دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 416 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 423
نام نویسنده: جوان محبوب، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک­های ارتباطی، هویتی و سبک ­زندگی زنان معتاد با عادی و تاثیر مداخله مبتنی بر         "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی بر این نوع سبک­ها، در زنان معتاد مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد بوده است. این پژوهش در گام اول توصیفی از نوع همبستگی است و در گام دوم شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه اول شامل 90 زن مراجعه کننده به مرکز فرهنگ­­ سرای غدیر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری مطالعه دوم عبارتند از کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز اقامتی آفتاب شهر مشهد که تعداد 30 نفر از آنان با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه های الگوهای ارتباطی، سبک­های هویت و سبک زندگی برای هر دو گروه اجرا شد. تعداد جلسات برای درمان  این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه­ای تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه­ها را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه­های سبک ارتباطی سازنده متقابل، سبک ارتباطی اجتناب متقابل، سبک زندگی، سبک هویت به تعویق افتاده، سبک هویت آشفته و هویت زودرس گرفته زنان عادی و معتاد تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های هویتی و سبک زندگی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری دارد اما مداخله مبتنی بر "نیازها" و "دنیای کیفی" واقعیت درمانی گروهی بر بهبود سبک­های ارتباطی زنان معتاد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت معناداری نداشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  سبک­ های ارتباطی ، سبک زندگی ، سبک­ های هویت ، زنان معتاد ، واقعت درمانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 422
نام نویسنده: هانور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پایبندی مذهبی در پیش­بینی رضایت زناشویی با میانجی­گری متغیرهای شکیبایی و قدردانی صورت گرفت. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل ساکن شهر مشهد بود که تعداد 222 نفر به طور دردسترس از مناطق پنج­گانه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) شهر مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، مقیاس رضامندی همسران افروز، آزمون پایبندی مذهبی جان­بزرگی، پرسشنامه­ صبر خرمایی و پرسشنامه­ قدردانی مک­کالوک بود. اطلاعات به دست آمده از پرسش­نامه­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد شکیبایی و قدردانی در این نمونه نتوانستند در پیش­بینی رابطه پایبندی مذهبی و رضایت زناشویی نقش میانجی ایفا کنند. از طرفی بین پایبندی مذهبی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و پایبندی مذهبی بیشترین نقش را در تبیین رضایت زناشویی ایفا می­کند. هم­چنین نتایج حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین پایبندی مذهبی با شکیبایی و قدردانی و بین رضایت زناشویی با شکیبایی و قدردانی است.  یافته­ها ضرورت توجه متولیان امر را به شناساندن ارزش­های دینی به افراد و به­کارگیری مفاهیم و آموزه­های دینی در فرآیند مشاوره پیش از ازدواج و زوج­درمانی را مورد تأکید قرار می­دهد.   

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، پایبندی مذهبی ، شکیبایی ، قدردانی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 421
نام نویسنده: رجب پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی موانع مدیریت تغییر در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهر نیشابور می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. کلیه مدیران و کارکنان اداری- آموزشی مجتمع­های شهر نیشابور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که تعداد مدیران مشتمل بر30 نفر و تعداد کارکنان اداری- آموزشی که بیش از 12 ساعت در هفته در مجتمع­ها فعالیت داشتنند، مشتمل بر 235 نفر بودند. از میان کارکنان اداری- آموزشی، 142 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مورد مطالعه مدیران، از روش سرشماری استفاده شد، بنابراین،گروه مورد مطالعه مدیران شامل 30 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه 90 گویه­ای مدل تغییر بورک- لیتوین استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش بر اساس دیدگاه دو گروه مورد مطالعه، از بین عوامل تکاملی و تحولی، میانگین مؤلفه­های سیستم­ها و فرهنگ، از میانگین فرضی (5/2) کمتر بوده­است. سطح sig کمتر از 05/0 در بین همه مؤلفه­ها نشان­دهنده معنادار بودن تفاوت­های مشاهده شده در بین میانگین پاسخ­ها و میانگین فرضی است. به طورکلی، نتایج به دست آمده حاکی است که از دیدگاه مدیران و کارکنان اداری- آموزشی مؤلفه­های «سیستم­ها و فرهنگ»، بدون تفاوت در اولویت، از مهمترین موانع مدیریت تغییر در مجتمع­ها محسوب می­شوند.

فهرست مندرجات 

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تغییر ، مدل­ های تغییر ، موانع مدیریت تغییر ، مجتمع ­های آموزشی و پرورشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده: نجفی، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی موجود مدیریت آموزشگاهی موفق در مدارس متوسطه شهرستان تربت­جام صورت گرفت. این پژوهش با روش مطالعه موردی و با استفاده از روش ترکیبی (کیفی و کمی) صورت گرفت. جامعه­ی آماری شامل سه مدیر در مقطع متوسطه­ شهرستان تربت­جام به همراه کارشناسان، معاونین، دبیران، دانش­آموزان و والدین دانش­آموزان در سال تحصیلی 94-1393 می­باشد. در این پژوهش از روش نمونه­گیری هدفمند و به صورت زنجیره­ای استفاده شد که طی آن 3 نفر مدیر آموزشگاه، 5 نفر کارشناس، 9 نفر معاون، 40 دبیر، 120 دانش آموز و 120 نفر از والدین همان مدارس مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش­های چندگانه در جمع­آوری اطلاعات نظیر روش­های مختلف اسناد و تحقیقات گذشته، مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده استفاده شد. داده‌های حاصله نیز با استفاده از روش تفسیری و تحلیل گویه‌های مشترک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در بعد اخلاق اجتماعی (صداقت و رازداری، رعایت ارزش‌های دینی و شرکت در مراسم مذهبی و روابط انسانی مطلوب)، در بعد وظایف (دارا بودن برنامه­ریزی، ارزیابی با استفاده از ملاک‌های متعدد و مشخص و نظارت بر کار همکاران و دانش‌آموزان)، در بعد شایستگی‌های حرفه­ای مدیر (قدرت برنامه‌ریزی، دارا بودن اطلاعات روانشناختی و مشاوره‌ای و مدیریت مشارکتی) و در بعد عملکرد (خروجی مطلوب آموزشی، رضایت ارباب رجوع و دانش­آموزان، میزان تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش­بینی شده و میزان جذب مشارکت‌ها) به عنوان ویژگی‌های مدیریت آموزشگاهی موفق، مشترکاً مورد تأکید افراد مورد بررسی بود. در مجموع با در نظر گرفتن نتایج حاصله و با توجه به دیدگاه‌های مشترک افراد درگیر با مسئله مدیریت آموزشگاهی، می توان گفت که مسئله مدیریت آموزشگاهی موفق زمانی می­تواند به یک الگوی مدون تبدیل شود که فرآیند استانداردسازی آن برای نظام آموزش و پرورش ایران طراحی و اجراء شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت آموزشگاهی موفق ، مدارس متوسطه ، شهرستان تربت جام


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 419
نام نویسنده: داورپناه، ابو سعيد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 253
چکیده: 

كانون توجه اين رساله بررسي سير تحول فلسفه تربيت معلم در ايران معاصر است. تحقیق با هدف کوشش برای یافتن نشانه­های فلسفی تربیت معلم در لابه­لای تصمیمات، فعالیت­ها، اقدامات و رخدادهای هر یک از دوره­های تاریخی معاصر در ارتباط با تربیت معلم بر اساس آموزه­های اصلی مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی تنظیم شد. مرور پیشینه، نشان داد که تربيت معلم ­در ايران باستان، همواره‌ مشحون‌ از تربيت‌ ديني، اخلاقی و مذهبی‌ بوده‌ است. مطالعه بر اساس تقسیم بندی دوره­های تاریخی معاصر به چهار دوره از 1297 تا 1304 (دوره نخست)، از 1304 تا 1320 (دوره دوم)، از 1320 تا 1357 (دوره سوم) و از 1357 تاکنون (دوره چهارم)، انتظام یافت. در دوره نخست و دوره دوم تربيت معلم با الهام از پراگماتیسم­، پیشرفت­گرائی­، در دوره سوم­ اشاعه آموزه­های فلسفه اسلامی، ايده­آليسم، پراگماتیسم،­ تربیت فلسفی و متخصص مطرح كه بیشتر تحت تاثیر مکتب پراگماتیسم بوده است. در دوره چهارم، چهار زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفت: 1) گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر  نظریات پیشرفت­گرائی، بنیاد­گرائی­، پایدا­گرائی­، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلامی؛ 2) گفتمان سازندگی با تأکید بر نظریات سازنده­گرائی، بنیاد­گرائی­، پیشرفت­گرائی­، پراگماتیسم­ و رئالیسم­؛ 3) گفتمان اصلاحات، با تأکید بر نظریات سازنده­گرائی، پیشرفت­گرائی­، بنیاد­گرائی­، پراگماتیسم و­ اسلامی؛ و 4)  ­گفتمان عدالت با تأکید بر نظریات پیشرفت­گرائی، سازنده­گرائی، بنیاد­گرائی­­،­ پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم، ایده­آلیسم و اسلامی. در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه  فلسفه تربیت معلم در ايران معاصر دارای مبانی فلسفی ­بوده اما این مبانی مکنون باقی مانده و تبدیل به سند معینی نشده است. فلسفه تربیت معلم مبتنی بر آینده­نگری دارای زیر­بنای نظری و فلسفی است كه ناظر به رویکردهائی است که « آموزش دانش بهینه» را «مبنای منطقی و صحيح عمل تربيتی» قرار دهد. سرمايه­گذاري در تربیت معلم به معنای آینده­نگری در تربیت معلم است­.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  فلسفه آموزش و پرورش ، فلسفه تربيت معلم ، تربیت معلم ، ايران معاصر ، تحول


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 418
نام نویسنده: غلامی بورنگ، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی متوالی با هدف آزمون سازی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بودند. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله ی اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس و اجرای نهایی بر روی 400 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری سهیمه ای برحسب (جنسیت و رشته تحصیلی) اجرا شد. سپس داده ها به کمک نرم افزاری اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریماکس تنها از یک عامل حمایت می کند و در نهایت 40 عبارت که بر روی هر عبارت دارای حداقل بار عاملی 0/3 بودند، انتخاب شدند. روایی مقیاس نیز از روش های داوری متخصصان، روایی همگرا ـ واگرا و تحلیل عاملی به دست آمد. روایی همگراـ واگرای ابزار از طریق مطالعه همبستگی با آزمون های اضطراب عمومی و عزت نفس کوپر اسمیت انجام شد. میزان همبستگی بین عزت نفس و اضطراب پژوهشی 0/63- و میزان همبستگی بین اضطراب عمومی و اضطراب پژوهشی 0/65 مشاهده شد. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 0/87 و از روش باز آزمایی با یک هفته فاصله از اجرا مقدماتی 0/76 مشاهده شد. نتایج نشان داد که مقیاس اضطراب پژوهشی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می تواند به منظور کاربردهای تحقیقاتی و مشاوره ای مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اضطراب پژوهشی ، دانشنجو ، ساختار عاملی ، تدوین پرسشنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 417
نام نویسنده: عبداللهی گل، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پرورش افراد توسط آموزش عالی بایستی به گونه ای صورت پذیرد که نظام آموزش عالی شایستگی‌های لازم را در دانشجویان ایجاد نماید. یکی از عواملی که می‌تواند نظام آموزشی را در مقابله با این امر  یاری رساند، شیوه‌ی سنجش یادگیری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش به کارگیری سنجش اصیل در میزان توفیق درس روش تحقیق در احراز شایستگی پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، کتابداری، علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد ورودی سال‌های1390، 1391، 1392 بود. از جامعه‌ی یادشده،210نفر با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته سنجش اصیل و شایستگی پژوهشی استفاده شد. برای احراز پایایی از روش آلفای کرونباخ (سنجش اصیل 88/0 و شایستگی پژوهشی89/0) و برای احراز روایی از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار 5 عاملی شایستگی‌های پژوهشی تایید شد و براساس تحلیل عاملی اکتشافی مولفه‌های سنجش اصیل در 10 عامل دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بکارگیری سنجش اصیل در سنجش درس روش تحقیق و شایستگی پژوهشی دانشجویان از حد مطلوب فاصله دارد و از طریق سنجش اصیل می توان شایستگی پژوهشی دانشجویان را پیش‌بینی کرد.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سنجش اصیل ، شایستگی پژوهشی ، درس روش تحقیق ، دانشجویان کارشناسی ارشد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 416
نام نویسنده: پوراسماعیل، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین جهتگیریهای عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان انجام شد. روش­ مورد استفاده، نظریه زمینه­ای و جامعه مورد پژوهش، دانشجومعلمان ورودی 1391 دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی­نژاد مشهد بود. نمونه مورد بررسی بر اساس نمونه­گیری هدفمند (نمونه­گیری موارد مطلوب) انتخاب شد. در این پژوهش از ابزارهای مصاحبه باز و مشاهده مشارکتی مستقیم برای جمع­آوری دادهها استفاده گردید. دادهها به دو منظور (کشف نوع جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان و تبیین چگونگی شکلگیری جهتگیریهای عملی در آنان) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای کشف نوع جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان، روش تحلیل کیفی و برای تبیین نحوه ایجاد این جهتگیریها روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کار برده شد. نتایج بخش نخست تحلیل­ها نشان داد جهتگیری عملی کلی برنامه­درسی دانشجومعلمان یک جهتگیری عملی التقاطی ناسازوار است، چرا که نه تنها درصد زیادی از دانشجومعلمان (73 درصد) فاقد جهتگیری عملی مشخص نسبت به برنامهدرسی هستند، بلکه جهتگیری عملی آنان در رابطه با عناصر برنامهدرسی نیز از همخوانی درونی برخوردار نیست. بین جهتگیری عملی برنامه­درسی ایجادشده در دیگر دانشجومعلمان  (37 درصد) نیز علی­رغم داشتن جهتگیری عملی مشخص، شباهت و هماهنگی وجود ندارد که در این بین جهتگیری موضوعی/دیسیپلینی، انسان­گرایانه و اجتماعی بیشترین گرایش را به خود اختصاص داده­اند. نتایج همچنین نشان داد جهتگیری عملی برنامه­درسی دانشجومعلمان با جهتگیری اعلام­شده­ی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (جهتگیری اسلامی)، نیز هماهنگ نیست. نتایج بخش دوم پژوهش در رابطه با چگونگی شکلگیری جهتگیری عملی برنامه­درسی در فرایند زیسته دانشجومعلمان نشان­دهنده 7 مقوله کلی است که در قالب مدلی شامل سه طبقه ویژگی­های شخصیتی، تجارب یادگیری و تجارب عملی شکل گرفته است. مقوله محوری که در کانون این فرایند قرار دارد، تجارب یادگیری ناسازگار است. تجارب یادگیری ناسازگار حاصل التقاط تجارب یادگیری­ متفاوت و متعارضی است که در فرایند زیسته دانشجومعلمان، قبل و بعد از ورود به تربیت معلم ایجاد و سبب شکلگیری جهتگیریهای عملی التقاطی ناسازوار در آنان میشود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  جهت‎گیری برنامه‎درسی ، جهت‎گیری عملی برنامه ­درسی ، جهت­ گیری التقاطی ناسازوار ، تجارب یادگیری ناسازگار ، نظریه زمینه ­­ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 415
نام نویسنده: صادقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه گروه‌های دوستی به عنوان یکی از رویکردهای آموزش‌های غیررسمی خارج از برنامه هفتگی مدارس به جهت تقویت تربیت دینی نوجوانان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه (پایه هفتم) شهر جاجرم. با نمونه‌ای به حجم 30 نفر  با جایگزینی تصادفی انتخاب و در دوگروه (‌15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. هفت پرسشنامه استفاده شده برگرفته از هفت پودمان آموزشی که شامل یک پرسشنامه محقق ساخته شده، یک پرسشنامه اصلاح شده و پنج پرسشنامه استاندارد شده می باشد. بدین منظور از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با دو گروه (آزمایش و کنترل) با جایگزینی تصادفی استفاده شد. پس، پژوهش دارای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. با این طرح، پس از انتخاب و جايگزيني آزمودنی‌های گروه آزمايش و كنترل، از هر دو گروه پيش‌آزمون به عمل می‌آید و بعد از اجراي پيش‌آزمون، آزمودنی‌های گروه‌هاي آزمايش در معرض متغير مستقل قرار داده می‌شوند. اما روي گروه كنترل مداخله اي انجام نمی‌گیرد. در پايان اجراي طرح، مجدداً از آزمودنی‌های هر دو گروه (کنترل و آزمایش) پس آزمون به عمل می‌آید تا تفاوت نمره میانگین‌های دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) در تربیت دینی غیر رسمی حاصل از پودمان گروه های دوستی مشخص شود.  به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش، از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نمودار) و آزمون‌های آمار استنباطی جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. از آنجایی که متغیرهای پژوهش دارای زیر مؤلفه‌هایی هستند و با گروه کنترل مقایسه می‌شوند، به منظور تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. سپس در صورت معناداری نتیجه آزمون مانکوا، از آزمون¬ تحلیل واریانس تک متغیری به منظور نشان دادن این که معناداری بیشتر در کدام یک از متغیرهای وابسته است، استفاده شد. برای تحلیل کلیه داده از  نرم¬افزار SPSS  نسخه 18 استفاده گردید.

نتایج پژوهش بر اساس هفت فرضیه تحقیق نشان دادکه مي‌توان نتيجه گرفت:

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 78/0 عملکرد حافظه  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش‌‌91/0‌خلاقیت آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 52/0 زیست روشمندانه آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 96/0 راهبردهای یادگیری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث کاهش 63/0 پرخاشگری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 89/0 ترجیح کار گروهی  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- همچنین آموزش برنامه گروه های دوستی بر الگوگیری صحیح دانش آموزان پسر سال اول متوسطه تاثیر دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تربیت ، نظام آموزش رسمی ، آمورش غیررسمی ، تربیت دینی ، برنامه گروه‌های دوستی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 414
نام نویسنده: روح بخش، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل مهارت­های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست­یابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان غیر­هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان پست کارشناس رسمی قطعی تشکیل دادند.گردآوری داده­ها در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارت­های مدیریت دانش شخصی، 137 نفر از کارشناسان دانشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این مرحله به منظورگردآوری داده­ها از پرسشنامه مهارت­های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران (2001) استفاده شد. نتایج به دست­آمده از تحلیل داده­های کمی نشان دادکه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط به بالا از مهارت­های مدیریت شخصی برخوردارند. در مرحله دوم، به منظور شناسایی فعالیت­های معطوف به هر یک از مهارت­های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر شانزده تن از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. براساس یافته­های حاصل از تحلیل داده­های کیفی در این مرحله، مهمترین فعالیت­های ناظر به مهارتهای مدیریت دانش شخصی، بازیابی اطلاعات (گردآوری اطلاعات، کسب دانش و اطلاعات، پرسیدن، و ...)، ارزیابی اطلاعات (تشخیص پایگاه­های خوب، ارزیابی اطلاعات، بررسی تناسب اطلاعات با نیازها، و...)، سازماندهی اطلاعات (اولویت­بندی امور، داشتن برنامه­ریزی ذهنی، نوشتن کلید واژهای مهم، و...)، اشتراک دانش و اطلاعات (شناسایی و حل مسئله، داشتن ارتباط با همکاران، اتخاذ شیوه­های کاری، و...)، تجزیه و تحلیل اطلاعات (تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات)، انتشار دانش و اطلاعات (تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی، قراردادن اطلاعات در اختیار ارباب رجوع، و...)، امنیت اطلاعات (امنیت اطلاعات، پشتبانی گرفتن از اطلاعات، بایگانی کردن سالانه، و...) می­باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت دانش شخصی ، مهارت­ های مدیریت دانش شخصی ، دانشگاه ، کارکنان

    12345678910111213141516172737   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.