دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 439
نام نویسنده: شيخی كوهسار، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

رضایت زناشویی، یکی از مهم­ترین رکن­های سلامت روانی افراد خانواده است.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود: در مطالعه اول، هدف بررسی رابطه رضایت­مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوج­ها بود که در این مطالعه با حجم نمونه 115 نفر در بین کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد به طور داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج مطالعه اول نشان داد که بین رضایت زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی دار وجو دارد. بین انتظارات از زندگی زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی­ دار تایید شد؛ و نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که از میان متغیرهای پیش­بین کننده، متغیرهای سنوات تحصیلی و وابستگی به ترتیب هرکدام 26/0 درصد، 57/0- درصد از واریانس رضایتمندی زناشویی را به تنهایی تبیین می­کنند. در مطالعه دوم به بررسی اثربخشی آموزش غنی­ سازی ازدواج اولسون بر ارتقاء آگاهی از انتظارات در زندگي؛ بهبود باورهای ارتباطی و افزایش رضامندی زناشويي پرداخته شد؛ این مطالعه، شامل هفت زوج در هر کدام از گروه کنترل و آزمایش (هشت جلسه آموزش غنی سازی ازدواج اولسون)، در بین زوج­های مراجعه ­کننده به بهزیستی گنبدکاووس با روش نمونه­گیری دردسترس انجام شد. آزمودنی­ هایی که در گروه مداخله شرکت داشتند نسبت به آزمودنی­ هایی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند، پس از دریافت آموزش اولسون نمرات رضایتمندی زناشویی بیشتری نشان دادند، اما باورهای ارتباطی زوج­ هایی که آموزش غنی­ سازی ازدواج را دریافت کردند نسبت به گروه کنترل تفاوتی نیافت. همچنین انتظارات زناشویی افرادی كه آموزش را دريافت کردند نسبت به زوج­ هایی كه آموزش دريافت نکردند، تفاوتي پیدا نکرد.  نتایج پیشنهاد می­کنند که بهبود در رضایت زناشویی ممکن است در غیاب بهبود فوری در باورها و انتظارات زناشویی مشاهده شود.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع ومأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  رضايتمندی زناشويی ، باورهای ارتباطی ، انتظارات زناشويی ، برنامه غنی سازی ازدواج اولسون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: خادميان، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف کارکردهای روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای نوجوانان بود. دراین پژوهش تعداد 397 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود که درسال تحصیلی 90-89  در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان مشغول به تحصیل بودند  ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های، کارکردهای روان شناختی خانواده ، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. نتایج نشان داد،  بین کارکرد های روان شناختی درابعاد ارتباط، پیشرفت، سوادعاطفی، معنویت ومذهب، اوقات فراقت،  ساختار وسازمان، احساس امنیت، حل تعارض،  رفت وآمد واستقلال با کیفیت زندگی همبستگی مثبت وبعدکنترل  همبستگی منفی معنادار وجوددارد.

بین ابعاد ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، ساختار وسازمان، حل تعارض واستقلال  با خودکارآمدی همبستگی مثبت وبا کنترل رابطه منفی وجود دارد. ابعاد ارتباط، سوادعاطفی، معنویت ومذهب، احساس امنیت واستقلال با راهبرد مقابله ای مساله محور همبستگی مثبت وابعاد پیشرفت، احساس امنیت واستقلال با راهبرد مقابله ای هیجان مداررابطه منفی و ابعاد اوقات فراغت وکنترل با راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه مثبت داشت. نتایج نشان داد که  48 درصد از واریانس کیفیت زندگی، 32 درصداز واریانس خودکارآمدی و14 درصد از واریانس راهبرد مقابله ای  مساله مدار و10 درصد از واریانس راهبرد مقابله ای هیجان مدار ناشی ازکارکرد های روان شناختی خانواده می باشد. ودرنهایت نتایج بیانگر تفاوت دربین دانش آموزان دختر وپسر درمیزان ونوع کارکردهای روان شناختی خانواده، کیفیت زندگی ، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای بود.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  كاركردهای روان شناختی خانواده ، كيفيت زندگي ، خودكارآمدی ، راهبردهای مقابله ای ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: محمدپور شورچه، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

در مطالعه‌ی حاضر، توانایی تمایزگذاری افراد افسرده از افراد مضطرب و گروه کنترل در آزمون تركیبی تصویری-زیر آستانه ای استروپ هیجانی، در مقایسه با آزمون استروپ هیجانی استاندارد بررسی شد. به این منظور، آزمون تركیبی استروپ هیجانی فوق و آزمون استروپ هیجانی استاندارد، هر دو در حیطه ی افسردگی، با یکدیگر مقایسه شدند. پیش از اجرای این دو آزمون مذکور، ‌های اضطراب و افسردگی بك  به‌عنوان معیار مقایسه اجرا شد.  به این ترتیب، نخست این سوال مورد آزمون قرار گرفت كه آیا آزمون تركیبی تصویری زیر آستانه ای استروپ  می تواند افراد افسرده را از افراد کنترل و افراد مضطرب تمیز دهد. در مرحله‌ی بعد، سوال این بود که آیا توانایی تشخیصی افسردگی  در آزمون ترکیبی-تصویری زیرآستانه‌ای استروپ هیجانی دقیق‌تر از آزمون استروپ هیجانی استاندارد است.  شركت كنندگان افسرده با ملاك معناداری در آزمون افسردگی بك - متوسط و شدید(۱۹N= ) و شركت كنندگان مضطرب با ملاك معناداری در آزمون اضطراب بك متوسط و شدید(اما عدم معناداری در آزمون افسردگی بك) (۱۶N= ) و شركت كنندگان کنترل با عدم معناداری در هر دو آزمون افسردگی و اضطراب بك(۱۶N= ) در آزمون‌های استروپ هیجانی استاندارد و تركیبی بررسی شدند. در آزمون استروپ تركیبی مورد بررسی، هر تصویر از میان ۲۴ تصویرغمگین، ۲۴ تصویر شاد و ۲۴ تصویر خنثی، به مدت ۳۲ میلی‌ثانیه قبل از ارائه‌ی یك كلمه-رنگ همخوان یا ناهمخوان ارائه شد. پاسخ شركت‌كنندگان به صورت دستی بوسیله‌ی فشردن كلید‌های مشخص شده روی كیبورد كامپیوتر انجام شد. شركت‌كنندگان باید رنگ صحیح كلمه را در سریع‌ترین زمان تشخیص می‌دادند و كلید مورد نظر را می‌فشردند. نمرات تداخل توسط نرم‌افزار مورد استفاده محاسبه شد. نتایج به‌دست‌آمده، وجود همبستگی میان میانگین نمره‌ی افسردگی از ‌ی افسردگی بک به‌عنوان معیار و نمرات تداخل در کلمه-رنگ‌های ارائه شده بعد از تصاویر غمگین به‌طور همخوان و ناهمخوان درآزمون‌ استروپ ترکیبی تایید نکرد. همچنین ملاک معناداری تحلیل واریانس، مبنی بر تفاوت میان دو آزمون استروپ هیجانی استاندارد و استروپ هیجانی ترکیبی مشاهده نشد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  افسردگی ، آزمون استروپ تركيبی تصويری ، زيرآستانه ای استروپ هيجانی ، آزمون استروپ هيجانی استاندارد ، اعتبار افتراقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: حكمته، سعادت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش­آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ايشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر يک از اين دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پايه يک کلاس (جمعاً سه کلاس در هر مدرسه)، (جمعاً 590 نفر) انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مؤلفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعيين شد. در مرحله دوم 36 دانش­آموز دختر پايه سوم دبیرستان که نمره شادکامی آن­ها بر اساس آکسفورد بین 40-20 بود، در سه گروه 12 نفره مداخله، مداخله­‌نما و بدون مداخله جای داده شدند. مداخله شامل 8 جلسه دو ساعته مثبت درمانی طی 8 هفته بود. مداخله­­‌نما شامل جلسه گفتگوی آزاد گروهی بود. جهت سنجش اثر بخشی پیش آزمون پس آزمون اجرا گشته و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی یک گروهی، ویلکاکسون، آنوا و توکی استفاده شد.

نتايج میانگين و انحراف معيار نمره شادکامی دانش‌­آموزان نوجوان دبیرستانی مشهد 55/42 و 12/13 بود. مثبت درمانی باعث افزايش معنادار نمره شادکامی ( 000/0 = P، 53/18 = F ) و 4 مؤلفه رضايت از زندگی ( 038/0 = P، 3.61 = F )، عزت نفس ( 000/0 = P، 73/9 = F )، کارآمدی ( 000/0 = P، 23/12= F ) و سلامتی ( 000/0 = P، 75/14 = F ) در مقايسه با دو گروه شاهد شد. مثبت درمانی تنها روی نمره مؤلفه خلق مثبت تأثير معنادار نداشت. مداخله­نما تنها روی مؤلفه رضايت از زندگی اثر معنادار داشته که البته از مثبت درمانی به ميزان معناداری کمتر بود.

 

نتيجه­‌گيری: مثبت درمانی گروهی در سطح دبیرستان­های دخترانه قابل اجراء است و باعث افزايش شادکامی نوجوانان دختر می­شود. از اين رو انجام تحقيقات آتی برای تعيين اثر دراز مدت آن و اثر آن در موفقيت تحصيلی و شغلی و کيفيت زندگی پيشنهاد می­شود.

 

فهرست مطالب     فهرست منابع ومأخذ    نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد راهنمای دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  شادكامی ، نوجوانان دختر ، مثبت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: مشترك، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌های زندگي بر كاهش پرخاشگري نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست بود.طرح پژوهشي از نوع شبه آزمايشي به صورت پيش آزمون ـ پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل است. بدين منظور تعداد 30 نفر از نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست با روش نمونه­گيري  در دسترس با جايگزيني تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. براي گروه آزمايش 8 جلسه آموزش مهارت‌های زندگي و هر جلسه به مدت دو ساعت انجام گرفت و گروه كنترل هيچ گونه آموزشي دريافت نكردند . قبل از شروع جلسات، پس از پايان جلسات  و پس از گذشت 30 روز، پرخاشگري اجرا گرديد.

داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماري تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد كه آموزش مهارت‌های زندگي در مقايسه با گروه كنترل به طور معنادار باعث كاهش نمره كلي در پرخاشگري باس و پري شده است.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ      نتيجه گيري 


 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  مهارت هاي زندگي ، پرخاشگري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: روشني، فرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

      امروزه ، شیوع ناسازگاریهای زناشویی عامل مهمی در سلامت جسمی و روانی زوجین و فرزندانشان شناخته شده است و متخصصین سلامت روان را بر آن داشته که توجه بیشتری به حیطه زوج درمانی داشته باشند. در میان رویکردهای زوج درمانی، رویکرد عقلانی هیجانی رفتاری و رویکرد هیجان مدار دو روش درمان کاملا متفاوت هستند که اساسا دیدگاه نظری متفاوتی به مقوله ناسازگاریهای زناشویی دارند. از این رو، پژوهش حاضر بر آن شد به مقایسه اثر بخشی این دو رویکرد  بر افزایش میزان سازگاری زناشویی در زوجهای ناسازگار می پردازد . این تحقیق از نوع شبه آزمایشی  با پیش آزمون ، پس آزمون و گروه گواه است . بدین منظور تعداد 24 نفر از افراد متاهل که بدلیل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی و کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مراجعه نمودند ، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . از این تعداد ، 16 نفر در  دو گروه آزمایشی و 8 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان بر روی هر یک از زوجین اجرا گردید . تمام این افراد سازگاری زناشویی (DAS) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماه بعد از خاتمه درمان تکمیل کردند. افراد گروههای آزمایشی در 10 جلسه درمان 1 ساعته شرکت کردند. نتایج نشان می دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها نشانگر آنست که هر دو عامل باورهای غیر منطقی و دلبستگی ناایمن میتواند باعث کاهش سطح سازگاری زناشویی شود و درمان آنها در افزایش رضایتمندی زناشویی نتیجه بخش است. اما بین میزان اثر بخشی دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معنی داری وجود نداشت.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  زوج درماني ، زوج درماني عقلاني رفتاري هيجاني ، زوج درماني هيجان مدار ، سازگاري زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: كامل عباسي، اميررضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک‌هاي دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی است. برای این منظور تعداد 450 نفر شامل 226 مرد و 224 زن متأهل با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهﺍﯼ، انتخاب شدند. آزمودنی ها ‌ هاي سبك‌هاي دلبستگي سيمپسون (ASQ)، بهر هيجاني بارـ آن(EQ-i)، و رضامندي زناشويي انريچ را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصيفي، ضریب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه با روش همزمان، و آزمون t مستقل(برای تحلیل يافته‌هاي اضافي) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که رضامندي زناشويي با سبك دلبستگي ايمن رابطه مثبت معنادار و با سبك‌هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا رابطه منفي معنادار دارد (001/0p<). بعلاوه، سبك‌هاي دلبستگي مي‌توانند رضامندي زناشويي را به صورت معنادار پیش بینی  كنند (001/0p<). همچنین، هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن(درون فردي، بين فردي، سازش پذيري، مديريت استرس، و خلق عمومي) با مقياس رضامندي زناشويي همبستگي مثبت معناداري دارند (001/0p<). بعلاوه، هوش هيجاني كلي و مؤلفه‌هاي درون فردي، سازش‌پذيري و خلق عمومي مي‌توانند رضامندي زناشويي را به صورت معنادار پیش بینی كنند (001/0p<)؛ اما نقش پيش‌بيني‌كنندگي مؤلفه‌هاي بين فردي و مديريت استرس معنادار نبود. تحلیل یافته های اضافی نشان داد که بين سبک دلبستگي ايمن با هوش هيجاني رابطه مثبت معنادار و بين سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا با هوش هيجاني رابطه منفي معناداري به دست آمد. بين هوش هيجاني، سبک‌هاي دلبستگي ايمن و دوسوگرا و رضامندي زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري به دست نيامد، اما بين سبک دلبستگي اجتنابي تفاوت معناداري حاصل شد. بدين‌ترتيب، سبک‌هاي دلبستگي و هوش هيجاني به عنوان سازه‌هايي بنيادين و اثرگذار بر روند بهبود و تقويت روابط زناشويي رضامندانه شناخته مي‌شوند و به نظر مي‌آيد بتوان از طريق سبک‌هاي دلبستگي و هوش هيجاني در بهسازي روابط بين فردي و زناشويي با هدف کمک به افراد نارضامند اقدامي مؤثر انجام داد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبك هاي دلبستگي ، هوش هيجاني ، رضامندي زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: جوان محمدآباد، الهام
نویسنده دوم: منتظريان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

در پژوهش حاضر رابطه بين عزت نفس و هريك از پايگاه هاي هويت مورد بررسي قرارگرفته است. تا به حال در اين زمينه چندين پژوهش انجام شده است. در اين پژوهش ما نمونه اي به حجم 50 نفر انتخاب كرده ايم و جامعه مورد تحقيق دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشمر به حجم تقريبا 1200نفر مي باشد. روش پژوهش همبستگي است و براي نمونه گيري از روش خوشه اي استفاده شده است.

روش هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش روش همبستگي پيرسون است كه براي بررسي رابطه بين متغير هاي مختلف استفاده شده است. و آزمون Tبراي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين ما مورد استفاده قرار گرفته است.

آزمون مورد استفاده در اين پژوهش عبارتنداز: پرسش نامه هويت ملي و مذهبي كه محقق ساخته است داراي 20 سوال مي باشد و آزمون بعدي آزمون عزت نفس آيزنك است داري 30سوال(بلي، خير) كه نمره عزت نفس آزمودني را مشخص كند.

نتايج پژوهش حاضر فرضيه اصلي پژوهش را درارتباط با پايگاه هاي ( ملي و مذهبي) به اثبات رساند و رابطه ي معناداري وجود داشت. در مورد بقيه فرضيه ها شرح كامل آن در فصل چهارم به تفصيل آمده است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: هادی نژاد، تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

معنويت يكي از مفاهيم بنيادي در زندگي است. كه با ايجاد معنا وهدف در زندگي به عنوان رويكردي مهم در ارتقا سلامت عمومي ، كيفيت زندگي و ارائه اميد و هدف در نظر گرفته مي شود. ار طرفي بيماري مزمني چون سرطان به عنوان يك بيماري فلج كننده در جامعه تلقي مي شود و فرد متعاقب تشخيص آن نه تنها دچار اضطراب و افسردگي ناشي از ترس غيرواقعي از مرگ و كاهش انرژي اجتماعي مي گردد بلكه ممكن است بر زندگي معنوي او نيز تاثيري ناكارآمد داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني مرد انجام شده است. در اين پژوهش 60 بيماربالاي 20 سال مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا (ع) و بيمارستان اميد شهر مشهد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.

اطلاعات از طريق هاي ي سلامت معنوي پولوتزين و اليسون، سياهه افسردگي بك و پرسش نامه اميد اشناي در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونt مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرديد. اين پژوهش از نوع همبستگي توصيفي است. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان سلامت معنوي در تمام بيماران متوسط و بالا بود بين ميزان معنويت و اميد به زندگي (p=.002( ارتباط معناداري وجود داشت و بين ميزان معنويت و افسردگي ارتباط منفي وجود داشت كه اين رابطه معنا داري نبود بين ميزان افسردگي و اميد به زندگي ارتباط معكوس معناداري (p=.001( وجود داشت با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه ضرورت تقويت بعد سلامت معنوي در اين بيماران حائز اهميت است چرا كه اين عامل با افزايش اميد و كاهش افسردگي ارتباط دارد. اين نكته كليدي در كشوري چون ايران كه با باورهاي فكري ، فرهنگي و مذهبي عجين است مي تواند با طراحي برنامه هاي مراقبتي - درماني براي اين بيماران مورد توجه قرار گيرد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  معنويت ، اميدبه زندگی ، افسردگی و بيمار سرطانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 430
نام نویسنده: توحيدمنش، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف: هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل خانوادگي موثر بر اختلال هويت جنسي جوانان و مشكلات اجتماعي و روانشناختي آنها در مشهد ميباشد، روش تحقيق مطالعه ي موردي و از طريق طرح مي باشد.

روش: جامعه ي آماري تمام افراد داراي اختلال هويت جنسي است كه عمل تغيير جنسيت را پشت سرگذاشته اند و نامشان در سازمان بهزيستي مشهد ثبت شده است. نمونه گيري از روش گلوله برفي صورت گرفت.

يافته ها: با توجه به ارتباط نظريات با موضوع تحقيق ، 5 فرضيه تدوين شد كه در پايان تحقيق 4 فرضيه را رد و تنها يكي از فرضيه ها اثبات شد و يافته ها نشان مي دهد كه در صورت تمايل والدين به داشتن فرزندي با جنس مخالف، احتمال بروز اختلال هويت جنسي و تمايل فرد براي رسيدن به جنسيت دلخواه والدين وجود خواهد داشت.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  جنس ، اختلال هويت جنسي ، تغييرجنسيت

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.