دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1209 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 353
نام نویسنده: قبادی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تمثیل­های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام­های آسمانی دوره متوسطه صورت گرفت. برای این منظور جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول سال تحصیلی "93-1392" شهرستان گچساران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 120 نفر دانش‌آموز پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای پاسخگویی به سؤال اول این پژوهش محتوای کتاب پیام‌های آسمانی مورد مطالعه قرار گرفت و تمثیل‌های موجود در آیات و روایات شناسایی شد. و برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از نرم‌افزار جامع الاحادیث(5/3) بهمنظور استخراج تمثیل­های موجود در آیات و روایات استفاده شد. جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیرآزمایشی(توصیفی- پیمایشی) استفاده­ شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spssتجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد 1- عدم وجود تمثیل در کتاب برای برخی مفاهیم 2- تمثیل­های استخراج‌شده از آیات و روایات در مقایسه با تمثیل­های موجود در کتاب برای دانش­آموزان از جذابیت و قابلیت فهم بیشتری برخوردار بودند، و بین دو گروه دختر و پسر در برخی موارد تفاوت معناداری وجود دارد و برای دختران از جذابیت و فهم بیشتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که از قرآن و روایات بهعنوان یک منبع غنی و بسیار با اهمیت در محتوای کتاب پیام‌های آسمانی غفلت شده است. در کتاب‌های درسی ما کمتر به تمثیلات قرآنی و روایات معصومین توجه شده است. درصورتی‌کههر یک از تمثیل­های قرآن بهعنوانمهم‌ترین و مفیدترین ابزار در جهت سلامت روحی و ارتقاء تربیت و اخلاق می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تربیت دینی ،  محتوا ، تمثیل ، جذابیت ، قابلیت فهم ، آیات و روایات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: ابوترابی، رزیتا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

هایدگر در «هستی و زمان» در پی پرسش از هستی، به اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین پرداخته است. غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر تحقق دازاین اصیل است که بواسطه‌ی آزادی از سلطه‌ی کسان به هستیِ خودینه‌اش دست می‌یابد. بنابراین تعلیم و تربیت از منظر هایدگر فرایند رهاسازی فراگیر تلقی می‌شود؛ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در این راستا رسالتی بس عظیم را بر عهده می‌گیرد چرا که می‌بایست فرد را نسبت به هستیِ خود و رابطه‌ای که با این هستی دارد، و چگونگی درک و دریافت هستی آگاه کند. این رساله در جهت تحقق این هدف، بر اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین متمرکز گشته است؛ و با تأکید بر کتاب «هستی و زمانِ» هایدگر، چهار سوال تحقیق در رابطه با دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال‌های در- جهان- هستن، یافت‌حال، فهم و پروا مطرح شده‌اند.  در این راستا در هر قسمت پس از طرح و توضیح نظرات هایدگر، دلالت‌های تربیتیِ این آراء استنتاج، بررسی و نقد شدند. لازم به ذکر است که در فصل سوم پس از بررسی دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال در- جهان- هستن و آراء منتقدان هایدگر، الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر ارائه گردید؛ و با بررسی و نقد آن الگوی مینوی تعلیم و تربیت تدوین گشت. الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر بر اساس تاریخ‌مندی داسمن و دازاین ارائه شده است؛ و از آن جا که زمان‌مندی دازاین هایدگر بر مکان‌مندی وی بنا گردیده است، تعلیم و تربیت از نظر هایدگر در این الگو به شرایط زمانی و مکانی وابسته دانسته شده است. از طرفی تعلیم و تربیت مورد قبول برای افراد هر مکان نیز بنا بر میانگین جامعه یا داسمنی تعریف شده که مبین هنجارهای جامعه است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه دازاینی اصیل است که آگاه به چرایی افکار، رفتارها و اعمال خود است؛ و با بررسی مداوم این امور باعث اصلاح و حرکت رو به جلوی جامعه و علوم مختلف می‌شود. در فصل آخر رساله ضمن جمع‌بندی از یافته‌های تحقیق، دلالت‌های  تربیتی مطرح در فصول پیشین برای ترسیم نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر به منظور تحقق دازاین اصیل، تحت مقولات تدریس، برنامه‌ی درسی، ارزشیابی و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز سازماندهی و ارائه شده است.

از نظر هایدگر یادگیری زمانی صورت می‌گیرد که موضوع، مورد نیاز و دلمشغولی فراگیر باشد. بنابراین اولین گام در تدریس، مهیا کردن شرایط یادگیری است که با نظر به مکان‌مندی و زمان‌مندی فراگیران به منظور فهم خودینه‌ی صورت می‌گیرد؛ و این امر بیانگر تدریس در معنای هایدگری به‌عنوان اجازه دادن به یادگیری است. معلم از منظر هایدگر هنرمندی است که کار هنری‌ای چون تدریس را ارائه می‌کند و تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر باید شرایطی را برای فهم خودینه‌ی فراگیران مهیا کند تا به نظاره‌ی حقیقت هستی بنشینند.  این امر می‌تواند با تدوین برنامه‌ی درسی مناسب، فراهم کردن شرایط یادگیری با بکارگیری معلمانی آگاه که خود به نحوی خودینه به هستی گشوده شده‌اند، آماده کردن موضوعات، متون و موادی که به گشودگی اصیل فراگیران کمک کند، انجام گیرد. با نظر به معنای پروا به مثابه رابطه‌ای که فراگیر با هستیِ خود دارد و بر مبنای آن روابط خود با سایرین و جهان پیرامونی خود را تعیین می‌کند، برنامه‌ی درسی از منظر هایدگر شامل تمام مطالبی خواهد بود که بر مبنای رابطه‌ی فراگیر با خود، و سایر هم‌دازاینی‌ها و هستنده‌ها در راستای تحقق هستیِ خودینه‌ی وی مورد نیاز فراگیر است. بنابراین برنامه‌ی درسی فراگیر با نظر به در- جهان- هستنِ وی و محیط پیرامونی‌اش تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به آن که از نظر هایدگر بینش دازاین نسبت به خود به شفافیت نقش مقوم جهان و هم‌دازاینی‌ها در هستیش بستگی دارد، برنامه‌ی درسی از نظر هایدگر می‌تواند شامل تمام موضوعاتی باشد که به شناسایی جهان و افراد پیرامون فراگیر به عنوان عناصر دخیل در ساخت هستیِ وی می‌پردازند. بنابراین تمامی موضوعات علوم مشروط به روشن شدن نقش آن‌ها در تقویم اگزیستانس فراگیر در این برنامه قرار می‌گیرند.

ارزشیابی از منظر هایدگر با آگاهی معلم از پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌برداشت خود و تصریح آن‌ها برای تشخیص و کنترل‌شان توأم است که این امر امکان درگیر شدن معلم با متن برای فهم جهان ذهنی فراگیر و آگاهی از آن را فراهم می‌کند تا در نهایت با تصدیق و یا تغییر پیش‌فهم‌ها به تعبیری مناسب از کار فراگیر دست یابد. از نظر هایدگر دازاینِ اصیل، آزاد است که هستیِ خود را طرح افکند و مسئول زندگی خویش است. او  باید دیگران را نیز آزاد سازد تا هستیِ خود را برگزینند و توانایی‌های خویش را تحقق بخشند. از منظر هایدگر، در این دگرپرواییِ اصیل، معلم به گونه‌ای با دیگران رفتار می‌کند که آن‌ها بتوانند آن که می‌توانند باشند، بشوند. لذا رابطه‌ی معلم- فراگیر وسیله‌ای برای رسیدن به استانداردهای از پیش تعیین شده نیست. در این جا خلاقیت اصیلی به دلیل گشودگی اصیل رخ می‌دهد. این گشودگی در تلاش‌های معلم هم برای فهم کیفیت اشتغال فعلی فراگیر است و هم برای کمک به او برای گوش فرا دادن به آن چه تفکر در این اشتغال فرامی‌خواند. لذا در تقابل با نظارت عصر ماشینی و ارزشیابی استاندارد شده برای نیل به کیفیت، روابط شاعرانه معلم- فراگیر در حد بالایی متقابل و بر مبنای اعتماد است که این حافظ کیفیت یادگیری فراگیر و صحت مواد آموزشی است. همچنین در این دیدگاه توجه به حال، فهم و هستیِ خودینه‌ی فراگیر در روابط معلم و فراگیر از اهمیت زیادی برخوردار است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه 


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  هایدگر ، در- جهان- هستن ،  فهم ، یافت‌حال ،  پروا ، تعلیم و تربیت مینوی ، نیم‌رخ کلاس درس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: امیدی ارجنکی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

این پژوهش باهدف شناسایی و تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای انجام شد. روش تحقیق توصیفی با تکیه بر آراء صاحب‌نظران بود. مستندات معتبر در زمینه اخلاق حرفه‌ای، کارفرمایان موفق و هم چنین مدیران کارخانه ها مورد مراجعه قرار گرفتند. براي نيل به هدف پژوهش از روش 5 مرحله‌ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 84 مؤلفه اخلاقی از منظر 82 صاحب‌نظر و سازمان شناسایی شد. در مرحله بعد اسناد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شامل اهداف، رسالت و مأموریت، استراتژی ها- راهبردها، خط مشی‌ها و سیاست‌ها و منشور اخلاقی این سازمان به علاوه اسناد دیگری از قبیل منشور اخلاقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای اصناف تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 55 مؤلفه استخراج گردید. سپس طی فرآیند مصاحبه با 15 تن از کارفرمایانی که کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای را به کار گرفته بودند، فهرستی مشتمل بر 58 مؤلفه اخلاقی مورد نیاز کارآموزان تهیه گردید. در مرحله چهار، ابتدا مؤلفه ها براساس ترادف ها، شباهت ها و تعلق داشتن به مفاهيم كلي تر حتي الامكان ادغام شدند و تعداد مؤلفه ها به 73 مورد رسيد. سپس جهت اعتبار یابی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای برای کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای، از پرسشنامه محقق ساخته «تعیین میزان اهمیت مؤلفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان »استفاده شد كه فقط يك مؤلفه مورد تاييد واقع نشد. در مرحله آخر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مورد نیاز کارآموزان( مشتمل بر 72 مؤلفه ) در قالب 6 خوشه اصلی مشتری مداری، ویژگی‌های اخلاقی در ارتباط با وظیفه (کار و محیط کار)، روابط سالم نسبت به همکاران، شایستگی اخلاقی اجتماعی (با تاکید بر بیرون سازمان علاوه بر درون سازمان)، شایستگی اخلاقی فردی معنوی، ارتباط با مافوق سازمان‌دهی شد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ،  مؤلفه ، کارآموزان فنی و حرفه‌ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 140
نام نویسنده: طلائی برآبادی، محمدجعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

كتابخانه­ ها براي حفظ و ارتقای جایگاه کنونی باید بر تنوع و كيفيت خدمات خود افزوده و در اين راستا همگام با تغييرات و پيشرفت­هاي روزافزون، گام­هاي جدي بردارند و اين ميسر نمي­ شود مگر با بكارگيري نيروهاي خلاق كه با ايده­ها، پيشنهادها، ابتكارات و تفكرات خلاق خود، به حفظ و پویایی کتابخانه­ ها کمک کنند. در همین راستا، این پژوهش با هدف سنجش ميزان خلاقيت كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و نيز شناسایی مهمترین عوامل سازماني اثر گذار بر آن شامل: سبک رهبری، جو سازمانی، ساختار سازمانی، پاداش و منابع انجام شد.

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، پیمایشی می‌باشد. كتابداران کتابخانه­ هاي دانشگاه فردوسي مشهد جامعه مورد پژوهش می‌باشند. حجم نمونه جامعه آماری نیز بر اساس جدول مورگان و کرجسی 75 نفر و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی ساده تعیین شد. برای جمع آوردی داده­ها از دو پرسشنامه "رندسیب"، جهت سنجش میزان خلاقیت کتابداران و پرسشنامه محقق ساخته : عوامل سازمانی" جهت بررسی و شناسایی متغیرهای سازمانی مؤثر بر خلاقیت استفاده شد. پرسشنامه سنجش خلاقیت رندسیب استاندارد است و به دفعات در تحقیقات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن تأیید شده است، روایی پرسشنامه محقق ساخته عوامل سازمانی نیز توسط چهار تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و سه تن از دانشجویان مقطع دکترای این رشته که در این زمینه دارای سابقه پژوهشی بودند، مورد تایید قرار گرفت. قابليت اعتماد پرسشنامه­های مورد استفاده در اين تحقيق نیز به کمک آلفاي کرونباخ تأیید شد.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین میزان خلاقیت کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد از حداکثر امتیاز (یعنی250 ) برابر 5/151 امتیاز است. این امر بیانگر این واقعیت است که کتابداران دانشگاه فردوسی از نظر میزان خلاقیت در حد متوسطی قرار دارند. همچنین بر پایه نتایج به دست آمده از میان عوامل سازمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت، ساختار سازمانی با ضریب تأثیر 8/26 %  بیش از سایر عوامل سازمانی بر میزان خلاقیت کتابداران اثرگذار بوده است. اطلاعات به دست آمده همچنین نشان داد که گرچه بر پایه دیدگاه کتابداران، میزان حضور عوامل سارمانی مؤثر بر افزایش خلاقیت  در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسطی است، ولی نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ( ضریب همبستگی پیرسون) نشان داد عوامل سازمانی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر میزان خلاقیت کتابداران، تأثیر مستقیمی داشته است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  خلاقیت کتابداران ، سنجش خلاقیت ، عوامل سازمانی ، سبک رهبری ، ساختار سازمانی ، جو سازمانی ، سیستم پاداش


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 637
نام نویسنده: غفاریان مسلمی، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

مقدمه: سربازان بخشي از بدنه‌ي اصلي نيروهاي نظامی هستند كه، براي ايجاد و حفظ امنيت در كشور و نظم اجتماعي،مدتي را در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرند. یکی از مهمترین دغدغه ها در دوران سربازی،حفظ سلامت جسمی و روانی سربازان است.

هدف: هدف اين پژوهش همه گیرشناسی پرخاشگری و بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش پرخاشگري در سربازان بود.

 روش: 

بخش اول:

در اين مطالعه مقطعی ـ توصيفی 150 نفر  از میان سربازان وظیفه زندان مرکزی مشهد،بطور تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. پس از ثبت خصوصيات جمعيت‌شناختی نمونه مورد مطالعه، پرخاشگری آنها از طريق آزمون استاندارد AQمورد ارزيابی قرار گرفت.

بخش دوم:

 طرح پژوهشي از نوع شبه آزمايشي به صورت پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل است. بدين منظور تعداد 40 نفر از سربازان وظیفه با روش نمونه­گيري  در دسترس با جايگزيني تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. براي گروه آزمايش 10 جلسه آموزش مهارت هاي زندگي و هر جلسه به مدت دو ساعت انجام گرفت و گروه كنترل هيچ گونه آموزشي دريافت نكردند . قبل از شروع جلسات، پس از پايان جلسات،پرسشنامه پرخاشگري اجرا گرديد.

یافته ها: داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد و نتایج نشان داد که

بخش اول:

23 درصد از سربازان دارای پرخاشگری بدنی،33 درصد پرخاشگری کلامی،23 درصد خشم و 20 درصد خصومت و همچنین 4/59 درصد از کل سربازان پرخاشگر بودند.

بخش دوم:

آموزش مهارت هاي زندگي در مقايسه با گروه كنترل به طور معنادار باعث كاهش نمره كلي در پرسشنامه پرخاشگري باس و پري شده است.

نتایج: نتايج نشان داد با آموزش مهارتهاي زندگي مي‌توان بر كاهش پرخاشگري در سربازان وظيفه دست يافت. بنابراين با توجه به اينكه سربازان وظيفه كه در يگان‌هاي نظامي به سر مي‌‌برند از مشكلات روان شناختي و رفتاري گوناگوني رنج مي‌برند و با توجه به نقش ارزنده آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني، جسماني و اجتماعي افراد، اجراي اين برنامه براي كاهش پرخاشگري سربازان وظيفه توصيه مي‌شود.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  پرخاشگري ، مهارتهای زندگی ، سربازان وظيفه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 636
نام نویسنده: حسینی، بی بی زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی­ اجتماعی در شهر مشهد صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از مهاجرین افغانستانی که قبلا تشخیص SPD گرفته بودند، یا از نشانه­های این اختلال رنج می­بردند و در سال 1393 ساکن مشهد بودند، دعوت به همکاری شد، 22 نفر از مهاجرین افغانستانی مبتلا به  SPDبه صورت تصادفی انتخاب شدند، تشخیص و غربالگری  بوسیله مصاحبه " ADIS-IV " صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی - رفتاری به مدت 12 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی پرسشنامه های: SPIN ، پرسشنامه ادراک از خود و SPSBS تکمیل کردند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش پس از درمان کاهش معناداری را در نشانه های SPD نشان دادند (001/0 p= )، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیر رفتارهای ایمنی کاهش معناداری را نشان دادند (01/0p< )، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در متغیر ادراک از خویشتن نشان دادند (001/0 p= ). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانه­های اختلال SPD و رفتارهای ایمنی و بهبود ادراک از خویشتن در مهاجرین افغانستانی موثر بوده و می­توان از آن به عنوان یک روش درمانی در اقلیت­های قومی، بخصوص مهاجرین افغانستانی استفاده نمود.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  هراس اجتماعی ، رفتارهای ایمنی ، ادراک از خویشتن ، هراس اجتماعی در مهاجرین افغانستانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 139
نام نویسنده: ايلخاني، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

هدف: با توجه به توسعه روزافزون و سريع فناوري­هاي اطلاعاتی و تحول­های ایجاد شده در نيازها و انتظارات كاربران و در فرایند خدمت رسانی به آنان، بهره گيري از خدمات مرجع الكترونيكي در كتابخانه ها ضروري مي باشد.  هدف این پژوهش شناخت توانایی­های کتابداران و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز برای ارائه خدمات مرجع الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد و پی بردن به کاستی­های مربوطه برای راه­ اندازی این خدمات می­باشد.

روش و ابزار و جامعه پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. با توجه به نبود تجربه مشابه، ابزارهای پژوهش ­(یعنی پرسشنامه، سیاهه وارسی و پرسش­های مصاحبه) بر پایه رهنمودهای انجمن­ خدمات مرجع و خدمات براي كاربران ( روسا)، ایفلا و همچنین متون مرتبط طراحی شدند. هدف پرسشنامه سنجش نظرات كتابداران در مورد مهارت­هاي فناوري، مهارت­هاي تخصصي و نيز مهارت­هاي فردي آنان بود. در بخش مربوط به مهارتهای فردی پرسشنامه از آزمون خلاقیت تورنس[1] نیز استفاده گردید. در پرسشنامه از طيف ليكرت، براي سنجش مهارت­های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شد. سياهه وارسي براي شناسايي زیرساخت­هاي فناوري براي ارائه اين خدمات طراحي گرديد. از طرف ديگر براي كنترل درست بودن نظرات، چند سوال باز به پرسشنامه اضافه شد. مصاحبه با يك نفر از مسئولان كتابخانه صورت گرفت و هدف آن، شناسایی زیرساخت­ها و پی بردن به برخی از مهارت­های کتابداران بود. برای اطمینان از روایی ابزارهای پژوهش افزون بر استفاده از رهنمودها و متون پیشگفته، از دیدگاه­ صاحب نظران علم اطلاعات و دانش شناسی نيز استفاده گردید. انجام پیش آزمون و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ برابر با 945/0 نشانگر پایایی قابل قبول ابزار گردآوری اطلاعات بود.

جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در بخش‌های مرجع، اطلاع رسانی و خدمات عمومی کتابخانههای مرکزی و دانشکده‌ای (32 نفر)، که به ارائه خدمات به کاربران می‌پردازند، و همچنین یکی از مسئولان مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانه مرکزی تشکیل داد.

یافته­ ها: یافته­ ها نشان داد که حدود 35% از کتابداران در حد کمی انواع خدمات مرجع الکترونیکی را ارائه می­دهند. بقیه نیز اظهار داشتند که این نوع خدمات را در حد متوسط ارائه می­کنند. با وجود این، تمامی کتابداران دانشگاه فردوسی (100%) راه­ اندازی سیستم خدمات مرجع الکترونیکی را ضروری دانستند. در این میان، تنها 28% آن­ها معتقد به برخورداری از مهارت‌های فناوری بوده و نزدیک به 50% باور داشتند که مهارت‌های جستجو و اطلاع یابی مناسبی در پیوند با خدمات مرجع الکترونیکی دارند. از نظر مهارت­های فردی (مانند همکاری و فعالیت گروهی، خلاقیت، خطرپذیری و جز آن) نتایج نشان داد بیش از 60% کتابداران خود را دارای مهارت‌های مناسب می‌دانستند. با توجه به یافته­ها و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب به نظر می­رسد میزان استفاده کتابداران از فناوری بیشترین اختلاف و مهارت­های فردی کتابداران کمترین فاصله را با وضعیت مطلوب دارد. در ادامه پیشنهادهایی به منظور توسعه خدمات مرجع الكترونيكي و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده ارائه شده است.


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  خدمات مرجع الکترونیکی ، خدمات مرجع ديجيتال ، مهارت های کتابداران ، مهارت های حرفه ای ، مهارت های فردی ، زیرساخت های فناوری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 138
نام نویسنده: طاهري، ابوالفضل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 

هدف: یکی از کاستی­ های عمده فهرست­ های رایانه­ ای در گردهم ­آوری و نمایش آثار وابسته (خانواده­ های کتابشناختی) ناشی از روشن نبودن نوع و شیوه نمایش روابط کتابشناختی و تنوع زیاد در واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها می­ باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی روابط کتابشناختی میان آثار وابسته حوزه ادبیات فارسی و واژگان نمایانگر آن­ها در پیشینه­ های کتابشناختی و در ساختار یونی مارک انجام شده است.

روش شناسی: جامعه این پژوهش، پیشینه­های مرتبط با چهار خانواده شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، دیوان حافظ و گلستان سعدی است. از روش تحلیل محتوا به منظور شناسایی نوع روابط کتابشناختی و تحلیل واژگان نمایانگر وابستگی­ ها در پیشینه ­های این چهار اثر در فهرست رایانه ای کتابخانه ملی ایران استفاده شد. سپس، ابزار­های سازماندهی اطلاعات فارسی (سرعنوان­های موضوعی و طرح­ های رده ­بندی) به منظور شناسایی انواع وابستگی­ های موجود در آن­ها و هم‌خوانی با  روابط مطرح در مدل اف آر بی آر مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: وابستگی­ هایی همچون "برگزیده­ ها" با 25/18 درصد؛ "بازنگری" با 91/15 درصد؛ "بر اساس نسخه خاص" با 54/13 درصد؛ "شرح­ها" با 65/10 درصد و "اقتباس" با 39/8 درصد جزء فراوانترین نوع وابستگی­ ها به حساب می­ آیند. همچنین، ترتیب وابستگی­ ها در همه خانواده ­ها متفاوت است. 3/61 درصد از واژه ­ها تنها یک یا دو بار در پیشینه­ ها مشاهده شدند و اغلب وابستگی ­های سطح بیان دارای تنوع واژگانی بالا هستند. تحلیل عناصر (فیلدهای) کتابشناختی نیز نشان داد که عنوان، یادداشت، عنوان فرعی و موضوع از مهمترین و "عنوان قراردادی" و "سر شناسه" از کم ­اهمیت ­ترین عناصر کتابشناختی از نظر میزان تنوع وابستگی­ ها بودند . به طور کلی، 45/82 درصد از واژه ­های نمایانگر وابستگی­ ها تنها در یک یا دو فیلد حضور داشتند. انواع وابستگی­ های سطح بیان نیز در پنج چهریزه "حجم"، "محتوا"، "زبان"، "همراهی"  و "بازنگری" قرار گرفته­اند. یافته های بخش دوم نشان داد در ابزار­های سازماندهی، 37 وابستگی کلی و فرعی در سطح بیان و 6 وابستگی در سطح نمود وجود دارد. همچنین، تطبیق وابستگی­های ابزارهای سازماندهی فارسی با روابط مدل اف آر بی آر نشان داد  تنها 11 وابستگی در سطح بیان و نیز 2 وابستگی در سطح نمود دارای نمونه همخوان در این مدل می­باشند. همچنین، 76 فیلد از ساختار یونی مارک امکان ذخیره روابط کتابشناختی را داشتند که  39 مورد آن­ها به عنوان فیلد رابطه­ای مناسب برای سازماندهی خانواده­های کتابشناختی در نظر گرفته شدند.


نتیجه­ گیری: به کارگیری فایل خوشه بندی شده­ واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها در فهرست­ های رایانه ­ای و طراحی این نظام­ها بر پایه مدل چهریزه­ای سبب نمایش بهتر اطلاعات ­می­ گردد. همچنین، توجه به آن دسته وابستگی­ های حوزه ادبیات فارسی که در ساختار مدل اف آر بی آر وجود ندارند، در بومی سازی این مدل ضروری است. در پایان نیز، با روش مبتنی بر شواهد، پیشنهادهای بایسته برای مدیریت بهینه روابط کتابشناختی در ساختار یونی مارک ارائه شده است

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع ومآخذ

فاقد پرسشنامهاستاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  : خانواده های کتابشناختی ، آثار وابسته ، روابط کتابشناختی ، واژگان نمایانگر وابستگی ها ، یونی مارک ، فیلد‌های رابطه‌ای ،  ابزارهای سازماندهی اطلاعات ، مدل اف آر بی آر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 635
نام نویسنده: سوری، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

 هدف از اجرای اين پژوهش بررسی تأثير گروه ­درمانی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس بوده ­است. روش مطالعه حاضر یک بررسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری 200 زبان­ آموز دختر و پسر 18 تا 26 سال در حال یادگیری زبان در موسسه زبان اتاق بازرگانی ایران، در سال1392، بودند که از میان آنها 30 زبان آموز که علائم اضطرابی و عزت نفس پایین را نشان­ می ­دادند در قالب  دو گروه آزمايشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر)  با روش نمونه ­گیری تصادفی جایگزین شدند. پيش از مداخله درمانی هر دو گروه با پرسشنامه ساراسون و کوپراسمیت مورد ارزيابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمايشی در پانزده جلسه گروه ­درمانی شناختی- رفتاری شرکت­ نمودند و به همراه گروه گواه مورد پس­ آزمون قرار­گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست­ آمده از آزمون تحلیل کوواریانس (Ancova) استفاده شد. يافته‌های پژوهش نشان­ داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری به‌طور معنی‌داری )05/0(p< در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس زبان­ آموزان با حذف اثر پیش ­آزمون مؤثر بوده­ است (00/0 P<). نتیجه اینکه گروه درمانی شناختی- رفتاری می‌تواند در کاهش اضطراب امتحان و  و افزایش عزت­ نفس زبان­ آموزان مؤثر مفید­باشد و کارآمدی تحصیلی زبان­آموزان را افزایش ­دهد.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی-رفتاری ، اضطراب امتحان ، عزت نفس ، زبان آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 634
نام نویسنده: نافیان دهکردی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین می‌باشد. طرح کلی پژوهش، یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین (زوجین) دارای تعارض های زناشویی و مسئله در فرایند مشکل گشایی به کیلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی در سال 1392 بود.نمونه آماری شامل 10 زوج بود كه در دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شده و گروه آزمایش، 8 جلسه گروهی زوج درمانی سیستمی ساختاری را دریافت نمودند.ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (RDAS)، مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS) و پرسشنامه حل مسئله خانواده (2010) بود. برای تحلیل داده ها و به منظور بررسیاثربخشی آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین، از تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان دادکه رویکرد سیستمی- ساختاری موجب افزایش معنادارکیفیت زناشویی، حل تعارض وحل مسئله زوجین، در مقایسه با گروه کنترل شده است. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که رویکرد سیستمی- ساختاری با دارا بودن رویکرد جامع و سیستمی، تاثیر معناداری بر ساختار خانواده می تواند داشته باشد و با تغییر ساختار خانواده سعی در رفع نواقص و مشکل پیش آمده می نماید. امید است که با استفاده از این رویکرد بتوان گام مهمی در زوج درمانی و خانواده درمانی برداشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  زوج درمانی سیستمی- ساختاری ، کیفیت زناشویی ، حل تعارض ، حل مسئله

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.