دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 183
نام نویسنده: دانایی شاندیز، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 213
چکیده: 

این تحقیق به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی می باشد.

در این تحقیق ، یک سؤال اصلی آن است که " آیا بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد؟"

سؤالات فرعی نیز به بررسی رابطه بین جنبش، سن ، وضعیت تأهل ،محل خدمت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با بهره وری کارکنان پرداخته است . 

فرضیات تحقیق نیز رابطه بین سبکهای مدیریت را بر اساس تئوری سه بعدی اثر بخشی ردین ( رابطه مدار ، وظیفه مدار ، رابطه مدار و وظیفه مدار ضعیف ،رابطه مدار و وظیفه مدار قوی ) با بهره وری نیروی انسانی بررسی نموده است.

محدوده این پژوهش ستاد مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و پانزده شهرستان تابعه می با شد. این تحقیق توصیفی با تعیین همبستگی پیمایشی با استفاده از ابزارهای 1) مطالعات کتابخانه ای و 2) میباشد. و از ها ی ساخته شده که روایی و اعتبارآنها به تأیید رسیده است استفاده شده است.

روش نمونه گیری به صورت نظامدار ( سیستماتیک ) تعیین شده و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی از مجموعه حوزه های کاری واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی انتخاب گردیده است.

  نمونه تصادفی پژوهش حاضر 113 نفر میباشند که به 95% اطمینان در نتایج دست یافته ایم .

به منظور کسب روایی برای پرسش نامه ها پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور به رویت تعدادی از اساتید اهل فن رسیده و پس از بررسی آنها اصلاحات لازم انجام و سپس در اختیار اعضای نمونه قرار گرفته است .

برای اعتبار درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سؤالات به تفکیک انجام شده است.

برای اندازه گیری میزان دقت پاسخ دهندگان یک نمونه 10 نفره از مدیران و یک نمونه 30 نفره از کارکنان به طور کاملا تصادفی انتخاب و دردو مرحله پاسخ های گرد آوری شده با هم مقایسه گردید.

اطلاعات بدست آمده به وسیله بهره وری نیروی انسانی نگرش مدیران را در مورد بهره وری کارکنان زیر مجموعه بر اساس شش محو ر1- شاخص های عمومی ( ویژگیهای شخصیتی و عمومی نیروی انسانی ) 2- آموزش و مهارتهای کارکنان 3- کیفيت زندگی کاری 4- خصوصیات و انگیزه های کارکنان 5- سیستمهای انگیزشی 6- سیستم جبران خدمت مورد سنجش قرار داده است و اطلاعات حاصل از سبک مدیریت نگرش کارکنان را در مورد سبک مدیریت مدیران مافوق خود ارائه می نماید.

از روشهای آمار توصیفی در تنظیم داده های درجه اول توزیع فراوانی و محاسبه شاخصهای تمرکزو پراکندگی استفاده شده است . جهت دسته بندی اطلاعات از نرم افزار تحلیل آماری spss و در جهت دستیابی به نتایح تحقیق آزمون از جداول توافقی و ضرایب همبستگی  Phi و V ی گرامر و همچنین آزمون گشتاوری اسپیرمن استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بین سبکهای مدیریت و بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد و سبک مدیریت غالب مدیران شرکت بر اساس نظریه سه بعدی اثر بخشی ردین سبک رابطه مدار ضعیف میباشد.

نتایج عمده این تحقیق ایجاد فرهنگ بهره وری ؛ لزوم استقرار نظام اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی و سبکهای مدیریت جهت سنجش عملکرد کارکنان و مدیران د رجهت تطبیق با استانداردهای مدون کاری ؛ بکارگیری سیستم های انگیزشی و رفاهی تؤام با توجه به نیازهای درونی کارکنان در محیط سازمان می باشد.

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قربانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: رحیم زادگان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

تحقیق حاضر برای تشخیص تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان ، انجام شده است . در این مطالعه از روش مطالعه گذشته نگر تبیینی استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق ، شامل همه مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ( 49= n ) برای جمع آوری داده های مربوط به مدیریت تغییر از مدیریت تغییر و برای بخش میدان وابستگی مدیران از آزمون گروهی اشكال نهفته استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون u من ویتنی و کروسکال و الیس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که میدان وابستگی مدیران در مدیریت تغییر آنها تاثیر دارد . بنابراین بین توانایی مدیریت تغییر مدیران میدان نا وابسته تفاوت معنی داری مشاهده شده است . به طوریکه :1-   مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته از نظر قدرت تشخیص مساله و پیدا کردن راه حل در زمینه تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

2- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته در ایجاد زمینه پذیرش تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

3-  مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آزادی بیشتری به زیردستان خود می دهند .

4- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آگاهی و دید وسیعتری در زمینه تغییر دارند .

5- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری مهارت بیشتری در استفاده از منابع جهت اعمال تغییر دارند .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: مشهدی حسینی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق کار آفرینی وجود ساختار سازمانی منطبق بر مفاهیم کار آفرینی است . در این مطالعه به بررسی ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی و انطباق آن با ویژگی های ساختاری سازمان کار آفرین بر اساس نظریه رابینز پرداخته شده است . روش تحقیق ، مطالعه موردی است و از مصاحبه و بررسی اسناد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است . مصاحبه شوندگان از میان مدیران ارشد و کارشناسان با سابقه دانشگاه که در حوزه های مرتبط با ساختار سازمان فعالیت می کردند انتخاب شدند . از میان اسناد مکتوب نیز مصوبات  مرتبط با موضوع ساختار سازمان شناسایی شدند . روش تجزیه وتحلیل اطلاعات روش تعمیم تحلیلی بر اساس نظریه رابینز و استنباط های ذهنی محقق است . یافته های تحقیق بیانگر آن است که ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی در بعد پیچیدگی ، نسبتا منطبق با ساختار سازمان کار آفرین است و در بعد رسمیت و تمرکز نسبتا منطبق با ساختار سازمان کارآفرین نیست .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقداستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: نیازی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش بینی متغیر میزان همگرایی دبیران بر اساس نوع نفوذ مدیر انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه ناحیه 6 مشهد می باشد که در سال تحصیلی 87-86 به صورت رسمی ( غیر حق التدریسی  ) و تمام وقت در مدارس دولتی و نیز دبیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه ناحیه 6 مشهد ( که در هفته 14 ساعت به تدریس اشتغال داشته و حداقل 2 سال سابقه همگاری با مدرسه مورد نظر را داشته اند ) می باشد . نمونه تحقیق شامل 130 نفر بوده و از پیمایشی و همبستگی است که به بررسی 3 سئوال اصلی و 3 سئوال فرعی می پردازد . نتایج تحقیق برای سوالات اصلی نشان داد که : 1-     همگرایی دبیران در مدارس متوسطه بالاتر از متوسط است .

2-     بیشترین منبع قدرت نفوذ مورد استفاده مدیران در مدارس نوع قدرت نفوذ مرجعیت است .

3-     بر اساس منبع قدرت نفوذ تخصص مدیران می توان میزان همگرایی گروهی معلمان را پیش بینی کرد .

نتایج تحقیق برای سوالات فرعی در سطح فرعی در سطح آلفای برابربا  001/0 نشان داد که : 1-     میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

2-     بین میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

3-     میزان همگرایی گروهی دبیران مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد راهنمای دوم: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: سعیدیان، محسن
نویسنده دوم: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 فاقد چكيده.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: سیدنژاد، سید حمید
نویسنده دوم: حسین آبادی، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: نائبی، مریم
نویسنده دوم: حقی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
نویسنده دوم: فریمانه، الهه
نویسنده سوم: شرافت نژاد، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 45
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.