دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 380
نام نویسنده: تشكرگلستانی، نسيبه
نویسنده دوم: فارسی نگار، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 52
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي اثر انگيزش بر استفاده از راهبرد سازماندهي اطلاعات در دانش آموزان است. در اين پژوهش همچنين رابطه بين انگيزش و ا ستفاده از راهبرد سازماندهي اطلاعات مورد بررسي قرار گرفت و  اينكه آيا با ايجاد انگيزش مي توان سطح  استفاده از راهبرد سازماندهي اطلاعات را در دانش آموزان افزايش داد؟ آيا بين استفاده از راهبرد سازماندهي اطلاعات و انگيزش رابطه وجود دارد؟ و نيز در اين تحقيق سوالات فرعي ديگري مورد بررسي قرار گرفتند از جمله :آيا ميزان استفاده از سازماندهي اطلاعات در دختران و پسران متفاوت است؟ آيا ميزان انگيزه دروني در دختران و پسران متفاوت است؟ آيا ميزان انگيزه تحصيلي در دختران و پسران متفاوت است؟

60 د انش آموز دختر و پسر پايه دوم و سوم  راهنمايي (30 دخترو 30 پسر ) در اين تحقيق همكاري نمودند. انتخاب آزمودني ها به شيوه تصادفي ساده، با استفاده از ليست اسامي دانش آموزان بود.

جهت بررسي بين انگيزش و راهبرد سازماندهي اطلاعات از آزمون سازماندهي كار و حافظه براي تعيين ميزان سازماندهي اطلاعات و ي انگيزش تحصيلي براي تعيين ميزان انگيزش تحصيلي و دروني استفاده شد. جهت بررسي اثر انگيزش در سازماندهي اطلاعات از سه دستورالعمل كه انگيزه دروني ، بيروني و خنثي ايجاد مي كردند براي سه گروه از دانش آموزان هنگام انجام تكاليف سازماندهي و حافظه استفاده شد.

به منظور بررسي رابطه ي بين  انگيزش و سازماندهي اطلاعات از همبستگي پيرسون استفاده شد.

نتايج همبستگي نشان داد كه هيچ گونه ارتباط معنا داري بين انگيزش و سازماندهي اطلاعات وجود ندارد.به منظور بررسي اثر انگيزش بر  سازماندهي اطلاعات از ANOVA   وپس آزمون Tukey HSD استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين سه گوه با انگيزه دروني، بيروني و كنترل تفاوت معناداري در ميزان استفاده از سازماندهي اطلاعات وجود نداشت. همچنين براي بررسي تفاوت هاي جنسيتي از T=test استفاده شد. اين يافته ها حاصل شد كه در سازماندهي اطلاعات بين دختران و پسران در تكاليف دشوارتر (تسلسل  هاي 5 و6 تايي)تفاوت معناداري وجود داشت. ميانگين نمرات پسران در تسلسل پنج تايي بيشتر از دختران است و ميانگين نمرات دختران در تسلسل شش تايي بيشتر از پسران است. ميزان انگيزش دروني و تحصيلي در دختران و پسران تفاوت معناداري داشت.هر دو متغير در پسران بيشتر از دختران يافت شد.

فاقد


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 379
نام نویسنده: ناظمی، رقيعه
نویسنده دوم: نظری، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه حافظه ديداري وكلامي كودكانADHD با كودكان عادي انجام شد. به عبارت ديگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بود كه آيا بين حافظه كلامي و ديداري كودكانADHD با كودكان عادي تفاوت وجود دارد؟

روش: آزمودني ها شامل 60 كودك بودند كه 30 نفر از آنها ADHD و 30 نفر ديگر از كودكان عادي انتخاب شدند. گروه سني اين 60نفر بين 7 تا 12 سال بودند . انتخاب آزمودني ها در گروه عادي به صورت تصادفي اما در گروه ADHDبه شيوه غر تصادفي با استفاده از تست SNAP  انجام شد.

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل تستSNAP براي شناسايي كودكان ADHD در مدرسه و تست كلامي وكسلر براي سنجش حافظه كلامي و تست كيم كاراد براي سنجش حافظه ديداري كودكان بود. اين آزمون ها به صورت انفرادي انجام گرديد.به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت از ميانگين و آزمون T و براي بررسي معنادار بودن رابطه از همبستگي دو متغير استفاده شد.

نتيجه گيري:نتايج نشان داد كه بين حافظه ي ديداري و كلامي كودكان بيش فعال به طور معنادار پايين تر از كودكان عادي بود.


استاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر
استاد راهنمای دوم: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 378
نام نویسنده: پناهنده، ساميه
نویسنده دوم: انواری، سيده مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

رهبري در سازمان يك فرايند كليدي است و موفقيت يا عدم موفقيت سازمان به سرپرستي آن بستگي دارد. بنابراين، اگر چه قدرت و نفوذ رهبري پيش بيني كننده قدرت و نيل به اهداف سازمان است از طرف ديگر رضايت وچگونگي احساس يك رهبر نسبت به شغلش نيز ممكن است عامل تعيين كننده قدرت و ايجاد انگيزش در كاركنان باشد. در همين راستا، ساختار انگيزشي در موفيت افراد در هدف جويي هايشان و رضايت آنها از زندگي از اهميت شاياني برخوردار است . پژوهش حاضر به بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ،‌قدرت رهبري(ملاحظه و ابتكار تشكيلاتي) و رضايت شغلي پرداخته است. هشتاد مدير مرد از موسسات دولتي (تعداد=40،‌ميانگين سن= 43/13) و خصوصي (تعداد=40،ميانگين سن=41/50) شهر مشهد ي دغدغه هاي شخصي ( مقياس ساختار انگيزشي) ،‌عقايدرهبري،و رضايت شغلي به نتايج معناداري ختم نشد. اين  احتمال مي رود كه عدم مشاهده ي روابط معني دار بين ساختار انگيزشي و ابعاد رهبري با رضايت شغلي در مديران مورد بررسي نشان دهنده نقش عوامل ديگري مانند وضعيت معيشتي ،‌نوع ارتباط با فرودستان ،‌امنيت شغلي، ميزان آزادي عمل مديران، سياست هاي كاري واقتصادي شركت و در بعد وسيع تر نقش جامعه بزرگتر در قدرت رهبري و رضايت شغلي آنان باشد.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، قدرت رهبری ، رضايت شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 377
نام نویسنده: شایان، شادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 28
چکیده: 

امروزه به همراه پيشرفت علم و تكنولوژي ميزان دغدغه ها و فشارهاي رواني افراد افزايش پيدا كرده است كه گاهي به نوسان خلق و پايين آمد آن منجر مي شوند. از طرفي انسان ها داراي صفات زيادي اند كه مجموعه ي اين صفات و عوامل محيطي ديگر باعث مي شود آن ها را از يكديگر  متمايز سازند. خلق پايين يا منفي انسانها را وا مي دارد از روش هاي گوناگوني براي بالا بردن خلق و بهبود حال خود استفاده كنند. سوال اينست كه آيا ويژگي هاي شخصيتي افراد اقدامات آنها را براي بازسازي خلق منفي شان تحت تأثير قرار مي دهد؟ بنابراين ،‌هدف اين پژوهش عبارت بود از بررسي رابطه ي بين راهبردهاي بازسازي خلق(شناختي،آرام سازي ،‌اجتماعي و بيروني سازي ) و صفات شخصيتي از ديدگاه گلدبرگ (شادخويي، وظيفه شناسي ، سازگاري،‌پايداري هيجاني و عقلاني بودن).تعداد 202 نفر از ساكنين شهر مشهد (ميانگين سن=28/09 ؛ انحراف استاندارد=9/62) بازسازي خلق ايبرل و ديگران و صفات شخصيتي گلدبرگ را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه تنها صفت شادخويي با راهبردهاي آرام سازي رابطه معكوس داشت و بين ساير صفات شخصيتي ( وظيفه شناسي ،‌سازگاري ،‌پايداري، هيجاني و عقلاني بودن) و راهبردهاي بازسازي خلق رابطه اي وجود نداشت. به نظر مي رسد كه روش هاي شناختي كه متضمن ارزيابي مجدد موقعيت مشكل هستند و مردم آميزي،‌صحبت با دوستان و مشورت با آنها بيشتر به شادماني منجر مي شوند تا راههايي كه عمدتاً بر گريز از موقعيت يا كنترل هيجاني متمركزند.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  خلق ، بازسازی خلق ، صفات شخصيتی گلدبرگ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 376
نام نویسنده: ميلاني، اسرا
نویسنده دوم: پژمانفر، نرجس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر ، بررسي تاثير كاركرد خانواده بر سبك زندگي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.بدين منظور 50 دختر در محدوده سني 18-24 سال با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها مقياس هاي ارزيابي سازش پذيري و پيوستگي خانواده (ويرايش سوم) و نيز پرسش نامه مقياس هاي اساسي آدلري براي موفقيت بين فردي- نسخه بزگسالان (آزمون شيوه زندگي) ،(BASIS-A) را پاسخ دادند.ابتدا سبك هاي زندگي غالب در افراد نمونه شناسايي شد كه شامل دو سبك زندگي " كنارآمدن" و "مسووليت پذيري" بودو سپس اين دو سبك زندگي با ابعاد كاركرد خانواده (سازش پذيري، پيوستگي ، رضايت از سازش پذيري، رضايت از پيوستگي) مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين دو گروه در ابعاد فوق وجود ندارد (p>0,05) . در وهله بعد با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون ، انواع سبك زندگي (اعم از غالب و غير غالب) و ابعاد كاركرد خانواده مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاكي از اين بود كه بين دو سبك زندگي مسووليت پذيري و علاقه اجتماعي با سازش پذيري واقعي و ايده آل در سطح 0/05 رابطه مثبت معناداري وجود دارد، همچنين دو سبك زندگي محتاط بودن و علاقه اجتماعي با پيوستگي وواقعي و ايده آل در سطح 0/05 به ترتيب رابطه منفي و رابطه مثبت معناداري وجود دارد(p>0,05) .نتايج اين پژوهش ضرورت توجه به كاركرد خانواده و همچنين سبك زندگي را مشخص مي كند. خصوصاً سبك زندگي علاقه اجتماعي كه رابطه معناداري با هر دو بعد كاركرد خانواده ( پيوستگي ،‌سازش پذيري) دارد و ما را به اين رهنمون مي سازد كه خانواده هاي كارآمددر پرورش علاقه ي اجتماعي اعضاي خود موثر است.


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 375
نام نویسنده: حسینی، زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

فاقد چكيده.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 374
نام نویسنده: حسينی، سيده سوده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

انسان موجودي هدف گراست كه در زندگي خود اهداف كوچك و بزرگ فراواني دارد. در مجموع اهداف فرد و شيوه ارتباطي وي با آن ها ساختار انگيزشي ناميده مي شود؛ اين ساختار مي تواند انطباقي و يا غير انطباقي باشد. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي روابط بين ساختار انگيزشي ، ترس از شكست و كمال گرايي بود.نود و سه دانش آموز دختر(ميانگين سن=17؛ انحراف استاندارد=0/43) مدارس ناحيه ي 3 مشهد پرسش نامه هاي دغدغه هاي شخصي (مقياس ساختارانگيزشي)،‌ارزيابي شكست در عملكرد،‌و كمال گرايي فراست(مقياس سنجش كمال گرايي منفي) را تكميل كردند. نتايج بيانگر اين بود كه تنها مقياس هاي ترس از شكست و ساختار انگيزشي انطباقي با يكديگر رابطه منفي داشتند. همچنين ، افزايش ترس از شكست با افزايش در كمال گرايي منفي در آزمودني ها رابطه مثبت داشت. اين احتمال مي رود كه در كمال گرايي منفي و نوروتيك ،‌تمايل فرد به داشتن معيارهاي بسيار بالا، به ترس از شكست و نگراني درباره نااميد كردن ديگران بيانجامد كه به نوبه خود ،‌ممكن است با كاهش اهداف اشتياقي و تضعيف ساختار انگيزشي انظباقي همراه باشند.


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، ترس از شكست ، كمال گرايی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 373
نام نویسنده: كاظمي، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

سرانجام نابسامان ازدواج هاي ناموفق و عوارض گسترده آن منجر به تدوين مهارت هاي جديدي در تعاملات انساني و زناشويي شد. و شيوه هاي گوناگون زوج درماني و برنامه هاي غني سازي ازدواج رونق گرفت. در انجام اين پژوهش از شيوه آموزشي گاتمن كه تحقيقات طولي مفصلي بر روي عوامل مؤثر بر دوام و تقويت روابط زناشويي انجام داد، استفاده شده است. بدين منظور 16 زوج به روش نمونه گيري در دسترس در دو گروه آزمايش و گواه جاي گرفت و مورد آزمون اين فرضيه قرار گرفتند كه آيا برنامه آموزشي ارتقا كيفيت زندگي زوجين به شيوه گاتمن باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و سلامت روان مي شود يا خير؟ تمامي شركت كنندگان به سه آزمون انريچ ،‌داس  وسلامت روان عمومي در سه مرحله پيش آزمون ،‌پس آزمون و پيگيري پاسخ دادند. بررسي نتايج با استفاده از آزمونT و تحليل كواريانس،‌حاكي از آن بود كه برنامه آموزشي استفاده شده ،‌باعث افزايش رضايتمندي زناشويي و نيز سلامت روان در گروه آزمايش شده و اين تغييرات در طول يك ماه پيگيري حفظ شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: مدرس غروی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 372
نام نویسنده: غفوري، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

نوشته هاي تخصصي جديد حاكي از آن است كه بسياري از مراجعين را فقط در صورتي مي توان با موفقيت مداوا كرد كه به مسايل معنوي آنها به صورت دقيق و حساس پرداخته شود. اين پژوهش بعد معنويت در خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد. براي ا ين منظور از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي -مذهبي استفاده شده است. اين مدل مبتني بر روش ورثينگون بوده كه بر روي دو زوج ايراني انجام شده است. مدل درماني شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشي اين روش را در ارتقاي رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده مورد بررسي قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربي تك موردي بوده و از بين طرحهاي تك موردي نيز از طرح خط پايه چند گانه استفاه شد.نتيجه تحقيق نشان داد كه استفاده از روش بخشودگي مبتني بر درمانهاي معنوي - مذهبي باعث افزايش رضايتمندي زناشويي ، كاهش تعارضات خانواده و ارتقاي عملكرد سالم خانواده در اين دو زوج شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  زوج درمانيمعنوي-مذهبي ، بخشودگي ، رضايتمندي زناشويي ، تعارضات خانواده ، عملكرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 371
نام نویسنده: بردبار، سميه
نویسنده دوم: جلايري، مهديه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

چکیده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.