دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی
مرتب شده بر اساس نام خانوادگی نویسنده اصلی

    123456789101112131415161727374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 779
نام نویسنده:  فتحی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

خانواده و عملکرد آن نقش مهمی در تحول روانشناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک‌های هویتی و دلبستگی نوجوانان بود. بدین منظور 376 دانش­آموز (193 دختر و 183 پسر) از مدارس متوسطه‌ی دوم شهر نیشابور به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به ‌های کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی، سبک‌های هویت برزونسکی و سبک‌های دلبستگی هازان و شیور پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کارکردهای روانشناختی خانواده قادر به پیش‌بینی سبک‌های هویت نوجوانان است، اما قادر به پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی نوجوانان نیست. دیگر یافته‌ها حاکی از این بود که بین کارکردهای روانشناختی خانواده دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد. سبک هویتی سردرگم-اجتنابی به طور معناداری در دختران بیشتر از پسران است، اما در سبک اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در سبک­های دلبستگی ایمن و دوسوگرا تفاوت معناداری بین دختران و پسران  مشاهده نشد، اما میانگین سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران بود. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین هر12مولفه­ی کارکردهای روانشناختی خانواده -پیشرفت، ارتباط، سواد‌عاطفی، معنویت‌و‌مذهب، اوقات‌فراغت، اتحاد، ساختار ‌و ‌سازمان، احساس‌امنیت، حل تعارض، رفت­و­آمد و صله­رحم، استقلال، کنترل-  با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و میان مولفه­های ارتباط، پیشرفت، حل تعارض و سواد عاطفی با سبک هویتی سردرگم-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین مولفه­ی رفت­و­آمد و سبک دلبستگی ایمن همبستگی معنادار وجود دارد، میان مولفه­های ارتباط، رفت­و­آمد، پیشرفت و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بین مولفه­های ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، حل تعارض، رفت­و­آمد و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کارکردهای روانشناختی خانواده ،  سبک‌های هویت ، سبک‌های دلبستگی ،  نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 566
نام نویسنده:  کیافر، مریم سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

با توجه به نقش مهم ارتباط والد- کودک و نیز مهارت های تئوری ذهن و رشد هیجانی بر بهداشت روان دوران کودکی، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم با آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر- کودک و نظریه ذهن انجام شد.

آزمودنی ها شامل 44 کودک پیش دبستانی با نشانه های پرخاشگری بودند، که با نمونه گیری در دسترس از میان جامعه کودکان پیش دبستانی شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 مادر- کودک در گروه فلورتایم و 17 کودک در گروه نظریه ذهن) و یک گروه کنترل (17 کودک) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش مداخلات مرتبط با فلورتایم و نظریه ذهن را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله نما آموزش ایمنی در خیابان را دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرخاشگری ، رابطه مادر- کودک و آزمون باور کاذب برای آزمون نظریه ذهن کودکان بود که در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که مداخله فلورتایم در مقایسه با مداخله گروه نظریه ذهن و کنترل توانست پرخاشگری را به طور معناداری کاهش بیشتر و رابطه مادر- کودک را بهبود بیشتری دهد. به علاوه، در آزمون باور کاذب بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. اما مداخله در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نظریه ذهن کودکان شده بود.

رویکرد رشد یکپارچه انسان/فلورتایم رویکردی موثر در کاهش مشکلات و ارتقاء ارتباطات والد- کودک و نظریه ذهن کودکان می باشد. رویکرد تئوری ذهن فقط توانست باعث ارتقاء نظریه ذهن کودکان گردد. به همین دلیل برای رشد جامعه باید بر آموزش رویکرد رشد یکپارچه انسان به خانواده ها تاکید شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دی آی آر/ فلورتایم ، نظریه ذهن ،  آموزش ، کودک ، پرخاشگری ، تعاملات


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 685
نام نویسنده:  کرد تمینی، مسلم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر بهبود نظم جویی هیجان، کنترل شناختی و عاطفی افراد دارای نشانه های اضطراب صفت بالا بود. روش: بدین منظور 28 نفر از دانشجویان دارای نمره بالا اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه با استفاده از های اضطراب صفت- حالت اشپیل برگر در دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. 14 نفر در هر دو گروه آزمایش و کنترل فعال قرار داده همتا سازی شده و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. با این وضعیت، این پژوهش از حیث هدف جز پژوهش های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل فعال بود. به منظور اندازه گیری نظم جویی هیجان از راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان، ، کنترل شناختی از آزمون استروپ رنگ-واژه و کنترل عاطفی از مقیاس کنترل عاطفی همراه با کلیپ های هیجانی و آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیرآستانه ای، استفاده شد. آموزش حافظه کاری هیجانی با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری هیجانی ایرانی استفاده شد و در گروه کنترل فعال نیز از نرم افزار تطبیق اشکال استفاده گردید. براي تجزيه و تحليل نتایج این پژوهش از روش های آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تی همبسته استفاده گردید. یافته ها:  یافته های این پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین گروه آزمایش(که تحت آموزش آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفته بودند) در مقایسه با گروه کنترل فعال (که از برنامه تطبیق اشکال استفاده می کردند) در همه مولفه های راهبردهای نظم جویی هیجان وجود نداشت، همچنین در مولفه های آزمون استروپ ترکیبی-واژه ای زیر آستانه ای بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد اما نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در بین گروه آزمایش و کنترل فعال در هر چهار مؤلفه کنترل عاطفی یعنی اضطراب، خلق افسرده، خشم، عاطفه مثبت وجود داشت. بدین معنی که گروه آزمایش در مولفه های کنترل عاطفی در پس آزمون نمرات پایین تری کسب کرده بودند؛ بعلاوه بین آزمودنی ‌های دو گروه در مولفه های کنترل شناختی )زمان واکنش همخوان، زمان واکنش نا همخوان و نمره تداخل( تفاوت معناداری وجود داشت و در نمرات پس ‌آزمون گروه آزمایش عملکردی بهتری در مولفه های کنترل شناختی کسب کردند. : با توجه به نتایج این پژوهش می توان ادعا نمود آموزش حافظه کاری هیجانی می تواند در توانایی کنترل عاطفی و کنترل شناختی افراد دارای اضطراب صفت بالا تاثیر مثبت داشته باشد، اما در راهبردهای نظم جویی هیجان تاثیر چندانی ندارد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب صفت ، حافظه کاری هیجانی ، راهبردهای نظم جویی ، هیجان، کنترل عاطفی ، کنترل شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 783
نام نویسنده:  گل، علیرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمد، درمان نوین و یکپارچه ای است و از تلفیق روشها و رویکردهای گوناگون در قالب یک رویکرد منسجم برای اختلالات منش شناختی بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی است. این پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی A-B می باشد که نمونه آن 4 نفر مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته SCID و میلون تشخیص گرفتند. در این پژوهش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز گردید و 16 جلسه طرحواره درمانی انفرادی برگزار شد و جلسه پیگیری پس از یک ماه بعد از جلسه آخر درمان، اجرا گردید. یافته های این پژوهش که از طریق تحلیل دیداری نمودار به دست آمد نشان داد که شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی و شدت طرحواره‌های ناسازگار اولیه آزمودنی ها پس از مداخله، کاهش یافته است. نتایج این پژوهش همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی می شود.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، شخصیت اجتنابی ، پژوهش منفرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 887
نام نویسنده:  گنجعلي، راضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.


 

 فهرست مندرجات

 فهرست منابع

 


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کودک ناسازگار ، کودک سازگار ، رابطه فرزند و والدین ، عملکرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده:  گرجیان مهلبانی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی بود. در این مطالعه از روش پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به کلینیک خانواده دمانی فراشناخت مراجعه کرده بودند از طریق نمونه¬گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. ابزار اندازه¬گیری این پژوهش شامل BDI-II و CPQ بود. در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و ¬های CPQ و BDI-II برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که دارای مشکلات ارتباطی هستند تشخیص داده شود. سپس BDI-II در دو مرحله پیش¬آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته¬ها نشان داد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان نشانگان افسردگی را در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش می¬دهد (p<0.001). نتایج تحقیق از این فرضیه حمایت کرد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. و نتایج این تحقیق می¬تواند به مشاوران خانواده و متخصصان بالینی کمک کند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ، مشکلات ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده:  پورگنابادی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهي مبتنی بر رویکرد منطقی، هیجانی- رفتاري در بهبود مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهر مشهد بود.

این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نما است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با دامنه ی سنی 9-12 سال شهر مشهد که بهر دلیلی توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی به عنوان بی سرپرست و بدسرپرست به مراکز نگهداری ارجاع داده شده اند. بدین منظور 19 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(10نفر) و گروه کنترل نما(9نفر) گمارش شدند. گروه آزمایشی به مدت 12جلسه (5/1ساعته) تحت آموزش گروهی منطقی- هیجانی، رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل نما به مدت 7جلسه (1ساعته) همراه درمانگر به بازی و تماشای تلویزیون و... پرداختند. قبل از شروع مداخله و پس از آن هر دو گروه مدیریت هیجان کودک و باورهای منطقی کودکان را تکمیل کردند.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل ، آموزش گروهی مبتنی بر REBT در مدیریت خشم و اندوه و افزایش باورهای منطقی کودکان بی سرپرست موثر بود. اما با انجام آزمون تی مستقل بین دو گروه در مدیریت نگرانی تفاوت معناداری مشاهده نشد  و این رویکرد در مدیریت نگرانی کودکان بی سرپرست موفق نبود

فهرست مندرجات       فهرست منابع و مأخذ  

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی- هیجانی،رفتاری ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، مدیریت خشم ، مدیریت اندوه ، مدیریت نگرانی و باورهای منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 858
نام نویسنده:  پرويز، کورش
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدون الگوی جامع چگونگی فعاليت فرامن و فراشناخت (CMSMO) در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد عادیست. اين پژوهش متشکل از سه مطالعه است. مطالعه اول يا پيش نياز،  مطالعه دوم يا اصلی و مطالعه سوم يا پايانی. مطالعه اول به روش توصیفی و  از نوع هبستگی است. مطالعه دوم و سوم هر يک دارای دو بخش است که بخش اول آنها به روش توصیفی از نوع همیستگی و بخش دومشان علی-مقايسه ای است. جامعه مورد پژوهش تمامی افراد عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی ساکن شهر مشهد است. نمونه مطالعه اول شامل 270 نفر از دانشحويان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه مطالعه دوم به تعداد کل 344 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (206 نفر)، بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری (48 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (45 نفر) و افراد دچار اختلال ضداحتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (45 نفر) است. نمونه مطالعه سوم به تعداد کل 398 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (253 نفر)، بیماران دچار اختلالاختلال وسواسی-جبری (49 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (47 نفر) و افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (49 نفر) است. نمونه‌گیری در هر سه مطالعه به صورت دردسترس و داوطلبانه بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ آزمون فرامن، آزمون فراشناخت، آزمون نشخوار فکری بود. آزمون توانمدی‌های ایگو و بخش وجدان نئو هم برای سنجش پایایی هم ارزش پرسشانه‌های فراشناخت و فرامن مورد استفاده قرار گرفت. آزمون‌های آماری استفاده شده شامل آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل میانجی و تحلیل واریانس است. نتایج نشان می‌دهد در افراد عادی الگوی چگونگی رابطه فرامن و فراشناخت با میانجگری نشخوار فکری منفی و داری برازش است. این الگو در افراد دچار اختلال وسواسی-جبری همچنان منفی است اما برازش ندارد. CMSMO در افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و مرتکب جرم‌های غيراقتصادی هم برازش ندارد. به عنوان نتيجه‌گيری کلی، درنهايت با استناد به الگوهای بدست آمده و مقايسه میانگین‌های فرامن، فراشناخت و نشخوار فکردی در چهار گروه عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی، درنهایت الگوی CMSMO و برمبنای آن، آزمون تعارض فرامن-فراشناخت ارائه گردید. اين پژوهش به طور کلی نشان می‌دهد اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی تحت تاثير نقص عملکرد فرامن و فراشناخت است. نقص در عملکرد فرامن و فراشناخت سبب بروز نوعی از تعارض است که توسط آزمون تعارض فرامن-فراشناخت قابل اندازه‌گيریست. با توجه به پيشینه‌های نظری، به نظر می‌رسد نقص در عملکرد فرامن سختگير و نقص در عملکرد فراشناخت تحت تأثیر مشکلاتی در همانندسازی فرد در دوران کودکی با والدينش و سایر بزرگترهای مهم ايجاد می شود.

 فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  فرامن ، فراشناخت، ،  اختلال وسواسی-جبری ، اختلال شخصیت ضداجتماعی ، الگوی جامع چگونگی فرامن و فراشناخت (CMSMO)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 719
نام نویسنده:  نوری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه  اظهار دینداری و اهمال کاری  با نقش  واسطه ای  سبک های دفاعی  بود. و بررسي اين مسئله كه آيا سبک های دفاعی  می تواند به عنوان ميانجي رابطه ي اظهار دینداری و اهمال کاری ايفاي نقش كند؟ تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله ساکن شهر مشهد و نمونه مورد بررسی که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد، ۳۸۴ نفربودند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اهمال کاری تاکمن، سبک های دفاعی و مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران  بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بين میزان اظهار دینداری و اهمال کاری همبستگي منفی معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین میزان اظهار دینداری و سبک دفاعی رشد یافته همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین اظهار دینداری و سبک دفاعی نوروتیک همبستگي مثبت معنادار وجود دارد  (۰۱/۰p<). از یافته ها می توان این نتیجه را گرفت که متغیر عواطف دینی، سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی رشد نایافته  پیش بینی کننده های خوبی برای اهمال کاری می باشند. همچنین سبک های دفاعی نمی تواند نقش میانجی گرایانه ای بین اهمال کاری و دینداری ایفا کنند.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اهمال کاری ،  دینداری ،  سبک های دفاعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 722
نام نویسنده:  نعمتی، سیده بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی تئوری بوئن بر بهبود استقلال‌خواهی و احساس همبستگی نوجوانان دختر 15- 17 ساله شهرستان بجنورد پرداخته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و با گروه کنترل می‌باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان بجنورد بود، که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند. ابزار پژوهش برای استقلال خواهی، مقیاس استقلال عاطفی استینبرگ و سیلوربرگ و برای همبستگی، مقیاس همبستگی خانوادگی اولسون بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا مقیاس‌های پژوهش بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر که به صورت تصادفی خوشه‌ای از دو دبیرستان انتخاب شده بودند، انجام شد و در مرحله‌ی بعد از بین 60 نفری که واجد شرایط بودند، 20 نفر حاضر به همکاری شدند که به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر کدام 10 نفر) قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل‌های آماری داده‌ها نشان داد که، آموزش گروهی تئوری بوئن اثربخشی معناداری بر بهبود همبستگی و کاهش استقلال‌خواهی افراطی نوجوانان و مؤلفه‌های مربوط به آن داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش سودمندی آموزش نظریه بوئن را در بهبود همبستگی و استقلال خواهی نوجوانان تأیید می‌کند، لذا با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود، در مراکز آموزشی و مشاوره‌ای این مهارت‌ها به والدین و نوجوانان آموزش داده شوند.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نظریه بوئن ،  نوجوانان ، استقلال خواهی و احساس همبستگی

    123456789101112131415161727374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.