دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای
مرتب شده بر اساس سال انتشار

    12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: نيك انجام، آذر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فهرست مندرجات- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دوستدار، يحي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: ناصری، حاتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ  فاقد   فاقد


استاد راهنمای اول: حاذق، فريدون


>> کتابداری
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: حافظیان رضوی، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 171
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - فاقد نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: انصاري، نوش آفرين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: حمزه پور، محمد كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

مراجعه کنندگان به کتابخانه های تخصصی "پزشکی" اعم از دانشجو، محقق، عضو هیئت علمی دانشگاها بدلیل تنوع منابع مرجع، کمبود وقت مطالعاتی و اکثرا بدلیل عدم آشنای با نحوه استفاده از منابع مرجع به ندرت آنها را مورد استفاده قرار میدهند. وجود کتابدار متخصص که آگاهی و آشنایي به منابع مرجع داشته باشد در چنین کتابخانه های ضروری است.

پژوهش حاضر با فرض اینکه کتابداران مرجع نسبت به منابع مرجع پزشکی، آگاهی و شناخت کافی ندارند، در طی نیمسال 71-1370 انجام گردید. جامعه مورد پژوهش شامل کتابداران مرجع کلیه کتابخانه های مرکزی پزشکی سراسر ایران و در تهران سه دانشگاه شهید بهشتی، ایران و تهران به علاوه دانشکده های تابعه بود.

این بررسی با روش پژوهشی توصیفی انجام شد، با توجه به فرضیه فوق سوالهای در ارتباط با پنج منبع اصلی پزشکی : اکسر پتامدیکا، ایندکس مدیکوس، بایولوژیکال ابسترکس، ساینس سایتیشن ایندکس، کیمیال ابسترکس، مطرح شد تا میزان آگاهی و شناخت کتابداران مرجع از منابع ذکر شده اندازه گیری شود.

روش گردآوری اطلاعات از طریق هایي بود که به کتابخانه دانشگاههای یاد شده ارسال شد، تا توسط کتابدار مرجع آن کتابخانه تکمیل گردد، جمعا 30 کتابخانه به ها پاسخ دادند که اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته های پژوهشی نشان می دهد که :

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع مرجع اکسرپتامدیکا، 3.33% خوب، 33.23% متوسط، 10% خیلی کم است و 33.63% آن را هیچ نمی شناسند.

از منبع ایندکس مدیکوس، 13.33% خوب، 60% متوسط، 10% خیلی کم است و 16.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع بایولوژیکال ابسترکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.67% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ساینس سایتیشن ایندکس، 3.33%خوب، 13.33% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 66.17% آن را هیچ نمی شناسند.

میزان شناخت کتابداران مرجع از منبع ، 3.33%خوب، 26.67% متوسط، و 16.67% خیلی کم است و 53.33% آن را هیچ نمی شناسند.

همچنین میزان آگاهی کتابداران مرجع با نحوه استفاده از منابع یاد شده با کمک پرسشهای از آن منابع مورد برسی قرار گرفت که یافته ها نشانگر این است :

در مورد اکسرپتامدیکا 20% پاسخها صحیح، 11.11% پاسخها غلط و 63.33% بدون پاسخ است.

در مورد ایندکس مدیکوس 57.78% پاسخها صحیح، 17.78% پاسخها غلط و 24.44% بدون پاسخ است.

در مورد بایولوژیکال ابسترکس 15% پاسخها صحیح، 8.33% پاسخها غلط و 76.67% بدون پاسخ است.

در مورد ساینس سایتیشن ایندکس 20% پاسخها صحیح، 15% پاسخها غلط و 65% بدون پاسخ است.

در مورد کیمیال ابسترکس 30% پاسخها صحیح، 14.44% پاسخها غلط و 55.56% بدون پاسخ است.

با توجه به نتایج آماری ارائه شده، لزوم آموزش منابع مرجع پزشکی به کتابداران مرجع کتابخانه ها احساس می شود.

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: سيناي، علي
استاد مشاور اول: علي بيگ، محمد رضا
استاد مشاور دوم: پروانه مسيحا، هاشم


>> کتابداری
شماره بازیابی: 12
نام نویسنده: ارتجائی، سوسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هر سیستم اطلاعاتی عمدتا با هدف نهایي راضی ساختن مراجعین خود بوجود می آید و تمامی فعالیت ها اعم از خدمات، دست آوردها و مجموعه عملکردها در جهت رسیدن به این هدف است. میزان موفقیت سیستم در رسیدن به اين هدف معیاری برای کارایي آن است. رضایت مراجعان از خدمات ارائه شده میتواند معیار خوبی برای ارزیابی آن سیستم اطلاعاتی باشد. در این مطالعه رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه پژوهش عبارت است از" رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران رابطه معنی دار با تعداد مراجعات آنها به کتابخانه دارد" که بر اساس یافته های پژوهش رد شده است. (2421/0 p=) پژوهش به روش توصیفی و تجزیه تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار spssانجام شده است.

نتایج تحقیق تفاوتهای را در رفتار اطلاع یابی مراجعین در دست یابی به منابع مورد نیاز نشان می دهد. بیشترین هدف مراجعه جستجوی اطلاعات بوده است. و اولویت اول اکثریت مراجعین را مجلات تشکیل میدهد.

درجه رضایت از مجلات 46/54 درصد و درجه رضایت از کتاب 73/41 درصد بوده است. یافته ها رابطه معنی دار بین رضایت و برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی مراجعین از کتاب و مجله را نشان می دهد. (048/0 =p) و 005/0=p).

حدود نیمی از مراجعین به دلایلی چون عدم آشنایي با طرز استفاده از برگه دان استفاده نمی کنند. و روش انتخابی بیشترین مراجعین کتابخانه برای دست یابی به منابع مورد نیاز مراجعه مستقیم به قفسه است.

یافته های تحقیق وجود رابطه معنی دار میان رضایت مراجعین و نحوه برخورد کتابداران را نشان می دهد. (p=0) از طرفی رابطه معنی داری بین امکانات فیزیکی و تعداد مراجعات وجود نداشته است و موقعیت فیزیکی کتابخانه تاثیر خاص در تعداد مراجعات افراد نداشته است.

در ارزیابی کلی خدمات معلوم شد که بیش از 75 درصد از مراجعین از خدمات راضی و یا بسیار راضی بوده اند و بقیه ناراضی و یا تا حدودی راضی بوده اند. در پایان پیشنهاداتی چون آموزش مراجعین، نصب تابلوهای راهنما، افزایش دستگاه فتوکپی ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: سبكروح، فاطمه
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: سليمي جهرمي، معصومه
استاد مشاور دوم: حقاني، حميد


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 31
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري>> کتابداری
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عابدی استاد، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی وضع موجود و نمایاندن جنبه های مختلف و ارائه راه حلهای احتمالی برای رفع نارسایيهاست که حول محورهای پرسشهای اساسی و روند شکل گیری، سازماندهی و خدمت دهی مجموعه کتابهای خارجی انجام شده است. این تحقیق روش مطالعه موردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود، اسناد و دفاتر، مخزن کتب خارجی، یادداشت برداری و مشاهده انجام شده است و در مواقع ضروری از جدول، نمودار و غیره استفاده شده است. یافته ها با روشهای توصیفی و استنباطی، مقایسه ای، نسبی و با بهره جويی از آمارهای میانگین، میانه، تعیين درصد و رتبه و غیره تجزیه و تحلیل شده است. در نتیجه معلوم شد که شالوده ی این مجموعه از سال 1307 شمسی ریخته شده است و اکنون دارای 43282 نسخه کتاب به 54 زبان است که عمدتا به صورت اهدای و خریداری فراهم آوری شده است و آیين نامه مدون و خاصی برای این کار موجود نیست. تا کنون روی همرفته بیش از 25000 نسخه کتاب انگلیسی و فرانسه در بیش از 14000 عنوان فهرست نویسی و رده بندی شده است . بیشترین تعداد کتب در موضوع ادبیات و کمترین آن در روانشناسی است. روال گزینش کتاب بر کتب مرجع، اسلام و ایران دور می زند. استفاده کنندگان از این مجموعه اغلب دانشجویان، اساتید و محققان هستند. امر خدمت دهی آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. رشد این مجموعه در 18 سال پس از انقلاب اسلامی 10 برابر 50 سال حکومت پهلوی است.

کتابخانه آستان قدس در مقایسه با 501 کتابخانه عمومی کشور از جایگاه بسیار ممتازی بر خوردار است و تهیه فهرست و در نهایت فهرست نویسی در آن الهام گرفته از کتابخانه سن پیترزبورگ روسیه است.

فهرست مندرجات -منابع و ماخذ - نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: حری، عباس
کلید واژه ها:  کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی ، مجموعه ی کتب خارجی ، بخش کتب خارجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


>> کتابداری
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: گلینی مقدم، گل نسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 150
چکیده: 


پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی نرخ دسترس پذیری فیزیکی کتابها، عوامل موثر بر موجود نبودن و مدت زمان بازیابی آنها ازمجموعه های موجود در کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه فردوسی انجام شده است. هدف، مقایسه دسترس پذیری فیزیکی کتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی / اجتماعی بوده است. نمونه ای شامل 560 کتاب از کتابخانه های دانشکده های قفسه نیمه بسته دانشگاه فردوسی شامل ادبیات ، الهیات، تربیت بدنی ، علوم تربیتی، علوم ریاضی و کشاورزی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو سیاهه بود که یکی از آن مشخصات 280 کتابی بود که به روش نمونه گیری تصادفی نظام یافته از رف برگه هر کتابخانه برگزیده شد و سیاهه دیگر مشخصات 280 کتابی بود که از میان درخواستهای خود دانشجویان برگرفته شد. هرکدام از سیاهه ها دارای دو قسمت بود. در قسمت اول اطلاعات کتابشناختی کتابها آورده شده و در قسمت دوم مدت زمان میان درخواست کتاب و دریافت آن، وضعیت موجود بودن یا نبودن و عوامل موثر بر موجود نبودن هر کتاب ثبت شد. نیمی از کتابهای برگزیده از رف برگه (4/1 کل نمونه) توسط خود پژوهشگر مورد جستجو قرار گرفت و نتايج یادداشت شد و سایر کتابها (4/3 کل نمونه) با اعلام دانشجو و توسط خود کارکنان میز امانت بازیابی شده است. در تحلیل داده ها از فرمول رامندی کانتور، آزمون tو F و x2 استفاده شده است. احتمال رضايتمندی 81 درصد و نرخ <موجود بودن> کتابها، 5/80 درصد در کل دانشگاه بدست آمد. نتایج نشان داد دسترس پذیری فیزیکی کتابها در کلیه کتابخانه ها در مقایسه با آنچه که در تحقیقات دیگر به ویژه در خارج از ایران گزارش شده است(65-50 درصد) از وضعیت نسبتا مطلوبی برخودار است. دسترس پذیری فیزیکی به کتابها میان حوزه های علوم به صورت معنا داری از حوزه های علوم انسانی/ اجتماعی کمتراست. عامل دسترس ناپذیری کتابها بیشتر در امانت بودن کتابهاست(45/55 درصد). سایر عوامل عمده دسترس ناپذیری به ترتیب عبارتند از اشتباه کتابدار (54/14 درصد)، اشتباه دانشجو (04/9 درصد)، اشتباه قفسه آرای (45/5 درصد). از پنج فرضیه تحقیق چهار مورد رد و یک مورد تایيد شد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: سالاری، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مجله های علمی سه رشته علوم تربیتی، روان شناسی و کتابداری پرداخته است. هدف آن است که معلوم شود چه تعدادی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به مقاله علمی تبدیل می شود؟ نویسندگان (اعضاي هیئت علمی، فرهیختگان شاغل) به چه میزانی به پایان نامه ها استناد می کند؟ سهم استناد هر یک از دانشگاهها، دانشکده ها و رشته های سه گانه مورد نظر در جایگاه استناد کننده و استناد شونده چقدر است؟ روند زمانی استناد دهی به پایان نامه ها به میانگین زمانی استناد ها به چه صورت است؟ منبع گردآوری داده ها، مجله های علمی و تخصصی هر سه رشته بوده است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذورکاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رشته کتابداری با اختصاص نیمی از استنادها به خود، در مرتبه اول و رشته روانشناسی با اختلاف ناچیزی از رشته علوم تربیتی پیشی گرفته است. بین فراوانی استناد های سه رشته، تفاوت معناداری در جهت برتری رشته کتابداری وجود دارد. اما از نظر فراوانی مقاله های برگرفته از پایان نامه، تفاوت معناداری بین سه رشته وجود ندارد. از میان استناد کنندگان به پایان نامه، اعضا هیئت علمی با 62% بیشترین استناد را به پایان نامه ها داشته اند. اعضا هیئت علمی با مرتبه مربی با (24%) بیشترین و استادانی که دارای مرتبه علمی بالاتر بودند با (2.58%) کمترین استناد را داشته اند. در مقایسه استنادکنندگان سه رشته، به جز در مرتبه دانشیاری در دیگر مراتب علمی دانشگاهی، تفاوت معنادار در جهت برتری رشته کتابداری مشاهده می شود.

از یافته های جالب آنکه از مجموعه 187 استناد به پایان نامه، 180 مورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و 7 مورد آن به پایان نامه های دکتری استناد شده است. برخی از دانشگاهها و دانشکده ها در نقش استناد کننده و استناد شونده شاخص بوده اند. ازجمله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز و ...

از نظر فاصله زمانی استناد، بیشترین میانگین زمانی استناد 7.04% سال مربوط به کتابداری و کمترین میزان (6.45%) سال مربوط به رشته روانشناسی بوده است. در مجموع نتایج نشان داد که میزان استفاده از پایان نامه ها در کل سه رشته، زیر 10% می باشد. بیشترین میزان استفاده از پایان نامه (20.90%) متعلق به رشته کتابداری و کمترین آن (4.25%) مربوط به رشته علوم تربیتی بوده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله

    12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.