دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1315 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 388
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 684
نام نویسنده: شاهنده، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

اضطراب یکی از شایع ترین بیماری های روانشناختی است که به دلیل همراه بودن با ترس، تگرانی و تردید، اثرات منفی بر کیفیت زندگی می گذارد. بنابراین بررسی روش های درمانی این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از درمان های طب سنتی در کنار درمان های روان شناختی می تواند به کاهش اضطراب کمک کند. از سوی دیگر گرایش به درمان های سنتی مورد توجه نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان، از جمله سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی (سکنجبین) در کاهش علائم اضطراب زنان می باشد. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر جهت آزمودنی ها استفاده شد. از میان 67 نفر زن داوطلب که هب درمانگاه های طب ثامن، حسین بن علی(ع) و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند، 24 نفر که معیارهای مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمایشی اول 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی اجرا شد و برای دومین گروه آزمایشی علاوه بر 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی بطور همزمان طب سنتی (مصرف سکنجبین) برای مدت 40 روز تجویز شد. یافته ها نشان دادند که گرئوه درمانی معنوی- مذهبی و گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی بطور معناداری در کاهش علائم اضطراب موثر است . همچنین معلوم شد گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی در مقالسیه با گروه درمانی معنوی- مذهبی اثر بخشی بیشتری داشته است.

نتیجه گیری: در درمان اضطراب زنان، چنانچه در کتار درمان های روانشناختی از آموزه های طب سنتی نیز استفاده شود نتایج درمانی بهتری حاصل می شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی- مذهبی ، اضطراب ، طب سنتی ، سکنجبین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 387
نام نویسنده: اسدالهی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف: با توجه به نقش خانواده كه يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي جامعه می‌باشد، دستيابي به جامعه سالم در گرو خانواده است. سلامت خانواده منوط به سلامت رواني زوجهای و داشتن رابطه مطلوب با يكديگر است.این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی با گروه درمانی راه حل محور در کاهش پرخاشگری و تعارض‌های زناشویی زوج‌ها دارای شوهر معتاد،انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج‌ها مراجعه کننده به کلینیک درمان و ترک اعتیاد پرند شهر مشهد در سال 1393 که دارای شوهر سوء مصرف مواد بودند را شامل می‌شد. از بین آنها 15 زوج  که دارای تعارض‌های زناشویی و نشانه‌های پرخاشگری بودند با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند.داده‌ها به کمک پرسشنامه پرخاشگری و تعارض زناشویی جمع آوری شد.سپس گروه‌های آزمایش 8 جلسه(90 دقیقه‌ای)تحت گروه درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.یافته ها: سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته‌های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تأييد و نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و گروه درمانی راه حل محور موجب کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای شوهر معتاد گردیده است.نتایج همچنین نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری و گروه درمانی راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج‌ها اثربخشی بیشتری داشتند.نتیجه گیری: هم گروه درمانی راه حل محور و هم ذهن اگاهی  در کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی موثر هست،اما روش اول در کاهش تعارض زناشویی و ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری موثرتر است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس ، راه حل محور،پرخاشگری ، تعارض های زناشویی ، اعتیاد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 386
نام نویسنده: محمدتقی‌زاده، نسرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون و ارزیابی گزارشات پژوهشی منتشره بود، به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ساخت ابزار  بود. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشره در قلمرو نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم در حوزه رشته‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی و پایان‌نامه‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی در سال‌های 1391 و 1392 بود. با استفاده از استانداردهای موجود برای ساخت و انطباق‌یابی آزمون و ترجمه و تلخیص آن‌ها، تعداد 6 مقوله و 51 گویه برای سیاهه ساخت آزمون و 4 مقوله و 18 گویه برای سیاهه انطباق‌یابی آزمون تدوین شد. سپس روایی این سیاهه به روش داوری تخصصی و ارائه به 5 متخصص بررسی و احراز شد، همچنین پایایی ابزار نیز از طریق استفاده از ارزیاب دوم و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت که با ضریب 82/0 مورد تایید قرار گرفت. بعد از تهیه سیاهه و اعتباریابی آن گزارشات پژوهشی در حیطه ساخت و انطباق‌یابی آزمون مورد ارزشیابی واقع شد. نتایج این ارزشیابی نشان داد که مقالات و پایان‌نامه‌های مورد بررسی از نظر گزارش و توصیف روش‌های پایایی در وضعیت مطلوب و از نظر گزارش روایی سازه و روایی محتوایی در حد متوسط و از نظر گزارش روایی ملاکی و بیان اهداف آزمون در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه

 منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تدوین سیاهه ، استانداردهای ارزیابی از آزمون ، تحقیقات علوم‌تربیتی و روانشناسی ، ارزیابی ، گزارشات پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 386
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و

جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب پرسشنامه­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق پرسشنامه، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

پرسشنامه

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ،  برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 385
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 پرسشنامه قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه 

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 384
نام نویسنده: قلی پور، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

زمینه و هدف: معلوليت به­ صورت ناتواني موقت يا دائمي، جزيي يا كلي، ثابت يا تغييرپذير در هر جامعه­اي و در ميان هر گروه و طبقه­اي بروز مي­كند. از زماني­كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبه­رو بوده است (اسپاكمن، 1963). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

 مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. از پرسشنامه­های اطلاعات جمعیت­شناختی، روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، مقیاس ارزیابی کیفیت­زندگی (WHOQOL-BRIEF) و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 24 نفر از معلولینِ واجد شرایط و داوطلب حضور در گروه، که در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان­یابان مشهد اشتغال به آموزش داشتند پس از غربالگری اولیه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. پس از تکمیل پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش، طی یازده جلسه، گروه درمانی آدلری را به صورت جلسات (90 دقیقه­ای) و دوبار در هفته دریافت نمودند درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. به منظور تحلیل آماری داده­های پژوهش، از نرم افزار آماری 19spss- و روش­های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری در چهار خرده­مقیاس از شش خرده­مقیاس، پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن که عبارتند از: ارزش­یابی قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت‌یابی تناسب اندام و رضایت از نواحی بدن، نشان داد. اما در دو خرده­مقیاس، وزن ذهنی و جهت­یابی قیافه، تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. در پرسشنامه سلامت عمومی در خرده­مقیاس­های نشانگان جسماني و نشانگان افسردگي تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه مداخله وجود داشت (05/0p<) اما در خرده­مقیا­س­های نشانگان اضطرابی و بی‌خوابی و نشانگان کارکرد اجتماعی تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. همچنین گروه درمانی آدلری منجر به بهبود ابعاد سلامت روانی و سلامت جسمانی در گروه آزمایش شده ولی بر سلامت محیطی و اجتماعی تاثیر معناداری نداشته بود.

بر اساس نتایج پژوهش، به­کارگیری گروه­درمانی آدلری می‌­تواند بر بهبود خودپنداره بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی معلولین جسمی-حرکتی موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

 پرسشنامه

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  معلولیت جسمی- حرکتی ، خودپنداره بدنی ، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی ، گروه¬درمانی آدلری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 383
نام نویسنده: لطـفی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع کاربست آموزش­های مهارتی منابع انسانی و عوامل موثر بر کاربست این آموزش­ها انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی و میدان آن دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع­آوری داده­های کیفی، 27 تن شامل 10 مدیر، 9 عضو هیئت علمی و 8 کارمند به­علاوه­ی 7 تن از کارشناسان و عضو هیئت علمی متخصص در زمینه آموزش منابع انسانی، به­صورت هدفمند به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته بود. نتایج  نشان داد: موانع کاربست آموزش شامل 7 مورد: (نیازسنجی نا­مناسب، مدت زمان دوره­ها، مدرک­گرایی و امتیاز ارتقا در آموزش­ها، عدم کاربردی بودن آموزش­ها، ارایه آموزش­ها به­صورت عمومی، عدم تطابق آموزش­ها با محیط سازمان و مانع شدن مدیریت مافوق)، می­باشد. همچنین عوامل موثر بر کاربست آموزش­ به 4 دسته تقسیم می­شوند: 1) ویژگی­های فراگیر (توانایی، دانش و مهارت پیشین، تجربه، کنترل و نظارت بر رفتار، نگرش شغلی، انگیزه، خودکارآمدی و سودمندی ادراک شده)؛ 2) فرایند آموزش (ارزیابی نیاز­های آموزشی، اهداف یادگیری، راهبرد­ها و روش­های آموزشی، نقش مربی، محتوای آموزشی، زمان کلاس­ها، پیگیری)؛ 3) مشخصات سازمانی و محیط کار (جو انتقال در سازمان، حمایت­های محیطی، بازخورد، فرصت استفاده، تقویت و تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و پاسخگویی)؛ و 4) عوامل فراسازمانی (انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی). توجه به این عوامل می­تواند سازمان­ را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته­ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  بهسازی منابع انسانی ، آموزش ضمن خدمت ،  کاربست آموزش ، انتقال یادگیری ،  آموزش های مهارتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 683
نام نویسنده:  برناه، مهنام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیّت زندگی، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه‌کننده به مراکز درمان سرطان شهر کاشان بود که 15 نفر در گروه‌ آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 12 جلسه واقعیت‌درمانی به شیوه گروهي را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36و پرسشنامه Dass-21 توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون، نمره کیفیت زندگی آزمودنی‌های گروه‌ واقعیت‌درمانی نسبت به آزمودنی‌های گروه گواه، افزایش و نمرات استرس و افسردگی آن‌ها، کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که واقعیت‌درمانی گروهی باعث افزايش کیفیّت زندگی و کاهش استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان دهانه رحم مي‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

پرسشنامه

 منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی ،  کیفیّت زندگی ، استرس ، افسردگی ، سرطان دهانه رحم

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.