دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 149
نام نویسنده: ، کمیسیون امور بانوان ا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 109
چکیده: 


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 469
نام نویسنده: ،
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 63
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دانش ضمنی مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد در فرآیند تصمیم‌گیری امور غیر‌متعارف می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی پدیدار شناسی استفاده شد. مطلعان کلیدی را دوازده نفر از مدیران مدارس متوسطه شهر مشهد تشکیل دادند. جهت گردآوری داده‏های مورد نظر از مصاحبه نیمه‌ساخت‏یافته استفاده شد. بنابر یافته‏های حاصل از این پژوهش، دانش ضمنی مدیران مدارس در قالب سیزده مقوله اصلی شناسایی و دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، عمده کوشش مدیران مورد مطالعه در فرآیند تصمیم‌گیری معطوف به مسائل اخلاقی- انضباطی می‌باشد. دانش ضمنی مدیران در فرایند تصمیم گیری امور غیرمتعارف به طورکلی معطوف به  ارتباط با مدیران مافوق در سازمان، مشارکت‌پذیری، توسعه دانش و قابلیت‌های مدیر، ثبات رفتاری، اختیارات قانونی خود، تقویت روحیه کار گروهی، ارتباط با اولیای دانش آموزان، ایجاد ظرفیت‌های اجرایی شغلی، پاسخگویی، حفظ حریم محیط آموزشی، استفاده از فناوری، اعتماد‌سازی برای اقدام و نیز تجربه‌اندوزی می باشد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشگاهی ، تصمیم‌گیری ، دانش ضمنی ، مدیران مدارس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 779
نام نویسنده:  فتحی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

خانواده و عملکرد آن نقش مهمی در تحول روانشناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک‌های هویتی و دلبستگی نوجوانان بود. بدین منظور 376 دانش­آموز (193 دختر و 183 پسر) از مدارس متوسطه‌ی دوم شهر نیشابور به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به ‌های کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی، سبک‌های هویت برزونسکی و سبک‌های دلبستگی هازان و شیور پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کارکردهای روانشناختی خانواده قادر به پیش‌بینی سبک‌های هویت نوجوانان است، اما قادر به پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی نوجوانان نیست. دیگر یافته‌ها حاکی از این بود که بین کارکردهای روانشناختی خانواده دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد. سبک هویتی سردرگم-اجتنابی به طور معناداری در دختران بیشتر از پسران است، اما در سبک اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در سبک­های دلبستگی ایمن و دوسوگرا تفاوت معناداری بین دختران و پسران  مشاهده نشد، اما میانگین سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران بود. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین هر12مولفه­ی کارکردهای روانشناختی خانواده -پیشرفت، ارتباط، سواد‌عاطفی، معنویت‌و‌مذهب، اوقات‌فراغت، اتحاد، ساختار ‌و ‌سازمان، احساس‌امنیت، حل تعارض، رفت­و­آمد و صله­رحم، استقلال، کنترل-  با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و میان مولفه­های ارتباط، پیشرفت، حل تعارض و سواد عاطفی با سبک هویتی سردرگم-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین مولفه­ی رفت­و­آمد و سبک دلبستگی ایمن همبستگی معنادار وجود دارد، میان مولفه­های ارتباط، رفت­و­آمد، پیشرفت و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بین مولفه­های ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، حل تعارض، رفت­و­آمد و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کارکردهای روانشناختی خانواده ،  سبک‌های هویت ، سبک‌های دلبستگی ،  نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 566
نام نویسنده:  کیافر، مریم سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

با توجه به نقش مهم ارتباط والد- کودک و نیز مهارت های تئوری ذهن و رشد هیجانی بر بهداشت روان دوران کودکی، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم با آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر- کودک و نظریه ذهن انجام شد.

آزمودنی ها شامل 44 کودک پیش دبستانی با نشانه های پرخاشگری بودند، که با نمونه گیری در دسترس از میان جامعه کودکان پیش دبستانی شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 مادر- کودک در گروه فلورتایم و 17 کودک در گروه نظریه ذهن) و یک گروه کنترل (17 کودک) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش مداخلات مرتبط با فلورتایم و نظریه ذهن را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله نما آموزش ایمنی در خیابان را دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرخاشگری ، رابطه مادر- کودک و آزمون باور کاذب برای آزمون نظریه ذهن کودکان بود که در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که مداخله فلورتایم در مقایسه با مداخله گروه نظریه ذهن و کنترل توانست پرخاشگری را به طور معناداری کاهش بیشتر و رابطه مادر- کودک را بهبود بیشتری دهد. به علاوه، در آزمون باور کاذب بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. اما مداخله در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نظریه ذهن کودکان شده بود.

رویکرد رشد یکپارچه انسان/فلورتایم رویکردی موثر در کاهش مشکلات و ارتقاء ارتباطات والد- کودک و نظریه ذهن کودکان می باشد. رویکرد تئوری ذهن فقط توانست باعث ارتقاء نظریه ذهن کودکان گردد. به همین دلیل برای رشد جامعه باید بر آموزش رویکرد رشد یکپارچه انسان به خانواده ها تاکید شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دی آی آر/ فلورتایم ، نظریه ذهن ،  آموزش ، کودک ، پرخاشگری ، تعاملات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 466
نام نویسنده:  کوهی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی مقیاس خودتنظیمی پژوهشی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای ساخت از تحلیل عاملی استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 275 تن از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. مشارکت‌کنندگان  به شیوه نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر مبنای مقطع و دانشکده انتخاب شدند. پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و همچنین بررسی مقیاس‌های خودتنظیمی موجود، مدل شناختی اجتماعی زیمرمن (2002) به‌عنوان مبنای ساخت مقیاس در نظر گرفته شد. در مرحله‌ی بعدی گویه هایی برای مؤلفه‌های مدل زیمرمن تدوین شد. برای بررسی روایی مقیاس از شیوه‌های روایی محتوایی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی واگرا و روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که خودتنظیمی پژوهشی از چهار عامل «باورهای انگیزشی»، «مدیریت منابع»، «نظارت و بازاندیشی» و «آینده‌نگری» تشکیل‌شده‌ بود که 90/41 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کرد. نتایج روایی واگرا نشان داد که خودتنظیمی پژوهشی دارای همبستگی منفی معنادار با اهمال‌کاری پژوهشی داشت، همچنین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی همبستگی مثبت معنادار داشت؛ که حاکی از روا بودن مقیاس خودتنظیمی پژوهشی بود. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس خودتنظیمی پژوهشی 93/0 و برای زیر مؤلفه‌ها از 83/0 تا 87/0 بود؛ که نشان‌دهنده‌ی پایایی و همسانی درونی مناسب این مقیاس بود؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب مقیاس خودتنظیمی پژوهشی، می‌توان از آن در پژوهش‌های مربوط به حوزه‌ی خودتنظیمی و پژوهش استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تحلیل عاملی،خودتنظیمی پژوهشی ،  چرخه پژوهش ، اهمال‌کاری پژوهشی ، مدل‌های خودتنظیمی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 685
نام نویسنده:  کرد تمینی، مسلم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نظم جویی هیجان، کنترل شناختی و عاطفی افراد دارای نشانه های اضطراب صفت بالا بود. روش: بدین منظور 28 نفر از دانشجویان دارای نمره بالا اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه با استفاده از های اضطراب صفت- حالت اشپیل برگر در دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. 14 نفر در هر دو گروه آزمایش و کنترل فعال قرار داده همتا سازی شده و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. با این وضعیت، این پژوهش از حیث هدف جز پژوهش های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل فعال بود. به منظور اندازه گیری نظم جویی هیجان از راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان، ، کنترل شناختی از آزمون استروپ رنگ-واژه و کنترل عاطفی از مقیاس کنترل عاطفی همراه با کلیپ های هیجانی و آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیرآستانه ای، استفاده شد. آموزش حافظه کاری هیجانی با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری هیجانی ایرانی استفاده شد و در گروه کنترل فعال نیز از نرم افزار تطبیق اشکال استفاده گردید. براي تجزيه و تحليل نتایج این پژوهش از روش های آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تی همبسته استفاده گردید. یافته ها:  یافته های این پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین گروه آزمایش(که تحت آموزش آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفته بودند) در مقایسه با گروه کنترل فعال (که از برنامه تطبیق اشکال استفاده می کردند) در همه مولفه های راهبردهای نظم جویی هیجان وجود نداشت، همچنین در مولفه های آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیر آستانه ای بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد اما نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در بین گروه آزمایش و کنترل فعال در هر چهار مؤلفه کنترل عاطفی یعنی اضطراب، خلق افسرده، خشم، عاطفه مثبت وجود داشت. بدین معنی که گروه آزمایش در مولفه های کنترل عاطفی در پس آزمون نمرات پایین تری کسب کرده بودند؛ بعلاوه بین آزمودنی ‌های دو گروه در مولفه های کنترل شناختی )زمان واکنش همخوان، زمان واکنش نا همخوان و نمره تداخل( تفاوت معناداری وجود داشت و در نمرات پس ‌آزمون گروه آزمایش عملکردی بهتری در مولفه های کنترل شناختی کسب کردند. : با توجه به نتایج این پژوهش می توان ادعا نمود آموزش حافظه کاری هیجانی می تواند در توانایی کنترل عاطفی و کنترل شناختی افراد دارای اضطراب صفت بالا تاثیر مثبت داشته باشد، اما در راهبردهای نظم جویی هیجان تاثیر چندانی ندارد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب صفت ، حافظه کاری هیجانی ، راهبردهای نظم جویی ، هیجان، کنترل عاطفی ، کنترل شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 783
نام نویسنده:  گل، علیرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمد، درمان نوین و یکپارچه ای است و از تلفیق روشها و رویکردهای گوناگون در قالب یک رویکرد منسجم برای اختلالات منش شناختی بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی است. این پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی A-B می باشد که نمونه آن 4 نفر مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته SCID و میلون تشخیص گرفتند. در این پژوهش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز گردید و 16 جلسه طرحواره درمانی انفرادی برگزار شد و جلسه پیگیری پس از یک ماه بعد از جلسه آخر درمان، اجرا گردید. یافته های این پژوهش که از طریق تحلیل دیداری نمودار به دست آمد نشان داد که شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی و شدت طرحواره‌های ناسازگار اولیه آزمودنی ها پس از مداخله، کاهش یافته است. نتایج این پژوهش همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی می شود.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، شخصیت اجتنابی ، پژوهش منفرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 887
نام نویسنده:  گنجعلي، راضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.


 

 فهرست مندرجات

 فهرست منابع

 


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کودک ناسازگار ، کودک سازگار ، رابطه فرزند و والدین ، عملکرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده:  گرجیان مهلبانی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی بود. در این مطالعه از روش پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به کلینیک خانواده دمانی فراشناخت مراجعه کرده بودند از طریق نمونه¬گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. ابزار اندازه¬گیری این پژوهش شامل BDI-II و CPQ بود. در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و ¬های CPQ و BDI-II برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که دارای مشکلات ارتباطی هستند تشخیص داده شود. سپس BDI-II در دو مرحله پیش¬آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته¬ها نشان داد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان نشانگان افسردگی را در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش می¬دهد (p<0.001). نتایج تحقیق از این فرضیه حمایت کرد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. و نتایج این تحقیق می¬تواند به مشاوران خانواده و متخصصان بالینی کمک کند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ، مشکلات ارتباطی

    12345678910111213141516172737475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.