دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی
مرتب شده بر اساس سال انتشار

    123456789101112131415161727374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 686
نام نویسنده: شاکر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

مقدمه: نوجوانی دوره‌ای است که فرد در تلاش برای حفظ استقلال از والدین و دستیابی به نظم جویی هیجان است. به همین خاطر تعارض و درگیری والدین و نوجوان در این دوره سنی تا حدی افزایش می یابد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی ویژه والدین (برنامه ارتباط) بر کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجان دختران نوجوان انجام شد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در سال 92 انجام شده است. نمونه هدف شامل20 نفر بودند که از بین دختران 17-15 سال مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهر مشهد که بیشترین نمره را در زمینه مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده کسب نمودند، انتخاب شدند. ارزیابی با استفاده از سیاهه رفتاری کودک (CBCL) و نظم جویی هیجان گراس و جان (ERQ) انجام شد. مادران گروه آزمایش در 10 جلسه 5/1 ساعته گروه درمانی متمرکز بر دلبستگی شرکت نمودند؛ درحالیکه گروه کنترل، مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و به کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نمایان ساخت که میانگین نمرات کلی مشکلات درون سازی شده، همچنین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل به طور معناداری پایین بود (001/0P<). در ادامه بررسی ها مشخص شد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، نمرات مشکلات برون سازی شده، مشکلات سلوک و رفتار پرخاشگرانه کمتری را گزارش دادند (001/0P<). در مقیاس نظم جویی هیجان نیز، نوجوانان گروه آزمایش در استفاده از فرونشانی هیجانی، کاهش معناداری را گزارش نمودند. همچنین نوجوانان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس ارزیابی مجدد، افزایش معناداری را نشان دادند (001/0P<). : نتایج این پژوهش نشان داد که درمان متمرکز بر دلبستگی در کاهش مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده و بهبود نظم جویی هیجانی موثر می باشد. یافته های این پژوهش می­تواند کاربردهای بالینی در پیگیری و درمان مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده نوجوانان داشته باشد.

فهرست مندجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نوجوان ،  درمان متمرکز بر دلبستگی ، درون سازی شده ، برون سازی شده ، نظم جویی هیجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: قوامی، ايرج
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 39
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: زسول زاده طباطبای، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: حیدری، غلامحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: دانش (نيازي)، فرشته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: مسعودی فر، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 228
نام نویسنده: پاپری، حيدر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: علوی، سرورالسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1354
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: آقا محمدیان شعرباف، حميد رضا
نویسنده دوم: رسول زاده طباطبائي، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 61
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: میرزائیان، زهره
نویسنده دوم: نوقاني، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

گزارشي كه خواهد آمد تحقيقي است پيرامون بررسي كميت افسردگي در همسران شهدا كه به روش  case studyدر دو گروه آزمايشي و گواه انجام گرفته است . گروه آزمايشي شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانيكه همسرانشان در غير از جبهه فوت كرده بودند تشكيل مي دهند .

اين پژوهش در تابستان سال 66 انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسيله و تست افسردگي BEKمورد بررسي قرار گرفته اند كه :

اولا : مشخص شود آيا در افراديكه همسرانشان را از دست داده اند افسردگي وجود دارد ؟

ثانيا :‌كميت اين افسردگي در همسران شهدا و زنانيكه شوهرانشان در غير از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد يا خير؟


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد راهنمای دوم: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 269
نام نویسنده: حیدری، محمد
نویسنده دوم: ابويساني، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن

    123456789101112131415161727374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.