دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 509
نام نویسنده: نوشادی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

در این پژوهش تعداد 175 نفر از معلمان شهرستان فراشبند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت.  اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس سنجش عملکرد خانواده (FAD)، جهت گیری مذهبی آلپورت و سبک‌های فرزند پروری بامریند جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده از ‌ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی و سبک‌های فرزندپروری به طور تعاملی کارکرد خانواده را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می‌کند. همچنین تحلیل نتایج آزمون t نشان داد که مردان در کارکرد کلی خانواده بهتر از زنان بوده‌اند .مردان در سبک فرزند پروی استبدادی نمره بالاتری نسبت به زنان بدست آوردند، جهت گیری مذهبی درونی زنان بیشتر از مردان است و جهت گیری مذهبی بیرونی در مردان بیشتر از زنان است. با توجه به این نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در جلسات خانواده درمانی می‌توان از دین و سبک‌های فرزندپروری به عنوان عاملی تأثیرگذار استفاده کرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  جهت گیری مذهبی بیرونی ،  جهت گیری مذهبی درونی ، عملکرد خانواده ، سبک‌های فرزندپروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 508
نام نویسنده: قیمتی، عبدالرحیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

ازدواج یکی از مقدس­ترین تعهدهای بشری به شمار می­رود که پایبند بودن به آن، در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است و زیر پا گذاشتن آن تأثیرات مخربی بر کیفیت و سلامت افراد خانواده­ها خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی به وسیله متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی است. در این پژوهش تعداد 90 نفر از زنان و مردانی که به علت مسئله خیانت به کلینیک­های سطح شهر بندرعباس مراجعه می­کردند از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از ­های کیفیت زندگی، هیجان خواهی و رضایت جنسی، استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از ­ها توسط نرم افزار آماری SPSS، و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی، ضریب همبستگی بیرون و آزمون t برای گروه­های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت جنسی و هیجان خواهی به ترتیب 57/0 و 32/0- درصد از کیفیت زندگی زنان و مردان دارای فرا ارتباط را پیش بینی می­کنند، بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (37/0r =، 003/0p =) و همچنیـن بین رضایت جنــی و هیجان خواهی رابطه منـفی و معنی داری وجود دارد (46/0- r =، 001/0> p). اتخاذ مداخلات و بالا بردن آگاهی­های لازم در زمینه روابط جنسی زوج­ها می‌تواند منجر به برخورداری از کیفیت بالاتری از زندگی در خانواده‌ها شده و به دنبال آن زوجین را در برخورداری از تعهد بیشتر در زندگی خانواده یاری کنند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  فرا ارتباط زناشویی ، هیجان خواهی ، رضایت جنسی ، کیفیت زندگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

اين پژوهشبا هدف شناسائي، دسته‏بندي، تعيين اهميّت نسبي، تعيين شکاف بين وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظارو‏ اولويت‏بندی اثربخشي عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه به منظور ارائه مدلي مناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران انجام شد. عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه با مرور متون و نظرخواهي از برخی اندیشمندان در سطح کشور شناسائي و بر پایه مدلی در سه لايه تحت عنوان لايه ارزش‏ها و باورها، لايه قواعد و لايه جلوه‏ها دسته‏بندي گرديد. در ذيل هر لايه، مؤلفه‏هاي اصلي: کتابخانه، جامعه، دولت، نظام آموزشی، حوزه نشر، خانواده و فناوری‏‏اطلاعات و رسانه‏های گروهي و در زير هر مؤلفه اصلي، مؤلفه‏هاي فرعي و درنهايت شاخص‏ها قرار گرفت. در مجموع 154 شاخص عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در سه لایه مورد تاييد صاحب‏نظران قرارگرفت.

اين پژوهش توصیفی، از نوع کاربردی استو با استفاده از روش کتابخانه‏اي، دلفي، پيمايشي و فن تحلیل سلسله مراتبی[1] صورت گرفت و داده‏ها با استفاده از سه جمع‏آوري و با بهره‏گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم‏افزار تحلیل‏ سلسه مراتبی اکسپرت چویس[2] تحلیل شد.

یافته ها نشان داد در مرحله اول تحقيق، وضعیت کمّی مؤلفه‏‏هاي اصلي لایه‏هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه که لایه قواعد با 75/43 درصد بیشترین و لایه ارزش‏ها با 25 درصد کمترین مؤلفه‏‏هاي اصلي را به خود اختصاص داده ‏است.

نتایج رتبه‌بندينشان ‏دادميان ميزان اهميّت لايه‌هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه، مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر) لايه ارزش‏ها و میان مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، دولت، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر، كتابخانه و فناوري اطلاعات و رسانه‏هاي گروهي) لايه قواعد، تفاوت معني‌داري نيست. اما نتایج رتبه‌بندي مؤلفه‏هاي اصلي در لايه جلوه‏ها نشان‏داد که بين آنها تفاوت معني‌داري بوده است. نتایج مرحله دوم تحقيق نشان ‏داد كه بين وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار در سه لایه فرهنگ مطالعه تفاوت معني‌داري وجود دارد. در مرحله سوم تحقيق اولویت‌بندی اثرات مؤلفه‏‏هاي اصلي لايههاي سهگانه فرهنگ مطالعه مشخص شد به ترتیب نظام آموزشی، خانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ ونشر، فناوری‏ اطلاعات و رسانه‏های گروهي و دولت درفرهنگ مطالعه ایران تأثیرگذار بوده‏اند. درنهايت ضمن ارائه پيش‏فرض‏هايي براي پياده سازي مدل، با توجه به نتايج حاصل از سه مرحله تحقيق، مدل عملياتي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران ارائه و راهكارهايي براي اجراي آن پيشنهاد گرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مطالعه ، فرهنگ مطالعه ، لایه ارزشها و باور ها ، لایه قواعد ، لایه جلوه ها ،  مدل توسعه فرهنگ مطالعه ، ایران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 272
نام نویسنده: ابراهیمی کوشک مهدی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب بر اساس نظریه­ی سازنده­گرايي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان 1391 بود. به ­اين منظور، به تصادف دوره آموزشی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک از میان 30 عنوان دوره آموزش الکترونیکی انتخاب گردید. سپس این دوره بر اساس مولفه­ های اصلی سازنده­گرایی که مورد توافق صاحب­نظران این حوزه بود، طراحی شده با نرم افزار مدیریت یادگیری  Atiutor بر روی سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به­صورت بر خط بارگذاری شد. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه دندانپزشکان عمومی که در تابستان 1391 در این دوره آموزشی ثبت نام کردند،  بود. کلیه ثبت­نام شدگان 40 نفر بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. روش این تحقيق، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستقل الگوی طراحی آموزشی بر اساس نظریه سازنده­گرایی و متغیرهای وابسته رضایت، نگرش و میزان یادگیری بودند. دوره طراحی شده بر اساس نظریه سازنده­گرایی در اختیار گروه آزمایش و دوره موجود در اختیار گروه کنترل قرار گرفت. براي مقایسه اثربخشی آموزش در این دو گروه بر اساس ادبیات پژوهش، از دو سطح اول مدل کرک پاتریک استفاده شد. برای سنجش سطح واكنش که شامل رضایت و نگرش است، از محقق ساخته­ای که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 تعیین شد، جهت سنجش رضایت و از كرمی (1386) که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد، برای سنجش نگرش استفاده گردید. و براي سنجش ميزان يادگيري از پيش­آزمون و پس­آزمون معلم ساخته که پایایی آن با استفاده از آزمون کودر ریچاردسون 80/0 تعیین شد، استفاده گردید. روايي محتوایی ­ها و آزمون­ توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­های آمار استنباطی (تی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری) تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه میانگین نمرات فراگیران در گروه آزمایش در همه زیر مولفه­های رضایت به جز محتوا و در همه زیر مولفه­های نگرش به­طور معنا­داری بالاتر از میانگین نمرات گروه کنترل است. همچنین در متغیرمیزان یادگیری نیز میانگین نمرات گروه آزمایش به­طور معنا­داری از گروه کنترل بالاتر بود. این یافته­ها نشان­دهنده این است که فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیشتر، نگرش مثبت­تر  و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه کنترل داشته­اند؛ لذا می­توان نتیجه گرفت که کاربست نظریه سازنده­گرایی در محیط­های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می­گرداند. 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

                          

 


استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  توسعه منابع انسانی ، طراحی آموزشی ، آموزش مبتنی بر وب ، نظریه سازنده گرایی ، اثر بخشی آموزش مداوم پزشکی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 271
نام نویسنده: عربی، سید حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی­های مدیران واحد­ ­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد 360 درجه انجام شد. روش اين  تحقیق  مطالعه­ی موردي و از حیث هدف نیز در زمره­ی پژوهش­های کاربردی است. منابع جمع­آوری داده­ ها در این پژوهش مدیران منابع انسانی، مدیران واحد­آموزش، کارشناسان بخش­ موزش ومشتریان داخلی شرکت­های دولتی شهر مشهد در سال 1390 بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه وپرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا جهت شناسایی شایستگی­ها­، از متدولوژی 5 مرحله­ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 68 شایستگی از منظر 46 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات و روابط­ انسانی، کارگروهی و مشارکت­‌پذیری، مدیریت­ دانش، تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی، توانمند­سازی و پرورش­ کارکنان، توجه به ارزش­های اخلاقی ، اعتماد­به­ فس، رهبری، خلاقیت، نوآوری وتغییر، مدیریت­منابع­انسانی، مدیریت­عملکرد از بیشترین تأکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد شرکت­های دولتی مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف­ کلان، اهداف و ارزش­های بخش­ آموزش گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 48 مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها، شایستگی­های مشتری­مداری، بهبود مستمر، توانمندسازی، آموزش و یادگیری، پاسخگویی، مشارکت­ پذیری و خلاقیت و نوآوری بیش از بقیه شایستگی­ها تکرار و به آن اشاره شده بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 34 نفر از مدیران، کارکنان و مشتریان واحد­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد و طی فرایند دقیق ونظامدار تحلیل­تفسیری، فهرستی مشتمل بر 22 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید و در قالب 4 مقوله و سپس دو بعد شایستگی­های عمومی واختصاصی مدیران واحد­آموزش نام­گذاری شد. بعد شایستگی­های عمومی با 12 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های ارتباطات، تصمیم­گیری، ارتباطات­کاری، مهارت­ رهبری، مهارت­ حرفه­ا و توسعه فعالیت­های تیمی) و شخصیتی (با مؤلفه­های خلاقیت و نوآوری، بکارگیری قابلیت­های مثبت خود و دیگران ، اعتماد به نفس، توجه به ارزش­ها، خود­کنترلی و خود ارزیابی) انتزاع گردید. و همچنین بعد شایستگی­های اختصاصی با 10 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های مدیریت­دانش، سازمان­یادگیرنده، مدیریت­تحول، توانمند­سازی و مدیریت­منابع) و نقشی- شغلی (با مؤلفه­های هوش­هیجانی، تفکر­استراتژیک، آموزش و بهسازی، یادگیری و بهبود­مستمر و برنامه­ریزی­آموزشی) انتزاع گردید. در نهايت به منظور ارایه چهارچوب مناسب از شايستگي­هاي مديران واحد آموزش مدل پیشنهادی شایستگی­های مدیران واحد­آموزش ارایه شد. در مرحله بعد جهت ارزیابی شایستگی­های مورد توافق مدیران 70 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند و توسط پرسش­نامه بومی­سازی شده رابرت. ای. براون ارزیابی شدند. روايي محتوایی اين ابزار توسط اساتید مجرب تأييد گرديد و جهت بررسي پايايي پرسش­نامه، از روش آلفای­ کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 98/0 به دست آمد. پس از توزيع پرسش­نامه در ميان جامعه­ی آماري، که شامل 5 گروه بودند، 70 پرسش­نامه به محقق بازگردانده شد. سپس داده­هاي پرسش­نامه به صورت كدگذاري وارد نرم­افزار spss شد و در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف­ استاندارد و آمار استنباطی با استفاده از آزمون ANOVA و متعاقب آن آزمون تعقیبی TUKEY، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد که عملکرد مدیران در شایستگی­های عمومی مورد توافق مدیران با میانگین نمره­ی کل 3.72 بالاتر از میانگین مطلوب 3 می­باشد. و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه­های مختلف ارزیابی در 4 شایستگی ارتباطات­کاری (0.045)، رهبری (0.034)، شایستگی­حرفه­ای (0.019) و تیمی (0.014) تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی این اختلاف را از بین 5 گروه ارزیابی بین مدیران واحدآموزش شرکت­ها و مشتری داخلی در هر یک از شایستگی­های نامبرده به ترتیب، (0.02)، (0.01)، (0.00) و (0.00) معنی­دار نشان داد. بر اساس یافته ­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت که ارزیابی شوندگان تمایل بیشتری برای امتیازدهی بالا به شایستگی­های خود در مقایسه با سایر گروه­های ارزیابی­کننده دارند. پنداشت نادرست مدیران از ظرفیت­ها، توانایی­ها و شایستگی­های ایشان موجب می­گردد تا شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود نداشته باشند و در اعمال مدیریت خود به صورت بهینه عمل ننمایند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزیابی ، شایستگی ، مدیران واحد آموزش ، شرکت های دولتی مشهد ، مدل بازخورد360 درجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 507
نام نویسنده: امیری، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله­ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر، کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی (به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه­ی مورد مطالعه (N=20) با استفاده از روش نمونه­گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند و از آزمودنی ها خواسته شد تا های منبع کنترل راتر و راهبردهای مقابله با استرس موس و بیلینگز را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله­ی واقعیت درمانی گروهی به صورت 8 جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا ­های مذکور را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که هشت جلسه آموزش واقعیت درمانی باعث افزایش منبع کنترل درونی و کاهش منبع کنترل بیرونی شده است و همچنین در کاهش به کارگیری راهبرد مقابله هیجان مدار  و افزایش بکارگیری راهبرد مساله مدار تاثیر بسزایی داشته است.. مبتنی بر یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که آموزش واقعیت درمانی به طور کلی می­تواند به تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابه­ای دانشجویان منجر گردد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  آموزش واقعیت درمانی ، منبع کنترل ، راهبردهای مقابله ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 506
نام نویسنده: خدامی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

 پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش حل تعارض به دختران نوجوان و مادرانشان، بر بهبود روابط میان آنها انجام شد.  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی(داوطلبانه) با پیش آزمون، پس آزمون ویک گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 14 مادر و 14 نفر دختران نوجوان13-15سال بودند كه از یک مدرسه راهنمايي دخترانه در ناحيه تبادكان آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفي در گروه آزمايش گمارش شدند، که چهارده جلسه آموزشی برای آن ها اجرا گردید. به منظور ارزیابی سطح تعارض آنها از حل تعارض (CSS) و جهت سنجش ارتباطات از محیط خانواده (FES) استفاده شد.  یافته‌ها حاكي از اثربخشي آموزش حل تعارض در کاهش تعارض بود و نمرات حاصل از حل تعارض به لحاظ آماري در سطح (001/0p<) معنادار بودند. این نتایج همچنین اثربخشي آموزش حل تعارض را در بهبود روابط ميان مادران و دختران نوجوان‌شان نشان می دهد و نمرات حاصل از روابط درون خانواده نیز به لحاظ آماري (001/0p<) معنادار بودند.  يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارتها در ايجاد ارتباطات مثبت و موثر ميان نوجوانان و والدين نقش مهمی ایفا می کند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ نوجوان ، آموزش حل تعارض ، مهارت حل مساله ، مهارت ارتباط موثر ، مهارت ابراز وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 505
نام نویسنده: حمزه‌لو، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازداری رفتاری و حافظه کاری بر افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های ADHD در زندانیان مبتلا به ADHD بود. روش: برای این منظور، در مطاله اول تعداد ۹۰7 نفر از زندانیان بزرگسال مرد موجود در بندهای بسته زندان گرگان به صورت نمونه طبقه‌ای در دسترس انتخاب شده و با خود سنجی ADHD (ASRS) مصاحبه بالینی مبتنی بر DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. اختلال‌های همراه با اضطراب بک (BAI)، افسردگی بک-2 (BDI-II) و چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه دوم تعداد 30 نفر از زندانیانی تشخیص ADHD را دریافت کردند، و30 نفر از زندانیان غیر مبتلا به ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده و در شاخص‌های سن و تحصیلات با هم همتا سازی شدند. به منظور اندازه گیری کنش‌های اجرایی از تکالیف برو برو، استروپ کلاسیک و STOP IT برای سنجش بازداری و تکالیف فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی برای سنجش حافظه کاری استفاده شد. در مطالعه سوم تعداد 30 نفره مبتلا به ADHD مطالعه دوم به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه آموزش بازداری و حافظه کاری با استفاده از نرم‌افزارهای آموزش بازداری و حافظه کاری اجرا شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های خی دو، t گروه‌های مستقل، تحليل واريانس چند متغيري و تحليل كوواريانس چند متغيري تحلیل شد. یافته‌ها: مطالعه اول، از بین 907 نفری که مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند، تعداد ۱۴۷ نفر (2/16%) مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند. ۸۵% از آنها اختلال وابستگی به مواد، دارو یا الکل را دارا بودند. زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالایی از اختلال‌های اضطرابی (1/55%) و اختلال‌های خلقی (8/40%)، اختلال‌های شخصیت همچون ضداجتماعی (2/44%) و مرزی (21%) را نشان دادند. مطالعه دوم، بین زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD در سازه کنش‌های اجرایی بازداری رفتاری، شناختی، حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت. مطالعه سوم، آموزش حافظه کاری به بهبود عملکرد در تکالیف حافظه کاری و کاهش نشانه‌های ADHD منجر شد، اما آموزش بازداری اثر معناداری نداشت. هر دو شیوه آموزش به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همراه از همچون اضطراب و افسردگی منجر شدند. : نتایج این پژوهش نشان داد که اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنش اختلال شایعی در بین زندانیان بزرگسال است که با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی دارد. همچنین، نتايج اين پژوهش نارساكنش وري هاي اجرايي بزرگسالان مبتلا به ADHD را تاييد نمود و نشان داد كه آموزش حافظه کاری می‌تواند به طور نیرومندی کابرد بالینی برای کاهش نشانه‌های ADHD داشته باشد. علاوه براین، آموزش کنش‌های اجرایی می‌توانند در کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود همچون اضطراب و افسردگی موثر باشد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي (ADHD) ، كنش هاي اجرايي ، بازداري رفتاری ، حافظه كاري ، آموزش بازدرای ، آموزش حافظه کاری ، اختلال‌های همبود ، اضطراب ، افسردگی ، زندانیان بزرگسال


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 504
نام نویسنده: مفرد، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

كودكي به عنوان دوراني كه سنگ بناي شخصيت فرد درآن بنا نهاده ميشود، تحت تاثير عوامل متعددي است كه رابطه‌ي مادر-كودك جزء مهم ترينِ اين عوامل تلقي مي شود. رشد هيجانيِ كاركردي، به عنوان فرآيندي كه يكپارچگي سيستم حسي- حركتي، شناختي و هيجاني را در بردارد، و رشد كاربرديِ زبان كه معرفِ بعدِ ارتباطيِ زبان است جزء مقوله هاي برجسته‌ي رشد در دوران كودكي قلمداد مي شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين رابطه‌ي مادر-كودك بر رشد هيجاني كاركردي و رشد كاربرديِ زبان، انجام شد. در اين پژوهش تعداد 140 كودك پيش دبستاني (4-6 ساله) به همراه مادرانشان شركت كردند. دوتست رابطه‌ي مادر-كودك و رشد هيجاني كاركردي كودك توسط مادر تكميل شد. براي ارزيابي رشد كاربرديِ زبان كودكان نيز از آزمون درك خطاي گفتگو استفاده شد. اين ابزار بوسيله‌ي نمايش فيلمي كه توسط محقق ضبط گشته و درك كودك را در تخطي از اصول مكالمه مي سنجد اجرا شد. براي تحليل داده ها از الگوي تحليل مسير (معادلات ساختاري)، ضريب همبستگي رگرسيون ساده و چندگانه  استفاده شد . نتايج بيانگر آن بود كه  رابطه‌ مادر-كودك بوسيله‌ي متغير ميانجي  رشد هيجانيِ كاركردي قادر به پيش بيني رشد كاربرديِ زبان در كودكان پيش دبستاني است، اما بين رابطه مادر-كودك و رشدكاربرديِ زبان ارتباط مستقيم معناداري بدست نيامد. علاوه براين رابطه مادر-كودك قادر به پيش بيني رشد هيجاني كاركردي كودك است، و رشدهيجاني(وضعيت كنوني)،‌قادر به پيش‌بيني رشدكاربرديِ زبان در كودكان است. بين رشد هيجاني(وضعيت قبلي) و رشد كاربردي زبان ارتباط معناداري مشاهده نشد.

رشد هيجاني كودكان  متاثر از روابط مادروكودك، رشد كاربرديِ زبان آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. درتبيين عدم رابطه مستقيم معنادار بين رابطه‌ مادروكودك و رشد كاربردي زبان بايد گفت در سن 4-6 سالگي و با ورود كودكان به محيط‌هاي آموزشي، رشد كاربردي زبان در آن‌ها از متغيرهاي ديگري چون روابط باهمسالان، مربيان و ... تاثير مي پذيرد. تفاوت عمده بین موقعیت های آزمایشگاهی و طبیعی‌روزمره نيز عملكردكودكان را در آزمون تحت تاثير قرار مي‌دهد.عدم ارتباط بين رشد هيجاني كاركردي( وضعيت قبلي) و رشد كاربرديِ زبان را مي‌توان به فاصله‌ي زماني اين دو متغير و وجود رابطه‌ي معنادار بين رشد هيجاني كنوني و رشد كاربردي زبان، به عدم تاخر و تقدم زماني نسبت داد كه تاثير متغيرهاي ديگر را به حداقل رسانده، ارتباط معني داري را به دست مي دهند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ 

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رابطه مادر- کودک ، کودک، رشد هیجانی کارکردی ، رشد کاربردی زبان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 501
نام نویسنده: خوارزمی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقمندی به تداوم یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حديث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که تمام متغیر‌های مشاهده شده الگو شامل خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، انگیزه درونی و کیفیت اطلاعات ادراک شده و قابلیت کاربرد ادراک شده، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0.(p< با اجراي الگوي تحليل مسير براي آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه درونی و همچنین رابطه بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (97/0=GFI، 085/0= (RSMEA.  

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ، نیازهای خود تعیین گری ، کیفیت اطلاعات ، قابلیت کاربرد

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.