دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818292102112122132142152   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 524
نام نویسنده: عباس زاده، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 523
نام نویسنده: تربتی، زهرا
نویسنده دوم: شریعتی، نگین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان شادکامی انجام گرفت.سوالات اصلی یاین پژوهش این بود که آیا بین جهت گیری مذهبی افراد(درونی و بیرونی) و میزان شادکامی آنان رابطه ای وجود دارد؟و آیا متغییرهای یاد شده در سطوح سنی و تحصیلی مختلف متفاوت اند؟پژوهش حاضر این رابطه را در 50 نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی کرده است.ابزارهای سنجش در این تحقیق شامل شادکامی آکسفورد 29سوالی،با سوالات چهارجوابی،نمرات بین0تا 87،توسط گلزاری (1383)ترجمه و هنجار گردیده است،و نیز جهت گیری مذهبی آلپورت (21سوالی) بودند.این تحقیق به کمک ضریب همبستگی پیرسون و نیز آزمون تی گروه های مستقل تحلیل گردید.نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که:

1-بین شادکامی و جهت گیری مذهبی درونی رابطه معنا دار وجود دارد

2-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر شادکامی تفاوت معنا دار وجود ندارد

3- میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنا دار وجود دارد

4-میان دو گروه متاهل و مجرد از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

5- میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر شادکامی تفاوت معنادار وجود ندارد

6-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی درونی تفاوت معنادار وجود ندارد.

7-میان دو گروه سال اولی و سال آخری از نظر جهت گیری مذهبی بیرونی تفاوت معنادار وجود ندارد

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 522
نام نویسنده: قطب، ایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

یکپارچه کردن درمان مبتنی بر پژوهش در محیط های بالینی، در حال حاضر از مهم ترین اولویت ها در درمان سوء مصرف مواد است.  از طرفی با افزایش فزاینده مصرف مورفین ها و به خصوص متاآمفتامین ها در کشور و ناکامی نسبی درمان نگهدارنده با متادون برای مهار این معضل، نیاز به یک درمان منسجم و قدرتمند روانشناختی که شخصیت و سبک زندگی بیماران را هدف قرار دهد، به شدت احساس می شود.  از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه اثر بخشی مدل ماتریکس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد بود. آزمودنی های گروه کنترل (21/6 SD= ؛41/36 Mean age= ؛15N=) و آزمایش (27/5 SD=  ؛6/32 Mean age= ؛15N=) که همگی آنها مرد بودند از بین مددجویانی که به تازگی از زندان آزاد شده و در اداره مراقبت های بعد از خروج مشهد (یکی از واحدهای سازمان زندان های خراسان رضوی) تحت درمان نگهدارنده با متادون بودند، به صورت تصادفی و داوطلبانه انتخاب شدند.  گروه آزمایش، مدل درمانی ماتریکس را دریافت کرد که12جلسه آموزش خانواده، 16 جلسه مشاوره فردی/خانوادگی، 34 جلسه گروه پیشگیری از بازگشت و 28 جلسه گروه مهارت های اجتماعی را شامل می شد.  گروه کنترل نیز مداخله های رایج در اداره مراقبت را که شامل ویزیت های پزشکی و جلسه های مشاوره پراکنده روان­شناختی بود، توسط همان درمانگر دریافت کردند.  در پایان پژوهش، نتایج، تفاوت معناداری را در تعداد موارد تست مثبت مورفین و متاآمفتامین بین گروه کنترل و آزمایش نشان دادند، به طوری­که در گروه کنترل 13% تست مورفین ها و 5/56% تست متاآمفتامین مثبت بودند، در حالی­که در گروه آزمایش هیچ مورد تست مورفین مثبت دیده نشد و فقط 2/2% تست متاآمفتامین مثبت بود. مقایسه میزان متادون مصرفی قبل و بعد از اجرای پژوهش، بین دو گروه کنترل و آزمایش نیز تفاوت معناداری را نشان داد، به طوری­که میانگین متادون دریافتی در گروه کنترل قبل از آزمایش 9 سی سی و بعد از آن 2/9 سی سی بود، در حالی­که میانگین متادون دریافتی در گروه آزمایش قبل از آزمایش 2/8 و بعد از آن6/3 بود.  بعد از گذشت چهار ماه از اتمام مداخله درمانی در گروه آزمایش، متغیرهای فوق دوباره مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاکی از ماندگاری مداخله های درمانی بودند.  یافته های اضافی دیگری نیز در مرحله پیگیری بدست آمده و مورد تحلیل قرار گرفتند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  متاآمفتامین ، مورفین ، متادون درمانی ، مشاوره فردی ، گروه درمانی ، گروه آموزش خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 521
نام نویسنده: خلیلی طرقبه، صائمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه­ی تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) چهار جلسه‌ای بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و علایم اضطراب اجتماعی در گروهی از افراد مضطرب اجتماعی انجام شد. روش. افراد داوطلبی که نمرات بالایی در مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی کسب کرده بودند (34= N) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پیش­آزمون، آزمودنی­ها به تکمیل تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی و افسردگی پرداختند. به گروه آزمایش با استفاده از برنامه­ی CBM-I به مدت چهار جلسه و در طی دو هفته، آموزش سوگیری تفسیر مثبت ارائه شد. به گروه کنترل چهار جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی ارائه شد. در پس­­آزمون و پیگیری 45 روزه، تمام آزمودنی­ها بار دیگر، تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که تسهیل تفسیرهای مثبت، سوگیری تفسیر منفی در گروه آزمایش را به طور معناداری کاهش داد. همچنین، آزمودنی­های گروه آزمایش در نشانه­های اضطراب اجتماعی کاهش نشان دادند. نتیجه ­گیری. یافته­های فوق، پیشنهاد می­کند که استفاده از CBM-I چند جلسه­ای به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت ممکن است بتواند در درمان اضطراب اجتماعی کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تفسیر منفی ، تعدیل سوگیری شناختی ، اضطراب اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 520
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افسردگي اختلالي بسيار شديد و رايج در ميان اختلالات روانپزشكي است كه براساس سازمان بهداشت جهاني امروزه دليل اصلي ناتواني بوده و پيش­بيني مي­شود، در سال 2020 دومين مشكل رايج سلامت روان خواهد بود. در دو دهه­ي اخیر افزایش چشم­گیری در پژوهش­های بالینی، به خصوص با جهت­گیری شناختی، با هدف بررسی سازوكارهای زیربنایی افسردگي صورت گرفته است. مطابق فرض نظريه­هاي شناختي، افراد آسيب­پذير به افسردگي، متمايل به پردازش اطلاعات منفي درباره­ي خود هستند. عزت ­نفس ضمني نگرش به خود نا آگاهانه ناميده شده است، كه با مقياس­هاي ضمني سنجيده مي شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است، که در مطالعه­ي اول، نمرات عزت ­نفس ضمني دو گروه 17 نفره­ي افسرده و عادي در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس مقايسه شد. نتايج حاكي از آن بود كه افراد گروه افسرده داراي نمره­ي عزت ­نفس ضمني پايين­تري، در آزمون تداعي ضمني عزت ­نفس، نسبت به گروه عادي بودند. مطالعه­ي دوم، اثربخشی برنامه­ي کامپیوتری آموزش شرطي­سازي ارزشي زير آستانه­اي را به عنوان نوعی مداخله­ي شناختی برای افزايش عزت ­نفس ضمني افراد افسرده بررسي كرد. افراد افسرده به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (8/58% =دختر ؛17 =N) و مداخله­نما (80% =دختر ؛15 =N) گمارده شدند و بر روی همه­ي آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری يك ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه مداخله­­نما، گروه آزمايش بعد از اتمام برنامه­­ي آموزشي، نمرات عزت ­نفس ضمني بالاتري در مرحله­ي پس آزمون و پيگيري يك ماهه نشان دادند و مرحله­ي پيگيري نمايانگر كاهش نمرات نشخوار فكري در آنان بود.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  آزمون تداعی ضمنی عزت نفس ، برنامه ی آموزش شرطی سازی زیر آستانه ای ، عزن نفس ضمنی ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 519
نام نویسنده: گرائلی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی درک خطر، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی از قواعد و درونی­سازی قواعد؛ همچنین تحول اخلاق و جنبه­هایی از خودنظم جویی در پیروی کردن از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان بود. بدین منظور 100 کودک پیش دبستانی 1 و 2، شامل 53 پسر و 47 دختر در این مطالعه شرکت کردند. توانایی درک خطرات ترافیکی، میزان برآورد کردن خطر، آگاهی و پیروی از قواعد رفتاری و درونی­سازی قواعد بوسیله 13 تصویر از موقعیت­های خطرناک و ایمن ترافیکی ارزیابی شد. دو مولفه­ی خودنظم جویی یعنی پیروی از دستور بزرگسال و کنترل تکانه با ابزار "سنجش خودنظم جویی پیش دبستانی؛ پروژه آمادگی برای مدرسه رفتن شیکاگو" و استدلال اخلاقی بوسیله داستان "دست­ و پا چلفتگی/ سرقت" پیاژه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد در کل، درک خطرات ترافیکی به همراه آگاهی از قواعد رفتاری مربوط به ترافیک و خود نظم­جویی توانستند پیروی از قواعد رفتاری در ترافیک را برای همه کودکان پیش­بینی کنند. استدلال اخلاقی با میزان برآورد کردن خطر، خودنظم­جویی با درونی­سازی قواعد رفتاری مربوط به ترافیک در کودکان 5 ساله ارتباط داشت. هیچ تفاوت معناداری در عملکرد کودکان پیش دبستانی 1و 2 و دختران و پسران وجود نداشت. اما بطور مقایسه ای روابط بین متغیرها بین گروه­ها متفاوت بود. برای کودکان پیش­دبستانی 1 متغیرهای برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در حالیکه برای کودکان پیش­دبستانی 2، همه این متغیرها بعلاوه درک خطر با متغیر پیروی از قوانین ارتباط داشتند. در پسران فقط متغیر درونی­سازی و در دختران همه متغیرها اعم از درک خطر، برآورد میزان خطر، آگاهی از قوانین و درونی-سازی قوانین با پیروی از قوانین ارتباط داشتند. نتایج پژوهش حاضر موید نقش شناخت، اخلاق و خودنظم­جویی در رفتار ترافیکی کودکان است. تدوین و ارائه برنامه­های آموزشی مبتنی بر سطح تحول شناختی و اخلاقی کودکان دختر و پسر پیشنهاد می­شود که می توانند در کاهش بار آسیب­های پیاده روی کودکان نقش مهمی داشته باشند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  فاقد  

 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  درک خطرات ترافیکی ، میزان برآورد کردن خطر ،  آگاهی از قوانین ، پیروی از قوانین ، درونی سازی ، خود نظم جویی ، استدلال اخلاقی ، آسیب پیاده روی کودکان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 518
نام نویسنده: خاکی داودی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با میزان استرس،اضطراب و افسردگی انجام گرفت.

هدف این پژوهش ،آزمودن این فرضیه است که آیا میان آموزه های دینی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه ای وجود دارد؟ هم چنین آیا بر اساس منابع مذهبی می توان ابزاری ساخت که استرس،اضطراب و افسردگی افراد را بسنجد؟پژوهش حاضر این رابطه را در 98 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان شیروان بررسی کرده است. ابزارهای سنجنش در این تحقق جهت گیری مذهبی آلپورت و  DASS(فرم کوتاه) بوده است.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است.روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس بوده است.نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که میان جهت گیری مذهبی درونی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه معنا دار وجود دارد.اما میان جهت گیری مذهبی بیرونی با استرس،اضطراب و افسردگی رابطه معنا داری وجود ندارد.با توجه به نتایج می توان گفت:

1- متغیر سوگیری مذهبی درونی می تواند پیش ینی خوبی برای متغیرهایی استرس،اضطراب و افسردیگی باشد

2- متغیر سوگیری مذهبی درونی می تواند پیش بینی خوبی برای متغیرهایی استرس،اضطراب و افسردگی باشد

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 517
نام نویسنده: حسین زاده ملکی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی درمان آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی و ترکیب این دو مداخله بر کاهش نشانه­های بالینی ADHD و بهبود کنش­های اجرایی بود. روش: بدین منظور تعداد 36 شرکت کننده مبتلا به ADHD که در بین سنین 6 تا 12 سال قرار داشتند به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص ابتلا به ADHD با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP–IV، CBCL و مصاحبه بالینی صورت گرفت، سپس کودکان به صورت تصادفی در سه گروه درمان آموزش حافظه کاری، درمان آموزش والدینی و درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) قرار گرفتند. سنجش عملکرد شرکت کنندگان از طریق آزمون­های مقیاس درجه بندی SNAP–IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 6-18، عملکرد پیوسته، برج لندن، برو نه برو، رنگ واژه استروپ، خرده آموز حافظه وکسلر، روبرداشت و بازپدیدآری یک شکل تجمعی ری، نگهداشت دیداری بنتون و هوش وکسلر کودکان- فرم چهارم انجام شد. درمان آموزش حافظه کاری با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری ارائه گردید. درمان آموزش والدینی نیز بر اساس الگوی آموزش والدینی صورت گرفت. یافته ­ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری و مقایسه­های چندگانه، نشان داد که درمان ترکیبی (آموزش حافظه کاری /  آموزش والدینی) در مقایسه با هر یک از این روش­ها به تنهایی، منجر به بهبود بیش­تر کنش اجرایی حافظه کاری، بازداری رفتاری، برنامه ریزی/ سازمان­دهی، توجه پایدار و نیز کاهش بیش­تر نشانه­های بالینی ADHD شد. 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه ، فزونکنشی - حافظه کاری - برنامه ریزی ، سازماندهی- بازداری شناختی- بازداری رفتاری-توجه پایدار- آموزش حافظه کاری-آموزش والد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 516
نام نویسنده: جانثار وطن، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه تئوري ذهن و رشد هيجاني كاركردي با پرخاشگري كودكان پيش دبستاني بر اساس مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) است. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 146 كودك پيش دبستاني در رده سني 4 تا 6 سال( شامل 64 دختر و 82 پسر) در سال تحصيلي 91-90 به روش خوشه ای چند مرحله ای از مهدكودك هاي منطقه 9 شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرخاشگري واحدي و همكاران، رشد هيجاني كاركردي گرينسپن و دو آزمون تكليف باور كاذب براي سنجش تئوري ذهن كودك بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروههاي مستقل و تحليل رگرسيون انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین تئوري ذهن و پرخاشگري رابطه ای وجود ندارد. رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار با پرخاشگري رابطه منفي دارد ( سطح 05/0). تئوري ذهن با رشد هيجاني كاركردي رابطه مثبت و معنادار دارد (سطح 01/0 و 05/0). از ميان اين متغيرها رشد هيجاني كاركردي گذشته مدار پيش بيني كننده بهتري براي پرخاشگري بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف تئوری ذهن لزوماً منجر به پرخاشگری نمی شود، ولی کودکان پرخاشگر در مراحل رشد هیجانی کارکردی دارای تأخیر می باشند.     

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تئوری ذهن ، رشد هیجانی کارکردی ،  پرخاشگری ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 515
نام نویسنده: تقوی، عطیه
نویسنده دوم: شادمیر، سمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 51
چکیده: 

فاقد چکیده

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818292102112122132142152   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.