دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141516171727374757677787980818283848586878889909192939495105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 229
نام نویسنده: يغمايي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

به سبب اهميت همه جانبه‌اي كه اثر بخشي نقش دارد چگونگي توجيه و يا تغيير انتظارات مربوط به نقش نيز از اهميت برخوردار است. تحقيق پيمايشي حاضر به منظور بررسي انتظارات نقش مدير از ديدگاه مديران دبيران و دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شاهرود و مقايسه آن با عملكرد فعلي مديران صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، دبيران و دانش‌آموزان دوره متوسطه تشكيل مي‌دهند نمونه شامل 12مدير د ر12دبيرستان متوسطه نظري 100معلم در رشته‌هاي مختلف در دبيرستانهاي نظري و 284 دانش آموز سال سوم متوسطه نظري در 12 كلاس در رشته‌هاي رياضي، تجربي و انساني مي‌باشند كه مديران با روش سرشماري، دبيران نمونه گيري در دسترس و دانش‌آموزان نمونه گيري خوشه‌اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق سه پرسش‌نامه محقق ساخته براي سه گروه مي‌باشند. پرشسنامه مديران و دبيران در شش مقوله آموزش و تدريس، امور كاركنان، روابط مدرسه با اجتماع،‌ امور ساختمان تسيهلات و تجهيزات، امور اداري و مالي و امور دانش آموزان بود امادر پرسش‌نامه دانش‌آموزان مقوله امور اداري و مالي حذف گرديده است. نتايج نشان داد كه مديران و دبيران با اهميت وظايف در همه مقوله‌ها موافق‌اند دانش آموزان اهميت وظايف در مقوله روابط مدرسه با اجتماع را تاييد نكرده ولي چهار مقوله ديگر را تاييد كردند. همچنين مديران و دبيران انجام وظايف به ميزان لازم توسط مدير در هر شش مقوله را تاييد كرد. در حالي كه دانش آموزان در هيچ يك از مقولات انجام وظايف توسط مدير را تاييد نكردند. در يافته‌هاي پژوهش مشخص شد بين انتظارات مديران و دبيران از نقش مدير، و ميزان انجام وظايف تفاوتي وجود ندارد در حالي كه بين انتظارات دانش آموزان از نقش مدير وميزان انجام وظايف توسط مدير تفاوت معنادار است. همچنين در مقايسه بين ادراكات مديران از انتظارت دانش آموزان با انتظارات واقعي دانش آموزان مشخص شد كه مديران در چهار مقوله اول ادراك درستي از انتظارات دانش آموزان دارند ولي در مقوله آخر يعني امور دانش آموزان ادراك آنها كافي نيست . بالاخره اينكه بين انتظار گروه دانش‌آموزان با مديران در تمام مقولات به جز امور كاركنان و  بين انتظارات دانش‌آموزان با دبيران در تمام مقوله‌ها به جز آموزش و تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

   فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انتظار نقش ، وظايف مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 227
نام نویسنده: صالحی، منيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

 

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و انگیزش تحقیق آنها از طریق یک الگوی علًی است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. . های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی، انگیزش پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اغلب مولفه های خودکارآمدی پژوهشی (خودکارآمدی مفهوم پردازی، خودکارآمدی روش و اجرا، خودکارآمدی مهارت و تبحر، خودکارآمدی گزارش نویسی، خودکارآمدی آماری و تحلیلی، خودکارآمدی در پژوهش کیفی و اخلاق)، انگیزش پژوهشی (انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی عوامل موثر بر خودکارآمدی (تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش) دو به دو با هم همبستگی دارند (p<0/05). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش و انگیزش پژوهشی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی پژوهشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و انگیزش پژوهشی به خوبی از طریق خودکارآمدی پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی پیش بینی و نبیین شده است (RSMEA=00/067) ,(NNFI= 0/90) . اکثر  ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی  نیز معنادار بود (p<0/01)

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، پژوهش ، انگیزش ، دانشجوی دکتری ، عوامل موثر بر خودکارآمدی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: حسين آبادی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی انسان گرا یا نه بر سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم زندانیان و تعیین سهم افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم در بهبود سلامت روان آن‌ها بود. بدین منظور 45 نفر زندانی مرد که در محدوده سنی 47-22 سال قرار داشتند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی، کنترل نما و لیست انتظار قرار گرفتند. اثرات تفاوت آزمودنی‌های گروه‌های سه‌گانه از نظر: سن، میزان تحصیلات، تعداد سابقه و میزان تحمل حبس به وسیله آزمون‌های آماری مناسب کنترل شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش(درمان) 15 جلسه درمان گروهی به شیوه وجودی انسان گرایانه دریافت کردند و به آزمودنی‌های گروه کنترل نما 15 جلسه آموزش زبان انگلیسی مقدماتی ارائه شد. تمام آزمودنی‌ها مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت، نسخه سوم آزمون عاطفه خود آگاه(TOSCA ) و سلامت روانی GHQ-28 را قبل و پس از ارائه متغیر مستقل پر کردند. نمونه نهایی به علت آزادی 2 نفر از اعضای نمونه به 43 نفر تقلیل یافت. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که آزمودنی‌هایی که درمان دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر آزمودنی‌ها بهبودی بیشتری در سلامت روان، عزت نفس و احساس شرم نشان دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که افزایش عزت نفس و کاهش احساس شرم 34 درصد از واریانس بهبود سلامت روان زندانیان را تبیین می‌کرد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که گروه درمانی به شیوه وجودی انسان گرایانه توانایی بهبود سلامت روان، عزت نفس و کاهش احساس شرم زندانیان را دارد

 

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: حسن آبادی، حسین
کلید واژه ها:  سلامت روان ، عزت نفس ، احساس شرم ، زندانيان ، گروه درمانی وجودی انسان‌گرايانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: سميعي فرد، مهسا
نویسنده دوم: قدم خير، ميترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه وضعيت رنج رواني در 60 بيمار مبتلا به سرطان تازه تشخيص داده شده بود كه از تعداد 31 نفر را مردان (55%) مراجعه كننده به بيمارستان اميد مشهد تشكيل دادند. اين آزمودني‌ها به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند.  براي بررسي از دو رنج عاطفي و سلامت عمومي استفاده شد.  فرضيه هاي پژوهش عبارت بودند از بررسي تاثير اضطراب و افسردگي بر روي مولفه هاي هاي سلامت عمومي و رنج عاطفي، .بررسي ميزان تاثير مولفه رنج عاطفي برسطح سلامت عمومي و بررسي ميزان تاثير مولفه هاي مشكلات بدني از رنج عاطفي و مشكلات جسمي از سلامت عمومي مي باشند.  نتایج نشان داد که افسردگي نیز در بين زنان و مردان تفاوت معنی داری نشان داد. اضطراب بر روي مشكلات بدني و همچنین مشكلات بدني نيز بر اضطراب تاثيرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که مشكلات جسمي بر رنج عاطفي تاثير داشته است.   در جمع بندی نتایج می توان به این نتیجه اشاره نمود که تاثير رنج عاطفي بر پيشرفت سرطان حائز اهمیت است.

 

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رنج عاطفي ، سرطان ، سلامت عمومي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 462
نام نویسنده: تقی زاده، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی سبک های شناختی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی پسران سال اول دبیرستان ناحیه تبادکان مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان های دولتی منطقه تبادکان تشکیل می دهد از این جامعه تعداد 263 نفر آزمودنی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند سپس سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی به آنان ارائه و داده ها جمع آورری گردید.

داده‌ها با روش آماری همبستگی، آزمون تی برای دو گروه مستقل و رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان سبک های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی ریاضی پیشترین سهم را در پیش بینی پیشرفت ریاضی دارد. بين ميزان خود کارآمدی ریاضی دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه تفاوت معناداری وجود دارد بدین صورت که صورت دانش آموزاني كه سبك شناختي ناوابسته به زمينه دارند، ميزان خود کارآمدی ریاضی بيشتري را گزارش کرده‌اند. همچنین بين نمره‌ی اهداف تبحري دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه تفاوت معناداري وجود دارد، بدين صورت كه دانش آموزان با سبك شناختي ناوابسته به زمينه نمره‌ی اهداف تبحري بيشتري دارند. همچنين بين نمره‌ی اهداف اجتنابي دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه و ناوابسته به زمينه  تفاوت معناداري وجود دارد، بدين صورت كه دانش آموزان با سبك شناختي وابسته به زمينه نمره‌ی اهداف اجتنابي بيشتري دارند. اهداف تبحری با خودکارآمدی ریاضی رابطه معنادار دارد. - بين ميزان خودکارآمدی و نمره ي هدف رویکردي ارتباط معناداري در جهت مستقيم وجود دارد- بين ميزان خودکارآمدی و نمره ي هدف اجتنابي ارتباط معناداري در جهت معكوس وجود دارد.

 

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيری  فاقد

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبك هاي شناختي ، اهداف پيشرفت ، خودكار آمدي رياضي ، پيشرفت رياضي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 105
نام نویسنده: محمودی توپكانلو، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو و یک سیاهه وارسی بود. اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس ناهاپیت و گوشال((Nahapiet and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. دوم و سیاهه وارسی، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی "سن" و "مدرک تحصیلی" با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را میزان اجرای مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه اجتماعی شناختی ، سرمايه اجتماعی رابطه ای ، سرمايه اجتماعی ساختاری ، كتابخانه های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 225
نام نویسنده: كاظمي، ثريا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

در پ‍‍ژوهش حاضر تلاش شد تا وضعيت هويت سازماني در دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با خود-كارآمدي آنها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمي و با روش پيمايشي انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال تحصيلي 89-88 در بر­مي­گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه فردوسي 1024 نفر ودر دانشگاه آزاد اسلامي 718 نفر بوده است. نمونه­ گيري در اين پژوهش به روش تصادفي طبقه اي انجام شد. نمونه به حجم

230 نفر از جامعه انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از دو هويت سازماني آشفورث و مائل

(1992) و خود-كارآمدي عمومي شرر (1982) استفاده شد. پايايي و روايي هويت سازماني با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تأييد قرار گرفت. پايايي خود-كارآمدي عمومي شرر نيز به روش آلفاي كرونباخ و روايي سازه تأييد شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون­هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگي پيرسون، مقايسه دو ميانگين مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه بين هويت سازماني و خود-كارآمدي رابطه معناداري وجود ندارد، همچنين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در اين دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت معناداري نداشتند.

 

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هويت سازماني ، خود-كارآمدي ، مديران دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 224
نام نویسنده: اسلاميان، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا" نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

فهرست مطالب      فهرست منابع و مأخذ       نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تدريس ، كليات ، سازماندهي فعاليت هاي ياددهي ، يادگيري ، تمهيدات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 223
نام نویسنده: بهالگردي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی بر جهت گیری های برنامه درسی است. برای این منظور دو نمونه شامل 271 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد و 38 نفر از دست اندر کاران وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، های جهت گیری های برنامه درسی و باورهای معرفت شناختی را تکمیل نمودند. روش این پژوهش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی بین معلمان و دست اندرکاران تفاوت معناداری وجود دارد: معلمان به طور معناداری در مقایسه با دست اندرکاران گرایش بیشتری به باورهای خام دارند . هم چنین میانگین نمره جهت گیری های برنامه درسی معلمان به جز در جهت گیری انسان گرایی به طور معناداری از دست اندرکاران بیشتر است. اجرای آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که تفاوت معناداری بین افراد با باورهای خام و پیچیده، در خصوص جهت گیری های برنامه درسی وجود دارد؛ بدین صورت که افراد با باورهای خام تمایل بیشتری به جهت گیری عقل گرایی آکادمیک و رفتاری دارند و افراد با باورهای پیچیده گرایش بیشتری به جهت گیری فرایندهای شناختی دارند. تفاوت معناداری بین دو گروه باورهای خام و پیچیده در سایر جهت گیری ها مشاهده نشد.

فهرست مطالب   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت گيري برنامه درسي ، جهت گيري انسانگرايي ، جهت گيري شناختي ، جهت گيري عقل گرايي آكادميك ، جهت گيري بازسازي اجتماعي ، جهت گيري رفتاري ، باورهاي معرفت شناختي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 222
نام نویسنده: مهدوي شكيب، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

         این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران مدارس ابتدایی شهر نیشابور تهیه و تدوین شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی شهر نیشابور و همکاران آنان در سال تحصیلی(معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی)1390- 1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از اداره آموزش و پرورش نیشابور 1027 نفر می­باشند که 72 مدیر مدرسه به روش سرشماری و 270 نفر از همکاران مدیر در مدارس به روش انتخاب تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (1992) و  سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985)، بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب 92/. و 98/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته، و آزمون میانگین برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: 1) مدیران مدارس به ترتیب در سبک­های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی نسبت به دیگر سبک­های تفکر، نمره بالاتری را کسب کردند؛ 2) مدیران مدارس در شاخص­های رهبری تحولی در دو شاخص انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی نمره بالاتری را کسب نمودند؛ 3) در این مطالعه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد؛ 4) نتایج مربوط به سؤالات فرعی پژوهش نشان داد که بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به سبک­های تفکر غالب تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد؛ اما بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به شاخص­های رهبری تفاوت معنادار وجود داشت. ضمن آنکه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی با سن مدیران رابطه معناداری مشاهد نشد.

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سبك تفكر ، مدير ، سبك رهبري تحولي ، مدرسه ابتدايي

<   111213141516171727374757677787980818283848586878889909192939495105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.