دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد
مرتب شده بر اساس سال انتشار

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1078 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 686
نام نویسنده: شاکر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

مقدمه: نوجوانی دوره‌ای است که فرد در تلاش برای حفظ استقلال از والدین و دستیابی به نظم جویی هیجان است. به همین خاطر تعارض و درگیری والدین و نوجوان در این دوره سنی تا حدی افزایش می یابد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی ویژه والدین (برنامه ارتباط) بر کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجان دختران نوجوان انجام شد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در سال 92 انجام شده است. نمونه هدف شامل20 نفر بودند که از بین دختران 17-15 سال مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهر مشهد که بیشترین نمره را در زمینه مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده کسب نمودند، انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از سیاهه رفتاری کودک (CBCL) و نظم جویی هیجان گراس و جان (ERQ) انجام شد. مادران گروه آزمایش در 10 جلسه 5/1 ساعته گروه درمانی متمرکز بر دلبستگی شرکت نمودند؛ درحالیکه گروه کنترل، مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نمایان ساخت که میانگین نمرات کلی مشکلات درون سازی شده، همچنین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معناداری پایین بود (001/0P<). در ادامه بررسی ها مشخص شد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، نمرات مشکلات برون سازی شده، مشکلات سلوک و رفتار پرخاشگرانه کمتری را گزارش دادند (001/0P<). در مقیاس نظم جویی هیجان نیز، نوجوانان گروه آزمایش در استفاده از فرونشانی هیجانی، کاهش معناداری را گزارش نمودند. همچنین نوجوانان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس ارزیابی مجدد، افزایش معناداری را نشان دادند (001/0P<). : نتایج این پژوهش نشان داد که درمان متمرکز بر دلبستگی در کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجانی موثر می باشد. یافته های این پژوهش می­تواند کاربردهای بالینی در پیگیری و درمان مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده نوجوانان داشته باشد.

فهرست مندجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نوجوان ،  درمان متمرکز بر دلبستگی ، درون سازی شده ، برون سازی شده ، نظم جویی هیجان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: طور سنگ سركی، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1356
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

هدف تحقیق: شناخت هدفهای کلی و اختصاصی دوره تحصیلی و دروسی که زمینه رسیدن به این هدف ها را فراهم می آورند، که این شناخت از طریق نظريات صاحبنظران رشته تربیت بدنی و تربیت معلم در ایران حاصل گردید.

محدودیتهای تحقیق: 1- به دلیل اینکه تعدادی دروس به عنوان دروس عمومی و انتخابی برای همه رشته های دانشسراهای راهنمای تحصیلی برنامه ریزی شده و بنابراین شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی نیز می گردد تاکید و توجه این تحقیق بر روی شناخت دروس اختصاصی رشته تربیت بدنی بوده است. 2- نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به فوق دیپلم رشته تربیت بدنی در دانشسراهای راهنمای تحصیلی می گردد.

روش انجام تحقیق: به منظور شناخت هدفها و دروس لازم برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه، تعدادی هدف و دروس در قالب یک به صورت پیشنهاد تنظیم و در اختیار 53 نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و تربیت معلم برای رشته تربیت بدنی قرار گرفت که 81% از آنها پس از اظهار نظر را در مدت تعیين شده عودت دادند.

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ها: هدفهای پیشنهادی در به صورت بسیار موافق (برابر امتیاز 5)، موافق (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، مخالف (برابر امتیاز 2)، و بسیار مخالف (برابر امتیاز 1) و دروس پیشنهادی برای هر هدف بصورت بسیار مناسب (برابر امتیاز 5)، مناسب (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، نامناسب (برابر امتیاز 2)، و بسیار نامناسب (برابر امتیاز 1) مورد ارزشیابی صاحبنظران قرار گرفتند و از میان آنها هدفها و دروسی که میانگین شان برابر یا بالاتر از 5/3 بوده، برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق: هدفهای که مورد قبول صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از :

1- آشنايی با اصول و فلسفه تربیت بدنی، 2-  آشنایي مختصر با چگونگی پیدایش و سیر تاریخی تربیت بدنی در ایران و سایر کشورهای دنیا، 3- آشنایي با اثرات جسمانی و روانی و اجتماعی تربیت بدنی ، 4- آشنايی با فرایند رشد و رابطه اش با فعالیتهای تربیت بدنی، 5- آشنایي با مواردی از روانشناسی که در مورد یادگیری بطور عموم و یادگیریهای حرکتی بطور اخص دخالت دارند.، 6- آشنایي با آن دسته از فعالیتهای تربیت بدنی که موجب افزایش قدرت، مقاومت، قابلیت انعطاف، هماهنگی و چابکی می گردند.، 7- آشنایي با اصول کلی بهداشتی و مهارتهای مربوط به کمکهای اولیه، 8- آشنایي با نقش بازی در پرورش قوای روانی، اجتماعی و اخلاقی نوجوان و آشنایي با بازیهای مختلف در زمینه ورزش های مختلف، 9- آشنايی با ترکیب ساختمانی اندامهای حرکتی بدن و نحوه کارکرد صحیح آنها، 10- آشنایي مختصر با نحوه ارزیابی ظرفیت و قابلیت دستگاهای عمده بدن، 11- آشنایي با ورزشهای رقابتی انفرادی، 12- آشنایي با ورزشهای گروهی، 13- آشنایي با ورزشهای دو و میدانی و ژیمناستیک، 14- آشنایي با حرکات موزون و رقص، 15- آشنایي با ورزشها آبی، 16- آشنایي با فن کلاسداری، 17- آشنایي با چگونگی تنظیم برنامه های تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

دروسی که برای رسیدن به هدفهای فوق مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از:

1- فلسفه و اصول تربیت بدنی، 2- تاریخچه مختصر تربیت بدنی در ایران و جهان، 3- مبانی تربیت بدنی، 4- کاربرد تربیت بدنی در رشد، 5-مقدمات یادگیریهای حرکتی، 6- آماده سازی بدن، 7- بهداشت در آموزشگاه ها، 8- بازیها و سرگرمیهای ورزشی، 9- مقدمات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 10- کشتی، 11- پینک پنگ، 12- فوتبال، 13- بسکتبال، 14- والیبال، 15- هندبال، 16- دو و میدانی، 17- ژیمناستیک، 18- رقص و حرکات موزون، 19- شنا، 20- روش تدریس در تربیت بدنی، 21- برنامه ریزی در تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

فهرست مندرجات    منابع و مأخذ 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: ستاري، اسفنديار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: ناصری، حاتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ  فاقد   فاقد


استاد راهنمای اول: حاذق، فريدون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: نعمتی كریموئی، ولي اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1368
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

     در این پژوهش خصوصیات روانسنجی آزمون مصور ناکامی مورد بررسی قرار گرفته است که از دو جهت حائز اهمیت است:

 اولا اینکه این آزمون تا بحال هیچ گاه در کشور ما از این نظر بررسی نشده است و ثانیا اینکه با وجود شیوه ای که خشونت و پرخاشگری در انواع موقعیتها اعم از موقعیت های بالینی و زندانها و سازمان های تربیتی دارد و مشکلاتی که از این نظر ایجاد می شود، آزمون های اندکی در دسترس روانشناسان قرار داد که از طریق آن بتوان پرخاشگری را مورد ارزیابی کامل قرار داد. حتی می توان اظهار داشت بر خلاف بعضی دیگر از ناهنجاریها که مختص آنها آزمون های وجود دارند که مورد استفاده کلینسین ها است. هیچ آزمونی مختص ارزیابی پرخاشگری در کشور ما وجود ندارد و این آزمون می تواند این خلا را پر کند. آزمونp-f بر نظریه سازنده آن سوئل رزنزوایگ د رمورد پرخاشگری و ناکامی مبتنی می باشد، از نظر وی هر واکنشی در مقابل ناکامی رنگی از پرخاشگری به همراه دارد که می توان آن را از نظر جهت به سه شکل پرخاشگری بیرونی، پرخاشگری درونی و ناپرخاشگری و از نظر نوعی که آن را پذیرا می شود به سه صورت "تسلط مانع" ، "دفاع از خود" و بقای نیاز" تقسیم کرد. این مقوله به همراهی مقوله دیگری که " میزان تطابق با گروه" نام دارد عوامل اصلی آزمون می باشند که در این پژوهش نیز بمانند بسیاری از پژوهشهای پیشینیان بررسی آزمون از طریق مطالعه آنها صورت گرفته است.

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد راهنمای دوم: براهني، محمد نقي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 215
نام نویسنده: كاظمی، نصرت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1368
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

هدف از این مطالعه محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر هوش و پیشرفت تحصیلی می باشد. ابزار سنجش هوش ، فرمB مقیاس 2 تست هوش كتل است كه تست " فرهنگ زدوده" بشمار می رود و به صورت گروهی اجرا شده است. میانگین نمرات دروس علوم تجربی و ریاضی در سه نوبت (نوبت سوم سال تحصیلی66-67 و نوبت اول و دون سال تحصیلی 67-68 ) به عنوان اندازه پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شده است . فرضیه ما در این پژوهش وجود رابطه بین این دو متغیر می باشد آزمودنیها شامل 104 دختر و 104 پسر می باشند كه در مقطع راهنمائی تحصیل می كند و بطور تصادفی از مدارس بیست منطقه آموزش و پرورش تهران انتخاب گردیده اند . این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل همبستگی پیرسن استفاده كردیم . نتایج پژوهش نشان می دهد كه بین دو متغیر هوش و پیشرفت تحصیلی در این مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین این دو متغیر در كل آزمودنیها 47% بدست آمده است.

فهرست مندرجات  منابع و مأخذ  نتيجه گيري  فاقد


استاد راهنمای اول: دادستان، پريرخ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 268
نام نویسنده: صاحبی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1368
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

تحقيق حاضر جهت بررسي رابطه بين رشد اخلاقي و هوش،سازمان يافته است، كه در آن از دو گروه نوجوانان تيز هوش و عادي (در دو سطح دختر و پسر ) 12،13،14 ساله بعنوان "آزمودني " استفاده شده است.

اين پژوهش بر روي 120 "آزمودني" ،(60تيز هوش و 60 عادي)، براي دستيابي به اهداف زير انجام گرفته است:

1.  اندازه گيري رشد قضاوت اخلاقي در نوجوانان ايراني،

2.  بررسي قضاوت اخلاقي در نوجوانان تيز هوش و مقايسه آنها با نوجوانان عادي

3.  بررسي رابطه بين هوش و استدلال اخلاقي

4.  بررسي نقش جنسيت در تحول و رشد اخلاقي

فرضيه هاي اصلي تحقيق بر روي نوجوانان تيزهوش تكيه داشته كه عبارتند از:

1.  قضاوت اخلاقي در نوجوانان تيزهوش(سرآمد) در مقايسه با نوجوانان عادي به موازات سن عقلي آنها رشد ميكند.

2.  سطح رشد قضاوت اخلاقي در دختران و پسران تيز هوش تفاوتي ندارد.

ابزار پژوهش اين تحقيق عبارتند از: آزمون هوش"ريون " براي بزرگسالان، و آزمون اخلاقي "كهابرگ " كه شامل 5 داستان مستقل است.

روش به كار بسته شده نيز عبارت بود از روش تستهاي كاغذ مدادي براي اجراي آزمون كهابرگ ، كه در اين روش طبق سنت "پياژه " و كهابرگ سعي شده است با سوالات هدايت شده به زواياي اصلي فكر آزمودني دست يابيم.

پس از اجراي آزمونها هزيك از آنها بر طبق روش خاص خود تصحيح و نمره گذاري شده و سپس بر اساس مدل آماري rxy، ضريب همبستگي بين دادهاي مربوط به رشد اخلاقي و هوش هر گروه كوچك جداگانه و سپس گروههاي بزرگ ، باهم محاسبه شد كه نتايج زير بدست آمد:

الف. ضريب همبستگي بين نمره هوش و نحوه رشد اخلاقي دختران تيزهوش 14ساله                            

                             r = 0,70     

  ب. ضريب همبستگي بين نمره هوش و نحوه رشد اخلاقي پسران تيزهوش 14ساله   

                                                               r =0,80

كه نشانگر رابطه اين دو توانائي در گروه دختران و پسران تيزهوش 14ساله مي باشد .

ج. در بقيه گروهها ضريب همبستگي بدست آمده معنادار نبوده است.

همچنين براي يافتن نقش جنسيت ، و هوش در رشد اخلاقي، ميانگين گروههاي دختران با پسران و تيزهوشان با عادي ها از طريق آزمون t مقايسه شد كه بين گروه پسران تيزهوش و پسران عادي با & = 1% و با 99 درصد اطمينان تفاوت معنادار بود.

به طور كلي، در تبيين نهائي، پژوهش حاظر به اين نتيجه دست يافت كه:

1.  هوش شرط لازم جهت رشد اخلاقي است ولي شرط كافي نمي باشد.

2.  جنسيت در رشد اخلاقي تاثير تعيين كننده و معناداري ندارد.

3.  عوامل محيطي و اجتماعي از قبيل تشويقها و تنبيه ها –سطح درآمد خانواده ، ميزان تحصيلات والدين، محل سكونت و فشارها و ارزشهاي گروهي،در تحول و رشد اخلاقي موثرند.

 

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ  نتيجه گيري  ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: كديور، پروين
استاد مشاور اول: قاضي، قاسم
استاد مشاور دوم: دلاور، علي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: حافظیان رضوی، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 171
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - فاقد نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: انصاري، نوش آفرين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: حمزه پور، محمد كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

مراجعه کنندگان به کتابخانه های تخصصی "پزشکی" اعم از دانشجو، محقق، عضو هیئت علمی دانشگاها بدلیل تنوع منابع مرجع، کمبود وقت مطالعاتی و اکثرا بدلیل عدم آشنای با نحوه استفاده از منابع مرجع به ندرت آنها را مورد استفاده قرار میدهند. وجود کتابدار متخصص که آگاهی و آشنایي به منابع مرجع داشته باشد در چنین کتابخانه های ضروری است.

پژوهش حاضر با فرض اینکه کتابداران مرجع نسبت به منابع مرجع پزشکی، آگاهی و شناخت کافی ندارند، در طی نیمسال 71-1370 انجام گردید. جامعه مورد پژوهش شامل کتابداران مرجع کلیه کتابخانه های مرکزی پزشکی سراسر ایران و در تهران سه دانشگاه شهید بهشتی، ایران و تهران به علاوه دانشکده های تابعه بود.

این بررسی با روش پژوهشی توصیفی انجام شد، با توجه به فرضیه فوق سوالهای در ارتباط با پنج منبع اصلی پزشکی : اکسر پتامدیکا، ایندکس مدیکوس، بایولوژیکال ابسترکس، ساینس سایتیشن ایندکس، کیمیال ابسترکس، مطرح شد تا میزان آگاهی و شناخت کتابداران مرجع از منابع ذکر شده اندازه گیری شود.

روش گردآوری اطلاعات از طریق هایي بود که به کتابخانه دانشگاههای یاد شده ارسال شد، تا توسط کتابدار مرجع آن کتابخانه تکمیل گردد، جمعا 30 کتابخانه به ها پاسخ دادند که اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که :

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع مرجع اکسرپتامدیکا، 3.33% خوب، 33.23% متوسط، 10% خیلی کم است و 33.63% آن را هیچ نمی شناسند.

از منبع ایندکس مدیکوس، 13.33% خوب، 60% متوسط، 10% خیلی کم است و 16.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع بایولوژیکال ابسترکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ساینس سایتیشن ایندکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.17% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ، 3.33%خوب، 26.67% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 53.33% آن را هیچ نمی شناسند.

همچنین میزان آگاهی کتابداران مرجع با نحوه استفاده از منابع یاد شده با کمک پرسشهای از آن منابع مورد برسی قرار گرفت که یافته ها نشانگر این است :

در مورد اکسرپتامدیکا 20% پاسخها صحیح، 11.11% پاسخها غلط و 63.33% بدون پاسخ است.

در مورد ایندکس مدیکوس 57.78% پاسخها صحیح، 17.78% پاسخها غلط و 24.44% بدون پاسخ است.

در مورد بایولوژیکال ابسترکس 15% پاسخها صحیح، 8.33% پاسخها غلط و 76.67% بدون پاسخ است.

در مورد ساینس سایتیشن ایندکس 20% پاسخها صحیح، 15% پاسخها غلط و 65% بدون پاسخ است.

در مورد کیمیال ابسترکس 30% پاسخها صحیح، 14.44% پاسخها غلط و 55.56% بدون پاسخ است.

با توجه به نتایج آماری ارائه شده، لزوم آموزش منابع مرجع پزشکی به کتابداران مرجع کتابخانه ها احساس می شود.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: سيناي، علي
استاد مشاور اول: علي بيگ، محمد رضا
استاد مشاور دوم: پروانه مسيحا، هاشم

    12345678910111213141516172737475767778797107   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.