دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 238
نام نویسنده: عرب، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری تحولی مديران در پیش­بینی کارآفرینی اجتماعی كاركنان و همچنین تطبيق و مقایسه دانشگاه­های دولتی با دانشگاه­هاي غيردولتی شهر مشهد از این حیث بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی (رگرسیون) بود. این تحقیق دارای دو جامعه آماری بود که جامعه­های آماری آن شامل کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مشخص شاغل در واحدهای ستادی دانشگاه­های دولتی و دانشگاه­های غیردولتی شهر مشهد بود که در سال تحصیلی 1389-1390 دارای حداقل 3 سال سابقه کاری و 6 ماه سابقه کار با مدیر مافوق خود بودند. نمونه تحقیق شامل دانشگاه فردوسی به عنوان یک سازمان جامع از میان جامعه دانشگاه­های دولتی و دو دانشگاه خیام و سجاد از میان جامعه دانشگاه­های غیردولتی بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی­های مورد مطالعه نیز در دانشگاه­ دولتی فردوسی به روش تصادفی ساده و در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد به روش سرشماری  براساس داده­های دفتر آمار و اطلاعات هر دانشگاه انتخاب شدند. در نهایت تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های دولتی (فردوسی) برابر با 145 نفر، و تعداد آزمودنی­های نمونه دانشگاه­های غیردولتی 44 نفر (25 نفر در دانشگاه غیردولتی خیام و 19 نفر در دانشگاه غیردولتی سجاد) بودند. ابزار مورد استفاده پژوهش دو سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985) و محقق ساخته کارآفرینی اجتماعی براساس نظریه دیز (1998) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی به ترتیب 98/0 و 94/0 به دست آمد و روایی تحلیل عاملی هر دو به تأیید رسید. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های مقایسه میانگین با ارزش ثابت، رگرسیون ساده، و آزمون مقایسه میانگین برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: 1) ميزان انطباق رفتاری مديران با سبک رهبری تحولی و همچنين ميزان کارآفريني اجتماعي کارکنان در دانشگاه فردوسي و دانشگاه­های غیردولتی خيام و سجاد بالاتر از حد متوسط بود. 2) بین سبک رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطه معنی داری وجود داشت و سبک رهبری تحولی مديران قابلیت پیش­بینی­ کارآفرینی اجتماعی کارکنان را در دانشگاه فردوسي و دانشگاه­های غیردولتی خيام و سجاد داشت. 3) بين ميزان کارآفريني اجتماعي دو گروه دانشگاه دولتي (فردوسی) و غيردولتي (خیام و سجاد) تفاوت معني­داري مشاهده نشد. 4) تأثير متغيرهاي جمعيت شناختي جنسيت و سن کارکنان روي ميزان انطباق رفتاري مديران با سبک رهبري تحولي و همچنین تأثیر رشته تحصيلي کارکنان روی ميزان کارآفريني اجتماعي کارکنان در هر دو گروه دانشگاه­ها معني­دار نشد. 5) اما دو متغییر جنسيت و سن کارکنان روي ميزان کارآفريني اجتماعي آنان در دانشگاه­های غیردولتی خیام و سجاد تأثیرگذار بود. در حالی که تأثیرگذاری این دو متغییر روي کارآفريني اجتماعي کارکنان دانشگاه­ فردوسی مشاهده نشد.


فهرست مندرجات    منابع و ماخذ     نتيجه گيري     


 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک رهبری تحولی ،  کارآفرینی اجتماعی ، دانشگاه دولتی ، دانشگاه غیردولتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 237
نام نویسنده: كم، عبدالحميد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

اهمیت دوره جواني و نيز گستردگي اوقات فراغت در ميان اين گروه سني حساسيت­هاي خاصي را جهت برنامه‌ريزي در خصوص اوقات فراغت برانگيخته است. از آنجایی که فعالیت های اوقات فراغت یکی از ضرورت­های زندگی دانش آموزان است؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برنامه ­های درسی اوقات فراغت بر مهارت­های فراغتی دانش آموزان پرداخته است. از لحاظ طرح تحقیق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد. طرح شبه آزمایشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است پژوهش موردی تک گروهی با پیش آزمون-پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش­ آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهد می­باشد که در فصل تابستان در فعالیتهای اوقات فراغت شرکت کرده اند که تعداد آنان 2996 نفر بود که از این تعداد 268 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شد و روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه ­گیری خوشه ­ای چند مرحله ­ای می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات از استفاده شده است که مهارت های مورد نظر اوقات فراغت را مورد سنجش قرار می­دهد. روایی این ابزار به روایی محتوایی رسیده و جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه همسانی و هماهنگی درونی یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می ­کنند، استفاده گردید. مهارت­های فراغتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شامل مهارت­های خودآگاهی، آگاهی از فراغت، تصمیم گیری مستقل، مهارتهای اجتماعی و روابط میان فردی و خودنظم جویی می باشد. برای پاسخ به پنج سؤال اصلی پژوهش از آزمون t همبسته و برای پاسخگویی به سایر یافته ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های درسی اوقات فراغت، مهارت­های فراغتی دانش آموزان را به طور معناداری افزایش داده است. به عبارت دیگر، می توان گفت که برنامه های درسی اوقات فراغت، بر مهارت های فراغتی دانش آموزان اثر گذار بوده است.

 

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ    نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: مرتضی، کرمی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور دوم: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، اوقات فراغت ، خودآگاهی ، آگاهی از فراغت ، تصمیم گیری ، مهارت اجتماعی ، خودنظم جویی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: پاك مهر، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

مقدمه: تفكر انتقادي به عنوان يكي از اهداف عمده نظام دانشگاهي در نظر گرفته شده و از سوي ديگر، آموزش عالي وارد عرصه جديدي شده كه مؤلفه كيفيت از مشخصه هاي اصلي آن محسوب مي شود. بنابراين، شناسايي عوامل كيفي موثر بر توسعه تفكر انتقادي دانشجويان ضرورتي انكار ناپذير دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش كيفيت تدريس اساتيد و مؤلفه هاي آن به عنوان يكي از عوامل مهم آماري عبارت بود از تمامي دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مشغول به تحصيل در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 90-89 كه از بين آنان كليه دانشجويان ترم شش مقطع كارشناسي و ترم دوم مقطع كارشناسي ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و هاي تفكر انتقادي  واتسون_ گليرز فرم الف(1980) و كيفيت تدريس سراج (2002) را تكميل نمودند. يافته ها: نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه بين مؤلفه هاي چهارگانه كيفيت تدريس اساتيد و تفكر انتقادي دانشجويان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به علاوه به ترتيب بالاترين و پايين ترين همبستگي مشاهده شده بين تفكر انتقادي و مؤلفه روابط بين فردي و تفكر انتقادي با طرح درس بود. همچنين، كيفيت تدريس اساتيد به طور كلي، قادر به پيش بيني تفكر انتقادي دانشجويان بود كه البته مؤلفه روابط بين فردي، بيشترين سهم را در پيش بيني تفكر انتقادي داشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بررسي، توجه به بهبود كيفيت تدريس در آموزش عالي در جهت توسعه مهارت هاي تفكر انتقادي دانشجويان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

 

فهرست مندرجات     منابع و ماخذ      نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تفكر انتقادي ، كيفيت تدريس ، آموزش عالي ، دانشجو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 235
نام نویسنده: ثانوي گروسي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همسویی معلمان با اهداف پرورشی آموزش و پرورش و تاثیر آن بر تدریس اثربخش  انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه معلمان مقطع ابتدایی مدارس ناحیه 3 شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 بوده‌اند که حجم نمونه 91 نفر تعیین شد. به منظور بررسی میزان همسویی معلمان با اهداف از محقق ساخته و برای بررسی تدریس اثربخش از سیاهه مشاهده ون‌دی‌گریفت استفاده شد. در رابطه با تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد، آزمونt تک نمونه ای، تحلیل واریانس همبسته یکراهه، آزمون مقایسه دو میانگین مستقل(T) و آزمون برابری واریانس‌ها (F) استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش میانگین نمرات همسویی معلمان مورد بررسی به طور معناداری از ارزش متوسط بالاتر است. متغیرهای مدرک تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی و سابقه‌ی خدمت در همسویی معلمان تاثیری ندارد و معلمان دارای همسویی بالا با اهداف پرورشی از تدریس اثربخش‌تری در مقایسه با معلمان با همسویی پایین برخوردار هستند.

 

فهرست مندرجات   منابع و ماخذ    نتيجه گيري 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  برنامه‌ی درسی ، اهداف ، تدریس اثربخش ، معلمان مقطع ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 234
نام نویسنده: حسن نژاد شانديز، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي، رضايت شغلي و گرايش به بوروكراسي درمديران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش شهرستان طرقبه ـ شانديز انجام شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل 102 نفر از مديران مدارس سه مقطع شهرستان طرقبه ـ شانديز بود كه در سال تحصيلي 89-90 در وضعيت استخدامي فعال قرار داشتند. و از این بین داده‌های مربوط به70 نفر جمع‌آوری شد. جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی از شخصیت فرم کوتاه نئو و جهت سنجش رضایت  شغلي از رضايت شغلي استفاده شد. همچنین براي سنجش ميزان بوروكرات بودن مديران از 14 سؤالي استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه انجام شد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه در بين مديران شهرستان آنهايي كه نورزگرايي و مقبوليت بيشتري داشته‌اند از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند. همچنين بين رضايت شغلي مديران و گرايش به بوروكراسي رابطه‌اي منفي و معنادار مشاهده شد، نتایج همبستگی نشان داد بین ویژگی شخصیتی نورزگرایی و گرایش به بوروکراسی رابطه ای منفی و بین برون گردی و بوروکراسی رابطه‌ای مثبت مشاهده گردید در نهايت تجزيه و تحليل و رگرسيون چندگانه نشان داد كه ويژگي‌هاي شخصيتي و گرايش به بوروكراسي مي‌توانند رضايت شغلي مديران را پيش‌بيني كنند. بنابراين يافته‌هاي پژوهش در برخي از موارد همسو با نتايج پژوهش‌هاي پيشين مشاهده شد و در برخي موارد برخلاف يافته‌هاي پيشين مشاهده شد.

 

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ    نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  ويژگي‌هاي شخصيتي ، رضايت شغلي ، بوروكراسي ، مديران مدارس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 233
نام نویسنده: ذبيحي، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

تحقيق حاضر به دنبال بررسي وضعيت سبك رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي و شناسايي مشكلات آن مي باشد تا بتواند به مديران در اتخاذ سبك رهبري مناسب كمك كند. اين تحقيق به روش پيمايشي و از طريق(آزمونهاي پارامتريك t تك نمونه اي و t دو نمونه اي مستقل) انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق معلمان و مديران  مدارس متوسطه پسرانه خراسان شمالي است كه با توجه به حجم نمونه به روش تصادفي خوشه اي- مرحله اي براي معلمان، برابر 279 نفر معلم و نمونه گيري تمام شماري براي مديران برابر26 نفر مدير تعيين شد. جهت پاسخ به سؤال اصلي اول و سؤالات فرعي از رهبري تحول آفرين توسط معلمان و جهت پاسخ به سؤال اصلي دوم از مصاحبه توسط مديران استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان کننده این است که میزان نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است و در کل رهبری تحول آفرین مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است. اما در مقایسه بین مدیران شهر و روستا، مدیران مدارس شهری بیشتر از مدیران مدارس روستایی دارای نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي هستند و در رهبری تحول آفرین نیز مدیران مدارس شهر در حد بالاتری قرار دارند. در نهايت مشكلات و موانع اجراي رهبري تحول آفرين نيز: عدم آشنايي پيروان و مديران با سبك هاي رهبري جديد، عدم مسئوليت پذيري پيروان، پاداش هاي مشروط، تغيير مديران و عدم ارتباط رشته شغلي مديران با رشته تحصيلي آنان تشخيص داده شد.

 

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ     نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود


>> کتابداری
شماره بازیابی: 106
نام نویسنده: ناصری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 345
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي چگونگي سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي (منوها) در وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از رويكرد كاربرمدار است. در اين راستا، 10 وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های ایران توسط 30 نفر دانشجوي ارشد و دكتري از جنبه ميزان منطقي بودن سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي، همچنين قابلیت درك کاربر و پیش­بینی­پذیري برچسب­های بکار رفته برای بازنمون اين مقوله­ها، ميزان تأثير عمق منو (تعداد مراحل يا لايه­هاي منو) بر كاهش پيش­بيني­پذيري، بر افزايش گم­شدگي و صرف زمان بيشتر كاربر براي پيدا كردن اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از چهار روش مختلف (مكاشفه­اي، تحليل ساختار، مرتب­سازي كارت­ها و مصاحبه نيمه­ساختار يافته) براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. نتايج حاكي از آن است كه وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از جنبه­هاي مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. مصاحبه با كاربران نيز اين يافته­ها را تأييد كرد. همچنين مشخص شد كه عمق منو زماني بر كاهش پيش­بيني­پذيري اقلام تحت منو و افزايش زمان براي پيدا كردن اقلام تحت منو تأثيرگذار است كه افزون بر استفاده از لايه­هاي زياد، اقلام نيز به درستي دسته­بندي نشده باشند و از برچسب­هاي خود توصيف و قابل درك برخوردار نباشند. با استفاده از روش مرتب­سازي كارتها، نگاه كاربران به دسته­بندي اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بخش نشان داد كه كاربران در انتخاب مقوله براي قرار دادن اقلام، ديدگاه متفاوتي از طراحان سايت دارند و برخي از اقلام را در دسته­هاي متفاوت از طراحان قرار مي­دهند.

 از ديگر روش­هاي بكار رفته تحليل ساختار وب­سايت­ها از نظر الگوهاي بكار رفته براي دسته­بندي اقلام بود، دستاوردهاي اين بررسي نشان داد از ميان پنج الگوي موجود (كاهشي، افزايشي، محدب، مقعر و ثابت)، ساختار مقوله­هاي وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران بيشتر از الگوي كاهشي و مقعري استفاده مي­كنند. استفاده از الگوي مقعري برخلاف ديگر الگوها باعث كاهش بروز خطاي انتخاب مي­شود و استفاده از الگوي كاهشي عدم قطعيت در منو را افزايش مي­دهد. در پايان، الگوي پيشنهادي توسط پژوهشگر براي درك بهتر و بيشتر سازماندهي اطلاعات (مقوله­ها و منوهاي) وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ارائه شده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سازماندهی مقوله­ های اطلاعاتی ، پيش­ بيني­ پذيری ، عمق سازماندهی ، قابليت درك برچسب ، وب­ سايت كتابخانه ­های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 232
نام نویسنده: لطف آبادي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی بیشتر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی و اثر جو سازمانی بر این رابطه در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.جامعه مورد پژوهش، تمامی کارمندان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی،که تعداد ایشان 206 نفر بود. نمونه مورد پژوهش ازمیان ایشان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. حجم این نمونه با توجه به جدول مورگان که تا حدودی در میزان حجم نمونه معتبر است، 85 نفر انتخاب شد. از میان  تعداد های توزیع شده، 80عدد آن باز گردانده شد. های مذکور از سه قسمت تشکیل شده بود، قسمت اول آن جو سازمانی لیتوین و استرینگر، قسمت دوم شناخت شغل جان واگنر و قسمت سوم رضایت شغلی اسمیت، بود. از آلفای کرونباخ برای پایایی  ابزارها وبرای روایی، از روایی محتوایی و برای اطلاعات توصیفی متغیرها از  روش همبستگی پیرسون ومیانگین و انحراف معیار و از رگرسیون چندگانه، برای تعیین رابطه ی متغیر ها با هم استفاده شد. پایایی ابزار جو سازمانی 0/81 و پایایی ابزار شناخت شغل 0/45 و ابزار رضایت شغلی 0/62 بدست آمد.  تمام متغیر ها با هم از جمله ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی با هم رابطه ای به دست نیامد. رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی نیز باهم رابطه ای نداشتند. در نهایت اثر جو سازمانی بر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی نیز نتوانست در این رابطه تاثیر بگذارد. این یافته ها نشان دادند که رابطه ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی نمی تواند بطور جامع و کامل بدون در نظر گرفتن جو سازمان، ملاحظه شود. غنی سازی شغلی برای بالا بردن ویژگیهای شغلی وقتی که مدیران از جو و محیط کارشان رضایت کافی نداشته باشند، مداخله ای مناسب است. بهبودکیفیت زندگی کاری مدیران و ایجاد برنامه هایی برای تقویت روابط همکاران با هم و با سرپرستانشان  و ایجاد تیم کاری از جمله پیشنهادات این مطالعه بوده است.

 

فهرست مندرجات    منابع ومأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: دعائي، حبيب اله
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 231
نام نویسنده: مشيريان فراحي، سيدموسي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

در اين تحقيق رفتار مديران با توجه به مؤلفه­ هاي عقلانيت در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسلامي‌ايران در افق چشم انداز و مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت و ابتکار، منطقی بودن، اقتدارگرایی، انتقاد پذیری، گفتگو، و استدلال کردن است، توسط دبیران ارزيابي گردیده است، تا معلوم گردد رفتار آنان با وضعيت مطلوب چقدر فاصله دارد. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان و مديران مقطع راهنمايي پسرانه مدارس دولتي شهرستان نيشابور در سال تحصيلي 89-1388 هستند. جامعه آماري شامل تعداد300 نفر از دبیران مرد از مجموع 31 مدرسه راهنمايي پسرانه دولتی شهرستان نيشابور مي­باشد. از بين جامعه آماري، تعداد 169 نفر به عنوان آزمودني به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده­اند. چون در اين پژوهش به بررسي نظرات معلمان در مورد عملكرد مديران پرداخته شد، پژوهش از نوع توصیفی پيمايشي مي­باشد. در اين پژوهش، براي بررسی نظرات معلمان در مورد رفتار عقلاني مديران، از پرسش نامه ای مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت محقق ساخته که شامل 69 گویه است، استفاده شد. برای سنجش پایایی از ضریب آلفاي كرانباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب در مورد هر یک از مولفه های عقلانیت بدین صورت به دست آمده است: تعقل و تفکر 0/92، خلاقیت 0/96، انتقاد پذیری 0/93، استدلال کردن0/83، منطقی بودن 0/89، تفکر انتقادی 0/92، گفت و گو0/92 و اقتدار گرایی 0/75، که همه مقادیر مؤید پایایی  می باشد.  تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. تحليل توصيفي داده هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي نظیر جداول فراواني، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار، واریانس، كمترين مشاهده و بيشترين مشاهده انجام می شود و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری مناسب به بررسي فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است. تحليل يافته­ ها نشان داد که به طور کلی از دیدگاه معلمان، رفتار عقلانی مدیران بالاتر از حد متوسط می باشد. سابقه خدمت و تحصیلات معلمان بر دیدگاه آنان در مورد رفتار عقلانی مدیر تأثیر نمی گذارد. همچنین میانگین نمره مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر از دیدگاه معلمان یکسان نیست و در میان مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر، شاخص خلاقیت و ابتکار با میانگین2/64 در پایین ترین مرتبه و شاخص منطقی بودن با میانگین 3/10 در بالاترین مرتبه قرار دارد.


فهرست مندرجات      فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تربيت ، اهداف عقلانی ، رفتار مدیران ، نيشابور


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 230
نام نویسنده: سيفي زاده، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی فرهنگ سازمانی و سرمایه روان­شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد، که در سال 1390مشغول به فعالیت هستند. نمونه پژوهش شامل 173 نفراز کارکنان اداری است که با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی پنج فرضیه و سه سؤال می پردازد. داده­های پژوهش با استفاده از فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و سرمایه روان­شناختی لوتانز(2007) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی می تواند سرمایه روانشناختی کارکنان را پیش بینی کند. و بین ابعاد فرهنگ سازمانی؛ درگیر شدن درکار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت با سرمایه روان شناختی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بعد سازگاری در پیش بینی سطح سرمایه روان شناختی کارکنان سهیم است. وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس برداشت کارکنان در حدّ متوسطی است و سطح سرمایه روان­شناختی کارکنان در حد ّ بالایی است.     

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، سرمايه روانشناختي ، مدل دنیسون

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.