دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888999109119129139149   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: حکیمی، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح­های ارزیابی درونی و راه­های توسعه­ی اثربخشی آن در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. روش پژوهش، مطالعه­ی موردی و منابع جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پنج گروه شامل: مدیران گروه­های آموزشی و ارزیابان درونی که طرح­های ارزیابی  درونی را به اتمام رسانده­اند، مدیران گروه و ارزیابان درونی که هنوز طرح­های ارزیابی درونی را به اتمام نرسانده­اند، مدیران گروه و اعضای هیات علمی گروه­هایی که هنوز درگیر اجرای طرح­های ارزیابی درونی نشده­اند، متخصصان موضوعی ارزشیابی و مدیران ستادی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390بودند. برای جمع­آوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساخت­یافته از روش نمونه­گیری هدفمند برای انتخاب مصاحبه­ شوندگان استفاده شد. یافته­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری- تاملی مورد تحلیل قرار گرفتند و اعتبار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. نتایج بدست آمده نشان داد مهم­ترين عللي كه باعث شده است برخي گروه­هاي آموزشي از انجام ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد خودداري كنند عبارتند از: عدم فرهنگ­سازی، کمبود مشوق­های مالی و پژوهشی و عدم وجود انگیزه، عدم برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی درونی وکمبود وقت اعضای هیات علمی. مهم­ترين مشكلات فراروي مجريان طرح­هاي ارزيابي دروني در حال اجرا عبارتند از: عدم همکاری اعضای هیات علمی، عدم وجود پایگاه جامع اطلاعاتی و به روز نبودن اطلاعات دانشجویان، اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده، كمبود مشوق­هاي مالي و پژ‍وهشي و عدم وجود انگیزه و دشواري دسترسي به فارغ التحصیلان، ارسال براي آن­ها و عدم همکاری آن­ها. مهم­ترين دلایل جهت عملياتي نشدن راهكارها و پيشنهادهاي ارائه شده در طرح­هاي ارزيابي دروني عبارتند از: تاکید کم و عدم پیگیری عملیاتی شدن پیشنهادها توسط دفتر نظارت و ارزیابی، باز نشسته شدن یا جابه­جایی مجریان و مدیران گروه­های آموزشی طرح­های خاتمه یافته و عدم وجود متولی برای نظارت و پیگیری پیشنهادهای طرح­های خاتمه یافته. مهم­ترين راهكارها جهت اثربخشي بيشتر طرح­هاي ارزيابي دروني در دانشگاه فردوسي مشهد عبارتند از: افزایش مشوق­های مالی و پژوهشی طرح و ایجاد انگیزه ، فرهنگ سازی، برگزاری بیشتر کارگاه­های آموزشی و نشست­های تخصصی، در اختیار قرار دادن آمار و اطلاعاتی جامع در خصوص اجرای طرح به مجری طرح.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ   فاقد


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طرح ارزیابی درونی ، مدیران گروه های آموزشی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 243
نام نویسنده: رجائی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغییر پیش بین سعه صدر انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی شامل معلمان نواحی 1 و2و3 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 بوده اند که حجم نمونه 110نفر تعیین شد و از آنان خواسته شد تا به سعه صدر سفران (1984) و سبک تدریس موسی پور (1377) پاسخ دهند.پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که سعه صدر معلمان پیش بین مناسبی برای ترجیح سبک تدریس معلمان نیست، و سعه صدر معلمان از سطح متوسطی برخوردار است، سبک تدریس مرجح و غالب معلمان سبک فعال است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که معلمان مورد مطالعه، در مولفه هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه های بدست آورده اند، از اینرو پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت به آموزه های انسان گرایی توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سعه صدر ، تدریس ، سبک تدریس ، انسانگرایی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 115
نام نویسنده: میرزا بیگی، مهدیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 186
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای شناختی بر قضاوت ربط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظامهای تعاملی بازیابی اطلاعات است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی تشکیل دادند که بر اساس آزمون تحلیل سبک شناختی رایدینگ در یکی از گروههای کل گرا یا تحلیلی جای گرفتند. داده های این پژوهش از طریق طراحی شش وظیفه کاری شبیه سازی شده و  برگزاری جلسات قضاوت ربط به صورت انفرادی و  محقق ساخته برای بررسی میزان استفاده از عناصر منبع و معیارهای قضاوت ربط گردآوری  شد.

 یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد که هرچند بین گروههای تحلیلی و کل گرا در قضاوت ربط منابع اطلاعاتی تفاوتهایی مشاهده شد ، اما این تفاوتها از نظری آماری معنی دار نبود؛ همچنین، با وجود اینکه بین دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در میزان استفاده از عناصر منبع تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما، بین میزان استفاده از عناصر منبع در گروههای کل گرا و تحلیلی تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد کل گرا بیشتر از متن کامل و افراد تحلیلی از عنوان و چکیده برای قضاوت ربط استفاده کردند. علاوه بر این، نتایج حاصل از تحلیل داده ها حکایت از آن داشت که در مجموع بین دو حوزه­ علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در میزان اهمیت معیارهای ربط تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در سه معیار ( قابل فهم بودن، اعتبار نویسنده و تازگی) بین گروههای کل گرا و تحلیلی تفاوت معنی داری مبنی بر اهمیت بیشتر این سه معیار برای گروه تحلیلی مشاهد شد.

کاربردها: انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند به طراحان وب و موتورهای جستجو برای ایجاد رابط کاربرهای شخصی سازی شده با هدف حمایت از نظامهای بازیابی اطلاعات تعاملی کمک نماید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  قضاوت ربط ، ارزیابی منابع اطلاعاتی ، نظریه تحلیل سبک شناختی رایدینگ ، سبک شناختی کل گرا ، سبک شناختی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: حسینی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 260
چکیده: 

مقدمه/زمینه: برخی امتیازهای محیط رایانه‏ای در فراهم نمودن امکان تعامل، ارائه منابع اطلاعاتی و تسهیل ارتباط علمی، سبب شده پژوهشگران زمان زیادی را به استفاده از این محیط اختصاص ‏دهند. همچنین، برپایه نظریه‏ تجربه خوشایند، غنی بودن محیط تعاملی رابط کاربر، تجربه خوشایندی به کاربر می‏دهد که وی را به مراجعه بعدی و استفاده بیشتر از منابع اطلاعاتی سوق می‏دهد. با وجود این، مشخص نیست که "آیا تعامل محیط رایانه‏ای در تحول فکری و رفتاری پژوهشگران نسبت به موضوع و مسئله مورد بررسی نقش دارد و سبب خواهد شد تا کاربران رفتارعلمی متعادلی( یا بهتری) برای بررسی موضوع اتخاذ نمایند؟"

هدف: هدف اصلی این پژوهش، آزمون تأثیرگذاری "ویژگی‏ تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی" بر "رفتارعلمی" کاربران از سویی و "دستیابی به تجربه خوشایند" متأثر از محیط رابط کاربر پایگاه اطلاعاتی بر "رفتار علمی کاربران" از سوی دیگر است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی انجام شده است. ابتدا شاخص‏های سه متغیر "تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی"، دستیابی به "تجربه خوشایند"، و "رفتار علمی" شناسایی و تدوین گردید. سپس، با استفاده از و مصاحبه نیمه ساختار یافته دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه‏های علوم پزشکی و فردوسی مشهد گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها از روش "مدل‏سازی معادله ساختاری" و روش تفسیر مصاحبه استفاده شد.

یافته‏ها: نقش متغیرهای جنس، حوزه پژوهشی، سطح تحصیل و مهارت زبان انگلیسی بر میانگین نمره‏های چهار متغیر خودکارآمدی، تعامل رابط کاربر، تجربه خوشایند، رفتار علمی مشخص شد. همچنین، مشخص شد که میانگین توزیع نمره‏های هر کدام از چهار متغیر مورد مطالعه در چه سطحی است. در نهایت با استفاده از تحلیل مدل‏های ساختاری، تأثیر هرکدام از چهار متغیر مورد مطالعه در نقش مستقل، وابسته، واسط، و مداخله‏گر بررسی شد.

نتایج: در این پژوهش آزمودنی‏هایی که خودکارآمدی بیشتری داشته‏اند تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی را بیشتر حس نموده‏اند. همچنین، این افراد تحول بیشتر‏ی در زمینه رفتار علمی در خود احساس نموده‏اند. یعنی، خودکارآمدی ویژگی مهمی برای ایجاد تعامل با رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی و ارتقاء رفتار علمی در افراد است. همچنین، افرادی که ظرفیت بیشتری برای دستیابی به تجربه خوشایند دارند، امکان اینکه رفتار علمی آنها بر اثر تعامل با محیط رایانه تحول یابد بیشتر است. سرانجام باید گفت که تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی می‏تواند بر رفتار علمی کاربران تأثیر مثبت داشته باشد.

کاربردهای احتمالی: یافته‏های این پژوهش ممکن است در حوزه‏های پژوهشی زیر کاربرد داشته باشد: 1) حوزه‏های آموزشی مانند "آموزش از راه دور" یا "تربیت پژوهشگر" که در آنها شکل‏گیری، دگرگونی و اصلاح رفتارهای علمی در کاربران اهمیت دارد. 2) حوزه تعامل انسان- رایانه که به تأثیر محیط رایانه بر رفتار علمی کاربران به عنوان حوزه جدیدی برای پژوهش توجه خواهد کرد. 3) حوزه پژوهشی کاربرد نظریه تجربه خوشایند که تأثیر پذیری رفتار علمی کاربران از تعامل رابط کاربر بر اثر دستیابی به تجربه خوشایند سبب تقویت نظریه خواهد شد.

اصالت/ ارزش: این پایان نامه به دو دلیل می تواند سودمند باشد. اول، چارچوب نظری نویی برای انجام پژوهش معرفی نموده است. دوم، رفتار علمی پژوهشگران را از زاویه نویی مورد توجه قرار داده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ       


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رفتار علمی ، تعامل رابط کاربر ، ویژگیهای تعاملی ، تجربه خوشایند ، نظریه جریان ، خودکارآمدی ، مدلسازی معادله ساختاری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: مختاري، حيدر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش كاربردي-پيمايشي بررسي رابطة باورهای معرفت­ شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل 19965 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته ­ها و مقاطع مختلف تحصیلی اين دانشگاه در سال تحصیلي 90-1389 بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ ای به تعداد 359 نفر به روش نمونه­ گيري تصادفي طبقه­ اي نسبي انتخاب شدند. آزمودنيها سه پرسشنامۀ  "فهرست باورهای معرفتی"، "سنجۀ نیاز به شناخت" و "پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی" را که روایی و پایایی آنها پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه

بیماری عروق کرونری قلب به دلیل ماهیت ناتوان کنندگی­ اش سبب کاهش کیفیت زندگی در جنبه های متعدد نظیر جنبه های جسمانی، روانی، ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و محیطی می گردد. به همین دلیل امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­ های بالینی و غیربالینی، صرفا شاخص های سلامتی را مد نظر قرار نمی دهند بلکه عامل جامع­ ترکیفیت زندگی را مورد بررسی قرار می دهند. بعلاوه بیماری عروق کرونری قلب اختلالی است که در حال گسترش روز افزون می باشد و ضروری است تا عوامل زمینه ساز و همچنین تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می­توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تغییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مستقیم و غیر­مستقیم تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر کیفیت زندگی بیماران قلبی انجام شد. 180 بیمار قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی، بین استرس و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای هیجان مدار  و کیفیت زندگی منفی و معنادار و رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای مساله مدار  و کیفیت زندگی مثبت و معنادار است.

از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله­ای،  تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی بیماران قلبی محسوب گردند. بعلاوه تحلیل مسیر برای بررسی رابطه تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني با میانجی­گری استرس ادراك شده و راهبرد­های مقابله­اي در کیفیت زندگی بيماران قلبي به کار برده شد که نتایج آن نشان داد که تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني می­توانند از طریق راهبرد مقابله ای هیجان مدار با کیفیت زندگی بیماران قلبی رابطه داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر نقش میانجی­ گر استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­ای را در بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با کیفیت زندگی بیماران قلبی مورد تایید قرار داد

فهرست مندرجات        فهرست منابع و مآخذ         نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هيجانی ، تيپ شخصيتی D ، استرس ادراك شده ، راهبردهاي مقابله ای ، كيفيت زندگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 241
نام نویسنده: حسینی اقدم، سید سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

جامعه و سازمانی می­تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بستری­های لازم، منابع سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد، تجهیز کند. از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد­کرد. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی با  ویژگی­های شخصیتی افراد است. ­در این مقاله میزان ­کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی تبریز و رابطه آن با ویژگی­های شخصیتی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان و مدیران  دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز بود. حجم نمونه با استفاده ازا فرمول کوکران برای داده ­های فاصله­ ای تعیین گردید، در تحقیق حاضر حجم نمونه در دانشگاه تبریز برابر با 125 نفر و حجم نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برابر با100 نفر بود و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای استفاده گردید. برای جمع ­آوری داده‌ها از و اسناد و مدارک استفاده گردید. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. در این پژوهش جهت تجربه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی( شامل فراوانی، میانگین ، انحراف­ استاندارد، واریانس) استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی آزمون كولموگروف اسميرنف، همبستگی پیرسون، تفاوت بين میانگین‌ها (t-test) و رگرسیون چندگانه (مرکب) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دولتی بالاتر از نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه دولتی پایین‌تر از نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بود، بین کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز  رابطه مثبت، معنادار و مستقیم وجود دارد، بین نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معني­ داری وجود نداشت، بین نمره‌های ویژگی شخصیتی کارکنان در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معنی­داری وجود داشت. از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه کنترل درونی با بتاي 0/294 و توفیق طلبی با  بتاي 0/154 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی تبریز داشتند، از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه ریسک پذیری با بتاي 0/241 و توفیق طلبی با بتاي 0/142 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز داشتند.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: حومئی، هژیر
کلید واژه ها:  کارآفرینی سازمانی ، دانشگاه دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ویژگی های شخصیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 240
نام نویسنده: خدیوی، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف اين پژوهش شناخت ديدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مديران و كاركنان در مورد اجراي مديريت عملكرد بر اساس مدل بالدريج و فهم تفاوتهاي ديدگا ههاي آنها مي باشد در اين پژوهش تفاوت ديدگاه دانشكده ها و معاونت ها و همچنين تفاوت ديدگاه در بين مردان و زنان نيز مورد بررسي قرار گرفت، جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل كليه پرسنل اعم از مديران و كاركنان مي باشد كه در سال 1390 در قسمتهاي مختلف دانشگاه مشغول به كار مي باشند . در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي براي انتخاب نمونه كاركنان و روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه مديران استفاده شد، بدين ترتيب بعد از استفاده از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه و مشخص شدن آن 18 حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت كاركنان هر حوزه نمونه نيز به هم ان نسبت انتخاب شده اند. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. ابزار گردآوري اين پژوهش يك 35 گويه اي است كه بر اساس مولفه هاي مدل بالدريج ساخته شد كه روايي و پايايي آن ،t نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تجزيه تحليل داده ها از روشهاي توصيفي و همچنين آزمون تي و آزمونهاي تعقيبي آنها استفاده شد. MANOVA ، اندازه گيري مكرر تجزيه تحليل اطلاعات حاكي از آن بود كه دانشگاه فردوسي مشهد به طور كلي نمره مناسبي از مد ل بالدريج دريافت نموده است يعني چيزي حدود 55 درصد نمره كل، همچن ين ميان امكان اجراي مولفه هاي 6گانه مديريت عملكرد از ديدگاه مديران تفاوت معناداري وجود ندارد و اين در حالي است كه ازديدگاه كاركنان تفاوت معناداري بين مؤلفه هاي مديريت عملكرد وجود دارد.

 

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ    استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت عملکرد ، ارزیابی عملکرد ، الگوی مالکوم بالدریج ، سازمان های آموزشی

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888999109119129139149   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.