دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 437 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 444
نام نویسنده: رسولي، هادي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در سال 1395 مشغول به خدمت بودند كه از میان آنها تعداد 263 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گرديد و براي سنجش متغير هاي پژوهش از پرسشنامه فاصله قدرت كاظمي و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای حسيني استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t تك نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. تحليل داده‌ها نشان داد که رابطه بين فاصله قدرت و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (163/0-r=) در سطح آلفاي 05/0 معنادار است. و همچنین  مشخص شد که وضعيت اخلاق حرفه اي پايين تر از حد متوسط (23/32-=t) و وضعیت فاصله قدرت بالاتر از حد متوسط (03/9=t) قرار دارد. همچنين مشخص شد كه از بين مولفه هاي فاصله قدرت، تصميم گيري و ارتباطات بيشترين تاثير را در پيش بيني اخلاق حرفه اي دارند.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  اخلاق حرفه‌ای ، فاصله قدرت ، اعضای هیأت علمی ، دانشگاه فردسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 443
نام نویسنده: کامل عطار حسین زاده، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه ­ی آماری شامل کلیه­ ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95- 94 برابر 710/15 می­ باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­ گیری طبق ه­ای نسبی، از بین دانشجویان گروه ­های آموزشی علوم انسانی ، مهندسی و معماری، کشاورزی، دامپزشکی، منابع طبیعی و علوم پایه و ریاضی اقدام و نمونه­ های برابر 375 دانشجو انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسش­نامه ­ی ویرایش ­شده­­ ی سروکوال درباره ­ی کیفیت خدمات آموزشی است. داده­ ها بااستفاده از نرم­ افزار spss و ازطریق آزمون­­t، تحلیل واریانس یک­راهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه ­و ­تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش بیانگر آن است که بین وضع موجود و مورد انتظار خدمات آموزشی ازدیدگاه دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد و در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی شکاف وجود دارد. بیش­ترین میانگین شکاف در ابعاد تضمین و همدلی و سپس به­ترتیب در ابعاد پاسخ­گویی و اطمینان و کم­ترین میانگین شکاف در بعد محسوسات مشاهده شد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، خدمات آموزشی ،  دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 442
نام نویسنده:  سیاح، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر سازگاری دانشجویان با دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 1393بود. به این منظور برنامه آشنا سازی دانشجویان ورودی جدید بر اساس تجربیات دانشگاه­های برتر جهان در این زمینه و نیز با مرور ادبیات مربوط به حوزه­ی آشنا سازی طراحی گردید. روش این تحقیق، آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان ورودی جدید سه رشته علوم تربیتی و روانشناسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیمسال دوم 1393  دانشگاه فردوسی مشهد بود. کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 74 تن بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه 37 نفری آزمایش و دوگروه گواه انتساب یافتند. متغیر مستقل برنامه آموزش آشنا سازی و متغیر وابسته سازگاری با دانشگاه بود. برنامه آموزش آشنا سازی طراحی شده در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و برای گروه کنترل برنامه­ای اعمال نشد. به منظور سنجش تاثیر برنامه آموزش آشنا سازی در میزان سازگاری دانشجویان با دانشگاه از آزمون سازگاری دانشجویان (اسد) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94/0 تعیین شد و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید محققان و روایی ملاک آزمون با استفاده از آزمون جی اچ کیو 58/0 گزارش شده بود.داده­های پژوهش  با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و آزمون­ های آمار استنباطی (تحلیل واریانس اندازه­ گیری مکرر، آزمون درون­ گروهی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری) با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین میانگین نمرات گروه­ های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  آشناسازی ، برنامه آشناسازی دانشجویان ، دانشجویان ورودی جدید ، سازگاری با دانشگاه ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 441
نام نویسنده: فروتنیان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت‌ ها، موانع و امکان اجرای پژوهش میان‌ رشته‌ای در تعلیم و تربیت انجام گرفت. بر این مبنا از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری، پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشکده علوم شناختی و اعضای هیئت علمی دانشکده‌ های علوم تربیتی دانشگاه‌ های مطرح کشور بود. برای جمع‌ آوری داده‌ ها از نمونه‌ گیری هدفمند در پژوهش کیفی و نمونه‌ گیری تصادفی در پژوهش کمی استفاده شد. بر اساس متون مربوطه و نتایج مصاحبه، سه پرسش نامه‌ تدوین گردید. روایی محتوایی آن‌ها براساس اجماع نظر هفت متخصص تأیید و پایایی هر سه پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 71/0 (بررسی ضرورت‌ ها)، 86/0 (بررسی موانع)، 70/0 (بررسی امکان اجرا) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس کوربین (پژوهش کیفی) و روش‌ های آماری توصیفی و تحلیل عاملی (پژوهش کمی) انجام شد. نتایج نشان داد که به ترتیب اولویت، مؤلفه‌ های پیشرفت، جامع نگری و نوآوری ضرورت پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های مسئولیت گریزی در گروه، تخصص گرایی و عدم آگاهی و شناخت، موانع پژوهش میان‌ رشته‌ای و مؤلفه‌ های حمایت، سهولت و صحت علمی به ترتیب اولویت امکان اجرای این رویکرد را تبیین می‌کند. همچنین به ترتیب اولویت رویکرد های پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم خویشاوند، پژوهش میان‌ رشته‌ای گروهی بین علوم دور و پژوهش میان‌ رشته‌ای انفرادی بین علوم دور قابلیت اجرا دارند.                       

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه                                                                                

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  امکان اجرا ، پژوهش ترکیبی ، پژوهش میان‌رشته‌ای ، تعلیم و تربیت ، ضرورت‌ها ،  موانع


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 440
نام نویسنده:  دانشمند، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت ایفای نقش‌ ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان و تأثیر آن‌ ها بر نتایج مربیگری انجام شد. از لحاظ هدف پژوهش جزء پژوهش‌ های کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش‌ های همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل سرپرستان (40 نفر) و اپراتورهای (469 نفر) بخش تولید سالن رنگ شرکت ایران‌خودرو خراسان جمعاً 509 نفر بوده و از این تعداد 37 نفر سرپرست و 206 نفر اپراتور جمعاً 243 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری سرپرستان سرشماری و اپراتورها سهمیه‌ای بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جهت سنجش نقش‌ها و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد از دو پرسشنامه استاندارد نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد جیلی و جیلی (2007) و جهت سنجش نتایج مربیگری از پرسشنامه محقق ساخته نتایج مربیگری بر اساس مدل کارول ویلسون (2007) استفاده شد. جهت تعیین روایی از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایائی پرسشنامه‌ ها از آلفای کرون باخ استفاده شد که ضرایب حاصل برای پرسشنامه نقش‌ های مربیگری عملکرد 89/.، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد 91/. و نتایج مربیگری عملکرد 88/. محاسبه شد. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستان شرکت ایران‌ خودرو خراسان به ترتیب نقش ارزیاب عملکرد، آموزش‌ دهنده، استراتژیست و مشاور شغلی را برای زیردستان خود ایفا می‌کنند و به ترتیب دارای شایستگی‌ های پاداش عملکرد، رابطه مشارکتی کارکنان، افزایش عزت‌ نفس کارکنان و رشد و توسعه کارکنان هستند. همچنین بین نقش‌های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد، شایستگی‌ های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری، نقش‌های مربیگری عملکرد و نتایج مربیگری رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نقش‌ های مربیگری عملکرد و شایستگی‌ های مربیگری عملکرد می‌توانند نتایج مربیگری را پیش‌بینی نمایند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  مربیگری عملکرد ،  نقش‌های مربیگری عملکرد ،  شایستگی‌های مربیگری عملکرد ، نتایج مربیگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 439
نام نویسنده: رجبي باغدار، احمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 268
چکیده: 

پرورش خلاقیت از هدف های آرمانی آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی است که به اقتضای ویژگی های سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی ، توجهی ویژه را می طلبد . این  پژوهش  با هدف شناسایی ویژگی های مطلوب برای عناصر برنامه درسی این دوره و طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت انجام شد . با بررسی نظریه های مختلف در زمینه خلاقیت ، نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ ، که یک نظریه ترکیبی با رویکرد شناختی  اجتماعی است انتخاب شد . سوالات پژوهش معطوف به بررسی وضعیت موجود  برنامه درسی قصد شده در دوره ابتدایی از حیث توجه به پرورش خلاقیت ، شناسایی ویژگی های مطلوب ، عناصر اصلی در الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی و  اعتبار الگوی پیشنهادی بود. براین اساس ، روش اصلی در پژوهش ، روش پژوهش نظریه ای بود که با تلفیقی از روش های تحلیل اسناد ، تحلیل تفسیری و کفایت اجماعی مورد استفاده قرار گرفت . منابع جمع آوری دادها شامل اسناد فرادست ، نظرات متخصصان و صاحبنظران،  مبانی نظری و رویکردهای خلاقیت و تجارب کشورها ی پیشرو بوده است. بر حسب نوع سوالات از روشهای تحلیل متنوعی در تناسب با روش پژوهش استفاده شد . نتایج تحقیق در سوال اول  نشان داد که میزان توجه به مقوله خلاقیت و پرورش آن برای فراگیران  در دوره ابتدایی در تمامی اسناد پایین بوده و کمترین میزان توجه در سند برنامه درسی ملی بوده است . یافته های سوال دوم پژوهش منجربه شناسایی  ویژگی های مطلوب برای  عناصر اصلی برنامه درسی مورد نظر گردید . از این ویژگی ها می توان به جامعیت و انعطاف پذیری اهداف ، تعدد و تنوع محتوا ، خود ارزیابی ، توجه به تصورات کودکانه در فضا سازی آموزشی ، زمان بندی ترکیبی ، بهره مندی از رویکرد چند رسانه ای و تاکید بر اعتماد به نفس در مواجه با نگرش های مختلف در عنصر گروه بندی اشاره نمود . در سوال سوم با توجه به همسویی یافته ها از طریق منابع مختلف و اجماع کلی صاحب نظران و همسویی آنان با یافته ها؛کلیت الگو  مورد تائید قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش ، آموزش معلمان و تغییر نگرش آنان به سوی پرورش خلاقیت در مقایسه با کسب معلومات از طریق به حافظه سپاری ، استفاده از روش های فعال در یاددهی و ارزشیابی های مبتنی بر سنجش اصیل و طراحی محیط های چالش برانگیز یادگیری ،  پیشنهاد شده است .

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، پرورش خلاقیت ، دوره ابتدایی ،  نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: تحقیقی وطنی، بهجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل 1200 دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی 95-94 می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، 30 مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع 300 دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع 30 معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس 10 نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان 10 دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک مدیریت کلاس ، خودتنظیمی ،  عملکرد تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا

    12345678910111213141516172737   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.