دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112122132142152   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: زرین قلم، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

انگیرش موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توحه قرار گرفته باشد و این مفهوم از دیرباز توجه فلاسفه  اندیشمندان به ویژه مربیان بزرگ را بر خود جلب کرده است

به استثنای مطالعات علمی _تجربی که در چند دهه اخیر از انگیزش به عمل آمده ، بیشتر نگرشها در رابطه با این موضوع بعد فلسفی داشته و الگوها ی مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است و از این رو ، مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روان شناسی و مدیریت امروز است و کار علمی و پژوهش گسترده ای را می طلبد

هر یک از اندیشمندان و نویسندگان مقدم ، در تبیین عوامل انگیرش  متأثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم ، نظریه ها یی ابراز داشته اند . کندوکاو و تفحص در آراء و عقاید آنان سودمند است . در این پژوهش که نظریه آبراهام مازلو به عنوان یکی از نظریه پردازان متأخر  در انگیزش محور نظری تحقیق قرار گرفته است ، به نیازهای انگیزشی معلمین استثنایی توجه شده است . 

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش ، روش زمینه یابی است و در این پژوهش تمام مراکز آموزش استثنایی شهر مشهد شرکت داده شدند و از هر مرکز به طور تصادفی انتخاب و ها بین تمامی آنها توزیع شد

ابزار جمع آوری اطلاعات ،  ای مشتمل بر دو بخش است . بخش اول مربوط به ویژگیهای شخصی پاسخگو است که شامل هشت سؤال می باشد و بخش دوم شامل 30 سئوال استاندارد تستی ، که میزان انگیزش معلمین را بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو ارزیابی می کند.

اطلاعات به دست آمده از اجرای ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی و درصد خلاصه و طبقه بندی شده و برای ارائه بهتر یافته ها از آزمون مجذور کای ؟ استفاده گردیده است 

نتایج تحقیق نشان میدهد که

در این پژوهش سلسله مراتبی بودن نیازهای معلمین استثنایی رد  شده است 

در این پژوهش نیازهای فیزیولوژی معلیمن با 76/18% د راولویت اول نیازهای معلمین استثنایی قرار نداشته است 

در این پژوهش نیاز به محترم بودن با 55/21 % به عنوان مهمترین عامل در ارزشیابی شغل برای معلمین مورد تأیید قرار نگرفته است 

در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و  مهمترین عامل در پاداش واقعی در کار اختلاف در سطح؟ معنی دار نمی باشد 

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز خود شکوفایی و مهمترین عامل در تصمیم گیری معلمی جهت احراز مشاغل بالاتر اختلاف در سطح ؟ معنی دار نمی باشد 

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون مجذور کا ؟ مشخص گردید که بین نیاز مورد محبت بودن با تلاش و کوشش در کار اختلاف در سطح ؟ معنی دار می باشد  

بر اساس نتایج آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای حرمت و آسیب دیدن روحیه و انگیزه کاری افراد جامعه تعیین رابطه معنی داری وجود ندارد

در این پژوهش عدم تأمین نیازهای ایمنی معلمین با 91/19% به عنوان مهمترین عامل در ترک شغل و حرفه از دید افراد جامعه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته است 

بر اساس آزمون مجذور کا ؟ بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و ویژگی های شخصی آنها این نتایج به دست آمده است 

بین تأمین نیازهای انگیزشی زن و مرد از نظرا رضاء نیاز اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید 

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و وضعیت تأهل َآنها اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی معلمین و تعداد فرزندان آنها اختلاف معنی داری ملاحظه گردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت استخدامی اختلا ف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و سابقه کار اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و مدرک تحصیلی اختلاف معنی داری ملاحظه نگردید

بین تأمین نیازهای انگیزشی و وضعیت مسکن اختلاف معنا داری ملاحظه نگردید.

فهرست مطالب - فهرست منابع ومأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انگیزش ، ارضاء نیازها ، سلسله مراتب مازلو


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 159
نام نویسنده: بیرانوند، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان کارایی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد انجام گرفت . ویژگی های شخصیتی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت شامل 16 عامل شخصیتی کتل می باشند . نمونه مورد پژوهش از طریق نمونه گیری سرشماری یعنی تمامی مدیران مدارس راهنمایی پسرانه خرم آباد که شامل 50 نفر بودند انتخاب شدند . 

ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از : 16 عاملی کتل برای سنجش ویژگی های شخصیتی و دیگری کارایی برای تعیین میزان کارایی مدیران که هر دو توسط مدیران پاسخ داده شد.

روش تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی است.روشهای آماری مورد استفاده عبارنتد از شاخص های آماری مورد استفاده عبارتند از : شاخص های آمار توصیفی و آزمون همبستگی و تحلیل داده ها از نرم افزاز اس پی اس اس استفاده گردید

نتیجه فرضیه اصلی چنین شد که بین ویژگی های شخصیتی و میزان کارایی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که میزان کارایی مدیران تنها به ویژگی های شخصیتی بستگی ندارد و عوامل  دیگری همچون مدرک تحصیلی ، آموزشهای ضمن خدمت و عوامل متعدد درون و برون سازمانی گسترده ای در کارایی مدیران دخیل هستند

    . 

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري-  


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 158
نام نویسنده: ظهور پرونده، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم گیری آنان در سازمان و نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد صورت گرفته است و برای انجام این امر دو نمونه از دو جامعه مستقل از یکدیگر مد نظر قرار گرقتند. در این تحقیق برای سنجش میزان دانش مدیریتی مدیران ، 34 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به مدیران ستادی و برای سنجش سبک های تصمیم گیری آنان 74 مورد نمونه از بین جامعه مربوط به کارمندان بلافصل مدیران ستادی مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر یک از متغیرها ی فوق از جداگانه ای استفاده شده است و دراین تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از ها ، جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار ؟ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . که نتایج ذیل حاصل گردید

بین دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست 

ببن دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری مشورتی رابطه معکوس و معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریت و سبک تصمیم گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد ، اما معنادار نیست 

بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح 999/0 وجود دارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با رشته تحصیلی مرتبط و مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با درجه تحصیلی بالاتر و مدیران با درجه تحصیلی پایین تر تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه و کم سابقه آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد

بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه و کم سابقه مدیریتی تفاوت معناداری وجود ندارد

 فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ -نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 157
نام نویسنده: قدمگاهی، سید محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

در طول تاریخ بشرآموزش و پرورش هیچگاه مانند امروز اساس بقا و پیشرفت جوامع و عامل ممتاز راه حل یابی  جهانی نبوده است و در " عصر دانایی " و دوران " جامعه دانش " تغییر و تحولات پیچیده در شؤون مختلف ، ضرورت تغییر د رساختارهای رسمی آموزش و پرورش را انکار نا پذیر ساخته است . ارائه الگوی مدارس یاد گیرنده الهام گرفته از نظریه " سازمان یاد گیرنده " پیتر سنگه تلاشی در همین راستاست و این پژوهش به شیوه توصیفی از نوع پیمایشی به بررسی میزان یادگیرندگی مدارس دولتی شهر مشهد در سه مقطع ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه نظری و روش نمونه گیری " خوشه ای چند مرحله ای "  است (n=36) . این پژوهش با مطرح ساختن یک سؤال فرعی در ارتباط با  وضعیت مدرس از دیدگاه سازمان یادگیرنده و هفت سؤال فرعی در ارتباط با سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمان ها در مدارس و نیز مقایسه مدارس در مقاطع سه گانه تحصیلی و نواحی مختلف آموزشی پرداخته است .

برای جمع آوری اطلاعات از یک بسته _ پاسخ برای معلمان ، یک باز _ پاسخ برای مدیران و بررسی وضعیت و امکانات مدرسه استفاده شده ، روایی و پایایی ها با استفاده از روش های آزمون _ آزمون مجدد ، آلفای کرانباخ و نظر اساتید و متخصصان رشته میریت حاصل شده و نتایج به دست آ مده نشان می دهد که بین وضعیت کنونی مدارس و ویژگی سازمان های یادگیرنده فاصله وجود دارد، سنجش هر یک از مؤلفه های این سازمان ها منجر به تأیید این اختلاف شد . مقایسه مقاطع مختلف تحصیلی نیز بیانگر آن است که بین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر ویژگی سازمان یاد گیرنده اختلاف معناداری وجود دارد،در حالی که بین نواحی آموزشی این اختلاف مشاهده نشد. لازم به ذکر است در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی نظیر بر آورد میانگین ، رتبه درصدی و همچنین تجزیه و تحلیل واریانس و تحلیل محتوا در خصوص داده های کیفی استفاده شده و در پایان راهکارهایی جهت تبدیل مدارس به سازمان یادگیرنده پیشنهاد شده است .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 156
نام نویسنده: حسین قلی زاده، رضوان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

در این پژوهش با نظر به مؤلفه های اصلی نظریه نوناکا ؛ اجتماعی شدن ، برونی سازی ، ترکیب و درونی سازی ، جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته ، آنگاه به نقش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تحقق مدیریت دانش اثر بخش پرداخته شده است . مدیران عالی ، میانی و اجرایی ، گروه اصلی مورد مطالعه را تشکیل داده اند.

گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل افراد ( سرشماری ) صورت گرفته است . این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری مدیران در دانشگاه فردوسی که مشتمل بر 75 نفرمی باشند ، انجام شده است .

در این میان ، 53 نفر از مدیران به عنون گروه اصلی مورد مطالعه پاسخگوی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی استفاده شده است . برای تعیین روایی مدیریت دانش از روایی سازه بهره گرفته شده است و لذا، بر مبنای سازه های اصلی مدیریت دانش در نظریه نوناکا از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس (متعامد ) استفاده شده است .ضریب پایایی مدیریت دانش در نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 88% می باشد و به استناد گزارش عباسی (1377) ضریب پایایی فرهنگ سازمانی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 78 % می باشد .

تحلیل داده ها نشان داده است که برونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخور دار است و سپس به ترتیب، اجتماعی شدن ، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند . همچنین ، بر اساس نتایج بدست آمد ه ، میان فرهنگ سازمانی و درونی سازی ، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد.

در حالیکه ، این رابطه با اجتماعی شدن معنی دار نیست . به طور خلاصه ، می توان چنین نتیجه گرفت که مدیران در دانشگاه فردوسی بیش از آنکه تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند ، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با دیگران دارند. فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از متغیيرهای اثر گذار ، بر تشدید پدیده فرد گرایی و رقابتی بودن در بین مدیران می افزاید .

 فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-

 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 194
نام نویسنده: امیری، غلامحسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر میان به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیریت دانش مدیران دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و جهت انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه های استفاده گردید . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، فناوری اطلاعات با ضریب پایایی 94/0 و پرسش نامه مدیریت دانش با ضریب پایایی 87/0 می باشد . همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (t-test)t استفاده شده است.

نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به کارگیری فناوری اطلاعات و نگرش به مدیریت بر دانش تأثیر معناداری ندارد. فناوری اطلاعات دارای چهار مؤلفه رایانه ، نظام اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون اداری است. مدیریت دانش نیز شامل هشت مؤلفه اهداف دانش ، شناسایی دانش ، اکتساب دانش ، توسعه دنش ، اشتراک دانش ، بهره گیری دانش ، نگهداری دانش و ارزیابی دانش می باشد. در بررسی میان هر یک از متغیرها با مؤلفه های فناوری اطلاعات و مؤلفه های مدیریت دانش ، مشاهده گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش نسبت به مدیریت دانش تأثیر معناداری ندارد. فقط به کارگیری فناوری اطلاعات بر مؤلفه نگرش نسبت به نگهداری دانش تأثیر معنا داری دارد.

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  فناوری اطلاعات ، نگرش ، مدیریت دانش ، مدیران ، دانشگاه فردوسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 193
نام نویسنده: یوسف آبادی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تأثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی بود . بر این اساس چهار سؤال و سه فرضیه تدوین شد . به منظور پاسخدهی به فرضیه ها و سوالات تحقیق از روش توصیفی نوع  پیمایشی و علی _ مقایسه ای استفاده شد . جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی دولتی شهر نیشابور در سال تحصیلی 88_87 بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول های مرتبط به تحقیقات پیمایشی و علی _مقایسه ای بهره گرفته شد. در مجموع 30 مدرسه به عنوان نمونه نهایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد و تمام مدیران این 30 مدرسه و از هر مدرسه 4 معلم برای پاسخدهی به ها در نظر گرفته شدند . جهت گردآوری اطلاعات مربوط به سلامت سازمانی از های و همکاران و برای  آگاهی از توانایی فراشناخت مدیران از اسکراو و دنیسون استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری آزمون مقایسه دو گروه مستقل (t ) ، آزمون  t برای یک گروه استفاده شد . نتایج نشان داد که بین توانایی فراشناخت مدیران در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین مؤلفه های توانایی فراشناخت ( دانش شناختی و تنظیم شناختی ) در مدارس دارای سلامت سازمانی بالا و پایین تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بررسی سؤال فرعی یک نشان دهنده ی تفاوت سلامت سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه بود . سلامت سازمانی در مدارس دخترانه بالاتراز مدارس پسرانه مشاهده شد. نتایج سؤال فرعی دو حاکی از آن بود که بین توانایی فراشناخت مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري   

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 192
نام نویسنده: محبی امین، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

الگوي  سيپ الگويي است كل نگر و جامع كه مي تواند يك برنامه را به صورت سيستماتيك  و همه جانبه بررسي كند . در اين مطالعه براي بررسي زمينه ،‌ درونداد ،‌فرايند و برونداد در جهت تعيين اثر بخشي آموزش كاركنان دانشگاه فردوسي در مسير توانمند سازي آنان از اين الگو استفاده شد . در اين مسير با 23 نفر از كاركنان آموزش ديده ،‌مسئولين آموزشي چند دانشكده ،‌معاونت هاي طرح و برنامه ،‌كارگزيني و مسئول آموزش كاركنان مصاحبه شد . سه كلاس  آموزشي كه در سال 1387 برگزار شد مورد بررسي قرار گرفت . در برونداد نيز 60 بين دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده توزيع شد . جامعه مد نظر جهت بررسي ميزان توانمند سازي كاركنان ،‌شامل 417 نفر از كاركنان آموزش ديده و 373 نفر از كاركنان آموزش نديده مي باشند . در بررسي درونداد آموزش كاركنان دانشگاه در جهت مشخص ساختن امكانات و منابع مالي و نيز مسائل و مشكلات آموزشي برنامه هاي آموزش كاركنان دانشگاه با معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت آموزشي ،‌مديريت گزينش دانشگاه ،‌مسئول آموزش كاركنان دانشگاه ،‌ مصاحبه به عمل آمد . در بررسي برونداد آموزش هاي دانشگاه به منظور مشخص شدن اثر بخشي آموزشها از ديد مديران با مسئولين آموزشي دانشكده هاي علوم رياضي ،‌علوم اداري ،‌ادبيات ،‌علوم پايه ،‌تربيت بدني ،كشاورزي ،‌مسئولين كتابخانه هاي علوم رياضي و تربيت بدني مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام گرفت . روش تحقيق ارزشيابي است . جهت جمع آوري اطلاعات  در اززيابي زمينه ،درونداد و برونداد  از مصاحبه نيمه ساختار يافته و به منظور بررسي ميزان توانمندي كاركنان برگزار مي شود. در بخش درونداد ،‌امكانات مالي و بودجه كافي براي آموزش وجود دارد اما نحوه تخصيص آن مشكل دارد . در بخش فرايند ،‌كلاس ها چندان با اصول رايج يادگيري همخوان نيست . بخش برونداد مشخص مي كند كه بين دو گروه از كاركنان آموزش ديده و آموزش نديده در مؤلفه هاي پنج گانه توانمندي تفاوت معني داري وجود ندارد.

 فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت کارکنان ، توانمندسازی ، ارزشیابی سیپ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 238
نام نویسنده: قدوسی مقدم، محمد تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 237
نام نویسنده: ناصری یونسی، نصرت الله
نویسنده دوم: علیپور، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112122132142152   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.