دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: امير پور، ليلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

پارانوئيد و اضطراب جنبه هاي شناختي مشتركي دارند كه بارزترين آنها عبارتند از: توجه انتخابي به اطلاعات تهديد آميز ، تمايل به درنظر گرفتن روابط خيالي مبالغه آميز بين رويدادها به ويژه زماني كه قصد آسيب زدن وجود داشته باشد و ترس از كنترل ، اين شباهت ها به ظهور درمان هاي كوتاه مدتي منجر شده است كه بر اساس درمان هاي اضطراب طرح ريزي شده اند. بر اين اساس اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي تلفيق فنون شناختي-رفتاري كاهش اضطراب و دارو درماني در درمان عقايدپارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب بيماران مبتلا به روان پريشي انجام شد. در اين پژوهش دو بيمار مبتلا به اسكيزوفرنياي پارانوئيد مزمن ، علاوه بر دارو درماني ، 8 جلسه فنون شناختي- رفتاري كاهش اضطراب را با هدف  كاهش عقايد پارانوئيد و هذيان هاي گزند و آسيب دريافت كردند. درمان بر اساس فنون شناختي - رفتاري كاهش اضطراب ، طراحي شد و شامل آموزش رواني ، آرامسازي و بازسازي شناختي بود كه با موقعيت هاي خنثي آغاز و به تدريج وارد موقعيت هاي مرتبط با پارانوئيد مي شد. در طي جلسات درماني ، آزمودني ها توضيحات جايگزين را براي وقايع ،‌جمع آوري كرده و احتمال هر توضيح  را ارزيابي مي كردند.

در اين پژوهش از طرح خط پايه چندگانه تك آزمودني ها بر اساس مقياس بينش ،‌مقياس كوتاه ارزيابي روانپزشكي ، نمره گذاري روزانه ي عقايد پارانوئيد و هذيان گزند و آسيب ي اضطراب بك و افسردگي بك در خط پايه ،‌بعد از درمان و 45 روز پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند.

نتايج حاكي از كاهش عقايد پارانوئيد،هذيان گزند و آسيب ، اضطراب وافسردگي در آزمودني "الف" و كاهش عقايد پارانوئيد و اضطراب در آزمودني "ب" بود. همچنين در آزمودني "الف" كاهش عقايد پارانوئيد،هذيان گزند و آسيب و اضطراب در مرحله ي پيگيري نيز حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد راهنمای دوم: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  فنون شناختي -رفتاري كاهش اضطراب ، عقايد پارانوئيد ، هذيان هاي گزندو آسيب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 354
نام نویسنده: رجبی مقدم، مريم
نویسنده دوم: يزدانی، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و زمينه هاي سلامت در دانشجويان دختر خوابگاه هاي دانشگاه فردوسي مي باشد. داده هاي اين پژوهش از طريق به دست آمده است. تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي نظير تلخيص يافته ها و در مقابل جداول ، فراواني نسبي، نمودار ،‌ميانگين و ضريب همبستگي پيرسون و آلفاي كرونباخ انجام شده است.

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين هوش هيجاني و ميزان سلامتي در سطح p<0.01 رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد،نيز بين بكارگيري هيجان ها و ميزان سلامتي ،بين تنظيم هيجان ها و ميزان سلامتي ودر نهايت بين ارزيابي و بيان هيجان ها و ميزان سلامتي رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 349
نام نویسنده: ضیایی، سیده سلیل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

مشخص شده است كه شناخت هاي ضمني، به ويژه تورش توجه نسبت به محرك مربوط به مواد  ،‌نقش مهمي در حفظ ،پيشرفت و عود رفتار سوء مصرف مواد بازي مي كند.مطالعه اول، روايي آزمون استروپ مواد را بر روي نمونه اي از سوء مصرف كنندگان مواد تحت درمانN=53) و افراد عادي (N=71) تعيين كرد. مطالعه دوم ،‌امكان پذيري پرورش توجه با برنامه آموزش كنترل توجه نسبت به مواد را بر روي نمونه اي از سوء مصرف كنندگان تحت درمان (N=48) كه به شيوه تصادفي به دو گروه تقسيم شدند بررسي كرد. گروه آزمايش ، سه جلسه آموزش را پشت سر گذاشت.تمامي شركت كنندگان ، آزمون استروپ مواد، جمعيت شناختي ، مقياس وسوسه فارسي ،مقياس استرس ادراك شده ،‌ خلق مثبت-خلق منفي، آمادگي براي تغيير و مقياس دغدغه هاي شخصي را كامل كردند. همين طور،شاخص هاي بازخورد زيستي هنگام مواجهه آزمودني ها با محرك هاي مواد و محرك هاي خنثي ،‌ثبت شد. از تمامي آزمودني ها درجلسات پس از آزمون و پيگيري دو ماهه ، سنجش به عمل آمد .يك پيگيري مختصر تلفني شش ماهه نيز براي ارزيابي وسوسه ،‌اطمينان موقعيتي ، آمادگي براي تغيير ،خلق مثبت و منفي ،استرس ادراك شده و ميزان و دفعات لغزش آزمودني ها اجرا شد. نتايج نشان داد آزمون استروپ مواد كه براي اين مطالعه تدوين شده است ،روايي پيش بين و افتراقي دارد.علاوه بر اين ،آموزش كنترل تورش توجه نسبت به مواد ،وسوسه را در پس آزمون ، ميزان دارو و دفعات لغزش را در پيگيري دو ماهه كاهش داد.اين كاهش با افزايش در دو خرده مقياس هاي اطمينان مو.قعيتي و آمادگي بري تغيير ، به ترتيب در جلسات پيگيري دو و شش ماهه شد.نتايج نشان داد كه مستقل از عضويت در گروه ، انگيزش انطباقي با اطمينان مو.قعيتي همبستگي  مثبت و با وسوسه،‌استرس ادراك شده ،خلق منفي و نمره تداخل استروپ كلاسيك همبستگي منفي داشت. تلويحات يافته هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  وابستگی به مواد ، تورش توجه ، آزمون استروپ ، برنامه آموزش كنترل توجه ، بازخورد فيزيولوژيك


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: پروار، مريم
نویسنده دوم: مقصودي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي دانشجويان متاهل ساكن در خوابگاه بود. نمونه  مورد نظر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. تعداد اعضاي نمونه 70نفر بود. آزمودني ها با استفاده از دو پرسش نامه هوش هيجاني شوت و همكاران و شاخص رضايت زناشويي (ش ر ز ) مورد سنجش قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار spssو با روش آماري ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده ، رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي اعضاي نمونه معنادار و در جهت معكوس بود. همچنين همبستگي بين مولفه بيان و ارزيابي هيجان و به كارگيري هيجان با رضايت مندي معنادار به دست آمد،‌ا ما در فرضيه رابطه مولفه تنظيم هيجان و رضايت مندي زناشويي همبستگي معناداري به دست نيامد.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 353
نام نویسنده: افتخاري، سميرا
نویسنده دوم: بهرامي، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

فاقد چكيده.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: هنرور، الهام
نویسنده دوم: خلقی پور، مهری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

فاقد چكيده.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 350
نام نویسنده: رحيمي، فرزانه
نویسنده دوم: رفعتي، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 348
نام نویسنده: امير افشار، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 340
نام نویسنده: شاكري، زهرا
نویسنده دوم: جغراتيان، منيره سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقايسه اضطراب و استرس بين كاركنان زن و مرد زندان مشهد بوده است. در اين پژوهش 100نفر از كاركنان كه 50نفر زن و 50 نفر مرد شركت داشتند.براي جمع آوري اطلاعات از آزمون DASS استفاده شد. اعتبار حاصل براي DASS از طريق آلفاي كرونباخ داراي افسردگي 81% و اضطراب 72% واسترس 81% مي باشد. تحليل داده ها نشان  مي دهند تفاوت در ميزان اضطراب و استرس و افسردگي در ميان كاركنان زن و مرد تفاوت معناداري نبوده است.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 346
نام نویسنده: آزاده، هاجر
نویسنده دوم: نعمتی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: 

مصرف مواد معضلي بين المللي و در حال گسترش است. طبق آخرين آمار رسمي در ايران بيش از چهار ميليون مصرف كننده وجود دارد كه دو و نيم ميليون نفر از آنها را مصرف كنندگان دائمي تشكيل مي دهند.از مطالعات گذشته اين طور بر مي آيد كه ساختار انگيزشي و تاب آوري دو پيش بيني كننده مهم در تصميمات افرادبراي مصرف مواد محسوب مي شوند. گرچه ارتباط بين اين متغيرها به طور نظام دار مطالعه نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ساختار انگيزشي ، تاب آوري و ميزان مصرف مواد بوده است. شركت كنندگان (تعداد 120 و 75 درصد زن) به سه پرسش نامه مصرف مواد، دل مشغولي هاي شخصي و تاب آوري پاسخ دادند. داده هاي حاصل از تحليل عاملي مقياس دل مشغولي هاي شخصي دو  عاملي اصلي را به دست دادكه به ترتيب مشخص كننده ساختار انگيزشي انطباقي و غير انطباقي بودند.نتايج تحليل رگرسيون ها نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي ،‌تاب آوري و ساختار انگيزشي با مصرف مواد رابطه معكوس دارند.همچنين نتايج تحليل ميانجي و ازمون سويل نشان داد كه ساختار انگيزشي ، ميانجي كامل در ارتباط بين تاب آوري و مصرف مواد است. اين يافته ها اهميت ساختار انگيزشي را در مصرف مواد مورد تأييد قرار مي دهد.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تاب آوری ، ساختار انگيزشی ، آمادگی برای مصرف مواد

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.