دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838494104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 500
نام نویسنده: جلوه گر، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبرهاي خود تنظیمی بر حل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) پیش­دبستانی شهرستان میبد با ميانگين سني 5 سال و 6 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خود تنظیمی به مدت 20 ساعت روزانه به روش­هاي بازي و قصه­درماني براي کودکان گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش حل مسأله شناختی از 3 خرده مقیاس هوش عملي وکسلر پیش­دبستانی(WPPSI)  كه عبارتند از مازها، مکعب­ها و حساب و حل مسأله اجتماعی از آزمون بازی اکتشافی حل مسأله اجتماعی کودکان والي که دارای دو فرم جداگانه برای پسرها و دخترها است، استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات حل مسأله شناختی و اجتماعی در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) اما تفاوت آموزش بر افزایش مهارت حل مسأله بر حسب جنسیت معنادار نبوده است (p<0/01). به عبارتی ديگر، ميزان تأثیر آموزش خودتنظيمي، روی پسرها و دخترها یکسان بوده است. همچنین آموزش تأثیر يكساني بر رشد مهارت­های حل مسأله شناختی و حل مسأله اجتماعی داشته است  (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می­کند که آموزش خود تنظیمی در طول دوره کودکی مهارت­­ شناختی حل مسأله را برای هر دو گروه پسر و دختر رشد می­دهد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت­های شناختی و اجتماعی در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   فاقد 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، حل مساله شناختی ، حل مساله اجتماعی ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 499
نام نویسنده: آزادی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

بررسي مطالعات پيشين نشان می‌دهند كه عدم توانايي حل ‌مسأله، نقش اساسي در بروز اختلافات زناشويي دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که باورهاي منطقي، عامل مهمي در رضايت‌زناشويي است. پژوهش حاضر، شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول، با هدف بررسي رابطه توانايي حل ‌مسأله خانواده و باورهاي غير‌منطقي با كاهش مشكلات و ناسازگاري زناشويي صورت گرفت. نمونه‌اي از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) كه تاكنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گيري در دسترس و داوطلبانه، انتخاب شدند و چهار ‌ي سازگاري‌زناشويي، فهرست مشكلات‌زناشويي، تفكرات غيرمنطقي و حل‌ مسأله خانواده را تكميل كردند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين متغيرهاي حل‌‌مسأله خانواده، باورهاي غيرمنطقي، مشكلات‌زناشويي و ناسازگاري‌زناشويي روابط معناداري وجود دارد (001/0 p ). نتايج دو مدل رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل اثر جنسيت، سن، تحصيلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، توانايي حل ‌مسأله پيش‌بيني كننده منفي و باورهاي غيرمنطقي پيش‌بيني كننده‌ي مثبت در ميزان مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي بودند. مطالعه دوم، به مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري در كاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشويی در زوج‌هاي متقاضي طلاق، پرداخت. تعداد 30 زوج در سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل) جايگزين شدند و بر روي همه آن‌ها پیش‌آزمون-پس‌آزمون، انجام شد. هم‌چنين، آزمون پيگيري براي دو گروه آزمايش راه‌حل-محور و عقلاني-هيجاني-رفتاري، صورت گرفت. تحليل نتايج نشان داد كه زوج‌درماني راه‌حل-‌محور حل مسأله را در زوج‌ها افزايش داد و زوج‌درماني عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري توانست تفكرات غيرمنطقي را در زوج‌ها كاهش دهد. هم‌چنين، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري نسبت به گروه كنترل با كاهش مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي در پس‌آزمون، همراه بودند. در آزمون پيگيري، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري با كاهش نمرات در مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي همراه شدند. مقايسه بين دو رويكرد حاكي از آن بود كه نمرات مشكلات‌زناشويي در زوج‌درماني عقلاني-هيجاني-رفتاري كاهش بيش‌تري نسبت به زوج‌درماني راه‌حل-‌محور داشتند. در مقايسه‌ی نمرات سازگاري‌زناشويي بين دو گروه آزمايش، تفاوت معناداري مشاهده نشد و هر دو گروه توانستند در كاهش ناسازگاري‌زناشویی، نسبت به گروه كنترل، مؤثرتر باشند.

فهرست مندرجات   فهرست منابع ومآخذ   

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  زوج درمانی راه حل-محور ، زوج درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری ، مشکلات زناشویی ، ناسازگاری زناشویی ، متقاضی طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 498
نام نویسنده: محسن زاده، عصمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی انجام گرفت.بدین منظور 40 نفر از مرتبطین مجموعه فرهنگی کتاب پردازان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از دو هوش هیجانی بار- ان و شادکامی آکسفورد مورد سنجش قرار گرفتند.یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در اعضای نمونه معنا دار بود. همچنین همبستگی بین مولفه های برون فردی،سازگاری و خلق کلی با شادکامی معنادار بدست آمد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، شادکامی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 497
نام نویسنده: نیکبخت، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزايش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی صورت گرفت.روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلي 90-89 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی نگرفته اند و براي شركت در كلا سهاي جبراني ثبت نام نموده اند .

 نمونه پژوهش به شکل داوطلبانه از میان دانش آموزانی که به اهمال کاری و انگیزش تحصیلی پاسخ داده اند و بیشترین نمره اهمال کاری يا کمترین نمره انگیزش را كسب كرده اند ؛ انتخاب و  سپس به دو گروه آزمايش و كنترل تقسیم شد، هر گروه 10 نفر را شامل ميشد و بعد از آن گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی گروهی را دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه ای نداشت.

برای تحلیل داده ها از آزمون(Tمستقل) استفاده شد و در انتها تحليل داده ها نشان داد كه واقعيت درماني گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته اما به طور معناداري موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گشته است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، اهمال کاری تحصیلی ، انگیزش تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 496
نام نویسنده: واعظ زاده، سید هاشم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشی گروه درمانی معنوي مذهبي بر افزايش جهت گيري مذهبي دروني، افزايش مقابله مذهبي مثبت، كاهش افسردگي و اضطراب مي­باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش مهاجرين افغاني مرد در مشهد بودند. بوسيله روش نمونه گیری دردسترس 20 آزمودنی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در9 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درماني معنوي مذهبي شركت كردند کردند و گروه کنترل بدون دريافت هيچ درماني در ليست انتظار قرار گرفتند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یکماهه با مقیاس هاي جهت گيري مذهبي آلپورت، مقابله مذهبي پارگامنت، افسردگي بك و اضطراب اشپيلبرگر مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد گروه درمانی معنوي مذهبي در افزايش جهت گيري دروني مذهبي، در افزايش مقابله مذهبي مثبت، در كاهش افسردگي و كاهش اضطراب  به شكل معنا داري اثر بخش بوده است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی مذهبی ، جهت گیری مذهبی ، مقابله مذهبی ، افسردگی ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 495
نام نویسنده: آخوند زاده، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

خانواده اولین و یکی از اصلی­ترین نهاد های اجتماعی است که  با ازدواج دو فرد به وجود می­آید. سلامت روانی در خانواده، می­تواند منجر به شکل­گیری جامعه­ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می­تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بطور تمام شماری مورد بررسی  قرار گرفتند(98N=) . ابزار این مطالعه های مقیاس سازگاری زناشویی( DAS)، رضایت جنسی و رضایت از تن­انگاره (SWBI)، سوئوتو و گارسیا( 2002) می­باشند. اطلاعات به دست آمده از ها توسط نرم افزار آماری SPSS ، و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، می­توانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل را پیش­بینی کنند. همچنین متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی(001/.P>  و 60/. r= رضایت از تن­انگاره با رضایت زناشویی (001/.P>  و 74/. r=)، و رضایت جنسی با رضایت از تن­انگاره (001/.P>  و 60/. r=)، با هم ارتباط مثبت و معناداری داشتند. نتایج همچنین بیانگر این بود که بین دو جنس در متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج و وجود ارتباط بین متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تن­انگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین می­تواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــویی­شان شود.

 

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، رضایت جنسی ، رضایت از تن انگاره ، دانشجویان متاهل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 494
نام نویسنده: مرتضایی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

 

هدف اين پژوهش، بررسي وضعیت اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت‌‌های حل مسأله می باشد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 600 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه‌گيري سهمیه‌ای غیر احتمالاتی انتخاب شدند. ‌‌های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، حل مسأله هپنر (1982) و مهارت‌‌های یادگیری کرمی (1384) توسط آزمودني‌ها تكميل شد. تحلیل نتایج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه  اهمالکاری تحصیلی با کمبود آشنایی با مهارت‌‌های حل مسأله همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین مولفه‌‌هاي میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری  و معدل تحصیلی با اهمالکاری همبستگی منفی معنی‌دار دارند.

از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که کمبود آشنایی با مهارت‌‌های حل مسأله و راهبردهای یادگیری پیش بینی کننده‌‌های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی می‌توانند باشند. همچنین میانگین نمرات اهمالکاری تحصیلی در دو گروه جنسیتی و در چهار مجموعه دانشگاهی تفاوت معنی داری را نشان داد. درنمونه مورد بررسی مردان درمقیاس اهمالکاری نمرات بالاتری کسب کردند. همچنین نتايج پس از اجرای آزمون توكي نشان مي‌دهد كه در ميزان میانگین اهمالکاری تحصيلي بين مجموعه‌های آموزشی علوم انساني، فني و مهندسي و كشاورزي تفاوت معني‌دار وجود داشت. بدين معنا كه گروه انساني نسبت به گروه فني و كشاورزي ميزان اهمالکاری تحصيلي كمتري را نشان دادند و گروه كشاورزي هم نسبت به گروه فني، ميانگین اهمالکاری كمتري را گزارش دادند. میانگین اهمالکاری تحصيلي در مجموعه آموزشی علوم پايه با مجموعه‌‌های آموزشی دیگر تفاوت معناداري نشان نداد. به منظور بررسی میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی، بنا برنمرات گزارش شده در مقیاس  اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، افراد در سه گروه به قرار زیر دسته‌بندی شدند: افرادی با اهمالکاری بسیار خفیف با کسب پائین‌ترین سطح نمرات در مقیاس مورد نظر، یعنی  از 21 تا 49، افرادی با میزان اهمالکاری متوسط  بانمراتی از 49تا77 و افرادی با نمرات 77 تا105 در گروه افرادی دارای اهمالکاری شدید قرار داده شدند. مجموع درصد فراوانی نمرات متوسط تا شدید ـ یعنی افرادی که رفتارهای اهمالکاری راگزارش کرده‌اند ـ  برابر با 5/72 درصد می باشد.

 

 

فهرست مندرجات

   

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اهمالکاری تحصیلی ، راهبردهای یادگیری ، مهارت های حل مساله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 493
نام نویسنده: هاشمی برزآبادی، حمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

 

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی­ترین عامل در بروز تصادفات ترافيكي مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به چهار نوع لغزش­ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولي تقسيم مي­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش عامل­هاي شناختي در بروز لغزش­ها و خطاهاي رانندگي و نقش نگرش براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار در تخلفات پرخاشگرانه و معمولي رانندگي بود. 110 نفر در این مطالعه شرکت کردند. رفتارهاي پرخطر رانندگي با استفاده از رفتار رانندگي منچستر مورد بررسي قرار گرفت. سه مولفه از كنش­هاي اجرايي شامل، حافظه­ي کاری دیداری، توجه پایدار و بازداری رفتاری به ترتيب بوسيله آزمون­هاي فراخناي ديداري ارقام، عملكرد پيوسته و برو/نرو اندازه­گيري شدند. براي سنجش نگرش نسبت به رعايت قوانين رانندگي از ­ي محقق­ساخته براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار كه مولفه­هاي­ نگرش، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك­شده و قصد را مورد اندازه­گيري قرار مي­داد، استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین کنش­های اجرایی، توجه پایدار، قادر به پیش­بینی خطاها و تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بود. بازداری رفتاری نیز پیش­بینی کننده­­ی معنادار برای لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه بود. از بین مولفه­های نگرش، نگرش نسبت به پیامد رفتار رعايت قوانين و کنترل رفتاری ادراک ­شده پیش­بینی کننده تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بودند. کنترل رفتاری ادراک ­شده و قصد برای رعايت قوانين رانندگي قادر به پیش­بینی تخلفات معمولی در رانندگی بودند. همچنين، لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه در گروه ميانسال بالاتر از گروه جوان بود. مردان در همه گروه­هاي سني تخلفات پرخاشگرانه و معمولي بيشتري را نشان دادند. قصد رعايت قوانين در گروه جوان كمتر از ميانسال بود. نگرش مثبت نسبت به رعايت قوانين، كنترل رفتاري ادراك شده براي رعايت قوانين و قصد رعايت قوانين در همه گروه­هاي سني در مردان كمتر از زنان بود. بطور کلی نتایج مطالعه، اهمیت نقش کنش­های اجرایی و نگرش را در رفتارهای پرخطر رانندگی مورد تأييد قرار مي­دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که با هدف کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، ارزیابی از توانایی­های شناختی و نگرشی قبل از دریافت گواهینامه و همچنین در رانندگان متخلف صورت گیرد و در صورت نیاز، برنامه­های آموزشی جهت افزایش مهارت­های کنش­های اجرایی و برنامه­های مشاوره­ای به منظور تغییر نگرش مرتبط با رانندگی طراحی گردد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  رفتار های پر خطر رانندگی ، کنشهای اجرایی ، نگرش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: البرزی، سرور
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

بر اساس دیدگاه های هاي شناختي توجه انتخابي بيماران اضطرابي به سوی اطلاعات تهديد كننده، هدايت مي شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی سوگیری شناختی در جمعیت غیر بالینی، و به منظور بررسی ارزیابی تورش توجه در گروه هایی با اضطراب اجتماعی و امتحان بالا در دو سطح زیر آستانه ای و فوق آستانه ای صورت گرفت. ابتدا300 دانش آموز دختر مقطع سوم دبیرستان، بر اساس نمونه گیری در دسترس، های اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی را پر کردند. سپس، 60 نفر از دانش آموزانی که اضطراب بالایی داشتند در هر کدام از متغیر های اضطراب اجتماعی (30 نفر) و اضطراب امتحان (30 نفر) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. در هر گروه 15 نفر هم به عنوان گروه کنترل مورد سنجش قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از تست استروپ هیجانی ترکیبی تورش توجه آزمودنی­ها در دو سطح زیر و فوق آستانه­ای نسبت به محرک های اضطراب آور، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمان های واکنش و نمرات تداخل گروه های آزمایشی نسبت به گروه های کنترل، چه در سطح فوق آستانه ای و چه در سطح زیر آستانه­ای تفاوت معناداری نداشت. به نظر می رسد که عدم تفاوت مشاهده شده می تواند به غیربالینی بودن نمونه مورد بررسی نسبت داده شود. پیشنهادانی برای بررسی توان آزمون­های تورش توجه در سطوح زیر و فوق آستانه­ای، ارایه شده اند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تورش توجه ، استروپ هیجانی ترکیبی ، زمان واکنش ، اضطراب امتحان ، اضطراب اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 491
نام نویسنده: بلقان آبادی، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

حل مشکلات والدین کودکان آسیب­ دیده از مسائل بين رشته ­اي است که مستلزم توجه مشترك متخصصان حوزه ­ی روانشناسی استثنایی و مشاوره خانواده ­است، به نظر می‌رسد تاكنون مداخلات صورت گرفته اغلب بر فرزندان آسیب­ دیده تمرکز دارد، تا والدین به خصوص مادران. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ ی زوج ­درمانی مثبت­ نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامي، اميد، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب­ دیده­شان بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه­ ای از مادران کودکان آسیب­ دیده شهر مشهد به شیوه­ی هدفمند انتخاب و به شیوه­ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10n1,n2=) و یک گروه کنترل (10n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده­ها ­ های رضایت از زندگی، شادکامی، امیدواری، و نگرش والدین به کودکان آسیب­دیده­شان بود. زوج­درمانی­ها در 7 جلسه­ ی 90 دقیقه­ ای و به صورت هفته­ ای به دو شیوه­ ی مثبت­نگر و معنوی­- مذهبی برگزار شد. یافته­ ها نشان داد که رضایت از زندگی و امیدواری مادرانی که مداخله­ ی زوج ­درمانی مثبت­نگر و معنوی- مذهبی را دریافت کرده بودند، افزایش یافته و در نگرش­ نسبت به فرزند آسیب­ دیده ­شان بهبود حاصل شده بود. همچنین شادکامی مادرانی که زوج ­درمانی مثبت­ نگر را دریافت کرده بودند، افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی زوج ­درمانی معنوی- مذهبی نسبت به مثبت­ نگر در افزایش امیدواری بیشتر بوده است. از سوی دیگر، زوج­ درمانی معنوی- مذهبی در افزایش شادکامی مادرانی که این مداخله را دریافت کرده بودند، اثربخش نبوده است. به نظر می­رسد که زوج­درمانی­های مثبت­ نگر و معنوی- مذهبی از طریق کار بر روی تعاملات زوجین، نگرش، و تعاملات والد- فرزند؛ در بهبود مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان آسیب­ دیده اثربخش هستند. يافته ­ها در برگيرنده دلالت­هاي كاربردي و پژوهشي در حيطه­ی مشاوره  خانواده ­هاي كودكان با نيازهاي ويژه ( استثنايي) است كه  مورد بحث قرار گرفته­ اند.

 

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  زوج درمانی مثبت‌نگر ، زوج درمانی معنوی-مذهبی ، نگرش به کودک آسیب دیده ، رضایت از زندگی ، شادکامی ، امیدواری

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838494104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.