دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848586878898108118128138148   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 259
نام نویسنده: نادی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد درباره تیم­سازی و مفاهیم مرتبط با آن، بررسی وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی موانع و فرصت­های تیم­سازی در این دانشگاه و در نهایت ارائه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش پژوهش مطالعه موردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که تعداد مدیران 225 نفر و تعداد کارشناسان 568 نفر بود. نمونه­گیری نیز به روش هدفمند صورت پذیرفت. برای بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه در رابطه با تیم­سازی از ابزارهای و مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر مدیران و کارشناسان دارای روحیه تیم­گرایی بودند و دیدگاه مناسبی به مؤلفه‌های      تیم­سازی و کار تیمی داشتند. برای تعیین وضعیت تیم­سازی در دانشگاه از ابزار مصاحبه و بررسی اسناد استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که دانشگاه از وضعیت تیم­سازی مطلوبی برخوردار نیست و فاقد یک برنامه     روش­مند و ساختار یافته برای تیم­سازی و ارتقا کار تیمی می­باشد. در ادامه برای بررسی موانع و فرصت­های  تیم­سازی نیز از ابزار مصاحبه استفاده شد و نتایج نشان داد که مواردی چون اعتماد میان اقشار مختلف دانشگاه، وقت مدیران، انتخاب مدیران شایسته، ساختار سازمانی رسمی، ارزیابی مدیران، دانش و بصیرت مدیریتی، سبک تصمیم­گیری­، انگیزه و نظام تشویق کارکنان، استراتژی و رویکرد کار تیمی در سطح کلان به عنوان موانع اساسی تیم­سازی دانشگاه فردوسی مشهد محسوب می­شوند. همچنین از مهم‌ترین فرصت­های تیم­سازی می­توان به منابع انسانی، مالی و مادی موجود و متنوع دانشگاه و وجود روحیه مناسب و نگاه مثبت مدیران و کارشناسان دانشگاه نسبت به تیم­سازی و کار تیمی اشاره نمود. در پایان با بهره­گیری از ابزار مصاحبه راه­کارهایی برای بهبود وضعیت تیم­سازی در دانشگاه ارائه شد که عبارتند از: اعتماد­سازی، آموزش مدیران، ارزیابی دقیق مدیران، انتخاب مدیران شایسته و لایق، فرهنگ­سازی، مشارکت تمام مدیران در سیاست­گذاری­ها، تدوین برنامه مدون برای بهبود کار تیمی و ارتقا مهارت تیم­سازی، ساختار سازمانی منعطف و غیررسمی، توسعه روابط غیررسمی و ارتباطات باز، برنامه­ریزی و زمان­بندی مدیران و اختصاص وقت کافی به مدیریت، ایجاد انگیزه و تشویق مدیران تیم­ساز، به­کارگیری منابع انسانی متخصص و شایسته، قانونمند کردن و الزام کار تیمی برای مدیران.  

فهرست مندرجات     فهرست منایع و مآخذ 

 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تیمسازی ، کار تیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 257
نام نویسنده: برائی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

در يادگيري¬هاي مسأله محور دانش‌آموز نقش فعالي در تعيين نتايج يادگيري به ويژه در موقعيت‌هاي عملي دارد. هدف از انجام اين پژوهش ارائه رهنمودهايي براي بهبود برنامه درسي علوم دوره ابتدايي از طريق بررسي ميزان توجه به فرايند حل مسأله در كتاب‏های علوم اين دوره مي¬باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب‌های علوم دوره ابتدایی با استفاده از روش تحلیل محتوا و از حیث توجه به حل مسأله مورد تحلیل قرار گرفته است. موارد مورد نظر در این تحلیل محتوا، میزان توجه تمرین‌های مختلف کتاب‌های علوم دوره ابتدایی به مراحل حل مسأله است. یافته‏های حاصل از تحلیل محتوا نشان می‌دهد که در کتاب‌های علوم اول تا پنجم دوره ابتدایی به مرحله ارائه راه حل (مرحله چهارم از فرایند حل مسأله) بیشترین توجه شده و به مراحل، "برخورد با مسأله"، "تغییر موقعیت" و "ساختن مسأله" کمترین توجه صورت گرفته است. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در کتاب علوم پایه سوم بیشترین توجه به مراحل حل مسأله صورت گرفته است در حالی‏که در کتاب علوم پایه اول کمترین توجه به مراحل حل مساله صورت گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق می‏توان گفت که یک نوع رویکرد پاسخ محوری در تألیف کتاب‏های علوم دوره ابتدایی وجود دارد و بین کتاب‏های علوم اول تا پنجم دبستان از نظر میزان توجه به مراحل حل مسأله ارتباط عمودی مشاهده نمی‏شود.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحلیل محتوا ، آموزش علوم ، دوره ابتدایی ، مرحل حل مسئله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 256
نام نویسنده: مهاجر، عبدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

مهم ترین هدف این تحقیق بررسی وضع مطلوب و موجود دبیران دین و زندگی بود که البته برای مقایسه دبیران ریاضی نیز مورد بررسی نظرات دانش آموزان قرار گرفتند. ویژگی های معلم مطلوب با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شد وبه شکل درآمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر رشته تجربی و انسانی شهر سرخس به تعداد 280 نفر بوده است. همچنین جهت مقایسه نظرات دانش آموزان برای بررسی تأثیر طبقه اقتصادی نمونه ای 225 نفری، از 3 ناحیه کم برخوردار، متوسط، و برخوردار مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اين تحقيق به روش پيمايشی انجام شده و روش ¬گردآوري اطلاعات بوده است که این پایایی ها به دست آمد: مقوله اعتقادات و اخلاق فردی 79/0، مقوله شخصی و روانی 89/0، مقوله اخلاق بین فردی 90/0، مقوله ویژگی های ظاهری 78/0 و مقوله شایستگی های حرفه ای 89/0 . نتایج این تحقیق گویای آن است که دانش آموزان درکل انتظارات بالاتری را از دبیران دین و زندگی نسبت به دبیران ریاضی دارند و بیشترین انتظارات نیز از ویژگی های شخصی و روانی و اعتقادات و اخلاقیات بین فردی دبیر است. همچنین در مقایسه بین وضع مطلوب و موجود ، مشاهده شد هم دبیران دین و زندگی و هم ریاضی با وضع مطلوب و مورد انتظار دانش آموزان فاصله دارند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر جنسیت در انتظارات شاگردان بود به طوری که دانش آموزان دختر انتظارات بالاتری نسبت به پسران از دبیران دین و زندگی ابراز نموده بودند. همچنین دبیران دین و زندگی و ریاضی زن نسبت به دبیران مرد بیشتر توانسته بودند در وضع موجود انتظارات دانش آموزان را برآورده کنند. از دیگر نتایج این تحقیق تأثیر طبقه اقتصادی- اجتماعی در انتظارات شاگردان بود. به طوری که مناطق کم برخوردارتر انتظارات بیشتری را در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و حرفه ای دبیر طلب نموده بودند

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  دانش آموزان ، دبیران دین و زندگی و ریاضی ، وضع مطلوب و موجود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 255
نام نویسنده: امیری جامی، هدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

در تحقیق حاضر محقق به دنبال بررسی و تبیین شايستگي هاي عمومي و اختصاصي مديران مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام و تهيه فهرستي از شايستگي هاي عمومي و اختصاصي مورد انتظار از مدیران آموزشی هر یک از مقاطع سه-گانه در مدارس دخترانه شهرستان تربت جام و تدوين چارچوب مبنايي براي مديران آموزشي مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بود. در اين پژوهش كيفي از نوع مطالعه موردي، 87 نفر شامل (8 نفر از رؤسا و کارشناسان مسئول اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام، 25 نفر از مديران، 19 نفر از معاونين و 26 نفر از معلمان و دبيران و 9 نفر از والدين در مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام) به عنوان شركت كننده وارد مطالعه شدند. داده ها توسط 87 مصاحبه نیمه ساختار يافته جمع آوري شده و مضامين به شيوه استقرايي استخراج گرديد، با بهره گيري از روش استروبرت كدگذاري شد و به شيوه تفسيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت به منظور ارائه چهارچوب مناسب از شايستگي هاي مديران آموزشي مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام از شيوه تحليل ساختاري استفاده گرديد. یافته ها نشان داد كه شايستگي هاي مورد انتظار مديران را مي توان در قالب دو بعد اصلي شايستگي هاي عمومي و شايستگي هاي اختصاصي و در چهار مقوله طبقه-بندی کرد. این مقوله ها عبارت بودند از: 1) فضائل اخلاقی: (ايمان و تقوا، تعهد و مسئولیت پذيري، عدالت‌محوري، اعتماد‌آفريني و وحدت آفريني) 2) ویژگی های شخصیتی: (قاطعيت، خلاقيت و نوآوری، بينش راهبردي، برانگيختگي، آراستگي، هوش فرهنگي و تحصيلات) 3) انتظارات نقش: (تصميم‌گيري، مديريت دانش، مديريت زمان، مديريت منابع، مديريت استعداد، مديريت ارتباطات، مربي‌گري و حل مسأله) و 4) وظایف: (برنامه‌ريزي، نظارت و راهنمائی، التزام به قوانين، هماهنگي و سازماندهي). در اين ميان دو مقوله فضائل اخلاقي و ويژگي‌هاي شخصيتي مربوط به شايستگي هاي عمومي مدير و دو مقوله انتظارات نقش و وظایف مربوط به شايستگي هاي اختصاصي مديران مقاطع سه‌گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بود. یافته-های پژوهش نشان داد، که: مؤلفه‌های ايمان و تعهد در مورد شایستگی های عمومی مورد انتظار از مدیران آموزشی و مؤلفه ارتباطات در مورد شایستگی های اختصاصي مورد انتظار از مدیران آموزشی هر یک از مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بیشتر از ساير شایستگی ها مورد تأكيد قرار گرفته‌اند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ    فاقد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  شایستگی های عمومی و اختصاصی ، ، مديران مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت‌جام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 254
نام نویسنده: بختیاری قایندری، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

مطالعات فراوانی به بررسی رهبری تحولی پرداخته اند. یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران و ارزیابی وضعیت آن در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی  بود. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شيوه ی نمونه گيري سهمیه ای انتخاب  شدند و پس از توزیع ها، 206 جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش روایی مقیاس نفوذ آرماني، از روایی محتوایی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی، نفوذ آرمانی را در چهار مولفه ی الگودهی نقش، بصیرت و چشم انداز، احترام و ارزش های اخلاقی دسته بندی نمود. همچنین در نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان شاخص های برازش از جمله: : GFI68/0، NNFI: 98/0، :CFI98/0، AGFI: 64/0، :NFI 97/0 و RMSEA: 09/0 به دست آمد. برای محاسبه ی پایایی مقیاس نفوذ آرماني از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که 97/0 به دست آمد. بر این اساس، مقیاس محقق ساخته ی نفوذ آرمانی از پایایی بالایی برخوردار می¬باشد. همچنین نتايج نشان داد كه میانگین نمره-ی نفوذ آرماني مديران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممكن بالاتر و در سطح مطلوبی قرار دارد. مقدار t به دست آمده نیز نشان می دهد که بین میانگین نمونه با متوسط ممکن تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد.

فهرست مندرجات       فهرست منابع و ماخذ  


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رهبری تحولی ، نفوذ آرمانی ، مدیران مجتمع های آموزشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 253
نام نویسنده: شلال وند، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظارت بر مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد و شناسایی مولفه های مدل مفروض نظارت بر آن ها انجام شده است. روش اين پژوهش موردي و از حیث هدف نیز در زمره ی پژوهش های کاربردی است. منابع جمع آوری داده ها در این پژوهش مدیران گروه های آموزشی، معاونین دانشکده ها، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر و کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه، اعضای هیئت علمی صاحب نظر و معاون مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1390 بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه مورد مطالعه قرارگرفتند. یافته های پژوهش در ارتباط با دو سوال پژوهش بودند که یافته های سوال اول، از طریق روش تحلیل تفسیری- تاملی مورد تحلیل قرار گرفتند و یافته های سوال دوم پژوهش به شیوه ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در ارتباط با دو سوال پژوهش تنظيم شدند. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش نشان دادند که تنها اقدام نظارتی که به طور خاص در ارتباط با مدیران  گروه ها در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته فرآیند ارزیابی بوده است، که با وجود تلاش های زیاد واحد نظارت به طور شایسته نتیجه بخش نبوده است بر اين اساس، مهم ترين عوامل تاثیرگذار بر نارسایی وضعیت فعلی عبارت بودند از: بستر فرهنگی مناسب؛ عملکرد دفتر نظارت؛ اعضای هیئت علمی؛ و فرآیند ارزیابی. تحليل به عمل آمده نشان داد كه در وضعیت موجود نظارت در دانشگاه فردوسی مشهد این عوامل با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و غیرقابل تفکیک هستند و وجود و فقدان هر یک بر دیگر موارد تاثیر می گذارد. نتایج به دست آمده در ارتباط با سوال دوم پژوهش نيز مولفه های مهم و تاثیرگذار در مدل پیشنهادی نظارت را نشان داد. این مولفه ها در دو بعد فردی و سازمانی و نیز عناصر نظارت دسته بندی شدند. مولفه های بعد فردی عبارت بودند از: توانمندسازی، تعهد، نیازسنجی، برنامه ریزی، پشتیبانی و تیم. همچنین مؤلفه های بعد سازمانی عبارت بودند از: فرهنگ سازمانی، استراتژی و اهداف سازمان، ساختار و منابع سازمان.

فهرست مندرجات      فاقد   فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  نظارت ، مدیران گروه های آموزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 252
نام نویسنده: کاظمی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 1390-1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از سازمان مرکزی دانشگاه 638 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 268 نفر از آنها به روش طبقه ای و انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو فاصله قدرت (محقق ساخته) و رهبری معنوی (ضیائی و همکاران، 1387) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای فاصله قدرت و رهبری معنوی به ترتیب 86/0 و 87/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون ساده، آزمون t تک نمونه ای و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق به این شرح می باشند: 1) مدیران دانشگاه فردوسی از نمره فاصله قدرت کمی برخوردار بودند؛ 2) مدیران در شاخص های رهبری معنوی نمره بالاتر از متوسط ممکن را کسب نمودند؛ 3) انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص های رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت قابل پیش بینی است؛ 4) بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) و گروه های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع دوستی بین کارکنان رسمی و غیر رسمی می باشد؛ 5) همچنین مدیران گروه های آموزشی غیر علوم انسانی در مولفه های تصمیم گیری، سلسله مراتب و مدیریت میانگین بالاتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر بالا بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن، بین کارکنان غیر علوم انسانی می باشد.

فهرست مندرجات      فهرست منابع و مآخذ  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فاصله قدرت ، سبک رهبری معنوی ، گروه های آموزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 251
نام نویسنده: بروغنی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

پرورش عواطف کودکان ، متناسب با ویژگی های سنی آنها از رسالت های مهم نظام رسمی نظام آموزش وپرورش قلمداد می شود. در این مطالعه که با هدف بررسی آثار پنهان مؤلفه‌هاي برنامه درسی برعواطف دانش آموزان دختر مدرسه ای ابتدایی در شهر سبزوار در سال تحصیلی 1389-90 انجام شده است، نقش مولفه های نه گانه برنامه درسی از منظر کلاین شامل، هدف ها، محتوا ، فعالیت های یادگیری دانش آموزان ، روش های ارزشیابی،منابع و ابزار یادگیری ، زمان ، فضا و یا محیط یادگیری ،گروهبندی دانش آموزان ، معلم و راهبردهای تدریس بر تحول عواطف دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.در این مطالعه تغییرات عاطفی مخاطبان یا رویکرد مبتنی بردوره سنی آنها در قالب نظریه اریکسون مبنای بررسی قرار گرفت.بنا براین ویژگی سازنده بودن در مقابل احساس حقارت به عنوان زیر بنای تحول عاطفی مطالعه شد. رویکرد مطالعه کیفی و روش مطالعه از نوع ارزشیابی ومتکی بر اساس مدل خبرگی و نقادی آیزنر بود. بر این اساس، چهار مرحله توصیف، تفسیر، ارزشیابی و مضمون یابی تعقیب شد.شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه نیمه سازمان یافته با دانش آموزان ، معلمان ، مدیر و معاونین وهمچنین اسناد مکتوب از قبیل آیین نامه های انضباطی و روزنامه های دیواری بود.برای اعتبار بخشی به یافته ها از شیوه کفایت اجماعی، انسجام ساختار یافته وکفایت ارجاعی بهره گیری شد.یافته ها نشان داد که در میان مؤلفه‌هاي برنامه درسی مولفه معلم و راهبرد های تدریس بیشترین تاثیر را بر عواطف دانش آموزان دارد در این مولفه رفتار مناسب معلم با دانش آموز تا حد زیادی برشکل گیری حس سازندگی دانش آموز تاثیر دارد در مقابل رفتار نامناسب معلم با دانش آموز باعث حس حقارت در دانش آموز شد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ  فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: امين يزدي، سيد امير


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 250
نام نویسنده: سلیمانی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

در سال های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به  عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به¬ دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته¬اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می¬تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام مشهد و رابطه آن-ها با رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش از نوع كمي و با روش همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پ‍ژوهش را كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام در سال تحصيلی 90-89 در بر مي گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه علوم اسلامي رضوي 75 نفر و در دانشگاه خيام مشهد 50 نفر بود. این افراد به روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو هويت سازماني چني (1982) و رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران (2000) استفاده شد. پايايي و روايي هويت سازماني با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تاييد قرار گرفت. پايايي رفتار شهروندي سازماني نيز به روش آلفاي كرانباخ و روايي سازه تاييد شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگی پیرسون، مقایسه دو میانگین مستقل و آنوا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی در هر دو دانشگاه در سطح بالایی است. میزان رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی بین کارکنان دو دانشگاه از تفاوت معنی دار برخوردار بود به نحوی که میانگین رفتار شهروندی سازمانی و هویت سازمانی دانشگاه علوم اسلامی رضوی بالاتر از دانشگاه غیردولتی خیام بود.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: اصغرپور، احمدرضا
کلید واژه ها:  هویت سازمانی ، رفتار سازمانی شهروندی ، کارکنان دانشگاه ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، دانشگاه خیام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 249
نام نویسنده: ابراهیمی هرستانی، اصغر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

تربیت جنسی از جمله اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش است. در این مطالعه که با هدف بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی برای پسران  و واكاوي برنامه درسي مغفول در این دوره انجام شده است،   پاسخدهی به سؤالات زیر مورد  توجه بوده است:  1) وضع موجود برنامه درسي تربيت جنسي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي تحصيلي در قلمرو مورد پژوهش چگونه است؟ 2) قلمروهاي موضوعي ضروري براي تربيت جنسي متناسب با مخاطبان پژوهش چيست؟   3) برنامه درسي مغفول در تربيت جنسي دانش آموزان در قلمرو مورد پژوهش چيست؟ برای پاسخدهی به سوال نخست،  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و واکاوی اسناد موجود در مدارس و نواحی آموزش و پرورش بهره گیری شد.  نتايج به دست آمده از این سؤال حاكي از آن بود كه اقدامات آموزش و پرورش پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان در اين دوره نبوده و توجهی کافی در فرایند تربیت جنسي دانش آموزان نشده  است. پاسخدهی به سوال دوم از طریق مرور پژوهش‌هاي مربوط و استخراج نظر متخصصان انجام شد. در این راستا پس از حصول  موضوعات مهم از منابع علمی، ای  محقق ساخته تدوين  و در اختيار تعدادي از اعضاي هيات علمي گروههای علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره دانشگاه‌هاي اصفهان و شاهد قرار گرفت تا ميزان اهميت قلمروهاي موضوعي موجود در را تعيين نمايند. سپس برای مقايسه وضع موجود و وضع مطلوب و با هدف تعیین برنامه درسی مغفول استنتاج مبتني بر قضاوت پژوهشگر صورت گرفت و مشخص شد فقط به دو قلمرو موضوعي توجه شده است و اكثر قلمروهاي موضوعي مغفول مانده بود. بر اين اساس توجه نظام برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش به اين قلمروهاي موضوعي لازم است و بايد تمامي عناصر نه گانه برنامه درسي در اين زمينه تقويت شوند.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: لیاقتدار، محمد جواد
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، برنامه درسی مغفول ، دانش آموزان پسر ، دوره راهنمایی تحصیلی

<   111213141516162636465666768697071727374757677787980818283848586878898108118128138148   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.