دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده:  پورگنابادی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهي مبتنی بر رویکرد منطقی، هیجانی- رفتاري در بهبود مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهر مشهد بود.

این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نما است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با دامنه ی سنی 9-12 سال شهر مشهد که بهر دلیلی توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی به عنوان بی سرپرست و بدسرپرست به مراکز نگهداری ارجاع داده شده اند. بدین منظور 19 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(10نفر) و گروه کنترل نما(9نفر) گمارش شدند. گروه آزمایشی به مدت 12جلسه (5/1ساعته) تحت آموزش گروهی منطقی- هیجانی، رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل نما به مدت 7جلسه (1ساعته) همراه درمانگر به بازی و تماشای تلویزیون و... پرداختند. قبل از شروع مداخله و پس از آن هر دو گروه مدیریت هیجان کودک و باورهای منطقی کودکان را تکمیل کردند.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل ، آموزش گروهی مبتنی بر REBT در مدیریت خشم و اندوه و افزایش باورهای منطقی کودکان بی سرپرست موثر بود. اما با انجام آزمون تی مستقل بین دو گروه در مدیریت نگرانی تفاوت معناداری مشاهده نشد  و این رویکرد در مدیریت نگرانی کودکان بی سرپرست موفق نبود

فهرست مندرجات       فهرست منابع و مأخذ  

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی- هیجانی،رفتاری ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، مدیریت خشم ، مدیریت اندوه ، مدیریت نگرانی و باورهای منطقی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 267
نام نویسنده: عبدالهی، رمضان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 266
نام نویسنده: باقرپور، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

شهرستان های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی و  جامعه

آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش این چهار شهر بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده160 بودند که تمامی این افراد به روش سرشماری جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو کیفیت زندگی کاری(بلهاری و همکاران1389) و کارایی(حسینی،1388) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای کیفیت زندگی کاری 85/ . و برای کارایی96/ . به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، آزمون رگرسیون ساده و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان داد که:1) بین کیفیت زندگی کاری و کارایی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2) بین فرصت رشد و امنیت مداوم و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین حقوق ومزایای منصفانه و کارایی رابطه ی معناداری وجود ندارد.4) بین محيط سالم ، ايمني كار و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری  وجود دارد. 5) بین قانون گرايي در كار و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 6) بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری وکارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 7) بین  فضای کلی زندگی  و کارایی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. 8)بین  یکپارچگی و انسجام اجتماعی و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری وجود دارد. 9) بین توسعه قابلیت های انسانی و کارایی رابطه ی مثبت  معناداری وجود دارد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
کلید واژه ها:  کیفیت زندگی کاری ، کارایی ، مولفه های کیفیت زندگی کاری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 265
نام نویسنده: محدثه، سپندار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

توجه به فرهنگ در برنامه درسي به طور عام و به طور خاص، استفاده از آن در فرایند تدریس به مدرسان و دانشجویان کمک می­کند تا انگیزه بیشتری جهت برقراری تعامل بیشتر در جهت آگاهی از ارزش­ها و فرهنگ جامعه داشته باشند و در این زمینه بستر مناسبی را برای اشاعه ارزش­ها و هنجارهای فرهنگ آرمانی ایجاد نمایند. هدف اين پژوهش آن است که تا چه حد مؤلفه‌های فرهنگی در برنامه درسی اجرا شده مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو سوال اصلی پژوهش حاضر آن است كه تا چه ميزان در برنامه­هاي درسي رشته­هاي علوم تربيتي و روانشناسی نسبت به اهميت و به‌کارگیری مؤلفه‌های فرهنگ توجه شده است؟ این تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن را 30 نفر از اساتيد و 254 نفر از دانشجويان رشته­هاي علوم تربيتي و روانشناسی كه در سال تحصيلي 91-1390 در دروس تخصصي حضور دارند، تشكيل مي­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماري اساتيد، جهت نمونه گيري از روش سرشماري و براي گروه دانشجويان با توجه به اين امر كه جامعه آماري شامل دو گروه علوم تربيتي و روانشناسي بود، از روش نمونه گيري طبقه­اي استفاده گرديد و حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري 105 نفر برآورد شد. به منظور گردآوري داده­ها از يك محقق ساخته در قالب چهار مؤلفه اصلي (ارزش‌های فردی، اجتماعی، مذهبی- اخلاقی و حرفه­ای) و پانزده مؤلفه فرعي (مسئولیت­پذیری، صمیمیت و فداکاری، عدالت، پایبندی به اعتقادات دینی و...) جهت بررسي ميزان اهميت و به­كارگيري مؤلفه‌های فرهنگي در برنامه درسي اجرا شده استفاده شده است. داده­هاي گردآوري شده با استفاده از آماره‌های توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آزمون­هاي آماري t مستقل، آزمون t استيودنت گروه­هاي همبسته و طرح اندازه گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد ميزان اهميت به فرهنگ در برنامه درسي اجرا شده توسط دو گروه جامعه پژوهش در سطح بالا ارزيابي گرديد و در اين ارزيابي اساتيد ميزان اهميت ارزش­هاي مذهبي- اخلاقي را بيشتر از دانشجويان درك نموده و ميانگين بالاتري در اين مؤلفه نسبت به دانشجويان داشتند، اما در ساير مؤلفه‌های اصلي (ارزش­هاي فردي، اجتماعي و حرفه­اي) تفاوت معناداري وجود نداشت. همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين اساتيد و دانشجويان در رابطه با ميزان كاربرد مؤلفه‌های فرهنگ در برنامه درسي اجرا شده وجود دارد، دانشجويان معتقدند كه اساتيد از مؤلفه‌های فرهنگ كمتر در تدريس استفاده مي­كنند، اما هر دو گروه معتقد بودند كه به اندازه­اي كه مؤلفه‌های فرهنگ در برنامه درسي اهميت دارند از آن­ها در فرايند تدريس استفاده نمي­شود. از اینرو به نظر می­رسد با عنایت به وابستگی انکارناپذیر تعلیم و تربیت به طور عام و برنامه درسی به طور خاص با مقوله فرهنگ، باید طراحی و تدوین برنامه‌های درسی را به سمت این ارتقاء و پیوستگی، سوق داد. در این راستا برنامه­ های درسی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا برنامه‌های درسی، کارآمدی و اثربخشی لازم را در خصوص ایفاء کارکرد­های فرهنگی به انجام رسانند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آموزش عالی ، فرهنگ ، برنامه درسی اجرا شده ، برنامه درسی حساس به فرهنگ


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 264
نام نویسنده: تاتاری، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

رویدادهای مهمی که به­ویژه در دهه­ های اخیر در سراسر دنیا روی داده، نشان­دهنده­ی این واقعیت است که جوامع بشری پیوسته دست­خوش رویدادهای غیرقابل کنترل و پیش­بینی مي­باشد که از آن به «بحران» تعبیر می­شود. بحران­، بر تمام سطوح از کلان تا خرد تأثیر می­گذارد­ و سازمان­ها به ­عنوان یک خرده سیستم از این امر مستثنی نیستند. مدیران سازمان­ها نقش کلیدی در رویارویی با بحران­هایی را دارندکه ممکن است موجودیت سازمان را تهدید کند و از آنجایی که مطابق تحقیقات، یکی از عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیران خودشیفتگی می­باشد، این پژوهش به بررسی رابطه میان مدیریت بحران و خودشیفتگی مدیران پرداخته است. این مطالعه از حیث روش کمی بوده و با استفاده از روش همبستگي انجام  شده است. جامعه آماری شامل كليه مديران (مرد و زن) مقطع تحصيلي متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 90-1389 می­باشد (n=404) که با استفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ای چندمرحله­ای، نمونه­ای 222 نفری انتخاب شد. براي سنجش خودشيفتگي از شخصيت خودشيفته(NPI-16) و براي بررسي مديريت بحران از پژوهشگر­ساخته استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ي معناداري بين خودشیفتگی و مدیریت بحران وجود ندارد. به­عبارت دیگر، میزان بالا یا پایین خودشیفتگی با  نحوه مدیریت بحران مدیران رابطه ندارد. به­نظر می­رسد یکی از عوامل مهمی که بر این یافته تأثیر گذاشته است، مدیریت متمرکز آموزش و پرورش ­باشد. طبق این دیدگاه، تمام برنامه­ها و اقدامات باید مورد تأیید مقامات بالاتر باشد. در چنین شرایطی، دور از ذهن نخواهد بود که ویژگی­های شخصیتی مدیران مجال کمتری جهت تأثیرگذاری در تدوین برنامه­ ها و برنامه ­ریزی برای بحران­ها پیدا کند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومآخذ 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 263
نام نویسنده: وفایی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به رشد روزافزون دانش کاربردی و ترکیب معلومات برآمده از رشته­های مختلف علمی،امروزه  مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربست آن در عرصه برنامه‌درسی آموزش عالی، موضوعی مهم به شمار می‌آید. هدف: این پژوهش در صدد پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق سنجش کارآمدی فردی، جمعی و تیمی آنان در حیطه آموزش میان‌رشته‌ای است. روش: در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر،جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 است که تعداد آنان 694 نفربود. از این تعداد، بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد 165 نفرانتخاب شد.ابزار این پژوهش سه سنجش کارآمدی فردی و جمعی، کارآمدی تیمی و سنجش نگرش به سمت تغییر بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد کهکارآمدی فردی (004/ 5-t= ، 01/0>P ، 169=df)، کارآمدی جمعی (81/ 7-= t ، 01/0>P  ، 169=df) و کارآمدی تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (18/ 10-= t ، 01/0>P  ،169=df) در سطح نامطلوب است و در پی آن، نگرش اعضای هیات علمی نیز نسبت به تغییر منفی است ( 08/9-,t = 01/0>P،  169df=). از میان متغیرهای پیش‌بین، کارآمدی فردی و کارآمدی تیمی قادر به پیش‌بینی نگرش نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای هستند. اما کارآمدی جمعی قادر به پیش‌بینی متغیر نگرش نیست (001/0 >p ،102/26 =(166، 3)F). نتیجه‌گیری: ناکارآمدی و نگرش منفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناشی از ساختار غیرمنعطف و ‌دیسیپلینی نظام آموزش عالی ایران است که این امر سبب عدم شناخت کافی اعضای هیات علمی از توانمندی یکدیگر و بدنبال آن عدم توانایی متغیر کارآمدی جمعی اعضای هیات علمی جهت پیش‌بینی نگرش آنان شده است. از این‌رو، ترویج فضای آموزشی مشترک میان گروه‌های مختلف آموزشی جهت افزایش همکاری میان اعضای هیات علمی، بسترسازی و توسعه برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای پیشنهاد می‌گردد. 

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی میان رشته ای ، کارآمدی فردی ، کارآمدی جمعی ، کارآمدی تیمی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 262
نام نویسنده: ارفع بلوچی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده  بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه محقق‌ساخته نیاز پژوهشی، ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز شده است، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند (001/0 > p ؛ 48/9 <  ob 2 χ). در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خومختارانه با میانگین رتبه 19/2 در اولویت اول و نیاز پژوهشی ارتباط با میانگین رتبه 85/1 در اولویت سوم قرار دارد (01/0 > p، 2 = df، 07/14 = (235) 2 χ ). علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. در نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند. همچنین نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.

 فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  نیاز سنجی ، اولویت یابی ،  پژوهش ، نیاز ، کاربرد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 261
نام نویسنده: مهربانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

    رهبري توزيعي يكي از سبك­هاي جديد رهبري است كه سعي دارد چارچوب رهبري تک نفره را تغییر داده و سبكي را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می­کنند. اين سبك با توجه به تحقيقات انجام شده به دليل كارايي و اثربخشي نسبي كه در مدارس دارد توجه خاصي را در حوزه­ي مديريت و رهبري آموزشي به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي مديران با وضعيت رهبري توزيعي، در سطح دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، تعداد 33 نفر از مديران و 800 نفر از دبیران دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد، در سال تحصيلي 90-89 و نمونه تحقیق تمامی 33 نفر مدیر و 138 دبير را شامل می­گرديد. ابزار پژوهش شامل 33 سؤالی رهبري توزيعي بود که توسط دبيران پاسخ داده شد. هم­چنین برای سنجش ويژگي­هاي شخصيتي مديران از نئو (NEO)، فرم كوتاه 60 سوالي استفاده شد. میزان پایایی رهبري توزيعي 95/0 و نئو 88/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که به طور كلي بين رهبري توزيعي و ويژگي­هاي شخصيتي مديران رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه رهبري توزيعي مي­تواند به وسيله مؤلفه­هاي شخصيتي برون­گرايي، گشودگي نسبت به تجربه و روان­رنجوري مديران پيش­بيني شود. اما مؤلفه ­هاي سازگاري و وظيف­ه شناسي قادر به پيش­بيني اين سبك رهبري نيستند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رهبری توزیعی ، ویژگی های شخصیتی ، مدیران آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 260
نام نویسنده: نیکنام، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

"توکل"از جمله سازه های قابل عنایت در متون اسلامی است که می تواند بر عملکرد انسان‌ها و هدایت رفتار آن‌ها به طور عام و عملکرد مدیران و هدایت رفتار سازمانی آنان به طور خاص موثر باشد. در اين مطالعه، مولفه‌های توکل بر مبنای آیات و روایات شناسايي شده و سپس مقیاسی براي سنجش میزان توکل مدیران تدوين شد. مقایسه میزان توکل در مدیران بر حسب هر یک از عوامل جنسیت، سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، میزان سن و مقایسه در نواحی مختلف آموزش و پرورش از جمله هدف‌هاي اين مطالعه بوده است. رويكرد به اين مطالعه، کمی و روش پژوهش مبتني بر پیمایش و علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمامي روساي ادارات، معاونين و کارشناس مسئولان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد و منطقه تبادکان تشكيل داده است که برابر 110 نفر می باشند. در اين مطالعه از روش سرشماري استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده از ، جهت تعیین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي آماري مقایسه دو میانگین مستقل، همبستگی پیرسون و در نهایت تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، محقق ساخته توکل است که پایایی آ ن برابر 84/0 گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: 1- مدیران آموزش و پرورش در سطح کاملا مطلوبی از مولفههای توکل برخوردارند. 2- بین نمره توکل با جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، و محل خدمت مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  توکل ، عوامل خصیصه ای ، مدیران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 258
نام نویسنده: نظامی، فاطمه
نویسنده دوم: منتظمی، مطهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 70
چکیده: 
استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.