دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1287 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 672
نام نویسنده: خزاعی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر توانبخشی دوساهو مبتنی بر الگوی ناروسه بر مهارت هاي رواني حركتي و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به سندرم داون بود که در مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. روش:در چهار چوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، از بین دانش آموزان مبتلا به سندرم داون (اعم از دختر و پسر) سازمان آموزش کودکان استثنائی شهر مشهد، با دامنه سنی 9-7 سال با نمونه گیری در دسترس که شرایط حضور در پژوهش را دارا بودند وتعداد 22 نفر از آنها به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 13 جلسه وهر جلسه 45 دقیقه تحت تاثیرتوانبخشی دوساهو بودند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند . داده های پژوهش به کمک آزمون لینکلن اوزرتسکی و پرسشنامه تعاملات اجتماعی در پیش و پس آزمون به صورت انفرادی گرد آوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها : پس از مداخله مقایسه نمرات گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پس آزمون افزایش یافته است وهمچنین نمرات گروه ازمایش در پس َآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است، واین نتایج معناداربود. نتیجه گیری: پس از مداخله از طریق دوساهو گروه آزمایش نمرات بالاتر ی نسبت به گروه کنترل احراز نمودند که این مبین تاثیر شیوه مداخله دوساهو بر افزایش تعاملات اجتماعی ومهارت های روانی حرکتی کودکان مبتلا به سندم داون می باشد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  سندرم داون ، توانبخشی دوساهو ، مهارت های روانی-حرکتی ، تعاملات اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 671
نام نویسنده: آقاسی زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضرمقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون درمان طبی و درمان طبی به تنهایی بر شکایات دردهای عضلانی بیماران روان تنی بود  روش: در چهارچوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون از بین افراد مبتلا به اختلال روان‌تنی 20 سال به بالا مرد و زن به صورت در دسترس 60 نفر انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه بیست نفری (گروه درمان شناختی رفتاری، گروه درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی و گروه درمان دارویی به تنهایی) قرار داده شدند. گروه‌های درمانی شناختی رفتاری برای  دو گروه در 16 جلسه آموزشی برگزار شد. داده‌های پژوهش به کمک 3 آزمون پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه سلامت عمومی قبل و بعد از جلسات آموزشی گردآوری شدند روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز تحلیل کوواریانس بود. یافته‌ها: نتایج نشانگر کارآیی بالای هر دو روش آموزشی شناختی رفتاری به تنهایی و همراه با دارو درمانی می‌باشد ولی گروهی که درمان ترکیبی شناختی رفتاری با درمان دارویی گرفتند نتایج بهتری نسبت به 2 گروه دیگرنشان دادند. نتیجه‌گیری:پس از آموزش درمان شناختی رفتاری به دو گروه تحت درمان، بهبود بیشتری در کاهش دردهای عضلانی روان تنی در گروه درمان ترکیبی نسبت به گروهی که فقط درمان شناختی-رفتاری می‌گرفتند به دست آمد و در مجموع گروهی که درمان شناختی رفتاری همراه با درمان دارویی گرفتند نتایج بهتری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد. در نتیجه ترتیب اثر بخشی درمان به قرار، گروه درمان شناختی-رفتاری و دارویی ،سپس درمان دارویی به تنهایی و در نهایت درمان شناختی-رفتاری می‌باشد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال‌های روان تنی ، درمان شناختی – رفتاری ، دردهای عضلانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 670
نام نویسنده: احمدنیا، سیده طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

مقدمه: ازدواج و انتخاب همسر یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روانی فرد تأثیر می گذارد و بطور کلی هر مشکلی که برای خانواده اتفاق بیافتد، ضرر آن متوجه کل ساختار و نظام ارزشی جامعه خواهد بود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی بر صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین بود.

روش: روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری نیز شامل زوجین مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از میان آن ها 10 زوج (5زوج در گروه کنترل و 5 زوج در گروه آزمایش) به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش مداخله واقعیت درمانی برای گروه آزمایش شامل 8 جلسه دو ساعته بود. ابزار سنجش شامل پرسش نامه سنجش نیازهای صمیمیت باگاروزی و پرسش نامه ایمنی- ناایمنی مزلو بود.

یافته ها: داده ها از طریق تحلیل کوواریانس (ANCOVA) بررسی شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مؤلفه صمیمیت و امنیت روانی وجود دارد(05/0P<)

 

بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی مؤثر واقع شده است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  زوج درمانی ، واقعیت درمانی ، صمیمیت زناشویی ، امنیت روانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 669
نام نویسنده: صلایانی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

زمینه مسئله: دردهای مزمن، یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکی در تمام جهان است که هر سال میلیون‌ها نفر گرفتار آن می شوند و درمان مناسبی هم به آنها ارائه نمی شود. پژوهشها بیانگر این است که یکی از پیامدهای درد مزمن، واکنش‌های عاطفی مثل افسردگی، اضطراب و پرخاشگری است که به سبب اثرات درازمدت درد به وجود می‌آیند. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی بر درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش،50  زن مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و 30 نفر با نمرات بالا در آزمون اضطراب و پرخاشگری مشخص شدند. سپس به‌ شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا هر سه گروه، آزمون های DASS-21، پرخاشگری، مقیاس چندوجهی درد را تکمیل نمودند. سپس گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه تحت درمان قرار داشتند و مجدداً آزمون ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین درد (05/0p<)، افسردگی (05/0 p<)، اضطراب (05/0 p<) و پرخاشگری (05/0 p<) گروه های آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی شناختی و همچنین ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی می تواند درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن را کاهش دهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
استاد مشاور دوم: عطارزاده حسینی، سید رضا
کلید واژه ها:  درد مزمن ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، گروه درمانی شناختی ، خودمدیریتی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: بهزادي، حسن
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 262
چکیده: 

هدف: نظام‌هاي بازيابي اطلاعات بايد به گونه­اي طراحي شوند که مبتني بر ويژگي­هاي جسمي و رواني جستجوگران بوده و رضايت، کاربرپسندي و تعامل بيشتري را براي کاربران و طراحان نظام به دنبال داشته باشند. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف شناسايي هيجان­هاي کاربران در مراحل مختلف بازيابي اطلاعات، بر مبناي مدل بازيابي اطلاعات در محيط وب و همچنين، شناخت هيجان­هاي فرعي کاربران پس از اتمام جستجو، بر اساس مدل انتساب هيجان­هاي وينر انجام شد.

روش­شناسي: از نظر روش­شناسي، پژوهش حاضر آزمايشي و از نظر نوع کاربردي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) در مقطع کارشناسي ارشد رشته­هاي علوم انساني، تشکيل مي­دادند. نمونه آماري جامعه پژوهش، شامل 72 دانشجو بود که در 3 گروه مورد آزمون قرار گرفتند: 30 نفر گروه اصلي آزمون و دو گروه 21 نفره به عنوان گروه­هاي القاي هيجاني مثبت و منفي. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G*Power و بر اساس روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي، تعيين شد. گردآوري داده­ها با استــفاده از: پرسشــنامه ويژگي­هاي جمعيت­شناختي و سابقه کار با اينترنت، پرسشنامه­ي سبک­هاي اسنادي، پرسشنامه­ي پس از جستجو، پرسشنامه موفقيت / شکست در بازيابي اطلاعات، فايل­هاي ثبت رخداد (تحليل گزارش داد و گرفت)، مقياس عواطف مثبت و منفي (PANAS)، پايگاه تصاوير عاطفي ژنو (GAPED) و تصاوير ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت.

يافته­هاي پژوهش: يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- انطباق داده­هاي گردآوري شده بر اساس مدل بازيابي اطلاعات در وب چو، دتلور و ترنبال (2000) نشان داد که در مرحله­ي جستجوي آغازين، هيجان ترس و در مرحله پيونديابي، هيجان­هاي منفي در مجموع  با 3/49% بيشترين ميزان فراواني را داشتند. همچنين در دو مرحله­ي مرور و تمايز، هيجان شادي بيش از ساير هيجان­ها مشاهده شدند. 2- بين هيجان­هاي مختلف کاربران در مراحل چهارگانه­ي بازيابي اطلاعات، رابطه معناداري مشاهده شد. 3- اسناد موفقيت­ها و شکست­ها به علت­هاي دروني در بين هر سه گروه مورد آزمون، بيشترين سهم را به خود اختصاص داد که بر اساس نظريه­ي وينر، اين اسناد در موفقيت، هيجان فرعي غرور و در شکست، دو هيجان فرعي گناه و شرمساري را به دنبال داشت. همچنين، آزمودني­ها، عامل تلاش را اصلي­ترين علت موفقيت خود در بازيابي اطلاعات مي­دانستند که اين انتساب، هيجان فرعـــي امـــيد را براي اين افراد در پي داشـــت. 4- بررسي هيجان­هاي کاربران در جستجوهاي انجام شده نيز نشان داد که در جستجوي ساده، هيجان شادي بيشترين و هيجان تنفر، کمترين هيجان بروز داده شده توسط آزمودني­ها و در جستجوي دشوار نيز هيجان­هاي غم و عصبانيت به ترتيب بيشترين و هيجان تنفر، کمترين هيجاني بود که توسط آنان بــروز داده شد. در مجــموع هيجان­هاي منفي (ترس، عصبانيت، غم و تنفر) در جستجوي دشوار بيشتر از جستجوي ساده بود و بين سطح دشواري وظايف جستجــو و نوع هيجان­هاي کاربران رابطه معنا اري وجود داشت. 5- بين دو گروه آزمودني­ با القاي هيجاني مثبت و منفي، تفاوت معناداري بين عملکرد آنان در جستجوي ساده وجود نداشت، اما در جستجوي دشوار، اين تفاوت معنادار بود. 6- بررسي ميانگين رضايت کلي آزمودني­هاي دو گروه مثبت و منفي نشان داد که ميانگين رضايت گروه مثبت، هم در جستجوي ساده و هم در جستجوي دشوار نسبت به گروه منفي، اندکي بيشـــتر بود، اما اين تفاوت معنادار نبود. 7- آزمودني­هاي داراي سبک اسناد دروني، نسبت به آزمودني­هاي سبک اسناد بيروني، داراي رضايتمندي بيشتري بودند. همچنين، آزمودني­هايي که در بازيابي اطلاعات، موفقيت خود را به توانايي خويش نســـبت داده­ بودند، نسبت به افرادي که انتساب­هاي ديگري داشتند، داراي ميزان رضايت بيشتري بودند. 8- آخرين يافته پژوهش نيز نشان داد که بين الگوي کلي انتساب هيجان­هاي کاربران و الگوي انتساب هيجان­هاي آنان در بازيابي اطلاعات، در جستجوي ســاده رابطه­اي معناداري وجود ندارد، اما اين رابطه در جستجوي دشوار و مجموع دو جستجو، رابطه وجود دارد.

نتايج: نتايج نشان مي­دهند که نظـام­هاي بازيابي اطلاعات و يا واسط­هاي اطلاعاتي (همانند کتابداران) بايد بتوانــند با کم­رنگ کردن و يا از بين­بردن ضعف­هاي کاربران در بازيابي اطلاعات و فراهم­نمودن تهميداتي همانند: راهنماها، اصطلاحنامه­ها، شيوه­نامه­ها و دستورالعمل­هاي جستجو، زمينه­ي ارتـقاي توانمند­هاي کاربران در بازيابي اطلاعات و در نتيجه افزايش رضايتمندي کاربران را فراهم نمايند تا آنان موفقيت خود را مديون توانايي­هاي خويش که عاملي دروني و پايدار است، بدانند تا بدين وسيله خودکارآمدي و عزت نفس آنان افزايش يابد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  هيجان ، القاي هيجاني ،  نظريه ي انتساب ، وينر ،  اِسناد، بازيابي اطلاعات ، دانشجويان تحصيلات تکميلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 668
نام نویسنده: ایمان پور، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

       رضايت زناشويی يک جنبه بسيار مهم و پيچيده از يک رابطه زناشويی است که عوامل مهمی در آن نقش دارند و می‌تواند به وسيله روش‌های مداخله‌ای مختلف تحت تأثير قرار بگيرد. هدف از انجام اين پژوهش تعیین اثربخشي آموزش گروهي مهارت حل مساله بر رضايت زناشويي همسران جانبازان ضایعه نخاعی مشهد بود . مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل انجام گرفت. آزمودنی ‌ها که همسران جانبازان ضایعه نخاعی بودند (24 نفر زن )به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه  مداخله(12نفر)  و کنترل (12 نفر)جایگزین شدند. ابتدا ازهردوگروه آزمون رضايت زناشويي انریچ (فرم کوتاه) بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 8  جلسه آموزش گروهي مهارت حل مساله قرار گرفت درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌اي دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد. نتایج آزمون کواریانس نشان داد آموزش مهارت حل مساله طبق مدل گلدفريد و دزوریلا، موجب بهبود (001/0>  P) نمره رضایت زناشویی همسران ضایعه نخاعی در گروه مداخله شده است.یافته‌هاي پژوهش نشان‌گر آن است که آموزش مهارت حل مساله بر رضايتمندی  زناشويي همسران جانباز ضایعه نخاعی تأثير مثبت داشته است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مهارت حل مساله ، رضایتمندی زناشویی ، جانبازان ضایعه نخاعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 667
نام نویسنده: رحیمی دوآب، محجوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

مقدمه و هدف: از نشانگان آسیب‌شناسی روانی که در میان اقدام کنندگان به خودکشی به وفور مشاهده می‌شود، افسردگی می‌باشد بیماران افسرده نسبت به افراد عادی از کاستی‌های عصب‌- روانشناختی بیشتری رنج می‌برند. لذا پرداختن به اختلال افسردگی و شناسایی روش‌های درمانی اثربخش بر کاهش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روش گروه‌درمانی وجودی‌ انسان گرایانه بر کاهش افسردگی وکارکردهای عصب روانشناختی  زنان افسرده‌ای است که اقدام به خودکشی کرده‌اند می‌باشد.

روش کار: این پژوهش یک پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی می‌باشدکه بر روی زنان 15 تا 30 ساله‌ی مبتلا به اختلال افسردگی مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد صورت گرفت. در این پژوهش16 نفر از زنانی که تشخیص افسردگی داشته و اقدام به خودکشی کرده بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .سپس از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه  dass و آزمون استروپ و عملکرد پیوسته بود.12 جلسه گروه درمانی وجودی برای آزمودنی‌های گروه آزمایش انجام شد  پس از11 هفته پس آزمون گرفته شد .داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  spss تجزيه و تحليل شدند و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد آنالیز قرار خواهند گرفت.

یافته‌ها: تحليل نتايج با استفاده از تحليل کواريانس نمره‌هاي پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان دادکه گروه درمانی وجودی انسانگرایانه تأثير معني‌داري برکاهش افسردگی و بهبود کنش‌های عصب روانشناختی دارد

 

نتیجه گیری‌ با توجه به يافتههاي اين پژوهش گروه درمانی وجودی ميتواند با کاهش افسردگی و بهبود کنش‌های عصب روانشناختی در زنان افسرده که اقدام به خودکشی کردهاند، زمينهساز بهبود وضعیت روانشناختی آنها شود

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور دوم: خسروجردی، حمید
کلید واژه ها:  گروه درمانی وجودی ، افسردگی ، کارکرد های عصب روانشناختی ، اقدام به خودکشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 666
نام نویسنده: روحي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی مبتنی  بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه: نمونه شامل 30 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به مرکز خانه کارگرشهر مشهد که جهت مشاوره مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و، در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، 15 نفر در گروه آزمایش آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15 نفر درگروه گواه قرار گرفتند. اعضای گروه تعداد 8 جلسه ی تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. ابزار: قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه‌های DASS و کیفیت زندگی توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات افسردگی، اضطراب، استرس در آزمودنی‌های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری داشته است و در پس آزمون، نمرات کیفیت زندگی در آزمودنی‌های گروه گواه افزایش معناداری داشته است.

 

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان خانه دار مؤثر است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  افسردگی ، اضطراب ، استرس ، کیفیت زندگی ، آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 665
نام نویسنده: صدّیق، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر روی عزت نفس، شاخص توده بدنی و خودکارآمدی وزن در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود

روش، جامعه و نمونه آماری:نوع تحقیق حاضر با توجه به عدم انتخاب تصادفی آزمودنی ها در قالب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه آماری شامل تمام خانم هایی با بی ام آی بزرگتر از25 تعداد 28 نفر انتخاب شدند که در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل تقسیم شدند (هر گروه 14 نفر). در گروه مداخله، واقعیت درمانی به شیوه گروهی در قالب 8 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی اجرا گردید اما در گروه کنترل، مداخله درمانی صورت نگرفت. ابزار مورد استفاده

ابزار:در این پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، پرسشنامه سبک زندگی کارآمد وزن و محاسبه شاخص توده بدنی بود که در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده ها بر روی شرکت کنندگان گروه مداخله و گروه کنترل اجرا گردید

یافته ها: نتایج تحلیلی کوواریانس نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بطور معناداری موجب افزایش عزت نفس( خانوادگی) و افزایش خودکارآمدی وزن(هیجانهای منفی، فشاراجتماعی، و فعایت های مثبت) در مقایسه با گروه کنترل شده است ولی در کاهش شاخص توده بدنی در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معناداری نداشته است

نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که واقعیت درمانی به شیوه گروهی در افزایش عزت نفس و خودکارآمدی زنان چاق و دارای اضافه وزن موثر است

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، شاخص توده بدنی ، چاقی ، اضافه وزن ، عزت نفس ، خودکارآمدی وزن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 377
نام نویسنده: شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام­ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می­باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می­شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه­ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه­هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي­های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال­هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله پرسشنامه­ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل­های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود.

یافته­ ها و نتیجه­ گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می­تواند در صورت به کارگیری درست، هدف­های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته­های این پژوهش می­تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ، طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ، سند تحول بنیادین

<   123456789101112131415161718192021222324252636465666768696106116126   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.