دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 263
نام نویسنده: وفایی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به رشد روزافزون دانش کاربردی و ترکیب معلومات برآمده از رشته­های مختلف علمی،امروزه  مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربست آن در عرصه برنامه‌درسی آموزش عالی، موضوعی مهم به شمار می‌آید. هدف: این پژوهش در صدد پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق سنجش کارآمدی فردی، جمعی و تیمی آنان در حیطه آموزش میان‌رشته‌ای است. روش: در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر،جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 است که تعداد آنان 694 نفربود. از این تعداد، بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه تعداد 165 نفرانتخاب شد.ابزار این پژوهش سه سنجش کارآمدی فردی و جمعی، کارآمدی تیمی و سنجش نگرش به سمت تغییر بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگر احراز شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد کهکارآمدی فردی (004/ 5-t= ، 01/0>P ، 169=df)، کارآمدی جمعی (81/ 7-= t ، 01/0>P  ، 169=df) و کارآمدی تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (18/ 10-= t ، 01/0>P  ،169=df) در سطح نامطلوب است و در پی آن، نگرش اعضای هیات علمی نیز نسبت به تغییر منفی است ( 08/9-,t = 01/0>P،  169df=). از میان متغیرهای پیش‌بین، کارآمدی فردی و کارآمدی تیمی قادر به پیش‌بینی نگرش نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای هستند. اما کارآمدی جمعی قادر به پیش‌بینی متغیر نگرش نیست (001/0 >p ،102/26 =(166، 3)F). نتیجه‌گیری: ناکارآمدی و نگرش منفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناشی از ساختار غیرمنعطف و ‌دیسیپلینی نظام آموزش عالی ایران است که این امر سبب عدم شناخت کافی اعضای هیات علمی از توانمندی یکدیگر و بدنبال آن عدم توانایی متغیر کارآمدی جمعی اعضای هیات علمی جهت پیش‌بینی نگرش آنان شده است. از این‌رو، ترویج فضای آموزشی مشترک میان گروه‌های مختلف آموزشی جهت افزایش همکاری میان اعضای هیات علمی، بسترسازی و توسعه برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای پیشنهاد می‌گردد. 

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی میان رشته ای ، کارآمدی فردی ، کارآمدی جمعی ، کارآمدی تیمی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 262
نام نویسنده: ارفع بلوچی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده  بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه محقق‌ساخته نیاز پژوهشی، ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز شده است، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند (001/0 > p ؛ 48/9 <  ob 2 χ). در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خومختارانه با میانگین رتبه 19/2 در اولویت اول و نیاز پژوهشی ارتباط با میانگین رتبه 85/1 در اولویت سوم قرار دارد (01/0 > p، 2 = df، 07/14 = (235) 2 χ ). علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. در نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند. همچنین نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.

 فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  نیاز سنجی ، اولویت یابی ،  پژوهش ، نیاز ، کاربرد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 261
نام نویسنده: مهربانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

    رهبري توزيعي يكي از سبك­هاي جديد رهبري است كه سعي دارد چارچوب رهبري تک نفره را تغییر داده و سبكي را که بر اساس کار تیمی است جایگزین نماید. در این سبک، چندین عضو در یک تیم هماهنگ و به صورت جمعی با در نظر گرفتن تخصص، با یکدیگر کار می­کنند. اين سبك با توجه به تحقيقات انجام شده به دليل كارايي و اثربخشي نسبي كه در مدارس دارد توجه خاصي را در حوزه­ي مديريت و رهبري آموزشي به خود جلب کرده است. تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي­هاي شخصيتي مديران با وضعيت رهبري توزيعي، در سطح دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، تعداد 33 نفر از مديران و 800 نفر از دبیران دبيرستان­هاي دخترانه ناحيه شش و هفت شهر مشهد، در سال تحصيلي 90-89 و نمونه تحقیق تمامی 33 نفر مدیر و 138 دبير را شامل می­گرديد. ابزار پژوهش شامل 33 سؤالی رهبري توزيعي بود که توسط دبيران پاسخ داده شد. هم­چنین برای سنجش ويژگي­هاي شخصيتي مديران از نئو (NEO)، فرم كوتاه 60 سوالي استفاده شد. میزان پایایی رهبري توزيعي 95/0 و نئو 88/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که به طور كلي بين رهبري توزيعي و ويژگي­هاي شخصيتي مديران رابطه مثبت معناداري وجود دارد. همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه رهبري توزيعي مي­تواند به وسيله مؤلفه­هاي شخصيتي برون­گرايي، گشودگي نسبت به تجربه و روان­رنجوري مديران پيش­بيني شود. اما مؤلفه ­هاي سازگاري و وظيف­ه شناسي قادر به پيش­بيني اين سبك رهبري نيستند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رهبری توزیعی ، ویژگی های شخصیتی ، مدیران آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 260
نام نویسنده: نیکنام، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

"توکل"از جمله سازه های قابل عنایت در متون اسلامی است که می تواند بر عملکرد انسان‌ها و هدایت رفتار آن‌ها به طور عام و عملکرد مدیران و هدایت رفتار سازمانی آنان به طور خاص موثر باشد. در اين مطالعه، مولفه‌های توکل بر مبنای آیات و روایات شناسايي شده و سپس مقیاسی براي سنجش میزان توکل مدیران تدوين شد. مقایسه میزان توکل در مدیران بر حسب هر یک از عوامل جنسیت، سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، میزان سن و مقایسه در نواحی مختلف آموزش و پرورش از جمله هدف‌هاي اين مطالعه بوده است. رويكرد به اين مطالعه، کمی و روش پژوهش مبتني بر پیمایش و علی مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمامي روساي ادارات، معاونين و کارشناس مسئولان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد و منطقه تبادکان تشكيل داده است که برابر 110 نفر می باشند. در اين مطالعه از روش سرشماري استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده از ، جهت تعیین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌هاي آماري مقایسه دو میانگین مستقل، همبستگی پیرسون و در نهایت تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، محقق ساخته توکل است که پایایی آ ن برابر 84/0 گزارش گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: 1- مدیران آموزش و پرورش در سطح کاملا مطلوبی از مولفههای توکل برخوردارند. 2- بین نمره توکل با جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، و محل خدمت مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  توکل ، عوامل خصیصه ای ، مدیران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 258
نام نویسنده: نظامی، فاطمه
نویسنده دوم: منتظمی، مطهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 70
چکیده: 
استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 259
نام نویسنده: نادی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد درباره تیم­سازی و مفاهیم مرتبط با آن، بررسی وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی موانع و فرصت­های تیم­سازی در این دانشگاه و در نهایت ارائه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش پژوهش مطالعه موردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که تعداد مدیران 225 نفر و تعداد کارشناسان 568 نفر بود. نمونه­گیری نیز به روش هدفمند صورت پذیرفت. برای بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه در رابطه با تیم­سازی از ابزارهای و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر مدیران و کارشناسان دارای روحیه تیم­گرایی بودند و دیدگاه مناسبی به مؤلفه‌های      تیم­سازی و کار تیمی داشتند. برای تعیین وضعیت تیم­سازی در دانشگاه از ابزار مصاحبه و بررسی اسناد استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که دانشگاه از وضعیت تیم­سازی مطلوبی برخوردار نیست و فاقد یک برنامه     روش­مند و ساختار یافته برای تیم­سازی و ارتقا کار تیمی می­باشد. در ادامه برای بررسی موانع و فرصت­های  تیم­سازی نیز از ابزار مصاحبه استفاده شد و نتایج نشان داد که مواردی چون اعتماد میان اقشار مختلف دانشگاه، وقت مدیران، انتخاب مدیران شایسته، ساختار سازمانی رسمی، ارزیابی مدیران، دانش و بصیرت مدیریتی، سبک تصمیم­گیری­، انگیزه و نظام تشویق کارکنان، استراتژی و رویکرد کار تیمی در سطح کلان به عنوان موانع اساسی تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می­شوند. همچنین از مهم‌ترین فرصت­های تیم­سازی می­توان به منابع انسانی، مالی و مادی موجود و متنوع دانشگاه و وجود روحیه مناسب و نگاه مثبت مدیران و کارشناسان دانشگاه نسبت به تیم­سازی و کار تیمی اشاره نمود. در پایان با بهره­گیری از ابزار مصاحبه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی در دانشگاه ارائه شد که عبارتند از: اعتماد­سازی، آموزش مدیران، ارزیابی دقیق مدیران، انتخاب مدیران شایسته و لایق، فرهنگ­سازی، مشارکت تمام مدیران در سیاست­گذاری­ها، تدوین برنامه مدون برای بهبود کار تیمی و ارتقا مهارت تیم­سازی، ساختار سازمانی منعطف و غیررسمی، توسعه روابط غیررسمی و ارتباطات باز، برنامه­ریزی و زمان­بندی مدیران و اختصاص وقت کافی به مدیریت، ایجاد انگیزه و تشویق مدیران تیم­ساز، به­کارگیری منابع انسانی متخصص و شایسته، قانونمند کردن و الزام کار تیمی برای مدیران.  

فهرست مندرجات     فهرست منایع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تیمسازی ، کار تیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 257
نام نویسنده: برائی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

در يادگيري¬هاي مسأله محور دانش‌آموز نقش فعالي در تعيين نتايج يادگيري به ويژه در موقعيت‌هاي عملي دارد. هدف از انجام اين پژوهش ارائه رهنمودهايي براي بهبود برنامه درسي علوم دوره ابتدايي از طريق بررسي ميزان توجه به فرايند حل مسأله در كتاب‏های علوم اين دوره مي¬باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب‌های علوم دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوا و از حیث توجه به حل مسأله مورد تحلیل قرار گرفته است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا، میزان توجه تمرین‌های مختلف کتاب‌های علوم دوره ابتدایی به مراحل حل مسأله است. یافته‏های حاصل از تحلیل محتوا نشان می‌دهد که در کتاب‌های علوم اول تا پنجم دوره ابتدایی به مرحله ارائه راه حل (مرحله چهارم از فرایند حل مسأله) بیشترین توجه شده و به مراحل، "برخورد با مسأله"، "تغییر موقعیت" و "ساختن مسأله" کمترین توجه صورت گرفته است. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در کتاب علوم پایه سوم بیشترین توجه به مراحل حل مسأله صورت گرفته است در حالی‏که در کتاب علوم پایه اول کمترین توجه به مراحل حل مساله صورت گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق می‏توان گفت که یک نوع رویکرد پاسخ محوری در تألیف کتاب‏های علوم دوره ابتدایی وجود دارد و بین کتاب‏های علوم اول تا پنجم دبستان از نظر میزان توجه به مراحل حل مسأله ارتباط عمودی مشاهده نمی‏شود.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحلیل محتوا ، آموزش علوم ، دوره ابتدایی ، مرحل حل مسئله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 256
نام نویسنده: مهاجر، عبدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

مهم ترین هدف این تحقیق بررسی وضع مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی بود که البته برای مقایسه دبیران ریاضی نیز مورد بررسی نظرات دانش آموزان قرار گرفتند. ویژگی های معلم مطلوب با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شد وبه شکل درآمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر رشته تجربی و انسانی شهر سرخس به تعداد 280 نفر بوده است. همچنین جهت مقایسه نظرات دانش آموزان برای بررسی تأثیر طبقه اقتصادی نمونه ای 225 نفری، از 3 ناحیه کم برخوردار، متوسط، و برخوردار مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و روش ¬گردآوري اطلاعات بوده است که این پایایی ها به دست آمد: مقوله اعتقادات و اخلاق فردی 79/0، مقوله شخصی و روانی 89/0، مقوله اخلاق بین فردی 90/0، مقوله ویژگی های ظاهری 78/0 و مقوله شایستگی های حرفه ای 89/0 . نتایج این تحقیق گویای آن است که دانش آموزان درکل انتظارات بالاتری را از دبیران دین و زندگی نسبت به دبیران ریاضی دارند و بیشترین انتظارات نیز از ویژگی های شخصی و روانی و اعتقادات و اخلاقیات بین فردی دبیر است. همچنین در مقایسه بین وضع مطلوب و موجود ، مشاهده شد هم دبیران دین و زندگی و هم ریاضی با وضع مطلوب و مورد انتظار دانش آموزان فاصله دارند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر جنسیت در انتظارات شاگردان بود به طوری که دانش آموزان دختر انتظارات بالاتری نسبت به پسران از دبیران دین و زندگی ابراز نموده بودند. همچنین دبیران دین و زندگی و ریاضی زن نسبت به دبیران مرد بیشتر توانسته بودند در وضع موجود انتظارات دانش آموزان را برآورده کنند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر طبقه اقتصادی- اجتماعی در انتظارات شاگردان بود. به طوری که مناطق کم برخوردارتر انتظارات بیشتری را در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دبیر طلب نموده بودند

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  دانش آموزان ، دبیران دین و زندگی و ریاضی ، وضع مطلوب و موجود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 255
نام نویسنده: امیری جامی، هدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی و تبیین شايستگي هاي عمومي و اختصاصي مديران مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام و تهيه فهرستي از شايستگي هاي عمومي و اختصاصي مورد انتظار از مدیران آموزشی هر یک از مقاطع سه-گانه در مدارس دخترانه شهرستان تربت جام و تدوين چارچوب مبنايي براي مديران آموزشي مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بود. در اين پژوهش كيفي از نوع مطالعه موردي، 87 نفر شامل (8 نفر از رؤسا و کارشناسان مسئول اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام، 25 نفر از مديران، 19 نفر از معاونين و 26 نفر از معلمان و دبيران و 9 نفر از والدين در مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام) به عنوان شركت كننده وارد مطالعه شدند. داده ها توسط 87 مصاحبه نیمه ساختار يافته جمع آوري شده و مضامين به شيوه استقرايي استخراج گرديد، با بهره گيري از روش استروبرت كدگذاري شد و به شيوه تفسيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت به منظور ارائه چهارچوب مناسب از شايستگي هاي مديران آموزشي مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام از شيوه تحليل ساختاري استفاده گرديد. یافته ها نشان داد كه شايستگي هاي مورد انتظار مديران را مي توان در قالب دو بعد اصلي شايستگي هاي عمومي و شايستگي هاي اختصاصي و در چهار مقوله طبقه-بندی کرد. این مقوله ها عبارت بودند از: 1) فضائل اخلاقی: (ايمان و تقوا، تعهد و مسئولیت پذيري، عدالت‌محوري، اعتماد‌آفريني و وحدت آفريني) 2) ویژگی های شخصیتی: (قاطعيت، خلاقيت و نوآوری، بينش راهبردي، برانگيختگي، آراستگي، هوش فرهنگي و تحصيلات) 3) انتظارات نقش: (تصميم‌گيري، مديريت دانش، مديريت زمان، مديريت منابع، مديريت استعداد، مديريت ارتباطات، مربي‌گري و حل مسأله) و 4) وظایف: (برنامه‌ريزي، نظارت و راهنمائی، التزام به قوانين، هماهنگي و سازماندهي). در اين ميان دو مقوله فضائل اخلاقي و ويژگي‌هاي شخصيتي مربوط به شايستگي هاي عمومي مدير و دو مقوله انتظارات نقش و وظایف مربوط به شايستگي هاي اختصاصي مديران مقاطع سه‌گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بود. یافته-های پژوهش نشان داد، که: مؤلفه‌های ايمان و تعهد در مورد شایستگی های عمومی مورد انتظار از مدیران آموزشی و مؤلفه ارتباطات در مورد شایستگی های اختصاصي مورد انتظار از مدیران آموزشی هر یک از مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بیشتر از ساير شایستگی ها مورد تأكيد قرار گرفته‌اند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ    فاقد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  شایستگی های عمومی و اختصاصی ، ، مديران مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت‌جام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 254
نام نویسنده: بختیاری قایندری، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی  بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شيوه ی نمونه گيري سهمیه ای انتخاب  شدند و پس از توزیع ها، 206 جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرماني، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفه ی الگودهی نقش، بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبه ی پایایی مقیاس نفوذ آرماني از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می¬باشد. همچنین نتايج نشان داد كه میانگین نمره-ی نفوذ آرماني مديران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممكن بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد. مقدار t به دست آمده نیز نشان می دهد که بین میانگین نمونه با متوسط ممکن تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.

فهرست مندرجات       فهرست منابع و ماخذ  


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رهبری تحولی ، نفوذ آرمانی ، مدیران مجتمع های آموزشی

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.