دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    123456789101112131415161727   >


تعداد نتایج به دست آمده: 342 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: تقی زاده کرمان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آن‌ها مشتمل بر یازده هسته می‌باشد. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، نه مقوله شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. این مسائل عبارتند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، پژوهش در حاشیه، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت موجود تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد نشان دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیر فعال بودن برخی از آن‌هاست.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تولید دانش ، هسته‌های پژوهشی ، علوم انسانی ، دانشگاه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 354
نام نویسنده: ضیائی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش­بینی­کنندگی باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است. از آن جاکه توکل یک آموزه ی دینی است و انتظار می رود افراد متوکل در زندگی شان موفقیت را تجربه کنند، برخی مشاهدات حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی این افراد مورد انتظار نیست. از سویی دیگر باورهای غیرمنطقی و آثار زیان بار آن هم، می توانند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند؛ لذا در این پژوهش برداشت نادرست از توکل به خدا و باورهای غیرمنطقی به عنوان پیش بینی کننده های انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.  نمونه این پژوهش، به تعداد 375 نفر از بین دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت. ابزارهای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی، باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا به ترتیب، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی(1385)، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی الیس (1370) و پرسشنامه راهیابی به حوادث و رخدادهای زندگی(غباری، 1387) استفاده شده است.  به منظور تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش، از آزمون های آماری توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. تحلیل آماری داده ها، نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار و بین برداشت نادرست از توکل به خدا و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که هر دو متغیر باورهای غیرمنطقی با ضریب پیش بینی (16/0-) و برداشت نادرست از توکل به خدا (10/0-)، می توانند انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند، اما باورهای غیرمنطقی، از سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  باورهای غیرمنطقی ، برداشت نادرست از توکل به خدا ، انگیزش پیشرفت تحصیلی ، دانشجویان دختر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 353
نام نویسنده: قبادی، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تمثیل­های جایگزین(مطلوب) در آیات و روایات برای گنجاندن در محتوای کتاب پیام­های آسمانی دوره متوسطه صورت گرفت. برای این منظور جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه اول سال تحصیلی "93-1392" شهرستان گچساران بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 120 نفر دانش‌آموز پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل نمودند. برای پاسخگویی به سؤال اول این پژوهش محتوای کتاب پیام‌های آسمانی مورد مطالعه قرار گرفت و تمثیل‌های موجود در آیات و روایات شناسایی شد. و برای پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش از نرم‌افزار جامع الاحادیث(5/3) بهمنظور استخراج تمثیل­های موجود در آیات و روایات استفاده شد. جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیرآزمایشی(توصیفی- پیمایشی) استفاده­ شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spssتجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد 1- عدم وجود تمثیل در کتاب برای برخی مفاهیم 2- تمثیل­های استخراج‌شده از آیات و روایات در مقایسه با تمثیل­های موجود در کتاب برای دانش­آموزان از جذابیت و قابلیت فهم بیشتری برخوردار بودند، و بین دو گروه دختر و پسر در برخی موارد تفاوت معناداری وجود دارد و برای دختران از جذابیت و فهم بیشتری برخوردار بودند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که از قرآن و روایات بهعنوان یک منبع غنی و بسیار با اهمیت در محتوای کتاب پیام‌های آسمانی غفلت شده است. در کتاب‌های درسی ما کمتر به تمثیلات قرآنی و روایات معصومین توجه شده است. درصورتی‌کههر یک از تمثیل­های قرآن بهعنوانمهم‌ترین و مفیدترین ابزار در جهت سلامت روحی و ارتقاء تربیت و اخلاق می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  تربیت دینی ،  محتوا ، تمثیل ، جذابیت ، قابلیت فهم ، آیات و روایات


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 352
نام نویسنده: ابوترابی، رزیتا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

هایدگر در «هستی و زمان» در پی پرسش از هستی، به اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین پرداخته است. غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر تحقق دازاین اصیل است که بواسطه‌ی آزادی از سلطه‌ی کسان به هستیِ خودینه‌اش دست می‌یابد. بنابراین تعلیم و تربیت از منظر هایدگر فرایند رهاسازی فراگیر تلقی می‌شود؛ و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت در این راستا رسالتی بس عظیم را بر عهده می‌گیرد چرا که می‌بایست فرد را نسبت به هستیِ خود و رابطه‌ای که با این هستی دارد، و چگونگی درک و دریافت هستی آگاه کند. این رساله در جهت تحقق این هدف، بر اگزیستانسیال‌ها یا ساختارهای وجودی دازاین متمرکز گشته است؛ و با تأکید بر کتاب «هستی و زمانِ» هایدگر، چهار سوال تحقیق در رابطه با دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال‌های در- جهان- هستن، یافت‌حال، فهم و پروا مطرح شده‌اند.  در این راستا در هر قسمت پس از طرح و توضیح نظرات هایدگر، دلالت‌های تربیتیِ این آراء استنتاج، بررسی و نقد شدند. لازم به ذکر است که در فصل سوم پس از بررسی دلالت‌های تربیتی اگزیستانسیال در- جهان- هستن و آراء منتقدان هایدگر، الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر ارائه گردید؛ و با بررسی و نقد آن الگوی مینوی تعلیم و تربیت تدوین گشت. الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر بر اساس تاریخ‌مندی داسمن و دازاین ارائه شده است؛ و از آن جا که زمان‌مندی دازاین هایدگر بر مکان‌مندی وی بنا گردیده است، تعلیم و تربیت از نظر هایدگر در این الگو به شرایط زمانی و مکانی وابسته دانسته شده است. از طرفی تعلیم و تربیت مورد قبول برای افراد هر مکان نیز بنا بر میانگین جامعه یا داسمنی تعریف شده که مبین هنجارهای جامعه است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه دازاینی اصیل است که آگاه به چرایی افکار، رفتارها و اعمال خود است؛ و با بررسی مداوم این امور باعث اصلاح و حرکت رو به جلوی جامعه و علوم مختلف می‌شود. در فصل آخر رساله ضمن جمع‌بندی از یافته‌های تحقیق، دلالت‌های  تربیتی مطرح در فصول پیشین برای ترسیم نیم‌رخ کلاس درس از دیدگاه هایدگر به منظور تحقق دازاین اصیل، تحت مقولات تدریس، برنامه‌ی درسی، ارزشیابی و رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز سازماندهی و ارائه شده است.

از نظر هایدگر یادگیری زمانی صورت می‌گیرد که موضوع، مورد نیاز و دلمشغولی فراگیر باشد. بنابراین اولین گام در تدریس، مهیا کردن شرایط یادگیری است که با نظر به مکان‌مندی و زمان‌مندی فراگیران به منظور فهم خودینه‌ی صورت می‌گیرد؛ و این امر بیانگر تدریس در معنای هایدگری به‌عنوان اجازه دادن به یادگیری است. معلم از منظر هایدگر هنرمندی است که کار هنری‌ای چون تدریس را ارائه می‌کند و تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر باید شرایطی را برای فهم خودینه‌ی فراگیران مهیا کند تا به نظاره‌ی حقیقت هستی بنشینند.  این امر می‌تواند با تدوین برنامه‌ی درسی مناسب، فراهم کردن شرایط یادگیری با بکارگیری معلمانی آگاه که خود به نحوی خودینه به هستی گشوده شده‌اند، آماده کردن موضوعات، متون و موادی که به گشودگی اصیل فراگیران کمک کند، انجام گیرد. با نظر به معنای پروا به مثابه رابطه‌ای که فراگیر با هستیِ خود دارد و بر مبنای آن روابط خود با سایرین و جهان پیرامونی خود را تعیین می‌کند، برنامه‌ی درسی از منظر هایدگر شامل تمام مطالبی خواهد بود که بر مبنای رابطه‌ی فراگیر با خود، و سایر هم‌دازاینی‌ها و هستنده‌ها در راستای تحقق هستیِ خودینه‌ی وی مورد نیاز فراگیر است. بنابراین برنامه‌ی درسی فراگیر با نظر به در- جهان- هستنِ وی و محیط پیرامونی‌اش تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به آن که از نظر هایدگر بینش دازاین نسبت به خود به شفافیت نقش مقوم جهان و هم‌دازاینی‌ها در هستیش بستگی دارد، برنامه‌ی درسی از نظر هایدگر می‌تواند شامل تمام موضوعاتی باشد که به شناسایی جهان و افراد پیرامون فراگیر به عنوان عناصر دخیل در ساخت هستیِ وی می‌پردازند. بنابراین تمامی موضوعات علوم مشروط به روشن شدن نقش آن‌ها در تقویم اگزیستانس فراگیر در این برنامه قرار می‌گیرند.

ارزشیابی از منظر هایدگر با آگاهی معلم از پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌برداشت خود و تصریح آن‌ها برای تشخیص و کنترل‌شان توأم است که این امر امکان درگیر شدن معلم با متن برای فهم جهان ذهنی فراگیر و آگاهی از آن را فراهم می‌کند تا در نهایت با تصدیق و یا تغییر پیش‌فهم‌ها به تعبیری مناسب از کار فراگیر دست یابد. از نظر هایدگر دازاینِ اصیل، آزاد است که هستیِ خود را طرح افکند و مسئول زندگی خویش است. او  باید دیگران را نیز آزاد سازد تا هستیِ خود را برگزینند و توانایی‌های خویش را تحقق بخشند. از منظر هایدگر، در این دگرپرواییِ اصیل، معلم به گونه‌ای با دیگران رفتار می‌کند که آن‌ها بتوانند آن که می‌توانند باشند، بشوند. لذا رابطه‌ی معلم- فراگیر وسیله‌ای برای رسیدن به استانداردهای از پیش تعیین شده نیست. در این جا خلاقیت اصیلی به دلیل گشودگی اصیل رخ می‌دهد. این گشودگی در تلاش‌های معلم هم برای فهم کیفیت اشتغال فعلی فراگیر است و هم برای کمک به او برای گوش فرا دادن به آن چه تفکر در این اشتغال فرامی‌خواند. لذا در تقابل با نظارت عصر ماشینی و ارزشیابی استاندارد شده برای نیل به کیفیت، روابط شاعرانه معلم- فراگیر در حد بالایی متقابل و بر مبنای اعتماد است که این حافظ کیفیت یادگیری فراگیر و صحت مواد آموزشی است. همچنین در این دیدگاه توجه به حال، فهم و هستیِ خودینه‌ی فراگیر در روابط معلم و فراگیر از اهمیت زیادی برخوردار است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه 


 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  هایدگر ، در- جهان- هستن ،  فهم ، یافت‌حال ،  پروا ، تعلیم و تربیت مینوی ، نیم‌رخ کلاس درس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 351
نام نویسنده: امیدی ارجنکی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

این پژوهش باهدف شناسایی و تدوین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای متناسب با کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای انجام شد. روش تحقیق توصیفی با تکیه بر آراء صاحب‌نظران بود. مستندات معتبر در زمینه اخلاق حرفه‌ای، کارفرمایان موفق و هم چنین مدیران کارخانه ها مورد مراجعه قرار گرفتند. براي نيل به هدف پژوهش از روش 5 مرحله‌ای بیهام و مایر استفاده شد. بر این اساس در مرحله اول ادبیات موضوع و منابع علمی بررسی گردید و فهرستی مشتمل بر 84 مؤلفه اخلاقی از منظر 82 صاحب‌نظر و سازمان شناسایی شد. در مرحله بعد اسناد سازمان فنی و حرفه‌ای کشور شامل اهداف، رسالت و مأموریت، استراتژی ها- راهبردها، خط مشی‌ها و سیاست‌ها و منشور اخلاقی این سازمان به علاوه اسناد دیگری از قبیل منشور اخلاقی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای اصناف تحلیل شد و سرانجام لیستی مشتمل بر 55 مؤلفه استخراج گردید. سپس طی فرآیند مصاحبه با 15 تن از کارفرمایانی که کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای را به کار گرفته بودند، فهرستی مشتمل بر 58 مؤلفه اخلاقی مورد نیاز کارآموزان تهیه گردید. در مرحله چهار، ابتدا مؤلفه ها براساس ترادف ها، شباهت ها و تعلق داشتن به مفاهيم كلي تر حتي الامكان ادغام شدند و تعداد مؤلفه ها به 73 مورد رسيد. سپس جهت اعتبار یابی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای برای کارآموزان مراکز فنی و حرفه‌ای، از پرسشنامه محقق ساخته «تعیین میزان اهمیت مؤلفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان »استفاده شد كه فقط يك مؤلفه مورد تاييد واقع نشد. در مرحله آخر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مورد نیاز کارآموزان( مشتمل بر 72 مؤلفه ) در قالب 6 خوشه اصلی مشتری مداری، ویژگی‌های اخلاقی در ارتباط با وظیفه (کار و محیط کار)، روابط سالم نسبت به همکاران، شایستگی اخلاقی اجتماعی (با تاکید بر بیرون سازمان علاوه بر درون سازمان)، شایستگی اخلاقی فردی معنوی، ارتباط با مافوق سازمان‌دهی شد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ،  مؤلفه ، کارآموزان فنی و حرفه‌ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 350
نام نویسنده: رضايي، محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش آموزان و امور ارتباط مدرسه - اجتماع به عنوان سه کارکرد اصلی مدیریت آموزشگاهی در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات در سال 93-1392 انجام شده است. این ارزشیابی با مراجعه به مدل گوبا و لینکلن (الگوی ارزشیابی پاسخگو) صورت گرفته است. این مدل به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی کیفی، بر بیان دغدغه ها و مسایل افراد ذیربط تأکید دارد. با بهره گیری از روش تحقیق ارزشیابی، از ابزار متفاوت برای جمع آوری داده های مورد نظر استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از: مصاحبه، مشاهده، بررسی اسناد و پرسشنامه. سئوالات و متن گفتگوهای انجام شده برای تأیید روایی‌ آن‌ها در اختیار کارشناسان قرار گرفت. جامعه این تحقیق شامل 16 نفر از مدیران، 12 نفر از کارشناسان ریاست معارف هرات، 150 نفر از معلمان دوره‌های ابتدایی، متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در سال تحصیلی 1393، 15 نفر از مشاوران مراکز آموزشی، 1000 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره های متوسطه و لیسه (راهنمایی و دبیرستان) در سال تحصیلی 1393 و 1000نفر از والدین دانش‌آموزان مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید در شهر هرات بودند. علاوه بر این کسب اطلاعات آماری مرتبط و معتبر و بررسی مستندات و شواهد مربوطه در قلمرو مولفه های سه گانه پژوهش نیز مورد نظر قرار گرفت. نمونه‌گیری در این تحقیق، هدفمند بوده است. ابتدا افراد در گروه‌های جداگانه موردنظر شناسایی شده و با روش زنجیره‌ای در تحقیق شرکت داده شدند. برای توزیع پرسشنامه برای گروه‌های معلمان، دانش آموزان و والدین از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق در نتیجه بررسی منابع پژوهشی مختلف و مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مصاحبه با گروه‌های مورد نظر ، 22 مؤلفه در امور آموزشی، 18 مؤلفه در امور دانش آموزان و 11 مؤلفه در امور ارتباط مدرسه - اجتماع شناسایی و چگونگی و وضعیت هریک از مؤلفه ها و نکات ضعف و قوت آنها در مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید هرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی از دیدگاه کارشناسان، مدیران، معلمان، دانش آموزان و والدین با استفاده از ابزار مختلف مشخص و پیشنهادات معینی نیز برای دست اندرکاران این مؤسسات ارائه شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  ارزشيابي ، امور آموزشي ، امور دانش‌آموزان ، امور ارتباط مدرسه - اجتماع ، مدیریت آموزشگاهی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 349
نام نویسنده: شاهسون، عذرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه‌های درسی آموزش مداوم پرستاری بر اساس مدل انتقالی هالتون انجام شد؛ از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، جزء پژوهش­های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. جامعه آماری شامل سی نفر از  پرستاران مشمول قانون آموزش مداوم بیمارستان22 بهمن شهر مشهد می باشد، که در دوره‌های عملی احیاء قلبی – ریوی (CPR) شرکت نمودند. که این سی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها, دو پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت ، و جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از آزمون مقایسه میانگین با ارزش ثابت؛ و آزمون رگرسیون ساده استفاده شد. . نتایج حاصل از پرسشنامه بهبود عملکرد نشان داد که رفتار پرستاران در مولفه رعایت ترتیب کار پایین تر از حد مطلوب بود و در نتیجه تفاوت میان میانگین کسب شده و ارزش مقایسه معنادار بود (P<0/05). این در شرایطی است که سایر رفتارها دارای تفاوت معناداری با ارزش ثابت نبوده و وضعیت نسبتا مطلوبی را از منظر سرپرستان داشتند. نتایج حاصل از پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال آموزش نیز نشان داد که پرستاران در ویژگی های فردی، در مولفه های آمادگی فراگیر و انگیزه برای انتقال در وضعیت مطلوب و در مولفه خودکارآمدی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشتند. همچنین در ویژگی های آموزشی، وضعیت مطلوبی نداشتند. چنانکه میانگین کسب شده در این مولفه ها پایین تر از ارزش مقایسه بوده و تفاوت معناداری میان این میانگین ها وجود داشت. در ویژگی های سازمانی نیز، در مولفه انتظارات از نتایج انتقال، پرستاران در وضعیت مطلوب قرار داشته و در مولفه­های نتایج فردی منفی، نتایج فردی مثبت، مخالفت سرپرست، حمایت سرپرست و تمایل به تغییر، این ارزش با احتمالp=0/000  و برای مولفه فرصت استفاده با احتمال p<0/01 تفاوت معناداری میان ارزش مقایسه و میانگین های کسب شده وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میان سه ویژگی مورد بررسی، تنها ویژگی های آموزشی قادر به پیش بینی بهبود عملکرد پرستاران بود. در این پژوهش به موانع و تسهیل کننده های مهمی اشاره شدکه می تواند به مديران و برنامه ريزان در هر چه بهتر نمودن و اثربخش‌تر كردن برنامه های آموزش مداوم كمك كند.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انتقال یادگیری ، بهبود عملکرد ، الگوی انتقال آموزش هالتون ، آموزش مداوم ، ارزشیابی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 348
نام نویسنده: مرادی دولیسکانی، مرتضی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه­ها و استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی تهیه و تدوین شده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحلیلی- استنتاجی بود. جامعه آماری در سؤال اول کلیه کتابها و مقالات علمی فارسی و انگلیسی مرتبط با اخلاق حرفه­ای تدریس به طور عام و اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی به طور خاص و در سؤال دوم شامل کلیه اساتید معارف اسلامی و همچنین کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل هستند، بود. تعداد استادن معارف اسلامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی، با توجه به آمار اخذ شده از گروه معارف اسلامی و گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب 40 و 199 نفر بودند. به علت تعداد محدود استادان معارف اسلامی از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شدکه 19 نفر از استادان معارف اسلامی حاضر به همکاری شدند و از بین دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس، انتخاب شدند. مراحل گردآوری داده­ها شامل مراحل زیر بود. در مرحله اول تمام منابع انگلیسی و فارسی مربوط به موضوع که شامل 25 منبع انگلیسی و 16 منبع فارسی بود، بررسی و شناسایی شدند. در مرحله بعد، با بررسی منابع، استانداردهای اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی شناسایی و استخراج گردید و در نهایت فهرستی مشتمل بر  287 استاندارد ( با تکرار بعضی از موارد) و 166 استاندارد ( بدون موارد تکرار) گردآوری گردید. در مرحله بعد به خاطر تعداد زیاد موارد استانداردها، موارد مشابه و مرتبط با هم ادغام و تلیق شدند و عنوان مناسب برای هر یک از آنها به صورت مؤلفه انتخاب شد، که در نهایت 287 استاندارد به 30 مؤلفه کلی با ذکر فراونی هر یک از آنها به دست آمد. برای روایی مؤلفه­ها از نظرات متخصصان استفاده شد و روایی هر یک از آنها تأیید گردید. همچنین پایایی تحقیق از طریق کدگذاری برای ده درصد از استانداردهای توسط کدگذار دوم انجام شد که ضریب توافق کامل میان پژوهشگر و کدگذاران مشاهده شد. در مرحله بعد، جهت اعتباریابی مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای تدریس برای استادان معارف اسلامی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده گردید، بدین منظور از نظرات 6 نفر از خبرگان دینی و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی استفاده شد و براساس آن روایی این ابزار تأیید گردید. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب آن 86/0 بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری، از میان اساتید معارف اسلامی 19 پرسشنامه و از میان دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 32 مورد فرم تکمیل شده به محقق بازگردانده شد که در نهایت 52 پرسشنامه جمع­آوری شد. سپس داده­های پرسشنامه به صورت کدگذاری وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه مؤلفه­ها براساس میزان اهمیت در سه طبقه ده تایی طبقه­بندی شدند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:  طبقه اول) صداقت و درستکاری، دارا بودن اخلاص و تقوای الهی، برقراری ارتباط مناسب و مؤثر، رعایت احترام و تکریم، الگو بودن، خوش­رویی، فروتنی و مهربانی، امانتداری، سعه­ی صدر و بردباری، عدالت­محوری، رازداری، خودداری از اعمال رفتاری­های نادرست، طبقه دوم) تقویت دانش تخصصی و شایستگی­های حرفه­ای خود، توجه به بعد تربیتی فراگیران، داشتن تعهدکاری، ایجاد جو و فضای باز، مثبت، مؤثر و صمیمی، داشتن ویژگی­های ظاهری مناسب، دارا بودن دانش فنی تدریس و کاربرد آن در کلاس، رعایت نظم و انضباط، تقویت روحیه کاوشگری و انگیزش در دانشجویان، نگاه مشاور گونه در برخورد با امور مختلف دانشجویان، طبقه سوم) داشتن روحیه مشارکت و همکاری، داشتن تفکر حل مسئله، انتقادپذیری و آموزش آن به دانشجویان، توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی، روحیه پژوهش محوری، دارا بودن فن بیان، خلاق بودن، داشتن بینش روان­شناختی، التزام عملی به سیاست­ها و قوانین آموزشی دانشگاه و دارا بودن دانش ارزشیابی و نحوه کاربرد آن که در 6 مؤلفه و خوشه اخلاق بین فردی (ارتباطات)، شایستگی­های علمی-تخصصی، شخصیتی-رفتاری، اعتقادی-ارزشی، ادراکی و روانی-اجتماعی سازماندهی شده است. 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، تدریس ، استانداردها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 347
نام نویسنده: بخشی، نگین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف اين پژوهش مقايسه مشكلات رفتاري و هيجاني و جو مدرسه در مدارس عادي و استعدادهاي درخشان بود. نمونه هاي مطالعه شامل 145 دانش آموز دختر و پسر تيزهوش و 311 دانش آموز دختر و پسر عادي مي شد كه به طور تصادفي در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي فرم خودسنجي نوجوان (YSR) و جو مدرسه پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون يو من ويتني U Mann) (Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتايج زير به دست آمد:
1- بين مشكلات رفتاري و هيجاني دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنا دار مشاهده مي شود؛ به اين معني كه دانش آموزان دختر و پسر تيزهوش نمرات بالاتري در مشكلات رفتاري و هيجاني كسب كردند
.
2- بين نگرش به جو مدرسه دانش آموزان تيز هوش و دانش آموزان مدارس عادي تفاوت معنادار مشاهده مي شود؛ يعني دانش آموزان تيزهوش در مقايسه با دانش آموزان عادي نگرش منفي تري نسبت به جو مدرسه گزارش كردند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  جو مدرسه ، مشکلات رفتاری و هیجانی ، تیز هوش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 346
نام نویسنده: عالی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 236
چکیده: 

کودکان در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره از طریق روش ها، راهبردها و دیدگاه های مختلف کنترل شده و به نظم در آمده اند. این شیوه‌ها که امروزه به عنوان شیوه های نوین انضباطی در مدرسه به کار گرفته می شوند، از نظر میشل فوکو و پیروانش یعنی فندلر(2001)، پاپکویتس(2003)، رادفورد(2005)، رز(2000)، مارشال(2003) و میلی(2007) به عنوان روش های انقیاد کودکان در نظام‌های آموزشی مورد انتقاد قرار گرفته اند. این پژوهش به تاسی از این دیدگاه تبارشناسانه فوکو به بررسی این مهم در سیر تاریخ آموزش و پرورش پرداخته و با نگاهی تبارشناسانه پیوند میان قدرت - دانش در گفتمان های آموزش و پرورش پیرامون انضباط را مورد بررسی قرار داد. از این رو در این پژوهش در پی بررسی نقاط گسست گزاره های انضباطی در تربیت  صورت بندی های گفتمانی انضباط  مدرن را در سه رژیم عمل انضباطی مداخله ای، تعاملی و عدم مداخله ای شناسایی نموده و پس از رد یابی  گزاره های شکل دهنده به هر صورت بندی در رژیم های حقیقت انضباطی  به بررسی عوامل اثر گذار بر این دگردیسی ها پرداخت. در مرحله بعد جهت بررسی تبار تعذیبی انضباط مدرن به تحلیل این گسست ها از طریق تحلیل روابط قدرت، تصادف و تبار انضباط مدرن پرداخته و نحوه ورود لیبرالیسم و اشکال مختلف آن به گزاره های تربیتی را مورد بررسی قرار داد. حاصل پژوهش بیانگر آن بود که در طول زمان در نظام های تربیتی نیز همچون سایر بخش های جامعه سبک‌های خشن مجازات و تنبیه به مرور زمان جای خود را به اشکال بسیار نرم سازمان یافته نظارت و کنترل داده‌اند که نه به عنوان ظهور مجدد انسانیت و آزادی بلکه به عنوان تکامل شیوه‌های انضباط در اشکال جدید، موثر و فراگیرتر نمایان شده اند اما همچنان دارای تبار تعذیبی هستند اما آنچه تا کنون مانع از شناخت این تبار شده است ریشه در  ورود لیبرالیسم به عنوان عقلانیت سیاسی حاکم بر علوم انسانی به شیوه های انضباطی دارد که  در نهایت  منجر به آن شده است که کودکان به انسان هایی منقاد و مطیع تبدیل شوند و آموزش به صورت یک کالای تجاری شونده در بازار، عرضه شود و  این گونه کودکان از طریق نظام های آموزشی به انقیاد در ‌آیند. بنابراین می توان گفت فوکو در نظام های تربیتی به دنبال از بين بردن مرزهای عميق انضباطی است، جائی که صداهای متفاوت خفه می شود، کودکان از اجتماع، مدرسه و زندگی طرد می شوند و از طریق به کارگیری  مفاهیمی همچون نابهنجار، شرور و گناهکار، قدرت در زندگی کودکان به اوج می رسد؛ و کودکان نابهنجار و بیمار در دانش تربیتی به گونه ای از زندگی طرد می شوند که دیگر صدایی از آنها به گوش نمی رسد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه



 


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا

    123456789101112131415161727   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.