دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: هنرور، الهام
نویسنده دوم: خلقی پور، مهری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

فاقد چكيده.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 350
نام نویسنده: رحيمي، فرزانه
نویسنده دوم: رفعتي، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 348
نام نویسنده: امير افشار، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 340
نام نویسنده: شاكري، زهرا
نویسنده دوم: جغراتيان، منيره سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقايسه اضطراب و استرس بين كاركنان زن و مرد زندان مشهد بوده است. در اين پژوهش 100نفر از كاركنان كه 50نفر زن و 50 نفر مرد شركت داشتند.براي جمع آوري اطلاعات از آزمون DASS استفاده شد. اعتبار حاصل براي DASS از طريق آلفاي كرونباخ داراي افسردگي 81% و اضطراب 72% واسترس 81% مي باشد. تحليل داده ها نشان  مي دهند تفاوت در ميزان اضطراب و استرس و افسردگي در ميان كاركنان زن و مرد تفاوت معناداري نبوده است.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 346
نام نویسنده: آزاده، هاجر
نویسنده دوم: نعمتی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: 

مصرف مواد معضلي بين المللي و در حال گسترش است. طبق آخرين آمار رسمي در ايران بيش از چهار ميليون مصرف كننده وجود دارد كه دو و نيم ميليون نفر از آنها را مصرف كنندگان دائمي تشكيل مي دهند.از مطالعات گذشته اين طور بر مي آيد كه ساختار انگيزشي و تاب آوري دو پيش بيني كننده مهم در تصميمات افرادبراي مصرف مواد محسوب مي شوند. گرچه ارتباط بين اين متغيرها به طور نظام دار مطالعه نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ساختار انگيزشي ، تاب آوري و ميزان مصرف مواد بوده است. شركت كنندگان (تعداد 120 و 75 درصد زن) به سه پرسش نامه مصرف مواد، دل مشغولي هاي شخصي و تاب آوري پاسخ دادند. داده هاي حاصل از تحليل عاملي مقياس دل مشغولي هاي شخصي دو  عاملي اصلي را به دست دادكه به ترتيب مشخص كننده ساختار انگيزشي انطباقي و غير انطباقي بودند.نتايج تحليل رگرسيون ها نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي ،‌تاب آوري و ساختار انگيزشي با مصرف مواد رابطه معكوس دارند.همچنين نتايج تحليل ميانجي و ازمون سويل نشان داد كه ساختار انگيزشي ، ميانجي كامل در ارتباط بين تاب آوري و مصرف مواد است. اين يافته ها اهميت ساختار انگيزشي را در مصرف مواد مورد تأييد قرار مي دهد.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تاب آوری ، ساختار انگيزشی ، آمادگی برای مصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: پیله چیان، مليحه
نویسنده دوم: طاهری، مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پديده رفتاري صحبت با خود در بين كودكان بر كسي پوشيده نيست. بسياري از والدين و آموزگاران گفتار خصوصي كودك را به عنوان نشانه اي از نافرماني ، عدم توجه و حتي عدم پايداري ذهني در نظر مي گيرند؛ پس شناخت اين حقيقت كه آيا صحبت با خود كودكان ممكن است تاثير مثبتي داشته باشد مي تواند تاثير فراواني بر ديدگاه ديگران در مورد اين رفتار كودكان و حتي  امور آموزشي آنها داشته باشد. هدف اصلي اين طرح پژوهشي بررسي رابطه بين استفاده كودكان از گفتار خصوصي و چگونگي عملكرد آنها بوده است و سوالات مطرح شده عبارتند از:آيا استفاده كودك از گفتار خصوصي رابطه معناداري با عملكرد كودك دارد؟ آيا دشواري يا آساني تكليف نقش بسزايي در استخراج گفتار خصوصي دارد؟ آيا استفاده از گفتار خصوصي در دختر و پسر متفاوت است؟ آيا رابطه گفتار خصوصي و عملكرد در دختران و پسران متفاوت است؟

براي پاسخ به سوالات نمونه اي از 32 كودك 5 تا 5/5 ساله دختر و پسر در مقطع پيش دبستاني ، انتخاب شدند. گفتار آنها در حين انجام تكليف برج لندن بررسي شد و داده هاي بدست آمده از عملكرد‌ آنها در تكليف برج لندن و انواع گفتار در حين انجام آن از طريق همبستگي اسپيرمن و Mann-Whitney u value و T-test مورد تحليل آماري قرار گرفتند.نتيجه بدست آمده بيانگر اين است كه استفاده از گفتار خصوصي باعث بهبود عملكرد كودكان مي گردد يا  حتي اگر باعث بهبود عملكرد كلي (موفقيت)‌در تكليف مورد نظرنشود، تعداد گامهاي ارزشمندشان را افزايش مي دهد. سختي و آساني تكليف نيز در استفاده كودكان از گفتار خصوصي نقش بسزايي ايفا كرده  و تاثير گذار است. در استفاده كودكان از گفتار خصوصي ميان دو جنس تفاوت وجود دارد.

بررسي تفاوت عملكرد دخترها و پسرها در مؤلفه هاي گفتاري و عملكرد درتكليف برج لندن نشان داد كه تعداد گامهاي ارزشمند دختران بيش از پسران اما ميزان گفتار اجتماعي پسران بيش از دختران مي باشد.

بطور كلي مي توان گفت كه گفتار خصوصي مي تواند اثر مثبتي بر عملكرد كودك داشته باشد. اين اثر بخشي مي تواند احتمالاً كودك را در امر آموزش براي هدايت و كنترل افكارش ياري دهد. همچنين والدين مي توانند از نقشه ها و اهداف و مشكلات كودكشان آگاهي يابند. معلمين بايد درك كنند كودكي كه از گفتار خصوصي بيشتر از سنش استفاده مي كند ؛ نيازمند توجه و حمايت بيشتري است.

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 389
نام نویسنده: رحیمی، شيبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 24
چکیده: 

انسانها براي بالا بردن خلق و بهبود حال خود از روشهاي گوناگون استفاده مي كنند چرا كه براي ما اوقاتي پيش مي آيد احساس بدي داشته باشيم و با وقوع برخي حوادث ناگوار مي توانند ما را ناراحت و پريشان كنند. سوال اين است كه ما در چنين اوقاتي چگونه واكنش نشان مي دهيم ؟يا به عبارتي چه كارهايي انجام مي دهيم تا با احساساتمان كنار بياييم. اين مطالعه با هدف بررسي بازسازي خلق بر رضايت از زندگي طراحي شده است كه رابطه بين راهبردهاي بازسازي خلق(راهبردهاي شناختي،آرام سازي ،‌اجتماعي و بيرون سازي ) و رضايت از زندگي مورد بررسي قرار مي دهد. نمونه مورد پژوهش ، متشكل از 202 نفر از ساكنين شهر مشهد بودند(ميانگين سن =28/25،‌انحراف استاندارد=9/54، 75% زن، 25% مرد)كه بازسازي خلق ايبريل و رضايت از زندگي را تكميل كردند.نتيجه مدل هاي رگرسيو.ن سلسله مراتبي نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي سن و تحصيلات ، تنها راهبرد آرام سازي با رضايت از زندگي رابطه معني دار و منفي داشت. به عبارتي، استفاده بيشتر از راهبرد آرام سازي با رضايت كمتري از زندگي همراه بود. بين ساير راهبردهاي بازسازي خلق(شناختي،‌اجتماعي و بيرون سازي ) و رضايت از زندگي رابطه معني دار مشاهده نشد. همچنين ،‌بين رضايت از زندگي با كاهش ميزان مصرف مواد همراه بود


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  خلق ، بازسازی خلق ، رضايت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 388
نام نویسنده: علی آبادی راوری، نجمه
نویسنده دوم: حدادزاده بهابادی، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر با توجه به اهميت تأثير سبك تفكر مادران در رفتار آنها با فرزندانشان تعيين رابطه ي باورهاي غير منطقي آنها با افسردگي فرزندانشان است. يعني باورهاي غير منطقي مادران تا چه حد مي تواند با ميزان افسردگي دختران ارتباط داشته باشد. آيا اين رابطه مستقيم است يعني با افزايش يكي ديگري هم افزايش پيدا مي كند يا اينكه رابطه ي معكوس بين آنها وجود دارد.

روش تحقيق:48 نفراز دختران دبيرستانهاي زينب(س) و رضويه شهرستانهاي بهاباد يزد و راور كرمان در اين تحقيق شركت كردند.در اين پژوهش از ي باورهاي غير منطقي اليس براي ارزيابي باروهاي مادران و بهره گيري از ي افسردگي كوتچر براي سنجش ميزان افسردگي دختران آنها استفاده شد.

نتايج آزمون آماري همبستگي پيرسون نشان داد كه بين ميزان باورهاي غير منطقي مادران و ميزان افسردگي دختران رابطه وجود داردو اين رابطه يك رابطه ي مستقيم بوده است كه صرفنظر از ساير متغير ها مانند سن مادران، ميزان تحصيلات و ترتيب تولد آنها همواره افزايش يكي موجب افزايش ديگري شده است. نتايج در جهت اثبات فرضيه است.

كاربرد ضمني:

براساس اين تحقيق محققان مي توانند به جاي تأكيد بر افسردگي دختران نوجوان به باورهاي غيرمنطقي مادران كه مي تواند زمينه ساز مشكلات رفتاري زيادي از جمله افسردگي فرزندانشان باشد اهميت بيشتري قائل شوند،تا اين باورها باعث بهبود روابط مادران و دختران آنها بشود.

فاقد


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 387
نام نویسنده: رئيس المحدثين، فائزه
نویسنده دوم: تقوی نيا، وحيده
نویسنده سوم: صابر، طيبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

متخصصين تغذيه همواره بر ضرورت و اهميت صبحانه به عنوان يك وعده ي غذايي ارزشمند تأكيد مي كنند. در بررسي هاي روانشناختي به  عمل آمده نز تأثيرات مثبت آن در برخي حيطه هاي شناختي مربوط به توجه، حافظه و يادگيري به اثبات رسيده است. در راستاي اين مطالعات روانشناختي ، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير عادات صبحانه بر تورش توجه غذايي و فرايند هاي شناختي زمان واكنش و سرعت عمل انجام شده است. به اين منظور 131 آزمودني مورد مطالعه قرار گرفتندكه 40 درصد آنان پسر و 60درصد دختر بودندو به روش نمونه گيري غير احتمالي از نوع نمونه داوطلب از ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي انتخاب شدند. از ميان آزمودني ها 45/8 درصد عادت به خوردن صبحانه داشتند(گروهB) و54/2 درصد عادت به خوردن صبحانه نداشتند(گروهN) . هر يك از افراد دو گروهدر دو مرحله با ميانگين فاصله زماني 14 روز، يك بار بعد از خوردن صبحانه و يك بار بدون خوردن صبحانه مورد آزمون قرار گرفتند تا بررسي شود آيا خوردن يا نخوردن صبحانه در اين افراد در حيطه هاي ذكر شده تغيير ايجاد مي كند يا خير. از آنجا كه عادت افراد به عنوان يك عامل مؤثر در اين پژوهش بود،محتوي صبحانه به عهده خود افراد قرار گرفت. آزمون هاي اجرا شده شامل آزمون نرم افزاري استروپ به منظور بررسي تورش توجه و زمان واكنش و خرده آزمون نماد ارقام وكسلر بزرگسالان به منظور بررسي  حافظه و سرعت عمل بود. همچنين در پايان هر يك از آزمودني ها رفتار خوردنDEBQ را تكميل كردندكه شامل اطلاعاتي نظير سن،وزن،قد و ...و33 سوال مربوط به رفتار خوردن بود. بر طبق نتايج به دست آمده ،‌در بخش استروپ كلاسيك تعامل جنسيت و صبحانه پيش از آزمون تغيير معناداري در عملكرد افرادي كه عادت به خوردن صبحانه نداشتند از مرحله اول به دوم ايجاد كرد.دراين گروه دختراني كه در مرحله دو بر خلاف عادت خود صبحانه خوردند، افت عملكرد معناداري در زمان واكنش داشتند.نتايج آزمون استروپ در گروه B در هيچ يك از بخش ها معني دار نبود. در بررسي نتايج آزمون وكسلر،‌تفاوت معني داري در عملكرد گروهB از مرحله اول به دوم مشاهده شد كه عامل سن بر اين تغيير تأثير معنادار داشت.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  عادت صبحانه ، تورش توجه غذايی ، زمان واكنش ، رفتار خوردن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 386
نام نویسنده: فقيهی بيده، عالمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

هدف تحقيق بررسي رابطه بين ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني است.بدين منظور عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني در آزمون دقت و پيشرفت تحصيلي آنها بر اساس نمرات قرائت فارسي و املاءنويسي و معدل كل ارزيابي  شد. در اين راستا ميزان دقت و توجه در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني نيز مورد مقايسه قرار گرفت.

سوال اينست كه آيا ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي رابطه وجود دارد؟ و يا اينكه آيا بين ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عقب مانده ي ذهني رابطه وجود دارد؟

روش تحقيق بدين طريق بود كه 41 نفر از دانش آموزان ابتدايي، يعني 22 نفر از كودكان عادي در محدوده ي سني 11 سال و 19 نفر از كودكان عقب مانده ي ذهني در محدوده ي سني 13 تا 17 سال در اين آزمون شركت كردند. در اين تحقيق از آزمون خط زني تولوز-پيرون كه يك نوع آزمون دقت است، تنها در سه مرحله (مرحله اول عادي ،‌شرايط حواسپرتي و مرحله ي دوم عادي) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون مورد نظر همراه با توضيحات چگونگي اجراي آن در طي يك جلسه به مدت 30 دقيقه بر روي كودكان عادي بصورت گروهي اجرا شد. به دليل محدوديت هاي متعدد عقب مانده ها ،‌اين آزمون به صورت گروهي دو نفره كه هر كدام 30 دقيقه طول مي كشيد، بر روي كودكان عقب مانده ي ذهني اجرا شد.

نتايج نشان مي دهد كه بين سطح توجه در كودكان عادي و عقب مانده ي ذهني و نيز بين پيشرفت تحصيلي در هر دو گروه تفاوت وجود دارد.از جهت رابطه نيز بين سطح توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عادي و سطح توجه و پيشرفت تحصيلي در كودكان عقب مانده ي ذهني رابطه اي وجود ندارد.

پيشرفت تحصيلي كودكان عادي و عقب مانده ارتباطي با ميزان توجهي كه در تحقق ارزيابي شد،‌ندارد. با اين حال ممكن است تكاليفي كه در اين تحقيق بكار گرفته شد قادر به بررسي آن نوع از توجه  كه ممكن است با پيشرفت تحصيلي ارتباط داشته باشد، نبوده است.

اگر چه توجه با پيشرفت تحصيلي ارتباطي نداشت ؛‌ولي ميزان آن در كودكان عقب مانده كمتر از عادي است. بنابراين توجه به اين امر در آموزش كودكان عقب مانده ي ذهني حائز اهميت است.

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.