دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

    12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: سیار، مهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حری، عباس


>> کتابداری
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: ناصری، حاتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ  فاقد   فاقد


استاد راهنمای اول: حاذق، فريدون


>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عابدی استاد، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی وضع موجود و نمایاندن جنبه های مختلف و ارائه راه حلهای احتمالی برای رفع نارسایيهاست که حول محورهای پرسشهای اساسی و روند شکل گیری، سازماندهی و خدمت دهی مجموعه کتابهای خارجی انجام شده است. این تحقیق روش مطالعه موردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود، اسناد و دفاتر، مخزن کتب خارجی، یادداشت برداری و مشاهده انجام شده است و در مواقع ضروری از جدول، نمودار و غیره استفاده شده است. یافته ها با روشهای توصیفی و استنباطی، مقایسه ای، نسبی و با بهره جويی از آمارهای میانگین، میانه، تعیين درصد و رتبه و غیره تجزیه و تحلیل شده است. در نتیجه معلوم شد که شالوده ی این مجموعه از سال 1307 شمسی ریخته شده است و اکنون دارای 43282 نسخه کتاب به 54 زبان است که عمدتا به صورت اهدای و خریداری فراهم آوری شده است و آیين نامه مدون و خاصی برای این کار موجود نیست. تا کنون روی همرفته بیش از 25000 نسخه کتاب انگلیسی و فرانسه در بیش از 14000 عنوان فهرست نویسی و رده بندی شده است . بیشترین تعداد کتب در موضوع ادبیات و کمترین آن در روانشناسی است. روال گزینش کتاب بر کتب مرجع، اسلام و ایران دور می زند. استفاده کنندگان از این مجموعه اغلب دانشجویان، اساتید و محققان هستند. امر خدمت دهی آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. رشد این مجموعه در 18 سال پس از انقلاب اسلامی 10 برابر 50 سال حکومت پهلوی است.

کتابخانه آستان قدس در مقایسه با 501 کتابخانه عمومی کشور از جایگاه بسیار ممتازی بر خوردار است و تهیه فهرست و در نهایت فهرست نویسی در آن الهام گرفته از کتابخانه سن پیترزبورگ روسیه است.

فهرست مندرجات -منابع و ماخذ - نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: حری، عباس
کلید واژه ها:  کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی ، مجموعه ی کتب خارجی ، بخش کتب خارجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: باقری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیين میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است. روش پژوهش پیمایشی، ابزار مورد استفاده و جامعه آماری مورد مطالعه کتابداران (متخصص و غیر متخصص ) شاغل در کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که:

1-میزان رضایتمندی شغلی و متغیرهای نظیر (جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال به کار کتابداری)، نوع استخدام و نیز نوع کار در بخش خدمات عمومی) هیچگونه رابطه معنا داری مشاهده نمی شود در حالیکه میان متغیرهای رشته تحصیلی و نوع کار در بخش خدمات فنی کتابخانه با رضایت شغلی بر اساس درجه اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده می شود بنابراین میزان رضایت کتابداران متخصص بیش از کتابداران غیرمتخصص است.

2- میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود در محیط کارشان بیش از سایر جنبه های شغل آنهاست در مقابل میزان رضایت آنان از امکانات مادی ،رفاهی و بهداشتی، امکانات آموزشی و امنیت شغلی در سطحی پایين تر از حد متوسط (براساس معیار لیکرت) قرار دارد.

3- میان میزان رضایت شغلی کارکنان با هر یک از پارامترهای مورد بررسی (نظیر امکانات مادی و رفاهی، امکانات آموزشی، خط مشی مدیریت، روابط انسانی موجود در محیط کار، امنیت شغلی و نیز پایگاه اجتماعی حرفه کتابداری ) با درجه اطمینان 99 درصد ارتباط مثبت و معناداری مشاهده میشود و این امر بیانگر تاثیر این عوامل در تعیين نوع نگرش کارکنان به حرفه شان است.

4- به طور کلی میزان رضایت کتابداران از جنبه های مختلف مربوط به شغلشان پایين تر از حد متوسط است و حدود نیمی از افراد جامعه مورد مطالعه (50درصد) ازشغل خویش رضایت دارند .

در پایان پیشنهاتی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و تقویت نقاط قوت در جهت افزایش میزان شغلی کتابداران ارائه شده است که امید است موثر واقع شود.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: حقيقي، محمود
استاد مشاور اول: حري، عباس
استاد مشاور دوم: كرمدوست، نوروز علي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مجله های علمی سه رشته علوم تربیتی، روان شناسی و کتابداری پرداخته است. هدف آن است که معلوم شود چه تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به مقاله علمی تبدیل می شود؟ نویسندگان (اعضاي هیئت علمی، فرهیختگان شاغل) به چه میزانی به پایان نامه ها استناد می کند؟ سهم استناد هر یک از دانشگاهها، دانشکده ها و رشته های سه گانه مورد نظر در جایگاه استناد کننده و استناد شونده چقدر است؟ روند زمانی استناد دهی به پایان نامه ها به میانگین زمانی استناد ها به چه صورت است؟ منبع گردآوری داده ها، مجله های علمی و تخصصی هر سه رشته بوده است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذورکاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رشته کتابداری با اختصاص نیمی از استنادها به خود، در مرتبه اول و رشته روانشناسی با اختلاف ناچیزی از رشته علوم تربیتی پیشی گرفته است. بین فراوانی استناد های سه رشته، تفاوت معناداری در جهت برتری رشته کتابداری وجود دارد. اما از نظر فراوانی مقاله های برگرفته از پایان نامه، تفاوت معناداری بین سه رشته وجود ندارد. از میان استناد کنندگان به پایان نامه، اعضا هیئت علمی با 62% بیشترین استناد را به پایان نامه ها داشته اند. اعضا هیئت علمی با مرتبه مربی با (24%) بیشترین و استادانی که دارای مرتبه علمی بالاتر بودند با (2.58%) کمترین استناد را داشته اند. در مقایسه استنادکنندگان سه رشته، به جز در مرتبه دانشیاری در دیگر مراتب علمی دانشگاهی، تفاوت معنادار در جهت برتری رشته کتابداری مشاهده می شود.

از یافته های جالب آنکه از مجموعه 187 استناد به پایان نامه، 180 مورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و 7 مورد آن به پایان نامه های دکتری استناد شده است. برخی از دانشگاهها و دانشکده ها در نقش استناد کننده و استناد شونده شاخص بوده اند. ازجمله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز و ...

از نظر فاصله زمانی استناد، بیشترین میانگین زمانی استناد 7.04% سال مربوط به کتابداری و کمترین میزان (6.45%) سال مربوط به رشته روانشناسی بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که میزان استفاده از پایان نامه ها در کل سه رشته، زیر 10% می باشد. بیشترین میزان استفاده از پایان نامه (20.90%) متعلق به رشته کتابداری و کمترین آن (4.25%) مربوط به رشته علوم تربیتی بوده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: كوهستانی، جميله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

جستجو، معمولا با بازیافت زیاد و بدون نظم همراه است. رابطه بین چنین آثاری نیز، در فهرستها به درستی نشان داده نمی شود. هدف این پژوهش ، شناسايی و دسته بندی آثار وابسته در محدوده کتابهای فارسی از رویکرد فهرستنویسی برای جستجو، بازیابی و نمایش موثرتر در فهرستهای رایانه ای است.

این پژوهش مطالعه ای توصیفی و تحلیلی است و جامعه پژوهش آن را، پیشینه های کتابشناختی آثار فارسی در فهرستهای رایانه ای از جمله فهرستگان رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرستگان مرکزی کتابخانه های آستان قدس رضوی و لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران تشکیل می دهد. از میان آثار وابسته، دو اثر از حوزه فلسفه ( شرح منظومه و لمعه الدمشقیه) و یک اثر از حوزه علمی (مبانی طب سسیل) انتخاب گردید.

نتایج عمده پژوهش عبارت است از:

  1. بیشترین نوع رابطه های کتابشناختی در میان آثار فارسی به ترتیب عبارت است از رابطه اشتقاقی، رابطه هم ارز، رابطه توصیفی، رابطه توالی، رابطه کل و جزء و رابطه همراهی

  2. یکی از دلایل بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته در فهرستهای رایانه ای، مربوط به عدم همخوانی برخی از قواعد فهرستنویسی با ملزومات فهرستهای رایانه ای است.

  3. عدم دسته بندی آثار وابسته بر اساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی یکی دیگر از مهمترین دلایل بازیافت نامطلوب و مبهم ماندن رابطه میان آثار نمایش داده شده می باشد.

  4. اختیاری بودن " عنوان قراردادی " در قواعد انگلو امریکن و ساختار فعلی آن عامل دیگری برای بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته است.

  5. یکی از مشکلات اصلی فهرستهای رایانه ای که منجر به بازیافت و نمایش نامطلوب آثار می شود ساختار پیشینه های ماشین خوان و ساختار فهرستهای رایانه ای در نمایه سازی فیلد ها و در ایجاد فایلهاست.

پیشنهادهای برای انسجام بیشتر در ساختار پیشینه ها و نیز ساختار فهرستها ارائه شده است تا ضمن فراهم شدن امکانات بیشتر برای جستجو، بازیابی و نمایش بهتر آثار وابسته، ارتباط میان آثار به شکل بارزتری برقرار شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: دری فر، نفيسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف از پژوهش بررسی وضعیت فارسی از جنبه های پراکندگی موضوعی، نوع منبع مرجع، مرتبه ویرایش و تجدید چاپ، نوع خلق اثر و نیز میزان فعالیت ناشران در دو حوزه علوم و فناوری در فاصله زمانی 1377-1358 است. روش پژوهش پیمایشی است که به صورت کتابسنجی انجام شده است. جامعه مورد بررسی، کلیه کتابهای منتشرشده در حوزه علوم و فناوری است که در جدیدترین نسخه لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران منعکس شده است. کتابهای مرجع شناسایي شده بر اساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمزگذاری شده و اطلاعات آنها با توجه به سوالهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تولید منابع مرجع در بیست سال اخیر دستخوش نوسانات و پراکندگی در فراوانی آنها بوده است. به طور کلی در حوزه علوم212 عنوان و در حوزه فناوری 301 عنوان کتاب مرجع با توزیع موضوعی متفاوت منتشر شده است. در برخی از رشته های علوم مانند ریاضیات، شیمی و کلیات علوم بیشترین منابع و در رشته فیزيولوژی کمترین منابع مرجع تولید شده است. در حوزه فناوری نیز بیشترین فعالیت در رشته های مهندسی عمومی، برق و کلیات فناوری، و در رشته مهندسی راه آهن کمترین منابع تولید مرجع مشاهده می شود. در میان انواع منابع ردیف اول، واژه نامه ها و دستنامه ها بالاترین درصد را در هر دو حوزه به خود اختصاص داده است. بطور کلی کمبود منابع مرجع ردیف دوم مانند کتابشناسی ها، نمایه نامه ها و چکیده نامه ها در هردو حوزه وجود دارد که این کمبود در حوزه علوم محسوس تر است. نتایج همچنین نشان می دهد که منابع اندکی ویرایش و چاپ بعدی رسیده است. در عین حال، بیشترین ویرایش و تجدید چاپ در زمینه واژه نامه ها و دستنامه ها صورت گرفته است. از نظر نوع خلق منابع مرجع، اکثر منابع تولید شده در دو حوزه از نوع گردآوری است. در حوزه فناوری میزان منابع ترجمه ای بیشتر از تالیفی، و در حوزه علوم این میزان تقریبا برابر است. بطورکلی، در میان ناشران مختلف، فعالیت ناشران خصوصی در هر دو حوزه بیشتر از سایر ناشران است. در حوزه علوم فعالیت ناشران دانشگاهی دو برابر ناشران دولتی است اما در حوزه فناوری ناشران دولتی فعالیت بیشتری نسبت به ناشران دانشگاهی دارند. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید و انتشار منابع مرجع ارائه گردیده است

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری

    12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.