دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

    1234567891011121314151617273747   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: یزدان فر، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: قراي، مهدي


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: عاشوري، عفت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: لطف آبادی، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 178
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: افشاریان بیرجندی، بهرام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صانعي، سيد مهدي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: طور سنگ سركی، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1356
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

هدف تحقیق: شناخت هدفهای کلی و اختصاصی دوره تحصیلی و دروسی که زمینه رسیدن به این هدف ها را فراهم می آورند، که این شناخت از طریق نظريات صاحبنظران رشته تربیت بدنی و تربیت معلم در ایران حاصل گردید.

محدودیتهای تحقیق: 1- به دلیل اینکه تعدادی دروس به عنوان دروس عمومی و انتخابی برای همه رشته های دانشسراهای راهنمای تحصیلی برنامه ریزی شده و بنابراین شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی نیز می گردد تاکید و توجه این تحقیق بر روی شناخت دروس اختصاصی رشته تربیت بدنی بوده است. 2- نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به فوق دیپلم رشته تربیت بدنی در دانشسراهای راهنمای تحصیلی می گردد.

روش انجام تحقیق: به منظور شناخت هدفها و دروس لازم برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه، تعدادی هدف و دروس در قالب یک به صورت پیشنهاد تنظیم و در اختیار 53 نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و تربیت معلم برای رشته تربیت بدنی قرار گرفت که 81% از آنها پس از اظهار نظر را در مدت تعیين شده عودت دادند.

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ها: هدفهای پیشنهادی در به صورت بسیار موافق (برابر امتیاز 5)، موافق (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، مخالف (برابر امتیاز 2)، و بسیار مخالف (برابر امتیاز 1) و دروس پیشنهادی برای هر هدف بصورت بسیار مناسب (برابر امتیاز 5)، مناسب (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، نامناسب (برابر امتیاز 2)، و بسیار نامناسب (برابر امتیاز 1) مورد ارزشیابی صاحبنظران قرار گرفتند و از میان آنها هدفها و دروسی که میانگین شان برابر یا بالاتر از 5/3 بوده، برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق: هدفهای که مورد قبول صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از :

1- آشنايی با اصول و فلسفه تربیت بدنی، 2-  آشنایي مختصر با چگونگی پیدایش و سیر تاریخی تربیت بدنی در ایران و سایر کشورهای دنیا، 3- آشنایي با اثرات جسمانی و روانی و اجتماعی تربیت بدنی ، 4- آشنايی با فرایند رشد و رابطه اش با فعالیتهای تربیت بدنی، 5- آشنایي با مواردی از روانشناسی که در مورد یادگیری بطور عموم و یادگیریهای حرکتی بطور اخص دخالت دارند.، 6- آشنایي با آن دسته از فعالیتهای تربیت بدنی که موجب افزایش قدرت، مقاومت، قابلیت انعطاف، هماهنگی و چابکی می گردند.، 7- آشنایي با اصول کلی بهداشتی و مهارتهای مربوط به کمکهای اولیه، 8- آشنایي با نقش بازی در پرورش قوای روانی، اجتماعی و اخلاقی نوجوان و آشنایي با بازیهای مختلف در زمینه ورزش های مختلف، 9- آشنايی با ترکیب ساختمانی اندامهای حرکتی بدن و نحوه کارکرد صحیح آنها، 10- آشنایي مختصر با نحوه ارزیابی ظرفیت و قابلیت دستگاهای عمده بدن، 11- آشنایي با ورزشهای رقابتی انفرادی، 12- آشنایي با ورزشهای گروهی، 13- آشنایي با ورزشهای دو و میدانی و ژیمناستیک، 14- آشنایي با حرکات موزون و رقص، 15- آشنایي با ورزشها آبی، 16- آشنایي با فن کلاسداری، 17- آشنایي با چگونگی تنظیم برنامه های تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

دروسی که برای رسیدن به هدفهای فوق مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از:

1- فلسفه و اصول تربیت بدنی، 2- تاریخچه مختصر تربیت بدنی در ایران و جهان، 3- مبانی تربیت بدنی، 4- کاربرد تربیت بدنی در رشد، 5-مقدمات یادگیریهای حرکتی، 6- آماده سازی بدن، 7- بهداشت در آموزشگاه ها، 8- بازیها و سرگرمیهای ورزشی، 9- مقدمات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 10- کشتی، 11- پینک پنگ، 12- فوتبال، 13- بسکتبال، 14- والیبال، 15- هندبال، 16- دو و میدانی، 17- ژیمناستیک، 18- رقص و حرکات موزون، 19- شنا، 20- روش تدریس در تربیت بدنی، 21- برنامه ریزی در تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

فهرست مندرجات    منابع و مأخذ 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: ستاري، اسفنديار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: ناقدی احمدی، فرشته
نویسنده دوم: آرشيد، جعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1358
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: مهاجری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: عربشاهی، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين

    1234567891011121314151617273747   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.