دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: اكبری كريزی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

كمرويي يكي از جدي ترين مسائل كودكان و نوجوانان مي باشد كه مي تواند به ايجاد مشكلات در زمينه هاي مختلف منجر گردد. به همين منظور اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي تلفيق گروه درماني رفتاري - عقلاني - عاطفي و آموزش مهارتهاي اجتمهاعي مورد بررسي قرار گرفت. براي انجام پژوهش حاضر از يكي از طرح هاي نيمه آزمايشي به نام طرح " پيش آزمون و پس آزمون  با گروه كنترل"  استفاده شد. در اين پژوهش اطلاعات از طريق مقياس كمرويي و مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون و باورهاي غير منطقي در دانش آموزان دختر دبيرستان جمع آوري شد. 150 نفر از آزمودني ها ها را كامل كردند و افرادي كه در آزمون كمرويي نمره بالاتر از 50 دريافت كردند در چهار گروه جايگزين شدند . 12 نفر گروه كنترل،11نفر گروه آزمايش با رويكرد تلفيقي ، 10 نفر گروه آزمايش با رويكردربت و13 نفر گروه آزمايش با رويكرد آموزش مهارتهاي اجتماعي بودند. گروههاي آزمايش به مدت 8 جلسه 2 ساعته مورد درمان قرار گرفتند . نتايج تحليلهاي آماري نشان داد كه در مقايسه اي كه بين گروه كنترل و گروه تلفيقي دريافت كرده بودند و كساني كه هيچ نوع درماني دريافت ننموده بودند ، مشاهده شد. در تحليل نتايج آزمونها به اين نتيجه مي رسيم كه رابطه معناداري بين مهارتهاي اجتماعي ، باورهاي غيرمنطقي، و كمرويي مشاهده مي شود و از روي نمرات مهارتهاي اجتماعي و باورهاي غيرمنطقي مي توان نمرات كمرويي را پيش بيني كرد. نتايج گروه آموزش مهارتها و گروه رفتار درماني-عقلاني-هيجاني نيز از گروه كنترل بهتر بود و بهبود معنادار را نشان داد و تلفيق اين دو گروه هم باعث بهبود نمرات آزمودني ها در پس آزمون و پيگيري شد ولي بين اين سه گروه آزمايش تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  كمرويی ، گروه درمانی ، رفتار درمانی عقلانی- هيجانی ، آموزش مهارت های اجتماعی ، باورهای غير منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: طاهری، نيلوفر
نویسنده دوم: عرب خزاعی، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

افكار اتوماتيك و طرحواره هاي ذهني در بروز اختلالات و ناسازگاري هاي زناشويي نقش به سزايي دارند.  از ديدگاه عقلاني-هيجاني اليس نيز علل اكثر مشكلات رفتاري و تعارضات بين فردي از جمله تعارضات زناشويي، مربوط به باور هاي غير منطقي فرد است.  براي رفع تعارضات زناشويي بهترين راه، كار كردن بر روي باورهاي غير منطقي و تغيير دادن آنهاست.  به منظور بررسي رابطه بين باورهاي ارتباطي زوجين با ميزان رضايتمندي آنان در زندگي، در بين افراد متاهل داراي تحصيلات دانشگاهي و آنهايي كه داراي تحصيلات دانشگاهي نمي باشند، از سه رضايت زناشويي ENRICH ، مقياس باورهاي ارتباطي RBI و سازگاري ازدواج استفاده نموديم. جامعه آماري شامل 70 نفركه 46 نفر دانشجو بودند.  از اين جامعه آماري 33 نفر مرد (47%) و 37 نفر زن (52%)مي باشد.  هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ميزان رضايت مندي از زندگي زوجين و عوامل و متغيرهايي مانند نوع باور هاي ارتباطي موثر در زندگي، سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك و ميزان درآمد خانواده بوده است.  نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي  و متغيرهايي مثل سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك در كنارهم و ميزان درآمد خانوار است. در حالي كه بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي و باورهاي ارتباطي همسران، رابطه  معناداري وجود دارد و هر چه باورهاي ارتباطي همسران، كارآمدتر باشد، ميزان رضايت از زندگي زناشويي افزايش پيدا مي كند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 473
نام نویسنده: مراديان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

     هدف از پژوهش حاضر آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی مبتنی بر قصه درمانی  به کودکان مبتلا به اختلال ADHD-C   می باشد. بدین منظور تعداد 20 کودک مبتلا به این اختلال در گروه سنی 8-11 سال به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش  و کنترل جای داده شدند. سپس دو گروه توسط ‌های پرخاشگری، SNAP-IV و خرده آزمون مازهای وکسلر و نیز آزمون‌های رایانه‌ای برج لندن و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه آزمایش طی 15 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی را توسط رویکرد قصه درمانی دریافت نمودند. در پایان دروره مداخله دو گروه مجدد توسط آزمون‌های یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های حاصل از پژوهش توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نیز تحلیل کواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی منجر به کاهش نشانه‌های اختلال ADHD آزمودنی‌ها شده است. همچنین این آموزش در کاهش نشانه‌های پرخاشگری کودکان نیز تأثیر معناداری داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی  در بهبود کنش­وری در کنش‌های بازداری و برنامه ریزی-سازماندهی اشاره نمود

فهرست مندرجات - فهرست منابع  -  - پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال ADHD ، كنش هاي اجرايي بازداري و برنامه ريزي- سازماندهي ، قصه درماني ، پرخاشگري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 472
نام نویسنده: رحيمي احمدآبادي، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری (CBT) بر کاهش خشم و پرخاشگری در افراد مبتلا به ترومای ضربه سر بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 16 نفر از مبتلایان به ترومای ضربه سر مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان مشهد را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول درمان شناختی-رفتاری را دریافت کرد و گروه دوم هیچ‌گونه روان‌درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس خشم اشپيبرگر (2-STAXI) و پرخاشگري باس و پري (BPAQ). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که الف) گروه آزمایش که درمان شناختی-رفتاری را دریافت کرد در مقایسه با گروه کنترل که هیچ گونه رواندرمانی دریافت نکرد از نظر میزان کاهش خشم تفاوت معنی داری نداشتند. ب) گروه آزمایش که درمان شناختی-رفتاری را دریافت کرد در مقایسه با گروه کنترل که هیچگونه رواندرمانی دریافت نکرد از نظر میزان کاهش پرخاشگری تفاوت معنی داری داشتند. همچنین نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان داد که تفاوت معنی داری در گروه آزمایش در مولفه های خشم از جمله خشم حالت، خشم صفت، کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم نسبت به گروه کنترل وجود دارد و در برخی مولفه های دیگر مانند میزان برون ریزی خشم و میزان درون ریزی خشم تفاوت معنی داری یافت نشد. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آنها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند. در نهایت می توان از نتایج پژوهش حاضر در جهت ارزیابی و تشخیص معتبر و دقیق تر اثرات ترومای ضربه سر در مراکز پزشکی قانونی استفاده کرد و خدمات (CBT) را به این گروه از جمعیت بالینی به عنوان یک درمان غیر دارویی (NMT) موثر، کارآمد و مقرون به صرفه ارائه داد.

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درماني شناختي- رفتاري ، خشم ، پرخاشگري ، تروماي ضربه سر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 471
نام نویسنده: دشتی، ثريا
نویسنده دوم: ميررجائی، آتنا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هوش هيجاني يكي از عوامل مهم سلامت روان افراد به شمار مي‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ميزان استرس ادراك شده انجام گرفت. بدين منظور 55 دانش‌آموز تيزهوش در مقطع اول دبيرستان با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. آزمودني‌ها با استفاده از 2 هوش هيجاني شوت و همكاران و استرس ادراك شده (PSS) مورد سنجش قرار گرفتند. يافته‌هاي پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و ميزان استرس ادراك شده در اعضاي نمونه معنادار و در جهت معكوس بود. همچنين همبستگي بين مؤلفه بيان و ارزيابي، تنظيم و به كارگيري هيجان با استرس ادراك شده معنادار به دست آمد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 470
نام نویسنده: غلامی، محمد حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

خانواده­ های جانبازان با چاشهای بسیاری روبرو هستند، که آنها را در معرض سطوح بالای تنیدگی و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می­دهد. مشارکت والدین در برنامه های درمانی کودکان می­تواند این آشفتگی­ ها را کاهش دهد . پژوهش حاضر با هدف اثر بخشي رويكرد آموزش مدیریت شناختي- رفتاري همسران جانبازان  بر كاهش تنيدگي والدینی همسران جانبازان و کاهش مشكلات رفتاري فرزندانشان انجام گرفت. جهت انجام اين پژوهش برنامه آموزش مدیریت شناختي- رفتاري دنگل و پولستر(1998) و اسکات (1989) استفاده شده است. شیوه تحقیق مداخله­ ای (شبه آزمایشی) بوده و روش پژوهش طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و كنترل مي­باشد،. جامعه مورد نظر، شامل کلیه همسران جانبازان دارای فرزند دختر 6 تا 12 ساله است که این کودکان در دبستان دخترانه شاهد طوبی در منطقه 6 مشهد مشغول به تحصیل می­ باشند که تعدا آنها 76 نفر است. تعداد افراد آزمودنی مورد بررسی در نمونه 20 نفر بود که از این تعداد 10 نفر در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفته و  به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند.كارگاه آموزشي بصورت هفته­ ای دو جلسه به مدت پنج هفته و 10 جلسه آموزشي برگزار گردیده است. جهت جمع­ آوري داده‌ها از دو تنيدگي والديني (پي اس آي) آبيدين و فهرست مشكلات رفتاري كودك (سي بي سي ال) در دو نوبت پيش و پس آزمون استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق ازتحليل كواريانس چندراهه استفاده شد. تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که شیوه مداخله گری یا همان آموزش مديريت شناختی- رفتاري همسران جانبازان در کاهش تنیدگی والدینی، همسران جانبازان موثر بوده است. اما آموزش مديريت شناختی- رفتاري همسران جانبازان در کاهش مشکلات رفتاری کودکان جانبازان موثر نبوده است. همچنین نتایج مشخص کرد که آموزش مديريت شناختی- رفتاري همسران جانبازان در کاهش هم قلمرو کودک و هم قلمرو والدین این افراد موثر است. و نیز نتایج آموزش مديريت شناختی- رفتاري همسران جانبازان را در کاهش مشکلات درونی سازی و هم مشکلات برونی سازی موثر معلوم کرد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش مديريت شناختي رفتاري ، تنيدگي والديني ، مشكلات رفتاري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 469
نام نویسنده: هاشميان مقدم، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 198
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر اندازه گيری ميزان اثربخشي حساسيت زدايي منظم از طريق حرکت چشم و پردازش مجدد(اي.ام.دي.آر) بر کاهش شدت افسردگي اساسي زنان و مقايسه آن با دارودرمانی می باشد. نمونه شامل 15 زن است که برای اولين بار تشخيص افسردگی اساسی گرفته و نيز برای اولين بار تحت درمان قرار می گرفتند. اعضای نمونه با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و به لحاظ نرخ شدت افسردگی، سن و تحصيلات همتاسازی شده و در سه گروه شامل گروه تحت درمان با اي.ام.دي.آر ، دارودرمانی و گروه بدون درمان (کنترل) جای گرفتند.

متغير مستقل مداخله درمانی با دوسط دارودرمانی و درمان با اي.ام.دي.آر (که طی پنج جلسه نود دقيقه ای برای گروه درمانی به اجرا در آمد) بود. گروه کنترل هيچ مداخله ای را دريافت نکرد. پيش آزمونها قبل از شروع درمان آغاز شد. اجرای پس آزمونها بر روی گروههای آزمايشی و گروه کنترل در يک زمان و يک هفته بعد از اتمام مداخله های درمانی انجام پذيرفت.

در راستای تاييد احتمال اثربخشی بيشتر روش درمانی اي.ام.دي.آر نسبت به دارودرمانی در کاهش علائم و نرخ شدت افسردگی سه فرضيه اصلی و نه فرضيه فرعی مطرح گرديد. طرح پژوهشی شبه آزمايشی از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، محقق ساخته جمعيت شناختی، سياهه افسردگی بک، اضطراب بک، مقياس اعتماد به شناختواره مثبت و مقياس برآشفتگی ذهنی بود. روشهای مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل آماری شامل تحليل کوواريانس و تحليل اندازه اثر بالينی بود.

نتايج بدست آمده حاکی از اين بود که روش درمانی اي.ام.دي.آر در مقايسه با گروه کنترل در کاهش نرخ شدت افسردگی، ميزان اضطراب، ميزان برآشفتگی ذهنی و افزايش اعتماد به شناختواره مثبت به لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان داد. دارودرمانی نيز در مقايسه با گروه کنترل و روش درمانی اي.ام.دي.آر فقط  در دو متغير اعتماد به شناختواره مثبت و ميزان برآشفتگی ذهنی تفاوت معنادار نشان داد. به لحاظ بالينی اندازه اثر روش اي.ام.دي.آر و دارودرمانی در کاهش نرخ شدت افسردگی متوسط و تقريباً با هم برابر بود.

 


فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  حساسيت زدايي منظم از طريق حركت چشم و پردازش مجدد ، افسردگي اساسي ، دارو درماني ، اضطراب ، برآشفتگي ذهني ، اعتماد به شناختواره مثبت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 468
نام نویسنده: رجايي، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

این پژوهش یک پژوهش همه‌گیرشناسی در مورد مشکلات بهداشت روانی(مشکلات هیجانی، رفتاری و اجتماعی) کودکان دبستانی شهر مشهد است که هدف عمده‌ی آن تعیین میزان شیوع این در کودکان دبستانی  و ارائه نیمرخی از این مشکلات است.

جامعه آماری در این پژوهش، تمامی دانش‌آموزان دبستانی شهر مشهد هستند که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای غیر نسبی  تعداد 500 دانش آموز دختر و پسر از چهار ناحیه شهر مشهد انتخاب شدند و بوسیله فرم گزارش معلم (TRF) از مجموعه‌ی نظام سنجش آخنباخ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی و تحلیل نتایج پژوهش از شیوه‌های آمار توصیفی استفاده شد. بر اساس داده‌های بدست آمده 15 درصد از دانش‌آموزان دارای مشکلات بالینی، 5 درصد دارای مشکلات مرزی و 80 درصد بهنجار بودند. همچنین با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس تک عاملی ANOVA مشخص شد که میزان مشکلات مربوط به بهداشت روانی در پایه‌های مختلف دارای تفاوت معناداری می‌باشد. برای تعیین اینکه تفاوت بین کدام گروهها معنادار است، از آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید که نشان داد  پایه‌های مختلف دبستان از نظر میزان شیوع مشکلات بهداشت روانی دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. نیمرخ ترسیم شده در این پژوهش یک سیر صعودی در مجموع مشکلات بهداشت روانی را از پایه اول ابتدایی به پایه دوم بتصویر می‌کشد، سپس در پایه سوم نزول چشمگیری پیدا می‌کند و دوباره سیر صعودی خود را طی کرده و در پایه پنجم به بیشترین میزان خود می‌رسد. دلایل احتمالی میزان شیوع این مشکلات، در دانش‌آموزان دبستانی را می‌توان با عواملی که در درون خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی، و فرهنگی اتفاق می‌افتد، تبیین کرد. این یافته‌ها توجه بیشتر به جوّ روانی مدارس و ایجاد محیطی سالم و ایمن را توسط اولیاء مدرسه می‌طلبد. همچنین هشداری برای مسولین و برنامه‌ریزان می‌باشد تا در تعیین اهداف کلان نظام آموزش و پرورش به رشد هیجانی کودکان نیز در کنار رشد شناختی آنها توجه نمایند و زمینه‌ی رشد همه جانبه‌ی آنها را که رسالت تعلیم و تربیت ایده‌آل است، فراهم نمایند.

 

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   فهرست منابع و مآخذ   


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 467
نام نویسنده: حسن زاده كلاته، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

کودکانی که از طرف همسالانشان طرد می شوند بیشتر در معرض آسیب روانی هستند. پژوهشهای گوناگون علل طرد کودکان از طرف همسالان را نقص در مهارتهای اجتماعی کودک می دانند. پژوهش حاضر دو هدف دارد. هدف اول به بررسی نقش مهارتهای اجتماعی در پذیرش یا طردشدگی اجتماعی کودکان می پردازد. هدف دوم بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر افزایش کفایت اجتماعی،افزایش میزان پذیرش و کاهش میزان طردشدگی در  کودکان پیش دبستانی بود. درمطالعه اول، 69 کودک پیش ­دبستانی به صورت نمونه گیری در دسترس شرکت کردند. از تست سوسیومتری برای ارزیابی میزان پذیرش اجتماعی کودکان استفاده شد. برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی از فرم مربی مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی (SSRS) گرشام و الیوت (1990) برای کودکان پیش دبستانی استفاده شد. این مقیاس متشکل از سه خرده مقیاس همنوایی، جرات ورزی و خویشتن داری است. برای مطالعه دوم، از بین کودکان شرکت کننده در مطالعه اول 42 کودک انتخاب شدند. 21 کودک در گروه آزمایش و 21 نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. مهارتهاي اجتماعي در 20 جلسه 30 دقيقه اي به گروه آزمایش آموزش داده شد. گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند. در این مطالعه تست سوسیومتری توسط کودکان، و هر دو فرم مربی و والدین مهارتهای اجتماعی توسط مربی و والدین در دو مرحله پیش و پس از مداخله تکمیل گردید. فرم والدین مهارتهای اجتماعی دو ماه بعد از اجرای آموزش برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج مطالعه اول رابطه مثبت و معناداری را بین پذیرش اجتماعیو مهارتهای اجتماعی کودکان نشان داد. همچنین، نمره مهارتهای اجتماعی گروه کودکان محبوب از گروه مطرود بطور معناداری بیشتر بود. یعنی نمرات گروه محبوب در مهارت­های اجتماعی، خویشتن­داری، جرات­ورزی و همنوایی بیشتر از گروه مطرود بود. نتایج مطالعه دوم نشان داد که الف) میزان پذیرش اجتماعی از سوی همسالان کودکان در گروه آزمایش بیشتر شده بود، ب) میزان مهارتهای اجتماعی کودکان گروه آزمایش از نظر مربی بهتر شده بود، این بهبودی به خصوص در خرده مقیاس­های خویشتنداری و جرات ورزی بود، ج) میزان مهارتهای اجتماعی کودکان گروه آزمایش از نظر والدین بهتر شده بود، این بهبودی به خصوص در خرده مقیاس­ های خویشتنداری، مسئولیت­ پذیری و جرات ورزی بود. مهارت هم نوایی کودکان گروه آزمایش از نظر هم مربی و هم والدین تغییر معناداری نیافته بود. يافته های تحقیق حاکی از این بود که آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان پیش­دبستانی به افزايش محبوبيت و کاهش طرد شدگی در آنان منجر می­شود. همچنین، مهارت­های اجتماعی آنها به گزارش والدین و مربیان هر دو بهبود می­یابد.

 

  فهرست مندرجات   فهرست منابع و ماخذ  نتيجه گيري

ابزار تحقيق نمي باشد


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت های اجتماعی ، پذيرش اجتماعی ، كودكان پيش دبستانی ، محبوبيت ، طردشدگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 466
نام نویسنده: فاتحی، يونس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی از بین نواحی 4 گانه آموزشی شهر شیراز ناحیه 3 به عنوان نمونه انتخاب شد. در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان، 592 نفر(293 پسر و 299 دختر) انتخاب شدند و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. همچنین در مطالعه دوم پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهمال‌کاری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه تعداد 375 نفر(182 پسر و 193 دختر) به طور تصادفی از بین نمونه انتخاب شده در مطالعه اول پژوهش انتخاب شدند و های خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز(1999) و عادت های مطالعه پالسان-شارما(1989) را دریافت و تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که پسران به طور معناداری از اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نسبت به دختران برخوردار بودند. همچنین دانش آموزان از لحاظ اهمال‌کاری تحصیلی به تفکیک پایه و رشته تحصیلی با یکدیگر تفاوت داشتند و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. به طوری که بیشترین اهمال‌کاری تحصیلی به ترتیب در پایه های اول و دوم و سوم و رشته های عمومی، انسانی، تجربی و ریاضی مشاهده گردید. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که 42 درصد از تغییرات مشاهده شده در اهمال‌کاری تحصیلی دانش آموزان مربوط به تفاوت در خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه آن ها می باشد. بعلاوه بین اهمال‌کاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین اهمال‌کاری تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه دانش آموزان همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. در کل نتایج نشان داد که دانش آموزانی که از خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و عادت های مطالعه بهتری برخوردار بودند، اهمال‌کاری تحصیلی کمتری را گزارش کردند و بالعکس، دانش آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی کمتر و عادت های مطالعه نامناسبی داشتند، اهمال‌کاری تحصیلی بیشتری نیز داشتند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اهمال كاري تحصيلي ، خودكارآمدي تحصيلي ، عادت هاي مطالعه ، جنسيت ، پايه و رشته تحصيلي ، دانش آموز

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.