دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی
مرتب شده بر اساس شماره بازیابی

    123456789101112131415161727374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: حیدری، غلامحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: دانش (نيازي)، فرشته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: مسعودی فر، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: قوامی، ايرج
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 39
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: زسول زاده طباطبای، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: علوی، سرورالسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1354
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عاشوری، عفت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 0
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: میلانیان، سيمين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 20
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: حسنی، مهدي
نویسنده دوم: صدوقي، فروغ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: احمد نژاد، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2536
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: رزقي، غلامرضا

    123456789101112131415161727374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.