دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848595105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 495
نام نویسنده: آخوند زاده، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

خانواده اولین و یکی از اصلی­ترین نهاد های اجتماعی است که  با ازدواج دو فرد به وجود می­آید. سلامت روانی در خانواده، می­تواند منجر به شکل­گیری جامعه­ای سالم شود و به همین ترتیب عدم وجود سلامت روان در خانواده، هزینه ها و پیامد های زیادی را می­تواند بر جامعه تحمیل کند. رضایت هر یک از زوجین سهم عمده ای در میزان بهره مندی خانواده از سلامت روان دارد. در این مطالعه دانشجویان متاهل( زن و مرد) ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، بطور تمام شماری مورد بررسی  قرار گرفتند(98N=) . ابزار این مطالعه های مقیاس سازگاری زناشویی( DAS)، رضایت جنسی و رضایت از تن­انگاره (SWBI)، سوئوتو و گارسیا( 2002) می­باشند. اطلاعات به دست آمده از ها توسط نرم افزار آماری SPSS ، و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، می­توانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل را پیش­بینی کنند. همچنین متغیرهای رضایت از جنسی با رضایت زناشویی(001/.P>  و 60/. r= رضایت از تن­انگاره با رضایت زناشویی (001/.P>  و 74/. r=)، و رضایت جنسی با رضایت از تن­انگاره (001/.P>  و 60/. r=)، با هم ارتباط مثبت و معناداری داشتند. نتایج همچنین بیانگر این بود که بین دو جنس در متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج و وجود ارتباط بین متغیر های رضایت از تن­انگاره، رضایت جنسی و رضایت زناشویی لزوم توجه بیشتر درمانگران به حیطه درمان مسائل جنسی زوجین را مطرح می کند و کاربرد برنامه هایی در زمیــنه اصـــلاح تن­انگاره در بین جوانان و مخصوصا زوجین می­تواند باعث بهبود عملکرد جنسی در آنها و در نتیجه رضایت بیشتر از زندگی زناشــویی­شان شود.

 

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، رضایت جنسی ، رضایت از تن انگاره ، دانشجویان متاهل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 494
نام نویسنده: مرتضایی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

 

هدف اين پژوهش، بررسي وضعیت اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت‌‌های حل مسأله می باشد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 600 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با روش نمونه‌گيري سهمیه‌ای غیر احتمالاتی انتخاب شدند. ‌‌های اهمالکاری سولومون و راثبلوم (1984)، حل مسأله هپنر (1982) و مهارت‌‌های یادگیری کرمی (1384) توسط آزمودني‌ها تكميل شد. تحلیل نتایج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه  اهمالکاری تحصیلی با کمبود آشنایی با مهارت‌‌های حل مسأله همبستگی مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین مولفه‌‌هاي میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری  و معدل تحصیلی با اهمالکاری همبستگی منفی معنی‌دار دارند.

از طریق رگرسیون چندگانه مشخص شد که کمبود آشنایی با مهارت‌‌های حل مسأله و راهبردهای یادگیری پیش بینی کننده‌‌های مناسبی برای اهمالکاری تحصیلی می‌توانند باشند. همچنین میانگین نمرات اهمالکاری تحصیلی در دو گروه جنسیتی و در چهار مجموعه دانشگاهی تفاوت معنی داری را نشان داد. درنمونه مورد بررسی مردان درمقیاس اهمالکاری نمرات بالاتری کسب کردند. همچنین نتايج پس از اجرای آزمون توكي نشان مي‌دهد كه در ميزان میانگین اهمالکاری تحصيلي بين مجموعه‌های آموزشی علوم انساني، فني و مهندسي و كشاورزي تفاوت معني‌دار وجود داشت. بدين معنا كه گروه انساني نسبت به گروه فني و كشاورزي ميزان اهمالکاری تحصيلي كمتري را نشان دادند و گروه كشاورزي هم نسبت به گروه فني، ميانگین اهمالکاری كمتري را گزارش دادند. میانگین اهمالکاری تحصيلي در مجموعه آموزشی علوم پايه با مجموعه‌‌های آموزشی دیگر تفاوت معناداري نشان نداد. به منظور بررسی میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی، بنا برنمرات گزارش شده در مقیاس  اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، افراد در سه گروه به قرار زیر دسته‌بندی شدند: افرادی با اهمالکاری بسیار خفیف با کسب پائین‌ترین سطح نمرات در مقیاس مورد نظر، یعنی  از 21 تا 49، افرادی با میزان اهمالکاری متوسط  بانمراتی از 49تا77 و افرادی با نمرات 77 تا105 در گروه افرادی دارای اهمالکاری شدید قرار داده شدند. مجموع درصد فراوانی نمرات متوسط تا شدید ـ یعنی افرادی که رفتارهای اهمالکاری راگزارش کرده‌اند ـ  برابر با 5/72 درصد می باشد.

 

 

فهرست مندرجات

   

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اهمالکاری تحصیلی ، راهبردهای یادگیری ، مهارت های حل مساله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 493
نام نویسنده: هاشمی برزآبادی، حمیرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

 

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی­ترین عامل در بروز تصادفات ترافيكي مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به چهار نوع لغزش­ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولي تقسيم مي­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش عامل­هاي شناختي در بروز لغزش­ها و خطاهاي رانندگي و نقش نگرش براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار در تخلفات پرخاشگرانه و معمولي رانندگي بود. 110 نفر در این مطالعه شرکت کردند. رفتارهاي پرخطر رانندگي با استفاده از رفتار رانندگي منچستر مورد بررسي قرار گرفت. سه مولفه از كنش­هاي اجرايي شامل، حافظه­ي کاری دیداری، توجه پایدار و بازداری رفتاری به ترتيب بوسيله آزمون­هاي فراخناي ديداري ارقام، عملكرد پيوسته و برو/نرو اندازه­گيري شدند. براي سنجش نگرش نسبت به رعايت قوانين رانندگي از ­ي محقق­ساخته براساس الگوي نظريه رفتار برنامه­دار كه مولفه­هاي­ نگرش، هنجارهاي ذهني، كنترل رفتاري ادراك­شده و قصد را مورد اندازه­گيري قرار مي­داد، استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین کنش­های اجرایی، توجه پایدار، قادر به پیش­بینی خطاها و تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بود. بازداری رفتاری نیز پیش­بینی کننده­­ی معنادار برای لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه بود. از بین مولفه­های نگرش، نگرش نسبت به پیامد رفتار رعايت قوانين و کنترل رفتاری ادراک ­شده پیش­بینی کننده تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بودند. کنترل رفتاری ادراک ­شده و قصد برای رعايت قوانين رانندگي قادر به پیش­بینی تخلفات معمولی در رانندگی بودند. همچنين، لغزش­ها، خطاها و تخلفات پرخاشگرانه در گروه ميانسال بالاتر از گروه جوان بود. مردان در همه گروه­هاي سني تخلفات پرخاشگرانه و معمولي بيشتري را نشان دادند. قصد رعايت قوانين در گروه جوان كمتر از ميانسال بود. نگرش مثبت نسبت به رعايت قوانين، كنترل رفتاري ادراك شده براي رعايت قوانين و قصد رعايت قوانين در همه گروه­هاي سني در مردان كمتر از زنان بود. بطور کلی نتایج مطالعه، اهمیت نقش کنش­های اجرایی و نگرش را در رفتارهای پرخطر رانندگی مورد تأييد قرار مي­دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که با هدف کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی، ارزیابی از توانایی­های شناختی و نگرشی قبل از دریافت گواهینامه و همچنین در رانندگان متخلف صورت گیرد و در صورت نیاز، برنامه­های آموزشی جهت افزایش مهارت­های کنش­های اجرایی و برنامه­های مشاوره­ای به منظور تغییر نگرش مرتبط با رانندگی طراحی گردد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  رفتار های پر خطر رانندگی ، کنشهای اجرایی ، نگرش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: البرزی، سرور
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

بر اساس دیدگاه های هاي شناختي توجه انتخابي بيماران اضطرابي به سوی اطلاعات تهديد كننده، هدايت مي شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی سوگیری شناختی در جمعیت غیر بالینی، و به منظور بررسی ارزیابی تورش توجه در گروه هایی با اضطراب اجتماعی و امتحان بالا در دو سطح زیر آستانه ای و فوق آستانه ای صورت گرفت. ابتدا300 دانش آموز دختر مقطع سوم دبیرستان، بر اساس نمونه گیری در دسترس، های اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی را پر کردند. سپس، 60 نفر از دانش آموزانی که اضطراب بالایی داشتند در هر کدام از متغیر های اضطراب اجتماعی (30 نفر) و اضطراب امتحان (30 نفر) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. در هر گروه 15 نفر هم به عنوان گروه کنترل مورد سنجش قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از تست استروپ هیجانی ترکیبی تورش توجه آزمودنی­ها در دو سطح زیر و فوق آستانه­ای نسبت به محرک های اضطراب آور، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که زمان های واکنش و نمرات تداخل گروه های آزمایشی نسبت به گروه های کنترل، چه در سطح فوق آستانه ای و چه در سطح زیر آستانه­ای تفاوت معناداری نداشت. به نظر می رسد که عدم تفاوت مشاهده شده می تواند به غیربالینی بودن نمونه مورد بررسی نسبت داده شود. پیشنهادانی برای بررسی توان آزمون­های تورش توجه در سطوح زیر و فوق آستانه­ای، ارایه شده اند.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تورش توجه ، استروپ هیجانی ترکیبی ، زمان واکنش ، اضطراب امتحان ، اضطراب اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 491
نام نویسنده: بلقان آبادی، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

حل مشکلات والدین کودکان آسیب­ دیده از مسائل بين رشته ­اي است که مستلزم توجه مشترك متخصصان حوزه ­ی روانشناسی استثنایی و مشاوره خانواده ­است، به نظر می‌رسد تاكنون مداخلات صورت گرفته اغلب بر فرزندان آسیب­ دیده تمرکز دارد، تا والدین به خصوص مادران. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ ی زوج ­درمانی مثبت­ نگر و معنوی- مذهبی بر شادکامي، اميد، رضایت از زندگی، و بهبود نگرش مادران نسبت به کودک آسیب­ دیده­شان بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه­ ای از مادران کودکان آسیب­ دیده شهر مشهد به شیوه­ی هدفمند انتخاب و به شیوه­ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10n1,n2=) و یک گروه کنترل (10n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده­ها ­ های رضایت از زندگی، شادکامی، امیدواری، و نگرش والدین به کودکان آسیب­دیده­شان بود. زوج­درمانی­ها در 7 جلسه­ ی 90 دقیقه­ ای و به صورت هفته­ ای به دو شیوه­ ی مثبت­نگر و معنوی­- مذهبی برگزار شد. یافته­ ها نشان داد که رضایت از زندگی و امیدواری مادرانی که مداخله­ ی زوج ­درمانی مثبت­نگر و معنوی- مذهبی را دریافت کرده بودند، افزایش یافته و در نگرش­ نسبت به فرزند آسیب­ دیده ­شان بهبود حاصل شده بود. همچنین شادکامی مادرانی که زوج ­درمانی مثبت­ نگر را دریافت کرده بودند، افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی زوج ­درمانی معنوی- مذهبی نسبت به مثبت­ نگر در افزایش امیدواری بیشتر بوده است. از سوی دیگر، زوج­ درمانی معنوی- مذهبی در افزایش شادکامی مادرانی که این مداخله را دریافت کرده بودند، اثربخش نبوده است. به نظر می­رسد که زوج­درمانی­های مثبت­ نگر و معنوی- مذهبی از طریق کار بر روی تعاملات زوجین، نگرش، و تعاملات والد- فرزند؛ در بهبود مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان آسیب­ دیده اثربخش هستند. يافته ­ها در برگيرنده دلالت­هاي كاربردي و پژوهشي در حيطه­ی مشاوره  خانواده ­هاي كودكان با نيازهاي ويژه ( استثنايي) است كه  مورد بحث قرار گرفته­ اند.

 

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  زوج درمانی مثبت‌نگر ، زوج درمانی معنوی-مذهبی ، نگرش به کودک آسیب دیده ، رضایت از زندگی ، شادکامی ، امیدواری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 483
نام نویسنده: ضیایی، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

خانواده یکی از محوری ترین محیط های تربیتی است که در حفظ سلامت روانی،اجتماعی و جسمانی فرد نقش بسزایی دارد.در این سامانه تربیتی،والدین نقش اساسی و سرنوشت سازی در زندگی فرزندانشان دارند و فقدان هر یک از آن ها اثری مخرب به دنبال خواهد داشت.وقتی خانواده فاقد یکی از والدین باشد،طبعا کارکردهای جامعه پذیری،الگو برداری،پرورش شخصیت،ایجاد فضای عاطفی کامل و مناسب برای فرزندان دچار اختتلال خواهد شد.هدف از پژوهش حاضر این بود تا تاثیر حضور پدر بر احساس کنترل و درماندگی فرزندان را نشان می دهد،همچنین ارتباط بین ساختار انگیزشی،احساس کنترل و درماندگی در فرزندان شاهد مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور61آزمودنی فاققد پدر(43درصد پسر)و 66آزمودنی دارای پدر(27درصد پسر)مورد مطالعه قرار گرفتند.آزمودنی های فاقد پدر و شاهد به روش نمونه گیری در دسترس  از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.آزمون های اجرا شده، ساختار انگیزشی پی سی ال، احساس کنترل شپیر و اس سی ال و درماندگی استر ال اچ کیو بود. بر طبق نتایج به دست آمده تفاوت معنا داری بین میانگین احساس کنترل عمومی و درماندگی در میان فرزندان شاهد وعادی به دست افراد با ساختار انگیزشی انطباقی احساس کنترل بالاتری نسبت به اهداف خود داشتند و همچنین افرادی که احساس کنترل پایین تر نسبت به اهداف خود داشتند درماندگی بیشتری را نیز گزارش کردند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی ، احساس کنترل ، درماندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 490
نام نویسنده: ميردورقی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

اهداف: پژوهش حاضر از یک سو با هدف مقایسه  بازداری (شناختی – رفتاری)، حافظه کاری (کلامی- غیرکلامی) و توجه پایدار در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه؛ و از سوی دیگر بررسی نقش این کارکردهای شناختی در شدت اختلال صورت گرفت. روش: در این پژوهش علی مقایسه ای، جامعه آماری عبارت از کلیه جانبازانی بود که طی مدت پژوهش در مرکز بازتوانی جانبازان و مرکز توانبخشی امام خمینی (ره) شهر مشهد حضور داشتند. از این جامعه، با روش نمونه گیری در دسترس 44 جانباز در قالب دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به PTSD انتخاب شدند و با استفاده از آزمون استروپ، آزمون برو/ نرو، آزمون فراخنای ارقام (شنیداری- دیداری)، آزمون عملکرد پیوسته، اطلاعات جمعیت شناختی، افسردگی بک (ویرایش دوم) و می سی سی پی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ ها: نتایج حاصل از تحلیل های کوواریانس چندمتغیری نشان داد به طور کلی در سازه بازداری شناختی، بازداری رفتاری، حافظه کاری کلامی، حافظه کاری غیرکلامی و توجه پایدار تفاوت معناداری بین جانبازان مبتلا و غیر مبتلا  به PTSD وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش ساسله مراتبی حاکی از آن بود که تنها بازداری شناختی و توجه پایدار قادر به پیش بینی شدت اختلال PTSD می باشند. نتیجه ­گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، عملکرد ضعیف‌تر افراد مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه در آزمون­های عصب روانشناختی بیانگر نارسایی آن‌ها در بازداری شناختی- رفتاری، حافظه کاری کلامی - غیرکلامی و توجه پایدار می‌باشد. بنابراین، نارسایی در این کنش‌های اجرایی را می‌توان تبیینی برای علائم اختلال تنیدگی پس از سانحه دانست.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  اختلال تنیدگی پس از سانحه ، بازداری شناختی- رفتاری ، حافظه کاری کلامی- غیرکلامی ، توجه پایدار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 489
نام نویسنده: بهرامی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه­ی اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی در  اوایل و اواخر نوجوانی  در شهر اصفهان بوده است.

جامعه­ ی آماری این پژوهش کلیه­ ی دانش­ آموزان اول راهنمایی و چهارم دبیرستان اصفهان در سال تحصیلی 91-90 می­باشد.  نمونه ­ی پژوهش شامل 300 نفر از دانش ­آموزان اول راهنمایی (150 نفر دختر و 150 نفر پسر) و 300 نفر از دانش ­آموزان چهارم دبیرستان (150 دختر و 150 پسر) می­باشد که به روش نمونه­ گیری خوش ه­ای چند مرحله ای  به روش طبقه­ ای غیر نسبتی انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است

نتایج پژوهش نشان دادند که بین سه متغیر (اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی رابطه­ ی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که  سن عامل تعدیل کننده بین اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی از یکسو و اضطراب امتحان و تفکر غیر منطقی از سوی دیگر نیست. در متغیر اضطراب امتحان، دو پایه تحصیلی با مهم تفاوت معناداری نداشتند ولی در متغیرهای اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی بین آن­ها تفاوت معناداری وجود داشت، به گونه­ای که اضطراب اجتماعی در بین دانش­ آموزان چهارم دبیرستان نسبت به اول راهنمایی بیشتر و برعکس تفکر غیر منطقی در بین دانش­ آموزان اول راهنمایی بیشتر از چهارم دبیرستان بود. از بین چهار متغیر (اضطراب اجتماعی، تفکر غیر منطقی، دوره رشدی و جنسیت)، اضطراب اجتماعی به عنوان بهترین پیش­بین برای اضطراب امتحان است. از بین یازده مقیاس تفکر غیر منطقی، چهار مقیاس (اجتناب، شخصی سازی، دگم و کمال گرایی)، اضطراب امتحان را پیش­ بینی می­کنند و دو جنس در سه متغیر اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی و تفکر غیر منطقی با هم تفاوت معناداری نداشتند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که با توجه به تغییر شرایط آزمون­ها، نگرش دانش­آموزان به امتحان تغییر کرده و همین امر سبب دیده نشدن تفاوت در دو مقطع در زمینه اضطراب امتحان شده است. با توجه به عامل رشد شناختی، تفکر غیر منطقی در اوایل نوجوانی بیشتر و با توجه به انتظارات اطرافیان، اضطراب اجتماعی در اواخر نوجوانی بیشتر بوده است

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اضطراب امتحان ، اضطراب اجتماعی ، تفکر غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 487
نام نویسنده: امیر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

 هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش بازي درماني كودك ـ محور به مادران (فيليال تراپي) بر سبك‌هاي فرزندپروري و تعامل مادر ـ كودك بود. در اين پژوهش دو سؤال مطرح بود: 1ـ آيا آموزش بازي درماني كودك ـ محور به مادران مي‌تواند ميزان به كار بردن سبك مقتدرانه در مادران را افزايش و سبك‌هاي سهل‌گيرانه و استبدادي را كاهش دهد؟ 2ـ آيا آموزش بازي درماني كودك ـ محور مي‌تواند ميزان پذيرندگي مادران را افزايش و ميزان عدم پذیرندگی  آنها را كاهش دهد؟

 بدين منظور يك مهد كودك به صورت نمونه گیری در دسترس  از ميان مهد كودك‌هاي منطقه تبادکان شهر مشهد انتخاب شده و 20 نفر مادر كودكان 6-4 ساله نيز به صورت گمارش تصادفي  در دو گروه آزمايش و مداخله‌نما قرار گرفتند.  آزمودني‌هاي گروه آزمايش 10 جلسه 2 ساعته آموزش گروهي بازي درماني كودك ـ محور را دريافت كردند و آزمودني‌هاي گروه مداخله‌نما تحت آموزش تغذيه و شركت در جلساتي در مورد امكانات مهدكودك قرار گرفتند. تمام آزمودني‌ها مقياس سبك‌هاي فرزندپروري بامريند و تعامل مادر ـ كودك رابرت راس را قبل و پس از ارائه متغير مستقل پر كردند. پس از 1 ماه به منظور پيگيري هر دو گروه مجدداً پرسش‌نامه‌هاي مربوطه را تكميل نمودند.

 نتايج تحليل واريانس مختلط نشان داد كه آزمودني‌هايي كه آموزش دريافت كرده بودند در مقايسه با ساير آزمودني‌ها افزايش در ميزان پذيرندگي و كاهش در عدم پذيرندگي و هم‌چنين افزايش در به كارگيري سبك فرزندپروري مقتدرانه وكاهش در به كار بردن سبك فرزندپروري  استبدادی نشان دادند.

 

 فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ  پیوست  فاقد

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد راهنمای دوم: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش بازی درمانی کودک-محور به مادران ، تعامل مادر-کودک ، سبک های فرزند پروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 488
نام نویسنده: دهقان، عطیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

هوش معنوی به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات همزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی می کنیم،تعریف شده است(باقری،فریبرز،1390) و ممکن است به کارگیری آن در زندگی افراد به سلامت در حوزه اجتماعی،روانی و خودشکوفایی بینجامد.در حال حاضر هوش معنوی از جمله رویکردهای نوینی است که در حوزه سلامت روانی انسان ها مطرح شده(موسوی.سیدحین،طالب زاده.محسن89)هدف کلی پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر هوش معنوی در خودشکوفایی وسلامت روان می باشد.بدین منظور نمونه ای 100نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری دسترس انتخاب شدند که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی،رگرسیون و همبستگی استفاده شده است.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند،بین دو متغییر هوش معنوی و خودشکوفایی رابطه معناداری در سطح 0.05 وجود دراد و هوش معنوی در خودشکوفایی موثر است،ولی تاثیر هوش معنوی در متغییر سلامت روان تنها بر بعد عملکرد اجتماعی زنان قابل پیش بینی است.همچنین،بین دو متغییر خود شکوفایی و سلامت روان رابطه معنا داری در سطح0.05 وجود دارد.

: بر اساس یافته های بدست آمده از نمونه ها،هوش معنوی می تواند بر خود شکوفایی و عملکرد اجتماعی زنان موثر واقع شود.همچنین،از روی متغییر خودشکوفایی می توان سلامت روان را پیش بینی کرد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
کلید واژه ها:  هوش معنوی ، معنویت ، خودشکوفایی ، سلامت روان

<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848595105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.