دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی
مرتب شده بر اساس سال انتشار

    1234567891011121314151617273747   >


تعداد نتایج به دست آمده: 485 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: یزدان فر، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: قراي، مهدي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: طور سنگ سركی، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1356
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

هدف تحقیق: شناخت هدفهای کلی و اختصاصی دوره تحصیلی و دروسی که زمینه رسیدن به این هدف ها را فراهم می آورند، که این شناخت از طریق نظريات صاحبنظران رشته تربیت بدنی و تربیت معلم در ایران حاصل گردید.

محدودیتهای تحقیق: 1- به دلیل اینکه تعدادی دروس به عنوان دروس عمومی و انتخابی برای همه رشته های دانشسراهای راهنمای تحصیلی برنامه ریزی شده و بنابراین شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی نیز می گردد تاکید و توجه این تحقیق بر روی شناخت دروس اختصاصی رشته تربیت بدنی بوده است. 2- نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به فوق دیپلم رشته تربیت بدنی در دانشسراهای راهنمای تحصیلی می گردد.

روش انجام تحقیق: به منظور شناخت هدفها و دروس لازم برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه، تعدادی هدف و دروس در قالب یک به صورت پیشنهاد تنظیم و در اختیار 53 نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و تربیت معلم برای رشته تربیت بدنی قرار گرفت که 81% از آنها پس از اظهار نظر را در مدت تعیين شده عودت دادند.

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ها: هدفهای پیشنهادی در به صورت بسیار موافق (برابر امتیاز 5)، موافق (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، مخالف (برابر امتیاز 2)، و بسیار مخالف (برابر امتیاز 1) و دروس پیشنهادی برای هر هدف بصورت بسیار مناسب (برابر امتیاز 5)، مناسب (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، نامناسب (برابر امتیاز 2)، و بسیار نامناسب (برابر امتیاز 1) مورد ارزشیابی صاحبنظران قرار گرفتند و از میان آنها هدفها و دروسی که میانگین شان برابر یا بالاتر از 5/3 بوده، برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق: هدفهای که مورد قبول صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از :

1- آشنايی با اصول و فلسفه تربیت بدنی، 2-  آشنایي مختصر با چگونگی پیدایش و سیر تاریخی تربیت بدنی در ایران و سایر کشورهای دنیا، 3- آشنایي با اثرات جسمانی و روانی و اجتماعی تربیت بدنی ، 4- آشنايی با فرایند رشد و رابطه اش با فعالیتهای تربیت بدنی، 5- آشنایي با مواردی از روانشناسی که در مورد یادگیری بطور عموم و یادگیریهای حرکتی بطور اخص دخالت دارند.، 6- آشنایي با آن دسته از فعالیتهای تربیت بدنی که موجب افزایش قدرت، مقاومت، قابلیت انعطاف، هماهنگی و چابکی می گردند.، 7- آشنایي با اصول کلی بهداشتی و مهارتهای مربوط به کمکهای اولیه، 8- آشنایي با نقش بازی در پرورش قوای روانی، اجتماعی و اخلاقی نوجوان و آشنایي با بازیهای مختلف در زمینه ورزش های مختلف، 9- آشنايی با ترکیب ساختمانی اندامهای حرکتی بدن و نحوه کارکرد صحیح آنها، 10- آشنایي مختصر با نحوه ارزیابی ظرفیت و قابلیت دستگاهای عمده بدن، 11- آشنایي با ورزشهای رقابتی انفرادی، 12- آشنایي با ورزشهای گروهی، 13- آشنایي با ورزشهای دو و میدانی و ژیمناستیک، 14- آشنایي با حرکات موزون و رقص، 15- آشنایي با ورزشها آبی، 16- آشنایي با فن کلاسداری، 17- آشنایي با چگونگی تنظیم برنامه های تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

دروسی که برای رسیدن به هدفهای فوق مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از:

1- فلسفه و اصول تربیت بدنی، 2- تاریخچه مختصر تربیت بدنی در ایران و جهان، 3- مبانی تربیت بدنی، 4- کاربرد تربیت بدنی در رشد، 5-مقدمات یادگیریهای حرکتی، 6- آماده سازی بدن، 7- بهداشت در آموزشگاه ها، 8- بازیها و سرگرمیهای ورزشی، 9- مقدمات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 10- کشتی، 11- پینک پنگ، 12- فوتبال، 13- بسکتبال، 14- والیبال، 15- هندبال، 16- دو و میدانی، 17- ژیمناستیک، 18- رقص و حرکات موزون، 19- شنا، 20- روش تدریس در تربیت بدنی، 21- برنامه ریزی در تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

فهرست مندرجات    منابع و مأخذ 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: ستاري، اسفنديار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: ناقدی احمدی، فرشته
نویسنده دوم: آرشيد، جعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1358
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: پور امین اناركی، مهرانگيز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1363
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، محمدرضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: عربشاهی، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: لطف آبادی، حسین
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 178
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 12
نام نویسنده: شریفی، شهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 13
نام نویسنده: دلیر، عليرضا
نویسنده دوم: رحماني، خير الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: برادران حسینی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين

    1234567891011121314151617273747   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.