دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838494104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 507
نام نویسنده: امیری، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله­ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر، کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی (به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه­ی مورد مطالعه (N=20) با استفاده از روش نمونه­گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند و از آزمودنی ها خواسته شد تا های منبع کنترل راتر و راهبردهای مقابله با استرس موس و بیلینگز را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله­ی واقعیت درمانی گروهی به صورت 8 جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا ­های مذکور را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که هشت جلسه آموزش واقعیت درمانی باعث افزایش منبع کنترل درونی و کاهش منبع کنترل بیرونی شده است و همچنین در کاهش به کارگیری راهبرد مقابله هیجان مدار  و افزایش بکارگیری راهبرد مساله مدار تاثیر بسزایی داشته است.. مبتنی بر یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که آموزش واقعیت درمانی به طور کلی می­تواند به تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابه­ای دانشجویان منجر گردد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  آموزش واقعیت درمانی ، منبع کنترل ، راهبردهای مقابله ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 506
نام نویسنده: خدامی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

 پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش حل تعارض به دختران نوجوان و مادرانشان، بر بهبود روابط میان آنها انجام شد.  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی(داوطلبانه) با پیش آزمون، پس آزمون ویک گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 14 مادر و 14 نفر دختران نوجوان13-15سال بودند كه از یک مدرسه راهنمايي دخترانه در ناحيه تبادكان آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفي در گروه آزمايش گمارش شدند، که چهارده جلسه آموزشی برای آن ها اجرا گردید. به منظور ارزیابی سطح تعارض آنها از حل تعارض (CSS) و جهت سنجش ارتباطات از محیط خانواده (FES) استفاده شد.  یافته‌ها حاكي از اثربخشي آموزش حل تعارض در کاهش تعارض بود و نمرات حاصل از حل تعارض به لحاظ آماري در سطح (001/0p<) معنادار بودند. این نتایج همچنین اثربخشي آموزش حل تعارض را در بهبود روابط ميان مادران و دختران نوجوان‌شان نشان می دهد و نمرات حاصل از روابط درون خانواده نیز به لحاظ آماري (001/0p<) معنادار بودند.  يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارتها در ايجاد ارتباطات مثبت و موثر ميان نوجوانان و والدين نقش مهمی ایفا می کند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ نوجوان ، آموزش حل تعارض ، مهارت حل مساله ، مهارت ارتباط موثر ، مهارت ابراز وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 505
نام نویسنده: حمزه‌لو، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازداری رفتاری و حافظه کاری بر افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های ADHD در زندانیان مبتلا به ADHD بود. روش: برای این منظور، در مطاله اول تعداد ۹۰7 نفر از زندانیان بزرگسال مرد موجود در بندهای بسته زندان گرگان به صورت نمونه طبقه‌ای در دسترس انتخاب شده و با خود سنجی ADHD (ASRS) مصاحبه بالینی مبتنی بر DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. اختلال‌های همراه با اضطراب بک (BAI)، افسردگی بک-2 (BDI-II) و چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه دوم تعداد 30 نفر از زندانیانی تشخیص ADHD را دریافت کردند، و30 نفر از زندانیان غیر مبتلا به ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده و در شاخص‌های سن و تحصیلات با هم همتا سازی شدند. به منظور اندازه گیری کنش‌های اجرایی از تکالیف برو برو، استروپ کلاسیک و STOP IT برای سنجش بازداری و تکالیف فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی برای سنجش حافظه کاری استفاده شد. در مطالعه سوم تعداد 30 نفره مبتلا به ADHD مطالعه دوم به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه آموزش بازداری و حافظه کاری با استفاده از نرم‌افزارهای آموزش بازداری و حافظه کاری اجرا شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های خی دو، t گروه‌های مستقل، تحليل واريانس چند متغيري و تحليل كوواريانس چند متغيري تحلیل شد. یافته‌ها: مطالعه اول، از بین 907 نفری که مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند، تعداد ۱۴۷ نفر (2/16%) مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند. ۸۵% از آنها اختلال وابستگی به مواد، دارو یا الکل را دارا بودند. زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالایی از اختلال‌های اضطرابی (1/55%) و اختلال‌های خلقی (8/40%)، اختلال‌های شخصیت همچون ضداجتماعی (2/44%) و مرزی (21%) را نشان دادند. مطالعه دوم، بین زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD در سازه کنش‌های اجرایی بازداری رفتاری، شناختی، حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت. مطالعه سوم، آموزش حافظه کاری به بهبود عملکرد در تکالیف حافظه کاری و کاهش نشانه‌های ADHD منجر شد، اما آموزش بازداری اثر معناداری نداشت. هر دو شیوه آموزش به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همراه از همچون اضطراب و افسردگی منجر شدند. : نتایج این پژوهش نشان داد که اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنش اختلال شایعی در بین زندانیان بزرگسال است که با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی دارد. همچنین، نتايج اين پژوهش نارساكنش وري هاي اجرايي بزرگسالان مبتلا به ADHD را تاييد نمود و نشان داد كه آموزش حافظه کاری می‌تواند به طور نیرومندی کابرد بالینی برای کاهش نشانه‌های ADHD داشته باشد. علاوه براین، آموزش کنش‌های اجرایی می‌توانند در کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود همچون اضطراب و افسردگی موثر باشد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي (ADHD) ، كنش هاي اجرايي ، بازداري رفتاری ، حافظه كاري ، آموزش بازدرای ، آموزش حافظه کاری ، اختلال‌های همبود ، اضطراب ، افسردگی ، زندانیان بزرگسال


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 504
نام نویسنده: مفرد، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

كودكي به عنوان دوراني كه سنگ بناي شخصيت فرد درآن بنا نهاده ميشود، تحت تاثير عوامل متعددي است كه رابطه‌ي مادر-كودك جزء مهم ترينِ اين عوامل تلقي مي شود. رشد هيجانيِ كاركردي، به عنوان فرآيندي كه يكپارچگي سيستم حسي- حركتي، شناختي و هيجاني را در بردارد، و رشد كاربرديِ زبان كه معرفِ بعدِ ارتباطيِ زبان است جزء مقوله هاي برجسته‌ي رشد در دوران كودكي قلمداد مي شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين رابطه‌ي مادر-كودك بر رشد هيجاني كاركردي و رشد كاربرديِ زبان، انجام شد. در اين پژوهش تعداد 140 كودك پيش دبستاني (4-6 ساله) به همراه مادرانشان شركت كردند. دوتست رابطه‌ي مادر-كودك و رشد هيجاني كاركردي كودك توسط مادر تكميل شد. براي ارزيابي رشد كاربرديِ زبان كودكان نيز از آزمون درك خطاي گفتگو استفاده شد. اين ابزار بوسيله‌ي نمايش فيلمي كه توسط محقق ضبط گشته و درك كودك را در تخطي از اصول مكالمه مي سنجد اجرا شد. براي تحليل داده ها از الگوي تحليل مسير (معادلات ساختاري)، ضريب همبستگي رگرسيون ساده و چندگانه  استفاده شد . نتايج بيانگر آن بود كه  رابطه‌ مادر-كودك بوسيله‌ي متغير ميانجي  رشد هيجانيِ كاركردي قادر به پيش بيني رشد كاربرديِ زبان در كودكان پيش دبستاني است، اما بين رابطه مادر-كودك و رشدكاربرديِ زبان ارتباط مستقيم معناداري بدست نيامد. علاوه براين رابطه مادر-كودك قادر به پيش بيني رشد هيجاني كاركردي كودك است، و رشدهيجاني(وضعيت كنوني)،‌قادر به پيش‌بيني رشدكاربرديِ زبان در كودكان است. بين رشد هيجاني(وضعيت قبلي) و رشد كاربردي زبان ارتباط معناداري مشاهده نشد.

رشد هيجاني كودكان  متاثر از روابط مادروكودك، رشد كاربرديِ زبان آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. درتبيين عدم رابطه مستقيم معنادار بين رابطه‌ مادروكودك و رشد كاربردي زبان بايد گفت در سن 4-6 سالگي و با ورود كودكان به محيط‌هاي آموزشي، رشد كاربردي زبان در آن‌ها از متغيرهاي ديگري چون روابط باهمسالان، مربيان و ... تاثير مي پذيرد. تفاوت عمده بین موقعیت های آزمایشگاهی و طبیعی‌روزمره نيز عملكردكودكان را در آزمون تحت تاثير قرار مي‌دهد.عدم ارتباط بين رشد هيجاني كاركردي( وضعيت قبلي) و رشد كاربرديِ زبان را مي‌توان به فاصله‌ي زماني اين دو متغير و وجود رابطه‌ي معنادار بين رشد هيجاني كنوني و رشد كاربردي زبان، به عدم تاخر و تقدم زماني نسبت داد كه تاثير متغيرهاي ديگر را به حداقل رسانده، ارتباط معني داري را به دست مي دهند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ 

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رابطه مادر- کودک ، کودک، رشد هیجانی کارکردی ، رشد کاربردی زبان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 501
نام نویسنده: خوارزمی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقمندی به تداوم یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حديث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که تمام متغیر‌های مشاهده شده الگو شامل خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، انگیزه درونی و کیفیت اطلاعات ادراک شده و قابلیت کاربرد ادراک شده، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0.(p< با اجراي الگوي تحليل مسير براي آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه درونی و همچنین رابطه بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (97/0=GFI، 085/0= (RSMEA.  

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ، نیازهای خود تعیین گری ، کیفیت اطلاعات ، قابلیت کاربرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 500
نام نویسنده: جلوه گر، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبرهاي خود تنظیمی بر حل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) پیش­دبستانی شهرستان میبد با ميانگين سني 5 سال و 6 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خود تنظیمی به مدت 20 ساعت روزانه به روش­هاي بازي و قصه­درماني براي کودکان گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش حل مسأله شناختی از 3 خرده مقیاس هوش عملي وکسلر پیش­دبستانی(WPPSI)  كه عبارتند از مازها، مکعب­ها و حساب و حل مسأله اجتماعی از آزمون بازی اکتشافی حل مسأله اجتماعی کودکان والي که دارای دو فرم جداگانه برای پسرها و دخترها است، استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات حل مسأله شناختی و اجتماعی در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) اما تفاوت آموزش بر افزایش مهارت حل مسأله بر حسب جنسیت معنادار نبوده است (p<0/01). به عبارتی ديگر، ميزان تأثیر آموزش خودتنظيمي، روی پسرها و دخترها یکسان بوده است. همچنین آموزش تأثیر يكساني بر رشد مهارت­های حل مسأله شناختی و حل مسأله اجتماعی داشته است  (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می­کند که آموزش خود تنظیمی در طول دوره کودکی مهارت­­ شناختی حل مسأله را برای هر دو گروه پسر و دختر رشد می­دهد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت­های شناختی و اجتماعی در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   فاقد 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، حل مساله شناختی ، حل مساله اجتماعی ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 499
نام نویسنده: آزادی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

بررسي مطالعات پيشين نشان می‌دهند كه عدم توانايي حل ‌مسأله، نقش اساسي در بروز اختلافات زناشويي دارد. هم‌چنین، نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که باورهاي منطقي، عامل مهمي در رضايت‌زناشويي است. پژوهش حاضر، شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول، با هدف بررسي رابطه توانايي حل ‌مسأله خانواده و باورهاي غير‌منطقي با كاهش مشكلات و ناسازگاري زناشويي صورت گرفت. نمونه‌اي از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) كه تاكنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گيري در دسترس و داوطلبانه، انتخاب شدند و چهار ‌ي سازگاري‌زناشويي، فهرست مشكلات‌زناشويي، تفكرات غيرمنطقي و حل‌ مسأله خانواده را تكميل كردند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين متغيرهاي حل‌‌مسأله خانواده، باورهاي غيرمنطقي، مشكلات‌زناشويي و ناسازگاري‌زناشويي روابط معناداري وجود دارد (001/0 p ). نتايج دو مدل رگرسيون سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل اثر جنسيت، سن، تحصيلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، توانايي حل ‌مسأله پيش‌بيني كننده منفي و باورهاي غيرمنطقي پيش‌بيني كننده‌ي مثبت در ميزان مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي بودند. مطالعه دوم، به مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري در كاهش مشکلات و ناسازگاری‌زناشويی در زوج‌هاي متقاضي طلاق، پرداخت. تعداد 30 زوج در سه گروه (دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل) جايگزين شدند و بر روي همه آن‌ها پیش‌آزمون-پس‌آزمون، انجام شد. هم‌چنين، آزمون پيگيري براي دو گروه آزمايش راه‌حل-محور و عقلاني-هيجاني-رفتاري، صورت گرفت. تحليل نتايج نشان داد كه زوج‌درماني راه‌حل-‌محور حل مسأله را در زوج‌ها افزايش داد و زوج‌درماني عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري توانست تفكرات غيرمنطقي را در زوج‌ها كاهش دهد. هم‌چنين، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري نسبت به گروه كنترل با كاهش مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي در پس‌آزمون، همراه بودند. در آزمون پيگيري، زوج‌درماني راه‌حل-‌محور و عقلانی-‌هیجانی‌-رفتاري با كاهش نمرات در مشكلات و ناسازگاري‌زناشويي همراه شدند. مقايسه بين دو رويكرد حاكي از آن بود كه نمرات مشكلات‌زناشويي در زوج‌درماني عقلاني-هيجاني-رفتاري كاهش بيش‌تري نسبت به زوج‌درماني راه‌حل-‌محور داشتند. در مقايسه‌ی نمرات سازگاري‌زناشويي بين دو گروه آزمايش، تفاوت معناداري مشاهده نشد و هر دو گروه توانستند در كاهش ناسازگاري‌زناشویی، نسبت به گروه كنترل، مؤثرتر باشند.

فهرست مندرجات   فهرست منابع ومآخذ   

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  زوج درمانی راه حل-محور ، زوج درمانی عقلانی-هیجانی-رفتاری ، مشکلات زناشویی ، ناسازگاری زناشویی ، متقاضی طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 498
نام نویسنده: محسن زاده، عصمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی انجام گرفت.بدین منظور 40 نفر از مرتبطین مجموعه فرهنگی کتاب پردازان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از دو هوش هیجانی بار- ان و شادکامی آکسفورد مورد سنجش قرار گرفتند.یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در اعضای نمونه معنا دار بود. همچنین همبستگی بین مولفه های برون فردی،سازگاری و خلق کلی با شادکامی معنادار بدست آمد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، شادکامی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 497
نام نویسنده: نیکبخت، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزايش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی صورت گرفت.روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل میباشد. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلي 90-89 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی نگرفته اند و براي شركت در كلا سهاي جبراني ثبت نام نموده اند .

 نمونه پژوهش به شکل داوطلبانه از میان دانش آموزانی که به اهمال کاری و انگیزش تحصیلی پاسخ داده اند و بیشترین نمره اهمال کاری يا کمترین نمره انگیزش را كسب كرده اند ؛ انتخاب و  سپس به دو گروه آزمايش و كنترل تقسیم شد، هر گروه 10 نفر را شامل ميشد و بعد از آن گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی گروهی را دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ نوع برنامه ای نداشت.

برای تحلیل داده ها از آزمون(Tمستقل) استفاده شد و در انتها تحليل داده ها نشان داد كه واقعيت درماني گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته اما به طور معناداري موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گشته است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ، اهمال کاری تحصیلی ، انگیزش تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 496
نام نویسنده: واعظ زاده، سید هاشم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشی گروه درمانی معنوي مذهبي بر افزايش جهت گيري مذهبي دروني، افزايش مقابله مذهبي مثبت، كاهش افسردگي و اضطراب مي­باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش مهاجرين افغاني مرد در مشهد بودند. بوسيله روش نمونه گیری دردسترس 20 آزمودنی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در9 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درماني معنوي مذهبي شركت كردند کردند و گروه کنترل بدون دريافت هيچ درماني در ليست انتظار قرار گرفتند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یکماهه با مقیاس هاي جهت گيري مذهبي آلپورت، مقابله مذهبي پارگامنت، افسردگي بك و اضطراب اشپيلبرگر مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد گروه درمانی معنوي مذهبي در افزايش جهت گيري دروني مذهبي، در افزايش مقابله مذهبي مثبت، در كاهش افسردگي و كاهش اضطراب  به شكل معنا داري اثر بخش بوده است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی مذهبی ، جهت گیری مذهبی ، مقابله مذهبی ، افسردگی ، اضطراب

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838494104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.