دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: يعقوبي، منا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

نیروی انسانی متعهد برای هرسازمان پشتوانه‌ای قوی است که سازمان را درتحقق بهترآرمانهای خود یاری می‌رساند. این امردرنهادی چون آموزش وپرورش که عهده دارتعلیم وتربیت نسل آینده هرکشوراست ودر ارتباط با دبیران که رسالت مهمی رابرعهده دارند اهمیتی مضاعف می یابد. تعهد دبیران نسبت به سازمان وشغل خود، علاوه بررضایتمندی وخشنودی آنان، انجام وظایف به بهترین نحوممکن، افزایش کیفیت واثربخشی نظام آموزشی وپیشرفت وتعالی جامعه را بدنبال خواهد داشت. اگر فضای مدارس، فضایی دوستانه وهمراه با اعتماد وصداقت متقابل میان مدیران ودبیران باشد، درنتایج و پیامدهای سازمانی بدون تاثیر نخواهد بود، لذا پژوهش حاضربه بررسی رابطه اعتماد دبیران مدارس متوسطه دولتی وغیرانتفاعی ورابطه آن باتعهد سازمانی وشغلی آنان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران رسمی، غیررسمی ناحیه سه آموزش وپرورش مشهد درسال تحصیلی 90- 1389 می‌باشد. نمونه باحجم 130 نفراز جامعه (380 = N ) به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات ازسه اعتمادسازمانی محقق ساخته برمبنای مدل مایروهمکاران (1995)، تعهد سازمانی آلن ومایر(1991) و تعهد شغلی بلا وهمکاران (1985) استفاده شده است. پایایی ‌ها با استفاده ازروش آلفای کرونباخ برای اعتماد، تعهد سازمانی وتعهد شغلی به ترتیب 94/0، 85/0 و83/0 به دست آمد. برای پاسخدهی به سوالات پژوهش ازشاخصهای توصیفی، میانگین وانحراف استاندارد وآزمونهای رگرسیون چندگانه، ساده ومقایسه میانگینهای مستقل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادکه : 1) مولفه‌های اعتماد سازمانی(شایستگی،شخصیت وعطوفت) نتوانستند نمره تعهد سازمانی وتعهد شغلی دبیران راپیش‌بینی نماید؛ 2) نمره اعتمادسازمانی دبیران نتوانست نمره تعهد سازمانی آنان راپیش‌بینی نماید؛ 3) نمره اعتمادسازمانی دبیران نمره تعهد شغلی آنان راپیش‌بینی نمود؛ 4) بین تعهد شغلی دبیران مدارس دولتی وغیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود داشت وتعهد شغلی دبیران مدارس غیرانتفاعی بیشتر از تعهد شغلی دبیران مدارس دولتی بود؛  5) بین تعهد سازمانی دبیران مدارس دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معناداری وجود ن به شیوه نمونه‌گیری دردسترسداشت.

فهرست مندرجات     منابع وماخذ      نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 451
نام نویسنده: تهامي، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مقابله‌اي بر کاهش استرس، افسردگی و اضطراب زنان سرپرست خانواده انجام شده است .اين مطالعه از نوع شبه ازمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. گروه نمونه اين پژوهش متشكل از 40 زن سرپرست خانواده است كه بر اساس نمره DASS و راهبردهاي مقابله اي انتخاب شدند. از اين افراد به طور تصادفي20 نفر در گروه كنترل و 20 نفر در گروه ازمايش قرار گرفتند. گروه ازمايش در طي 8 جلسه 2 ساعته در طول 2 ماه، مورد آموزش مهارت هاي مقابله اي قرار گرفتند . داده هاي بدست امده با استفاده از روش اماري t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت هاي مقابله اي موجب بهبود سلامت روان  زنان سرپرست خانواده مي‌گردد، به اين معنا كه در زمينه استرس، اضطراب و افسردگي ،بعد از اين آموزشها، تفاوت معناداري ميان دو گروه حاصل آمد. همچنين بعد از ارائه آموزش از نظر راهبرد هاي مقابله‌اي در بعد راهبردهاي مساله‌مدار زير مقياس هاي جستجوي حمايت اجتماعي، حل مدبرانه مساله و ارزيابي مجدد مثبت، معنادار شده بود و در راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار زير مقياس دوري جويي و مقابله روياروي گر معنادار شده و در ساير زير مقياسها تفاوت قابل مشاهده اي، وجود نداشت.بر اساس نتايج بدست امده مي‌توان از آموزش راهبرد هاي مقابله اي براي کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانواده استفاده  كرد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  آموزش مهارت هاي مقابله اي ، استرس ، اضطراب ، افسردگي ، زنان سرپرست خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 450
نام نویسنده: آذرآئین، سعيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

اختلال وسواس فکری عملی یکی از اختلالات روانی است که معمولاً دوره مزمنی دارد، مگر اینکه مورد درمان قرار بگیرد. مطالعات بسیاری نشان می­دهد که عوامل شناختی، بخصوص سوگیری توجه به اطلاعات تهدید کننده، نقشی اساسی در بروز و تداوم OCD ایفا می­کند. پژوهش حاضر شامل سه مطالعه بود که در مطالعه اول رابطه بین اضطراب، افسردگی و وسواس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه اول نشان داد که افزایش در وسواس افزایش در میزان افسردگی را فرای اثر اضطراب پیش­بینی می­کند. در مطالعه دوم، رابطه سوگیری توجه به محرک­های وسواسی با علائم اضطراب و افسردگی این بیماران مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد 30 فرد دارای نشانه­ های OCD (میانگین سن= 24 و انحراف استاندارد= 45/4) (با شدت نشانه ­هایی در حد بالینی یا شبه بالینی) با 30 آزمودنی گروه کنترل (میانگین سن= 24/66 و انحراف استاندارد= 2/24) در آزمون استروپ هیجانی برای محرک­های وسواسی مقایسه شد. نتایج بدست­آمده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که افراد وسواسی در مقایسه با گروه کنترل سوگیری توجه بیشتری به محرک­های مربوط به وسواس نشان دادند. همچنین سوگیری به محرک­های وسواسی با میزان اضطراب و افسردگی آزمودنی­ها، رابطه معناداری نداشت. مطالعه سوم به بررسی اثربخشی نوعی مداخله شناختی رایانه­­ای کوتاه­مدت، با هدف کاهش سوگیری توجه به محرک­های وسواسی در افراد وسواسی، اختصاص داشت. شرکت كنندگان n=30 که همگی افراد وسواسی مطالعه دوم بودند، در دو گروه آزمایشی و کنترل­نما جای داده شدند و بر روی همه آنها پیش ­آزمون، پس­ آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزش کنترل توجه با کاهش سوگیری توجه به محرک­های وسواسی هم در پس ­آزمون و هم در آزمون پیگیری همراه بود اما اثر آن در کاهش میزان وسواس، تنها در دوره پیگیری معنادار بود. نتایج در ارتباط با پژوهش­های پیشین و کاربرد آنها در حیطه ­های مختلف بحث شده است.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و ماخذ     نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اختلال وسواس فکری عملی ، سوگیری توجه به محرک های وسواسی ، برنامه آموزش کنترل توجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 449
نام نویسنده: آزادفر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک سبک‌های فرزندپروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. به این منظور نمونه‌ای به حجم 290 آزمودنی ، از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی در مقطع کارشناسی با روش نمونه گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شدند. سبک‌های فرزندپروری شیفر (1965)، مذهبی بودن والدین گرنکویست (1998) و هوش معنوی ناصری (1387) به روش گروهی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد . این پژوهش یک هدف اصلی و چهار هدف فرعی داشت که در قالب 5 سوال مورد بررسی قرار گرفت . این سوالات به وسیله آزمون های MANOVA  ، MANCOVA ، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که از میان سبک های فرزندپروری ادراک شده  و مذهبی بودن والدین ابتدا مذهبی بودن والدین بیشترین پیش بینی کنندگی را برای هوش معنوی فرزندان دارا بود و پس از آن به ترتیب سبک فرزندپروری سهل گیر و سپس سبک فرزندپروری دموکراتیک ، پیش بینی کننده هوش معنوی فرزندان می باشند . دو سبک فرزندپروری مستبد و بی اعتنا پیش بینی کننده هوش معنوی فرزندان نمی باشند (0/0005 F=و23/29 P<) . همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان رابطه مثبت معنی داری را نشان می دهد .

 

فهرست منرجات     فهرست منابع ومآخذ     نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سبك های فرزند پروری ، مذهبی بودن والدين ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 448
نام نویسنده: وفائی جهان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

درمان افراد وابسته يا سوء مصرف كننده مواد چه به صورت سرپايي يا بستري مستلزم مشاوره و درمان گروهي و شركت در فعاليت هاي گروهي ديگر، مثل شركت در گروه هاي الكلي هاي بي نام، گروه سوءمصرف كنندگان مواد بينام مي باشد.پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. در مطالعه اول، منبع كنترل، احساس كنترل(منفي و مثبت) و شادكامي در سوءمصرف كنندگان مواد و افراد عادي مقايسه شد  . نتايج نشان داد كه منبع كنترل و احساس كنترل (منفي و مثبت) در سوء مصرف كنندگان مواد و افراد عادي تفاوت معناداري نداشت،  اما افراد عادي در مقايسه با سوء مصرف كنندگان از شادكامي بيشتري برخوردار بودند. مطالعه ي دوم به مقايسه اثر بخشي برنامه هاي آموزش گروهي غني سازي و ارتقاء زندگي و واقعيت درماني بر بهبود شاخص هاي درماني اعتياد سوء مصرف كنندگان مواد پرداخت. شركت كنندگان ( N= 30) كه همگي به دليل سوء  مصرف مواد تحت درمان بودند، به طور تصادفی به یکی از سه گروه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي، واقعيت درماني، و كنترل نما گمارده شدند و بر روي همه آنها پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري با استفاده از ابزار یکسانی، انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل كوواريانس چند متغيره (MANCOVA) استفاده شد. نتايج نشان داد كه در مقايسه با گروه كنترل­ نما برنامه ­هاي آموزشي غني ­سازي و ارتقاء زندگي LEAP و واقعيت درماني RT با بهبود شاخص­هاي اعتياد در پس آزمون و آزمون پيگيري همراه بودند. گروه آموزشي RT  در شاخص­هاي منبع كنترل، ميزان وسوسه، احساس كنترل مثبت و رضايت از زندگي موثرتر از گروه كنترل نما بود. برنامه LEAP در شاخص­هاي، افزايش شادكامي، كاهش احساس كنترل منفي، اطمينان موقعيتي، كاهش ميزان داروي مصرفي، كاهش ميزان وسوسه و ميزان رضايت از زندگي موثرتر ازگروه كنترل نما بود. بنابراين، گروه LEAP از نظر تعداد شاخص­هاي بهبودي بر گروه RT برتري داشت.

 

  فهرست منرجات    فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی ، واقعيت درمانی ، اعتياد ، سوء مصرف مواد ، كنترل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: عباسی بوروندرق، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Zar"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

چگونه میان اشخاصی که باید به هم علاقمند شوند و دوستدار یکدیگر باشند مجادله در می گیرد. و صحبت های تلخ رد و بدل می شود؟ بر سر روابط عاشفانه آغاز ازدواج چه می آید که برخی از زندگی ها به تدریج تحمیلی و فرسایشی می شود و زوجین به جای این که یار هم باشند وبال هم می شوند.

 هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی دو شیوه زوج درمانی یعنی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و زوج درمانی رفتاری-شناختی بر افزایش بهبود باورها و الگوهای ارتباطی می باشد. این مطالعه به شیوه ی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه زوج هایی را شامل می شود که به علت اختلاف و ناسازگاری روابط زناشویی به مجتمع قضایی دادگستری شهرستان تبریز در سال 1390 مراجعه نمودند.  حجم نمونه 60 زن و شوهر (30 زوج) می باشند که از نمونه های در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند.  زوج ها بصورت انفرادی در جلسات مداخله شرکت نمودند. مجموعاً هشت جلسه درمانی برای هر یک از مداخله ها برگزار شد.  پس از تعیین خط پایه با استفاده از الگوهای ارتباطی (CPQ) و مقیاس باورهای ارتباطی(RBI) آزمودنی ها وارد درمان شده و در پایان از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد.  داده ها به شیوه ی آماری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که هر دو روش درمانی، الگوها و باورهای ارتباطی را بهبود بحشیدند. اما زوج درمانی رفتاری-تلفیقی نسبت به زوج درمانی رفتاری-شناختی در مورد باورهای ارتباطی برتری داشته است و شاخص تغییر پایا نشان داد که تفاوت از نظر بالینی معنادار است.

 از این رو می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی تلغیقی-رفتاری و زوج درمانی رفتاری-شناختی بر افزایش بهبود الگوها و باورهای ارتباطی مؤثر بوده و  زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر باورهای ارتباطی در مقایسه با زوج درمانی رفتاری-شناختی اثر بخش بود


فهرست مندرجات      فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} -->
فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.