دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 188
نام نویسنده: محمد زاده، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی رابطه میزان پایبندی مدیران به هنجارهای علم ومیزان تولیدات علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است . در اجرای این پژوهش از روش کمی غیر آزمایشی تبیینی مقطعی استفاده گردید .

جهت گردآوری اطلاعات درزمینه ی سنجش میزان پایبندی مدیران به هنجار های علم ، محقق ساخته ای در اختیار گروه مورد مطالعه قرار گرفت ، گروه مورد بررسی شامل، کلیه ی مدیران سطوح صف و ستاد دانشگاه فردوسی مشهد که حداقل دو سال به عنوان مدیر به کار اشتغال داشته اند ، می باشد .

برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های آماری ؛ همبستگی پیرسون ، کروسکال والیس ، توکی و u مان ویتنی استفاده شده است .

یافته های حاصل از پژوهش بیانگر رابطه ی مستقیم و معناداری ، میان میزان پایبندی مدیران نسبت به هنجارهای علم و تولیدات علمی در دانشگاه می باشد و همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای را در میزان پایبندی مدیران به هنجارهای علم در گروه های آزمایشی مختلف نشان می دهد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: رحیم نیا، فریبرز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: مقیمی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

طبق نظریه ی رابینز (1377) ویژگیهای شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان می تواند بر رفتار سازمانی آنان اثر گذار باشد . بر این اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها انجام شده است قلمرو جغرافیایی تحقيق شهر مشهد و قلمرو زمانی سال تحصیلی 1385 – 1384 بوده است . به همین منظور ویژگی های شخصیتی ( منبع کنترل ، سازگاری با موقعیت ، عزت نفس ) و زندگینامه ای ( سن ، جنسیت ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان ، سابقه خدمت ، نوع استخدام ، مدرک تحصیلی ) کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان متغیر مستقل و میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها به عنوان متغییروابسته مورد بررسی قرار گرفته و سوالات پژوهش بر این اساس تدوین شده اند .  جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان مشهد بوده است که جمعا 37227 بوده اند . متناسب با تحقیقات از نوع علی مقایسه ای برای این مطالعه دو جامعه کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها در نظر گرفته شد تعداد افراد مشارکت کننده برابر 120نفر بوده است . جهت مقایسه های آماری و پاسخدهی به سوالات تحقیق ، 30 نفر در گروه افراد مشارکت کننده و 50 نفر در گروه افراد غیر مشارکت کننده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند . روش نمونه گیری برای افراد مشارکت کننده تعمدی و غیر احتمالی و بر اساس بیشترین میزان مشارکت و برای جامعه غیر مشارکت کننده متناسب با تعداد افراد مشارکت کننده در هر منطقه یا ناحیه به صورت تصادفی ساده بوده و داده های مورد نیاز بر اساس دو دارای پایایی و روایی قابل قبول جمع آوری گردیده است . برای پاسخدهی دارای پایایی و روایی قابل قبول جمع آوری گردیده است . برای پاسخدهی به سوالات از آزمون های مقاسیه دو میانگین مستقل ( t ) و مقایسه دو نسبت مستقل ( z ) استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان داد که میان ویژگی های شخصیتی منبع کنترل ، سازگاری  با موقعیت و عزت نفس کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهادها تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین ازمیان مولفه های زندگینامه ای کارکنان ، تنها عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی ، تفاوت معناداری را میان کارکنان مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده در نظام پیشنهاد ها نشان می دهد .     

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 187
نام نویسنده: مومنی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می بریم ، تفاوت بسیاری میان سازمان های امروزی و گذشته وجود دارد. یکی از ویژگی های اساسی سازمان های جدید ، شکل گیری آنها بر مبنای یادگیری است . بنابراین مدیران و کارکنان ، همواره در حال یادگیری بوده و مهارت های جدید کسب می کنند و سعی در بهبود عملکرد خود و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان دارند . . پژوهش حاضر به " بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه به سازمان یادگیرنده و رابطه ی آن با عملکرد آنان در سال تحصیلی 87-86 " می پردازد .

روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی است جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد (شامل 950 کارمند ) است که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعداد 125 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو سازمان یادگیرنده و فرم ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان استفاده شده و پایایی و روایی ها با استفاده از روش های آلفای کرونباخ  ونظر اساتید و متخصصان رشته ی مدیریت حاصل شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیر سون و تحلیلی واریانس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشگاه از دیدگاه کارکنان سازمان یادگیرنده محسوب نمی شود ، بین دیدگاه کارکنان نسبت به مؤلفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی آنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد . همچنین بر اساس متغیر اصلی پژوهش تفاوت معنی داری میان دانشکده ها  مدیریت های مختلف دانشگاه وجود ندارد .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سازمان یاد گیرنده ، یادگیری سازمانی ، عملکرد شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 186
نام نویسنده: فلاح رضوی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

در دنیای در حال تحول امروز ، هدایت مدارس به سوی سازمان یادگیرنده امری ضروری قلمداد می گردد . مطالعه ی حاضر با عنوان" تأثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس" پژوهشی از نوع علّی - مقایسه ای است . جامعه ی آماری در این تحقیق شامل کلیه ی مدیران (80= N ) و معلمان (854 = N ) شاغل در سال تحصیلی 87-86 در 80 مدرسه ی مقطع ابتدایی ناحیه ی 6 مشهد بوده و نمونه ی مورد نظر در تحقیق نیز ، 320 معلم و 30 مدیر را شامل می گردد. این پژوهش دارای یک فرضیه ی اصلی و 9 سوال و فرضیه ی فرعی است که علاوه بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس (خلاقیت و نوآوری  ، ریسک پذیری ، نیاز به موفقیت ، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام )، عوامل خصیصه ای دیگری را از قبیل جنسیت ، سابقه ی کار مدیران ، و دولتی و غیر دولتی بودن مدارس نیز مورد مطالعه قرار داده است . به منظور گردآوری داده ها از دو ی سازمان یادگیرنده و  ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی استفاده گردیده و ضریب پایایی ها به ترتیب 96/0 و 93/0 مشاهده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش ،نمره ی کلی ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و مؤلفه های آن درمدیران مدارس دارای سازمان یادگیرنده و غیر آن تفاوت معنی داری نداشته است.همچنین تفاوت معنی داری میان نمره ی یادگیرنده بودن سازمان مدارس و همچنین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ی مدیران مدارس بر حسب جنسیت مشاهده نشده است . این در حالی است که یادگیرنده بودن سازمان مدارس غیر انتفاعی به طور معنی داری از مدارس دولتی بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 185
نام نویسنده: توانایی، عفت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

در این پژوهش ، نگرش معلمان مقطع ابتدایی به فرهنگ سازمانی مدرسه و رابطه ی آن با میزان توانمندی آنها  همچنین نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در توانمندی معلمان مورد مطالعه قرار گرفته است . تحقیق حاضر توصیفی و تلفیقی از دو روش پیمایشی و همبستگی است . جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی ناحیه ی 4 (دخترانه و پسرانه ) مشهد در سال تحصیلی 87-86 می باشد.نمونه  با حجم 144 نفر از جامعه انتخاب شده است . جهت جمع آوری داده ها از دو فرهنگ سازمانی و توانمندسازی استفاده شده است . پایایی توانمند سازی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 90/0 و ارزش پایایی ی فرهنگ سازمانی به شیوه ی همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با 89/0 مشاهده گردیده است.

   تحلیل داده ها بیانگر آن است که :

1- درباره ی پیش بینی توانمندی معلمان از طریق مؤلفه های فرهنگ سازمانی می توان چنین نتیجه گرفت که ضریب تأثیر مؤلفه خطر پذیری با اطمینان 95/0 می تواند تغییرات مربوط به توانمندی را پیش بینی نموده و در دیگر مؤلفه ها ی فرهنگ سازمانی ضریب تأثیر معنی داری مشاهده نگردیده است .

2- بررسی وضعیت توانمندی معلمان در مدارس مورد پژوهش نشان داد که با اطمینان 99/0 ، فاصله نمره توانمندی های معلمان مورد بررسی از متوسط بیشتر است .

3- بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و توانمندی های معلمان ، رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

4- بین نمره ی توانمندی معلمان و جنسیت آنان ، تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 183
نام نویسنده: دانایی شاندیز، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 213
چکیده: 

این تحقیق به دنبال ترسیم تصویری از تعیین ارتباط بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی می باشد.

در این تحقیق ، یک سؤال اصلی آن است که " آیا بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد؟"

سؤالات فرعی نیز به بررسی رابطه بین جنبش، سن ، وضعیت تأهل ،محل خدمت، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با بهره وری کارکنان پرداخته است . 

فرضیات تحقیق نیز رابطه بین سبکهای مدیریت را بر اساس تئوری سه بعدی اثر بخشی ردین ( رابطه مدار ، وظیفه مدار ، رابطه مدار و وظیفه مدار ضعیف ،رابطه مدار و وظیفه مدار قوی ) با بهره وری نیروی انسانی بررسی نموده است.

محدوده این پژوهش ستاد مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و پانزده شهرستان تابعه می با شد. این تحقیق توصیفی با تعیین همبستگی پیمایشی با استفاده از ابزارهای 1) مطالعات کتابخانه ای و 2) میباشد. و از ها ی ساخته شده که روایی و اعتبارآنها به تأیید رسیده است استفاده شده است.

روش نمونه گیری به صورت نظامدار ( سیستماتیک ) تعیین شده و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی از مجموعه حوزه های کاری واحدهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی انتخاب گردیده است.

  نمونه تصادفی پژوهش حاضر 113 نفر میباشند که به 95% اطمینان در نتایج دست یافته ایم .

به منظور کسب روایی برای پرسش نامه ها پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور به رویت تعدادی از اساتید اهل فن رسیده و پس از بررسی آنها اصلاحات لازم انجام و سپس در اختیار اعضای نمونه قرار گرفته است .

برای اعتبار درونی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سؤالات به تفکیک انجام شده است.

برای اندازه گیری میزان دقت پاسخ دهندگان یک نمونه 10 نفره از مدیران و یک نمونه 30 نفره از کارکنان به طور کاملا تصادفی انتخاب و دردو مرحله پاسخ های گرد آوری شده با هم مقایسه گردید.

اطلاعات بدست آمده به وسیله بهره وری نیروی انسانی نگرش مدیران را در مورد بهره وری کارکنان زیر مجموعه بر اساس شش محو ر1- شاخص های عمومی ( ویژگیهای شخصیتی و عمومی نیروی انسانی ) 2- آموزش و مهارتهای کارکنان 3- کیفيت زندگی کاری 4- خصوصیات و انگیزه های کارکنان 5- سیستمهای انگیزشی 6- سیستم جبران خدمت مورد سنجش قرار داده است و اطلاعات حاصل از سبک مدیریت نگرش کارکنان را در مورد سبک مدیریت مدیران مافوق خود ارائه می نماید.

از روشهای آمار توصیفی در تنظیم داده های درجه اول توزیع فراوانی و محاسبه شاخصهای تمرکزو پراکندگی استفاده شده است . جهت دسته بندی اطلاعات از نرم افزار تحلیل آماری spss و در جهت دستیابی به نتایح تحقیق آزمون از جداول توافقی و ضرایب همبستگی  Phi و V ی گرامر و همچنین آزمون گشتاوری اسپیرمن استفاده شده است.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بین سبکهای مدیریت و بهره وری نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی رابطه وجود دارد و سبک مدیریت غالب مدیران شرکت بر اساس نظریه سه بعدی اثر بخشی ردین سبک رابطه مدار ضعیف میباشد.

نتایج عمده این تحقیق ایجاد فرهنگ بهره وری ؛ لزوم استقرار نظام اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی و سبکهای مدیریت جهت سنجش عملکرد کارکنان و مدیران د رجهت تطبیق با استانداردهای مدون کاری ؛ بکارگیری سیستم های انگیزشی و رفاهی تؤام با توجه به نیازهای درونی کارکنان در محیط سازمان می باشد.

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قربانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: رحیم زادگان، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

تحقیق حاضر برای تشخیص تاثیر میدان وابستگی مدیران بر مدیریت تغییر آنان ، انجام شده است . در این مطالعه از روش مطالعه گذشته نگر تبیینی استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق ، شامل همه مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ( 49= n ) برای جمع آوری داده های مربوط به مدیریت تغییر از مدیریت تغییر و برای بخش میدان وابستگی مدیران از آزمون گروهی اشكال نهفته استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون u من ویتنی و کروسکال و الیس استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که میدان وابستگی مدیران در مدیریت تغییر آنها تاثیر دارد . بنابراین بین توانایی مدیریت تغییر مدیران میدان نا وابسته تفاوت معنی داری مشاهده شده است . به طوریکه :1-   مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته از نظر قدرت تشخیص مساله و پیدا کردن راه حل در زمینه تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

2- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته در ایجاد زمینه پذیرش تغییر به طور معنی داری توانا ترند .

3-  مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آزادی بیشتری به زیردستان خود می دهند .

4- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری آگاهی و دید وسیعتری در زمینه تغییر دارند .

5- مدیران میدان نا وابسته نسبت به مدیران میدان وابسته به طور معنی داری مهارت بیشتری در استفاده از منابع جهت اعمال تغییر دارند .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: مشهدی حسینی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق کار آفرینی وجود ساختار سازمانی منطبق بر مفاهیم کار آفرینی است . در این مطالعه به بررسی ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی و انطباق آن با ویژگی های ساختاری سازمان کار آفرین بر اساس نظریه رابینز پرداخته شده است . روش تحقیق ، مطالعه موردی است و از مصاحبه و بررسی اسناد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است . مصاحبه شوندگان از میان مدیران ارشد و کارشناسان با سابقه دانشگاه که در حوزه های مرتبط با ساختار سازمان فعالیت می کردند انتخاب شدند . از میان اسناد مکتوب نیز مصوبات  مرتبط با موضوع ساختار سازمان شناسایی شدند . روش تجزیه وتحلیل اطلاعات روش تعمیم تحلیلی بر اساس نظریه رابینز و استنباط های ذهنی محقق است . یافته های تحقیق بیانگر آن است که ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی در بعد پیچیدگی ، نسبتا منطبق با ساختار سازمان کار آفرین است و در بعد رسمیت و تمرکز نسبتا منطبق با ساختار سازمان کارآفرین نیست .

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  فاقداستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: نیازی، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیش بینی متغیر میزان همگرایی دبیران بر اساس نوع نفوذ مدیر انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه ناحیه 6 مشهد می باشد که در سال تحصیلی 87-86 به صورت رسمی ( غیر حق التدریسی  ) و تمام وقت در مدارس دولتی و نیز دبیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه ناحیه 6 مشهد ( که در هفته 14 ساعت به تدریس اشتغال داشته و حداقل 2 سال سابقه همگاری با مدرسه مورد نظر را داشته اند ) می باشد . نمونه تحقیق شامل 130 نفر بوده و از پیمایشی و همبستگی است که به بررسی 3 سئوال اصلی و 3 سئوال فرعی می پردازد . نتایج تحقیق برای سوالات اصلی نشان داد که : 1-     همگرایی دبیران در مدارس متوسطه بالاتر از متوسط است .

2-     بیشترین منبع قدرت نفوذ مورد استفاده مدیران در مدارس نوع قدرت نفوذ مرجعیت است .

3-     بر اساس منبع قدرت نفوذ تخصص مدیران می توان میزان همگرایی گروهی معلمان را پیش بینی کرد .

نتایج تحقیق برای سوالات فرعی در سطح فرعی در سطح آلفای برابربا  001/0 نشان داد که : 1-     میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

2-     بین میزان همگرایی گروهی دبیران در مدارس بر اساس میزان سابقه کار مدیران تفاوت معنی داری وجود ندارد ؟

3-     میزان همگرایی گروهی دبیران مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد راهنمای دوم: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: سعیدیان، محسن
نویسنده دوم: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 فاقد چكيده.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.