دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس عنوان

    1234567891011121314151617273747   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: ، زهرا حجازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 225
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی جهت فراهم آوردن زمینه‌ی بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیات علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نیازسنجی با رویکرد کیفی با استفاده از روش آگاهان کلیدی بوده و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌گیری شده است. داده‌ها به دو منظور(شناسایی نوع رویکرد آگا هان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع‌آوری، جهت کشف نوع رویکرد آگاهان کلیدی به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور شناسایی سرفصل‌ های مورد نظر از تحلیل ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش نخست پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد غالب آگاهان کلیدی نسبت به علوم انسانی و علوم انسانیِ اسلامی، رویکرد غرب‌گزین، و  از 16 مصاحبه صورت گرفته، 13 تن از آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین، 2 ‌تن دارای رویکرد غرب‌گریز و 1 تن دارای رویکردی توامان غرب‌گزین و غرب‌گریز بوده است. در بخش دوم پژوهش کلیه سرفصل‌ های به دست آمده در چهار محور کلان با عناوین دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و  نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شد و در ذیل هر یک، سرفصل‏های کلّی همراه با سرفصل‏های پیشنهادی جایابی شد. در ذیل محور کلانِ دین اسلام، سرفصل‌ های کلّیِ،  شناخت دین و مسایل آن؛  آشنایی با متون اسلامی و الزامات اساسی آن  و مبادی و مبانی دین قرار گرفت. محور کلانِ دیگر علم  و دین بود که سرفصل‌ هایِ کلّی  علم دینی و اسلامی(عام)؛  شناخت علم و مبانی فلسفی، جامعه‌ شناختی و تاریخی آن و بررسی ارتباط میان علم و دین در ذیل آن قرار گرفت. در ذیل محور کلیدی علوم انسانی نیز، سرفصل‌های کلّیِ  علوم انسانیِ غربی؛ علوم انسانیِ اسلامی؛ بررسی تطبیقی علوم انسانیِ اسلامی و غربی و حوزه علمی خاص قرار داده شد. موضوع کلیدی دیگر در باب نظریه و نظریه‌پردازی است؛ در این بخش به سرفصل‌های کلّیِ، بررسی نظریه‌ها و نمونه‌های تولید علم در اسلام؛ نظریه‌پردازی؛ نظریه و نظریه‌پردازی حوزه علمی خاص؛ آموزش پژوهشگری؛ روش و روش‌شناسی پرداخته شده است. در ذیل هر یک از سرفصل‌ های کلّی، سرفصل‌ های پیشنهادی جایابی شده است.  به دلیل غالب بودن رویکرد غرب‌گزین در میان آگاهان کلیدی، تفاوت جدّی میان سرفصل‌ های ارایه شده از سوی آگاهان کلیدی دارای رویکرد غرب‌گزین با آگاهان کلیدی دارای دیگر رویکردها شناسایی نشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، علوم انسانی اسلامی ، رویکردهای علم دینی ، نظریه‌پردازی ،  محتوا ، رئوس مطالب ، برنامه‌ی درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 461
نام نویسنده: نظری، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی نقش عوامل مؤثر بر گرایش روش‌شناسی پژوهشگران آموزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماري پژوهش شامل جامعه متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از جامعه متخصصان تعداد 29 تن به‌صورت هدفمند و از جامعه پژوهشگران 300 تن به روش نمونه‌گیري در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در راستاي هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌هاي موجود در منابع و مصاحبه‌هاي نیمه ساختاریافته با متخصصان، مهم‌ترین عوامل مؤثر، شناسایی شدند که عبارت بودند از: ذهنیت فلسفی، سبک تفکر، خلاقیت، خصیصه برون‌گرایی و درون‌گرایی و ویژگی شناخت‌گرایی و رفتار گرایی. به‌منظور بررسی نقش عوامل تأییدشده، مقیاس سنجش گرایش روش‌شناسی با سه عامل گرایش اثباتی، تفسیری و انتقادی طراحی شد. روایی محتوایی مقیاس از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی به ترتیب 89/0، 83/0 و 85/0 و برای کل مقیاس 9/0 بود. برای بررسی نقش عوامل مؤثر از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، انعطاف‌پذیری، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر اجرایی، گرایش به روش‌شناسی اثباتی و انعطاف‌پذیری، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی، سبک تفکر قانون‌گذاری و خلاقیت، گرایش به روش‌شناسی تفسیری و تعمق، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر قضایی می‌توانند گرایش به روش‌شناسی انتقادی را پیش‌بینی کنند.استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل آمیخته ، گرایش روش‌شناسی ، عوامل، مقیاس و مؤلفه‌ها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 423
نام نویسنده: جوان محبوب، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک­های ارتباطی، هویتی و سبک ­زندگی زنان معتاد با عادی و تاثیر مداخله مبتنی بر         "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی بر این نوع سبک­ها، در زنان معتاد مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد بوده است. این پژوهش در گام اول توصیفی از نوع همبستگی است و در گام دوم شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه اول شامل 90 زن مراجعه کننده به مرکز فرهنگ­­ سرای غدیر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری مطالعه دوم عبارتند از کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد که تعداد 30 نفر از آنان با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. های الگوهای ارتباطی، سبک­های هویت و سبک زندگی برای هر دو گروه اجرا شد. تعداد جلسات برای درمان  این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه­ای تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ­ها را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه­های سبک ارتباطی سازنده متقابل، سبک ارتباطی اجتناب متقابل، سبک زندگی، سبک هویت به تعویق افتاده، سبک هویت آشفته و هویت زودرس گرفته زنان عادی و معتاد تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های هویتی و سبک زندگی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری دارد اما مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های ارتباطی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  سبک­ های ارتباطی ، سبک زندگی ، سبک­ های هویت ، زنان معتاد ، واقعت درمانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 457
نام نویسنده: حسینی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر واکاوی هنجارهای تصریح نشده‌ای است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی در فرایند انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار می‌دهند؛ پژوهیده­های این پژوهش ۲۸ نفر از دانشجویان کارشناسی­ارشد دانشکده­ علوم­تربیتی و روان­شناسی بودند؛ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل و پیشنهاده پژوهش آنان به تصویب گروه آموزشی رسیده بود. این افراد به شیوه نمونه­گیری مبتنی بر هدف و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار داشته و از حیث روش پژوهش، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه با روش هدایت کلیات بود و برای تحلیل یافته­ها از روش کلایزی استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های بررسی توسط مشارکت‌کنندگان، توصیف توسط همتایان، توصیف جامع از شرایط شرکت کنندگان، کفایت ارجاعی و آزمون تشخیص استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب 5 مقوله کلی: معیارهای اخلاقی (توجه به انضباط، عدالت، انصاف، انگیزه، اعتماد، انتقادپذیری، خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری و صبوری استاد راهنما)، معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت، جایگاه سازمانی و جایگاه اجتماعی استاد)، معیارهای آکادمیک (توجه به تخصص، تجربه، سبک نظارت و به روز بودن)، معیارهای اهمال کارانه (توجه به راحت طلبی، سرعت و جنسیت استاد راهنما) و و معیارهای مبتنی بر محدودیت‌ها (توجه به اجبار از سوی گروه، اعضای هیئت‌علمی و یا مواجه با نظام بوروکراتیک)، قرار گرفتند. تجربیات دانشجویان از تعامل با استادان و رفتار واقعی­شان در گروه آموزشی، قوانین و رویه­های موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشته­ای حاکم بر گروه­های آموزشی باعث ایجاد الگوهایی شناختی شده که ارزش­هایی را که اقتدا به ضد هنجارهای علم را بیشتر از هنجارهای علم تببین می­کنند به دانشجویان نسل به نسل و به صورت غیررسمی منتقل کرده و الگوهای رفتار غیرآکادمیک دانشجویان در انتخاب استاد راهنما را سبب می­شوند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  استاد راهنما ،  هنجار ، پایان­نامه ،  پدیدارشناسی ،  تجربه زیسته


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 359
نام نویسنده: جاویدی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

در دهه ی اخیر، آموزش و پرورش در کشورهای جهان، دچار تغییرات و تحولات اساسی شده است. ورود کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در برنامه درسی از جمله تغییرات اخیر آموزش و پرورش کشورمان است. اکنون هدف این پژوهش بررسی تاثیر این کتاب بر ارتقای گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان است. از نمونه در دسترس 62 دانش آموز انتخاب گردیده و در دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ میانگین معدل توسط مدرسه همتا سازی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد و نگرش دو گروه در حوزه مهارت پژوهش و گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری تفاوت معناداری دارد به این معنی که کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی توانسته است گرایش به تفکر انتقادی و روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان را ارتقا بخشد و در بین این سه متغیر مقدار اندازه اثر روحیه پژوهشگری، بیشترین مقدار نسبت به دو متغیر دیگر و مهارت پژوهش دارای کمترین مقدار و گرایش به تفکر انتقادی در میان این دو قرار دارد. در این پژوهش همچنین فعال بودن محتوا به منظور ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان به روش ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده شاخص درگیری یادگیرنده در تمام ابعاد موجود در کتاب از دیدگاه ویلیام رومی که شامل متن، اشکال و نمودارها، فعالیت های پیشنهادشده در کتاب، پرسش ها و ارزیابی پایان فصل می باشد، از مقدار بالایی برخوردار است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  آموزش کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ، گرایش به تفکر انتقادی ، روحیه پژوهشگری ، مهارت پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: افشاری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدوين شاخص هاي کيفيت براي ارزيابي مقاله هاي علمي بود. به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، روش اين پژوهش تلفيقي از نوع ترکيبي بود. جامعه آماري پژوهش شامل؛کاربرگ ارزيابي مقالات علمي مجلات و دانشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي و متخصصان و صاحب نظران در حوزه هنجارهاي علم و يا جامعه شناسي علم بود. از جامعه مذکور، 53 کاربرگ ارزيابي مقالات و 7 نفر از متخصصان در حوزه هنجار علم با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از سياهه محقق ساخته به استخراج شاخص هاي موجود در کاربرگهاي ارزيابي و با استفاده از مصاحبه نيمه ساخت يافته با متخصصان به استخراج مولفه هاي هنجار علم و همچنين خلاء کاربرگهاي ارزيابي مقالات مبادرت شد. به منظور بررسي دادهها از روشهاي آمار توصيقي، شامل فراواني و درصد فراواني استفاده شد. نتايج پژوهشنشان داد که بيشترين فراواني در شاخص ها به دو شاخص "منابع" با 62 فراواني و "جامعيت و کفايت پيشينه" با 65 فراواني و همچنين کمترين فراواني در شاخص هاي "عدم گرايش به گروه مذهبي و سياسي "با فراواني 1 و شاخص هاي "استفاده از مرور پيشينه به شيوه تحليلي و انتقادي"، "قابل فهم بودن سبک نگارش مقاله براي مخاطبان" و واضح بودن معادلهاي فارسي واژههاي خارجي با فراواني 6 اختصاص داشت. همچنين مقوله "روش تحقيق" 11 در صد کاربرگهاي ارزيابي مقالات را به خود اختصاص داده بود که بيشترين تعداد سوالات در کاربرگهاي ارزيابي مقالات به اين بخش اختصاص داشت و مقوله "محتوا " با 1 درصد کمترين مقوله مورد توجه در کاربرگهاي ارزيابي مقالات بود. همچنين طي فرايند مصاحبه 16 خلاء در کاربرگهاي ارزيابي مقالات به دست آمد. در زمينه ميزان انطباق کاربرگهاي ارزيابي مقالات با هنجارهاي علم مرتون سه کاربرگ خارجي در وضعيت مطلوب، دو کاربرگ داخلي در وضعيت کاملاً نامطلوب و سي کاربرگ ديگر در وضعيت نامطلوب قرار داشتند که نشان از وضعيت نامطلوب کاربرگهاي ارزيابي در انطباق با هنجارهاي علم مرتون داشت. در نهايت از استخراج شاخص هاي ارزيابي مقالات از کاربرگهاي ارزيابي ، استخراجمولفه هاي هنجار علم مرتون و به دست آوردن خلاء کاربرگهاي ارزيابي مقالات، سياهه نهايي ارزيابي مقالات با 81 گويه و 8 طيف ساخته شد و با اعتبارسنجي توسط متخخصان به شکل نهايي درآمد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  شاخص ، ارزيابي کيفيت ، توليدات علمي ، هنجارهاي علم رابرت مرتون


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: امامی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. آگاهی­دهندگان در این پژوهش  افرادی از مدیران میانی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح و برنامه دانشگاه و متخصصینی در حوزه­ی آموزش و بهسازی منابع انسانی بودند که به شیوه­ی هدفمند انتخاب شدند. ابزار­های مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و بود. یافته­ها در ارتباط با سه سؤال پژوهش بود که برای تحلیل یافته­های سؤال اول و دوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری و سؤال سوم پژوهش از روش تحلیل تفسیری - تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سؤال اول پژوهش در ارتباط با الزامات برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، مواردِ انگیزه درونی و پویایی فردی، درک ضرورت یادگیری مستمر، رضایت شغلی، مسئولیت‌پذیری، نظام تشویق مناسب، حذف روزمرگی­های شغلی مدیریت، تلاش جمعی، ارائه بازخورد­های سازنده، حمایت مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی­، سیستم ثبت شایستگی­های مدیران، شناخت بهتر نیاز­های بهسازی، استفاده از فعالیت­های اثربخش بهسازی و تقویت زیرساخت‌های قانونی را در بر­گرفت. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش، نقاط قوت و ضعف برای اجرای برنامه بهسازی فردی مورد بررسی قرار گرفت که نقاط قوت شامل منابع انسانی مستعد بهسازی، آمادگی مدیران با تجربه برای انتقال تجارب و آغاز طرح شناسایی شایستگی­های سطوح مدیران و همچنین نقاط ضعف، فقدان سیستم ارزشیابی عملکرد، نگرش نامطلوب مدیران ارشد به امر بهسازی، ضعف سیستم جذب، کمبود تخصص در بخش آموزش منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی غیر حامی، ضعف سیستم نیازسنجی آموزشی مدیران، فقدان نظام جامع مدیریت منابع انسانی، انسجام نداشتن برنامه­های آموزش و بهسازی، عدم نگرش حرفه­ای به مدیریت دانشگاهی و کمبود منابع مالی را شامل ­شد. نتایج حاصل از سؤال سوم، پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به بررسی الزامات و نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه بهسازی فردی و با عنایت به نظر متخصصین و ادبیات پژوهش، مؤلفه­های برنامه بهسازی فردی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، متشکل از متغیر­های علتی، متغیر­های بافت، متغیر­های میانجی، مراحل اجرای برنامه بهسازی فردی و متغیر­های بازده را ارائه دهد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  برنامه بهسازی فردی ، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد ،  بهسازی مدیران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 412
نام نویسنده: اخلاقی پور، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

      بهبود کیفیت برنامه­درسی دانشگاهی، یکی از دغدغه­های نظام­های آموزش عالی بوده و رویکرد سیاست نرم راهکاری جدید در این زمینه می­باشد. در این راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد جهت پذیرش رویکرد سیاست نرم صورت پذیرفت؛ که این آمادگی با استفاده از مدل چهاروجهی برگرفته از ادبیات تحقیق (فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی) مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه مدیران (رؤسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها)، اعضای هیئت‌علمی و خبرگان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. برای جامعه مدیران از روش نمونه‌گیری سرشماری و برای جامعه اعضای هیئت‌علمی از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. همچنین خبرگان آموزشی با روش نمونه­گیری هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. داده‌های با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. داده‌های حاصل از مصاحبه نیز با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از و مصاحبه حاکی از آن بود که آمادگی دانشگاه در هر چهار مؤلفه فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشت. بنابراین می‌توان گفت که آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور اتخاذ رویکرد سیاست نرم اگرچه با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما قابلیت پذیرش رویکرد سیاست نرم را داراست. بر این­ اساس، استفاده از این رویکرد جهت بهبود برنامه­درسی دانشگاهی پیشنهاد می­گردد.  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  سیاست نرم ، کیفیت آموزش عالی ، برنامه­ درسی آموزش عالی ، امکان­سنجی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: صاحبي، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزشيابي درس تفكر و پژوهش پايه ششم (بر اساس اهداف منظوره شده­ي آن) مي­باشد. تحقيق حاضر از نوع ارزشيابي مبتنی بر هدف (هدف مدار) است. جمعيت مورد مطالعه دانش‌آموزان پايه هفتم  شهر مشهد مي­باشند كه در سال تحصيلي 96-1395 مشغول به تحصيل بوده­اند كه براي نمونه­گيري از روش نمونه­گيري هدفمند استفاده شد و تعداد پنج مدرسه منتخب به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آن‌جا که انتظار می‌رود در مدارس منتخب عوامل اجرا هم‌چون معلم و امکانات و تجهيزات در وضعيت مطلوب‌تری نسبت به ساير مدارس قرار داشته باشند, با انتخاب هدفمند نمونه از ا‌ين مدارس فرض پژوهش بر اين گذاشته شد که درس تفکر و پژوهش در اين مدارس به خوبی اجرا می‌گردد. در اين پژوهش برای جمع آوری داده­ها از چهار ابزار نگرش سنج دانش‌آموزان (ارزيابی نگرش به مطالعه و پژوهش)، چک ليست مشاهده (ارزيابی رعايت آداب گفت‌و‌گو, داستان نيمه‌تمام (ارزيابی توانايی استدلال، استنباط و نتيجه‌گيری) و معلمان (نظرسنجی درباره اثربخشی درس، تاثير اين درس بر بهره‌وری معلم و ارزيابی درونداد، فرايند و برونداد) استفاده شد. نتايج حاکی از آن بود كه بر اساس آزمون T توانائي دانش آموزان در استدلال، استنباط و نتيجه­گيري و نگرش به مطالعه و پژوهش نسبتا مطلوب مي‌باشد و رعايت آداب گفت­و­گو در حدمطلوب نمي باشد. نظر معلمان درخصوص درس تفكر در برنامه درسي پايه­ي ششم نيز نسبتاً مطلوب مي­باشد. در مجموع نتايج مطالعه نشان داد كه تحقق سه مورد از اهداف منظور شده­ي درس تفكر و پژوهش، مطلوب نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  ارزشيابي هدف مدار ،  برنامه درسي تفكر و پژوهش ، آموزش ابتدائي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 470
نام نویسنده: موحدی پارسا، فاطمه موحدی پارسا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 230
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تبیین تربیت اخلاقی کودکان سرور -کودکانی که در محدوده سنی تولد تا هفت سال هستند و بر اساس روایت حضرت رسول اکرم ] در این دوره سیادت دارند- بر اساس آموزه­های اسلام است. در همین راستا بر اساس روش تفسیری شهید صدر آیات و روایات نمونه انتخاب شد و با استفاده از روش تحلیل مفهومی و روش استنتاجی مفهوم، امکان، عوامل و اهداف تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که: سیادت کودکان به معنی رهایی مطلق آن‌ها از فرایند تربیت و عدم امکان تربیت آن‌ها در این دوره نمی‌باشد بلکه لازمه سیادت کودک در این دوره، بهره­مندی او از تربیت کریمانه­ای است که در آغوش گرم والدین به خصوص مادر یا مربی شایسته و مهربان با توجه به ویژگی­ها، نیازها و حقوق تربیتی­اش از طریق آموزش­های ضمنی و عملی در حین بازی و ارتباط شایسته، از همان آغاز تولد حتی قبل از آن آغاز می­شود. با توجه به تحلیل­های انجام شده درباره مفاهیم: سیادت، تربیت و اخلاق برای کودک تا هفت سال اینطور استنباط شد که، تربیت اخلاقی کودک در دوره سیادت عبارت است از: فرایند تعامل عاطفه محور بین مربی (به خصوص والدین) و کودک در راستای شکوفاسازی و تقویت استعدادهای اخلاق ذاتی او و یاری رساندن به او جهت کسب برخی فضایل اخلاقی در دو بعد فردی و اجتماعی و پیشگیری از تحقق برخی رذایل اخلاقی است که به وسیله زمینه سازی، آموزش­های مستقیم و غیر مستقیم (به خصوص آموزش‌های غیر مستقیم و عملی) و مراقبت عاشقانه­ی متناسب با ظرفیت وجودی کودک، با استمداد از الطاف الهی و واسطه­های فیض او محقق می‌شود و باعث حفظ و نگهداری کودک از هر خطر اخلاقی خواهد شد تا بتوان بر محور حب عبودی، کودک را در مسیر حیات طیبه هدایت کرد تا به سمت هدف غایی خلقتش یعنی قرب الهی حرکت کند. بر اساس آیات و روایات نمونه با ارائه دلایلی همچون؛ آیه وقایه (وجوب تربیت اخلاقی فرزندان در دوره سیادت)، لزوم رفع ضرر اخلاقی از کودکان، آیه ائتمار (لزوم مشورت والدین در امور فرزندان)، آیات و روایات دال بر امکان آموزش در دوره سیادت، آیات و روایات دال بر وجود موانع تربیت و لزوم رفع آن‌ها، از امکان تربیت اخلاقی کودکان سرور دفاع شد. عوامل موثر در سه گروه: فرا انسانی، انسانی، غیر انسانی معرفی و تصریح شد. در این دیدگاه تاثیر عوامل فرا مادی قبل از تولد در قالب تمهیدات تربیتی شروع شده و در فرایند تربیت نقش اساسی ایفا می کند. نقش تربیتی والدین به خصوص مادر در تربیت اخلاقی کودکان سرور، بسیار پررنگ است. هدف غایی تربیت اخلاقی کودکان سرور قرب و رضوان الهی می­باشد. اهداف واسطی برای این دوره در چهار بعد الهی، فردی، اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و ارائه شد. نکته مورد توجه این بود که توحید محوری در تربیت اخلاقی کودک سرور از جایگاه خاص برخوردار است. هر چند فراوانی اهداف واسطی در بعد اجتماعی و محیطی بیشتر است؛ اما اهداف الهی و فردی از جایگاه اساسی‌تری برخوردار هستند.

 فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  تربیت اخلاقی کودکان، ، سیادت کودکان ، امکان تربیت ، عوامل تربیت ، اهداف تربیت ، آموزه‌های اسلام

    1234567891011121314151617273747   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.