دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس عنوان

    12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 113
نام نویسنده: نصيري مقدم، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان کتابخانه های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان بر اساس استانداردهای جهانی و کشوری می باشد. جامعه آماري اين پژوهش ساختمان، تجهيزات و منابع21 كتابخانه ي عمومي شهر مشهد بود.  جامعه انساني اين تحقيق نيز عبارتند از: 1) مسوولان کتابخانه 2)  نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين عضو و نمونه اي حداقل 30 نفر از معلولين غير عضو در 21 كتابخانه ی عمومي شهر مشهد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی انجام گردید. برای گردآوری اطلاعات از ، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. در پژوهش حاضر از دو نوع براي بررسي ديدگاههاي مسؤولان و معلولان استفاده گردید. برای سنجش روایی از استاندارد IDA به ADA و سیاهه وارسی دسترسي به كتابخانه ها براي افراد داراي معلوليت ايفلا 2005 و نيز سیاهه وارسی ايجاد محيطي بدون مانع براي كتابخانه ها، و نظرات اساتید راهنما و مشاور، و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که براي مسؤولین 87/. و معلولان عدد 89/. تعيين گرديد كه ضریب قابل قبولي بود. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) سیاست مدونی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به معلولان وجود ندارد، 2) میانگین ارزیابی کلی معلولان از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی مشهد امتیاز 6/2 از 4 می باشد که وضعیت متوسط را نشان می دهد، 3) میانگین ارزیابی کلی مسوولان کتابخانه از میزان دسترس پذیری به ساختمان کتابخانه های عمومی امتیاز 1/2 از 4 می باشد که وضعیت ضعیف را نشان می دهد، 4) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان به ترتیب وضعیت پارکینگ، سطح شیبدار، فضای اختصاصی، فضای عمومی، و فضای درونی می باشد. 5) بیشترین موانع حرکتی برای معلولان از دیدگاه مسؤولان کتابخانه به ترتیب، فضای اختصاصی، پارکینگ، فضای عمومی، فضای درونی، سطح شیب دار می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه ها نشان داد که: 1) بين تسهیلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد با تسهيلات و خدمات خاص مشخص شده براي معلولان در استانداردهاي بين المللي مربوطه تفاوت وجود دارد. 2) مسوؤلان کتابخانه سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را كمتر از سطحي كه براي اين موارد در استانداردهاي بين المللي مشخص شده است مي دانند. 3) معلولين سطح تسهيلات و خدمات خاص معلولين در كتابخانه هاي عمومي مشهد را در سطحي بسيار كمتر از سطحي مي دانند كه مورد نياز آنهاست. 4) بين نظرات مسوؤلان کتابخانه و معلولان عضو و غير عضو كتابخانه هاي عمومي درباره كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات كتابخانه هاي عمومي براي معلولان تفاوت معني داري وجود ندارد.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  معلولان و خدمات کتابخانه های عمومی ، كتابخانه هاي عمومي مشهد ، خدمات كتابخانه براي معلولان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: کرباسی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

هدف: کتاب­ های داستانی تصویری نقش مهمی در درک و انتقال مفاهیم مانند فرهنگ ملی و درنتیجه در پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارند. در این میان کتاب‌های داستانی تصویری بازاری به دلیل عدم رعایت اصول تولید کتاب کودک و بی‌ توجهی  به نیازهای کودکان به این نقش آسیب می‌رسانند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل آسیب‌ های کتاب‌ های داستانی تصویری  بازاری منتشرشده در ایران برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» در زمینۀ انتقال فرهنگ ملی بود. همچنین تعیین میزان حضور عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­رسان در کتاب­های بازاری (یعنی ظاهر جذب­ کننده ، وضعیت محتوا، وضعیت تصاویر، سود اقتصادی) دیگر هدف­های این پژوهش را تشکیل می­دهد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و به شیوه پيمايشي و روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل چهار سیاهه وارسی پژوهشگر ساخته بود که بر‌پایه مطالعه متون و مصاحبه با متخصصان تهیه گردید. نمونه پژوهش شامل 100 کتاب داستانی تصویری بازاری بود که به روش تصادفی نظا م­مند انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نشان داد که میانگین عناصر آسیب­ رسان در بعد انتقال فرهنگ ملی، 9 عنصر برای هر کتاب است. بیشترین فراوانی عناصر آسیب­رسان در انتقال فرهنگ ملي در كتاب­هاي بازاري بررسی‎شده، در «بعد اجتماعی» و کمترین آن در «بعد سیاسی- تاریخی» بود. همچنین یافته ­ها نشان داد در «بعد اجتماعی» بیشترین عناصر آسیب­ رسان مربوط به مؤلفه «سبک پوشش مرسوم در ایران» است. نتايج بررسي نشان داد كه بیشتر تصاویر کتا ب­های بررسی ­شده برگرفته از تصاویر كتاب­ هاي مشابه غربي و يا تصاوير طراحي شدۀ آماده در نرم‌ افزارها است. به همین دلیل، سبک پوشش نمایش داده‌ شده در این کتاب­ها با سبک پوشش رایج در فرهنگ ملی ایران همخوانی نداشت. در «بعد اقتصادی» که پس از «بعد اجتماعی» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد، بیشترین فراوانی عناصر آسیب­ رسان به مؤلفه «محصول­ها و کالاهای غیر ایرانی» تعلق گرفت. پس از آن در «بعد مذهبی» تنها 2 عنصر آسیب­ رسان در رابطه با مؤلفه «باورها و ارزش­های غیر­مذهبی» مشاهده شد و در «بعد تاریخی­ - سیاسی» تنها یک عنصر مربوط به مؤلفه نمادهای غیر­ملی به­ دست آمد. در راستای بررسی عوامل ظاهری آسیب­ رسان در کتاب­های بازاری بررسی‌شده، 100% آن‌ها دارای تیراژ 5000 نسخه و بالاتر از آن و فاقد آستر بدرقه، 94% فاقد صفحه عنوان، 75% فاقد سفید خوانی و 68% آن‌ ها بدون صفحه ­شمار بودند. این امر نشان­ دهنده بی­ توجهی بیشتر ناشران بازاری در تولید اصولی کتاب است که مانع شناخت درست کودک از کتاب می­شود. در راستای بررسی سایر عوامل آسیب ­رسان، یافته­ ها نشان داد هدف همۀ ناشران کتاب های بازاری مورد مطالعه در درجۀ نخست «سود اقتصادی» بود، یعنی قیمت این کتاب­ها در مقایسه با سایر کتاب­های کودک که در همان زمان حداقل 2000 تومان قیمت داشت بسیار ارزان (با میانگین قیمت 6070 ریال) و تیراژ حداقل 5000 نسخه در هر مورد بود. پس از «سود اقتصادی»، «وضعیت تصاویر» (یعنی تصاویر کپی‌ برداری شده و برگرفته از طرح­ها، تصاویر اینترنتی و کارتونی) با فراوانی 86% در جایگاه دوم قرار گرفت. «ظاهر جذبکننده» (یعنی استفاده از شخصیت ­های کارتونی و انیمیشنی ، تنوع زیادی در رنگ، استفاده از تصاویر مبالغه­آمیز و رنگ­های تند) با فراوانی 25/58% جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. در رابطه با معیار «وضعیت محتوا»، 5/29% از محتوای کتاب­های  بررسی شده را می‎توان تکرار برخی مفاهیم سطحی و کم ­عمق، و یا تلفیق کهن‌ الگوها و مضمون­های کلیشه­ای دانست. بر‌پایه اطلاعات به ­دست آمده مشخص شد که بیشتر کتاب­های بازاری (78%) در معرفی نوع تولید صداقت  نداشتند و در آن‌ها حقوق مالکیت معنوی اثر رعایت نشده است. درواقع، ایدۀ اصلی این‌گونه کتاب­ها، برگرفته از داستان­ها و افسانه ­های کهن بوده و به‌صورت سهل­انگارانه و از طریق تلفیق چند کهن‌الگو بازآفرینی و یا بازنویسی شده است. همچنین یافته ­ها نشان داد در زمینه گروه سنی و نوع تصاویر به­ کار رفته در کتاب­های بازاری بین اطلاعات مندرج در کتاب و اطلاعات شناسایی‌شده، تفاوت وجود دارد.

اصالت/ارزش: دستاورد این پژوهش، سیاهه‌ای از آسیب­های شناسایی‌شده کتاب های بازاری در بعد انتقال فرهنگ ملی، عوامل ظاهری و سایر عوامل آسیب­ رسان است. انتظار می‏رود توصیه ‏های این پژوهش بتواند به والدین، مربیان و کتابداران در انتخاب کتاب‌ های داستانی تصویری مناسب برای کودکان و به ناشران کتاب­های کودک در ارتقاء نشر این آثار کمک باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  کتاب­های بازاری ، کتاب­های داستانی تصویری ، عوامل آسیب­ رسان ، فرهنگ ملی ، عوامل ظاهری ، گروه سنی الف و ب.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 87
نام نویسنده: روايتی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاهي ايران و تعيين ويژگي هاي شبكه هم پيوندي و ميان پيوندي آنهاست.روش به كاررفته در اين پژوهش ، روش تحليل پيوندهاست كه يكي از روش هاي وب سنجي است.جامعه پژوهش حاضر، 43 وب سايت دانشگاههاي تحت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است كه در "فهرست 100 سازمان برتر ايران پايگاه Web of Science(WOS) آمده اند. اين وب سايت ها در يك دوره زماني يك ماهه (15 شهريور-15 مهر 1387) با استفاده از موتور كاوش آلتاويستا بازيابي شد و به منظور تحليل  پيوندهاي آنها بر روي رايانه شخصي بارگذاري گرديد. پيوندهاي دريافتي ، هم پيوندي ها و ميان پيوندي هاي اين وب سايت ها به منظور تعيين ميزان رؤيت ، تاثيرگذاري و همكاري آنها در سطح ملي و بين المللي در محيط وب، مورد تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel و بخش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره نرم افزار spss  نسخه 16 و نرم افزار شبكه اجتماعي UCINET استفاده شد. به منظور به كارگيري روش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره، پر بسامد ترين  وب سايت ها از نظر هم پيوندي انتخاب شدند كه در نتيجه برش داده ها ، تعداد آنها 35 وب سايت كاهش يافت. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت هاي دانشگاههاي صنعتي شريف ، تهران ، علم و صنعت ، اميركبير ، فردوسي مشهد و ديگر دانشگاههاي مستقردر شهرهاي بزرگ و دانشگاههاي رتبه برتر از نظر تعداد مقالات ISI ، در مقياس هاي وب سنجي اين پژوهش رتبه هاي برتر را كسب كرده اندكه در مورد عوامل تاثير گذار وب اين نتيجه كاملاً برعكس است. همچنين تفاوت بسيار كمي از نظر مقادير عوامل تاثير گذاري و داده هاي پيوندي وب سايت ها در بين موتورهاي كاوش آلتاويستا، آل دوب و ياهو ديده شد. بررسي الگوي پيوندي از نظر ميزان پيوندهاي دريافتي دانشگاههاي از انواع سايت ها نشان داد كه دامنه هاي co.ir,net.ir,bize,name,gove,pro,mil كمترين تعداد پيوندها و دامنه هاي ac.ir,ir , com بيشترين ميزان پيوند را به وب سايت هاي دانشگاهي ايران داشته اند. دسته بندي خوشه اي، وب سايت ها ي دانشگاهي را در 5 خوشه و تحليل متغيره در 4 دسته به صورت هم پيوند نشان داد.نتايج نشان داد ه تعداد صفحه هايPDF با محتواي علمي و تعداد مقالات ISI و بعضي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي، زباني، اقتصادي، پژوهشي و.... مي تواند بر ميزان رؤيت وب سايت هاي دانشگاهي ايران در وب تأثير داشته باشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: عمادي، مهدي
کلید واژه ها:  وب سنجي ، عامل تأثير گذار وب ، رؤيت پذيری ، تحليل پيوندها ، وب سايت هاي دانشگاهي


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: zheng، fen
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 425
چکیده: 

SETRAN , SEmantic TRANSformation model of autonatic indexing , is designed to


کلید واژه ها: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: Anthony gallo، michael
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1993
تعداد صفحات: 218
چکیده: 

the purpose of this study was to investigate the effect direct and unrestricted access to the interner had on a group of high school teachers. Based on the naturalistic inquiry paradigm (lincoln and guba,1985)  this study explored the barriers these eachers encountererd when using the interner , how and when they elected to use the internet the factors that influenced their contiinued use of the internet, and the transitions they experienced from using the internet .

During the second half of the 1992-93 academic year, seveen teachers - selected through the srategy of typical - case sampling and representing six academic disciplines - were observed and interviewed with regard to their daily use of the internet . Using patton s (1990) three approaches to interviewing , the teachers participard in weekly informal conversational interveiws .monthly group meetings in qhich general interview guides were employed . and monthly standardized open - ended interviews. interviews were conducted by a four-member research team . Daraanalysist was based in part on Miles and huberman s (1984) model of data reduction and display . and spradley s (1979) task of dornain analysis.

the findings of this study revealed that high school teachers interner experiences were consistent with many of the reported findings from computer - mediates communications resarch involving college teachers and with the results of emerging telecomunication research involving college teachers. the study showed that: (1) teachers experienced problems of comprehemsion relatedto both the internet and their Macintosh computers technical problems and time - related problems.(2) internet usage was primarly a function of teachers schedules. work loads degrees of success using internet  applications and the relevancy of the resources discovered(3) continued internet use the qas influenced by how teachers viewed the internet - they found it to be exciting were awed by its resources and felt it reduced their feelings of isolation and (4) teachers underwent several transitions that appeared to be effected by the internet including change in attitudes toward education and changes in teaching behaviors and classroom dynamics.

one implication of the findings is that teachers is that teachers require (a) angoing internet training(b) thecnical support (c) home internet access and (d) time in which to learn and incorpirate the internet in to  their classes.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: وکیلی‌ازغندی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش شناسایی و مقایسه میزان اهمیت ملاک­های نوجوانان شهری و روستایی برای انتخاب کتاب بر اساس شرایط اجتماعی، امکانات شهری و روستایی بود. روش پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دانش­آموزان 12 تا 16 سال مدارس شهرستان کاشمر شامل مناطق شهری و روستایی بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای دو مرحله­ای استفاده شد و ابزار گردآوری داده­ها بود. در این خصوص به منظور جمع­آوری اطلاعات از دو محقق ساخته استفاده شد. یکی تعیین و اولویت­بندی ملاک­های انتخاب کتاب توسط نوجوانان که بر پایه ملاک­های کلی انتخاب کتاب شورای کتاب کودک و بررسی متون داخلی و خارجی تنظیم شد، و دیگری ارزشیابی وضعیت اجتماعی- اقتصادی و بررسی امکانات رفاهی موجود در شهر و روستا که با توجه به پژوهش­های انجام شده و نظر متخصصان در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی و علوم اجتماعی تهیه شد. روایی از طریق متخصصان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که مقدار آلفا در نخست برابر با 86/0 و در دوم برابر با 84/0 بود. نتایج به دست آمده، میزان اهمیت هریک ازملاک­های اصلی و ملاک­های فرعی انتخاب کتاب برای نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی را مشخص ساخت. در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، نوجوانان شهری، کیفیت محتوا را اولویت نخست و قیمت را اولویت آخر خود انتخاب کردند. هم­چنین نوجوانان روستایی در اولویت­بندی ملاک­های اصلی انتخاب کتاب، قیمت را اولویت نخست و اعتبار ناشر را اولویت آخر خود انتخاب کردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نوجوانان شهری و نوجوانان روستایی در خصوص میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب وجود داشت (000/0p =). هم­چنین مشخص گردید که بین میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب در طبقات ضعیف، متوسط و بالای اجتماعی- اقتصادی  تفاوت معناداری وجود داشت (000/0p =). افزون براین، بین سطح تحصیلات والدین و میزان اهمیت ملاک­های انتخاب کتاب رابطه معناداری وجود داشت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ملاک‌های انتخاب کتاب ، ملاک‌های نوجوانان شهری ، ملاک‌های نوجوانان روستایی ، شرایط اقتصادی- اجتماعی ، شهرستان کاشمر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: فتحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégé  طراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سؤالات ‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.

 

 فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  اصطلاحنامه اصفا ، هستی‌شناسی ، بازنمون دانش ، بازیابی مفاهیم ، ASFAOnt


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: بابا غیبی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران کتاخانه های دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه ها در دو سطح موجود و مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده های مهندسی، ادبیات، علوم پایه، و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیه جامعه کتابداران دانشکده های مورد  بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. نتایج حاصل نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیه موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه های مذکور تفاوت وجود دارد، در کیفیت خدمات موجود مربوط به بعدکنترل اطلاعات، بین آرای دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران تفاوت عمیقی وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و ادراکات کتابداران از انتظارات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تاثیر گذاری هر یک از ابعاد لایب کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه های چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل سوالهای باز ، نتایج فوق را تایيد نمود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آینده ارائه شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، مدل لایب کو آل ، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ، ارزیابی خدمات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 890
نام نویسنده: توانا، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت­نفس دانش­آموزان ابتدایی مدارس مختلط با مدارس تک­جنسیتی است. طرح این نوع پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان دختر و پسر پایه چهارم، پنجم و ششم مدارس شهرستان تربت­جام است. از جامعه مذکور شصت نفر از مدارس مختلط و شصت نفر از مدارس تک­جنسیتی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این تحقیق، با توجه به محدودیت جامعه دانش­آموزان مدارس مختلط، از نوع نمونه­گیری هدفمند و در دسترس است. ابزارهای تحقیق شامل پرسش­نامه عزت­نفس پوپ و پرسش­نامه انگیزش پیشرفت هرمنس می­باشد. داده­های به دست آمده از اجرای پرسش­نامه­های مذکور، با روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس دوعاملی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که میان انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی) تفاوت معناداری وجود دارد؛ به بیان دقیق­تر، انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس تک­جنسیتی بیشتر از دانش­آموزان مدارس مختلط است. اما در پسران به تنهایی چنین تفاوتی ملاحظه نشد. بین عزت­نفس دانش­آموزان دختر و پسر مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی و تفکیکی) نیز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه­ها: انگیزش پیشرفت، عزت­نفس، مدارس مختلط، مدارس تک­جنسیتی، جنسیت

فهرست مندرجات

 فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، عزت­نفس، ، مدارس مختلط ،  مدارس تک­جنسیتی، ، جنسیت

    12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.