی در برخی از ابعاد نظیر جسمانی، روان‌شناختی، ارتباطات اجتماعی و موقعیت اقتصادی می‌گردد و بر خانواده و همسران جانبازان قبل و بعد از جنگ اثرات ناگواری می‌گذارد. مطالعات نشان داده‌اند که خانواده جانبازان برخی از اختلالات روان‌شناختی و پزشکی را تجربه می‌کنند که به صورتی منفی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بررسی حاضر به برخی از این متغیرهایی که سبب افزایش رضایت زندگی می‌گردند اشاره شده است. مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه رابطه بین کیفیت زندگی، امید و شادکامی با رضایت زندگی در همسران جانباز و عادی پرداخته است. به همین منظور ‌های کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی توسط 177 نفر از افراد جانباز و عادی تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده رابطه مثبت همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی بود (05/0> P). ضریب رگرسیون که به منظور میزان احتمال پیش بینی کنندگی متغیرهای پیش بین استفاده شده بود نیز نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی  توانستند به صورت معناداری  رضایت زندگی را در همسران جانباز (05/0> Pو 36 R2=) و همسران عادی (05/0> Pو 27 R2=) پیش بینی کنند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت از زندگی همسران جانبازان از همسران افراد عادی کمتر است و همچنین با افزایش متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی می‌توان رضایت از زندگی همسران جانبازان و عادی را افزایش داد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کیفیت زندگی ، امیدواری ، شادکامی ، رضایت زندگی ، همسران جانبازان ، همسران افراد عادی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 510
نام نویسنده: بافنده، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

مقدمه: اختلال حساب- نارسایی تحولی یک اختلال یادگیری است که بر کسب دانش در مورد اعداد و حساب در کودکان با هوش بهنجار و آموزش مناسب تأثیر می‌گذارد. این نارسایی تا بزرگ سالی پایدار است، و این احتمال وجود دارد که با کنش‌های اجرایی زیادی همبودی داشته باشد. هدف: هدف این پژوهش در گام نخست مقایسه  کنش‌های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی  در دانش آموزان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و عادی و از طرف دیگر بررسی رابطه بین خطای محاسباتی و کنش‌های اجرایی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر اول تا پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند. از این جامعه دو گروه 16 نفری به عنوان نمونه به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. این روش ترکیبی از روش خوشه‌ای و در دسترس می‌باشد. گروه اول شامل 16 دانش آموز حساب- نارسا از بین 2383 دانش آموز 12 دبستان نواحی 2 و 6 مشهد به عنوان ناحیه‌های منتخب نواحی در دو سطح برخوردار (ناحیه‌های 3 ، 4 و 6) و غیر برخوردار (ناحیه‌های 1، 2، 5 و 7) در طی چند مرحله انتخاب شدند. سپس بر اساس فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM-IV، تست هوش ریون رنگی کودکان و مصاحبه بالینی ، گروه نهایی برگزیده شدند . گروه دوم شامل 16 دانش آموز بهنجار از همان کلاس‌ها انتخاب شدند. سپس خطای محاسبه از طریق آزمون استاندارد شده حساب شلو (دارای سه مؤلفه فهم عدد، تولید عدد و محاسبه عدد) و کنش‌های اجرایی با آزمون‌های حافظه کاری دیداری- فضایی بلوک‌های تپنده کورسی، برج لندن، عملکرد پیوسته و استروپ کلاسیک سنجیده شدند. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های تحليل كوواريانس چند متغيري، همبستگی پیرسون، تحليل واريانس چند متغيري و رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی، تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که توانایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان مبتلا به حساب- نارسایی تحولی به طور معناداری کمتر از کودکان بهنجار بود. در مورد کنش‌های برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی تفاوت معناداری پیدا نشد. رابطه بین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی برنامه ریزی و سازمان دهی و همچنین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی بازداری شناختی با نمره درصد خطا معنادار بود. همچنین از سه مؤلفه آزمون حساب، فهم عدد و تولید عدد در دو گروه تفاوت معناداری با هم داشتند و سرانجام درصد نمره خطا از طریق زیر مؤلفه‌های زمان واکنش کلمات همخوان استروپ و زمان آزمایش برج لندن قابل پیش بینی بودند. : کنش‌های اجرایی در مفهوم جدید حساب- نارسایی تحولی به میزان اختلال ریاضیات مؤثر نیستند. همچنین کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی به عنوان عامل تأثیر گذار در این اختلال محسوب می‌شود و بهبود کلی این کنش‌ در رفع خطاها مؤثر است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  اختلال حساب_نارسایی تحولی ، کنش های اجرایی ، حافظه کاری دیداری_فضایی ، برنامه ریزی و سازمان دهی ، توجه پایدار ، بازداری شناختی

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818292102112122132142152   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.