دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1187 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 542
نام نویسنده: بیوکی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی  مبتنی بر رویکرد وجودی- انسانگرایانه بر کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی شهر مشهد انجام پذیرفت. با توجه به ارتباط میان اضطراب مرگ، افسردگی و کیفیت زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمانی بر کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظرگرفتیم. پژوهش حاضر کاربردي و از نوع نیمه آزمایشی(طرح گروه کنترل نابرابر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیري داوطلبانه از میان بیمارانی که به دو مرکز درمانی قائم و رضا در  شهر مشهد مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاك هاي در نظر گرفته شده( میزان تحصیلات، سن، قرار داشتن در پروسه درمان، آگاهی کامل از نوع بیماری و شدت آن)،  22 نفر (10 مرد و 12 زن) را انتخاب کرده و آنها را به صورت تصادفی به  دو گروه آزمایشی و مداخله نما تقسیم کردیم(11 نفر براي هر گرو ه ). گروه آزمایش 12 جلسه هفتگی گروه درمانی وجودی- انسانگرایانه را دریافت کردند، درحالیکه گروه مداخله نما تنها  به انجام 12 جلسه حرکات ورزشی و کششی خاص به صورت گروهی پرداختند. هر دو گروه پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر، افسردگی بک و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را در جلسات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري( 30 روز)  تکمیل کردند. برای بررسی نتایج، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نیز آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که گروه درمانی وجودی انسانگرایانه به کاهش اضطراب مرگ بیماران در مرحله پس آزمون و پیگیری و  نیز به بهبود کیفیت زندگی آنان در مرحله پس آزمون کمک کرده است. همچنین نتایج نشان داد که  اگرچه گروه درمانی منجر به کاهش افسردگی بیماران در گروه آزمایش شد اما این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، وجودی – انسانگرایانه ، اضطراب مرگ ، سرطان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 344
نام نویسنده: دیمه‌کارحقیقی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف از این مطالعه تبیین جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه دانش آموزان کم توان دهنی براساس نوع نگرش معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنائی دو شهر مشهد و تهران به دانش آموزان کم توان ذهنی بود. مقیاس نگرش سنج در سه مولفه اصلی نگرش های خوش بینانه، تصورات غلط رفتاری و نگرش های بدبینانه با 22 گویه و پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه در سه مولفه اصلی جهت گیری های زندگی مستقل، جهت گیری شغلی و جهت گیری تحصیلی (آکادمیک) با 41 گویه طراحی شد و د اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت . پرسشنامه های تهیه شده در دو مرحله آزمایشی و نهایی اجرا شد. جامعه مورد بررسی شامل دو گروه معلمان مقاطع پیش و متوسطه حرفه ای در دو شهر تهران و مشهد، که 126 معلم به روش نمونه گیری در دسترس و جامعه دوم شامل دست اندر کاران دوره متوسطه حرفه ای ، که 33 نفر به شیوه تمام شماری انتخاب شدند و به هر دو پرسشنامه نگرش سنج  و جهت گیری های برنامه درسی پاسخ دادند. داده ها به کمک نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی مقیاس نگرش سنح از روش آلفای کرونباخ 0/84 و پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی 0/94 احراز شد. روایی ابزار پژوهش شامل مقیاس نگرش سنج و پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی نیز از روش روایی محتوایی بدست آمد. نتایج حاصل از یافته های پؤوهش نشان داد که نگرش های غالب معلمان و کارشناسان نگرش های خوش بینانه بوده و بین نگرش این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین جهت گیری غالب معلمان و کارشناسان در دوره پیش و متوسطه حرفه ای جهت گیری زندگی مستقل تعیین شد که تفاوت آماری معناداری نیز در این دو گروه مشاهده نگردید.آزمون های آماری تفاوت معناداری را در مولفه های جهت گیری ها بر حسب نوع نگرش های (خوش بینانه، بدبینانه و تصورات غلط رفتاری) نشان داد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  برنامه درسی ، متوسطه حرفه ای ، جهت گیری برنامه درسی ، دانش آموزان کم توان ذهنی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 343
نام نویسنده: معدنی، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

برخی از کودکان به دلایل مختلفی نظیرآسیب های اجتماعی و خانوادگی مانند اعتیاد،طلاق،فوت،بیماری والدین از زندگی همراه والدین محروم می شوند و با شرایط بی سرپرست و بد سرپرست در جامعه رها می شوند و نیازمند مراقبت و ارایه خدمات آموزشی و روانشناختی ویژه ای هستند. در این میان سرپرستی از این چنین کودکانی به شیوه های گوناگون از حمایت خانواده های اقوام و خویشان گرفته تا حمایت سازمان بهزیستی در غالب مراکز شبه خانواده صورت می گیرد. در مراکزشبه خانواده، به جای اعضاء خانواده اصلی، مراقبین به تعامل با کودکان و مراقبت ازآنها می پردازند هرچند برای این مراقبت آموزش لازم را دریافت نکرده اند و مهارت های مراقبین محدود تجارب شخصی و آموزش‌های غیرمستقم آنهاست بدین جهت مطالعه حاضر با هدف ارایه آموزش ارتباط بازی محور به شیوه سی پی آر تی به مراقبین این کودکان و بررسی تاثیر آن بر بهبود رابطه بین مراقب- کودک و کاهش دلبستگی ناایمن کودکانِ خانه های کودک انجام پذیرفت

این پژوهش به شیوه آزمایشی با دو گروه پیش آزمون و پس آزمون بر روی 19 زوج مراقب- کودک دردو گروه آزمایش(10نفر) و گروه کنترل(9 نفر) صورت گرفت و مراقبین طی برنامه مداخله 10 جلسه ای آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان برگرفته از برنامه  درمان ارتباطی والد- کودک(CPRT) (لندرث و برتون، 2006) که برای مراقبین خانه های کودک متناسب سازی شدند، قرار گرفتند. در پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش کیفیت تعامل مراقب کودک از مقیاس ارتباط والد- کودک (پیانتا، 1994) و سنجش ناایمنی دلبستگی کودکان از مقیاس کیو- ست دلبستگی Q-SET (واترز و دنس، 1985) استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون  تحلیل کوواریانس(آنکووا)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که  مراقبین آموزش دیده به شیوه سی پی آر تی نسبت به مراقبین آموزش ندیده از نظر میزان  نزدیکی کودک- مراقب و از نظر میزان تعارض  کودک- مراقب تفاوت معنا دار نشان دادند و از نظر وابستگی و رابطه مثبت کلی و از نظر ناایمنی دلبستگی کودکان درمشارکت کنندگان دو گروه تفاوت معنادارای مشاهده نشد.

در نتیجه به منظور بهبود نزدیکی کودک- مراقب و جهت کاهش تعارض  کودک- مراقب تدوین و ارایه برنامه های آموزشی به شیوه سی پی آر تی برای مراقبین خانه های کودک توصیه می شود. همچنین نتایج این پژوهش کیفیت نگهداری از کودکان مقیم شبه خانواده را نیازمند تامل می داند و برخی دلالت هایِ آموزشی و روانشناختی مراقبت مطلوب را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  ارتباط مراقب- کودک ، دلبستگی ، بازی درمانی ارتباطی به شیوه CPRT ، خانه های کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 582
نام نویسنده: حسینی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

 این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه طول و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان مورد انجام گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.نمونه مورد پژوهش، تعداد150 نفر از افراد دیابتی نوع دو کلینیک دیابت پارسیان مشهد بودند. پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرک و همکاران و پرسشنامه  سلامت روان گلدبرگ  و چک لیست عوارض جسمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و با استفاده از  نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان می دادکه بین طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت و احساس انسجام  و سلامت روان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش طول دوره بیماری دیابت میزان احساس انسجام روانی و به تبع سلامت روان افراد کاهش می یابد و همچنین با شدت یافتن عوارض جسمانی دیابت، میزان انسجام روانی افراد و سلامت روان افراد کاهش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پیوند احساس انسجام، طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت و سلامت روان با داده ها برازش دارد. همچنین ضریب مسیر مستقیم و غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان معنادار بود. اما، می‌توان گفت اثر غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان از اثر مستقیم آن بیشتر است و احساس انسجام به خوبی توانسته است میانجی معناداری در این زمینه باشد. نتایج و یافته ها نشان می داد که در بیماری های مزمن طول مدت ابتلا به بیماری و تعداد عوارض بیماری در میزان سلامت روان بسیار تاثیرگذار است و احساس انسجام روانی می تواند با نقشی که در این زنجیره ایفا می کند باعث پیچیده تر شدن اتراث این  دو متغیر بر سلامت روان بشود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  بیماری مزمن ، طول مدت بیماری ، شدت بیماری ، احساس انسجام ، سلامت روان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 342
نام نویسنده: منتظری، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت بهره‌وري دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش ارزشیابی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان عضو پژوهشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 است که مشتمل بر 248 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 148 نفر به شیوه طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته بهره‌وری دانش استفاده شد و روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و روایی محتوایی تعیین شد. ضریب پایایی پرسشنامه بهره‌وری دانش از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 730/0، 715/.، 873/.، 877/0، 904/0، 895/0 گزارش شد. بر اساس یافته‌های حاصل از این پژوهش، وضعیت مطلوب بهره‌وری دانش در ابعاد شش‌گانه آن از دیدگاه خبرگان و متخصصان مدیریت دانش با در نظر گرفتن نقطه برش برای هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج نشان داد که نقطه برش این شش مؤلفه با یکدیگر تفاوت دارند، به بیان دیگر مؤلفه‌های تعیین کننده بهره‌وري از درجات متفاوت برخوردارند. به نحوی كه مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه با اختصاص بالاترین نقطه برش در درجه اول اهمیت از دیدگاه خبرگان قرار گرفت و مؤلفه‌های نوآوری، یادگیری، کیفیت، وظیفه و استقلال در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود با مطلوب نشان داد که وضعیت بهره‌وري دانش در هر یک از مؤلفه‌های شش‌گانه مورد نظر پیتر دراکر در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد در سطح مطلوبی قرار ندارد. چنانکه، مؤلفه‌ تمرکز بر وظیفه و مؤلفه تلقی کارکنان به عنوان دارایی و نه هزینه به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان برخوردار بودند

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، بهره‌وري دانش ، دانشگران ،  پژوهشکده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 341
نام نویسنده: کشاورز، حبیب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اعضای هیئت علمی نقش حیاتی در اجرای نوآوری‌های آموزشی و عملیاتی کردن تغییرات برنامه‌های درسی ایفا می‌کنند. ادراک آن‌ها از نوآوری و محتوای یادگیری الکترونیکی بسیار مهم و با اهمیت می‌باشد. در پژوهش حاضر، ادراک اعضای هیئت علمی در خصوص آموزش الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب مورد استفاده برای بررسی ادراک اعضای هیئت علمی درخصوص آموزش الکترونیکی، نظریه اتخاذ و اشاعه نوآوری راجرز (خصوصا مفهوم ویژگی‌های ادراکی این نظریه) بود. در ادامه برای بررسی عوامل مؤثر بر ادراک، از مدل قابلیت الکترونیکی استفاده شد. این تحقيق بر مبناي هدف از نوع كاربردي و از حيث روش، همبستگي مي باشد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 و نمونه مورد مطالعه 100 تن از این جامعه آماری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه ویژگی‌های ادراکی و قابلیت الکترونیکی بود که پس از روایی محتوایی توسط 6 تن از اعضای هیئت علمی و تحلیل عاملی تاییدی، در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. نتایج نشان داد اعضای هیئت علمی معتقدند، یادگیری الکترونیکی دارای مزیت نسبی است اما ویژگی‌های سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و مشاهده‌پذیری یادگیری الکترونیکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پشتیبانی و هماهنگی، چشم‌‍انداز و برنامه‌ریزی، امکانات و شایستگی پیش‌بین‌های خوبی برای ادراک اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی می‌باشند اما متغیر توسعه حرفه‌ای قادر به پیش‌بینی ویژگی‌های ادراکی نبود. این نتایج برای برنامه‌ریزان، مدیران و دست‌اندرکاران دانشگاه در زمینه پذیرش و نهادینه‌سازی آموزش الکترونیکی می‌تواند بسیار مهم و کاربردی باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ویژگی‌های ادراکی ،  اتخاذ و اشاعه نوآوری ،  قابلیت الکترونیکی ، نظریه راجرز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 631
نام نویسنده: حسینی، شکیبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانواده و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول دبیرستان نوربخش ناحیه 4 به همراه مادرانشان تشکیل داد. نمونه پژوهش 22 مادر به همراه فرزندانشان بودند، که در مرحله اول  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در مرحله دوم برای همگن شدن مادران به همراه فرزندانشان به صورت تصادفی در دو گروه، 11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر.  به این صورت که پرسشنامه عملکرد خانواده بر روی مادران انجام گرفت و پرسشنامه خودکارآمدی و پرسشنامه عزت نفس بر روی نوجوانان صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران در مقیاس‌های حل مسأله، ارتباط، پاسخگویی عاطفی و عملکرد کلی شد در نتیجه باعث افزایش عزت نفس  نوجوانان در گروه آزمایش شد، اما در زمینه خودکارآمدی تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه نداشت. نتایج حاصل از داده‌های پژوهش نشان داد، درمان شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران و افزایش عزت نفس دختران نوجوان می‌گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری ، عملکرد خانواده ، خوذکارآمدی و عزت نفس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 340
نام نویسنده: باغگلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 266
چکیده: 

در پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ انتقادي «تربيت‌معنوي» در دنياي معاصر، مفهوم معنويت مورد بررسي قرار گرفت و دو جهت‌گيري كلي نسبت به «معنويت» (معنويت مبتني بر دين و معنويت فارغ از دين) مورد شناسايي قرار گرفت.سپس اين دو جهت‌گيري  با استفاده از روش پژوهش فلسفي مورد مطالعه قرار گرفت و رويكردهاي موجود در هر يك از دو جهت‌گيري (ديني و فارغ از دين) مورد تحليل قرار گرفت و ضمن بررسي مفروضات، مباني، اصول و روش‌هاي هر يك، الگوي پيشنهادي آنها در «تربيت‌معنوي» نيز شناسايي شد.

در جهت‌گيري ديني به «معنويت» چهار رويكرد 1)روشنفكري ديني، 2)تجربه‌گرايي، 3) ايمان‌گرايي و 4) الهيات پويشي مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري ديني به «معنويت»  مواردي چون: معنادارپنداري و هدفمند دانستن هستي، انگيزه‌بخشي به انسان براي حركت در مسيري بي‌نهايت، تلاش براي مجاب نمودن انسان درخصوص پيچيدگي هستي و عدم امكان فهم عقلاني همه امور، طاغوت‌ستيزي و دغدغه براي رهاسازي همه انسان‌ها و مثبت‌نگري به ذات انسان؛ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: از بين رفتن تفكر انتقادي،  تاكيد بيش از حد بر نظام جزا و پاداش اخروي،  عقلاني‌سازي‌هاي سطحي، ناكارآمدي عيني برخي اعمال ديني در زندگي جاري انسان‌ها، عدم تبيين سبك زندگي متناسب با شرايط انسان معاصر ، عدم جذابيت در شيوه‌هاي دعوت و توجيه باورها براي انسان معاصر؛ مورد شناسايي قرار گرفت.

در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت» پنج رويكرد 1)پذيرش دين به‌مثابه فرهنگ، 2)اخلاق‌گرايي 3) رويكرد تلفيقي، 4)رويكردهاي تك‌بعدي‌نگر و 5) پذيرش هوش‌معنوي به‌عنوان استعداد پايه مطالعه شد و هر يك از حيث ساختاري و روشي مورد نقد قرار گرفت. در نهايت مهمترين نقاط قوت در جهت‌گيري فارغ از دين به «معنويت»  مواردي چون: در دسترس قرار دادن معنويت و امكان استفاده در زندگي جاري الان و اكنون، پركردن خلاء معنويت، قالب‌هاي جذاب و تفكر مبتني بر جهاني‌سازي؛‌ و همچنين مهمترين نقاط ضعف اين جهت‌گيري مواردي چون: احتمال انحراف رهبران، فردي‌سازي معنويت، احتمال سوء استفاده از پيروان، عدم امتداد معنادار حيات و ناكارآمدي تلفيق و تجميع؛‌ مورد شناسايي قرار گرفت.

در نهايت ضمن بررسي امكان ارتباط ميان دو جهت‌گيري «ديني» و «فارغ از دين» به معنويت، چگونگي اين ارتباط با توجه به دو عامل اثرگذار (ميزان وسعت نگاه به معنويت و سهم انسان در تحول خود) از دو منظر برون‌ديني و درون ديني مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد پيشنهادهايي ارائه شد. از منظر برون ديني امكان ارتباط منوط به عبور از حدود شريعت در اديان شد و الگوي ارتباط پلكاني پيشنهاد شد و از منظر درون‌ديني، ضمن پذيرش ماهيت و غايت اين دو جهت‌گيري به «معنويت»، استفاده از فرصت «معنويت فارغ از دين» به‌عنوان رقيبي كه منجر به پويايي معنويت ديني مي‌شود و بهره‌گيري از تكنيك‌ها و قالب‌هاي مورد استفاده در معنويت‌هاي نوپديد، پيشنهاد شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  تربيت ، معنويت ، تربيت معنوي ،  تربيت‌ديني ، جهت‌گيري ديني ، جهت‌گيري فارغ از دين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 135
نام نویسنده: یگانه‌فر، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانههای عمومی خراسان رضوی و مقایسه ی آن با 7 معیار استخراج شده از متون، جهت ارزیابی این نوع خدمات میباشد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر در چهار مرحله مختلف و با استفاده از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه‌ي هدف اين پژوهش شامل 3 گروه كتابخانه‌هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي عمومي داراي بخش كودك و نوجوان اعم از(کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری، کانونهای مساجد، آستان قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک) و كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي در استان خراسان رضوي مي­باشد. از گروه اول و دوم به روش نمونه گيري هدفمند به ترتيب 5 و 10 كتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه­گيري طبقه اي، 42 كتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله از ابزارهاي پرسشنامه، سياهه وارسي و يا مصاحبه استفاده شده است.

یافته‌ها و نتایج: يافته‌ها نشان داد كه از بین 7 معیار مورد نظر در مورد خدمات کودکان و نوجوانان، كتابخانه‌هاي كانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار از وضعيت مطلوبي برخوردارند و کتابخانههای عمومی برتر استان، تنها در يك مورد مطلوب مي­باشند.کتابخانههای عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور که جامعه اصلی پژوهش میباشند، در هیچکدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی درباره خدمات بخش کودک و نوجوان که از طریق پرسشنامه پرسیده شد، نشان داد که وضعیت همه معیارها در کتابخانههای عمومی در سطحی کمتر از 40 درصد ارزیابی میشود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  کتابخانه‎های ‎عمومی ، استان خراسان رضوی ، کتابخانه‎های ‎عمومی و کتابخانه کودکان و نوجوانان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 134
نام نویسنده:  رنگ‌آمیز طوسی، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

مقدمه/ هدف: بهره گیری از مهارت‌های سواد اطلاعاتی افراد را در موقعیت‌های مختلف زندگی توانمند می‌سازد. آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در کودکی به نهادینه شدن آن در ذهن کمک می‌کند. از سوی دیگر، وب به شکلی گسترده بر زندگی امروزی بشر چیره شده و توانسته افزون بر کارکردهای گوناگونی که دارد نقشی آموزشی را در محیط مدرسه و یا خانه برای کودکان بر عهده گیرد. به این ترتیب، انتظار میرود این بستر بتواند به پرورش مهارتهای بنیادین سواد اطلاعاتی که لازمه زندگی موفق در این زمان است کمک نماید. هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندی وب سایت‌ها در پرورش مهارت‌های سواد اطلاعاتی کودکان گروه سنی "ب" می‌باشد.

روش: این پژوهش کاربردی، از روش آمیخته، تحلیل محتوا و پیمایش برای دستیابی به هدفهای خود استفاده کرد. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود. به منظور ساخت این سیاهه نخست استانداردهای سواد اطلاعاتی  برای دانش آموزان شامل NETS-S , AASL , Big6  تحلیل و هشت مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان مفهومهای بنیادین انتخاب شد. سپس، پیشینه‌ها و رهنمودهای موجود برای طراحی وب سایت‌های کودکان تحلیل گردید. از ترکیب دستاورد این دو فاز ابزار نهایی شامل 54 مصداق ساخته شد. نمونه پژوهش در بخش وب سایت‌های انگلیسی، 10 وب سایت آموزشی انتخاب شده از سیاهه "بهترین وب سایت‌ها برای کودکان " را دربرداشت که به روش هدفمند و سپس تصادفی نظام‎‎مند انتخاب گردید. در بخش دیگر نیز 10 وب سایت آموزشی که سه صفحه اول آن فارسی بود و کل جامعه پژوهش را تشکیل می‌داد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها/ نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که وب سایت‌های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش 8  مهارت سواد اطلاعاتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. نتایج آزمون تی مستقل در مورد فرضیه نخست نشان داد که بین میزان حضور انواع مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های فارسی و انگلیسی تفاوت وجود دارد. آزمون فریدمن نیز در مورد فرضیه دوم نشان داد بین الویت میزان حضور مصداق‌های شناسایی شده مهارت‌های سواد اطلاعاتی در وب سایت‌های بررسی شده تفاوت وجود دارد.

اصالت: دستاوردهای پژوهش حاضر سیاهه ارزیابی وب سایت‌های مناسب برای کودکان و جدول رتبه بندی وب سایت‌های آموزشی فارسی و انگلیسی بر پایه مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مطالعه پیشنهادهایی برای کتابداران و طراحان وب سایتها برای تبدیل آن به بستری برای پرورش مهارتهای سواد اطلاعاتی نیز در بر دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مهارت‌های سواد اطلاعاتی ، وب سایت‌های کودکان ، وب سایت‌های آموزشی ، اینترنت ، رتبه بندی وب سایت‌های کودکان ، استانداردهای سواد اطلاعاتی دانش آموزان

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.