دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 317
نام نویسنده: طلايي، اکرم السادات
نویسنده دوم: بطحایی، سیده مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

بینش صحیح نسبت به نکات جنسی در زندگی زناشويي مي تواند تامین کننده بهداشت روانی فرد و به تبع آن سلامت روانی جامعه باشد . اگر در زندگی زناشویی ارضا جنسی نباشد عدم اغنای واقعی طرفین آنها رابه تحقق زندگی زناشویی نمی کشاند و شاید منجر به ارضای خارج از زندگی زناشویی شود . در یک طرف این رابطه زنان وجود دارند که سهم عمده ای را در رضايتمندی ایفا می کنند عوامل زیادی بر این رابطه تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل موضوع اشتغال زن می باشد . که با توجه به جامعه امروز نه تنها در توسعه و پیشرفت اجتماعی وفرهنگی نقش غیر قابل انکاری دارد بلکه بر حالات هیجانی و حس عزت نفس و رضا يتمندی از خود نیز تاثیر گذار است و چه بسا که این حس کفایتمندی و رضایت از خود بر میزان رضایت از زندگی زناشویی وبه تبع آن رضايتمندی جنسی تاثیر گذار است .  استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 316
نام نویسنده: وکیلیان، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افراد دارای هراس اجتماعی علاوه بر تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی ، در به کارگیری مهارتهای اجتماعی مناسب موقعیت نیز دچار کاستی و ضعف می باشند . به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان انجام پذیرفت . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آزمایشی ( طرح پیش آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی ) می باشد . آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مصاحبه بالینی ساخت یافته بر اساس DSM-IV  و غربالگری بر اساس نمرات آزمون هراس و اضطراب اجتماعی با ضریت پایايی 99/0 ( SPAI )  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس افراد (13 نفر برای هر گروه ) ، انتخاب شده و بطور تصارفی درگروه ها گماشته شدند . همچنین آزمون اضطراب اجتماعی با ضریب پایايی 92/0 نیز ، به منظور سنجش میزان تغییرات در اجتناب اجتماعی ( SAD ) و ترس از ارزشیابی منفی ( FNE ) ، در هر گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی ( CGBT+SST  ) و در گروه کنترل درمان روانشناختی رایج هراس اجتماعی یعنی ، گروه درمانی شناختی – رفتاری ( CGBT ) اجرا شد . بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای ( سه ماه و هر جلسه دوساعت )  درمان در گروههای آزمایشی به منظور سنجش متغیر وابسته ( هراس اجتماعی ، اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی ) مجدداً آزمون های ( SPAI )  و اضطراب اجتماعی ( SAD / FNE ) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تائید فرضیه اصلی و هر دو فرضیه فرعی انجامید . بدین ترتیب تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی – رفتاری ( گروه کنترل ) باعث کاهش معنی دار هراس اجتماعی ( با ارزش معناداری 002/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه اصلی پژوهش تائید شد ) رفتار اجتنابی ( با ارزش معناداری 005/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه فرعی پژوهشی تائید شد )  و ترس از ارزشیابی منفی ( با ارزش معناداری 010/0 = p و با اطمینان 95/0 این فرضیه پژوهشی تائید شد ) در دانشجویان می گردد .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی_رفتاری ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، هراس اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 315
نام نویسنده: مسعودی، شاهد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

این پژوهش مبتنی بر نظریه شناختی - رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلال های روانی و به منظور مقایسه ی اثر بخشی گروه درمانی شناختی - روانی توام با دارو درمانی و دارو درمانی در بیماران دو قطبی انجام شد . جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش را بیماران زن مبتلا به اختلال دو قطبی ، که در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد بستری بودند ، تشکیل داده بود . نمونه ی مورد نظر متشکل از 30 زن مبتلا به اختلال دو قطبی بود که به طور در دسترس و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفره) و کنترل(15نفره) قرار گرفتند . در نهایت پس از ریزش اولیه ،هریک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود. ابتدا از تمام آزمودنی ها در شرایط یکسان با ابزارهای مقیاس 2 و 9 آزمون MMPI ، مقیاس های گروه ب آزمون کالیفرنیا ،مقیاس خودسنجی آلتمن برای شیدایی ، فرم پرستاری و چک لیست علائم هشداردهنده ، پیش آزمون به عمل آمد . سپس گروه آزمایش علاوه بر دارو درمانی ، گروه درمانی شناختی - رفتاری در 8 جلسه به مدت 5/1 ساعت را دریافت کردند . در گروه کنترل تنها دارو درمانی اعمال شد . در پایان نیز در شرایط یکسان از تمام آزمودنی ها پس آزمون به عمل آمد . در نهایت بیماران در هر دو گروه بعد از مدت 6 ماه ازاتمام درمان مورد پیگری قرار گرفتند . یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده ، گروه درمانی شناختی - رفتاری توام با دارو درمانی در کاهش شدت علائم و نشانه های شیدایی ، افزایش تبعیت از دارو درمانی ، بهبود روابط بین فردی و کمک به شناخت علائم اولیه ی بیماری بیش از دارو درمانی (به تنهایی ) مؤثر بود ؛ اما در کاهش شدت علائم و نشانه های افسردگی تفاوتی بین دو روش دیده نشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی_رفتاری ، اختلال دو قطبی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 313
نام نویسنده: رضایی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

عنوان پژوهش حاضر،بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح جنگی ، می باشد . فرضیات پژوهش به ارزیابی تفاوت بین فراوانی و ناخوشایندی عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای درافراد معلول و مجروح پرداخته است . نمونه ی مورد بررسی 25 نفر معلول و 25 نفر مجروح انتخاب شده است. ابزار پژوهش ، سنجش عوامل تنیدگی زا و   روش های مقابله با استرس انتخاب شده است . به منظور ارزیابی فرضیات پژوهش از آزمون t مستقل استفاده شده است.

نتایج نشان داده است که بین فراوانی عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی دار است. بین شدت عوامل تنیدگی زا در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد . وهمچنین بین راهکارهای مقابله ای در افراد معلول و مجروح تفاوت معنی داری وجود دارد.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  عوامل تنیدگی زا ، راهکارهای مقابله ، معلول ، مجروح جنگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 314
نام نویسنده: ابراهیمی نژاد، مریم
نویسنده دوم: برزگر، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است که تأثیر آرام سازی تدریجی عضلانی را بر اضطراب قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار می دهیم . و با علم بر این که اضطراب باعث بروز اختلال در عملکرد روزمره و نیزسبب پاره ای از مسائل جسمانی می شود . و نیزدر پی اثبات تأثیر آرام سازی عضلانی برروی ترشح بعضی غدد مانند غدد فوق کلیوی که نوراپی نفرین را ترشح می کند که با ترشح بیش از حد خود ، انسان را در حالت عمومی برانگیختگی و انقباض و تنش نگه می دارد بودیم . خواستیم تا بدن بیمارانی را که در درمانگاه بیمارستان قائم معاینه شده و در لیست عمل جراحی گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن قرار گرفته اند . با به کارگیری فن آرام سازی تدریجی عضلانی (16 گروهی ، لازاروس ) در وضعیتی قراردهیم تا بدنشان از حداقل تنش و انقباض برخوردار شود و تأثیر آن را بر روی اضطراب آنان در قبل از عمل بسنجیم . بدین منظور 30 نفر از این بیماران را به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار دادیم . پس ازمعاینه ی اولیه و انتخاب روش جراحی از سوی پزشک مربوطه و بیمار نسبت به پر کردن ی اضطراب سنج اشپیل برگر (هنجار شده توسط جناب آقای بهروز مهرام ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد) ، اقدام نمودیم . و پس از بستری شدن بیمار در بخش جراحی گوش و حلق و بیمارستان قائم در مورد گروه آزمایش سه جلسه ریلکسیشن را ترتیب دادیم  با توجه به قوانین و محدودیت های بیمارستان قائم تلاش خود را جهت اجرای صحیح آن به کار بردیم و درانتها ساعتی قبل از عمل جراحی دوباره تست اضطراب اشپیتل برگر را از دو گروه گرفته و نسبت به تجزیه تحلیل داده ها اقدام نمودیم . در این مسیر از دو میانگین مستقیم T و نیز روش اندازه گیری مکرر که از اعتبار زیادی برخوردار است بهره بردیم . که به ما نشان داد فرضیه ی جهت دار ما مبنی بر اینکه آرام سازی تدریجی عضلانی باعث کاهش اضطراب قبل از عمل می شود و با توجه به اینکه شاخص F حاصل دو متغیر (516، 42 ) با درجه آزادی 1 در سطح 99% معنی دار است . و تلاش چندین واحدی ما منتج به این نتیجه شد که آرام سازی تدریجی عضلانی 16 گروهی (لازاروس) بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی گوش و ... مؤثر واقع شده است .استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  تن آرامی(relaxtio) ، عمل جراهی ( گوش و حلق و بینی ) ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: عابدینی، زمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اجتماع درمان مدار يكي از درمانهاي رايج و پرهزينه براي افرادي است كه سوء‌مصرف مواد دارند و به دليل مصرف مواد مشكلات جدي در زمينه هاي شغلي ،‌تحصيلي و خانوادگي آنها بوجود آمده است . اين رويكرد درماني در سال 1958 براي اولين بار در آمريكا براي درمان اعتياد به كارگرفته شد و سابقه آن در ايران به سال 1380 بر ميگردد . هدف پژوهش حاضر بررسي كارايي اين رويكرد درماني   (رواندرماني به شيوه اجتماع درمان مدار (TC)‌) بر مواد مخدر معتادين مي باشد . بدين منظور از بين افرادي كه تمايل به شركت در

اين رويكرد درماني داشتند ،‌‌دو گروه آزمايش و كنترل انتخاب شد . از آنجا كه دوره كامل TC 6 ماه مي باشند و مدت مانايي در TC مهم است ، گروه آزمايش به سه زير گروه فارغ التحصيلان 6 ماهه ،‌خروجي هاي 45 روزه از TC وخروجي ها ي15 روزه از TC تقسيم شدند و درهر گروه 30 نفر قرار گرفتند و يك گروه 30 نفري نيز به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد كه درمجموع نمونه آماري پژوهش كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند،‌120 نفر مي باشد . فرضيه هاي اين پژوهش مبتني بر اين فرض بود كه معتاداني كه مانايي بيشتري در TC داشته اند نسبت به معتاداني كه مانايي كمتري در TC داشته اند يا افراد گروه كنترل ميزان پاكي بيشتري بعد ازيك پيگيري 6 ماهه دارند .

روش پژوهش مورد استفاده روش نيمه آزمايشي و طرح آن طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد . ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاد ه قرار گرفته است آزمون كين سرندي مرفين و آزمون مقابله اي نالتركسان مي باشد كه قبل از درمان براي گروه آرمايش و گروه كنترل اجرامي شود و بعد از اتمام دوره درمان بعد از گذشت 6ماه مجددا اين آزمون براي گروهها ي آزمايش و كنترل اجرا شد ،‌در نهايت بعد از جمع آوري اطلاعات علاوه بر آمار توصيفي از آزمونهاي آماري مجذور خي ( X2)و آزمون نسبت براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد و در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه مانايي افراد در اجتماع درمان مدار  (TC)اثرمعناداري در درمان مصرف كنندگان به مواد مخدر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 310
نام نویسنده: سالاری، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل برافزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجهای ساکن شهر مشهد بود.  جامعه آماری این پژوهش متشکل از زوجهای مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره سطح شهر مشهد ، جهت دریافت کمک های تخصصی در زمینه مسایل زناشویی بود.  نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.  از تعداد 30 نفر داوطلب ، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .  در نهایت پس از ریزش اولیه هر یک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود.گروه آزمایشی تحت 12 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد و درمراحل پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از دو " مقیاس سازگاری زن و شوهر " و" هوشبهر هیجانی باران " از نظر میزان رضایت زناشویی و هوش هیجانی مورد سنجش قرار گرفتند.  یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری مقایسه میانگین های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پس آزمون ، هوش هیحانی زوجهای گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داده بود (  05/0>P) اما تغییر رضایت زناشویی آنان معنا دار نبود.  همچنین همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مستقیم و معنادار بدست امد ( 05/0 >P) .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ-نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، تحلیل رفتار متقابل ، هوش هیجانی ، رضایت زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 309
نام نویسنده: دربان باشی، طناز
نویسنده دوم: دهشت، فاطمه
نویسنده سوم: رضوانیان، ریحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس با این هدف انجام شد که اولا این متغیرها و تأثیر آنها بر یکریگر ( تأ ثیر هوش هیجانی بر میزان عزت نفس) را مورد سنجش قرار دهد و ثانیا با توجه به تحقیقات زیاد پژوهشگران و بررسی مقالات ارائه شود تا کنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است. 

 در این  پژوهش تنها یک فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.  بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معنا دار وجود دارد.  نمونه مورد بررسی 50 دانشجوی زن از دانشگاه مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 

در تجزیه و تحلیل از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است .  نتایج سئوالات مذکور حاکی از آن است که بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 308
نام نویسنده: انفرادی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 49
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و ارتباط آن با جنسیت، وضعیت تأهل و دانشکده محل تحصیل می باشد. در این تحقیق کل جامعه آماری شامل 16803 نفر و 318 نفر مورد پرسش قرار گرفتند ابزار تحقیق سلامت عمومی GHQ28 و محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات موردنظر بود.

نتایج نشان داد که دانشجویان پسر با میانگین اختلال 29/20 واز دانشجویان دختر با میانگین 03/20 دارای مشکل بیشتری می باشند. دانشجویان در مقیاس های چهار گانه به ترتیب اختلال در کنش اجتماعی(07/7) اختلال در علائم جسمانی (9/4) اختلال اضطراب و خواب (2/5) و اختلال افسردگی (8/2) نشان دادند. در بین دانشجویان افراد مجرد نسبت به متأهل دارای بیشترین میزان اختلال بودند. همچنین در میان دانشکده های مختلف دانشکده ادبیات بیشتر از سایر دانشکده ها اختلال نشان دادند.استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: علی نژاد، تکتم
نویسنده دوم: نخعی، محبوبه
نویسنده سوم: مظفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) از دانشجویان پنج دانشکده دانشگاه فردوسی(ادبیات، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و الهیات) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش هیجانی شوت و همکاران(1998، بر اساس دیدگاه مایر و سالووی، 1990)بر روی آنها اجرا شد.این آزمون دارای 33 سوال می باشد که هر سوال 5 گزینه دارد و از 1 تا 5 نمره گذاری می شود.برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین دو گروه دختران و پسران دانشجو آزمون تی گرفته شد.نتایج آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

 

 استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.