دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858696106116126136146156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 486
نام نویسنده: خدادادی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کاربردعملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر بهبود کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زوجین در انتظار  فرزند بوده است.روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري  پژوهش شامل کليه زنان باردار  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سطح شهرستان كاشمر در سال 1390  بودند  که به صورت نمونه گیری در دسترس، از بين زنان باردارداوطلب انتخاب، و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه 10 زوج). هر دو گروه در طي دو مرحله پيش آزمون پس آزمون ، كيفيت زندگي و حمايت اجتماعي ادراك شده را تكميل نمودند. داده­های جمع آوری شده با تحليل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحليل  قرار گرفت ونتایج نشان داد که آموزش این مهارت ،کیفیت زندگی رادر  گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). همچنین نتایج بیانگر این است که سلامت جسمانی ، روانی و روابط اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما به صورت معناداری بهبود یافته است (001/0 P<).به علاوه آموزش این مهارت ،حمایت اجتماعی ادراک شده را در نمره کلی در گروه آزمایش و خرده مقیاس افراد مهم ،در مقایسه با گروه مداخله نما بهبود بخشید (001/0 P<). 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش مهارتهای ارتباط صمیمانه ، کیفیت زندگی ، حمایت اجتماعی ادراک شده ،  بارداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 485
نام نویسنده: صفاری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

مطالعه پيشينه‌هاي موجود در مورد نوجوانان بی سرپرست و مقایسه آنها با افراد عادی نشان می دهد که رشد و رفتار آنها متأثر از نوع خانواده‌اي است كه در آن زندگي مي‌كنند. شرایط نامناسب خانواده و محیط زندگی نوجوانان را در معرض سطوح بالای اضطراب،افسردگی و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می دهد. نتایج پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که برنامه های پیشگیری می توانند از رفتارهای غیر انطباقی نوجوانان پیشگیری کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست است که  شامل دو مطالعه می باشد که در مطالعه اول ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست و عادی 14 تا 19 سال با یکدیگر مقایسه شدند.نتایج مطالعه اول حاکی از تفاوت معنا دار ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دو گروه بود. مطالعه دوم به بررسی اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر بهبود ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی یا بد سرپرست اختصاص داشت. بدین منظور تعداد 26 نفر از دختران بی یا بد سرپرستی که در مطالعه اول شرکت کرده بودند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل نما جای داده شدند و بر روی همه آنها های اهداف و دلمشغولی های شخصی(PCI)، عزت نفس کوپر اسمیت، احساس کنترل شاپیرو و DASS21 در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج حاکی از اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان افراد شرکت کننده در گروه آزمایش بود.

 فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش نظریه معکوس ، ساختار انگیزشی ،  اضطراب ، افسردگی ، عزت نفس ، بی یا بد سرپرست


>> کتابداری
شماره بازیابی: 109
نام نویسنده: اعظمی، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

مقدمه/هدف: پایگاه‌های اطلاعات علمی مهمترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کار بر قابل دسترسی می‏باشند. یکی از راهکارها جهت بر طرف ساختن چالش­های موجود در حوزه رابط کاربر، بکارگيري نظريه معنابخشي است. رويكرد معنابخشی به کاربر کمک ­می کند تا موقعیت دشواری را که با آن مواجه شده درک کر ده و نسبت به رفع شکاف شناختی و اطلاعاتی خود با استفاده از عناصر محیط رابط اقدم نماید. هدف این پژوهش ارزیابی محيط رابط پايگاه‏هاي اطلاعاتي ابسکو (Ebsco)، پروکوئست (Proquest)  و ساینس دایرکت (ScienceDirect) در پشتيباني از الگوي رفتار اطلاع­جويي كاربران بر اساس نظریه معنابخشی می­باشد.

روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکردی ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه­های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های کمی از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‏های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

یافته ‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در  پایگاه‌های مورد بررسی میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‏ها همچنین نشان داد میانگین ميزان آگاهي كاربران از عناصر محيط رابط پايگاه‌هاي اطلاعاتي از سطح متوسط بالاتر است. یافته‏های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخ‏ها نشان دهنده وجود هدف در بکارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی بوسیله آزمودنی ها ست. در همه زمینه‏های مورد بررسی، یافته‏های بدست آمده نشان داد که عناصر شروع، دنبال کردن، مرور، تمایز و بر‏گیری از میانگین بالاتر است، اما در خصوص مؤلفه رفتار اطلاع جویی ردگیری از میانگین پایین­تر است.

همچنین آزمون فرضیه‏ها نشان داد که تفاوتی در رفتار اطلاع جویی کاربران دو حوزه تحصیلی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی مهندسی از نظر بکارگیری عناصر رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد. در واقع دانشجویان در فرایند جستجوی خود شش مؤلفه رفتار اطلاع‏جویی الیس را بکار گرفته و مورد استفاده قرار دادند. یافته‏های دیگر پژوهش نشان داد رابط کاربر  پایگاه‌های اطلاعاتی مورد بررسی از فرایند اطلاع جویی کاربران بر اساس مؤلفه­های الگوی معنابخشی دروین پشتیبانی می‏کند. همچنین این یافته‏ها مشخص کرد که کمک محیط رابط پایگاه‏های اطلاعاتی از رفتار اطلاع‏جویی کاربران در سطح مطلوبی است.

نتیجه­ گیری: از نتایج پژوهش حاضر چنین برآمد محیط‏های رابط کنونی نه تنها از رفتار اطلاع­جویی کاربران پشتیبانی می­کنند، بلکه آنها را در موقعیت‏های دشوار، پیچیده و ابهام‏زا همراهی می­کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که امکان بهره­گیری از راهبردهای الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و الگوی معنابخشی دروین در کنار هم وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر نشان داد هم الگوی رفتار اطلاع­جویی الیس و هم رویکرد معنابخشی در محیط رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی کاربرد دارند و احتمالا در بازطراحی و ارتقاء این محیط‏ها می­توانند مؤثر واقع شوند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ   پیوست و

 

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  معنا بخشی ، برندا دروین ، پایگاه های اطلاعاتی ، رابط کاربر ، الگوی رفتار اطلاع جویی ، دیوید الیس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 92
نام نویسنده: حسینی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 519
چکیده: 

کتاب‏های درسی به عنوان یکی از مهم‏ترین منابع یادگیری دانش‏آموزان در نظام‏های آموزشی محسوب می‏شوند. با اين حال، با توجه به گستره وسیع دانش تولید شده در یک زمینه خاص، ضروریست که دانش‏آموزان بتوانند از منابع دیگر برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با موضوع درس استفاده کنند. با این هدف، سؤال‏هایی در انتهای برخی از درس‏های دوره راهنمایی طراحی شده‏اند که برای پاسخگویی به آنان دانش‏آموزان ناچار هستند به منابعی خارج از کتاب‏های درسی مراجعه کنند. این امر، ضمن آشنایی با دیدگاه‏های مختلف، موجب عمقي شدن یادگیری آنها مي شود. این سؤال‏ها، سؤال‏های پژوهشی نامیده شده‏اند.

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي كتاب‏هاي منتشر شده در ايران است كه توانايي پاسخ‏گويي به سؤال‏هاي پژوهشي درس‏هاي دوره راهنمايي را دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با روش پیمایشی انجام شده است. برای بررسي درس‏ها و سؤال‏های پژوهشی از شیوه تحلیل محتوا بهره گرفته شد. جامعه مورد پژوهش را 421 سؤال پژوهشی از 15 کتاب درسی دوره راهنمایی (تاریخ، تعلیمات اجتماعی، جغرافیا، علوم تجربی و فارسی) تشکیل می‏دهد. همچنین، کتاب‏های غیردرسی (مرجع/ غیرمرجع) که در ایران منتشر شده است نیز جامعه دیگر پژوهش می‏باشد. برخی از سؤال‏های پژوهشی از طریق سیاهه کتاب‏های منتخب شورای کتاب کودک طی سال‏های 87 -1381 پاسخ داده شد. برای دسترسی به این کتاب‏ها به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و کتابخانه مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در مشهد مراجعه شد. براي پاسخ به ساير سؤال‏هاي پژوهشي از كتاب‏هايي غير از كتاب‏هاي منتخب شورا كه در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي موجود بود بهره‏گيري شد. چنانچه اين كتاب‏ها توانمندي پاسخ به سؤال‏هاي پژوهشي مربوطه را داشتند، بر اساس سیاهه ارزیابی محقق‏ساخته ارزیابی و در صورتی که 50% امتیازهای کتاب مناسب را کسب ‏کردند به عنوان كتاب‏هاي مناسب در نظر گرفته ‏شدند. روایی و پایایی این ابزار توسط متون تخصصی، نظرسنجی از صاحب‏نظران و نیز معلمان و کتابداران کنترل شد.

نتایج نشان می‏دهد که به طور کلی 98% سؤال‏های پژوهشی توسط 822 کتاب غیر درسی پاسخ داده شدند که از این میان، 165 مورد از میان کتاب‏های منتخب شورا و 657 کتاب از میان کتاب‏های منتخب غیرشورا می‏باشند. همچنین 79% از سؤا‏ل‏ها توسط کتاب‏های مرجع پاسخگویی شدند. از سوي ديگر، 58% از سؤال‏هاي پژوهشي در باره ماهيت پديده‏ها يا "چه‏چیزی"، "چه‏کسی"، "چه‏زمانی" و "چه‏مکانی" طرح شده‏اند و به گسترش اطلاعات دانش‏آموزان كمك می‏نمایند؛ 39% آنها، به سؤال‏هايي در مورد "چگونگی" پديده‏ها توجه داشته و بر پرورش دانش در دانش‌آموزان متمرکز هستند؛ و تنها 3% از آنها به "چرایی" پدیده‏ها ‏پرداخته و زمينه لازم براي تفکر عمیق‏تر و برداشتن اولین گام‏ها در خردورزی را فراهم مي‏كنند. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‏هاي غيردرسي مناسب براي پاسخگويي به سؤال‏هاي پژوهشي است كه به تفكيك درس‏ها، موضوع‏هاي موردبحث در هر گروه از كتاب‏هاي درسي و انواع دانش و نيز منابع مرجع تنظیم شده‏اند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و ماخذ  فاقد  


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  سوالهای پژوهشی ، کتابهای درسی مقطع راهنمایی ، انواع دانش ، کتابهای غیر درسی ، مجموعه سازی ، کتابخانه های آموزشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: رجبیان، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر اینست که به بررسی میزان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی ارائه شده در انتهای مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین که همراه با سایر اطلاعات پيشينه كتابشناختي همراه است، به منظور درک میزان کارآمدی انواع مختلف آن ها بپردازد. بررسی میزان آشنایی و استفاده کاربران از این اصطلاحات در مقایسه با سایر منابع انتخاب کلیدواژه های جستجو در فرایندهای جستجو و بسط آن هدف ديگر اين پژوهش است. همچنین به منظور مقايسه جايگاه وا‍ژگاني در مقايسه با اصطلاحنامه كه در ساختار پايگاه هاي اطلاعاتي براي ساليان موجود بوده اند، اما استفاده نمي شده اند، ساختار واژگانی این اصطلاحات بر اساس روابط اصطلاحنامه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به صورت پیمایشی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه اول اين پژوهش جهت بررسي اصطلاحات پيشنهادي عبارتند از پایگاه های اطلاعاتی لاتین عمومی و تخصصی که کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مشترک شده است و جامعه دوم پژوهش جهت بررسي بهره گيري كاربران از اين اصطلاحات در فرايندهاي جستجو و بسط آن، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد مي باشند. بر این اساس، دو پایگاه اطلاعاتی ابسکو و آی تریپل ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 384 نفر به محقق ساخته پاسخ گفتند و 384 اصطلاح پیشنهادی از هر پایگاه اطلاعاتی به منظور تعیین ساختار واژگانی و روابط اصطلاحنامه ای انتخاب شدند. یافته هاي پژوهش نشان داد، در پایگاه ابسکو، بیشترین میزان همخوانی اصطلاحات موضوعی از نوع همخوانی نسبی (7/43 درصد) و بیشترین میزان همخوانی کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی کامل (2/60 درصد) است. در پایگاه آی تریپل ای، بیشترین میزان همخوانی در اصطلاحات آی تریپل ای، همخوانی نسبی (5/51 درصد) ، در اصطلاحات کنترل شده اینسپک، همخوانی نسبی (7/57 درصد) ، در اصطلاحات کنترل نشده اینسپک، همخوانی کامل (9/55 درصد) و در کلیدواژه های نویسندگان، همخوانی نسبی (2/48 درصد) می باشد. بین میزان همخوانی کلیدواژه های جستجوی کاربران با کلیدواژه های نویسندگان ، در پایگاه ابسکو و آی تریپل ای، تفاوت معناداری مشاهده شد. در میزان پذیرفته شدن کلیدواژه های نویسندگان در اصطلاحنامه مربوط به همان پایگاه، در بین دو پایگاه اطلاعاتی تفاوت مشاهده شده است. بیشترین رابطه کشف شده در بین تمامی اصطلاحات پیشنهادی، رابطه اخص است. همچنين يافته ها نشان دادند، میزان آشنایی و استفاده کاربران از اصطلاحات پیشنهادی مقالات بعد از ابزارهای جستجو، از سایر امکانات پایگاه اطلاعاتی بیشتر است. همچنین اولویت کاربران در استفاده از اصطلاحات پیشنهادی مقالات به منظور انتخاب کلیدواژه های جستجو در مرحله شروع به جستجو و مرحله بسط جستجو، بعد از دانش شخصی و کتاب ها و مجلات تخصصی بیش از سایر موارد است. کاربران ناآگاهی از وجود اصطلاحات پیشنهادی، ناآگاهی از اهمیت اصطلاحات پیشنهادی، مطلوبیت نحوه نمایش این اصطلاحات و عدم احساس نیاز به این اصطلاحات را به ترتیب مهمترین دلایل عدم بهره گیری و یا بهره گیری کم خود از این اصطلاحات می دانند و روش های آموزشی از جمله استفاده از راهنمای پایگاه اطلاعاتی و برگزاری کلاس های آموزشی را بدین منظور مناسب است.

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 484
نام نویسنده: مختاريان دلوئی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

   در دنیای امروز انسان ها روز به روز احساس استقلال مالی و اقتصادی بیشتری می کنند و نیاز آن ها به حضور جنس مکمل در زندگی شان برخاسته از نیاز به امنیت و بقا نیست بلکه بیشتر نیاز به احساس صمیمیت ، نزدیکی و درنهایت عشق است. عشق ، شور زندگی است و حالتی نیست که بشود آن را از کسی گرفت یا به کسی داد. متأسفانه بحران زمانه ی کنونی این است که افراد در طول زندگی مشترک خود هرگز فرصت پیدا نمی کنند به این مهم اهمیت دهند که با یکدیگر تنها باشند و به دور از هر مزاحمتی با هم صمیمی و نزدیک شوند. درحالیکه از سوی دیگر بسیاری از زوج ها دیگر تجربه ی زندگی با ارتباطات نزدیک جامعه ای چون یک خانواده گسترده یا یک روستا را ندارند و لذا آن ها به غیر از همسرشان هیچ منبع حمایتی دیگری را تجربه نمی کنند. با توجه به این تنهایی بشر امروز و خواسته و نیاز روحی نسل معاصر برای یافتن عشق رومانتیک ،ناچاریم به کشف این مسأله: که چگونه زندگی زناشویی موفقی را با انتخاب درست و مناسب عشق رومانتیک خود ایجاد کنیم؟ برای این منظور نیاز داریم پایه های اساسی یک رابطه موفق را دریابیم و هماهنگی بین خود و شخص موردعلاقه مان را براساس این پایه های اساسی ارزیابی کنیم. روانشناسان پایه های اساسی زندگی زناشویی را مواردی از قبیل روابط عاشقانه ، میزان و کیفیت روابط جنسی ، ابراز صمیمیت به همسر ، اعتماد متقابل، صداقت و... می دانند که اجمال و خلاصه‌ی این موارد را در سه ضلع مثلث عشقی اشترنبرگ (صمیمیت ، تعهد ، شهوت) می بینیم. مسائل مختلفی می تواند بر این سه ضلع تأثیر بگذارد(مثل منش و شخصیت فرد ، نگرش ها و احساسات ، سبک دلبستگی و...) که یکی از تأثیر گذارترین مسائل بر روابط عاشقانه افراد که نظریه پردازان مختلفی همچون بالبی به آن اشاره دارند، سبک دلبستگی است. روابط دلبستگی نقش مهمی در احساس امنیت دارند ، به نظر بالبی رابطه ی ناایمن موجب بی اعتمادی ، مشکل در هماهنگی و حساس بودن و نارضایتی هیجانی در روابط عاشقانه می شود. سررشته‌ی این احساس امنیت یا عدم امنیت را در کودکی افراد می توانیم بیابیم. این سبک های دلبستگی در چهارچوب روابط نخستین مادر-نوزاد تشکیل می شوند و از آن پس تعامل های فرد با دیگران ، از جمله روابط صمیمی وی در بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت وجود رابطه ی امن برای کودک و ارتقاء بهداشت روانی کودک که باید رابطه ای گرم ، صمیمی و مداوم را با مادرش تجربه کند و تاثیر عمیق این رابطه بر روابط عاشقانه بزرگسالیش ، پژوهش حاضر انجام پذیرفت تا به بررسی رابطه و مقایسه ی سبك هاي دلبستگي بزرگسالان (ايمن ، نا ايمن اجتنابي و ناايمن اضطرابي) با سه م‍ؤلفه ي عشق اشترنبرگ (صميميت ، ميل جنسي و تعهد) بپردازد . در اين پ‍‍ژوهش  نفر از دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه فردوسي مشهد شامل 32 نفر زن و 28 نفر مرد شركت داشتند. پژوهش حاضر به صورت مقايسه اي و با ‌ي "سبك هاي دلبستگي هازان و شاور" و " ي مثلث عشق اشترنبرگ" سنجيده و با هم مقايسه شده اند. نتايج پ‍ژوهش در ميان افراد مطالعه شده ، نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي ايمن و مؤلفه ها ي (صميميت، ميل و تعهد) رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد. .نتایج علاوه بر این نشان می دهد که رابطه ي معنادار و معكوس بين سبك دلبستگي اجتنابي و صميميت وجود دارد.  

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ 

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: احمدنيا، فاطمه
نویسنده دوم: پاشاخانی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 268
نام نویسنده: خسروی، محمد علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رشد حرفه ای، فرسودگی و رضایت شغلی معلّمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستان بود. پژوهش به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلّمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی مشغول به تدریس در سال تحصیلی 91-90 در سطح شهرستان‌های شرق استان گلستان به تعداد 2056 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 402 نفر (80 نفر معلّم از مدارس استثنایی و 322 نفر معلم از مدارس عادی) برآورد گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. برای گردآوری داده‌ها از سه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت و فرسودگی شغلی مسلچ و همکاران و رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد: 1- بین رشد حرفه ای و فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی در سطح 01/0 رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد. 2- بین رشد حرفه ای و رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی در سطح 05/0 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی در سطح 01/0 رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. 4- از نظر میزان رشد حرفه ای بین معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنا دارمی باشد. 5- از نظر میزان فرسودگی شغلی بین معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنا داری وجود ندارد. 6- از نظر میزان رضایت شغلی بین معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی تفاوت معنا داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   فهرست منابع و مآخذ  


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رشد حرفه ای ، فرسودگی شغلی ، رضايت شغلی ، معلمان عادی ، معلمان استثنايی ، استان گلستان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 269
نام نویسنده: اسد خاني، عبدالواسط
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسي رابطه بين سبک های تفکر و گرایشهای پژوهشی با رشد حرفه اي در اعضاي هيئت علمي دانشگاه های فردوسي و علوم پزشکی مشهد بود. روش تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 148 آزمودنی، از بین اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. سبک‌های تفکر و ‌های محقق ساخته گرایش‌های پژوهشی و رشد حرفه‌ای توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. اعتبار و روایی ‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چند متغیره، رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سبک تفکر قضایی با گرایش پژوهشی کاربردی رابطه مستقیم مثبت و معنادار دارد؛ سبک تفکر اجرایی با گرایش پژوهشی کاربردی رابطه معکوس منفی ولی معنادار دارد؛ و گرایش پژوهشی بنیادی و کاربردی با رشد حرفه‌ای آموزشی و پژوهشی رابطه معناداری ندارند. نتایج به دست آمده از آزمون مانوا نشان داد كه بین دو دانشگاه، در دو متغیر سبک تفکر قانونی و قضایی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> p)؛ اما در متغیر سبک تفکر اجرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0< p). همچنین بین دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در متغیر گرایش پژوهشی کاربردی (01/0P<) تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین دو دانشگاه در متغیر گرایش پژوهشی بنیادی (05/0P>) تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري  فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبك هاي تفكر ، گرايش هاي پ‍ژوهشي ، پژوهش ، رشد حرفه اي ، اعضاي هيئت علمي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 270
نام نویسنده: اكبري بورنگ، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 332
چکیده: 

امروزه کیفیت آموزش، به ویژه در آموزش مجازی که روز به روز توسعه می یابد، اهمیت زیادی دارد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مدام به ارزیابی از کیفیت و عوامل دخیل در آن می‌پردازند. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آموزش، باورهای آموزشی آموزش گران است. باورهای آموزشی از جمله جهت گیری های برنامه درسی شکل دهنده رفتار آموزشی آموزش گران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت تدریس مجازی استادان با توجه به جهت گیری‌های برنامه درسی آنان و ارائه الگوی تدریس مجازی با کیفیت بود. این پژوهش از نو ع ترکیبی (کمی و کیفی) بود. به این منظور از دو روش کمی و کیفی به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شد. جامعه آماری شامل استادانی که در دوره های مجازی دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علوم پزشکی مشهد، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم و حدیث شهر ری و جامعه المصطفی قم فعالیت داشته اند و دانشجویانی که درس یا دروسی را با این استادان شیوه مجازی گذرانده بودند را در بر گرفت. در بخش کمی 179 استاد و 988 دانشجو به شیوه طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز با 31 استاد و 42 دانشجو مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری اطلاعات در بخش کمی از های "کیفیت تدریس" و "جهت گیری های برنامه درسی" و در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار spss نسخه 16 و Lisrel نسخه 5/8 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. همچنین از روش توصیفی تحلیلی جهت ارائه الگوی مفهومی تدریس مجازی باکیفیت استفاده شد. یافته ها نشان داد که جهت گیری رفتارگرایی رویکرد غالب استادان بود. در بررسی تفاوت جهت گیری های برنامه درسی استادان بر حسب دانشگاه محل خدمت آنان، تفاوت معناداری در جهت گیری انسان گرایی و به گزینی شوآب میان استادان دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد مشاهده شد. استادان زن در مقایسه با استادان مرد جهت گیری انسان گرایی و به گزینی شوآب را در سطح بالاتری ارزش گذاری نمودند. دانشجویان شرکت کننده در دوره های مجازی کیفیت تدریس مجازی استادان شان را در سطح مطلوبی ارزیابی نکردند. کیفیت آموزش مجازی استادان بر حسب جهت گیرهای برنامه درسی و مرتبه علمی آنان متفاوت بود. دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، کیفیت تدریس مجازی استادانشان را در سطح بالاتری ارزش گذاری کردند. در پایان الگوی تدریس مجازی با کیفیت بر اساس مطالعه اسناد و مدارک مربوط و نتایج بخش اول پژوهش پیرامون جهت گیری های برنامه درسی و کیفیت تدریس مجازی ارائه شد. این الگو عناصر آموزشگر، فراگیر و فرایند یاددهی-یادگیری (طراحی، اجرا و ارزشیابی) را دربر گرفته، با کمک متخصصان و مدرسان آموزش مجازی اعتبار بخشی و در پایان الگوی نهایی تدریس مجازی با کیفیت ارائه گردید.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جهت گيري هاي برنامه درسي ، آموزش مجازي ، كيفيت تدريس مجازي ، الگوي تدريس مجازي ، استادان ،  دانشجويان

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858696106116126136146156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.