دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 233
نام نویسنده: ذبيحي، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

تحقيق حاضر به دنبال بررسي وضعيت سبك رهبري تحول آفرين در بين مديران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي و شناسايي مشكلات آن مي باشد تا بتواند به مديران در اتخاذ سبك رهبري مناسب كمك كند. اين تحقيق به روش پيمايشي و از طريق(آزمونهاي پارامتريك t تك نمونه اي و t دو نمونه اي مستقل) انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق معلمان و مديران  مدارس متوسطه پسرانه خراسان شمالي است كه با توجه به حجم نمونه به روش تصادفي خوشه اي- مرحله اي براي معلمان، برابر 279 نفر معلم و نمونه گيري تمام شماري براي مديران برابر26 نفر مدير تعيين شد. جهت پاسخ به سؤال اصلي اول و سؤالات فرعي از رهبري تحول آفرين توسط معلمان و جهت پاسخ به سؤال اصلي دوم از مصاحبه توسط مديران استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان کننده این است که میزان نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است و در کل رهبری تحول آفرین مدیران مدارس مقطع متوسطه پسرانه استان خراسان شمالي بیش از حد متوسط است. اما در مقایسه بین مدیران شهر و روستا، مدیران مدارس شهری بیشتر از مدیران مدارس روستایی دارای نفوذ آرمانی، تحریک فرهیختگی، الهام بخشي و ملاحظات فردي هستند و در رهبری تحول آفرین نیز مدیران مدارس شهر در حد بالاتری قرار دارند. در نهايت مشكلات و موانع اجراي رهبري تحول آفرين نيز: عدم آشنايي پيروان و مديران با سبك هاي رهبري جديد، عدم مسئوليت پذيري پيروان، پاداش هاي مشروط، تغيير مديران و عدم ارتباط رشته شغلي مديران با رشته تحصيلي آنان تشخيص داده شد.

 

فهرست مندرجات    منابع و ماخذ     نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود


>> کتابداری
شماره بازیابی: 106
نام نویسنده: ناصری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 345
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي چگونگي سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي (منوها) در وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از رويكرد كاربرمدار است. در اين راستا، 10 وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های ایران توسط 30 نفر دانشجوي ارشد و دكتري از جنبه ميزان منطقي بودن سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي، همچنين قابلیت درك کاربر و پیش­بینی­پذیري برچسب­های بکار رفته برای بازنمون اين مقوله­ها، ميزان تأثير عمق منو (تعداد مراحل يا لايه­هاي منو) بر كاهش پيش­بيني­پذيري، بر افزايش گم­شدگي و صرف زمان بيشتر كاربر براي پيدا كردن اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از چهار روش مختلف (مكاشفه­اي، تحليل ساختار، مرتب­سازي كارت­ها و مصاحبه نيمه­ساختار يافته) براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. نتايج حاكي از آن است كه وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از جنبه­هاي مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. مصاحبه با كاربران نيز اين يافته­ها را تأييد كرد. همچنين مشخص شد كه عمق منو زماني بر كاهش پيش­بيني­پذيري اقلام تحت منو و افزايش زمان براي پيدا كردن اقلام تحت منو تأثيرگذار است كه افزون بر استفاده از لايه­هاي زياد، اقلام نيز به درستي دسته­بندي نشده باشند و از برچسب­هاي خود توصيف و قابل درك برخوردار نباشند. با استفاده از روش مرتب­سازي كارتها، نگاه كاربران به دسته­بندي اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بخش نشان داد كه كاربران در انتخاب مقوله براي قرار دادن اقلام، ديدگاه متفاوتي از طراحان سايت دارند و برخي از اقلام را در دسته­هاي متفاوت از طراحان قرار مي­دهند.

 از ديگر روش­هاي بكار رفته تحليل ساختار وب­سايت­ها از نظر الگوهاي بكار رفته براي دسته­بندي اقلام بود، دستاوردهاي اين بررسي نشان داد از ميان پنج الگوي موجود (كاهشي، افزايشي، محدب، مقعر و ثابت)، ساختار مقوله­هاي وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران بيشتر از الگوي كاهشي و مقعري استفاده مي­كنند. استفاده از الگوي مقعري برخلاف ديگر الگوها باعث كاهش بروز خطاي انتخاب مي­شود و استفاده از الگوي كاهشي عدم قطعيت در منو را افزايش مي­دهد. در پايان، الگوي پيشنهادي توسط پژوهشگر براي درك بهتر و بيشتر سازماندهي اطلاعات (مقوله­ها و منوهاي) وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ارائه شده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سازماندهی مقوله­ های اطلاعاتی ، پيش­ بيني­ پذيری ، عمق سازماندهی ، قابليت درك برچسب ، وب­ سايت كتابخانه ­های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 232
نام نویسنده: لطف آبادي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی بیشتر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی و اثر جو سازمانی بر این رابطه در سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است.جامعه مورد پژوهش، تمامی کارمندان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی،که تعداد ایشان 206 نفر بود. نمونه مورد پژوهش ازمیان ایشان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. حجم این نمونه با توجه به جدول مورگان که تا حدودی در میزان حجم نمونه معتبر است، 85 نفر انتخاب شد. از میان  تعداد های توزیع شده، 80عدد آن باز گردانده شد. های مذکور از سه قسمت تشکیل شده بود، قسمت اول آن جو سازمانی لیتوین و استرینگر، قسمت دوم شناخت شغل جان واگنر و قسمت سوم رضایت شغلی اسمیت، بود. از آلفای کرونباخ برای پایایی  ابزارها وبرای روایی، از روایی محتوایی و برای اطلاعات توصیفی متغیرها از  روش همبستگی پیرسون ومیانگین و انحراف معیار و از رگرسیون چندگانه، برای تعیین رابطه ی متغیر ها با هم استفاده شد. پایایی ابزار جو سازمانی 0/81 و پایایی ابزار شناخت شغل 0/45 و ابزار رضایت شغلی 0/62 بدست آمد.  تمام متغیر ها با هم از جمله ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی با هم رابطه ای به دست نیامد. رابطه جو سازمانی و رضایت شغلی نیز باهم رابطه ای نداشتند. در نهایت اثر جو سازمانی بر رابطه ویژگی های شغلی و رضایت شغلی نیز نتوانست در این رابطه تاثیر بگذارد. این یافته ها نشان دادند که رابطه ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی نمی تواند بطور جامع و کامل بدون در نظر گرفتن جو سازمان، ملاحظه شود. غنی سازی شغلی برای بالا بردن ویژگیهای شغلی وقتی که مدیران از جو و محیط کارشان رضایت کافی نداشته باشند، مداخله ای مناسب است. بهبودکیفیت زندگی کاری مدیران و ایجاد برنامه هایی برای تقویت روابط همکاران با هم و با سرپرستانشان  و ایجاد تیم کاری از جمله پیشنهادات این مطالعه بوده است.

 

فهرست مندرجات    منابع ومأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: دعائي، حبيب اله
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 231
نام نویسنده: مشيريان فراحي، سيدموسي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

در اين تحقيق رفتار مديران با توجه به مؤلفه­ هاي عقلانيت در سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسلامي‌ايران در افق چشم انداز و مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت و ابتکار، منطقی بودن، اقتدارگرایی، انتقاد پذیری، گفتگو، و استدلال کردن است، توسط دبیران ارزيابي گردیده است، تا معلوم گردد رفتار آنان با وضعيت مطلوب چقدر فاصله دارد. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان و مديران مقطع راهنمايي پسرانه مدارس دولتي شهرستان نيشابور در سال تحصيلي 89-1388 هستند. جامعه آماري شامل تعداد300 نفر از دبیران مرد از مجموع 31 مدرسه راهنمايي پسرانه دولتی شهرستان نيشابور مي­باشد. از بين جامعه آماري، تعداد 169 نفر به عنوان آزمودني به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده­اند. چون در اين پژوهش به بررسي نظرات معلمان در مورد عملكرد مديران پرداخته شد، پژوهش از نوع توصیفی پيمايشي مي­باشد. در اين پژوهش، براي بررسی نظرات معلمان در مورد رفتار عقلاني مديران، از پرسش نامه ای مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت محقق ساخته که شامل 69 گویه است، استفاده شد. برای سنجش پایایی از ضریب آلفاي كرانباخ استفاده شده است که مقدار این ضریب در مورد هر یک از مولفه های عقلانیت بدین صورت به دست آمده است: تعقل و تفکر 0/92، خلاقیت 0/96، انتقاد پذیری 0/93، استدلال کردن0/83، منطقی بودن 0/89، تفکر انتقادی 0/92، گفت و گو0/92 و اقتدار گرایی 0/75، که همه مقادیر مؤید پایایی  می باشد.  تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. تحليل توصيفي داده هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي نظیر جداول فراواني، ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار، واریانس، كمترين مشاهده و بيشترين مشاهده انجام می شود و در بخش استنباطی با استفاده از آزمونهای آماری مناسب به بررسي فرضيه هاي پژوهش پرداخته شده است. تحليل يافته­ ها نشان داد که به طور کلی از دیدگاه معلمان، رفتار عقلانی مدیران بالاتر از حد متوسط می باشد. سابقه خدمت و تحصیلات معلمان بر دیدگاه آنان در مورد رفتار عقلانی مدیر تأثیر نمی گذارد. همچنین میانگین نمره مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر از دیدگاه معلمان یکسان نیست و در میان مؤلفه های رفتار عقلانی مدیر، شاخص خلاقیت و ابتکار با میانگین2/64 در پایین ترین مرتبه و شاخص منطقی بودن با میانگین 3/10 در بالاترین مرتبه قرار دارد.


فهرست مندرجات      فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تربيت ، اهداف عقلانی ، رفتار مدیران ، نيشابور


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 230
نام نویسنده: سيفي زاده، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی فرهنگ سازمانی و سرمایه روان­شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. جامعه آماری این پژوهش، تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد، که در سال 1390مشغول به فعالیت هستند. نمونه پژوهش شامل 173 نفراز کارکنان اداری است که با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی پنج فرضیه و سه سؤال می پردازد. داده­های پژوهش با استفاده از فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و سرمایه روان­شناختی لوتانز(2007) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید.  نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی می تواند سرمایه روانشناختی کارکنان را پیش بینی کند. و بین ابعاد فرهنگ سازمانی؛ درگیر شدن درکار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت با سرمایه روان شناختی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بعد سازگاری در پیش بینی سطح سرمایه روان شناختی کارکنان سهیم است. وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس برداشت کارکنان در حدّ متوسطی است و سطح سرمایه روان­شناختی کارکنان در حد ّ بالایی است.     

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، سرمايه روانشناختي ، مدل دنیسون


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 229
نام نویسنده: يغمايي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

به سبب اهميت همه جانبه‌اي كه اثر بخشي نقش دارد چگونگي توجيه و يا تغيير انتظارات مربوط به نقش نيز از اهميت برخوردار است. تحقيق پيمايشي حاضر به منظور بررسي انتظارات نقش مدير از ديدگاه مديران دبيران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقايسه آن با عملكرد فعلي مديران صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، دبيران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشكيل مي‌دهند نمونه شامل 12مدير د ر12دبيرستان متوسطه نظري 100معلم در رشته‌هاي مختلف در دبيرستانهاي نظري و 284 دانش آموز سال سوم متوسطه نظري در 12 كلاس در رشته‌هاي رياضي، تجربي و انساني مي‌باشند كه مديران با روش سرشماري، دبيران نمونه گيري در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق سه پرسش‌نامه محقق ساخته براي سه گروه مي‌باشند. پرشسنامه مديران و دبيران در شش مقوله آموزش و تدريس، امور كاركنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسيهلات و تجهيزات، امور اداري و مالي و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداري و مالي حذف گرديده است. نتايج نشان داد كه مديران و دبيران با اهميت وظايف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهميت وظايف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تاييد نكرده ولي چهار مقوله ديگر را تاييد كردند. همچنين مديران و دبيران انجام وظايف به ميزان لازم توسط مدير در هر شش مقوله را تاييد كرد. در حالي كه دانش آموزان در هيچ يك از مقولات انجام وظايف توسط مدير را تاييد نكردند. در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد بين انتظارات مديران و دبيران از نقش مدير، و ميزان انجام وظايف تفاوتي وجود ندارد در حالي كه بين انتظارات دانش آموزان از نقش مدير وميزان انجام وظايف توسط مدير تفاوت معنادار است. همچنين در مقايسه بين ادراكات مديران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعي دانش آموزان مشخص شد كه مديران در چهار مقوله اول ادراك درستي از انتظارات دانش آموزان دارند ولي در مقوله آخر يعني امور دانش آموزان ادراك آنها كافي نيست . بالاخره اينكه بين انتظار گروه دانش‌آموزان با مديران در تمام مقولات به جز امور كاركنان و  بين انتظارات دانش‌آموزان با دبيران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

   فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انتظار نقش ، وظايف مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 227
نام نویسنده: صالحی، منيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

 

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و انگیزش تحقیق آنها از طریق یک الگوی علًی است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. . های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی، انگیزش پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اغلب مولفه های خودکارآمدی پژوهشی (خودکارآمدی مفهوم پردازی، خودکارآمدی روش و اجرا، خودکارآمدی مهارت و تبحر، خودکارآمدی گزارش نویسی، خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در پژوهش کیفی و اخلاق)، انگیزش پژوهشی (انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی عوامل موثر بر خودکارآمدی (تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش) دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/05). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش و انگیزش پژوهشی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی پژوهشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و انگیزش پژوهشی به خوبی از طریق خودکارآمدی پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی پیش بینی و نبیین شده است (RSMEA=00/067) ,(NNFI= 0/90) . اکثر  ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی  نیز معنادار بود (p<0/01)

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، پژوهش ، انگیزش ، دانشجوی دکتری ، عوامل موثر بر خودکارآمدی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: حسين آبادی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی انسان گرا یا نه بر سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم زندانیان و تعیین سهم افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم در بهبود سلامت روان آن‌ها بود. بدین منظور 45 نفر زندانی مرد که در محدوده سنی 47-22 سال قرار داشتند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی، کنترل نما و لیست انتظار قرار گرفتند. اثرات تفاوت آزمودنی‌های گروه‌های سه‌گانه از نظر: سن، میزان تحصیلات، تعداد سابقه و میزان تحمل حبس به وسیله آزمون‌های آماری مناسب کنترل شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش(درمان) 15 جلسه درمان گروهی به شیوه وجودی انسان گرایانه دریافت کردند و به آزمودنی‌های گروه کنترل نما 15 جلسه آموزش زبان انگلیسی مقدماتی ارائه شد. تمام آزمودنی‌ها مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت، نسخه سوم آزمون عاطفه خود آگاه(TOSCA ) و سلامت روانی GHQ-28 را قبل و پس از ارائه متغیر مستقل پر کردند. نمونه نهایی به علت آزادی 2 نفر از اعضای نمونه به 43 نفر تقلیل یافت. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که آزمودنی‌هایی که درمان دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر آزمودنی‌ها بهبودی بیشتری در سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم نشان دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم 34 درصد از واریانس بهبود سلامت روان زندانیان را تبیین می‌کرد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که گروه درمانی به شیوه وجودی انسان گرایانه توانایی بهبود سلامت روان، عزت نفس و کاهش احساس شرم زندانیان را دارد

 

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: حسن آبادی، حسین
کلید واژه ها:  سلامت روان ، عزت نفس ، احساس شرم ، زندانيان ، گروه درمانی وجودی انسان‌گرايانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: سميعي فرد، مهسا
نویسنده دوم: قدم خير، ميترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت رنج رواني در 60 بيمار مبتلا به سرطان تازه تشخيص داده شده بود كه از تعداد 31 نفر را مردان (55%) مراجعه كننده به بيمارستان اميد مشهد تشكيل دادند. اين آزمودني‌ها به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.  براي بررسي از دو رنج عاطفي و سلامت عمومي استفاده شد.  فرضيه هاي پژوهش عبارت بودند از بررسي تاثير اضطراب و افسردگي بر روي مولفه هاي هاي سلامت عمومي و رنج عاطفي، .بررسي ميزان تاثير مولفه رنج عاطفي برسطح سلامت عمومي و بررسي ميزان تاثير مولفه هاي مشكلات بدني از رنج عاطفي و مشكلات جسمي از سلامت عمومي مي باشند.  نتایج نشان داد که افسردگي نیز در بين زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد. اضطراب بر روي مشكلات بدني و همچنین مشكلات بدني نيز بر اضطراب تاثيرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که مشكلات جسمي بر رنج عاطفي تاثير داشته است.   در جمع بندی نتایج می توان به این نتیجه اشاره نمود که تاثير رنج عاطفي بر پيشرفت سرطان حائز اهمیت است.

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رنج عاطفي ، سرطان ، سلامت عمومي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 462
نام نویسنده: تقی زاده، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی سبک های شناختی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی پسران سال اول دبیرستان ناحیه تبادکان مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان های دولتی منطقه تبادکان تشکیل می دهد از این جامعه تعداد 263 نفر آزمودنی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند سپس سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی به آنان ارائه و داده ها جمع آورری گردید.

داده‌ها با روش آماری همبستگی، آزمون تی برای دو گروه مستقل و رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی ریاضی پیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت ریاضی دارد. بين ميزان خود کارآمدی ریاضی دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه تفاوت معناداری وجود دارد بدین صورت که صورت دانش آموزاني كه سبك شناختي ناوابسته به زمينه دارند، ميزان خود کارآمدی ریاضی بيشتري را گزارش کرده‌اند. همچنین بين نمره‌ی اهداف تبحري دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه تفاوت معناداري وجود دارد، بدين صورت كه دانش آموزان با سبك شناختي ناوابسته به زمينه نمره‌ی اهداف تبحري بيشتري دارند. همچنين بين نمره‌ی اهداف اجتنابي دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه  تفاوت معناداري وجود دارد، بدين صورت كه دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه نمره‌ی اهداف اجتنابي بيشتري دارند. اهداف تبحری با خودکارآمدی ریاضی رابطه معنادار دارد. - بين ميزان خودکارآمدی و نمره ي هدف رویکردي ارتباط معناداري در جهت مستقيم وجود دارد- بين ميزان خودکارآمدی و نمره ي هدف اجتنابي ارتباط معناداري در جهت معكوس وجود دارد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيری  فاقد

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبك هاي شناختي ، اهداف پيشرفت ، خودكار آمدي رياضي ، پيشرفت رياضي

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788899091929394104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.