دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: سیار، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حری، عباس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: ناصری، حاتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ  فاقد   فاقد


استاد راهنمای اول: حاذق، فريدون


>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: طور سنگ سركی، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1356
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

هدف تحقیق: شناخت هدفهای کلی و اختصاصی دوره تحصیلی و دروسی که زمینه رسیدن به این هدف ها را فراهم می آورند، که این شناخت از طریق نظريات صاحبنظران رشته تربیت بدنی و تربیت معلم در ایران حاصل گردید.

محدودیتهای تحقیق: 1- به دلیل اینکه تعدادی دروس به عنوان دروس عمومی و انتخابی برای همه رشته های دانشسراهای راهنمای تحصیلی برنامه ریزی شده و بنابراین شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی نیز می گردد تاکید و توجه این تحقیق بر روی شناخت دروس اختصاصی رشته تربیت بدنی بوده است. 2- نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به فوق دیپلم رشته تربیت بدنی در دانشسراهای راهنمای تحصیلی می گردد.

روش انجام تحقیق: به منظور شناخت هدفها و دروس لازم برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه، تعدادی هدف و دروس در قالب یک به صورت پیشنهاد تنظیم و در اختیار 53 نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و تربیت معلم برای رشته تربیت بدنی قرار گرفت که 81% از آنها پس از اظهار نظر را در مدت تعیين شده عودت دادند.

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ها: هدفهای پیشنهادی در به صورت بسیار موافق (برابر امتیاز 5)، موافق (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، مخالف (برابر امتیاز 2)، و بسیار مخالف (برابر امتیاز 1) و دروس پیشنهادی برای هر هدف بصورت بسیار مناسب (برابر امتیاز 5)، مناسب (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، نامناسب (برابر امتیاز 2)، و بسیار نامناسب (برابر امتیاز 1) مورد ارزشیابی صاحبنظران قرار گرفتند و از میان آنها هدفها و دروسی که میانگین شان برابر یا بالاتر از 5/3 بوده، برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق: هدفهای که مورد قبول صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از :

1- آشنايی با اصول و فلسفه تربیت بدنی، 2-  آشنایي مختصر با چگونگی پیدایش و سیر تاریخی تربیت بدنی در ایران و سایر کشورهای دنیا، 3- آشنایي با اثرات جسمانی و روانی و اجتماعی تربیت بدنی ، 4- آشنايی با فرایند رشد و رابطه اش با فعالیتهای تربیت بدنی، 5- آشنایي با مواردی از روانشناسی که در مورد یادگیری بطور عموم و یادگیریهای حرکتی بطور اخص دخالت دارند.، 6- آشنایي با آن دسته از فعالیتهای تربیت بدنی که موجب افزایش قدرت، مقاومت، قابلیت انعطاف، هماهنگی و چابکی می گردند.، 7- آشنایي با اصول کلی بهداشتی و مهارتهای مربوط به کمکهای اولیه، 8- آشنایي با نقش بازی در پرورش قوای روانی، اجتماعی و اخلاقی نوجوان و آشنایي با بازیهای مختلف در زمینه ورزش های مختلف، 9- آشنايی با ترکیب ساختمانی اندامهای حرکتی بدن و نحوه کارکرد صحیح آنها، 10- آشنایي مختصر با نحوه ارزیابی ظرفیت و قابلیت دستگاهای عمده بدن، 11- آشنایي با ورزشهای رقابتی انفرادی، 12- آشنایي با ورزشهای گروهی، 13- آشنایي با ورزشهای دو و میدانی و ژیمناستیک، 14- آشنایي با حرکات موزون و رقص، 15- آشنایي با ورزشها آبی، 16- آشنایي با فن کلاسداری، 17- آشنایي با چگونگی تنظیم برنامه های تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

دروسی که برای رسیدن به هدفهای فوق مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از:

1- فلسفه و اصول تربیت بدنی، 2- تاریخچه مختصر تربیت بدنی در ایران و جهان، 3- مبانی تربیت بدنی، 4- کاربرد تربیت بدنی در رشد، 5-مقدمات یادگیریهای حرکتی، 6- آماده سازی بدن، 7- بهداشت در آموزشگاه ها، 8- بازیها و سرگرمیهای ورزشی، 9- مقدمات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 10- کشتی، 11- پینک پنگ، 12- فوتبال، 13- بسکتبال، 14- والیبال، 15- هندبال، 16- دو و میدانی، 17- ژیمناستیک، 18- رقص و حرکات موزون، 19- شنا، 20- روش تدریس در تربیت بدنی، 21- برنامه ریزی در تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

فهرست مندرجات    منابع و مأخذ 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: ستاري، اسفنديار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عابدی استاد، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی وضع موجود و نمایاندن جنبه های مختلف و ارائه راه حلهای احتمالی برای رفع نارسایيهاست که حول محورهای پرسشهای اساسی و روند شکل گیری، سازماندهی و خدمت دهی مجموعه کتابهای خارجی انجام شده است. این تحقیق روش مطالعه موردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود، اسناد و دفاتر، مخزن کتب خارجی، یادداشت برداری و مشاهده انجام شده است و در مواقع ضروری از جدول، نمودار و غیره استفاده شده است. یافته ها با روشهای توصیفی و استنباطی، مقایسه ای، نسبی و با بهره جويی از آمارهای میانگین، میانه، تعیين درصد و رتبه و غیره تجزیه و تحلیل شده است. در نتیجه معلوم شد که شالوده ی این مجموعه از سال 1307 شمسی ریخته شده است و اکنون دارای 43282 نسخه کتاب به 54 زبان است که عمدتا به صورت اهدای و خریداری فراهم آوری شده است و آیين نامه مدون و خاصی برای این کار موجود نیست. تا کنون روی همرفته بیش از 25000 نسخه کتاب انگلیسی و فرانسه در بیش از 14000 عنوان فهرست نویسی و رده بندی شده است . بیشترین تعداد کتب در موضوع ادبیات و کمترین آن در روانشناسی است. روال گزینش کتاب بر کتب مرجع، اسلام و ایران دور می زند. استفاده کنندگان از این مجموعه اغلب دانشجویان، اساتید و محققان هستند. امر خدمت دهی آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. رشد این مجموعه در 18 سال پس از انقلاب اسلامی 10 برابر 50 سال حکومت پهلوی است.

کتابخانه آستان قدس در مقایسه با 501 کتابخانه عمومی کشور از جایگاه بسیار ممتازی بر خوردار است و تهیه فهرست و در نهایت فهرست نویسی در آن الهام گرفته از کتابخانه سن پیترزبورگ روسیه است.

فهرست مندرجات -منابع و ماخذ - نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: حری، عباس
کلید واژه ها:  کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی ، مجموعه ی کتب خارجی ، بخش کتب خارجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: باقری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیين میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است. روش پژوهش پیمایشی، ابزار مورد استفاده و جامعه آماری مورد مطالعه کتابداران (متخصص و غیر متخصص ) شاغل در کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که:

1-میزان رضایتمندی شغلی و متغیرهای نظیر (جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال به کار کتابداری)، نوع استخدام و نیز نوع کار در بخش خدمات عمومی) هیچگونه رابطه معنا داری مشاهده نمی شود در حالیکه میان متغیرهای رشته تحصیلی و نوع کار در بخش خدمات فنی کتابخانه با رضایت شغلی بر اساس درجه اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده می شود بنابراین میزان رضایت کتابداران متخصص بیش از کتابداران غیرمتخصص است.

2- میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود در محیط کارشان بیش از سایر جنبه های شغل آنهاست در مقابل میزان رضایت آنان از امکانات مادی ،رفاهی و بهداشتی، امکانات آموزشی و امنیت شغلی در سطحی پایين تر از حد متوسط (براساس معیار لیکرت) قرار دارد.

3- میان میزان رضایت شغلی کارکنان با هر یک از پارامترهای مورد بررسی (نظیر امکانات مادی و رفاهی، امکانات آموزشی، خط مشی مدیریت، روابط انسانی موجود در محیط کار، امنیت شغلی و نیز پایگاه اجتماعی حرفه کتابداری ) با درجه اطمینان 99 درصد ارتباط مثبت و معناداری مشاهده میشود و این امر بیانگر تاثیر این عوامل در تعیين نوع نگرش کارکنان به حرفه شان است.

4- به طور کلی میزان رضایت کتابداران از جنبه های مختلف مربوط به شغلشان پایين تر از حد متوسط است و حدود نیمی از افراد جامعه مورد مطالعه (50درصد) ازشغل خویش رضایت دارند .

در پایان پیشنهاتی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و تقویت نقاط قوت در جهت افزایش میزان شغلی کتابداران ارائه شده است که امید است موثر واقع شود.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: حقيقي، محمود
استاد مشاور اول: حري، عباس
استاد مشاور دوم: كرمدوست، نوروز علي

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.