دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1384 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 737
نام نویسنده: دهقانی‌زاده، مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

 چکیده: زمینه مسأله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در کاهش افسردگی زنان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر طرح شبه آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی زنان افسرده ای بود که در 4 ماه اول سال 1394 به مرکز روانشناختی سیب شهر مشهد مراجعه کرده اند که از این جامعه تعداد 20 زن افسرده مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی سیب انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی شناختی رفتاری و یوگا دریافت کردند و گروه کنترل فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کردند. گروه نمونه براساس پرسشنانه افسردگی یک (بی دی آی) و مصاحبه بالینی افرادی که دچار افسردگی خفیف تا شدید بوده و نمره 14 تا 63 را دریافت نمایند انتخاب شدند. نتایج با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل کواریانس بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان تفاوت نمرات افسردگی گروه آزمایش تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا بیشتر از گروه کنترل می باشد که فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کرده اند و این تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر معنادار بودن تفاوت میزان تغییرات افسردگی در اثر تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در سطح 0/001 تایید شد و با اطمینان 99 درصد می توان گفت که این روش در کاهش افسردگی گروه آزنلیش تاثیر داشته است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که تلفیق درمان شناختی رفتاری با یوگا در کاهش افسردگی زنان اثر بخش می باشد. 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری ، یوگا ، زنان افسرده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 729
نام نویسنده: توپکانلویی، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

   هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي پرسشنامه بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 728
نام نویسنده: تشکر‌گلستانی، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبودکنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در  کودکان بد‌‌سرپرست انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه ای شامل 24 نفر از کودکان بد‌‌سرپرست ساکن شهر مشهد مي‌باشد که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش جلسات روان‌درمانی بدنی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان و آزمون برج لندن بر روی کودکان عضو نمونه اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، علائم بیش‌فعالی و نقص توجه كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. همچنین، توانایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که روان‌درمانی بدنی باعث بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در کودکان بدسرپرست مي‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بدنی ، کنش‌های اجرایی ، نارسایی توجه ، فزون کنشی ، کودکان بد‌‌سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 727
نام نویسنده: علویان، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

بیماری سرطان دوران کودکی می تواند شرایط جسمی روانی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای  کودک، خانواده و جامعه به وجود می آورد. درمان های روانشناختی به دنبال کاهش اثرات منفی این بیماری بر کودکان و خانوادهایشان هستند. پژوهش حاضر  با هدف بررسی اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، استرس ادراک شده مادران آنها  و بهبود رابطه ی والد- کودک به انجام رسید. روش: تعداد 14زوج مادر و کودک (28نفر) ، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. مادران در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس ارتباط والد کودک (PCRS) ، و کودکان پرسشنامه افسردگی کودک (CDI)را که توسط درمانگر خوانده می شد، تکمیل کردند. هر زوج مادر و کودک در گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته بازی درمانی والد - کودک را به صورت فردی دریافت کردند؛ سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: افسردگی کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت. همچنین رابطه ی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت. اما در متغیر استرس ادراک شده، بین مادران گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه گیری: بازی درمانی والد کودک می تواند بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان و بهبود رابطه ی این کودکان و والدینشان موثر باشد. این نوع درمان بر کاهش استرس ادراک شده ی مادران تأثیر معنادار نداشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، بازی درمانی ، افسردگی کودکان ، رابطه والد – کودک ، استرس ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 726
نام نویسنده: میررجائی، آتنا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ، تاب‌آوری ، کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 725
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ، رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> کتابداری
شماره بازیابی: 161
نام نویسنده: حسینی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط ‌کاربر کتابخانه‌‌های ‌دیجیتال فارسی کودکان بر اساس معیارهای استخراج شده از متون است. برای انجام پژوهش از روش­های پیمایشی و ارزیابانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سیاهه­ی وارسی محقق ساخته گردآوری شد. از میان پژوهش‌های مشاهده شده، دسته‌بندی 21 ‌گانه  نوروزی و حریری (1388) در نظر گرفته شد. سیاهه­ی اولیه شامل 21 مقوله­ی (طراحی، نمایش اطلاعات، سادگی، انسجام، راهنمایی، راهبری، کنترل کاربر، زبان، تصحیح­خطا ، تعامل، بازخورد، جست­و­جو، قابلیت یادگیری، پشتیبانی از کاربر، کاهش بار حافظه کاربر، تجربه کاربر، سازگاری، مشاهده وضعیت سامانه، تطبیق بین سیستم و جهان واقعی، انعطاف پذیری و شخصی­سازی) و 171 معیار بود. پس از اعتبارسنجی سیاهه با احتساب نقطه مطلوب 4، سیاهه­ی نهایی با 17 مقوله و 97 معیار برای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه­های دیجیتال (ICDL، تبیان، ملی، کودکان، جامعه­ی مجازی، جزیره­ی­دانش، کتابک و کودکانه) مورد استفاده قرار گرفت.  یافته­ها نشان داد از بین معیارهای مورد مطالعه، "وضوح در ارائه جملات راهنما و قابل درک بودن راهنما" از مقوله­ی زبان با میانگین 55/4 و "اجتناب از آوردن متن‌های زیر خط دار در کنار پیوندها" از مقوله­ی طراحی با میانگین 96/2 به ترتیب بالاترین و پایین­ترین امتیاز را از نظر متخصصان کسب کردند. حاصل رتبه­بندی کتابخانه­ها از نظر رعایت معیارهای سیاهه ارزیابی نشانگر آن است که کتابخانه دیجیتال ملی کودکان با رعایت 73 درصد معیارها در رتبه نخست قرار دارد پس از آن کتابخانه‌های دیجیتال کتابک (72 %ICDL (68 %)، جزیره­ی دانش (67 %)، کودکانه (47 %)، تبیان (44 %)،  جامعه­ی مجازی (44 %) و کودکان (32 %) قرار دارند.

قهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  کتابخانه‌های دیجیتال فارسی ، کتابخانه‌های دیجیتال کودکان ، رابط کاربر ، معیارهای ارزیابی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 724
نام نویسنده: ارخودی قلعه نوئی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و نیز مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهرستان باخرز می باشد که ابتدا از بین مدارس شبانه روزی شهرستان باخرز، دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ، و در مرحله نخست از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر به صورت تصادفي خوشه اي به پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ پاسخ گفتند. سپس در مرحله دوم، تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس شبانه روزی و نیز 30 نفر از دانش آموزان مدارس روزانه(60 نفر)که بالاترین نمره را در آزمون سازگاری کسب کردند، انتخاب و پس از پاسخ به پرسشنامه ادراک حل مسئله هپنر و پترسون، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. سپس گروه های آزمایش آموزش های مهارت های حل مسئله به شیوه مایکن بام را طی هشت(8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر چهار گروه در پس آزمون با پرسشنامه های مذکور مجددا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله به روش مایکن بام در افزایش ادراک حل مسئله و نیز سازگاری کلی و ابعاد آن(سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی) دانش آموزان موثر می باشد. همچنین تفاوتی بین تاثیر این آموزش ها بر ادراک حل مسئله و سازگاری کلی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و مدارس عادی مشاهده نشد اما در سازگاری عاطفی تفاوت معنی داری بین مدارس عادی و شبانه روزی وجود دارد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش حل مسئله ، مایکن بام ، ادراک حل مسئله ، سازگاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 723
نام نویسنده:  زارع، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 320 دانش آموز از 9 دبیرستان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه تعارض والد- نوجوان بر روی آنان اجرا شد. داده‌های بدست آمده از طریق روش‌های آماری ضریب رگرسیون ساده خطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دهنده معنادار بودن نقش میانجی سبک‌های هویت در ارتباط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و تعارض والد- نوجوان بود. همچنین مشاهده شد که بین تعارض والد- نوجوان با انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و بین تعارض والد- نوجوان با سبک‌های هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی ارتباط معناداری مشاهده شد. اما ارتباط بین تعارض والد- نوجوان با سبک هویت هنجاری معنادار نشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان‌دهنده ارتباط معنادار آماری بین سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری با انگیزش پیشرفت در جهت مثبت و ارتباط منفی و معنادار سبک هویت سردگم/ اجتنابی با انگیزش پیشرفت بود. یافته‌های آماری دیگر نشان‌دهنده این بود که در سبک‌های هویتی تفاوت معناداری از لحاظ میزان تعارض والد- نوجوان وجود ندارد اما میزان انگیزش پیشرفت در این سه سبک تفاوت معناداری نشان داد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک‌های هویت ،  تعارض والد- نوجوان ،  انگیزه پیشرفت تحصیلی ، نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 722
نام نویسنده:  نعمتی، سیده بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی تئوری بوئن بر بهبود استقلال‌خواهی و احساس همبستگی نوجوانان دختر 15- 17 ساله شهرستان بجنورد پرداخته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و با گروه کنترل می‌باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان بجنورد بود، که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند. ابزار پژوهش برای استقلال خواهی، مقیاس استقلال عاطفی استینبرگ و سیلوربرگ و برای همبستگی، مقیاس همبستگی خانوادگی اولسون بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا مقیاس‌های پژوهش بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر که به صورت تصادفی خوشه‌ای از دو دبیرستان انتخاب شده بودند، انجام شد و در مرحله‌ی بعد از بین 60 نفری که واجد شرایط بودند، 20 نفر حاضر به همکاری شدند که به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر کدام 10 نفر) قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل‌های آماری داده‌ها نشان داد که، آموزش گروهی تئوری بوئن اثربخشی معناداری بر بهبود همبستگی و کاهش استقلال‌خواهی افراطی نوجوانان و مؤلفه‌های مربوط به آن داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش سودمندی آموزش نظریه بوئن را در بهبود همبستگی و استقلال خواهی نوجوانان تأیید می‌کند، لذا با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود، در مراکز آموزشی و مشاوره‌ای این مهارت‌ها به والدین و نوجوانان آموزش داده شوند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نظریه بوئن ،  نوجوانان ، استقلال خواهی و احساس همبستگی

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.