دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی
مرتب شده بر اساس عنوان

    123456789101112131415161727374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 805
نام نویسنده: احمدی بجستانی، بی بی سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1394 به مرکز بهداشت دانش‌آموز شهر مشهد مراجعه کردند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دو ابرازگری هیجانی (EEQ) و کنش وری جنسی زنان (FSFI) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که در ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد شد (05/0 > P)؛ : گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  ابراز گری هیجانی ، کنش وری جنسی ، درمان متمرکز بر هیجان ، دیابت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 560
نام نویسنده: رضائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی انجام شد . پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . جامعه پژوهش زنان معلم شهر مشهد بود و نمونه به حجم 360 نفر به روش چندمرحله ای از بین معلمان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . ابزارها احساس انسجام فلسنبرگ ، تمایزیافتگی ، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی بود . جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد رابطه معنی داری بین احساس انسجام و تمایزیافتگی وجود ندارد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین احساس انسجام و شادکامی ، احساس انسجام و کیفیت زندگی و نیز تمایزیافتگی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  و نیز بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری بدست نیامد . ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی  شادکامی و کیفیت زندگی از طریق متغیرهای احساس انسجام روانی وتمایزیافتگی نشان داد که متغیر احساس انسجام و سپس متغیر تمایزیافتگی پیش بینی کنندگان معنی دار شادکامی بودند و متغیر احساس انسجام  بیشتر از تمایزیافتگی در شادکامی افراد مؤثر است . همچنین در تعامل  احساس انسجام و کیفیت زندگی احساس انسجام پیش بینی کننده  کیفیت زندگی بود ، اما تمایزیافتگی نقشی نداشته است .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، ، تمایزیافتگی ، شادکامی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 574
نام نویسنده: وکیلی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با زوج در مانی شناختی- رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج ها و کاهش تعارض های زناشویی زوج ها مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهر اصفهان انجام گرفت.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج های  مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان در سال 1392 که دارای تعارض های زناشویی بودند را شامل می شد.و از بین آنها 15 زوج  با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه  کنترل قرار داده شد. داده ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی(حمام چی،  2005)و تعارض های زناشویی(ثنایی و همکاران،  1387)جمع آوری شد.سپس گروه های آزمایش 8 جلسه(60 دقیقه ای)هر یک تحت زوج درمانی های متمر کز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری  قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید و نشان داد که زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری به موجب کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض های زناشویی زوج ها گردیده است.نتایج همچنان نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی و زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش تعارض های زناشویی زوج ها اثربخشی بیشتری داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، زوج درمانی شناختی- رفتاری ، تحریف های شناختی بین فردی ، تعارض های زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 337
نام نویسنده: بهروزي فر، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

با توجه به نقشي كه عزت نفس در نگرش افراد نسبت به خود و جامعه ايفا مي كند و ارتباطي كه به نظر مي رسد با عوامل زير بنايي ارتكاب جرم و آسيب هاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي ناشي از آن دارد، و با در نظر گرفتن پژوهش هاي محدود در رابطه با شيوه هاي افزايش عزت نفس در زندانيان بر آن شديم جهت انتخاب روش درماني موثرتر براي رسيدن به هدف فوق به مقايسه ميزان اثر بخشي دو روش گروه درماني شناختي - رفتاري و اصالت وجود - انسانگرايانه در افزايش عزت نفس زندانيان بپردازيم.

اين مطالعه يك تحقيق تجربي از نوع شبه آزمايشي مي باشد. 45 نفر از زندانيان متمايل به شركت در برنامه هاي درماني ،‌انتخاب گرديده و سپس به صورت تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. روي دو گروه روشهاي درماني شناختي - رفتاري و اصالت وجود- انسانگرايانه اجرا شد و يك گروه بعنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. قبل از شروع جلسات ، پس از پايان جلسات و پس از گذشت سه ماه از آن آزمون عزت نفس كوپر اسميت اجرا گرديد.

با توجه به نتايج تحليل واريانس، ميانگين نمره عزت نفس آزمودني هاي دو گروه آزمايشي و گروه گواه در ابتدا با هم تفاوت معني داري نداشت . پس ا ز اعمال متغير مستقل (گروه درماني) بين ميانگين نمره عزت نفس گروه هاي آزمايشي و گروه گواه تفاوت معني داري مشاهده شد، ولي بين دو شيوه درماني تفاوت معنا داري ديده نشد. اين نتايج سه ماه پس از پايان جلسات گروه درماني نيز ادامه داشت.

بطور كلي مي توان فرض كرد عواملي كه بيشترين نقش را در افزايش عزت نفس اعضاي گروههاي آزمايشي داشته اندمربوط به خصوصيات و ويژگي هاي مشترك گروه درماني چون جو صميمانه و محترمانه ، ابزار آزاد احساسات، همبستگي گروهي و درك همدلانه باشد تا تفاوت زير بنايي شيوه هاي درماني.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 782
نام نویسنده: کاهانی زارعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی بر کاهش طلاق عاطفی، تحریف‌های شناختی بین فردی و بهبود سلامت روان زنان دارای تعارض زناشویی بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد نظر کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بودند، که از میان آنها 20 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس طلاق عاطفی (EDS)، تحریف‌های شناختی بین فردی (ICDS) و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90R) بود. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی اثر معناداری بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود سلامت روان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است، امّا تاثیر آن بر کاهش تحریف های شناختی بین فردی در گروه آزمایش معنادار نبوده است. در نتیجه، بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی می تواند از طریق بهبود روابط عاطفی و سلامت روان در کاهش تعارض زناشویی اثربخش باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  بخشودگی، معنویت درمانی ، طلاق عاطفی ،  تحریف های شناختی بین فردی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 801
نام نویسنده: لعل زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی گروه­ درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس­ ادراک شده در مادران کودکان سرطانی انجام شد.  روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش ­آزمون و پس­ آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از مادران کودکان سرطانی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی وجودی دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏ های اضطراب بک، افسردگی بک و استرس ادراک­ شده توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس­ آزمون نمرات اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در آزمودنی‏ های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنا داری داشته است. : یافته ‏های پژوهش نشان می‏ دهد که گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در مادران کودکان سرطانی موثر بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان وجودی ، اضطراب ، افسردگی ، استرس ادراک­ شده ، مادران کودکان سرطانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 673
نام نویسنده: حسینی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

هدف پژهش حاضر بررسی ارتباط بین زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد و روشن ساختن اهمیت زیارت و تاثیر آن بر زندگی افراد است. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. 384 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از زیارت محقق ساخته، شادکامی آکسفورد، مقیاس رضایت از زندگی پنج سوالی دینر و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون برای فرضیهها استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین زیارت امام رضا (ع) با احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی افراد همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد افرادی که به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‏شدند و آن را به عنوان یکی از اعمال و مناسک دینی در نظر داشتند از احساس شادکامی، رضایت و کیفیت زندگی بهتری برخوردار بودند. بنابراین با توجه به نقش مثبت زیارت به عنوان یکی از اعمال معنوی بهتر است افراد برای مقابله با مشکلات از وجود بارگاه منور و ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) بهره بگیرند و نقش زیارت در زندگی افراد پررنگ تر گردد

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  زیارت امام رضا(ع) ، احساس شادکامی ، رضایت از زندگی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 871
نام نویسنده: قاضی زاده، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، دو و سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بود که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1394 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 7 نفر مراجعه کردند و در نهایت 3 نفر در درمان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک، نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد.  نتایج نشان داد درمان شناختي رفتاري متمرکز بر تروما بطور معناداري منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و همچنین بهبودی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، دو و سه ماهه شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و بهبود راهبردهای سازگارانه و ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و لازم است تا درمان این کودکان آسیب پذیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروم ، نظم جویی شناختی هیجان ، تنیدگی پس از سانحه ، سوء استفاده جنسی کودک

    123456789101112131415161727374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.