دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141516171727374757677787980818283848586878889909192939495105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 105
نام نویسنده: محمودی توپكانلو، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو و یک سیاهه وارسی بود. اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس ناهاپیت و گوشال((Nahapiet and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. دوم و سیاهه وارسی، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی "سن" و "مدرک تحصیلی" با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را میزان اجرای مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه اجتماعی شناختی ، سرمايه اجتماعی رابطه ای ، سرمايه اجتماعی ساختاری ، كتابخانه های دانشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 225
نام نویسنده: كاظمي، ثريا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

در پ‍‍ژوهش حاضر تلاش شد تا وضعيت هويت سازماني در دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با خود-كارآمدي آنها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نوع کمي و با روش پيمايشي انجام شد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه فردوسي و دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال تحصيلي 89-88 در بر­مي­گرفت كه تعداد آنها در دانشگاه فردوسي 1024 نفر ودر دانشگاه آزاد اسلامي 718 نفر بوده است. نمونه­ گيري در اين پژوهش به روش تصادفي طبقه اي انجام شد. نمونه به حجم

230 نفر از جامعه انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از دو هويت سازماني آشفورث و مائل

(1992) و خود-كارآمدي عمومي شرر (1982) استفاده شد. پايايي و روايي هويت سازماني با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ و نظر اساتيد و محققان رشته مديريت مورد تأييد قرار گرفت. پايايي خود-كارآمدي عمومي شرر نيز به روش آلفاي كرونباخ و روايي سازه تأييد شد. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون­هاي آماري مقايسه ميانگين با يك ارزش ثابت، همبستگي پيرسون، مقايسه دو ميانگين مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه بين هويت سازماني و خود-كارآمدي رابطه معناداري وجود ندارد، همچنين دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در اين دو مؤلفه با یکدیگر تفاوت معناداري نداشتند.

 

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هويت سازماني ، خود-كارآمدي ، مديران دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 224
نام نویسنده: اسلاميان، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق فرایند تدريس در درس دین و زندگی پایه سوم متوسطه شهر مشهد با كتاب راهنمای تدریس مي باشد.روش تحقيق حاضر تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جمعيت مورد مطالعه پژوهش حاضر كليه دبيران درس دین و زندگی در پايه سوم متوسطه ي ناحیه (2) شهر مشهد مي باشند كه در سال تحصيلي 90-1389 در 9 دبيرستان مدرسه موجود در این ناحیه مشغول به تدريس بوده اند كه براي نمونه گيري از روش سرشماري استفاده شده است.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از فرم چک لیست مشاهده و فرم مصاحبه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل اطلاعات چک لیست مشاهده از محاسبه درصد انجام دستورالعمل كتاب راهنماي تدريس در هریک از گویه ها از لحاظ اجراکردن یا اجرا نکردن آن گویه خاص استفاده شد و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه ها در ارتباط با مولفه هاي كليات و تمهيدات درهریک از سئوالات،  از لحاظ پاسخ درست یا نادرست دبيران در پاسخ به سئوالات، استفاده شد.همچنين براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه با دبيران در ارتباط با میزان آگاهی و استفاده ی آنها از فرایند تدريس توصیه شده درکتاب راهنمای تدریس و میزان مطلوبیت فرایند تدريس توصيه شده در كتاب راهنماي تدريس،از روش تحليل كمي و كيفي استفاده شد. نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه: میزان انطباق فعالیت های دبیران در ارتباط با مولفه کلیات و تمهيدات موضوعات دروس دین و زندگی با  توصيه هاي کتاب راهنمای تدریس در هیچ از موارد در حد مطلوبی نبوده است،میزان انطباق  فعالیت های دبیران و مشارکت دانش آموزان در بخش مربوط به سازماندهي فعاليت هاي ياددهي- يادگيري با توصيه هاي كتاب راهنماي تدريس در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است.اکثر دبیران اظهار داشته اند که آگاهی،تسلط و استفاده آنها در ارتباط با  کتاب راهنمای تدریس بسیار کم می باشد. همچنين تقریبا" نیمی از دبیران (46 درصد) توصیه های ارایه شده در کتاب راهنمای تدریس را بسیار کاربردی و مفید می دانستند،15/5درصد دبيران محتوای این کتاب را کاربردی و مفید نمی دانستند و بقیه دبیران(38/5 درصد) از میزان مطلوبیت محتوای کتاب راهنمای تدریس به دلیل عدم آگاهی از محتوای کتاب اظهار بی اطلاعی کردند.

فهرست مطالب      فهرست منابع و مأخذ       نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تدريس ، كليات ، سازماندهي فعاليت هاي ياددهي ، يادگيري ، تمهيدات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 223
نام نویسنده: بهالگردي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی بر جهت گیری های برنامه درسی است. برای این منظور دو نمونه شامل 271 نفر از معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد و 38 نفر از دست اندر کاران وکارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، های جهت گیری های برنامه درسی و باورهای معرفت شناختی را تکمیل نمودند. روش این پژوهش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در باورهای معرفت شناختی و جهت گیری های برنامه درسی بین معلمان و دست اندرکاران تفاوت معناداری وجود دارد: معلمان به طور معناداری در مقایسه با دست اندرکاران گرایش بیشتری به باورهای خام دارند . هم چنین میانگین نمره جهت گیری های برنامه درسی معلمان به جز در جهت گیری انسان گرایی به طور معناداری از دست اندرکاران بیشتر است. اجرای آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که تفاوت معناداری بین افراد با باورهای خام و پیچیده، در خصوص جهت گیری های برنامه درسی وجود دارد؛ بدین صورت که افراد با باورهای خام تمایل بیشتری به جهت گیری عقل گرایی آکادمیک و رفتاری دارند و افراد با باورهای پیچیده گرایش بیشتری به جهت گیری فرایندهای شناختی دارند. تفاوت معناداری بین دو گروه باورهای خام و پیچیده در سایر جهت گیری ها مشاهده نشد.

فهرست مطالب   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت گيري برنامه درسي ، جهت گيري انسانگرايي ، جهت گيري شناختي ، جهت گيري عقل گرايي آكادميك ، جهت گيري بازسازي اجتماعي ، جهت گيري رفتاري ، باورهاي معرفت شناختي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 222
نام نویسنده: مهدوي شكيب، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

         این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران مدارس ابتدایی شهر نیشابور تهیه و تدوین شد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دولتی دوره ابتدایی شهر نیشابور و همکاران آنان در سال تحصیلی(معلمین و معاونین آموزشی و پرورشی)1390- 1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از اداره آموزش و پرورش نیشابور 1027 نفر می­باشند که 72 مدیر مدرسه به روش سرشماری و 270 نفر از همکاران مدیر در مدارس به روش انتخاب تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر (1992) و  سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985)، بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب 92/. و 98/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته، و آزمون میانگین برای گروههای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق نشان دادند که: 1) مدیران مدارس به ترتیب در سبک­های تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی نسبت به دیگر سبک­های تفکر، نمره بالاتری را کسب کردند؛ 2) مدیران مدارس در شاخص­های رهبری تحولی در دو شاخص انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی نمره بالاتری را کسب نمودند؛ 3) در این مطالعه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد؛ 4) نتایج مربوط به سؤالات فرعی پژوهش نشان داد که بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به سبک­های تفکر غالب تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد؛ اما بین مدیران مرد و مدیران زن در نزدیکی به شاخص­های رهبری تفاوت معنادار وجود داشت. ضمن آنکه بین سبک­های تفکر و سبک رهبری تحولی با سن مدیران رابطه معناداری مشاهد نشد.

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سبك تفكر ، مدير ، سبك رهبري تحولي ، مدرسه ابتدايي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 221
نام نویسنده: ماشاالهي نژاد، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسي جايگاه آموزش محيط زيست در كتاب­هاي درسي علوم دوره ابتدايي است. برای اجرای این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف­های آن، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در اين راستا، محتوای کتاب­هاي درسي علوم دوره ابتدایی که شامل مضامين و تصاویر می­باشد، طبقه بندی شد. سپس استانداردهای آموزش محیط زیست بر اساس ابعاد ویسکانسین که شامل مهارت­های پرسش و تحلیل، دانش فرایندها و سیستم­های طبیعی، بررسی موضوعات زیست محیطی، مهارت­های عمل و تصمیم گیری و مسؤولیت شهروندی و مدنی بود، مورد بررسی قرار گرفت. قلمرو این پژوهش، شامل تمام محتوای   کتاب­های علوم دوره ابتدایی مصوب وزارت آموزش و پرورش بود كه توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب­های درسی منتشر و در سال تحصیلی 1390-1389 دارای اعتبار بوده است. در این پژوهش، جملات و مضامين و تصاویر دروس، مورد مطالعه قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که توجه به آموزش محیط زیست در متن، به ترتیب در کتاب­هاي پایه پنجم، چهارم، سوم، دوم و اول بوده است. هم­چنین در قسمت تصاویر نیز، بیشترین توجه به آموزش محیط زیست به ترتیب مربوط به کتاب­هاي پایه سوم، اول، چهارم، پنجم و دوم بوده است. استفاده از جملات و تصاویر برای آموزش محیط زیست در کتاب­های درسی و انتظار صاحب­نظران از استعمال این واحدها برای آموزش محیط زیست در پایه­های مختلف و مبتنی بر سطح تفکر یادگیرنده­ها، از یافته ....­های دیگر این پژوهش بود.

 

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  استاندارهاي آموزش محيط زيست ويسكانسين ، آموزش محيط زيست ، كتاب علوم ، دوره ابتدايي ، برنامه درسي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 220

نام نویسنده: دهقان، سيده مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

در دنیای پر چالش کنونی، سازمان ها به منظور رقابت در صحنه ی جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار

گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد و می تواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد. كار كردن در شرايط پيچيده و رقابتي، ويژگي بنيادي سازمان هاي آموزشي از جمله دانشگاه هاست. کارکنان دانشگاهی، می توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت دانشگاه خود ایفا کنند. آنان با رفتارهای نوع دوستانه و جوانمردانه، همراه با ادب و مهربانی وحس وظیفه شناسی (ابعاد رفتار شهروندی سازمانی) به افزایش کیفیت در دانشگاه کمک موثری خواهند کرد. متغیرهای شغلی از عوامل موثر بر کارکردهای منابع انسانی است، بر اين اساس انتظار می رود که اگر کار به طور مشخص با توجه به ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، اهميت وظيفه، هويت وظيفه، استقلال و بازخورد) طراحی شود، کارکنان احساس مسئولیت وآگاهی از نتایج خواهند کرد. این پاسخ های خوشایند روانی به پیامدهای کاری و نوعی نتایج شخصی خواهد انجامید. انتظار مي رود در کارکنان انگیزه بیشتری ايجاد شودو آن ها به حمایت از سازمان خود، کمک به همکاران، افزایش عملکرد شغلی و انجام وظایفی فراتر از شرح وظایف خود، تمایل بیشتری نشان دهند.

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني  با ويژگي هاي شغلي كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفته است. نمونه آماري شامل 313 تن از كاركنان دانشگاه است که به روش سهميه اي انتخاب شده‌اند.  در تحقيق حاضر كه به روش همبستگي انجام گرفت، براي اندازه گيري هر كدام از متغيرهاي فوق از های رفتار شهروندي سازماني و ويژگي هاي شغلي استفاده شده است. در اين تحقيق داده هاي جمع آوري شده از ها، جهت تعيين نتايج به دست آمده در باره سه سؤال اصلي و شش سؤال فرعي، با استفاده ازنرم افزار  spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مهمترین يافته هاي تحقيق نشان داد كه : 1) رفتار شهروندي سازماني از طريق ويژگي هاي شغلي قابل پيش بيني است و بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال و اهميت وظيفه رابطه وجود دارد؛ 2) در همه ابعاد ويژگي هاي شغلي به جز استقلال، نمره به دست آمده نمونه تحقیق بالاتر از میانگین ممکن بود ؛ 3) وضعيت رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه فردوسی در وضعيت مطلوبي قرار دارد؛ 4) نمره رفتار شهروندي سازماني كاركنان  زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند؛ 5) رابطه معنی‌داری بین نمره میزان انطباق رفتار كاركنان با رفتار شهروندي سازماني  و سن آنان وجود ندارد؛ 6) تفاوتی بین كاركنان مدارک تحصیلی مختلف در انطباق رفتار با رفتار شهروندي وجود ندارد؛ 7) انطباق ويژگي هاي شغلي  كاركنان با مدل ويژگي هاي شغلي بر حسب تحصيلات آنان به جز در بعد استقلال تفاوت معنی‌داری را نشان نداد ؛ 8)  تفاوتی بین كاركنان مرد و زن در انطباق ويژگي هاي شغلي وجود ندارد9)بين ابعاد ويژگي هاي شغلي با برخي از مولفه هاي رفتار شهروند سازماني (نزاكت وآداب اجتماعي )رابطه و با ساير آنها وجود ندارد

فهرست مندرجات    منابع ومآخذ       نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  رفتارشهروند سازماني ، ويژگي شغلي ، كاركنان ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 219
نام نویسنده: رئيسي نافچي، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

  ارزشیابی فعالیت­های آموزشی تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت آموزش دارد و این مستلزم آن است که یک ارزشیابی مناسب با توجه به نوع فعالیت آموزشی، ماهیت فراگیران و سایر شرایط صورت گیرد. از آنجایی که ارزشیابی اثربخشی یکی از ابعاد مهم ارزشیابی است، تحقیق حاضر به بررسی این نوع ارزشیابی در دوره­ آموزشی کنترل کیفیت نظری و عملی کارخانه نیروگستران خراسان با توجه به الگوی کرک پاتریک پرداخته است. از منظر طرح تحقيق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات آزمایشی قرار می­گیرد. از میان طرح­های آزمایشی از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. داده­ها از دو گروه مورد مطالعه و یک گروه کنترل جمع­آوری شده و روش نمونه­گیری نیز به شیوه تصادفی ساده انجام شده است. در این پژوهش میزان مطلوبیت دوره از نظر فراگیران، یعنی میزان رضایت آنان از دوره­ها، اثربخشی دوره­های آموزشی از ابعاد میزان تحقق اهداف آموزشی در سطح دانش و همچنین میزان تغییر رفتار پس از آموزش، بر اساس سه سطح مدل ارزشیابی کرک پاتریک(واکنش، یادگیری و تغییر رفتار) مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد دوره­ها از نظر افزایش دانش و آگاهی فراگیران اثربخش بوده­اند، به طوری که تفاوت معناداری میان میزان دانش و آگاهی دو گروه با گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این ارزشیابی دوره­ها از نظر فراگیران نشان می­دهد که ویژگی­های فرایند آموزشی دوره­ها یعنی(محتوای دوره­ها، استاد و امکانات) اثربخش بوده­ و تفاوت معناداری میان دوگروه و گروه کنترل وجود دارد. علاوه بر این از نظر تغییرات ایجاد شده در رفتار فراگیران، نتایج نشان می­دهد در دو گروه نظری و عملی تفاوت معناداری وجود داشته، به این معنا که تغییر رفتار در گروه عملی بیشتر از گروه نظری بوده و این نشان دهنده برتری دوره آموزشی عملی نسبت به دوره آموزشی نظری می­باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري    

 استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  الگوي كرك پاتريك ، واكنش ، يادگيري ، تغييررفتار ، دوره نظري و عملي كنترل كيفيت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده: شريفی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ادراك دانش­ آموزان از سبك­ هاي فرزندپروري والدين با خودتنظيمي و جهت‌گيري مذهبي آنان انجام گرفته است.

جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر کرمان در سال تحصيلي 90-89 مي­باشد. نمونه پژوهش شامل 385 نفر از دانش آموزان دختر و پسر است که به روش نمونه گيري خوشه­اي انتخاب شدند. داده­ها از طريق ­هاي ادراک سبک فرزندپروري والدين گرولنيک و جهت­گيري مذهبي آذربايجاني و خودتنظيمي ولرند و همکاران جمع آوري شد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. نتايج پژوهش براي فرضيات که با روش معادلات ساختاري انجام شد، نشان داد که بين ادراک از سبک فرزند پروري والدين و جهت­گيري مذهبي وخودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و همچنين بين جهت­ گيري مذهبي و خودتنظيمي نيز ارتباط معناداري وجود دارد و جهت‌گيري مذهبي مي­تواند خودتنظيمي را به صورت معکوس پيش بيني کند. نتايج پژوهش براي پاسخدهی به سوالات نشان داد که بين خودتنظيمي در دختران و پسران تفاوت معنادار است. همچنين در جهت­گيري مذهبي بين دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده شد. دختران از پسران هم خودتنظيم ترند و هم در متغير اخلاق عملکرد بهتري نسبت به پسران دارند.

 

فهرست مطالب    فهرست منابع و مأخذ   

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  والدين ، مذهب ، فرزندپروری ، خودتنظيمی ، كرمان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: حسينی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 90
تعداد صفحات: 51
چکیده: 


امروزه ميليونها نفر از بيماري ديابت رنج مي برندو اين در حالي است كه بررسي ها نشان داده اند. سن ابتلا به اين بيماري روز به روز در حال كاهش است. پزشكان معتقدند بهتر است تمام افراد جامعه درباره اين بيماري اطلاعات لازم را داشته باشند، زيرا افزايش سطح آگاهي  مردم ، موجب پيشگيري از اين بيماري و همچنين شناخت به موقع افراد بيمار مي شود.

امروزه ديابت يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني ، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتيجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران به وي‍‍ژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه برآنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از اين رو در اين تحقيق سعي شده است به بررسي ميزان سطح سلامت روان و شادكامي در افراد ديابتي در مقايسه با افراد عادي پرداخته شود. جامعه آماري پژوهش حاضر را بيماران ديابتي نوع دو و افراد غير ديابتي در محدوده سني 20 سال به بالا تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري به نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 60 نفر است(52%) . به منظور بررسي فرضيه ها از دو GHQ

و شادكامي آكسفورد استفاده شده است. در تجزيه و تحليل از شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج به دست آمده از اين قرار است كه بين ميزان سلامت روان افراد ديابتي دارند. و همچنين بين ميزان شادكامي افراد ديابتي و غيرديابتي نيز تفاوت معناداري وجود دارد و افراد ديابتي ميزان شادكامي كم تري نسبت به افراد غيرديابتي گزارش نمودند


  فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري  استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ديابت ، شادكامی ، سلامت روان ، كيفيت زندگی

<   111213141516171727374757677787980818283848586878889909192939495105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.