دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 374
نام نویسنده: حسينی، سيده سوده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

انسان موجودي هدف گراست كه در زندگي خود اهداف كوچك و بزرگ فراواني دارد. در مجموع اهداف فرد و شيوه ارتباطي وي با آن ها ساختار انگيزشي ناميده مي شود؛ اين ساختار مي تواند انطباقي و يا غير انطباقي باشد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ، ترس از شكست و كمال گرايي بود.نود و سه دانش آموز دختر(ميانگين سن=17؛ انحراف استاندارد=0/43) مدارس ناحيه ي 3 مشهد پرسش نامه هاي دغدغه هاي شخصي (مقياس ساختارانگيزشي)،‌ارزيابي شكست در عملكرد،‌و كمال گرايي فراست(مقياس سنجش كمال گرايي منفي) را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه تنها مقياس هاي ترس از شكست و ساختار انگيزشي انطباقي با يكديگر رابطه منفي داشتند. همچنين ، افزايش ترس از شكست با افزايش در كمال گرايي منفي در آزمودني ها رابطه مثبت داشت. اين احتمال مي رود كه در كمال گرايي منفي و نوروتيك ،‌تمايل فرد به داشتن معيارهاي بسيار بالا، به ترس از شكست و نگراني درباره نااميد كردن ديگران بيانجامد كه به نوبه خود ،‌ممكن است با كاهش اهداف اشتياقي و تضعيف ساختار انگيزشي انظباقي همراه باشند.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، ترس از شكست ، كمال گرايی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 373
نام نویسنده: كاظمي، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

سرانجام نابسامان ازدواج هاي ناموفق و عوارض گسترده آن منجر به تدوين مهارت هاي جديدي در تعاملات انساني و زناشويي شد. و شيوه هاي گوناگون زوج درماني و برنامه هاي غني سازي ازدواج رونق گرفت. در انجام اين پژوهش از شيوه آموزشي گاتمن كه تحقيقات طولي مفصلي بر روي عوامل مؤثر بر دوام و تقويت روابط زناشويي انجام داد، استفاده شده است. بدين منظور 16 زوج به روش نمونه گيري در دسترس در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفت و مورد آزمون اين فرضيه قرار گرفتند كه آيا برنامه آموزشي ارتقا كيفيت زندگي زوجين به شيوه گاتمن باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و سلامت روان مي شود يا خير؟ تمامي شركت كنندگان به سه آزمون انريچ ،‌داس  وسلامت روان عمومي در سه مرحله پيش آزمون ،‌پس آزمون و پيگيري پاسخ دادند. بررسي نتايج با استفاده از آزمونT و تحليل كواريانس،‌حاكي از آن بود كه برنامه آموزشي استفاده شده ،‌باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و نيز سلامت روان در گروه آزمايش شده و اين تغييرات در طول يك ماه پيگيري حفظ شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: مدرس غروی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 372
نام نویسنده: غفوري، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

نوشته هاي تخصصي جديد حاكي از آن است كه بسياري از مراجعين را فقط در صورتي مي توان با موفقيت مداوا كرد كه به مسايل معنوي آنها به صورت دقيق و حساس پرداخته شود. اين پژوهش بعد معنويت در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد. براي ا ين منظور از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي -مذهبي استفاده شده است. اين مدل مبتني بر روش ورثينگون بوده كه بر روي دو زوج ايراني انجام شده است. مدل درماني شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشي اين روش را در ارتقاي رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده مورد بررسي قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربي تك موردي بوده و از بين طرحهاي تك موردي نيز از طرح خط پايه چند گانه استفاه شد.نتيجه تحقيق نشان داد كه استفاده از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي - مذهبي باعث افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده در اين دو زوج شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  زوج درمانيمعنوي-مذهبي ، بخشودگي ، رضايتمندي زناشويي ، تعارضات خانواده ، عملكرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 371
نام نویسنده: بردبار، سميه
نویسنده دوم: جلايري، مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

چکیده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 370
نام نویسنده: یزدی، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: سردارآبادي، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

با توجه به نقشي كه عزت نفس در نگرش افراد  نسبت به خود و جامعه ايفا مي كند و ارتباطي كه به نظر مي رسد با عوامل زير بنايي بهداشت رواني و آسيب هاي فردي،‌خانوادگي و اجتماعي دارد و با در نظر گرفتن پژوهش هاي محدود  در رابطه با شيوه هاي افزايش عزت نفس در نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست برآن شديم جهت انتخاب روش درماني مؤثر براي رسيدن به هدف فوق به مقايسه ميزان اثر بخشي دو شيوه گروه درماني شناختي- رفتاري و واقعيت درماني بر افزايش ميزان عزت نفس اين طيف از نوجوانان بپردازيم.

اين پژوهش با اتكا به اين مفروضه اصلي كه بين ميزان اثر بخشي گروه درماني شناختي رفتاري واقعايت درماني بر افزايش عزت نفس نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست تفاوت معنادار وجود دارد،‌صورت پذيرفته است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف ، كاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده ها، روش پژوهشي شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون ،‌پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل است. بدين منظور 45 نفر از نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست با شيوه نمونه گيري با گروه كنترل جايگزيني ، تصادفي در سه گروه قرار گرفنتد. بر روي دو گروه روش هاي گروه درماني با رويكردهاي شناختي -رفتاري و واقعيت درماني اجرا شد و يك گروه به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد. قبل از شروع جلسات، پس از پايان جلسات و پس از گذشت 45 روز ازآن آزمون عزت نفس كوپر اسميت اجرا گرديد. با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس با مقادير تكراري اثر تعاملي گروه ها در زمان هاي مداخله (پيش آزمون،پس آزمون و پيگيري ) معنادار بود و آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه بين ميزان اثر بخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و واقعيت درماني تفاوت معنا داري يافت نشد ولي بين ميزان اثر بخشي اين دو گروه آزمايشي با گروه كنترل تفاوت معني داري وجود داشت.

 فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  گروه درماني ، درمان شناختي-رفتاري واقعيت درماني ، عزت نفس ، بي سرپرست ، بد سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 369
نام نویسنده: جاويدي صرافان، مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

هدف ازپژوهش حاضر بررسي و مقايسه سطح عزت نفس در دو گروه از فرزندان طلاق و غير طلاق مي باشد.پژوهش حاضر با استفاده از مدل پژوهشي علي- مقايسه اي سعي دارد تأثير طلاق بر عزت نفس را مورد مقايسه قرار دهد.

آزمودني هاي گروه اول شامل 20 نفر از فرزند طلاق و آزمودني هاي گروه دوم شامل 20 نفر فرزند غير طلاق بودند كه به وسيله تست  عزت نفس پوپ آزمون شدند. پس از تعيين نمرات عزت نفس ، نتايج دو گروه مورد مقايسه و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت تا فرضيه تدوين شده مورد آزمون قرار بگيرد.

نتايج پژوهش نشان مي دهند كه بين عزت نفس فرزندان طلاق و غير طلاق در چهار مقياس كلي- تحصيلي- جسماني-اجتماعي تفاوت معني دار نمي باشندو در مقياس خانواده تفاوت معني داري وجود دارد.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 368
نام نویسنده: مشیری، شفیعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

به طور كلي هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي زوجين با ميزان رضامندي از زندگي زناشويي مي باشد. در اين پژوهش جهت سنجش پايگاه اقتصادي- اجتماعي زوجين از سه ملاك شغل ، تحصيلات و درآمد استفاده شده است كه ملاكهاي شغل و تحصيلات به عنوان پايگاه اجتماعي و ملاك به عنوان پايگاه اقتصادي ذكر گرديده است.براي سنجش رضامندي زناشويي از رضامندي زناشويي Enrich استفاده شده است كه رواني و اعتبار آن، با همبستگي 95% مورد تاييد قرار گرفته است. جهت تجزيه و تحليل داده از آزمونهاي آماري t مستقل و تحليل واريانس يكطرفه استفاده گرديد.

اين پژوهش هشت فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهد .كه چهار فرضيه آن اصلي بوده و پايگاه اقتصادي- اجتماعي را مورد سنجش قرارمي دهد و چهار فرضيه نيز فرعي است كه به عنوان فرضيه هاي جانبي پژوهش مطرح گرديده اند. از چهار فرضيه اول كه پايگاه اقتصادي- اجتماعي را در عامل رضامندي زناشويي مورد سنجش قرار مي دهند دو فرضيه تأييد و دو فرضيه رد شده است.

فرضيه ي اول: ميزان رضامندي مردان از زنان بيشتر است.

اين فرضيه پژوهشي رد مي شود و تفاوت معني دار آماري بين مردان و زنان از لحاظ ميزان رضامندي مشاهده نمي شود.

فرضيه ي دوم:ميزان رضامندي زناشويي زوجيني كه مشاغل همسان دارند بيشتر از زوجيني است كه مشاغل ناهمسان دارند.

اين فرضيه ي پژوهشي رد مي شود و لذا تفاوت معنا داري از لحاظ رضامندي بين زوجيني كه مشاغل همسان دارند با آن هايي كه شغل نا همسان ندارند ،‌وجود ندارد.

در بين دو فرضيه تأييد شده نتايج زير حاصل گرديد:

1-ميزان رضامندي زناشويي زوجيني كه از پايگاه شغلي پائين تري برخوردارند.

2- ميزان رضامندي زناشويي با افزايش ميزان تحصيلات بيشتر مي شود.

در بين چهار فرضيه جانبي پژوهش نيز سه فرضيه تأييد و يك فرضيه رد شده و در سه فرضيه تأييد شده نتايج زير بدست‌ آمد:

1- ميزان رضامندي زناشويي در زوجيني كه از سطح درآمد بالاتري برخوردارند بيشتر است.

2- ميزان رضامندي زناشويي در زوجيني كه از تفاوت سني كمتري برخوردارند بيشتر است.

3- با طول سالهاي ازدواج ميزان رضايت از زندگي زناشويي كاهش پيدا مي كند.

و فرضيه ي رد شده در اين تحقيق به قرار زير است:

- ميزان رضامندي زناشويي در زوجيني كه فرزندان كمتري دارند بيشتر است.

روش اجرايي پژوهش بصورت علي - مقايسه اي بوده، جامعه آماري از شهر تهران بود كه از بين سه شغل پزشكي ، دبيري ، و پرسنل خدماتي بيمارستان ، تعداد 60 نفر ، از هر گروه 20 نفر (10 مردو 10 زن بصورت تصادفي و خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديدند.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: كاملی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره بر تعديل طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست  انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع كاربردي و طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل است.

در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري  در دسترس از ميان دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست ساكن در مركز شبه خانواده حضرت علي اصغر(ع)، 20 نفر انتخاب شدند(n=20) و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه) در پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمايش مداخله گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره اجرا شد.پس از پايان دوره 11 جلسه اي درمان بار ديگر طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ(فرم كوتاه) بعنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا  گرديد.

نتايج حاصل از تحليل آماري با آزمون T مستقل نشان مي دهد كه گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره در مقايسه با گروه كنترل ، بطور معنادار باعث كاهش نمره كلي در طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ شده است(با سطح معناداري P=0.000) .در مورد هر يك از طرحواره ها به طور جداگانه نيز در نتايج حاصل از  آزمونT جز در طرحواره شكست و رها شدگي درمان بر كاهش نمرات ساير طرحواره ها بطور معنادار مؤثر بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرحواره درمانی ، طرحواره های ناسازگار اوليه ، بی سرپرست و بد سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: علوی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

به رغم پيشرفت هاي شايان توجهي كه در مداخلات درماني مربوط به افسردگي صورت گرفته است ، همچنان با شيوع بالا، عود مكرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگي مواجه هستيم ؛ نكته اي كه به نابسنده بودن مداخلات درماني موجود و نياز به معرفي درمان هاي جديد، با اثر بخشي و دوام بيشتر اشاره داردتا چالش هاي پيش روي درمان هاي افسردگي را با توجه به هزينه هاي انساني و اجتماعي آن، هدف قرار دهند.

رفتار درماني ديالكتيكي(DBT) يك رويكرد درماني جديد مركب از اصول درمان هاي شناختي رفتاري و فلسفه شرقي مي باشدكه در ابتدا براي درمان اختلال شخصيت مرزي ابداع شده و علاوه بر اين اختلال ، در دامنه نسبتاً وسيعي از اختلالات ، از جمله افسردگي مورد مطالعه قرار گرفته و اثر بخشي آن نشان داده  شده است. با اين حال ، هنوز در ايران شواهدي در زمينه اثر بخشي اين شيوه در درمان افسردگي وجود ندارد. لذا اين مطالعه، اثر بخشي گروه درماني DBT را در درمان افسردگي از طريق بهبود مؤلفه هاي هشياري فراگير ، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني، در يك جمعيت ايراني ، بررسي كرده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه فردوسي و دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي علوم پزشكي مشهد، تشكيل مي دهند. با استفاده از افسردگي بك(BDI)، تعداد بيست نفر از دانشجويان داراي نشانه هاي افسردگي شناسايي شده كه به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش ( رفتر درماني ديالكتيكي) و فهرست انتظار قرار گرفتند.ديگر ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده ، عبارتند از : هشياري فراگير فريبرگ(FMI) مقياس تحمل پريشاني(DTS) و مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني(DERS) كه از آن ها براي سنجش تغييرات آزمودني ها بعد از درمان ، در مقايسه با قبل از درمان استفاده شد. نتايج اين مطالعه حاكي از اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي در درمان نشانه هاي افسردگي ،‌افزايش معنادار در شاخص هاي هشياري فراگير و تحمل پريشاني بود. با اين حال آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با ليست انتظار در شاخص دشواري هاي تنظيم هيجاني ، كاهش معناداري را نشان ندادند. بهبودي هاي مشاهده شده در آزمودني هاي گروه آزمايش در ارزيابي پيگير يك ماهه ، حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  رفتار درماني ديالكتيكي ، افسردگي

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.