دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990100110120130140150   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 111
نام نویسنده: آشيم، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه

بیماری عروق کرونری قلب به دلیل ماهیت ناتوان کنندگی­ اش سبب کاهش کیفیت زندگی در جنبه های متعدد نظیر جنبه های جسمانی، روانی، ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و محیطی می گردد. به همین دلیل امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­ های بالینی و غیربالینی، صرفا شاخص های سلامتی را مد نظر قرار نمی دهند بلکه عامل جامع­ ترکیفیت زندگی را مورد بررسی قرار می دهند. بعلاوه بیماری عروق کرونری قلب اختلالی است که در حال گسترش روز افزون می باشد و ضروری است تا عوامل زمینه ساز و همچنین تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می­توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تغییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مستقیم و غیر­مستقیم تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر کیفیت زندگی بیماران قلبی انجام شد. 180 بیمار قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی، بین استرس و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای هیجان مدار  و کیفیت زندگی منفی و معنادار و رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای مساله مدار  و کیفیت زندگی مثبت و معنادار است.

از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله­ای،  تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی بیماران قلبی محسوب گردند. بعلاوه تحلیل مسیر برای بررسی رابطه تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني با میانجی­گری استرس ادراك شده و راهبرد­های مقابله­اي در کیفیت زندگی بيماران قلبي به کار برده شد که نتایج آن نشان داد که تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني می­توانند از طریق راهبرد مقابله ای هیجان مدار با کیفیت زندگی بیماران قلبی رابطه داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر نقش میانجی­ گر استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­ای را در بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با کیفیت زندگی بیماران قلبی مورد تایید قرار داد

فهرست مندرجات        فهرست منابع و مآخذ         نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هيجانی ، تيپ شخصيتی D ، استرس ادراك شده ، راهبردهاي مقابله ای ، كيفيت زندگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 241
نام نویسنده: حسینی اقدم، سید سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

جامعه و سازمانی می­تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بستری­های لازم، منابع سازمانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد، تجهیز کند. از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد­کرد. طبیعی است، بارزترین چیزی که می­تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه­ها و مراکز کارآفرینی با  ویژگی­های شخصیتی افراد است. ­در این مقاله میزان ­کارآفرینی سازمانی در دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی تبریز و رابطه آن با ویژگی­های شخصیتی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارمندان و مدیران  دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز بود. حجم نمونه با استفاده ازا فرمول کوکران برای داده ­های فاصله­ ای تعیین گردید، در تحقیق حاضر حجم نمونه در دانشگاه تبریز برابر با 125 نفر و حجم نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برابر با100 نفر بود و از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ ای استفاده گردید. برای جمع ­آوری داده‌ها از و اسناد و مدارک استفاده گردید. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. در این پژوهش جهت تجربه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی( شامل فراوانی، میانگین ، انحراف­ استاندارد، واریانس) استفاده گردید. برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی آزمون كولموگروف اسميرنف، همبستگی پیرسون، تفاوت بين میانگین‌ها (t-test) و رگرسیون چندگانه (مرکب) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دولتی بالاتر از نمره کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه دولتی پایین‌تر از نمره ویژگی­های شخصیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بود، بین کارآفرینی سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز  رابطه مثبت، معنادار و مستقیم وجود دارد، بین نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معني­ داری وجود نداشت، بین نمره‌های ویژگی شخصیتی کارکنان در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تبریز تفاوت معنی­داری وجود داشت. از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه کنترل درونی با بتاي 0/294 و توفیق طلبی با  بتاي 0/154 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه دولتی تبریز داشتند، از بين متغيرهاي ویژگی­های شخصیتی مشخص شد كه ریسک پذیری با بتاي 0/241 و توفیق طلبی با بتاي 0/142 بيشترين سهم را در پيش بيني نمره‌های کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز داشتند.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: حومئی، هژیر
کلید واژه ها:  کارآفرینی سازمانی ، دانشگاه دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ویژگی های شخصیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 240
نام نویسنده: خدیوی، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف اين پژوهش شناخت ديدگاه پرسنل دانشگاه اعم از مديران و كاركنان در مورد اجراي مديريت عملكرد بر اساس مدل بالدريج و فهم تفاوتهاي ديدگا ههاي آنها مي باشد در اين پژوهش تفاوت ديدگاه دانشكده ها و معاونت ها و همچنين تفاوت ديدگاه در بين مردان و زنان نيز مورد بررسي قرار گرفت، جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل كليه پرسنل اعم از مديران و كاركنان مي باشد كه در سال 1390 در قسمتهاي مختلف دانشگاه مشغول به كار مي باشند . در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي براي انتخاب نمونه كاركنان و روش نمونه گيري تصادفي ساده براي انتخاب نمونه مديران استفاده شد، بدين ترتيب بعد از استفاده از فرمول كوكران براي تعيين حجم نمونه و مشخص شدن آن 18 حوزه در دانشگاه مشخص شد و به نسبت كاركنان هر حوزه نمونه نيز به هم ان نسبت انتخاب شده اند. روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. ابزار گردآوري اين پژوهش يك 35 گويه اي است كه بر اساس مولفه هاي مدل بالدريج ساخته شد كه روايي و پايايي آن ،t نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تجزيه تحليل داده ها از روشهاي توصيفي و همچنين آزمون تي و آزمونهاي تعقيبي آنها استفاده شد. MANOVA ، اندازه گيري مكرر تجزيه تحليل اطلاعات حاكي از آن بود كه دانشگاه فردوسي مشهد به طور كلي نمره مناسبي از مد ل بالدريج دريافت نموده است يعني چيزي حدود 55 درصد نمره كل، همچن ين ميان امكان اجراي مولفه هاي 6گانه مديريت عملكرد از ديدگاه مديران تفاوت معناداري وجود ندارد و اين در حالي است كه ازديدگاه كاركنان تفاوت معناداري بين مؤلفه هاي مديريت عملكرد وجود دارد.

 

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ    استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت عملکرد ، ارزیابی عملکرد ، الگوی مالکوم بالدریج ، سازمان های آموزشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: ظريف گلبار يزدی، هانيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مقدمه: ناباروری یک مشکل مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد بوده است.

روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در تابستان 1390 به مرکز ناباروری منتصریه مراجعه کرده بودند. 22 نفر از زنان نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها به وسیله DASS-21 و بهزیستی روانشناختی انجام شد.

یافته ها: نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل پس از خاتمه جلسات درمانی بود به طوری که میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش و به تبع آن استرس، اضطراب و افسردگی کاهش معنی داری داشت.          

   : نتایج پژوهش جاری حاکی از موثر بودن درمان بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در زنان نابارور و موثر بودن مداخلات روان درمانی برای آنان، اولویت حضور روانپزشکان و روانشناسان را در مراکز تشخیص و درمان ناباروری یادآور می­سازد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ناباروری ، استرس ، اضطراب ، افسردگی ، بهزيستي روانشناختی ، درمان بهزيستی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: امينيان، افسانه
نویسنده دوم: محمدي، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه باورهاي هوشي و باورهاي خودكارامدي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه فردوسي صورت گرفته است. بدين مكنظور 50 نفر از دانشجويان دختر و پسر در رشته هاي تحصيلي متفاوت به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند . روش پژوهش مبتني بر روش تحقيق توصيفي و استنباطي است. كه در تحقيق توصيفي ميانه و ميانگين و انحراف معيار و در تحقيق استنباطي همبستگي پيرسون محاسبه شد. براي جمع آوري اطلاعات از باورهاي هوشي و خودكار آمدي و سلامت روان استفاده شده است. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشاتن مي دهد كه :1- بين سلامت روان و باورهاي هوشي رابطه معناداري وجود دارد كه در واقع بين متغيرهاي سلامت روان و باورهاي هوشي همبستگي منفي ،‌متوسط و معناداري وجود دارد و 2ـبين سلامت روان و باورهاي خودكارامدي رابطه معناداري وجود دارد و اين يعني بين متغيرهاي سلامت روان و باورهاي خودكارامدي همبستگي مثبت، متوسط و معناداري وجود دارد. .

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  باورهاي هوشي ، باورهاي خودكارآمدي ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده: محمدي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک هویت و هویت علمی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی، انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 371 نفر دانشجو دختر و پسر در مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه سبک های هویت بنیون و آدامز و پرسش نامه سبك هويت علمي حسین لطف آبادی استفاده شد که در میان شرکت کنندگان توزیع شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد بین پیشرفت تحصیلی (معدل) و سبک هویت زودشکل گرفته و پیشرفت تحصیلی(معدل) و هویت علمی، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتايج این پژوهش بیانگروجود رابطه ی مثبت  معنی دار بین سبک هویت و هویت علمی بود. ضریب رگرسیون برای بررسی این موضوع که کدام یک از سبک های هویت پیش بینی کننده بهتری برای  پیشرفت تحصیلی و هویت علمی هستند نیز بیانگر آن بود که  هویت زود هنگام  به صورت مثبت و هويت آشفته به صورت منفي و معكوس از  قدرت پیش بینی معناداریبرای این منظور دارا بوده است

 


فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  پيشرفت تحصيلي ، سبك هاي هويت ، هويت علمي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی روان درمانی روان پویشی بر  کاهش میزان استرس افراد مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. روش پژوهش کاربردی و از نوع شبه تجربی می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه از میان مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت بیمارستان آیت الله روحانی بابل، تعداد 30 نفر انتخاب شدند، در محدوده سنی 20 تا 40 سال و دارای مدرک دیپلم و افراد یاد شده در قالب دسته‌های 10 نفری در سه گروه آزمایشی، کنترل و شبه کنترل به طور تصادفی گمارده شدند. این افراد در ابتدا با آزمون-21 DASS جهت اندازه گیری میزان استرس، مورد آزمون قرار گرفته بودند و از میان افرادی که نمره استرس آنها 15 به بالا بود برای شرکت در این آزمون انتخاب شدند. سپس در گروه آزمایش مداخله روان درمانی مبتنی بر رویکرد روان پویشی به مدت 9 جلسه (هر جلسه 45 دقیقه) برای هر یک از اعضای گروه آزمایش اجرا شد. بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغییر وابسته (میزان استرس)، مجدد آزمون DASS-2 به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آزمایش استرس کمتری دارد p0.001 F(39/6) , (. بدین ترتیب روان درمانی با رویکرد روان پویشی در گروه آزمایش به طور معنی داری موجب کاهش استرس در مقابله با کسانی که درمان رایج را دریافت نکرده اند) گروه کنترل و شبه کنترل شد.

 


فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحليل كواريانس ، شبه كنترل ، DASS-21


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: هاشمی جوزدانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

تصادفات به­ هنگام پیاده ­روی، یک خطر جدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان در سرتاسر دنیا می­ باشد. کودکان به ویژه، در سن 7 تا 11 سالگی، در معرض خطر بالایی از مرگ و آسیب ناشی از حوادث عابران پیاده ­قرار دارند. یکی از دلایل مطرح، توانایی­های شناختی کمتر تحول یافته­ شان می ­باشد. در ادبیات پژوهشی، برخی به تحول توانایی­های شناختی خاص پیاده­ روی مانند درک خطرات ترافیکی متمرکز شدند و برخی دیگر توانایی­های شناختی عمومی لازم برای پیاده ­روی را مورد بررسی قرار دادند. با این وجود، تحقيقات در زمینه عوامل شناختی درگیر در تحول درک خطرات ترافیکی ناكافي است. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی نقش جنبه­ هایی از کنش­های اجرایی شامل توانایی حل مسئله، جستجوي ديداري و حافظه ­ی­ ديداري در تحول توانایی درک خطرات ترافیکی بود. 140 کودک در سه گروه سنی 8­، 9 و 11 سال در این پژوهش شرکت کردند. توانایی درک خطر آزمودنی­ها بوسیله 15 تصویر از موقعیت­های ترافیکی ارزیابی شد. ده مورد از این تصاویر توانائی شناسائی مکان­های ایمن و خطر عبور از خیابان و 5 مورد دیگر توانائی جستجوی دیداری در موقعیت ترافیک را می­ سنجید. آزمون­هاي برج لندن، قطار كردن رنگ و شماره و فراخناي ديداري ارقام به ترتيب، براي ارزيابي توانايي حل مسئله، جستجوي ديداري و حافظه­ی ديداري بکار گرفته شد. نتايج تفاوتهاي تحولي معنا داري را بين گره هاي سني در تكاليف درك خطر و آزمون هاي كنش هاي اجرايي نشان داد

کودکان 11 ساله نسبت به کودکان 8 و 9 ساله در تکالیف درک خطر و آزمون­های کنش­های اجرایی نمره­های بالاتر بدست آوردند. پس از کنترل سن، ظرفیت حافظه دیداری پيش بيني كننده توانایی شناسایی مکان ایمن عبور از خیابان بود. زمان آزمایش در آزمون برج لندن، تعداد کل موارد یادآوری شده در تکلیف جستجوی دیداری موقعیت ترافیکی را پیش­ بینی می­کرد. نتایج پژوهش حاضر از نقش تحول عوامل شناختی در توانایی درک خطرات ترافیکی حمایت می­کند. همچنين، نتايج تدوين و ارائه­ ي برنامه­ هاي آموزشي مبتني بر سطح تحول شناختی کودکان را پيشنهاد مي­كند که می­توانند در كاهش بار آسيب­هاي پياده­ روي کودکان نقش مهمی داشته باشند

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

ابزار تحقيق نمي باشد


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درك خطر ، كنش های اجرايی ، حافظه كاری ، حل مسئله ، جستجوی ديداری ، آسيب پياده روی كودكان

<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990100110120130140150   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.