دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1402 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 748
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ،  رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 747
نام نویسنده: هوایی، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر کودک می باشد. به این منظور 38 زوج مادر کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (قصه گویی خلاق، بازی های خلاق وکنترل)جایگزین شدند. برای گرداوری داده ها از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای سنجش خلاقیت کودکان، پرسشنامه رابطه کودک - مادر پیانتا و پرسشنامه مداد-کاغذی چند گزینه ای خلاقیت عابدی، برای سنجش خلاقیت مادران استفاده شد. مادران گروه آزمایشی قصه گویی خلاق، شش جلسه دو ساعته آموزش های مبتنی بر قصه گویی خلاق را دریافت کردند. مادران گروه بازی های خلاق نیز شش جلسه دو ساعته مداخلات آموزشی مربوط به بازی های خلاق را دریافت نمودند. سپس مادران به مدت یک ماه تمرینات را با کودکان خود انجام دادند و سپس پس آزمون اجرا شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادکه استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در کودکان گروه های قصه گویی و بازی نسبت به گروه کنترل  شد، اما بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین استفاده ازبرنامه آموزشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک توانست در بهبود رابطه مادر و کودک و ارتقا خلاقیت در مادران، مؤثر واقع شود. بنابراین استفاده از چنین برنامه آموزشی با ایجاد تجارب موفق و پرورش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر تعاملات مثبت بین مادر و کودک و توانمند ساختن مادران در این زمینه، در زندگی حال و آینده کودک و مادر، مثمر ثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، قصه گویی ، بازی های خلاق ، رابطه مادر و کودک ، کودکان پیش دبستان.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 746
نام نویسنده: شهابی، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی دو شیوه قصه درمانی و خنده درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد و تعداد 30 نفر از کودکان مهد کودک‌‌های شهر مشهد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به عنوان گروه آزمایش اول (گروه قصه درمانی)، گروه آزمایشی دوم (خنده درمانی) و گروه کنترل (نقاشی) قرار گرفتند. قبل از آغاز پرسشنامه مرضی کودک CSI-4 توسط والدین تکمیل شد و سپس اعضای گروه‌‌های آزمایشی هر یک در 10 جلسه مداخله‌ی درمانی 30 دقیقه‌ای در هر جلسه شرکت کردند. داده‌‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان مي‌دهد قصه درمانی و خنده درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان موثر مي‌باشد (01/0 >P). قصه درمانی و خنده‌درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان اثرگذار مي‌باشد و قصه درمانی درمان اثربخش‌تری بر رفتارهای لجبازی و نافرمانی کودکان مي‌باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  قصه درمانی ، خنده درمانی ، لجبازی و نافرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 745
نام نویسنده: پرهیز، سیده مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه از میان کلاسهاي پایه هشتم ، به طور تصادفی از یک مدرسه دو کلاس، یکی به عنوان گروه آزمایش و یکی به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. حجم نمونه انتخابی 40 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی استفاده شد. ابزارهای یاد شده پیش و پس از آموزش در دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی مهارت مدیریت و برنامه ریزي زمان و مهارت یادداشت برداری را آموزش دیدند. نحوه آموزش شامل چهار مرحله خودارزیابی، تعیین هدف، راهبردهاي اجراء، نظارت و نظارت بر پیامد بود و گروه کنترل در طول مدت اجراء هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس و مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل است در نتیجه می­توان گفت آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان موثر است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش، خود تنظیمی ، انگیزش پیشرفت ، درگیری تحصیلی و دانش آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 744
نام نویسنده: توپكانلويي، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي پرسشنامه بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

 

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 743
نام نویسنده: نصرتی، نینا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل متنوع غیر مستقیم تاثیرات چندگانه دارد که گاهی سبب تعارضات فرهنگی و فکری می‌شود و زمینه را برای ناسازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در مهاجران بویژه دختران و زنان مهاجر فراهم می‌کند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی و پیشگیری افکار خودکشی دختران مهاجر افغانستانی انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر کاربردی با روش نیمه آزمایشی از نوع(پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه) می باشد. 20 نفر از دختران مهاجر 15 تا 18 سال به صورت روش نمونه گیری از دبیرستان محمودیه خیامی ناحیه تبادکان مشهد انتخاب شده و 10 نفر از آنان در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. همچنین آزمونهای شخصیت سنج کالیفرنیا در حوزه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه افکار خودکشی بک در هر دو گروه به منظور سنجش سازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در هر دو گروه اجرا شد. سپس برنامه آموزشی مهارتهای زندگی در 10 جلسه (1:30 ساعته) در گروه آزمایشی اجرا شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام این 10 جلسه برای هر گروه مجدداً آزمون‌ها اجرا شد. نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره به تایید هر دو فرضیه یعنی آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش معنی دار سازگاری اجتماعی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل و آموزش مهارتهای زندگی باعث پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل انجامید. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های زندگی در بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر حمایت میکند و میتواند مبنایی برای تدوین یک پروتکل درمانی جامع برای بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خود کشی باشد.

فهرست مطالب

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی ، سازگاری اجتماعی ، افکار خودکشی ، مهاجرت ، دختران مهاجر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 742
نام نویسنده: میررجائی، آتنا السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

َ

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهشَ تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ،  تاب‌آوری ،  کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 741
نام نویسنده: ممدوحي، نيلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

زمينه مسأله: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی اختیار انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی خط پایه منفرد A.B می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ادرار بی اختیار است که در مدت چهار ماه اول سال 1394  به مرکز روانشناختی سیب و ذهن و زندگی و انگیزش شهر  مشهد مراجعه کردند و از این جامعه تعداد 4 کودک دارای اختلال ادرار بی اختیار که نشانه های اضطراب داشتند به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و روی والدین آن ها درمان تعامل والد-کودک به مدت 6 جلسه 2 ساعته انجام گردید. آزمودنی ها براساس ملاک های ورود به درمان  و خروج از درمان همسو شدند. از پرسشنامه اضطراب اسپنس برای سنجش اضطراب استفاده شد و نتایج با استفاده از رسم نمودار و درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که در پس آزمون،نمرات اضطراب کودکان نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان تعامل والد-کودک باعث کاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ادرار-بی اختیار می شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ کودک ، ادرار بی اختیار ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 740
نام نویسنده: غیورکاظمی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند.  هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده است.  اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند.  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی، نظم جویی هیجان و علائم اختلال اضطراب اجتماعی و از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه است.  5 دانشجوی دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی، براساس شدت اختلال (خفیف تر یا شدید) همتا شده، بصورت تصادفی در دو گروه (فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند.  از مصاحبه بالینی DSM-IV-TR، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، پرسشنامه باورهای فراشناختی و پرسشنامه نظم جویی هیجان استفاده شد.  درمان فردی فراشناخت در 8 جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار در هفته اجرا شد.  پرسشنامه ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری 45 روزه تکمیل شدند، بعلاوه پرسشنامه کانور دوبار در میانه درمان (یک سوم و دو سوم مدت دوره درمان) نیز تکمیل گردید.  برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید.  یافته ها نشان دهنده اثربخشی هردو درمان در نشانه های اضطرابی آزمودنیها، با دامنه درصدهای بهبودی متفاوت در هر فرد است ولی میانگین درصدهای بهبودی آزمودنیها برای هردو درمان، تفاوت چشمگیری ندارد. البته بیشترین بهبودی در باورهای فراشناختی در آزمودنیهای گروه فراشناخت ایجاد شده است.  نظم جویی هیجان در آزمودنیها دارای نوسان بوده و بنابراین به نظر می رسد هردو درمان بصورت معنادار اثربخش نبوده اند.  بهبودی همه آزمودنیها در دوره پیگیری ادامه یافته است.  بطورکلی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، اضطراب ، فراشناخت درمانی ، نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 739
نام نویسنده: محمدی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت‏های تفکر (بر اساس رویکرد لیپمن) بود. روش مورداستفاده تحلیل محتوای کمّی و جامعه این پژوهش، تمامی کتاب‏های درسی پایه­ی ششم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1392-1393 تألیف شده و برابر با 917 صفحه بوده است. نمونه­­ی مورد بررسی برابر با 384 صفحه بود که با بهره­گیری از فرمول کوکران تعيين شد. در این پژوهش، از سیاهه کدگذاری استفاده شد. این سیاهه برای کدگذاری قیاسی و بر اساس مؤلفه‏های مطرح‌شده در بنیان نظری؛ شامل مهارت‏های تفکر برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان و عبارت از مهارت‏های ترجمه، استدلال، کاوشگری و سازمان‌دهی اطلاعات بود. به‌منظور تحلیل محتوای کتاب­ها، «مضمون فعالیت» به‌عنوان واحد ثبت و واحد زمینه فعالیت­ها بود که در هر کتاب دربردارنده عناوین گوناگونی است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان توجه به مهارت‏های تفکر لیپمن در کتاب‏های پایه­ی ششم به‌غیراز کتاب­ قرآن و کار و فناوری در حد مناسبی است. بیشترین فراوانی مهارت ترجمه مربوط به کتاب مهارت‏های نوشتاری(61/34 درصد)، مهارت استدلال به کتاب ریاضی(07/36 درصد)، مهارت کاوشگری به کتاب علوم(63/52 درصد)، مهارت سازمان‌دهی اطلاعات به کتاب مهارت‏های نوشتاری(84/53 درصد) بوده است؛ و درنهایت مهارت استدلال با فراوانی(98/25 درصد) و مهارت کاوشگری با فراوانی (51/12 درصد) بیشترین و کمترین فراوانی را درمجموع کتاب‏های پایه ششم ابتدایی دارا می­باشند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی ، مهارت‏های تفکر فلسفه براي کودکان ، ليپمن ، تحليل محتوا

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.