دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848595105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 483
نام نویسنده: ضیایی، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی،اجتماعی و جسمانی فرد نقش بسزایی دارد.در این سامانه تربیتی،والدین نقش اساسی و سرنوشت سازی در زندگی فرزندانشان دارند و فقدان هر یک از آن ها اثری مخرب به دنبال خواهد داشت.وقتی خانواده فاقد یکی از والدین باشد،طبعا کارکردهای جامعه پذیری،الگو برداری،پرورش شخصیت،ایجاد فضای عاطفی کامل و مناسب برای فرزندان دچار اختتلال خواهد شد.هدف از پژوهش حاضر این بود تا تاثیر حضور پدر بر احساس کنترل و درماندگی فرزندان را نشان می دهد،همچنین ارتباط بین ساختار انگیزشی،احساس کنترل و درماندگی در فرزندان شاهد مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور61آزمودنی فاققد پدر(43درصد پسر)و 66آزمودنی دارای پدر(27درصد پسر)مورد مطالعه قرار گرفتند.آزمودنی های فاقد پدر و شاهد به روش نمونه گیری در دسترس  از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.آزمون های اجرا شده، ساختار انگیزشی پی سی ال، احساس کنترل شپیر و اس سی ال و درماندگی استر ال اچ کیو بود. بر طبق نتایج به دست آمده تفاوت معنا داری بین میانگین احساس کنترل عمومی و درماندگی در میان فرزندان شاهد وعادی به دست افراد با ساختار انگیزشی انطباقی احساس کنترل بالاتری نسبت به اهداف خود داشتند و همچنین افرادی که احساس کنترل پایین تر نسبت به اهداف خود داشتند درماندگی بیشتری را نیز گزارش کردند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی ، احساس کنترل ، درماندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 490
نام نویسنده: ميردورقی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

اهداف: پژوهش حاضر از یک سو با هدف مقایسه  بازداری (شناختی – رفتاری)، حافظه کاری (کلامی- غیرکلامی) و توجه پایدار در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه؛ و از سوی دیگر بررسی نقش این کارکردهای شناختی در شدت اختلال صورت گرفت. روش: در این پژوهش علی مقایسه ای، جامعه آماری عبارت از کلیه جانبازانی بود که طی مدت پژوهش در مرکز بازتوانی جانبازان و مرکز توانبخشی امام خمینی (ره) شهر مشهد حضور داشتند. از این جامعه، با روش نمونه گیری در دسترس 44 جانباز در قالب دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به PTSD انتخاب شدند و با استفاده از آزمون استروپ، آزمون برو/ نرو، آزمون فراخنای ارقام (شنیداری- دیداری)، آزمون عملکرد پیوسته، اطلاعات جمعیت شناختی، افسردگی بک (ویرایش دوم) و می سی سی پی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ ها: نتایج حاصل از تحلیل های کوواریانس چندمتغیری نشان داد به طور کلی در سازه بازداری شناختی، بازداری رفتاری، حافظه کاری کلامی، حافظه کاری غیرکلامی و توجه پایدار تفاوت معناداری بین جانبازان مبتلا و غیر مبتلا  به PTSD وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ساسله مراتبی حاکی از آن بود که تنها بازداری شناختی و توجه پایدار قادر به پیش بینی شدت اختلال PTSD می باشند. نتیجه ­گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، عملکرد ضعیف‌تر افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه در آزمون­های عصب روانشناختی بیانگر نارسایی آن‌ها در بازداری شناختی- رفتاری، حافظه کاری کلامی - غیرکلامی و توجه پایدار می‌باشد. بنابراین، نارسایی در این کنش‌های اجرایی را می‌توان تبیینی برای علائم اختلال تنیدگی پس از سانحه دانست.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  اختلال تنیدگی پس از سانحه ، بازداری شناختی- رفتاری ، حافظه کاری کلامی- غیرکلامی ، توجه پایدار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 489
نام نویسنده: بهرامی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه­ی اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی در  اوایل و اواخر نوجوانی  در شهر اصفهان بوده است.

جامعه­ ی آماری این پژوهش کلیه­ ی دانش­ آموزان اول راهنمایی و چهارم دبیرستان اصفهان در سال تحصیلی 91-90 می­باشد.  نمونه ­ی پژوهش شامل 300 نفر از دانش ­آموزان اول راهنمایی (150 نفر دختر و 150 نفر پسر) و 300 نفر از دانش ­آموزان چهارم دبیرستان (150 دختر و 150 پسر) می­باشد که به روش نمونه­ گیری خوش ه­ای چند مرحله ای  به روش طبقه­ ای غیر نسبتی انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است

نتایج پژوهش نشان دادند که بین سه متغیر (اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که  سن عامل تعدیل کننده بین اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی از یکسو و اضطراب امتحان و تفکر غیر منطقی از سوی دیگر نیست. در متغیر اضطراب امتحان، دو پایه تحصیلی با مهم تفاوت معناداری نداشتند ولی در متغیرهای اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی بین آن­ها تفاوت معناداری وجود داشت، به گونه­ای که اضطراب اجتماعی در بین دانش­ آموزان چهارم دبیرستان نسبت به اول راهنمایی بیشتر و برعکس تفکر غیر منطقی در بین دانش­ آموزان اول راهنمایی بیشتر از چهارم دبیرستان بود. از بین چهار متغیر (اضطراب اجتماعی، تفکر غیر منطقی، دوره رشدی و جنسیت)، اضطراب اجتماعی به عنوان بهترین پیش­بین برای اضطراب امتحان است. از بین یازده مقیاس تفکر غیر منطقی، چهار مقیاس (اجتناب، شخصی سازی، دگم و کمال گرایی)، اضطراب امتحان را پیش­ بینی می­کنند و دو جنس در سه متغیر اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی با هم تفاوت معناداری نداشتند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که با توجه به تغییر شرایط آزمون­ها، نگرش دانش­آموزان به امتحان تغییر کرده و همین امر سبب دیده نشدن تفاوت در دو مقطع در زمینه اضطراب امتحان شده است. با توجه به عامل رشد شناختی، تفکر غیر منطقی در اوایل نوجوانی بیشتر و با توجه به انتظارات اطرافیان، اضطراب اجتماعی در اواخر نوجوانی بیشتر بوده است

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اضطراب امتحان ، اضطراب اجتماعی ، تفکر غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 487
نام نویسنده: امیر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

 هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش بازي درماني كودك ـ محور به مادران (فيليال تراپي) بر سبك‌هاي فرزندپروري و تعامل مادر ـ كودك بود. در اين پژوهش دو سؤال مطرح بود: 1ـ آيا آموزش بازي درماني كودك ـ محور به مادران مي‌تواند ميزان به كار بردن سبك مقتدرانه در مادران را افزايش و سبك‌هاي سهل‌گيرانه و استبدادي را كاهش دهد؟ 2ـ آيا آموزش بازي درماني كودك ـ محور مي‌تواند ميزان پذيرندگي مادران را افزايش و ميزان عدم پذیرندگی  آنها را كاهش دهد؟

 بدين منظور يك مهد كودك به صورت نمونه گیری در دسترس  از ميان مهد كودك‌هاي منطقه تبادکان شهر مشهد انتخاب شده و 20 نفر مادر كودكان 6-4 ساله نيز به صورت گمارش تصادفي  در دو گروه آزمايش و مداخله‌نما قرار گرفتند.  آزمودني‌هاي گروه آزمايش 10 جلسه 2 ساعته آموزش گروهي بازي درماني كودك ـ محور را دريافت كردند و آزمودني‌هاي گروه مداخله‌نما تحت آموزش تغذيه و شركت در جلساتي در مورد امكانات مهدكودك قرار گرفتند. تمام آزمودني‌ها مقياس سبك‌هاي فرزندپروري بامريند و تعامل مادر ـ كودك رابرت راس را قبل و پس از ارائه متغير مستقل پر كردند. پس از 1 ماه به منظور پيگيري هر دو گروه مجدداً پرسش‌نامه‌هاي مربوطه را تكميل نمودند.

 نتايج تحليل واريانس مختلط نشان داد كه آزمودني‌هايي كه آموزش دريافت كرده بودند در مقايسه با ساير آزمودني‌ها افزايش در ميزان پذيرندگي و كاهش در عدم پذيرندگي و هم‌چنين افزايش در به كارگيري سبك فرزندپروري مقتدرانه وكاهش در به كار بردن سبك فرزندپروري  استبدادی نشان دادند.

 

 فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ  پیوست  فاقد

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد راهنمای دوم: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش بازی درمانی کودک-محور به مادران ، تعامل مادر-کودک ، سبک های فرزند پروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 488
نام نویسنده: دهقان، عطیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

هوش معنوی به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات همزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می کنیم،تعریف شده است(باقری،فریبرز،1390) و ممکن است به کارگیری آن در زندگی افراد به سلامت در حوزه اجتماعی،روانی و خودشکوفایی بینجامد.در حال حاضر هوش معنوی از جمله رویکردهای نوینی است که در حوزه سلامت روانی انسان ها مطرح شده(موسوی.سیدحین،طالب زاده.محسن89)هدف کلی پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر هوش معنوی در خودشکوفایی وسلامت روان می باشد.بدین منظور نمونه ای 100نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری دسترس انتخاب شدند که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی،رگرسیون و همبستگی استفاده شده است.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند،بین دو متغییر هوش معنوی و خودشکوفایی رابطه معناداری در سطح 0.05 وجود دراد و هوش معنوی در خودشکوفایی موثر است،ولی تاثیر هوش معنوی در متغییر سلامت روان تنها بر بعد عملکرد اجتماعی زنان قابل پیش بینی است.همچنین،بین دو متغییر خود شکوفایی و سلامت روان رابطه معنا داری در سطح0.05 وجود دارد.

: بر اساس یافته های بدست آمده از نمونه ها،هوش معنوی می تواند بر خود شکوفایی و عملکرد اجتماعی زنان موثر واقع شود.همچنین،از روی متغییر خودشکوفایی می توان سلامت روان را پیش بینی کرد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
کلید واژه ها:  هوش معنوی ، معنویت ، خودشکوفایی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 486
نام نویسنده: خدادادی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کاربردعملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر بهبود کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زوجین در انتظار  فرزند بوده است.روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري  پژوهش شامل کليه زنان باردار  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سطح شهرستان كاشمر در سال 1390  بودند  که به صورت نمونه گیری در دسترس، از بين زنان باردارداوطلب انتخاب، و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 10 زوج). هر دو گروه در طي دو مرحله پيش آزمون پس آزمون ، كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي ادراك شده را تكميل نمودند. داده­های جمع آوری شده با تحليل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحليل  قرار گرفت ونتایج نشان داد که آموزش این مهارت ،کیفیت زندگی رادر  گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). همچنین نتایج بیانگر این است که سلامت جسمانی ، روانی و روابط اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما به صورت معناداری بهبود یافته است (001/0 P<).به علاوه آموزش این مهارت ،حمایت اجتماعی ادراک شده را در نمره کلی در گروه آزمایش و خرده مقیاس افراد مهم ،در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش مهارتهای ارتباط صمیمانه ، کیفیت زندگی ، حمایت اجتماعی ادراک شده ،  بارداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 485
نام نویسنده: صفاری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

مطالعه پيشينه‌هاي موجود در مورد نوجوانان بی سرپرست و مقایسه آنها با افراد عادی نشان می دهد که رشد و رفتار آنها متأثر از نوع خانواده‌اي است كه در آن زندگي مي‌كنند. شرایط نامناسب خانواده و محیط زندگی نوجوانان را در معرض سطوح بالای اضطراب،افسردگی و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می دهد. نتایج پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که برنامه های پیشگیری می توانند از رفتارهای غیر انطباقی نوجوانان پیشگیری کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست است که  شامل دو مطالعه می باشد که در مطالعه اول ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست و عادی 14 تا 19 سال با یکدیگر مقایسه شدند.نتایج مطالعه اول حاکی از تفاوت معنا دار ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دو گروه بود. مطالعه دوم به بررسی اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر بهبود ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست اختصاص داشت. بدین منظور تعداد 26 نفر از دختران بی یا بد سرپرستی که در مطالعه اول شرکت کرده بودند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل نما جای داده شدند و بر روی همه آنها های اهداف و دلمشغولی های شخصی(PCI)، عزت نفس کوپر اسمیت، احساس کنترل شاپیرو و DASS21 در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج حاکی از اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان افراد شرکت کننده در گروه آزمایش بود.

 فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش نظریه معکوس ، ساختار انگیزشی ،  اضطراب ، افسردگی ، عزت نفس ، بی یا بد سرپرست


>> کتابداری
شماره بازیابی: 109
نام نویسنده: اعظمی، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

مقدمه/هدف: پایگاه‌های اطلاعات علمی مهمترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کار بر قابل دسترسی می‏باشند. یکی از راهکارها جهت بر طرف ساختن چالش­های موجود در حوزه رابط کاربر، بکارگيري نظريه معنابخشي است. رويكرد معنابخشی به کاربر کمک ­می کند تا موقعیت دشواری را که با آن مواجه شده درک کر ده و نسبت به رفع شکاف شناختی و اطلاعاتی خود با استفاده از عناصر محیط رابط اقدم نماید. هدف این پژوهش ارزیابی محيط رابط پايگاه‏هاي اطلاعاتي ابسکو (Ebsco)، پروکوئست (Proquest)  و ساینس دایرکت (ScienceDirect) در پشتيباني از الگوي رفتار اطلاع­جويي كاربران بر اساس نظریه معنابخشی می­باشد.

روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکردی ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه­های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمی از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‏های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

یافته ‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در  پایگاه‌های مورد بررسی میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‏ها همچنین نشان داد میانگین ميزان آگاهي كاربران از عناصر محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي از سطح متوسط بالاتر است. یافته‏های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخ‏ها نشان دهنده وجود هدف در بکارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی بوسیله آزمودنی ها ست. در همه زمینه‏های مورد بررسی، یافته‏های بدست آمده نشان داد که عناصر شروع، دنبال کردن، مرور، تمایز و بر‏گیری از میانگین بالاتر است، اما در خصوص مؤلفه رفتار اطلاع جویی ردگیری از میانگین پایین­تر است.

همچنین آزمون فرضیه‏ها نشان داد که تفاوتی در رفتار اطلاع جویی کاربران دو حوزه تحصیلی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی مهندسی از نظر بکارگیری عناصر رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد. در واقع دانشجویان در فرایند جستجوی خود شش مؤلفه رفتار اطلاع‏جویی الیس را بکار گرفته و مورد استفاده قرار دادند. یافته‏های دیگر پژوهش نشان داد رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی از فرایند اطلاع جویی کاربران بر اساس مؤلفه­های الگوی معنابخشی دروین پشتیبانی می‏کند. همچنین این یافته‏ها مشخص کرد که کمک محیط رابط پایگاه‏های اطلاعاتی از رفتار اطلاع‏جویی کاربران در سطح مطلوبی است.

نتیجه­ گیری: از نتایج پژوهش حاضر چنین برآمد محیط‏های رابط کنونی نه تنها از رفتار اطلاع­جویی کاربران پشتیبانی می­کنند، بلکه آنها را در موقعیت‏های دشوار، پیچیده و ابهام‏زا همراهی می­کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که امکان بهره­گیری از راهبردهای الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و الگوی معنابخشی دروین در کنار هم وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر نشان داد هم الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و هم رویکرد معنابخشی در محیط رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی کاربرد دارند و احتمالا در بازطراحی و ارتقاء این محیط‏ها می­توانند مؤثر واقع شوند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  معنا بخشی ، برندا دروین ، پایگاه های اطلاعاتی ، رابط کاربر ، الگوی رفتار اطلاع جویی ، دیوید الیس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 92
نام نویسنده: حسینی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 519
چکیده: 

کتاب‏های درسی به عنوان یکی از مهم‏ترین منابع یادگیری دانش‏آموزان در نظام‏های آموزشی محسوب می‏شوند. با اين حال، با توجه به گستره وسیع دانش تولید شده در یک زمینه خاص، ضروریست که دانش‏آموزان بتوانند از منابع دیگر برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع درس استفاده کنند. با این هدف، سؤال‏هایی در انتهای برخی از درس‏های دوره راهنمایی طراحی شده‏اند که برای پاسخگویی به آنان دانش‏آموزان ناچار هستند به منابعی خارج از کتاب‏های درسی مراجعه کنند. این امر، ضمن آشنایی با دیدگاه‏های مختلف، موجب عمقي شدن یادگیری آنها مي شود. این سؤال‏ها، سؤال‏های پژوهشی نامیده شده‏اند.

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي كتاب‏هاي منتشر شده در ايران است كه توانايي پاسخ‏گويي به سؤال‏هاي پژوهشي درس‏هاي دوره راهنمايي را دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شده است. برای بررسي درس‏ها و سؤال‏های پژوهشی از شیوه تحلیل محتوا بهره گرفته شد. جامعه مورد پژوهش را 421 سؤال پژوهشی از 15 کتاب درسی دوره راهنمایی (تاریخ، تعلیمات اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی) تشکیل می‏دهد. همچنین، کتاب‏های غیردرسی (مرجع/ غیرمرجع) که در ایران منتشر شده است نیز جامعه دیگر پژوهش می‏باشد. برخی از سؤال‏های پژوهشی از طریق سیاهه کتاب‏های منتخب شورای کتاب کودک طی سال‏های 87 -1381 پاسخ داده شد. برای دسترسی به این کتاب‏ها به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و کتابخانه مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در مشهد مراجعه شد. براي پاسخ به ساير سؤال‏هاي پژوهشي از كتاب‏هايي غير از كتاب‏هاي منتخب شورا كه در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي موجود بود بهره‏گيري شد. چنانچه اين كتاب‏ها توانمندي پاسخ به سؤال‏هاي پژوهشي مربوطه را داشتند، بر اساس سیاهه ارزیابی محقق‏ساخته ارزیابی و در صورتی که 50% امتیازهای کتاب مناسب را کسب ‏کردند به عنوان كتاب‏هاي مناسب در نظر گرفته ‏شدند. روایی و پایایی این ابزار توسط متون تخصصی، نظرسنجی از صاحب‏نظران و نیز معلمان و کتابداران کنترل شد.

نتایج نشان می‏دهد که به طور کلی 98% سؤال‏های پژوهشی توسط 822 کتاب غیر درسی پاسخ داده شدند که از این میان، 165 مورد از میان کتاب‏های منتخب شورا و 657 کتاب از میان کتاب‏های منتخب غیرشورا می‏باشند. همچنین 79% از سؤا‏ل‏ها توسط کتاب‏های مرجع پاسخگویی شدند. از سوي ديگر، 58% از سؤال‏هاي پژوهشي در باره ماهيت پديده‏ها يا "چه‏چیزی"، "چه‏کسی"، "چه‏زمانی" و "چه‏مکانی" طرح شده‏اند و به گسترش اطلاعات دانش‏آموزان كمك می‏نمایند؛ 39% آنها، به سؤال‏هايي در مورد "چگونگی" پديده‏ها توجه داشته و بر پرورش دانش در دانش‌آموزان متمرکز هستند؛ و تنها 3% از آنها به "چرایی" پدیده‏ها ‏پرداخته و زمينه لازم براي تفکر عمیق‏تر و برداشتن اولین گام‏ها در خردورزی را فراهم مي‏كنند. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‏هاي غيردرسي مناسب براي پاسخگويي به سؤال‏هاي پژوهشي است كه به تفكيك درس‏ها، موضوع‏هاي موردبحث در هر گروه از كتاب‏هاي درسي و انواع دانش و نيز منابع مرجع تنظیم شده‏اند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ  فاقد  


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  سوالهای پژوهشی ، کتابهای درسی مقطع راهنمایی ، انواع دانش ، کتابهای غیر درسی ، مجموعه سازی ، کتابخانه های آموزشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: رجبیان، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر اینست که به بررسی میزان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی ارائه شده در انتهای مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین که همراه با سایر اطلاعات پيشينه كتابشناختي همراه است، به منظور درک میزان کارآمدی انواع مختلف آن ها بپردازد. بررسی میزان آشنایی و استفاده کاربران از این اصطلاحات در مقایسه با سایر منابع انتخاب کلیدواژه های جستجو در فرایندهای جستجو و بسط آن هدف ديگر اين پژوهش است. همچنین به منظور مقايسه جايگاه وا‍ژگاني در مقايسه با اصطلاحنامه كه در ساختار پايگاه هاي اطلاعاتي براي ساليان موجود بوده اند، اما استفاده نمي شده اند، ساختار واژگانی این اصطلاحات بر اساس روابط اصطلاحنامه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به صورت پیمایشی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه اول اين پژوهش جهت بررسي اصطلاحات پيشنهادي عبارتند از پایگاه های اطلاعاتی لاتین عمومی و تخصصی که کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مشترک شده است و جامعه دوم پژوهش جهت بررسي بهره گيري كاربران از اين اصطلاحات در فرايندهاي جستجو و بسط آن، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مي باشند. بر این اساس، دو پایگاه اطلاعاتی ابسکو و آی تریپل ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 384 نفر به محقق ساخته پاسخ گفتند و 384 اصطلاح پیشنهادی از هر پایگاه اطلاعاتی به منظور تعیین ساختار واژگانی و روابط اصطلاحنامه ای انتخاب شدند. یافته هاي پژوهش نشان داد، در پایگاه ابسکو، بیشترین میزان همخوانی اصطلاحات موضوعی از نوع همخوانی نسبی (7/43 درصد) و بیشترین میزان همخوانی کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی کامل (2/60 درصد) است. در پایگاه آی تریپل ای، بیشترین میزان همخوانی در اصطلاحات آی تریپل ای، همخوانی نسبی (5/51 درصد) ، در اصطلاحات کنترل شده اینسپک، همخوانی نسبی (7/57 درصد) ، در اصطلاحات کنترل نشده اینسپک، همخوانی کامل (9/55 درصد) و در کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی نسبی (2/48 درصد) می باشد. بین میزان همخوانی کلیدواژه های جستجوی کاربران با کلیدواژه های نویسندگان ، در پایگاه ابسکو و آی تریپل ای، تفاوت معناداری مشاهده شد. در میزان پذیرفته شدن کلیدواژه های نویسندگان در اصطلاحنامه مربوط به همان پایگاه، در بین دو پایگاه اطلاعاتی تفاوت مشاهده شده است. بیشترین رابطه کشف شده در بین تمامی اصطلاحات پیشنهادی، رابطه اخص است. همچنين يافته ها نشان دادند، میزان آشنایی و استفاده کاربران از اصطلاحات پیشنهادی مقالات بعد از ابزارهای جستجو، از سایر امکانات پایگاه اطلاعاتی بیشتر است. همچنین اولویت کاربران در استفاده از اصطلاحات پیشنهادی مقالات به منظور انتخاب کلیدواژه های جستجو در مرحله شروع به جستجو و مرحله بسط جستجو، بعد از دانش شخصی و کتاب ها و مجلات تخصصی بیش از سایر موارد است. کاربران ناآگاهی از وجود اصطلاحات پیشنهادی، ناآگاهی از اهمیت اصطلاحات پیشنهادی، مطلوبیت نحوه نمایش این اصطلاحات و عدم احساس نیاز به این اصطلاحات را به ترتیب مهمترین دلایل عدم بهره گیری و یا بهره گیری کم خود از این اصطلاحات می دانند و روش های آموزشی از جمله استفاده از راهنمای پایگاه اطلاعاتی و برگزاری کلاس های آموزشی را بدین منظور مناسب است.

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم

<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848595105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.