دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1202 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 138
نام نویسنده: طاهري، ابوالفضل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 

هدف: یکی از کاستی­ های عمده فهرست­ های رایانه­ ای در گردهم ­آوری و نمایش آثار وابسته (خانواده­ های کتابشناختی) ناشی از روشن نبودن نوع و شیوه نمایش روابط کتابشناختی و تنوع زیاد در واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها می­ باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی روابط کتابشناختی میان آثار وابسته حوزه ادبیات فارسی و واژگان نمایانگر آن­ها در پیشینه­ های کتابشناختی و در ساختار یونی مارک انجام شده است.

روش شناسی: جامعه این پژوهش، پیشینه­های مرتبط با چهار خانواده شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، دیوان حافظ و گلستان سعدی است. از روش تحلیل محتوا به منظور شناسایی نوع روابط کتابشناختی و تحلیل واژگان نمایانگر وابستگی­ ها در پیشینه ­های این چهار اثر در فهرست رایانه ای کتابخانه ملی ایران استفاده شد. سپس، ابزار­های سازماندهی اطلاعات فارسی (سرعنوان­های موضوعی و طرح­ های رده ­بندی) به منظور شناسایی انواع وابستگی­ های موجود در آن­ها و هم‌خوانی با  روابط مطرح در مدل اف آر بی آر مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: وابستگی­ هایی همچون "برگزیده­ ها" با 25/18 درصد؛ "بازنگری" با 91/15 درصد؛ "بر اساس نسخه خاص" با 54/13 درصد؛ "شرح­ها" با 65/10 درصد و "اقتباس" با 39/8 درصد جزء فراوانترین نوع وابستگی­ ها به حساب می­ آیند. همچنین، ترتیب وابستگی­ ها در همه خانواده ­ها متفاوت است. 3/61 درصد از واژه ­ها تنها یک یا دو بار در پیشینه­ ها مشاهده شدند و اغلب وابستگی ­های سطح بیان دارای تنوع واژگانی بالا هستند. تحلیل عناصر (فیلدهای) کتابشناختی نیز نشان داد که عنوان، یادداشت، عنوان فرعی و موضوع از مهمترین و "عنوان قراردادی" و "سر شناسه" از کم ­اهمیت ­ترین عناصر کتابشناختی از نظر میزان تنوع وابستگی­ ها بودند . به طور کلی، 45/82 درصد از واژه ­های نمایانگر وابستگی­ ها تنها در یک یا دو فیلد حضور داشتند. انواع وابستگی­ های سطح بیان نیز در پنج چهریزه "حجم"، "محتوا"، "زبان"، "همراهی"  و "بازنگری" قرار گرفته­اند. یافته های بخش دوم نشان داد در ابزار­های سازماندهی، 37 وابستگی کلی و فرعی در سطح بیان و 6 وابستگی در سطح نمود وجود دارد. همچنین، تطبیق وابستگی­های ابزارهای سازماندهی فارسی با روابط مدل اف آر بی آر نشان داد  تنها 11 وابستگی در سطح بیان و نیز 2 وابستگی در سطح نمود دارای نمونه همخوان در این مدل می­باشند. همچنین، 76 فیلد از ساختار یونی مارک امکان ذخیره روابط کتابشناختی را داشتند که  39 مورد آن­ها به عنوان فیلد رابطه­ای مناسب برای سازماندهی خانواده­های کتابشناختی در نظر گرفته شدند.


نتیجه­ گیری: به کارگیری فایل خوشه بندی شده­ واژگان نمایانگر انواع وابستگی­ ها در فهرست­ های رایانه ­ای و طراحی این نظام­ها بر پایه مدل چهریزه­ای سبب نمایش بهتر اطلاعات ­می­ گردد. همچنین، توجه به آن دسته وابستگی­ های حوزه ادبیات فارسی که در ساختار مدل اف آر بی آر وجود ندارند، در بومی سازی این مدل ضروری است. در پایان نیز، با روش مبتنی بر شواهد، پیشنهادهای بایسته برای مدیریت بهینه روابط کتابشناختی در ساختار یونی مارک ارائه شده است

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع ومآخذ

فاقد پرسشنامهاستاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  : خانواده های کتابشناختی ، آثار وابسته ، روابط کتابشناختی ، واژگان نمایانگر وابستگی ها ، یونی مارک ، فیلد‌های رابطه‌ای ،  ابزارهای سازماندهی اطلاعات ، مدل اف آر بی آر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 635
نام نویسنده: سوری، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

 هدف از اجرای اين پژوهش بررسی تأثير گروه ­درمانی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس بوده ­است. روش مطالعه حاضر یک بررسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری 200 زبان­ آموز دختر و پسر 18 تا 26 سال در حال یادگیری زبان در موسسه زبان اتاق بازرگانی ایران، در سال1392، بودند که از میان آنها 30 زبان آموز که علائم اضطرابی و عزت نفس پایین را نشان­ می ­دادند در قالب  دو گروه آزمايشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر)  با روش نمونه ­گیری تصادفی جایگزین شدند. پيش از مداخله درمانی هر دو گروه با پرسشنامه ساراسون و کوپراسمیت مورد ارزيابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمايشی در پانزده جلسه گروه ­درمانی شناختی- رفتاری شرکت­ نمودند و به همراه گروه گواه مورد پس­ آزمون قرار­گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست­ آمده از آزمون تحلیل کوواریانس (Ancova) استفاده شد. يافته‌های پژوهش نشان­ داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری به‌طور معنی‌داری )05/0(p< در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس زبان­ آموزان با حذف اثر پیش ­آزمون مؤثر بوده­ است (00/0 P<). نتیجه اینکه گروه درمانی شناختی- رفتاری می‌تواند در کاهش اضطراب امتحان و  و افزایش عزت­ نفس زبان­ آموزان مؤثر مفید­باشد و کارآمدی تحصیلی زبان­آموزان را افزایش ­دهد.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی-رفتاری ، اضطراب امتحان ، عزت نفس ، زبان آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 634
نام نویسنده: نافیان دهکردی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین می‌باشد. طرح کلی پژوهش، یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین (زوجین) دارای تعارض های زناشویی و مسئله در فرایند مشکل گشایی به کیلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی در سال 1392 بود.نمونه آماری شامل 10 زوج بود كه در دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شده و گروه آزمایش، 8 جلسه گروهی زوج درمانی سیستمی ساختاری را دریافت نمودند.ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (RDAS)، مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS) و پرسشنامه حل مسئله خانواده (2010) بود. برای تحلیل داده ها و به منظور بررسیاثربخشی آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین، از تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان دادکه رویکرد سیستمی- ساختاری موجب افزایش معنادارکیفیت زناشویی، حل تعارض وحل مسئله زوجین، در مقایسه با گروه کنترل شده است. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که رویکرد سیستمی- ساختاری با دارا بودن رویکرد جامع و سیستمی، تاثیر معناداری بر ساختار خانواده می تواند داشته باشد و با تغییر ساختار خانواده سعی در رفع نواقص و مشکل پیش آمده می نماید. امید است که با استفاده از این رویکرد بتوان گام مهمی در زوج درمانی و خانواده درمانی برداشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  زوج درمانی سیستمی- ساختاری ، کیفیت زناشویی ، حل تعارض ، حل مسئله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 137
نام نویسنده: رضائي، روح‌اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

اين پژوهش به‌ منظور بررسي میزان اضطراب و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در فرايند جست‌وجوي منابع اطلاعاتي آن‌ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه­های دندان‌پزشکي، داروسازي، پيراپزشکي (شامل پرستاري و مامايي) و هم‌چنين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي شاغل در مراکز درماني امام رضا (ع) و قائم (عج) بودند. تعداد کل جامعه آماري شامل 566 عضو هيأت علمي مرد و زن بود. به ‌منظور دستيابي به حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي غيرنسبتي استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه هر حوزه تحصيلي مشخص شد که با توجه به اهميت حوزه­ پزشکي و هم‌چنين به منظور بالا بردن دقت پژوهش نسبت بيش­تري از اعضای هیأت علمی این حوزه در مقايسه با حجم تعيين شده توسط فرمول انتخاب شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته در دو حوزه شناخت اينترنت و اضطراب اينترنت استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه‌گيري توسط افراد صاحب‌نظر تأييد شد و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 83/0 براي اضطراب اينترنتي و براي شناخت اينترنتي 85/0 به ‌دست آمد. از روش‌هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف‌معيار) و آمار استنباطي (تحليل واريانس یک طرفه، آزمون تي يک نمونه، آزمون تی مستقل، همبستگي پيرسون و دانکن) به ‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد که بين ميانگين نمرات اضطراب اينترنتي اعضاي هيأت علمي و نمره متوسط اضطراب اينترنتي (75) تفاوت معناداري وجود داشت و آن‌ها کم‌تر از سطح متوسط، اضطراب اينترنتي از خود بروز دادند. نتايج پژوهش نشان داد هر چند ميانگين شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي پايين‌تر از سطح متوسط (36) بود اما در سطح جامعه اين تفاوت معنادار نبود. از ديگر يافته‌هاي پژوهش اين است که تفاوت معناداری بین میانگین اضطراب اینترنتی و شناخت اینترنتی اعضاي هيأت علمي بر حسب جنسیت و سن وجود نداشت. هم‌چنین بین شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر حسب حوزه‌های تحصيلي مختلف نیز تفاوت معنادار نبود. نتايج بيانگر اين بود که حوزه‌هاي تحصيلي مختلف عامل مهمي در وجود تفاوت معنادار بين اعضاي هيأت علمي از نظر ميزان اضطراب اينترنتي بود و بين اعضاي هيأت علمي حوزه پزشکي با ديگر حوزه‌ها تفاوت معناداري وجود داشت. هم‌چنين يافته‌ها نشان داد بين ميزان اضطراب اينترنتي و شناخت اينترنتي اعضاي هيأت علمي رابطه منفي و معناداري وجود داشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  اضطراب اینترنتی ، شناخت اینترنتی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 350
نام نویسنده: رضايي، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش آموزان و امور ارتباط مدرسه - اجتماع به عنوان سه کارکرد اصلی مدیریت آموزشگاهی در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات در سال 93-1392 انجام شده است. این ارزشیابی با مراجعه به مدل گوبا و لینکلن (الگوی ارزشیابی پاسخگو) صورت گرفته است. این مدل به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی کیفی، بر بیان دغدغه ها و مسایل افراد ذیربط تأکید دارد. با بهره گیری از روش تحقیق ارزشیابی، از ابزار متفاوت برای جمع آوری داده های مورد نظر استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از: مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و پرسشنامه. سئوالات و متن گفتگوهای انجام شده برای تأیید روایی‌ آن‌ها در اختیار کارشناسان قرار گرفت. جامعه این تحقیق شامل 16 نفر از مدیران، 12 نفر از کارشناسان ریاست معارف هرات، 150 نفر از معلمان دوره‌های ابتدایی، متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در سال تحصیلی 1393، 15 نفر از مشاوران مراکز آموزشی، 1000 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره های متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) در سال تحصیلی 1393 و 1000نفر از والدین دانش‌آموزان مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در شهر هرات بودند. علاوه بر این کسب اطلاعات آماری مرتبط و معتبر و بررسی مستندات و شواهد مربوطه در قلمرو مولفه های سه گانه پژوهش نیز مورد نظر قرار گرفت. نمونه‌گیری در این تحقیق، هدفمند بوده است. ابتدا افراد در گروه‌های جداگانه موردنظر شناسایی شده و با روش زنجیره‌ای در تحقیق شرکت داده شدند. برای توزیع پرسشنامه برای گروه‌های معلمان، دانش آموزان و والدین از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق در نتیجه بررسی منابع پژوهشی مختلف و مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مصاحبه با گروه‌های مورد نظر ، 22 مؤلفه در امور آموزشی، 18 مؤلفه در امور دانش آموزان و 11 مؤلفه در امور ارتباط مدرسه - اجتماع شناسایی و چگونگی و وضعیت هریک از مؤلفه ها و نکات ضعف و قوت آنها در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی از دیدگاه کارشناسان، مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین با استفاده از ابزار مختلف مشخص و پیشنهادات معینی نیز برای دست اندرکاران این مؤسسات ارائه شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزشيابي ، امور آموزشي ، امور دانش‌آموزان ، امور ارتباط مدرسه - اجتماع ، مدیریت آموزشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 349
نام نویسنده: شاهسون، عذرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه‌های درسی آموزش مداوم پرستاری بر اساس مدل انتقالی هالتون انجام شد؛ از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، جزء پژوهش­های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. جامعه آماری شامل سی نفر از  پرستاران مشمول قانون آموزش مداوم بیمارستان22 بهمن شهر مشهد می باشد، که در دوره‌های عملی احیاء قلبی – ریوی (CPR) شرکت نمودند. که این سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها, دو پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت ، و جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از آزمون مقایسه میانگین با ارزش ثابت؛ و آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. . نتایج حاصل از پرسشنامه بهبود عملکرد نشان داد که رفتار پرستاران در مولفه رعایت ترتیب کار پایین تر از حد مطلوب بود و در نتیجه تفاوت میان میانگین کسب شده و ارزش مقایسه معنادار بود (P<0/05). این در شرایطی است که سایر رفتارها دارای تفاوت معناداری با ارزش ثابت نبوده و وضعیت نسبتا مطلوبی را از منظر سرپرستان داشتند. نتایج حاصل از پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال آموزش نیز نشان داد که پرستاران در ویژگی های فردی، در مولفه های آمادگی فراگیر و انگیزه برای انتقال در وضعیت مطلوب و در مولفه خودکارآمدی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشتند. همچنین در ویژگی های آموزشی، وضعیت مطلوبی نداشتند. چنانکه میانگین کسب شده در این مولفه ها پایین تر از ارزش مقایسه بوده و تفاوت معناداری میان این میانگین ها وجود داشت. در ویژگی های سازمانی نیز، در مولفه انتظارات از نتایج انتقال، پرستاران در وضعیت مطلوب قرار داشته و در مولفه­های نتایج فردی منفی، نتایج فردی مثبت، مخالفت سرپرست، حمایت سرپرست و تمایل به تغییر، این ارزش با احتمالp=0/000  و برای مولفه فرصت استفاده با احتمال p<0/01 تفاوت معناداری میان ارزش مقایسه و میانگین های کسب شده وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میان سه ویژگی مورد بررسی، تنها ویژگی های آموزشی قادر به پیش بینی بهبود عملکرد پرستاران بود. در این پژوهش به موانع و تسهیل کننده های مهمی اشاره شدکه می تواند به مديران و برنامه ريزان در هر چه بهتر نمودن و اثربخش‌تر كردن برنامه های آموزش مداوم كمك كند.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انتقال یادگیری ، بهبود عملکرد ، الگوی انتقال آموزش هالتون ، آموزش مداوم ، ارزشیابی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 136
نام نویسنده: دانش، فرشید
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

زمینه/هدف: یکی از زمینه‏های پژوهش در قلمرو وب‏سنجی مطالعه میزان حضور و اثربخشی وبی دانشمندان است. با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی در زمینه میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‏شناسی ایران در دست نیست، پژوهش حاضر به این مسأله اساسی می‏پردازد. افزون‏ بر این، وضعیت این مسأله در ارتباط با عملکرد علمی و حرفه‏ای جامعه پژوهش مشخص نیست. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی ايران و پی‏بردن به رابطه آن با کسب امتیازهای مادی و معنوی در چارچوب نظریه قشربندی اجتماعی در علم و ترسیم قشرهاي جامعه پژوهش حاضر مي‌باشد.

روش‏شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‏سنجی انجام می‏شود. جامعه پژوهش را کليه اعضاء هيأت علمي شاغل در گروه هاي آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ايران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادياري به بالا و نیز دارای توليدات علمي و استنادهای وبی آن‌ها تشکيل مي‏دهند. از سیاهه وارسی برای گردآوری داده‏های وبی در مورد زمینه‏های حضور آثار و پرسشنامه به منظور جمع‏آوری داده‏های مربوط به فعالیت‏های علمی و حرفه‏ای استفاده شده است. همچنین گردآوری داده‏های وبی در بستر سه پایگاه گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‏های آمار توصيفي مانند توزیع فراوانی، درصد، میانگین و همبستگی اسپیرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‏ها: تحلیل داده‏ها نشان داد که از نظر میزان حضور و اثربخشی برای مجموع آثار فارسی و انگلیسی اعضاء هیأت علمی گروه‏های دانشگاه‏های فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، شیراز، خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین حضور را در قشر مرکزی دارند. یافته‏ها درخصوص زمینه‏های حضور مجموع آثار جامعه پژوهش در گوگل حاکی از آن است که زمینه‏های حضور پایگاه اطلاعات علمی، خود استنادی و وب‏سایت‏های دانشگاهی جایگاه‏های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‏اند. تحلیل داده‏ها همچنین تفاوت بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش و محل اخذ مدرک دکتری از داخل و خارج را تأیید نمود. در ادامه مشخص شد که بین میزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش با مرتبه علمی تفاوت وجود دارد. در مورد فرضیه نخست مشخص شد که بین ميزان حضور و اثربخشی جامعه پژوهش رابطه معنی‏دار وجود دارد. تحلیل داده‏ها در خصوص فرضیه دوم نیز نشان داد که بین میزان حضور جامعه پژوهش و حضور آثار آنها در گوگل رابطه معنی‏دار است. در مورد فرضیه سوم نیز رابطه بین قشربندی مبتنی بر عملکرد علمی و حرفه‏ای و قشربندی وبی تأیید گردید.

نتایج: تحلیل نتایج حاکی از آن است که دانش‏آموختگی در خارج از کشور، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی با دانشمندان بین‏المللی، عضویت در گروه‏های پژوهشی معتبر، اشتغال در گروه‏های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‏های اصلی حضور برخی از اعضاء جامعه پژوهش در قشر مرکزی به شمار می‏آید. همچنین، داشتن وبلاگ یا وب‏سایت شخصی روز آمد و دارای محتوا، عضویت در شبکه‏های اجتماعی علمی و پایگاه اطلاعاتی برخی از علت‏های اصلی میزان حضور بالای آثار در موتور کاوش گوگل می‏باشد.

کاربردهای احتمالی: در کنار شاخص‏های سنتی مؤسسه اطلاعات علمی، با استفاده از شاخص ارزیابی جدید مطرح شده با عنوان "شاخص حضور و اثربخشی وبی" می‏توان دانشمندان، دانشگاه‏ها و کشورها را ارزیابی و پایش نمود.

اصالت/ ارزش: پژوهش حاضر چارچوب نظری نوینی برای انجام پژوهش معرفی کرده است. همچنین نتایج بدست آمده از آن تصویری روشن از وضعیت کنونی جامعه پژوهش هم از جنبه حضور و اثربخشی در وب و هم از نظر عملکرد علمی و حرفه‏ای ارائه نمود. افزون بر این، پیشنهادهای کاربردی برخاسته از این پایان‏نامه می‏تواند به عنوان نقشه راهی برای دانشمندان جوان و کم سابقه قلمروهای علمی مختلف ارائه نماید. به بیان دیگر، آنها می‏توانند با استفاده نتایج بدست آمده در این پژوهش و توجه به عوامل و علت‏های موفقیت برخی از افراد جامعه پژوهش از آنها ایده گرفته و در زندگی علمی و حرفه‏ای خود از این الگوها استفاده نمایند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  حضور وبی ، اثربخشی وبی ، علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ، قشربندی اجتماعی در علم ، نمایه استنادی علوم ایران ، پایگاه استنادی جهان اسلام ، گوگل پژوهشگر ، گوگل


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 348
نام نویسنده: مرادی دولیسکانی، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه­ها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی تهیه و تدوین شده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی بود. جامعه آماری در سؤال اول کلیه کتابها و مقالات علمی فارسی و انگلیسی مرتبط با اخلاق حرفه­ای تدریس به طور عام و اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی به طور خاص و در سؤال دوم شامل کلیه اساتید معارف اسلامی و همچنین کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل هستند، بود. تعداد استادن معارف اسلامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی، با توجه به آمار اخذ شده از گروه معارف اسلامی و گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب 40 و 199 نفر بودند. به علت تعداد محدود استادان معارف اسلامی از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شدکه 19 نفر از استادان معارف اسلامی حاضر به همکاری شدند و از بین دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب شدند. مراحل گردآوری داده­ها شامل مراحل زیر بود. در مرحله اول تمام منابع انگلیسی و فارسی مربوط به موضوع که شامل 25 منبع انگلیسی و 16 منبع فارسی بود، بررسی و شناسایی شدند. در مرحله بعد، با بررسی منابع، استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی شناسایی و استخراج گردید و در نهایت فهرستی مشتمل بر  287 استاندارد ( با تکرار بعضی از موارد) و 166 استاندارد ( بدون موارد تکرار) گردآوری گردید. در مرحله بعد به خاطر تعداد زیاد موارد استانداردها، موارد مشابه و مرتبط با هم ادغام و تلیق شدند و عنوان مناسب برای هر یک از آنها به صورت مؤلفه انتخاب شد، که در نهایت 287 استاندارد به 30 مؤلفه کلی با ذکر فراونی هر یک از آنها به دست آمد. برای روایی مؤلفه­ها از نظرات متخصصان استفاده شد و روایی هر یک از آنها تأیید گردید. همچنین پایایی تحقیق از طریق کدگذاری برای ده درصد از استانداردهای توسط کدگذار دوم انجام شد که ضریب توافق کامل میان پژوهشگر و کدگذاران مشاهده شد. در مرحله بعد، جهت اعتباریابی مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده گردید، بدین منظور از نظرات 6 نفر از خبرگان دینی و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی استفاده شد و براساس آن روایی این ابزار تأیید گردید. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب آن 86/0 بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری، از میان اساتید معارف اسلامی 19 پرسشنامه و از میان دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 مورد فرم تکمیل شده به محقق بازگردانده شد که در نهایت 52 پرسشنامه جمع­آوری شد. سپس داده­های پرسشنامه به صورت کدگذاری وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه مؤلفه­ها براساس میزان اهمیت در سه طبقه ده تایی طبقه­بندی شدند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:  طبقه اول) صداقت و درستکاری، دارا بودن اخلاص و تقوای الهی، برقراری ارتباط مناسب و مؤثر، رعایت احترام و تکریم، الگو بودن، خوش­رویی، فروتنی و مهربانی، امانتداری، سعه­ی صدر و بردباری، عدالت­محوری، رازداری، خودداری از اعمال رفتاری­های نادرست، طبقه دوم) تقویت دانش تخصصی و شایستگی­های حرفه­ای خود، توجه به بعد تربیتی فراگیران، داشتن تعهدکاری، ایجاد جو و فضای باز، مثبت، مؤثر و صمیمی، داشتن ویژگی­های ظاهری مناسب، دارا بودن دانش فنی تدریس و کاربرد آن در کلاس، رعایت نظم و انضباط، تقویت روحیه کاوشگری و انگیزش در دانشجویان، نگاه مشاور گونه در برخورد با امور مختلف دانشجویان، طبقه سوم) داشتن روحیه مشارکت و همکاری، داشتن تفکر حل مسئله، انتقادپذیری و آموزش آن به دانشجویان، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی، روحیه پژوهش محوری، دارا بودن فن بیان، خلاق بودن، داشتن بینش روان­شناختی، التزام عملی به سیاست­ها و قوانین آموزشی دانشگاه و دارا بودن دانش ارزشیابی و نحوه کاربرد آن که در 6 مؤلفه و خوشه اخلاق بین فردی (ارتباطات)، شایستگی­های علمی-تخصصی، شخصیتی-رفتاری، اعتقادی-ارزشی، ادراکی و روانی-اجتماعی سازماندهی شده است. 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، تدریس ، استانداردها


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 633
نام نویسنده: خسروشیری، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

     هدف اصلی مراکز شبه خانواده تامین کارکرد های اصلی خانواده برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد اما صرف انتقال این کودکان از محیط آسیب رسان خانواده به محیطی با آسیب های کمتر کافی به نظر نمی رسد و سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض آسیب­های روان شناختی، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده- برونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. روش پژوهش: در این پژوهش، 20کودک دختر مقطع ابتدایی از دو خانه کودک شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نما قرار گرفتند.گروه آزمایش 16جلسه، به مدت سه بار درهفته در جلسات بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی شرکت نمودند و مربیان برای تمامی آزمودنی­ها به سیاهه رفتاری آچنباخ(فرم والد) در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (یک ماه بعد از اتمام مداخله)پاسخ گفتندبه منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. يافته­هاي پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات درونی سازی شده در مرحله پس آزمون (005/0> P)و مرحله پیگیری  (001/0>P ) شده است. همچنین بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات برونی سازی شده در مرحله پس آزمون(001/0>P ) و پیگیری(001/0>P ) شده است. همچنین نتایج پژوهش برای فرضیه های فرعی نشان داد که خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، سلوک را از مرحله پیش آزمون تا پیگیری کاهش معناداری داشتند اما در خرده مقیاس پرخاشگری با وجود کاهش سطح نمرات، کاهش آن معنادار نیست. نتيجه گيري: با توجه به شیوع بالای مشکلات رفتاری در بین کودکان و به پیامد های نامطلوب آن از جمله بروز مشکلات جدی تر در بزرگسالی، درمان مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده از اهمیت بالایی برخوردار است و بازی­درمانگری شناختی رفتاری با ارائه تکنیک های شناختی-رفتاری و طراحی و اجرای  بازی خاص هر مشکل  موجب کاهش مشکلات درونی سازی شده و مشکلات برونی سازی شده درکودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست شده است و این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه می گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی‌درمانگری شناختی رفتاری ، کودکان بد سرپرست و بد سرپرست ، مشکلات درونی سازی شده ، مشکلات برونی سازی شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 604
نام نویسنده: انصاری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 59
چکیده: 

این مطالعه،  پژوهشی بنیادی است که تلاش کرده است تا بین علوم شناختی، روان پزشکی و روان شناسی بالینی پل بزند. هدف از انجام این مطالعه، اعتبار یابی خصیصه ی دقت در جزییات در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی با استفاده از آزمون فلیکر و تمیز این افراد از گروه بهنجار بود. شرکت کننده ها 25 نفر از گروه اختلال شخصیت وسواسی و 25 نفر از گروه بهنجار را شامل می­شدند که با استفاده از روش  نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور غربال کسانی که به اختلال شخصیت مبتلا بودند، از مصاحبه ساختاریافته بالینی برای اختلالات محور دو SCID-II استفاده شد. آزمون فلیکر شامل 34 تصویر بود که یکبار بدون تغییر و یکبار با تغییر در یکی از اجزا، توسط کامپیوتر ارایه می شد. برای پاسخ دهی لازم بود تا شرکت کننده، ابتدا دکمه فاصله بر روی صفحه کلید، را فشار دهد  و سپس جزء تغییر یافته را به آزمونگر اعلام کند.  تعداد پاسخ های درست، غلط، از دست رفته،  تکرار هر کوشش آزمایشی و زمان واکنش بر روی کل آزمون، محاسبه شد.  نتایج آزمون مانکوا  نشان داد در افراد  OCPD، تعداد پاسخ های درست، بیشتر از افراد عادی، و تعداد پاسخ های غلط و  از دست رفته کمتر از افراد عادی بود.  اما افراد  OCPD، کوشش­های آزمایشی بیشتر و زمان واکنش طولانی تری از افراد عادی داشتند. نتیجه آن که آزمون فلیکر برای تفکیک افراد مبتلا به شخصیت OCPD از عادی، اعتبار افتراقی دارد.  بر اساس متن DSM، عملکرد متفاوت افراد OCPD، نسبت به افراد عادی، می تواند از خصیصه توجه زیاد به جزییات و کمال گرایی آن­ها ناشی شده باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  آزمون فلیکر ، پیدا کردن تغییر ، توجه به جزییات ، SCID-II ، OCPD

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.