دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 825
نام نویسنده:  شجاعی فر، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف: در پژوهش حاضر ما به دنبال یافتن ارتباط بین تفاسیر افراد متاهل از نیت­ها و رفتارهای همسرشان، به عنوان عاملی شناختی و مؤثر در رضایت زناشویی بودیم. این پژوهش شامل دو مطالعه بوده است. الف) بررسی ارتباط بین نوع تفاسیر آزمودنی‏ها از رفتارهای همسر و رویداد‏های روزمره، با میزان رضایت زناشویی آن‏ها و ب) بررسی اثر بخشی روش تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیری منفی مرتبط با رضایت زناشویی. روش کار: در مطالعه اول، مرحله اول آزمون سوگیری سنجش شناختی تفسیری (محقق ساخته) و انریچ به منظور ارزیابی اولیه، به آزمودنی‏ها ارائه شد. آزمودنی‏های این پژوهش افراد متاهلی بودند که از طریق پیام دعوت به همکاری منتشر شده در تلگرام، با پژوهش آشنا شده و در آن شرکت کردند. شیوه ارسال و تکمیل آزمونها و حتی انجام مداخلات به صورت اینترنتی و آنلاین انجام پذیرفت. در مطالعه دوم، پس از تعیین کسانی که نمره رضایت زناشو یی‏شان در گستره پایین و متوسط بود، این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (۵۴N=) و گروه مداخله نما (۵۳N=) جایگزین شدند. در مطالعه دوم تعدادی از آزمودنی‏ها پژوهش را ادامه ندادند و با تعداد (۳۶N=) در گروه مداخله و (۳۲N=) در گروه مداخله نما پژوهش ادامه یافت. با استفاده از برنامه CBM-I  مثبت به مدت سه جلسه (هر جلسه در حدود ۲۰ دقیقه)، آموزش سوگیری تفسیری مثبت به گروه مداخله ارائه شد. این در حالی بود که گروه مداخله نما، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیری خنثی را دریافت کردند. این آزمونها محقق ساخته بودند. در مرحله پس آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‏ها (۶۸ نفر) مجدداً آزمونهای مرحله پیش آزمون را دریافت کردند. یافتهها: در مطالعه اول ارتباط معناداری بین نوع تفسیرهای افراد و میزان رضایت زناشویی آن‏ها یافت شد. در مطالعه دوم، گروه مورد مداخله پس از دریافت تفسیرهای مثبت، علاوه بر تغییر معنادار در تفسیر‏های منفی شان، در سطح رضایت زناشویی‏شان هم تغییر بارزی را تجربه کردند. : یافته ‏ها نشان می‏دهند CBM-I مثبت، ممکن است سوگیریهای تفسیری منفی در افراد را کاهش دهد و با افزایش معنادار رضایت آنها، همراه باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  : تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، رضایت زناشویی ، مداخله اینترنتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 824
نام نویسنده: مرادی پور، بنت الهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نشانه‌های بالینی نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگی بود. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی بود. ابزارگردآوری اطلاعات، مقیاس درجه‌بندي اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان بارکلی (BAARS-IV)، رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت، بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه رانندگان شهر بیرجند بود که نمونه آماری به حجم 380 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس از آن انتخاب شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه نمرات در نارسایی توجه، فزون کنشی، تکانش‌گری و کندی زمان‌شناختی با نمرات در رفتار رانندگی و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت نیز مستقیم و معنادار است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه با سه متغیر نارسایی توجه، فزون کنشی و کندی زمان‌شناختی و رفتارهای خطای رانندگی فقط با متغیر نارسایی توجه، پیش بینی می شوند. به‌طور کلی نتایج مطالعه، اهمیت رابطه بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان را مورد تایید قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که در برنامه‌های پیشگیرانه بررسی نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و قدرت کنترل تکانه رانندگانی که تصادف می کنند، توسط معاونت راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  نشانه‌های بالینی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ،  رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه ، رفتارهای خطای رانندگی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده:  درگاهی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 2009 تا 2013، در پایگاه­ اطلاعاتی وب­آو­ساینس با تأکید بر میزان همکاری علمی بین آن­ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم­سنجی، یکی از روش­های مطرح در زمینه­ی سنجش و اندازه­گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه­ اطلاعاتی وب‌آو­ساینس طی سال­های 2009 تا 2013 که توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نگاشته شده‌است.

یافته ­های پژوهش نشان داد تعداد کل اعضای هیأت علمی که از سال 2009 تا 2013 در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس دارای تولیدات علمی بودند، 598 نفر بوده­اند، که در مجموع 75 درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای تولید علمی بودند.بر اساس یافته­ های پژوهش می­توان گفت که بیش­ترین تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قالب مقاله پژوهشی و کم­ترین آن مقالاتی در قالب یک فصل از کتاب بوده است. از دیگر یافته­های پژوهش می­توان به افزایش بسیار بالای تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 2011  نسبت به سال 2009 اشاره کرد. هم‌چنین حوزه موضوعی داروسازی دارای بیش‌ترین تولیدات علمی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس بود. در مبحث همکاری­های علمی نیز بیش­ترین میزان همکاری علمی در پایگاه مورد بررسی به ترتیب در حوزه داروسازی، بیوتکنولوژی و زیست‌شناسی سلولی بود. الگوی همکاری درون­سازمانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی و الگوی همکاری درون منطقه­ای نیز کم­ترین فراوانی را در پایگاه مورد بررسی داشت. در ارتباط با تعداد نویسندگان نیز، در کل تولیدات مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد الگوی همکاری بیش از پنج نویسنده الگوی غالب شناخته شد و الگوی همکاری با دو نویسنده نیز کم­ترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

.


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  علم­ سنجی ، تولیدات علمی ، اعضای هیأت علمی ،  همکاری علمی ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،  وب‌آو­ساینس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 448
نام نویسنده:  الیاسی نژاد، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

  هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیند انتخاب و نگهداری مدیران مدارس دوره اول متوسطه و شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش موردی استفاده شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو گروه از آگاهان کلیدی کمک گرفته شد. گروه اول متصدیان فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در ادارات آموزش‌ و پرورش شامل: رئیس اداره، معاون آموزشی اداره، مسئول کارگزینی، کارشناس آمار، کارشناس آموزش متوسطه اول و حراست که با تمامی این افراد مصاحبه نیمه ساختار‌یافته صورت گرفت. و گروه دوم شامل مدیران و معاونین مدارس دوره اول متوسطه بودند. به منظور انتخاب شرکت‌ کنندگان گروه دوم، از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده گردید. چگونگی دسترسی به نمونه‌ها نیز به صورت زنجیره‌ای یا گلوله برفی انجام شد که پس از انجام 20 مصا حبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری‌شده به اشباع نظری رسید. از دیگر روش‌های گردآوری اطلاعات جهت افزایش اعتبار و جلوگیری از سوگیری‌هایی که ممکن است نتیجه تکیه بیش‌ازحد بر یکی از روش‌های جمع‌آوری داده‌ها باشد استخراج و مطالعه پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، مطالعه اسناد و مدارک موجود در سازمان (نظیر بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های موجود در زمینه انتصاب مدیران) می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از دخالت عوامل مختلف بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران می‌باشد که می‌توان به مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران از دیدگاه مصاحبه شوندگان به مقوله‌های ویژگی‌های فردی، بومی گزینی، اطاعت‌پذیری، نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، خطای هاله‌ای، رابطه مداری و آموزش‌ و پرورش سیاست زده اشاره نمود. در میان عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب، مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر دخالت نمایندگان مجلس و فرماندار بر فرایند انتخاب و نگهداری مدیران مخصوصاً انتخاب مدیران ناکارآمد و ضعیف تأکید داشتند. چنانکه بتوان این عامل را از فرایند انتخاب و نگهداری مدیران حذف کرد تا حدود زیادی احتمال دست یافتن به انتخاب شایسته سالارانه وجود دارد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور دوم: جعفري ثاني، حسين
کلید واژه ها:  انتخاب ،  انتصاب ،  نگهداری ،  مدیران مدارس ، عوامل مؤثر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 823
نام نویسنده: برهانی، سامیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

زمینه و هدف: رضایت از تصویر بدن به عنوان تجربه ذهنی که فرد از بدن خود دارد نقش بسیار مهمی در رضایت فرد از خود و زندگی اش ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است میزان نارضایتی از

تصویر بدن در زنان بیشتر از مردان است و خود را با آثار نامطلوبی چون افسردگی، اضطراب، اختلال‌های خوردن، سوء مصرف مواد و ... نشان می دهد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش" بر تصویر بدن و افسردگی دختران  با حجم نمونه 23 نفر در دو گروه یعنی گروه آزمایش (تعداد=11 نفر، میانگین سن=26) و کنترل (تعداد=12 نفر، میانگین سن=25) انجام شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که پس از شركت در جلسات گروه‌ درماني نمرات نارضایتی از تصویر بدن دختران گروه آزمایش نسبت به دختران گروه کنترل کاهش معناداری داشته است (0005/0> p، 454/52=(1.20)F). همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون نمره افسردگی توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در دو گروه، بیانگر کاهش معنادار‌ نمرات افسردگی دختران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است (001/0<p، 795/9=(1.20)F). به منظوربررسی رابطه بین افسردگی و ترس از تصویر بدن، نیز از آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و داده ها نشان داد که بین افسردگی و ترس از تصویر بدن ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد (0005/0<p، 923/0=r). : با توجه به یافته های فوق می‌شود دریافت 12 جلسه از درمان شناختی- رفتاری "کش" می‌تواند تاثیر مطلوب و معناداری در کاهش نارضایتی از تصویر بدن و افسردگی دختران (ناراضی از تصویر بدن) داشته باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تصویر بدن ،  افسردگی ، گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش"


>> کتابداری
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: محمدیان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مراجعان کتابخانه­ مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و بررسی پیامدهای وفاداری آن­ها است.

روش: روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر مبنای نحوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. به عبارت دیگر، نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که دست­کم یک­بار از خدمات و تسهیلات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده کرده­اند که به روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی 374 نفر از مراجعان کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. روایی صوری توسط اساتید گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی با استفاده از نرم‌افزار SPSS اندازه‌‌گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است.

یافته‌ها:یافته­ها نشان داد مهمترین عوامل مراجعه مجدد پاسخ دهندگان به کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، به ترتیب، تنوع و دسترسی به اطلاعات (55%)، نزدیک بودن به کتابخانه (20%)، رضایت از خدمات (12%)، برخورد مناسب کارکنان (2%) و سایر موارد ذکر شده (12%) بوده­اند. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که ارتباط با مراجعه کننده به صورت مستقیم بر وفاداری او به کتابخانه تاثیر معنی­دار و مثبتی دارد. همچنین مشخص شد که وجهه کتابخانه و ارزش درک شده از خدمات آن بر رضایت مراجعه­کننده اثرگذار است. افزون بر این، کیفیت درک شده از خدمات کتابخانه به صورت مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده اثرگذار است. محیط و فضای فیزیکی نیز بر ترجیح کتابخانه به سایر کتابخانه­های مشابه اثرگذار است. همچنین، رضایت مراجعه­کننده به طور مستقیم بر وفاداری مراجعه­کننده به کتابخانه اثرگذار است. الگوی نهایی تحقیق نشان داد که رضایت مراجعه­کننده به صورت مستقیم بر قصد تکرار مراجعه به کتابخانه و وفاداری مراجعه ­کننده بر تبلیغ کلامی و ترجیح کتا بخانه مرکزی به سایر کتابخانه های مشابه اثر دارد. افزون بر این، قصد مراجعه مجدد نیز بر وفاداری مراجعه کننده تاثیر معناداری دارد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  ارتباط با مراجعه ­کننده ،  وجهه کتابخانه ، کیفیت درک شده ، ارزش درک شده ،  محیط و فضای فیزیکی ، رضایت مراجعه­ کننده ، وفاداری مراجعه­ کننده ، قصد مراجعه مجدد ، توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی مثبت ،  کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 447
نام نویسنده: وقاری زمهریر، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

تربیت دینی در نظام‌های آموزشی و رسمی کنونی به‌عنوان مهم‌ترین هدف مورد توجه قرار دارد و برنامه‌های درسی با داشتن سازوکارهایی مشخص می‌توانند راه را برای تحقق این هدف هموار سازند. با وجود اهمیت این موضوع، برنامه درسی تربیت دینی در کشور ما از توفیق چندانی برخوردار نبوده است. علت اصلی این ناکامی‌ها را باید در رویکردهای حاکم بر تربیت دینی جستجو کرد. براین اساس لازم است چاره‌اندیشی جهت برنامه درسی تربیت دینی و عناصر آن براساس رویکردی مقبول در مبانی اسلامی صورت گیرد. لذا پژوهش حاضر به قصد تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی‌های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا به عنوان رویکردی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی انجام شده است. تحقق این هدف اقتضا نمود که پیش از تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین گردد. براین اساس با اتکاء به منابع اصیل شامل شرح کشف المراد علامه حلّی، حق و تکلیف در اسلام از جوادی آملی و با استفاده از سایر آثار و تألیفات متفکران مسلمان در حوزه مورد بحث، رویکرد تکلیف‌گرا تبیین و ارائه شده است. سپس با تکیه بر این رویکرد و با استفاده از روش تحلیلی و استنتاج قیاسی (الگوی بازسازی شده فرانکنا)، هدف غایی، واسطی و فرآیند یاددهی_یادگیری و ویژگی‌های هر یک از آنان در برنامه درسی تربیت دینی تبیین گردید. براین اساس تکلیف‌مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی تعیین شد. مطابق با این غایت، ده هدف واسطی شامل توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه‌ورزی، تعقل، رشد علم و معرفت، عدالت، پرورش قدرت و توانایی، آزادی و اختیار و پنج ویژگی برای فرآیند یاددهی_یادگیری شامل انگیزه درونی، پرورش حواس، پرورش اراده، توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه الگو و نمونه عملی برای برنامه درسی تربیت دینی تعیین و تبیین شد. علاوه بر این، در زمینه ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا توصیه شد که نفس و هویت تربیت جدی گرفته شود و به دلیل تفاوت در وسع و توان متربیان اشکال و ابزار مختلفی برای سنجش عملکرد متربیان استفاده شود. همچنین خودارزیابی به عنوان روشی مطلوب جهت ارزشیابی در برنامه درسی تربیت دینی معرفی شد. به‌طورکلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد تکلیف‌گرا در برنامه درسی تربیت دینی از طریق نگاه همه جانبه به رشد ابعاد وجودی انسان، توجه به توانایی و تفاوت‌های افراد و تکلیف به قدر وسع، توجه به آزادی و اختیار انسان، قادر است آسیب‌هایی چون جزءنگری و تک بعد‌ی‌نگری، ظاهربینی و توجه صرف به نتیجه، نگاه مکانیکی و قالبی و یکسان‌سازی در تربیت دینی را که رویکرد حاکم (نتیجه‌گرا) بر پیکره نظام تربیت دینی وارد ساخته است، را برطرف سازد و از این طریق جایگزینی مناسب برای رویکرد حاکم باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، رویکردهای تربیت دینی ،  تربیت دینی ، تکلیف‌گرایی ،  نتیجه‌گرایی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 446
نام نویسنده: سعیدی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مدیران آموزشگاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات پیش روی مدارس هوشمند می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی استفاده شد. میدان پژوهش را سه مدرسه هوشمند پیشرفته در شهر مشهد تشکیل دادند. مطلعان کلیدی در پژهش حاضر مدیران، کارکنان آموزشی  اداری و دانش آموزان مدارس مورد مطا لعه بودند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. به طورکلی،  براساس یافته های حاصل از این پژوهش نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از مهم ترين مسائل و مشکلاتي كه مدارس هوشمند مورد مطالعه با آن مواجه هستند اثربخش نبودن آموزشهای ضمن خدمت، عدم دانش فناوری معلمان، کمبود نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه، ارزیابی عملكرد معلمان و نبود ساز وکار تشویقی قانونی، مشکلات مربوط به سیستم ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان و مقاومت معلمان در برابر فناوري اطلاعات  می باشد و از جمله اقدا ماتی که مدیر در این مدارس در جهت کاهش این چنین مشکلاتی انجام می دهد توانمند سازی، اطلاع رسانی، مشارکت طلبی، ایجاد انگیزه، حمایت و پشتیبانی فنی، ایجاد فضای یادگیری، تجهیز مدرسه و کنترل می‌باشد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  فناوري اطلاعات و ارتباطات ، مدرسه هوشمند ، مدير مدرسه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 822
نام نویسنده: صالحی، بلن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

ناباروري یکی از عمده‌ترین وقایع استرس‌زاي زندگی است که ممکن است بر جنبه‌هاي مختلف زندگی زوجین تاثیر بگذارد. به این دلیل ناباروري از نظر زوجین جزء تلخ‌ترین تجارب زندگی محسوب می‌شود و از آنجایی که باروري و تولید مثل در اکثر فرهنگ‌ها از جمله ایران از ارزش بالایی برخوردار است ناباروري می‌تواند فشارهاي زیادي به زوجین وارد کند که سلامت روانی و جسمانی آن‌ها را به مخاطره اندازد و زمینه ابتلای آن‌ها را به اختلال‌هاي روان‌شناختی افزایش دهد. مشکلات روان‌شناختی ناشی از ناباروری در زنان بیش از مردان مورد تاکید قرار گرفته است زیرا معمولا زنان در تعریف هویت خود و معنای زندگی، جایی را به عنوان مادر شدن در نظر می‌گیرند و حتی اغلب آمادگی دارند تا موقعیت‌های ممتاز و موفقیت‌های خود را فدای فرزندپروری کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی امنیت هیجانی بر نظم‌جویی‌ شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی شبه آزمایشی از نوع پيش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه كنترل، می‌باشد. جامعه‌ی آماری زنان ناباروری بودند که در بازه خرداد و تیر ماه ۹۵ به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد مراجعه کرده بودند. ۲۴ زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(12 نفر) و کنترل(12 نفر) قرار گرفتند. طی ۸ جلسه به صورت هفتگی، هر جلسه به مدت یک ساعت و سی دقیقه، آموزش گروهی امنیت هیجانی برای گروه آزمایش انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت ننمود. ابزار بکار رفته در این پژوهش، نظم‌جویی شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی بود. یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که آموزش امنیت هیجانی باعث افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه و همچنین بهزیستی ذهنی و در نتیجه کاهش استفاده از راهبردهای ناسازگارانه را در مقایسه با گروه کنترل خواهد شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که تفاوت بین دو گروه معنی‌دار است(05/0 p<). نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر افزایش نظم‌جویی شناختی و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  امنیت هیجانی ، نظم‌جویی شناختی هیجانی ، بهزیستی ذهنی ، ناباروری

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126136146   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.