دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1084 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 320
نام نویسنده: محبی امین، سکینه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 317
چکیده: 

ما هم اکنون در آستانه عصر شتابندگی تاریخ هستیم. از این رو به کارگیری روش هایتدریس خلاق، از ضروریات سیستم آموزش عالی محسوب می شود. با توجه به این که روش آموزش و یادگیری بین فرهنگ های مختلف متفاوت است می توان گفت که نظام آموزشی، بازتابی از فرهنگ جامعه، نیازها ، آرزوها و ماهیت دانش موجود در یک جامعه محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی فرهنگ تدریس و شناسایی الزامات تدریس خلاق بود. تا از این طریق بستری برای فهم بیشتر عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق فراهم شود. برای دستیابی به این اهداف دو سوال مطرح شد؛ در سوال اول، به بررسی فرهنگ تدریس در دو دانشکده پرستاری و ادبیات پرداخته شد و در سوال دوم، الزامات تدريس خلاق شناسایی گردید. روش اصلی پژوهش رویکرد کیفی مردم نگاری بود. میدان تحقیق دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از مشاهده مشارکتی و مصاحبه به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده گردید. مشارکت کنندگان اصلی پژوهش 7 نفر از اساتید (3 استاد از دانشکده پرستاری و 4 استاد از دانشکده ادبیات) و تعدادی از دانشجویان این دو دانشکده بودند. داده های گرد آوری شده از طریق روش کدگذاری اشتراوس و کوربین تحلیل شد. جهت اعتبار یافته ها از معيارهاي چهارگانه منسوب به گابا و لينكلن استفاده گردید. نتایج تحقیق در سوال اول نشان داد که خلاقیت یک هنجار مرسوم در فرهنگ تدریس تلقی نمی شود. در این رابطه برخی از عوامل مثل باورهای ذهنی استاد درباره دانشجو، تدریس، یادگیری، ارزشیابی، باور استاد درباره ارتباط با دانشجو، تجربه زیسته استاد و پیشینه تحصیلی و همچنین عوامل مربوط به ویژگی های دانشجو مثل وابستگی به استاد، نگرش ستایشگرانه به علم، فقدان مهارت های مباحثه، تصور از استاد به منزله دانای مطلق، منجر به ایجاد پدیده محوری پژوهش (هنجار نبودن تدریس خلاق) شده است. این پدیده تحت تأثیر برخی از شرایط نظیر سیاست های انگیزشی دانشگاه، سیاست های ارزشیابی از تدریس، سیاست های آموزش استادان، حجم زیاد فعالیت هیأت علمی، مقررات آموزشی، کمبود امکانات، ویژگی های شخصیتی استادان و دانشجویان، ضعف در دانش استادان و شیوه های تدریس فعلی، هنجارها و ارزش های حاکم بر دانشگاه و سیاست های مربوط به گزینش استاد قرار دارد. یافته های سوال دوم پژوهش که با تکیه بر فرهنگ کشف شده، بنیان های نظری تدریس خلاق و اسناد فرادستی انجام شده بود، نشان داد که برای دستیابی به فرهنگی که حمایت کننده تدریس خلاق است، مجموعه عوامل و عناصری همچون ویژگی های برنامه درسی، ساختار تدریس و یادگیری، استاد و تکنولوژی باید دستخوش تحولاتی قرار گیرد. 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 نتیجه گیری

پرسشنامه  


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  فرهنگ ، تدریس خلاق ، آموزش عالی ، الزامات تدریس خلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 554
نام نویسنده: قاسمي بافقي، وجيهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شيوه‌ي گروهي بر افسردگي، نگرش‌هاي ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي نوجوانان دختر 15 تا 16 ساله مقطع متوسطه دبيرستان‌هاي ناحيه 2 مشهد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-91 بودند. نمونه‌اي به حجم 30 نفر از اين جامعه به شيوه‌ي تصادفی انتخاب و به شيوه‌ي تصادفي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند. هر دو گروه در مرحله پيش آزمون، پرسشنامه‌هاي افسردگي بک، عزت نفس آيزنک و نگرش هاي ناکارآمد وايزمن و بک را تکميل کردند. سپس براي  گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته آموزش رويکرد مثبت نگر انجام و در نهايت پس از اجراي مداخله، هر سه پرسشنامه توسط دو گروه آزمايش و کنترل به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده‌هاي جمع آوري شده با تحليل کوواريانس (ANCOVA)  و تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که آموزش رويکرد مثبت‌نگر، ميزان افسردگي گروه آزمايش را در مقايسه با گروه کنترل کاهش داد (001/0>P). همچنين ميزان عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به صورت معناداري افزايش (001/0>P) و نگرش‌هاي ناکارآمد گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل نيز به صورت معناداري کاهش يافت (001/0>P). تغييرات در افسردگي گروه آزمايش با تغييرات در نگرش‌هاي ناکارآمد ارتباط معنادار داشت (05/0>P).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش روان‌شناسي مثبت نگر ، افسردگي ، عزت نفس ، نگرش‌هاي ناکارآمد و نوجوان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 319
نام نویسنده: حیدرزاده، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

یکی از اهداف مورد تأکید در هر نظام آموزشی به ویژه در آموزش عالی؛ افزایش و بهبود مهارت­های پژوهش کردن در بین دانشجویان است. هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی در انگیزش پژوهشی دانشجویان بود. نوع این پژوهش همبستگی، و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-1391 بود. نمونۀ مورد مطالعه شامل 110 نفر (شامل 70  مرد و 40 زن) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند. برای         جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های جهت­گیری پژوهشی، ادراک ارزشیابی کلاسی و انگیزش پژوهشی استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل مسیر، رگرسیون چند متغیره و رگرسیون ساده به منظور بررسی رابطۀ بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی با انگیزش پژوهشی رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین دربارۀ رابطۀ بین ساختار ارزشیابی­کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی نیز یافته­ها نشان داد که ساختار ارزشیابی کلاسی تبحری  قادر به  پیش­بینی پژوهش بنیادی و ساختار ارزشیابی عملکردی قادر به پیش­بینی پژوهش کاربردی    می­باشد. همچنین شاخص­هاي برازش تحليل مسیر نشان داد که مدل مورد نظر از برازش کلي برخوردار است (GFI=0/95 AGFI=0/ 82 و GFI=1 , AGFI=0/98)

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتیجه گیری 

پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  انگیزش پژوهشی ، جهت گیری پژوهشی ، ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 553
نام نویسنده: مهدويان فرد، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

يكي از عمده ترين عرصه هاي بروز افكار غير منطقي و ناكارآمد، ارتباط زناشويي است. پ‍ژوهش حاضر شامل  دو مطالعه بود. مطالعه اول به عنوان مطالعه پايه با هدف بررسي رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي زنان انجام شد. مطالعه دوم نيز با هدف بررسي اثربخشي آموزش رويکرد عقلاني- هيجاني- رفتاري بر بهبود باورهاي ارتباطي و كاهش دلزدگي زناشويي  انجام گرفت. براي دستيابي به هدف مطالعه اول 120نفر از دانشجويان متاهل زن دانشگاه فردوسي مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي دستيابي به هدف مطالعه دوم نيز از ميان نمونه­ي انتخاب شده­ي مطالعه، 24 نفر به شيوه­ي هدفمند انتخاب و به شيوه­ي تصادفي در دو گروه آزمايش و مداخله­نما جايگزين شدند (در هر گروه 12 نفر). مداخله­ي آزمايشي در طي 8 جلسه 90 دقيقه­اي به صورت هفتگي برگزار شد. گروه مداخله نما نيز مطالبي را درباره­ي تغذيه سالم دريافت کردند. ابزار جمع آوري داده­ها عبارتند بودند از: سياهه باورهاي ارتباطي(RBI) و پرسشنامه دلزدگي زناشويي (CBM). براي تجزيه و تحليل داده­ها در سطح توصيفي از آماره­هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون سلسله مراتبي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج مطالعه  اول نشان داد كه بين باورهاي ارتباطي كلي و دلزدگي زناشويي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين كننده، متغيرهاي ذهن خواني و كمال گرايي جنسي به ترتيب هر كدام 35/0 و 30/0 درصد از واريانس دلزدگي زناشويي را به تنهايي تبيين مي كنند.نتايج مطالعه دوم نيز نشان داد، زناني که آموزش مداخله­ي عقلاني- هيجاني- رفتاري را دريافت کرده بودند ميزان دلزدگي کمتر و باروهاي ارتباطي کارآمدتري را نسبت به گروه مداخله نما نشان دادند. بنابراین می توان گفت که رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری باورهای ارتباطی زنان متاهل دانشگاه فردوسي مشهد را بهبود بخشیده و دلزدگی زناشویی آنان را کاهش مي­دهد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  رويکرد عقلاني- هیجانی- رفتاري ، باورهاي ارتباطي ، دلزدگي زناشويي ، ذهن خوانی ، کمال گرایی جنسی ، زنان متاهل


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 318
نام نویسنده: میری، محمد صادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

نظریه‌ و همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که دو دسته عوامل درون‌فردی و برون‌فردی بر انگیزش دانشجویان برای انجام پژوهش موثر است، اما به تبیین این رابطه به خوبی پرداخته نشده است. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی دانشجویان با پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشیاست. جامعه آماري شامل دانشجويانِ تحصيلات تكميلي دانشكده­هايدانشكدههای دانشگاه فردوسی مشهد بود. بااستفادهازروشنمونه­گيريسهميه­اي،نمونه­ايبهحجم250نفرانتخابشد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه­هاي روحیه پژوهشی، حمایت اساتید از استقلال پژوهشی،پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهش بود. روش پژوهش، توصيفي همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی، تحليل عاملي اکتشافي، مدل معادلات ساختاري، همبستگيپيرسون،رگرسيون، تحليل واريانس، آنووا و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی با پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (094/0=RMSEA ، 91/0=NNFI). تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی، یعنی ضرایب g مسیر حمایت اساتید به پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی و همچنین ضریب g مسیر روحیه پژوهشی به پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشی و ضریب مسیرβپیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی بالا و معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نیز نشان داد که پيامدهاي مورد انتظار و انگيزش پژوهشي از طريق مقياس‌ روحيه پژوهشي و حمايت اساتيد از استقلال پژوهشي قابل پيش‌بيني هستند. همچنين يافته‌ها نشان داد که بين انگيزش پژوهشي و مولفه‌هاي انگيزش دروني و بي‌انگيزگي در زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد به اين صورت كه در انگيزش دروني، ميانگين زنان بيشتر از مردان و در بي‌انگيزنگي ميانگين مردان بيشتر از زنان است.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری مورد نظر از برازش مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر برخوردار است که در این بین بیشترین ضریب مسیر از متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی هست به این معنی که متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار به عنوان یک میانجی به خوبی عمل کرده است و همچنین می‌توان نتیجه گرفت که ضریب مسیر از متغیر حمایت استادان به انگیزش بالاتر از ضریب مسیر روحیه پژوهشی به انگیزش هست. به این معنی که متغیر حمایت اساتید نسبت به متغیر روحیه پژوهشی بر انگیزش پژوهشی دانشجویان تاثیر گذاری بیشتری دارد. بنابراین شایسته است تا استادان نسبت به تاثیر گذاری خود بر روی انگیزش پژوهشی دانشجویان حساس‌تر باشد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انگیزش ، پژوهش ،  پیامدهای مورد انتظار ، حمایت اساتید ، روحیه پژوهشی ، تحصيلات تکميلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 552
نام نویسنده: هدايت، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

رضايت زناشويي از جمله مولفه هاي مهم در روتبط زوجين است كه عدم وجود آن اثرات منفي را بر زوجين و خانواده مي گذارد.ديدگاههاي مختلفي به بررسي اين مولفه پرداخته اند.در اين ميان درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي و درمان راه حل-محمردو درماني هستند كه با ديدگاه هاي مختلف به اين مقوله پرداخته اند.از اين رو پژوهش حاصل برآن شده استبه مقايسه اثر بخشي اين دو درمان بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل بپردازند.اين تحقيق از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون پس آزمون و گروه كنترل است. به اين منظور تعداد 27 زن متأهل كه جهت بهبود روابط زناشويي به مراكز مشاوره شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .و از اين تعداد 18 نفر در دو گروه آزمايش و 9 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ است.كه در مرحله ي پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني ها تكميل گرديد.افراد گروه آزمايش در 8 جلسه درمان يك ساعت و نيم ساعته شركت كردند.براي بررسي داده ها از تحليل كووارنسو آزمون تي استفاده شد .نتايج نشان ميدهد بين هر دو گروه درماني و گروه كنترل از نظر اثربخشي درمان تفاون معنتدتري وجود دارد. يافته ها بيانگر آن است مه هر دو گروه درماني باعث افزايش رضايت زناشويي ميشود.اما از نظراثر بخشي هر دو گروه آزمايشي با هم تفاوت معتاداري نداشتد

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  رضايت زناشويي ، گروه درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي ، گروه درماني راه حل -محور


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 317
نام نویسنده: برسلاني، مسيح اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاقی در پژوهش می‌تواند مبدا شکل گیری رفتارهای غیر اخلاقی بزرگتر گردد. عوامل مختلفی اعم از عوامل فردی، عوامل محیطی داخل دانشگاه و عوامل محیطی خارج دانشگاه بر رعایت اخلاق پژوهشی از سوی پژوهشگران به ویژه قشر دانشگاهی تاثیرگذار است. در بین این عوامل نقش انگیزش و عوامل و فرایندهای مرتبط با آن برجسته است.  هدف این پژوهش نیز بررسی نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین نیازهای خود تعیین گری و انگیزش اخلاقی در پژوهش است. روش تحقیق حاضر،  نیز توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجويان مقطع دکتری تحصصی (PHD)‌ دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1392-1391 است. نمونه شامل 300 دانشجو بود. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق ساخته به نام­های نیازهای خودتعیین‌گری با سه خرده مقیاس نیاز به خودمختاری، ‌نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط؛ انگیزش اخلاق پژوهشی با سه خرده مقیاس انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی  انگیزگی؛‌ و نگرش اخلاقی در پژوهش با دو خرده مقیاس بعد شناختی و عاطفی نگرش برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس و t مستقل و مانووا استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه نیازهای خودتعیین گری در اخلاق پژوهشی با انگیزش و نگرش در رعایت اخلاق پژوهش مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (RMSEA=0/77, NFI=0/97, CFI=0/98, GFI= 0/96) و تمام ضرایب g و β در مدل معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش اخلاق پژوهشی و نگرش اخلاق پژوهشی از طریق نیازهای خودتعیین گری در اخلاق پژوهش قابل پیش بینی هستند. همچنین نگرش اخلاق پژوهشی از طریق انگیزش اخلاق پژوهشی نیز قابل پیش بینی است. به علاه نتایج نشان داد که نیازهای اساسی خودتعیین گری،‌ نگرش اخلاق پژوهشی و انگیزش اخلاق پژوهشی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات

منابع ومأخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش،‌، ،، ،  دانشجویان دکتری تخصصی (PHD)‌ ، انگیزش اخلاق پژوهشی ،  نگرش اخلاق پژوهشی ، نیازهای اساسی خودتعیین گری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 316
نام نویسنده: عجم، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی برنامه‌درسی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. روش پژوهش برای بررسی وضعیت موجود طراحی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، روش تحلیل اَسناد و تحلیل محتوا بوده است. روش پژوهش برای ارائه الگوی طراحی برنامه درسی، روش پژوهش نظریه‌ای بوده است. جامعه پژوهش، شامل اَسناد دانشگاه پیام نور، تمامی کتب درسی رشته علوم تربیتی و تمامی اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. نتایج نشان داد که، بر اساس تحلیل اَسناد و تحلیل مصاحبه با اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی، در حال حاضر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، از سطح مبتدی رویکرد یادگیری ترکیبی در طراحي و اجرای برنامه درسي استفاده مي‌شود.  همچنین مشخص شد که در حال حاضر، طراحی برنامه درسی رشتۀ علوم تربیتی مبتنی بر نظریه یادگیری رفتاری می‌باشد. الگوی کلان جایگزین طراحی برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با تأکید بر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور با در‌نظر‌گرفتن کانون تمرکز رویکرد یادگیری ترکیبی، شاخصه‌های نظریه یادگیری سازنده‌‍‌گرایی اجتماعی، رسالت‌ها و کارکردهای آموزش عالی به‌طور اعم و دانشگاه پیام نور به‌طور اخص، ویژگی‌ها و ماهیت‌ رشتۀ علوم تربیتی ارائه شد و بر اساس الگوی کلان، ویژگی‌های عناصر نه‌گانه برنامه درسی و همخوانی این عناصر با الگوی کلان ارائه شد و در نهایت الگوی ارائه شده اعتبار بخشی شد نتایج اعتبار بخشی الگو نشان داد که بیش از 96/0 از افراد با ویژگی‌های الگوی کلان برنامه درسی پیشنهادی و اصول منتج از الگوی کلان برای عناصر برنامه درسی موافق بودند و آن را مناسب تشخیص دادند. 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري

بدون پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، رویکرد یادگیری ترکیبی ، دانشگاه پیام نور ، رشته علوم تربیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 315
نام نویسنده: فراست، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش و ميزان ارتكاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هاي برنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته نگرش به تقلب، پرسشنامه محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و پرسشنامه ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغيرهاي پیش­بین  می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمره نگرش تقلب دانش­آموزان نسبت به تقلب  از ارزش متوسط  پرسشنامه بیشتر است و1/96 درصد دانش­آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ،  برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 314
نام نویسنده: اسماعيلي، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

با­ توجه­ به افزایش روزافزون کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و آسیب‌های هیجانی و مشکلات تحصیلی که در آن­ها بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، ضرورت شناسايي ويژگي­هاي روان­شناختي و آموزشگاهي دانش­آموزان بي‌سرپرست و ارايه­ی خدمات روان­شناختي و تربيتي متناسب به ايشان بیشتر احساس می شود، لذا هدف این پژوهش، مقایسه­ی خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه در دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی است.

 روش پژوهش حاضر علّی مقایسه­ای بود و جامعه­ی آماری، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد را که در سال تحصیلی 92- 91 مشغول به تحصیل بودند، در بر می­گرفت. نمونه­ی آماری شامل 25 دختر بی­سرپرست و 125 دختر­عادی بود. با توجه به محدود بودن تعداد دختران بی­سرپرست در مقطع مورد نظر، کل جامعه­ی آماری (معادل 25 نفر) به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن شرايطي نظير معلم، مدرسه و موقعيت مدرسه و کلاس، به ازای هر دانش‌آموز بی سرپرست از بين دانش‌آموزان عادی همکلاسی آن­ها به صورت تصادفی از هر كلاس 5 دانش‌آموز به عنوان نمونه­ی عادی برگزیده شد.

ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه­ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز، پرسشنامه­ی سازگاری سینها و سینگ و پرسشنامه­ی کیفیت زندگی در مدرسه­ی اندرسون و بورک. داده‌ها از طریق آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:

1- بین خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان عادی و بی­سرپرست تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­سرپرست، نمرات بالاتری در خودکارامدی تحصیلی کسب کردند.

2- دانش‌آموزان عادی و بی سرپرست از نظر سازگاری به طور معناداری متفاوت از یکدیگرند؛ به نحوی که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­سرپرست نمرات پایین تری در سازگاری کسب کردند.

3- دانش‌آموزان عادی و بی­سرپرست ادراک متفاوتی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­سرپرست نمرات بالاتری در کیفیت زندگی در مدرسه به دست آوردند.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  دانش‌آموزان بی‌سرپرست ، خودکارآمدی تحصیلی ، سازگاری ، کیفیت زندگی در مدرسه

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.