دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1174 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 630
نام نویسنده: توسلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. اين مطالعه، يك مطالعه كاربردي و از نوع نيمه آزمايشي به صورت پيش‌آزمون، پس‌آزمون با يك گروه آزمايش (مداخله) و يك گروه كنترل است. پس از انتشار اعلاميه در دانشگاه فردوسي مشهد، 40 نفر براي مشاوره گروهي ابراز تمايل نمودند كه از بين آنها 20 نفر از افرادي كه ملاك‌هاي ورود به پژوهش را داشتند، براي مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفي درگروه آزمايش و 10 نفر براي گروه كنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعيت درماني گروهي طی 8 جلسه 120 دقيقه‌اي در طول 5 هفته كه در كلينيك دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي برگزار مي‌شد، شركت كردند. قبل از شروع جلسات، براي اعضاي گروه آزمايش يك جلسه توجيهي و طي آن توضيحاتي كلي در مورد گروه درماني ارائه شد. همچنين از شركت كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌هاي افسردگی بک (II-BDIضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تكميل كنند. داده‌ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري Spss18  و روشMancova   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد، واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p<) مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (013/0) و افسردگي (410/0) مراجعان بكاهد. این پژوهش نشان می‌دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنين تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعيت درماني گروهي در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بكاهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نشانگان ضربه عشق ، واقعيت درماني گروهي ، عشق


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 337
نام نویسنده: بیهقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

مرگ، از دغدغه‌های انکارناپذیر و بنیادی بشر است. شیوه روبه‌رو شدن با مرگ، تأثیر بازتابی مرگ بر زندگی و اعمال آدمی همگی، منوط به تصویر و ادراک آدمی از مرگ دارد. در این میان نظام تعلیم و تربیت، به طور عام و تربیت دینی به طور خاص، می‌تواند منشأ اثر باشد. بررسی کتاب­های درسی دوره ابتدایی و متوسطه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان درسی، به‌طور ویژه و نظام‌مند به موضوع مرگ و مرگ‌اندیشی نپرداخته‌اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سه سؤال عمده بر اساس دیدگاه‌های متخصصان است. نخست آنکه مرگ‌اندیشی از چه جایگاهی برخوردار است؟ دوم آنکه تا چه اندازه گنجاندن موضوع مرگ‌اندیشی در برنامه‌درسی می‌تواند مطلوب و صحیح باشد؟ و سوم آنکه کیفیت این گنجاندن به چه صورت می‌تواند باشد؟ برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها، از روش مصاحبه با روش سؤالات باز استانداردشده، استفاده شد. تحقیق حاضر از منظر روش‌شناسی "توصیفی- تحلیلی" است و از نظر پارادایم زیربنایی، کیفی به شمار می‌رود. این تحقیق با هدف دیدگاه‌سنجی به انجام می‌رسد. جامعه مورد تحقیق، عبارت است از استادان دانشگاهی گروه­های آموزشی علوم تربيتي، روان‌شناسي و الهيات، و همچنین استادان حوزوی و در نهایت مشاوران و دبيران دين و زندگي شاغل در آموزش و پرورش. از بین جامعه فوق 30 تن از متخصصان بر اساس معیارهای تعیین شده، انتخاب شدند. مصاحبه‌ها بعد از پیاده‌سازی، مورد تحلیل قرار گرفت، و نکات کلیدی در چند مرحله به صورت نظام‌مند، استخراج و جمع‌بندی گردید. از جمله نتایج اینکه قریب به اتفاق متخصصان، این موضوع را حائز اهمیت دانسته و فی‌الجمله درباره گنجاندن آن در برنامه‌درسی اتفاق نظر داشتند. از نکات مورد تأکید اینکه دوره ابتدایی، زمان مناسبی برای پرداختن به مرگ و مرگ‌اندیشی نیست، مگر آنکه به طور غیرمستقیم و در قالب روش­های زیباشناسانه و هنری به دانش‌آموزان عرضه شود. در دوره متوسطه که دانش‌آموزان وارد مرحله تفکر انتزاعی و صوری شده‌اند، می‌توان به طور متمرکز و مستقیم به آموزش مرگ‌اندیشی مبادرت کرد. با وجود این، باید مراقب بود که جنبه‌های سازنده و مثبت مرگ به عنوان جنبه‌ای از رحمانیت خداوند و نه قهاریت او به تصویر کشیده شود. با توجه به نظر موافق متخصصان مورد مصاحبه در خصوص اهمیت و ضرورت و آثار مثبت پرداختن به مرگ­اندیشی در برنامه‌درسی دوره متوسطه، نتیجه این پژوهش، قابل استفاده برای برنامه­ریزان درسی برای تصمیم­گیری در مورد زمان و محتوای مرگ­اندیشی در برنامه‌درسی رسمی می­باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تربیت دینی ، برنامه درسی ، مرگ‌اندیشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 629
نام نویسنده: هاتفی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر کاربردي و از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مردان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده انتخاب شد. حجم نمونه در این تحقیق تعداد 16 نفر بود که با توجه به معیارهای مذکور از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. بدین ترتیب در هر گروه تعداد 8 نفر حضور یافتند. در راستای آزمون فرضیات پژوهش تعداد 16 جلسه دو ساعته طرحواره درمانی برای افراد حاضر در گروه آزمایش انجام گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه های چندمحوری بالینی میلون3 و پرسشنامه طرح­واره های ناسازگار اولیه یانگ و همچنین پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، جهت بررسی اثربخشی مداخله صورت گرفته شده در پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده به تایید ، فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش منجر شدطرح­واره درمانی منجر به بهبودطرح­واره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود. نتایج به دست آمده از مقایسه پس آزمون طرح­واره­هایرهاشدگی، بی­اعتمادی، نقص، وابستگی،خویشتنداری، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه دو گروه با کنترل کردن اثر پيش‌آزمون حاکی از این است که پس از شركت در جلسات طرح­واره درمانی، نمرات طرحواره‌های مذکور افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، كاهش معناداری داشته است .طرح­واره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی بیشتر بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0=p، 14/88= (1.20)F). طرح­واره درمانی منجر به کاهش معنادار نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0P=، 83.4=(1.130)F). نتیجه گیری کلی:  طرحواره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و نیز کاهش شدت علائم در بیماران حاضر در گروه آزمایش گردید و این تغییر در مقایسه با گروه کنترل معنادار بوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  طرح واره درمانی ، سازگاری اجتماعی ، طرحواره های ناسازگار اولیه ، شدت علائم ، اختلال شخصیت ، اختلال شخصیت مرزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 628
نام نویسنده: نسل‌شاملو، جمشید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

درمان افسردگی  وکمک به بیماران افسرده  با توجه به روند رو به افزایش افسردگی وپیامدهای  زیان بار فردی، اجتماعی،خانوادگی، اقتصادی وروانشناختی آن اهمیت  فراوانی دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه  ی گروه درمانی مثبت­­­­­ نگر و شناختی-­ رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش اميدواری  مراجعین افسرده بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه  ای از مراجعین افسرده مراجعه کننده به کلینیک های آستان قدس رضوی ودانشگاه فردوسی در شهر مشهد به شیوه  ی هدفمند انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12n1,n2=) و یک گروه کنترل (12n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  های افسردگی بک و امیدواری بود. گروه درمانی در 10 جلسه  90 دقیقه­ای و به صورت هفته  ای به دو شیوه ی مثبت  نگر و شناختی -رفتاری برگزار شد. یافته  ها نشان داد که  کاهش افسردگی دردو گروه که مداخله مثبت نگر و شناختی -رفتاری دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بود معنادار بود. همچنین امیدواری دو گروه به طور معنادار افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر نسبت به  گروه درمانی شناختی -رفتاری در افزایش امیدواری بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، گروه درمانی شناختی- رفتاری ، افسردگی ، امیدواری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 336
نام نویسنده: عباسی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

بررسی وضعیت موجود و مطلوب رویکردهای آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد هدف پژوهش حاضر بود. پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش مطالعه موردی بود. جامعه آماری مدیران میانی، مدرسان و دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 15 نفر از مدیران میانی، 5 نفر از مدرسان، 5 نفر از دست اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی و 3 نفر از متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی انتخاب شدند. از روش مصاحبه و بررسي اسناد برای گردآوری داده‌های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­كنندگان یا مصاحبه شوندگان» صورت گرفته است. بدین ترتیب که پس از انجام هر مصاحبه، متن آن مکتوب شد و به همراه تحلیلی از مصاحبه­ در اختیار فرد مصاحبه شونده قرار گرفت تا از صحت اطلاعات به دست آمده از مصاحبه اطمینان حاصل شود. همچنین در پژوهش حاضر  از روش تکرار­پذیری و اجرای مجدد (2 مورد) نیز استفاده شد. ضمن آنکه برای تایید و اعتبار یابی یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت مطلوب، با سه تن از متخصصان آموزشی مصاحبه‌ای به عمل آمد و اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تأیید شد. در این پژوهش از شیوه تحلیل تفسیری و ساختاري برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و مقوله­بندی پیام‌های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که رویکرد غالب در زمینه آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به اصول رویکرد پداگوژی نزدیک است که از جمله می‌توان نیازسنجی با مشارکت کم فراگیران، تعیین اهداف توسط برنامه­ریزان و کارشناسان آموزشی، محتوی مدون و از قبل تعیین شده و تعیین آن توسط مدرس، تعیین منابع و ابزار یادگیری و فعالیت­های یادگیری توسط مدرس و زمان و مکان انعطاف ناپذیر و تعیین آن توسط کارشناسان آموزشی را نام برد؛ و شواهد اندکی از اصول رویکرد آندراگوژی از قبیل: روش تدریس مشارکتی و گروه­بندی انعطاف پذیر فراگیران، در فرایند آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد وجود داشت. وضعیت مطلوب از دیدگاه دست­اندرکاران واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی، استادان و مدیران میانی شامل: نیازسنجی مستمر و با مشارکت فعال مدیران، تعیین اهداف توسط فراگیران، تعیین محتوا با مشارکت فعال مدیران، تعیین منابع و ابزار یادگیری بر اساس اخذ نظرات مدیران، مشارکت مدیران در طراحی فعالیت­های یادگیری فراگیر محور، روش تدریس متنوع و فردی، فراگیر خود ارزیاب و زمان و مکان انعطاف پذیر و تعیین آن توسط مدیران می­باشد؛ و مورد تایید متخصصین و صاحب‌نظران آموزشی واقع شد. بنابراین وضعیت مطلوب رویکرد آموزشی در آموزش مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد به رویکرد آندراگوژی نزدیک می­باشد و شواهد اندکی از رویکرد هیوتاگوژی از قبیل روش تدریس متنوع و فردی و  فراگیر خود ارزیاب در آن مشاهده می­شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مدیران ، پداگوژی ، آندراگوژی ، هیوتاگوژی ، وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 335
نام نویسنده: سربازوطن، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی درمشهد انجام گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر مشهد است. نمونه آماری این پژوهش، شامل384 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم و سوم دبیرستان در نواحی 3، 5 و7 می باشد.داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های رویکردهای مطالعه (مارتون و سلجو) ، اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران، آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون و خودتنظیمی پنتریج و دیگروت گردآوری شد. تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس انجام گرفته و شامل بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی آزمون ها، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون وتحلیل مسیر است. نتایج نشان داد بین آگاهی های فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و خودتنظیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین سبک یادگیری وخودتنظیمی رابطه معناداری وجود دارد. بین آگاهی فراشناختی و سبک های یادگیری با اضطراب امتحان با میانجی نقش خودتنظیمی رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش در می یابیم که مولفه های آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان رابطه دارند و شایسته است که با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد آگاهی های فراشناختی، سبک یادگیری مناسب و آموزش راهبردهای خودتنظیمی گامی در جهت یادگیری بیشتر برداشته شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آگاهی فراشناختی ، سبک های یادگیری ، خودتنظیمی ، اضطراب امتحان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 334
نام نویسنده: رعیت معینی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

مقدمه. هدف از پژوهش حاضر بررسی نظریه ذهن و کنش های اجرایی در افرادمبتلا  به اختلالات وسواسی-جبری ، دو قطبی، اسکیزوفرنی و بهنجار بود.

روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و نمونه آماری شامل 80 آزمودنی بود که از طریق نمونه گیری در دسترس و در4 گروه وسواس(20نفر) اسکیزوفرنی (20 نفر)، دوقطبی (20 نفر) و افراد بهنجار(20 نفر)  انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون های باور کاذب دسته اول و دسته دوم، نظریه ذهن و کارت های ویسکانسین ارزیابی شدند

 یافته ها:تحلیل داده هابااستفاده ازآزمونهای آماری تحلیل واریانس چندمتغیری وآزمونهای تعقیبی نشان داد که بین عملکرد بیماران وسواسی-جبری، دوقطبی و اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد بهنجار در نظریه ذهن و کنش های اجرایی تفاوت معناداری وجوددارد.(05/0>P ). از میان افرادمبتلا  به اسکیزوفرنی، دوقطبی و وسواسی-جبری، افرادمبتلا  به اسکیزوفرنی در زمینه کنش های اجرایی و نظریه ذهن نقص بیشتری را نشان دادند.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران وسواسی، اسکیزوفرنی و دوقطبی نسبت به گروه بهنجار در تواناییهای نظریه ذهن و کنش های اجرایی عملکرد ضعیفتری دارند. همچنین استنتاج شد که عملکرد ضعیف در آزمایه نظریه ذهن و کنش های اجرایی به وجود شدت نقایص در تواناییهای شناختی این بیماران مربوط است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  نظریه ذهن ، کنش های اجرایی ، وسواسی-جبری ، اسکیزوفرنی ، دوقطبی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: روح پرور، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بازشناسی مقوله­ها و شاخص­های معتبر و معرف تحلیل محتوای کمی و ارزیابی از میزان انطباق پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی رشته­های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با این مقوله­ها و شاخص­ها انجام گرفت. این پژوهش، از حیث روش، یک پژوهش ترکیبی با هدف ساخت ابزاری معتبر به منظور ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 تن از متخصصان علوم تربیتی و روش تحقیق کشور بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی آثار مهم داخلی و خارجی در حوزه تحلیل محتوا، تعداد 22 مقوله، شامل 11 مقوله ملاکی و 11 مقوله هنجاری، برای تحلیل محتوای کمی بازشناسی و سپس با تخصیص 75 گویه، سیاهه­ای با عنوان «سیاهه ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی» تدوین شد. روایی این سیاهه به روش داوری تخصصی و ارائه به 7 تن از متخصصان مورد بررسی و تایید گردید. پایایی این ابزار از طریق استفاده از ارزیاب دوم و ارزیابی مجدد 10 پایان‌نامه بعد از گذشت یک هفته و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت که با ضریب 78/. و 82/. مورد تایید قرار گرفت. پس از تهیه سیاهه و اعتباریابی آن، تعداد 50 پایان­نامه تحصیلات تکمیلی انجام گرفته با روش تحلیل محتوای کمی، ارزیابی شد. نتایج این ارزیابی نشان داد که پایان­نامه­های مورد بررسی از نظر شاخص­های معرف روش تحلیل محتوای کمی دارای عدم انطباق قابل توجهی با سیاهه است؛ هم­چنین پایان­نامه­های دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی از بین سه دانشکده وضعیت بهتری داشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحلیل محتوای کمی ، مقوله های ملاکی ، مقوله های هنجاری ، شاخص ، سیاهه ارزیابی ، اعتباریابی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: انصاری پور، سیده راهله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش و پرورش، مبتنی بر مبانی فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی و تاریخی است که غایتهای آن بر اساس ویژگی‏های مراحل مختلف رشد، به هدفهای مقطعی(دوره ای) تبدیل می‏شود. دوره‏ی دبستان که بر اساس نظریه‏های رشد روانی ـ اجتماعی، مرحله‏ی بروز و توسعه خلاقیت نامیده شده است، مرحله‏ای است که اگر عناصر برنامه درسی قادر به تکوین فنی خلاقیت نشوند، احساس حقارت را در کودک ایجاد می‏نماید. این دوره از آن جایی که درگام ورود به مرحله هویت(پاسخ به کیستی نوجوان) است، دوره‏ای مهم تلقی می‏شود. با توجه به این مهم، مطالعه حاضر به شیوه‏ی پویشی روایتی انجام شد. تلفیق زیست نگاری و خود زیست نگاری و ادغام تجارب و مشاهدات با روایت‏های دانش‏آموزان، معلمان، مدیر و سایر کارکنان مدرسه؛ راهی بود تا اطمینان از وقوف به زوایای مکنون و کنج‏های ناکاویده را بیشتر نماید. استفاده از فرایندهایی مانند سه سویه سازی و اعتبار اجماعی نیز به منظور اطمینان بیشتر از عدم سقوط به ورطه‏ی شهود گرایی مورد استفاده قرار گرفت. تلاش برای استفاده از هنر ادبیات و ارائه‏ی محصول به مثابه‏ی رمانی داستان گونه، راهی برای نافذ کردن پیامی بود که با مجموعه‏ی اهداف پژوهش که توصیف و تبیین و کشف دانسته شده‏اند، همخوان است. گزارش مطالعه در سه بخش ارائه شده است: بخش نخست را که باید بیشتر مقدمات دانست؛ مشتمل بر چهار فصل به کجا چنین شتابان(به منظور بیان دغدغه و مسأله‏ی تحقیق)، پیله‏ی ابریشم: مهد پرورش پروانه‏ها(معرفی قلمرو مطالعه)، آن سوی نقاب هنرپیشگان(معرفی هویت پژوهشگر) و نی لبک: حکایت گر دلواپسی‏ها(به منظور معرفی پژوهش روایتی) است. رسالت بخش دوم، در تبیین عناصر چهارگانه برنامه درسی و نقش آنها در شکل دهی خلاقیت و یا احساس حقارت در مخاطبان مقطع ابتدایی بوده و چهار فصل عقربه قطب نما: ناجی ناخدا(عنصر هدف)، گل سرخ یا خر زهره(اشاره به یادگیرنده و فرایند یاد دهی و یادگیری)،‏اش خاله(عنصر محتوا) و وارونگی تربیتی(جایگاه ارزشیابی در نظام برنامه درسی موجود) را شامل شده است. بخش سوم نیز با هدف ارائه‏ی مدرسه‏ای مطلوب برای توسعه خلاقیت و ظرفیت‏های مکنون ارائه شده و عنوان تنها فصل آن " اتوپیای تربیتی: گامی در راه نرفته" گزینش شده است.

فهرست مندرجات

فاقد نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: جمشیدی، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

مرگ یک تجربه پویا و نا ایستا در سراسر زندگی است و اعتقادات مذهبی يكي از شاخصه­هايي است كه نوع نگرش به مرگ را تحت تأثير قرار مي­دهد.  با توجه به اثر نوع نگرش به مرگ، بر متغیرهای مختلف، انتظار مي­رود این نگرش، در تبيين اهمال­كاري و به ويژه اهمال‏کاری تحصیلی كه از شایع‌­ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است نیز مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش به مرگ و جهت­گیری مذهبی با اهمال‏کاری تحصیلی در جامعه دانشجویان رشته­هاي فني، علوم پايه و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرديد. در اين مطالعه از يك طرح  توصيفي، و از نوع همبستگي استفاده گرديد. برای تعیین حجم نمونه، یک مطالعه مقدماتی انجام شد که طی آن 35 دانشجوی دختر پرسش­نامه­های اهمال‏کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، نیم رخ نگرش به مرگ ونگ و جهت گیری مذهبی آلپورت را تکمیل کردند و پس از آن با استفاده از روش نمونه­گيري سهميه­اي نسبي، حجم نمونه 134 نفر برآورد شد؛ اما به دلیل احتمال ریزش پرسش­نامه­ها، در نهايت حجم نمونه 150 نفر (85 دختر و 65پسر) دانشجو در نظر گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده­هاي پژ‍وهش، از آزمون­های همبستگی پيرسون و تحلیل واریانس و آزمون T و آزمون لون استفاده شد. نتایج تحقيق حاكي از آن بود كه بين اهمال­كاري تحصيلي و نگرش منفي به مرگ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (189/0r= ، 023/0p=) و بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گیری مذهبی بیرونی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (00/0=p، 274/0=r). همچنين نتايج نشان داد كه بين جهت گيري مذهبي بيروني و اهمال­كاري تحصيلي، رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد(125/0p=، 126/0 r=). رابطه بین جهت­گیری­مذهبی بیرونی و اهمال‏کاری تحصیلی در رشته فنی مهندسی با همبستگی (0.333) و در گروه دانشجویان دختر، با ارزش همبستگی(0.348) معنادار شد و در سایر رشته­ها و به طور کلی این فرضیه معنادار نشد. همچنين، نتايج مربوط به بررسي تفاوت اهمال­كاري در دو گروه دختران و پسران نشان داد كه، میزان اهمال‏کاری در پسران (62.09M=) بیشتر از دختران (55.68M=) می­باشد؛ اما بين نگرش منفی به مرگ و جهت­گيري مذهبي در ميان دو گروه تفاوت معني­دار وجود نداشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  اهمال‏ کاری تحصیلی ، جهت‏ گیری مذهبی ، نگرش به مرگ

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.