دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: دولتی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 76
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

کمتر کسی است که در طی زندگی روزمره خود حالت افسردگی را تجربه نکرده باشد. این حالات گاه به صورت لحظه ای به سراغ انسان می آید و گاه به مدتی طولانی گریبانگیر شخص می شود، آن نیز دو حالت دارد یا شخص به روانشناس و روانپزشک مراجعه کرده و به فکر مداوا می افتد، یا اینکه اصلا به آن توجهی ندارد. در صورت اول که شانس بهبودی زیاد و شخص از شرایط بیماری راحت می شود . و اگر چنانچه نسبت به این اختلاف اقدامی نکند آنجاست که وضعیت بیمار بدتر شده و جهت مداوای آن وقت و هزینه زیادی صرف می شود.

از آنجایی که دختران قالیباف درصدی از افراد جامعه ما را تشکیل می دهند، این تحقیق به منظور بررسی اختلال افسردگی در بین دختران (13-25) سال، قالیباف و غیر قالیباف در یکی از روستاهای شهرستان زابل صورت گرفته است.

به طور خلاصه در فصل اول این تحقیق ابتدا طرح تحقیق که شامل توضیحاتی در مورد موضوع تحقیق می باشد، آورده شده و سپس به تعریف موضوع  و میدان و تعریف اصطلاحات تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم که بررسی متون می باشد که شامل افسردگی ، تاریخچه افسردگی، سن ابتلاء، سندرم های افسردگی، انواع و نشانه ها و خصوصیات افسردگی وعلل و درمان افسردگی می باشد.

در فصل سوم یعنی روش تحقیق: در آن موضوعات جامعه آماری، نمونه آماری نحوه گزینشها، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، توضیحاتی در مورد آزمون بک می باشد.

در فصل چهارم شامل توصیف نمونه و یافته های مربوط به فرضیه و یافته های اضافی و توضیحات کلی در مورد نتایج تحقیق می باشد.

در فصل پنجم به و پیشنهادات تحقیق پرداخته شده و توضیحات کلی درباره نتایج تحقیق می باشد ، اختصاص داده شده است. و در پایان فهرست منابع و تست افسردگی نیز در آخر ضمیمه تحقیق شده است.

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 292
نام نویسنده: سردار آبادی، مهدی
نویسنده دوم: شیرازی، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان شيوع فوبي اجتماعي ، اضطراب ،‌افسردگي و استرس در دانشجويان دختر و پسر بومي و غيربومي ،‌و ورودي جديد و قديم ،‌و گروه هاي مختلف دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مي باشد .

در اين پژوهش جامعه آماري تمام دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي را كه در نيم سال اول سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل مي باشند تشكيل خواهد داد كه تعداد آنها 1423 نفر مي باشد . نمونه اين جامعه شامل تعدادي از دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي است به صورت نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شد كه تعداد آنها 375 نفر است تشكيل داد .

براي بررسي اين پژوهش از بررسي توصيفي ومقايسه ميانگين ها ي نمونه ها ي مورد بررسي از نوع زمينه يابي ( پيمايشي )‌استفاده گرديد.

فرضيه اصلي در اين پژوهش ميزان و شيوع فوبي اجتماعي بين دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي تفاوت معني داري دارد . فرضيه هاي فرعي در اين پژوهش بين هراس اجتماعي و عز ت نفس ارتباط معني داري وجود دارد . ميزان و شيوع هراس اجتماعي بين دانشجويان بومي و غير بومي تفاوت معنا دار دارد و...

 ابزار مورد استفاده دراين پژوهش هراس و اضطراب اجتماعي (spst ) مي باشد . همچنين در اين تحقيق از (DASS )‌ استفاده شد كه براي براورد اطلاعات جنبي مثل ميزان اضطراب ،‌افسردگي ،‌استرس مفيد واقع شد .

اين پس از اجرا به صورت دستي نمره گذاري شد و داده هاي حاصله با نرم افزار Spss   تحليل شد كه درادامه مد نظر قرار مي گيرد :

ميزان آزمون تي ( مقايسه ميانگين ها )‌ فوبي اجتماعي در نمونه هاي زنان و مردان در سطح (df = 373) و (95 درصد )‌برابر با 89/2- ميباشد كه از تي جدول بزرگتر بوده ورابطه معناداري را گزارش ميدهد و ميزان فوبي اجتماعي زنان بيشتر از مردان مي باشد نتايج حاصله ديگر در فصل پنجم به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

نتيجه گيري كلي :

ميتوان چنين ابراز نمود كه در كل نمونه 375 نفري :

1-      تعداد 291 نفر داراي هراس اجتماعي خيلي زياد كه 6/77 درصد كل نمونه را در برگرفته است .

2-      تعداد 44 نفر داراي هراس اجتماعي زياد كه 7/11 درصد كل نمونه را در بر گرفته است.

3-      تعداد 7 نفر داراي هراس اجتماعي خفيف كه 9/1 درصد كل نمونه را در بر گرفته است .

4-      تعداد 33 نفر هيج گونه هراس اجتماعي نداشتند كه 8/8 درصد كل نمونه را در بر گرفته است .


 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 240
نام نویسنده: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

پژوهش حاضر در سال 1382 به منظور اعتبار يابي (‌تعيين  پايايي )‌ آزمون scl_90_R در دانشگاههاي فردوسي مشهد ،‌علوم پزشكي مشهد و آزاد اسلامي واحد مشهد انجام گرفته است . فرض اساسي در اين پژوهش آن است كه آزمون scl_90_R د رجامعه آماري مورد پژوهش از اعتبار كافي برخوردار است . نمونه مورد پژوهش با روش تصادفي طبقه اي از بين دانشجويان دانشگاه هاي فوق الذكر به تعداد 1100 نفر انتخاب شدند . ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش scl_90_R بوده است . روش تحقيق در اين پ‍ژوهش روش (‌توصيفي _ پيمايشي _‌مقطعي )‌ است .

نتايج آزمون فرضها به قرار زير است :‌

1- آزمون scl_90_R در جامعه آماري مورد بررسي از پايايي مطلوب و قابل قبولي برخوردار مي باشد .

2- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد اما اين تفاوت معنا دار نيست .

3- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد است  اين تفاوت معنادار نيز مي باشد .

4- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد است و اين تفاوت نيز معنا دار مي باشد .

5- ميانگين نمرات دانشجويان دختر بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان پسر است و اين تفاوت معنا دار نيز مي باشد .

6- ميانگين نمرات دانشجويان متأهل كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان مجرد است اما اين تفاوت معنادار نيست .

7- ميانگين نمرات دانشجويان غير بومي كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان بومي مي باشد اما اين تفاوت معنادار نيست .

نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است كه آزمون scl_90_R از توانايي و قدرت بالايي در سنجش علائم روانشناختي ارائه شده در مقياس هاي 9 گانه اين آزمون را داراست و مي توان از اين آزمون در زمينه هاي متعدد ي سود جست

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - - فاقد

 طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 239
نام نویسنده: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات -منابع و مآخذ - - فاقد>> روان شناسی
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: حمیدی، هما
نویسنده دوم: دانایی، نسرین
نویسنده سوم: زمقابل، فرحناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 68
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

در مسير تكامل شخصيت انسان ارتباطات بين فردي تاثير مستفيم و فراوان دارد . هيچ كس را نمي توان يافت كه كاملا رشد كرده و يا احساس كند كه فردي كامل است . مگر آنكه در يك ارتباط انساني قرار گيرد . براي رشد و تكامل ، مهمترين مرحله ، وجود ارتباطي است كه فقط و فقط صادقانه و بدون دروغ و ريا باشد . چنين ارتباطي را در جوامعي كه بافت طبقاتي دارند ، نمي توان مشاهده كرد چرا كه نظام طبقاتي افراد را در سلسله مراتبي از نقشها قرار ميدهد كه به تبع آن هر فرد مجبور مي شود بازيگر همان نقش تحميلي باشد . با پذيرفتن اين نقشهاي تحميلي افراد نمي توانند به طور صريح و صادقانه با يكديگر ارتباط برقرار نموده و هدف ، منظور و خواسته خود را مستقيما و به روشني به فرد مقابل خود بيان كنند .چنين ناتواني آنها را مجبور به بروز رفتارهايي چون پرخاشگري انفعال و انفعال پرخاشگري مينمايد . در حقيقت اين گونه افراد طريق سالمي را كه نه پرخاشگرانه باشد و نه منفعلانه و در عين حال آنها را به منظور و هدف خود برساند يا نمي دانند يا از به كارگيري آن ناتوانند . رو ش آموزش ابراز وجود مطرح مي نمايد كه توانايي ايجاد و برقراري يك ارتباط سالم را بين افراد دارا مي باشد .

اين تحقيق روش آموزش ابراز وجود را به عنوان يك روش مناسب براي درمان رفتارهاي پرخاشگرانه ، منفعلانه و منفعلانه – پرخاشگرانه برا ساس نظر 21 نفر از رواندرمانان و مشاوره درمانان ايران مورد بررسي قرار داد. همچنين اين  مسئله هم وجود داشت كه آيا رواندرمانان و مشاوره درمانان ايران شناخت كافي از اين روش دارند يا خير . لذا به وسيله نظرخواهي از رواندرمانان و مشاوره درمانان مناسب بودن روش آموزش ابراز وجود و ميزان شناخت اين افراد از اين روش مورد بررسي قرار گرفت .

براي تجزيه و تحليل سوالات از تعيين درصد (روش كمي ) و تعيين دو معيار مثبت و منفي (روش كيفي ) استفاد ه شد .همچنين يافته هاي اضافي به روش تعيين درصد و تجزيه و تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفت .

روش آموزش ابراز وجود براي اصلاح ارتباطات اجتماعي افراد پرخاشگر منفعل و منفعل – پرخاشگر مفيد و موثر مي باشد .همچنين معلوم شد كه تعداد رواندرمانان و مشاوره درماناني كه با اين روش آشنايي دارند در حد متوسط مي باشد . نتايج تحقيق گوياي اين مسئله است كه آموزش ابراز وجود برا ي جامعه ايران مفيد ،لازم و ضروري مي باشد. آموزش ابراز وجود مي تواند براي همه گروههاي سني ، والدين ، بانوان ، زن و شوهر ها ، معلمان و دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد .تحقيقي كه در آينده انجام شود مي بايست تاثير ساير روش هاي درماني را در رفع مشكلات ارتباطي افراد مورد بررسي قرار دهد .همچنين پيشنهاد شد براي بررسي دقيق تر تاثير آموز ش ابراز وجود در رفع مشكلات ارتباطي افراد مورد بررسي قرار دهد . همچنين پيشنهاد شد براي بررسي دقيق تر تاثير آموزش ابراز وجود در رفع مشكلات ارتباطي افرا د روش مطالعه موردي  نيز به كار برده شود .


 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد مشاور اول: جلالي تهراني، زينب


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: parirokh، mehri
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 408
چکیده: 


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: zheng، fen
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 425
چکیده: 

SETRAN , SEmantic TRANSformation model of autonatic indexing , is designed to


کلید واژه ها: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: انتظاریان، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر که به بررسی میزان  وعوامل موثر بردرک کاربران ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مقالات الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری وپژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی پرداخت ،باهدف تحلیل وتبیین ،وشناسایی نقاط قوت وضعف عناصر وویژگی های مهم درمحیط رابط این دوپایگاه انجام شد.علاوه براین ،میزان همخوانی محیط رابط پایگاههای مورد بررسی با ده مولفه نیلسن ،مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاهها ونیزتفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی پرسش هایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند .برای انجام پژوهش ازروش ارزیابی مکاشفه ای استفاده شد .گرداوری اطلاعات توسط سیاهه وارسی که براساس ده مولفه نیلسن ساخته شد،انجام گردید،جامعه اماری پژوهش را1)دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی ،و2)کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد دربخش های مرجع واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی واستان قدس ،به عنوان کاربران متخصص تشکیل دادند.نتایج پژوهش نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مولفه نیلسن به طورکلی درحدمتوسط،ودرپایگاه مقالات مرکز منطقه ای کمی بیش از حد متوسط  است .پایگاه مقالات پژوهشگاه ازنظر مولفه های "همخوانی بین نظام ودنیای واقعی "،"جلوگیری از خطا/اصلاح خطا "،و"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطاها"،و"شناسایی وبازیابی اطلاعات"وپایگاه مقالات مرکزمنطقه ای نیز ازنظرمولفه های" جلوگیری ازخطا/اصلاح خطا "،"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطا"،و"امکانات راهنمایی وکمک "به دلیل آنکه میزان همخوانی کمتر ازحدمتوسط است .در وضعیت مطلوبی نیست ودارای مشکلات اساسی است .میزان درک کلی کاربران ازمحیط رابط دردو پایگاه مورد بررسی براساس مولفه های نیلسن درحدمتوسط است همچنین بررسی شش عامل جنسیت،سن،حوزه تحصیلی،میزان اشنایی بانحوه کار واستفاده ازرایانه ،میزان اشنایی با شیوه های جست وجودراینترنت  ،وسابقه ومیزان اشنایی باپایگاههای مقالات پژوهشگاه ومرکز منطقه ای نشان داد که درکل بین این عوامل ومیزان درک کاربران مبتدی ازمحیط رابط پایگاههای مورد بررسی تفاوت ورابطه معناداری وجودندارد .اما ،بین میزان درک کاربران متخصص  ومبتدی ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت وجود دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ-   نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  محیط رابط ، پایگاه های اطلاعاتی ، مدل نیلسن ، ارزیابی مکاشفه ای ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: ناظمی، شمس الدین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

فهرست مطالب>> روان شناسی
شماره بازیابی: 285
نام نویسنده: نعیم آبادی، الهام
نویسنده دوم: حاتمی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   11121314151617181828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.