دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 514
نام نویسنده: جمشیدیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد روان شناختی خانواده، سبک‌های دلبستگی و باورهای غیرمنطقی دختران گریزان از منزل با دختران عادی می­باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه­ای به حجم 60 نفر از دختران گریزان از منزل شهر مشهد به صورت سرشماری و تعداد 60 نفر از دختران عادی به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از بین دختران دبیرستانی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها ­های عملکردهای روان شناختی خانواده ایرانی، مقیاس دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ و باورهای غیر منطقی جونز بود.

یافته­های پژوهش نشان داد که سبک های دلبستگی و عملکردهای روان­شناختی خانواده می­توانند باورهای غیر منطقی دختران گریزان از منزل را پیش­بینی نماید. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد که عملکرد روان شناختی خانواده و باورهای غیرمنطقی دختران عادی به طور معنی داری بهتر از دختران گریزان می­باشد و میزان دلبستگی به والدین در بین دختران عادی بیشتر از دختران گریزان می­باشد. و دلبستگی به همسالان در بین دختران گریزان بیشتر از دختران عادی می­باشد. از این رو می­توان نتیجه گرفت که دخترانی که از خانه گریزان هستند، مشکلاتی در زمیته­ی عملکردهای روان­شناختی خانواده، باورهای غیر منطقی و سبک­های دلبستگی به والدینشان دارند. بنابراین دیدگاههای نظری  عملی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  دختران گریزان از منزل ، عملکردهای روان شناختی خانواده ، سبک های دلبستگی ، باورهای غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 513
نام نویسنده: برقیان، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

اهمیت روابط دلبستگی اولیه و نقش آن در هدایت رشد اجتماعی- هیجانی آتی فرد، به طور گسترده­ای در دهه­های اخیر به اثبات رسیده است. اینکه افراد با سبک­های مختلف دلبستگی، به گونه­ای متفاوت با موضوعات عاطفی در بزرگسالی برخورد می­کنند. با توجه به اینکه سبک­های دلبستگی ارتباط مستقیم با هوش هیجانی دارند، می­توان سبک‌های دلبستگی ناایمن را عامل کاهش یا رشد ناکافی هوش هیجانی دانست. لذا در این پژوهش بر آن بودیم تا اثربخشی آموزش هوش هیجانی را بر سبک­های دلبستگی بسنجیم. بدین منظور 30 نفر از دختران دانش­آموز شهر مشهد (15 نفر گروه کنترل، 15نفر گروه آزمایش) به روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش دریافت کرد. برای سنجش تغییرات از پرسش­نامه­ هوش هیجانی بار- ان و پرسش­نامه سبک دلبستگی کالینز و رید استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان دادکه آموزش هوش هیجانی در افزایش نمرات هوش هیجانی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند، اثربخش بوده است. همچنین آموزش هوش هیجانی در بهبود نمرات سبک دلبستگی دخترانی که این مداخله را دریافت کرده­اند اثربخش بوده است.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، سبک دلبستگی ، سبک دلبستگی ایمن ، سبک دلبستگی نا ایمن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 512
نام نویسنده: هاشم زاده، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه ذهن و رشد هیجانی کارکردی در کودکان دبستانی نابینای شهر مشهد و مقایسه با همتایان بینایشان انجام شد. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور استفاده شد. تعداد 126 دانش­آموز از هر دو گروه، همراه با مادران خود در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیری در هر دو گروه به شیوه تصادفی انجام شد. به منظور بررسی نظریه ذهن در کودکان نابینا و همتایان بینایشان فرم کلامی آزمون باور کاذب اجرا شد و سپس برای بررسی رشد هیجانی کارکردی مقیاس رشد هیجانی کارکردی گرینسپن در اختیار مادران آن‌ها قرار گرفت. تعداد 90 توسط والدین کامل شد.

 برای تحلیل داده‌ها در بخش نظریه ذهن از آزمون مکنمار استفاده شد و نتایج نشان داد که عملکرد نابینایان از همتایان بینا بهتر بود. داده های مربوط به رشد هیجانی کارکردی به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته‌ها نشان داد که کودکان نابینا در مرحله اول (توجه و تنظیم اشتراکی) از همتایان خود عقب­تر هستند اما در سایر مراحل تفاوت معنی­داری بین دو گروه وجود نداشت.

نابینایی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توانمندی‌های شناختی، اجتماعی و به طور کلی رشد همه جانبه فرد است. رشد هیجانی کارکردی، به عنوان فرایندی که یکپارچگی سیستم حسی-حرکتی، شناختی و هیجانی را در بر دارد، و نظریه ذهن به عنوان یک مهارت سطح بالای اجتماعی جز مقوله های برجسته رشد محسوب می­شوند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  و پیوست


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظریه ذهن ، رشد هیجانی کارکردی ، نابینا ، همتا ، دانش آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 511
نام نویسنده: حیدری، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند بلکه عامل جامع­تری همچون رضایت زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. جنگ یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که جوامع با آن مواجه هستند و به دلیل ماهیت ویران کننده‌اش منجر به کاهش رضایت زندگی در برخی از ابعاد نظیر جسمانی، روان‌شناختی، ارتباطات اجتماعی و موقعیت اقتصادی می‌گردد و بر خانواده و همسران جانبازان قبل و بعد از جنگ اثرات ناگواری می‌گذارد. مطالعات نشان داده‌اند که خانواده جانبازان برخی از اختلالات روان‌شناختی و پزشکی را تجربه می‌کنند که به صورتی منفی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بررسی حاضر به برخی از این متغیرهایی که سبب افزایش رضایت زندگی می‌گردند اشاره شده است. مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه رابطه بین کیفیت زندگی، امید و شادکامی با رضایت زندگی در همسران جانباز و عادی پرداخته است. به همین منظور ‌های کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی توسط 177 نفر از افراد جانباز و عادی تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده رابطه مثبت همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی بود (05/0> P). ضریب رگرسیون که به منظور میزان احتمال پیش بینی کنندگی متغیرهای پیش بین استفاده شده بود نیز نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی  توانستند به صورت معناداری  رضایت زندگی را در همسران جانباز (05/0> Pو 36 R2=) و همسران عادی (05/0> Pو 27 R2=) پیش بینی کنند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت از زندگی همسران جانبازان از همسران افراد عادی کمتر است و همچنین با افزایش متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی می‌توان رضایت از زندگی همسران جانبازان و عادی را افزایش داد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کیفیت زندگی ، امیدواری ، شادکامی ، رضایت زندگی ، همسران جانبازان ، همسران افراد عادی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 510
نام نویسنده: بافنده، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

مقدمه: اختلال حساب- نارسایی تحولی یک اختلال یادگیری است که بر کسب دانش در مورد اعداد و حساب در کودکان با هوش بهنجار و آموزش مناسب تأثیر می‌گذارد. این نارسایی تا بزرگ سالی پایدار است، و این احتمال وجود دارد که با کنش‌های اجرایی زیادی همبودی داشته باشد. هدف: هدف این پژوهش در گام نخست مقایسه  کنش‌های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی  در دانش آموزان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و عادی و از طرف دیگر بررسی رابطه بین خطای محاسباتی و کنش‌های اجرایی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر اول تا پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند. از این جامعه دو گروه 16 نفری به عنوان نمونه به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. این روش ترکیبی از روش خوشه‌ای و در دسترس می‌باشد. گروه اول شامل 16 دانش آموز حساب- نارسا از بین 2383 دانش آموز 12 دبستان نواحی 2 و 6 مشهد به عنوان ناحیه‌های منتخب نواحی در دو سطح برخوردار (ناحیه‌های 3 ، 4 و 6) و غیر برخوردار (ناحیه‌های 1، 2، 5 و 7) در طی چند مرحله انتخاب شدند. سپس بر اساس فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM-IV، تست هوش ریون رنگی کودکان و مصاحبه بالینی ، گروه نهایی برگزیده شدند . گروه دوم شامل 16 دانش آموز بهنجار از همان کلاس‌ها انتخاب شدند. سپس خطای محاسبه از طریق آزمون استاندارد شده حساب شلو (دارای سه مؤلفه فهم عدد، تولید عدد و محاسبه عدد) و کنش‌های اجرایی با آزمون‌های حافظه کاری دیداری- فضایی بلوک‌های تپنده کورسی، برج لندن، عملکرد پیوسته و استروپ کلاسیک سنجیده شدند. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های تحليل كوواريانس چند متغيري، همبستگی پیرسون، تحليل واريانس چند متغيري و رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی، تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که توانایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان مبتلا به حساب- نارسایی تحولی به طور معناداری کمتر از کودکان بهنجار بود. در مورد کنش‌های برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی تفاوت معناداری پیدا نشد. رابطه بین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی برنامه ریزی و سازمان دهی و همچنین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی بازداری شناختی با نمره درصد خطا معنادار بود. همچنین از سه مؤلفه آزمون حساب، فهم عدد و تولید عدد در دو گروه تفاوت معناداری با هم داشتند و سرانجام درصد نمره خطا از طریق زیر مؤلفه‌های زمان واکنش کلمات همخوان استروپ و زمان آزمایش برج لندن قابل پیش بینی بودند. : کنش‌های اجرایی در مفهوم جدید حساب- نارسایی تحولی به میزان اختلال ریاضیات مؤثر نیستند. همچنین کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی به عنوان عامل تأثیر گذار در این اختلال محسوب می‌شود و بهبود کلی این کنش‌ در رفع خطاها مؤثر است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  اختلال حساب_نارسایی تحولی ، کنش های اجرایی ، حافظه کاری دیداری_فضایی ، برنامه ریزی و سازمان دهی ، توجه پایدار ، بازداری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 509
نام نویسنده: نوشادی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

در این پژوهش تعداد 175 نفر از معلمان شهرستان فراشبند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت.  اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس سنجش عملکرد خانواده (FAD)، جهت گیری مذهبی آلپورت و سبک‌های فرزند پروری بامریند جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده از ‌ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی و سبک‌های فرزندپروری به طور تعاملی کارکرد خانواده را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می‌کند. همچنین تحلیل نتایج آزمون t نشان داد که مردان در کارکرد کلی خانواده بهتر از زنان بوده‌اند .مردان در سبک فرزند پروی استبدادی نمره بالاتری نسبت به زنان بدست آوردند، جهت گیری مذهبی درونی زنان بیشتر از مردان است و جهت گیری مذهبی بیرونی در مردان بیشتر از زنان است. با توجه به این نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در جلسات خانواده درمانی می‌توان از دین و سبک‌های فرزندپروری به عنوان عاملی تأثیرگذار استفاده کرد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  جهت گیری مذهبی بیرونی ،  جهت گیری مذهبی درونی ، عملکرد خانواده ، سبک‌های فرزندپروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 508
نام نویسنده: قیمتی، عبدالرحیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

ازدواج یکی از مقدس­ترین تعهدهای بشری به شمار می­رود که پایبند بودن به آن، در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است و زیر پا گذاشتن آن تأثیرات مخربی بر کیفیت و سلامت افراد خانواده­ها خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی به وسیله متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی است. در این پژوهش تعداد 90 نفر از زنان و مردانی که به علت مسئله خیانت به کلینیک­های سطح شهر بندرعباس مراجعه می­کردند از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از ­های کیفیت زندگی، هیجان خواهی و رضایت جنسی، استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از ­ها توسط نرم افزار آماری SPSS، و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی، ضریب همبستگی بیرون و آزمون t برای گروه­های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت جنسی و هیجان خواهی به ترتیب 57/0 و 32/0- درصد از کیفیت زندگی زنان و مردان دارای فرا ارتباط را پیش بینی می­کنند، بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (37/0r =، 003/0p =) و همچنیـن بین رضایت جنــی و هیجان خواهی رابطه منـفی و معنی داری وجود دارد (46/0- r =، 001/0> p). اتخاذ مداخلات و بالا بردن آگاهی­های لازم در زمینه روابط جنسی زوج­ها می‌تواند منجر به برخورداری از کیفیت بالاتری از زندگی در خانواده‌ها شده و به دنبال آن زوجین را در برخورداری از تعهد بیشتر در زندگی خانواده یاری کنند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  فرا ارتباط زناشویی ، هیجان خواهی ، رضایت جنسی ، کیفیت زندگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

اين پژوهشبا هدف شناسائي، دسته‏بندي، تعيين اهميّت نسبي، تعيين شکاف بين وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظارو‏ اولويت‏بندی اثربخشي عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه به منظور ارائه مدلي مناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران انجام شد. عوامل مؤثر بر فرهنگ مطالعه با مرور متون و نظرخواهي از برخی اندیشمندان در سطح کشور شناسائي و بر پایه مدلی در سه لايه تحت عنوان لايه ارزش‏ها و باورها، لايه قواعد و لايه جلوه‏ها دسته‏بندي گرديد. در ذيل هر لايه، مؤلفه‏هاي اصلي: کتابخانه، جامعه، دولت، نظام آموزشی، حوزه نشر، خانواده و فناوری‏‏اطلاعات و رسانه‏های گروهي و در زير هر مؤلفه اصلي، مؤلفه‏هاي فرعي و درنهايت شاخص‏ها قرار گرفت. در مجموع 154 شاخص عمده مؤثر بر فرهنگ مطالعه در سه لایه مورد تاييد صاحب‏نظران قرارگرفت.

اين پژوهش توصیفی، از نوع کاربردی استو با استفاده از روش کتابخانه‏اي، دلفي، پيمايشي و فن تحلیل سلسله مراتبی[1] صورت گرفت و داده‏ها با استفاده از سه جمع‏آوري و با بهره‏گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم‏افزار تحلیل‏ سلسه مراتبی اکسپرت چویس[2] تحلیل شد.

یافته ها نشان داد در مرحله اول تحقيق، وضعیت کمّی مؤلفه‏‏هاي اصلي لایه‏هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه که لایه قواعد با 75/43 درصد بیشترین و لایه ارزش‏ها با 25 درصد کمترین مؤلفه‏‏هاي اصلي را به خود اختصاص داده ‏است.

نتایج رتبه‌بندينشان ‏دادميان ميزان اهميّت لايه‌هاي سه‏گانه فرهنگ مطالعه، مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر) لايه ارزش‏ها و میان مؤلفه‏هاي اصلي (جامعه، دولت، نظام آموزشي، خانواده، حوزه نشر، كتابخانه و فناوري اطلاعات و رسانه‏هاي گروهي) لايه قواعد، تفاوت معني‌داري نيست. اما نتایج رتبه‌بندي مؤلفه‏هاي اصلي در لايه جلوه‏ها نشان‏داد که بين آنها تفاوت معني‌داري بوده است. نتایج مرحله دوم تحقيق نشان ‏داد كه بين وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار در سه لایه فرهنگ مطالعه تفاوت معني‌داري وجود دارد. در مرحله سوم تحقيق اولویت‌بندی اثرات مؤلفه‏‏هاي اصلي لايههاي سهگانه فرهنگ مطالعه مشخص شد به ترتیب نظام آموزشی، خانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ ونشر، فناوری‏ اطلاعات و رسانه‏های گروهي و دولت درفرهنگ مطالعه ایران تأثیرگذار بوده‏اند. درنهايت ضمن ارائه پيش‏فرض‏هايي براي پياده سازي مدل، با توجه به نتايج حاصل از سه مرحله تحقيق، مدل عملياتي توسعه فرهنگ مطالعه در ايران ارائه و راهكارهايي براي اجراي آن پيشنهاد گرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  مطالعه ، فرهنگ مطالعه ، لایه ارزشها و باور ها ، لایه قواعد ، لایه جلوه ها ،  مدل توسعه فرهنگ مطالعه ، ایران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 272
نام نویسنده: ابراهیمی کوشک مهدی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر طراحی، اجرا و سنجش اثربخشي آموزش مداوم مبتني بر وب بر اساس نظریه­ی سازنده­گرايي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تابستان 1391 بود. به ­اين منظور، به تصادف دوره آموزشی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک از میان 30 عنوان دوره آموزش الکترونیکی انتخاب گردید. سپس این دوره بر اساس مولفه­ های اصلی سازنده­گرایی که مورد توافق صاحب­نظران این حوزه بود، طراحی شده با نرم افزار مدیریت یادگیری  Atiutor بر روی سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به­صورت بر خط بارگذاری شد. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل کلیه دندانپزشکان عمومی که در تابستان 1391 در این دوره آموزشی ثبت نام کردند،  بود. کلیه ثبت­نام شدگان 40 نفر بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. روش این تحقيق، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستقل الگوی طراحی آموزشی بر اساس نظریه سازنده­گرایی و متغیرهای وابسته رضایت، نگرش و میزان یادگیری بودند. دوره طراحی شده بر اساس نظریه سازنده­گرایی در اختیار گروه آزمایش و دوره موجود در اختیار گروه کنترل قرار گرفت. براي مقایسه اثربخشی آموزش در این دو گروه بر اساس ادبیات پژوهش، از دو سطح اول مدل کرک پاتریک استفاده شد. برای سنجش سطح واكنش که شامل رضایت و نگرش است، از محقق ساخته­ای که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 تعیین شد، جهت سنجش رضایت و از كرمی (1386) که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد، برای سنجش نگرش استفاده گردید. و براي سنجش ميزان يادگيري از پيش­آزمون و پس­آزمون معلم ساخته که پایایی آن با استفاده از آزمون کودر ریچاردسون 80/0 تعیین شد، استفاده گردید. روايي محتوایی ­ها و آزمون­ توسط متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­های آمار استنباطی (تی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری) تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه میانگین نمرات فراگیران در گروه آزمایش در همه زیر مولفه­های رضایت به جز محتوا و در همه زیر مولفه­های نگرش به­طور معنا­داری بالاتر از میانگین نمرات گروه کنترل است. همچنین در متغیرمیزان یادگیری نیز میانگین نمرات گروه آزمایش به­طور معنا­داری از گروه کنترل بالاتر بود. این یافته­ها نشان­دهنده این است که فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیشتر، نگرش مثبت­تر  و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه کنترل داشته­اند؛ لذا می­توان نتیجه گرفت که کاربست نظریه سازنده­گرایی در محیط­های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می­گرداند. 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

                          

 


استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  توسعه منابع انسانی ، طراحی آموزشی ، آموزش مبتنی بر وب ، نظریه سازنده گرایی ، اثر بخشی آموزش مداوم پزشکی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 271
نام نویسنده: عربی، سید حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شایستگی­های مدیران واحد­ ­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد بر اساس مدل بازخورد 360 درجه انجام شد. روش اين  تحقیق  مطالعه­ی موردي و از حیث هدف نیز در زمره­ی پژوهش­های کاربردی است. منابع جمع­آوری داده­ ها در این پژوهش مدیران منابع انسانی، مدیران واحد­آموزش، کارشناسان بخش­ موزش ومشتریان داخلی شرکت­های دولتی شهر مشهد در سال 1390 بودند که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه وپرسش نامه مورد مطالعه قرارگرفتند. در این راستا جهت شناسایی شایستگی­ها­، از متدولوژی 5 مرحله­ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 68 شایستگی از منظر 46 صاحب­نظر و سازمان شناسایی شد. پس از تعیین فراوانی هر شایستگی، روشن شد که به ترتیب شایستگی­های ارتباطات و روابط­ انسانی، کارگروهی و مشارکت­‌پذیری، مدیریت­ دانش، تصمیم ­گیری، برنامه­ ریزی، توانمند­سازی و پرورش­ کارکنان، توجه به ارزش­های اخلاقی ، اعتماد­به­ فس، رهبری، خلاقیت، نوآوری وتغییر، مدیریت­منابع­انسانی، مدیریت­عملکرد از بیشترین تأکید برخوردار بوده­اند؛ در مرحله بعد اسناد شرکت­های دولتی مشهد شامل چشم­انداز، ماموریت، اهداف­ کلان، اهداف و ارزش­های بخش­ آموزش گردآوري و تحليل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 48 مورد از شایستگی­ها استخراج گردید که از میان آنها، شایستگی­های مشتری­مداری، بهبود مستمر، توانمندسازی، آموزش و یادگیری، پاسخگویی، مشارکت­ پذیری و خلاقیت و نوآوری بیش از بقیه شایستگی­ها تکرار و به آن اشاره شده بود؛ سپس طی فرایند مصاحبه با 34 نفر از مدیران، کارکنان و مشتریان واحد­آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد و طی فرایند دقیق ونظامدار تحلیل­تفسیری، فهرستی مشتمل بر 22 مورد از شایستگی­های مورد نیاز مدیران تهیه گردید و در قالب 4 مقوله و سپس دو بعد شایستگی­های عمومی واختصاصی مدیران واحد­آموزش نام­گذاری شد. بعد شایستگی­های عمومی با 12 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های ارتباطات، تصمیم­گیری، ارتباطات­کاری، مهارت­ رهبری، مهارت­ حرفه­ا و توسعه فعالیت­های تیمی) و شخصیتی (با مؤلفه­های خلاقیت و نوآوری، بکارگیری قابلیت­های مثبت خود و دیگران ، اعتماد به نفس، توجه به ارزش­ها، خود­کنترلی و خود ارزیابی) انتزاع گردید. و همچنین بعد شایستگی­های اختصاصی با 10 مؤلفه شامل دو مقوله مدیریتی- سازمانی (با مؤلفه­های مدیریت­دانش، سازمان­یادگیرنده، مدیریت­تحول، توانمند­سازی و مدیریت­منابع) و نقشی- شغلی (با مؤلفه­های هوش­هیجانی، تفکر­استراتژیک، آموزش و بهسازی، یادگیری و بهبود­مستمر و برنامه­ریزی­آموزشی) انتزاع گردید. در نهايت به منظور ارایه چهارچوب مناسب از شايستگي­هاي مديران واحد آموزش مدل پیشنهادی شایستگی­های مدیران واحد­آموزش ارایه شد. در مرحله بعد جهت ارزیابی شایستگی­های مورد توافق مدیران 70 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند و توسط پرسش­نامه بومی­سازی شده رابرت. ای. براون ارزیابی شدند. روايي محتوایی اين ابزار توسط اساتید مجرب تأييد گرديد و جهت بررسي پايايي پرسش­نامه، از روش آلفای­ کرونباخ استفاده شد كه ضريب آن 98/0 به دست آمد. پس از توزيع پرسش­نامه در ميان جامعه­ی آماري، که شامل 5 گروه بودند، 70 پرسش­نامه به محقق بازگردانده شد. سپس داده­هاي پرسش­نامه به صورت كدگذاري وارد نرم­افزار spss شد و در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف­ استاندارد و آمار استنباطی با استفاده از آزمون ANOVA و متعاقب آن آزمون تعقیبی TUKEY، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد که عملکرد مدیران در شایستگی­های عمومی مورد توافق مدیران با میانگین نمره­ی کل 3.72 بالاتر از میانگین مطلوب 3 می­باشد. و نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین گروه­های مختلف ارزیابی در 4 شایستگی ارتباطات­کاری (0.045)، رهبری (0.034)، شایستگی­حرفه­ای (0.019) و تیمی (0.014) تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی این اختلاف را از بین 5 گروه ارزیابی بین مدیران واحدآموزش شرکت­ها و مشتری داخلی در هر یک از شایستگی­های نامبرده به ترتیب، (0.02)، (0.01)، (0.00) و (0.00) معنی­دار نشان داد. بر اساس یافته ­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت که ارزیابی شوندگان تمایل بیشتری برای امتیازدهی بالا به شایستگی­های خود در مقایسه با سایر گروه­های ارزیابی­کننده دارند. پنداشت نادرست مدیران از ظرفیت­ها، توانایی­ها و شایستگی­های ایشان موجب می­گردد تا شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود نداشته باشند و در اعمال مدیریت خود به صورت بهینه عمل ننمایند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزیابی ، شایستگی ، مدیران واحد آموزش ، شرکت های دولتی مشهد ، مدل بازخورد360 درجه

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.