دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 432 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 439
نام نویسنده: رجبي باغدار، احمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 268
چکیده: 

پرورش خلاقیت از هدف های آرمانی آموزش و پرورش عمومی جمهوری اسلامی است که به اقتضای ویژگی های سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی ، توجهی ویژه را می طلبد . این  پژوهش  با هدف شناسایی ویژگی های مطلوب برای عناصر برنامه درسی این دوره و طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت انجام شد . با بررسی نظریه های مختلف در زمینه خلاقیت ، نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ ، که یک نظریه ترکیبی با رویکرد شناختی  اجتماعی است انتخاب شد . سوالات پژوهش معطوف به بررسی وضعیت موجود  برنامه درسی قصد شده در دوره ابتدایی از حیث توجه به پرورش خلاقیت ، شناسایی ویژگی های مطلوب ، عناصر اصلی در الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی و  اعتبار الگوی پیشنهادی بود. براین اساس ، روش اصلی در پژوهش ، روش پژوهش نظریه ای بود که با تلفیقی از روش های تحلیل اسناد ، تحلیل تفسیری و کفایت اجماعی مورد استفاده قرار گرفت . منابع جمع آوری دادها شامل اسناد فرادست ، نظرات متخصصان و صاحبنظران،  مبانی نظری و رویکردهای خلاقیت و تجارب کشورها ی پیشرو بوده است. بر حسب نوع سوالات از روشهای تحلیل متنوعی در تناسب با روش پژوهش استفاده شد . نتایج تحقیق در سوال اول  نشان داد که میزان توجه به مقوله خلاقیت و پرورش آن برای فراگیران  در دوره ابتدایی در تمامی اسناد پایین بوده و کمترین میزان توجه در سند برنامه درسی ملی بوده است . یافته های سوال دوم پژوهش منجربه شناسایی  ویژگی های مطلوب برای  عناصر اصلی برنامه درسی مورد نظر گردید . از این ویژگی ها می توان به جامعیت و انعطاف پذیری اهداف ، تعدد و تنوع محتوا ، خود ارزیابی ، توجه به تصورات کودکانه در فضا سازی آموزشی ، زمان بندی ترکیبی ، بهره مندی از رویکرد چند رسانه ای و تاکید بر اعتماد به نفس در مواجه با نگرش های مختلف در عنصر گروه بندی اشاره نمود . در سوال سوم با توجه به همسویی یافته ها از طریق منابع مختلف و اجماع کلی صاحب نظران و همسویی آنان با یافته ها؛کلیت الگو  مورد تائید قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش ، آموزش معلمان و تغییر نگرش آنان به سوی پرورش خلاقیت در مقایسه با کسب معلومات از طریق به حافظه سپاری ، استفاده از روش های فعال در یاددهی و ارزشیابی های مبتنی بر سنجش اصیل و طراحی محیط های چالش برانگیز یادگیری ،  پیشنهاد شده است .

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، پرورش خلاقیت ، دوره ابتدایی ،  نظریه سرمایه گذاری خلاقیت اشترنبرگ.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 438
نام نویسنده: غلامی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجیگری کمال گرایی پژوهشی مثبت ومنفی در رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال93 -94، که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم جامعه، تعداد 360 نفر(156 پسر و 204 دختر) به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هویت علمی، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی محقق ساخته و اهمال کاری پژوهشی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که هویت تحصیلی با کمال گرایی پژوهشی مثبت رابطه مستقیم و معنادار و با کمال گرایی پژوهشی منفی رابطه معکوس و معناداری دارد،همچنین کمال گرایی پژوهشی مثبت با اهمال کاری رابطه معکوس و معنادار و کمال گرایی پژوهشی منفی با اهمال کاری رابطه مستقیم و معناداری دارد. ونیز هویت تحصیلی رابطه معکوس ومعناداری با اهمال کاری پژوهشی دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: عبدخدايي، محمد سعيد
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هویت تحصیلی ، کمال گرایی پژوهشی مثبت و منفی ، اهمال کاری پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 437
نام نویسنده: نوری، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اگرچه روش تحقیق دستورالعمل و راهنمای تدوین  و داوری در فرایند تحقیق است؛ منابع شناخت، ابزار اصلی در مقام کشف و گردآوری داده محسوب می­شود. تحقیق حاضر با هدف توصیف تجربه زیسته محققان حرفه­ای حوزه علوم رفتاری در خصوص به­کار گیری منابع شناخت در فرایند تحقیق انجام شده است. این تحقیق در سنت کیفی و با روش پدیدارشناسی روانشناسی موستاکاس انجام شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته، ابزار تحقیق بوده است. نمونه تحقیق به تعداد بیست نفر به شیوه در دسترس از میان محققان برتر و اساتید با مرتبه دانشیاری و استاد تمامی حوزه علوم رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل داده­ها به­روش استیویک کولایزی-کین انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد محققان حرفه­ای در بدو ورود به تحقیق، دارای دانش ساختاری و توانایی استنباط و کاربرد دانش در عرصه عملی حیطه مطالعاتی به عنوان پیش نیاز بوده­اند. همچنین آن­ها ارزش­هایی چون احساس مسئولیت نسبت به جامعه و اصلاح و بهبود امور را درونی سازی کرده­اند. در روند تحقیق به ترتیب، ابتدا به منابع دانشی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیقی، معلومات ذهنی، فرهنگ، صحبت با همکاران مراجعه کرده­اند و سپس فعالیت­ های شناختی شامل استدلال، فعالیت و مشاهده در عرصه کاربردی رشته، تجزیه و تحلیل روابط و عناصر موقعیت و ارائه ترکیب جدید با استفاده از بینش و شهود انجام داده­اند تا به راه­حل یا تولید دانش نو برسند. برخی محققان در ابتدای روند تحقیق به منابع دانشی مراجعه کرده­اند و فعالیت­هایی چون استدلال و فعالیت و مشاهده در میدان عمل داشته­اند و با  فعالیت تجزیه و تحلیل در فصل پنج توانسته­ اند به ترکیب جدیدی حاصل از  بینش دست یابند. در حالی که برخی دیگر از ابتدا و در همان مراحل ابتدایی همچون مسأله­یابی و فرضیه­ سازی منابع شناختی مختلف را به­ کار گرفته و تا سطوح تجزیه و تحلیل و ترکیب بالا رفته بودند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، محققان حرفه­ای ، علوم رفتاری ، منابع شناخت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: تحقیقی وطنی، بهجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل 1200 دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی 95-94 می­ باشد. برای انتخاب نمونه موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، 30 مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع 300 دانش‌ آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع 30 معلم بودند، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس 10 نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان 10 دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر به پیش­ بینی عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک مدیریت کلاس ، خودتنظیمی ،  عملکرد تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: اسماعیلی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 216
چکیده: 

تربیت جنسی از موضوع‌ های مهم در حوزه تربیت است و در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. ازآنجاکه از اهداف غایی آموزش‌ و پرورش «رشد همه‌جانبه شخصیت» موردنظر است، برای رسیدن به این هدف، تربیت جنسی لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر که باهدف بررسی تأثیر انواع محتوا های مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت به خویشتن‌ داری جنسی دانش آموزان انجام‌ شده است ، از روش آزمایشی استفاده‌ شده و طرح پژوهشی، آزمایشی حقیقی از نوع پنج گروهی با انتساب تصادفی، پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 94-1393 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه دوم شهر نیشابور بود. نمونه پژوهشی اولیه به حجم 131نفر و نمونه نهایی جفت شده 74 نفر (پنج گروه چهار گروه آزمایش و یک گروه کنترل )انتخاب شد. این پژوهش دارای دو سؤال بود که به‌ منظور تأثیر محتوا های ارائه‌ شده در سه حیطه (شناختی، عاطفی و عملکردی) بود. به‌منظور گردآوری داده‌ ها از آزمون محقق ساخته نگرش سنج در مورد خویشتن‌ داری استفاده شد. یافته‌ های این پژوهش اثربخشی متفاوت میان گروه‌ های آزمایش نشان نداد . شرایط ویژه حاکم بر فرد و جامعه و قابل‌ دسترس بودن ماهواره و شبکه‌ های اجتماعی مانند وایبر و تلگرام را می‌توان از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت جنسی ، خویشتن‌داری جنسی ، حیا ، عفاف ، برنامه‌ریزی درسی ، محتوا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: نجومی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران به صورت سرشماری تعیین شدند که به ترتیب 7 و 70 نفر بودند. دانش آموزان نیز با حجم جامعه 2500 نفر با استفاده از جدول مورگان به تعداد 335 نفر مشخص شدند که در خصوص آنان از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که برای تدوین آن 20 ملاک و 168 نشانگر در دو بخش شاخص های ادراکی و عملکردی شناسایی شد. 7 ملاک و 58 نشانگر در بخش درونداد، 8 ملاک و 78 نشانگر در بخش فرآیند و 5 ملاک و 32 نشانگر در بخش برونداد در نظر گرفته شد. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و آلفای کرونباخ احراز گردید. با استفاده از روش توصیفی، وضعیت عوامل نظام پژوهش سراهای دانش آموزی از منظر ذی نفعان در بخش درونداد، همه ملاک ها در سطح مطلوب، در بخش فرآیند ، 10ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب و در بخش برونداد، 3 ملاک در سطح مطلوب و 5 ملاک در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی شد. در پایان پیشنهاد گردید که مسولان با حمایت بیشتر خود از پژوهش سراهای دانش آموزی در زمینه مادی و معنوی، موجبات دلگرمی ذی نفعان و موفقیت های بیشتر آنان را فراهم آورند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  ارزشیابی ، پژوهش سراهای دانش آموزی ، الگوهای ارزشیابی ، مدل کافمن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: روحانی سراجی، سیدداود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

برنامه‌درسی اجراشده[1] عبارت است از برنامه‌درسی واقعی که توسط معلم در کلاس درس ارائه می‌شود و معلمان در نحوه‌ی ارائه‌ی آن آزاد هستند. درواقع برنامه‌درسی اجراشده حلقه‌ی واسطی است میان برنامه‌درسی قصد شده و برنامه‌درسی کسب‌شده که بر آن‌ها تأثیر و تأثّر دارد. برنامه‌درسی اجراشده اشاره می‌کند به اینکه چه چیزی در کلاس درس توسط معلم تدریس می‌شود و چگونه معلم در کلاس درس با دانش‌آموز ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش با بررسی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی و همچنین شرح و تبیین و تفسیر آن احادیث در زندگی امام جعفر صادق علیه‌السلام و دیدگاه‌های تربیتی ایشان به‌طور عام و برنامه‌ی درسی که ایشان به‌صورت عملی اجرا نموده‌اند به‌طور خاص را استخراج نموده و آن‌ها را مورد تبیین قرارداده است. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر اصلی برنامه‌درسی نظیر اهداف، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام و ارائه‌ی یک تصویر کل گرایانه ی مفهومی از آن می‌باشد. سه روش پژوهش تاریخی، روش تبیین گزاره‌ها و روش معکوس سازی، روش‌های مورداستفاده در این تحقیق می‌باشد. در این راستا بامطالعه‌ی جوامع حدیثی و سایر منابع تکمیلی فهرستی از یافته‌ها شامل 245 مورد استخراج گردید که موارد دارای منطق مشابه ذیل 45 مضمون قرار گرفتند و مضمون‌ها نیز مجموعاً 17 مقوله نظیر جانشین‌سازی شاگردان مستعد در کلاس درس، ایجاد زمینه تحقیق و تفحص، اهمیت آزاداندیشی در تعلیم و تربیت ، نظام ارزشیابی از شاگردان و جایگاه معلم در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام را تشکیل دادند. پس از تشریح مقوله‌ها، یک تصویرکل گرایانه از برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام بیان گردید که در آن ویژگی‌های چهار عنصر اساسی برنامه‌ی درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام در ارتباط با یکدیگر به تصویر درآمده است. درنهایت نیز الزامات حرکت نظام آموزشی کشور به سمت الگو گیری از برنامه‌درسی اجراشده امام صادق علیه‌السلام مطرح گردیده است.

 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ،  برنامه‌درسی اجراشده ، تعلیم و تربیت ، نظام تربیتی ،  امام صادق علیه‌السلام.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: داروغه عارفی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان کاشمر انجام شده است. تعدادکل جامعه ۱۴۰نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ۵۳ سوالی سرمایه فکری بنتیس که شامل ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری وسرمایه رابطه ای با پایایی88/0 و پرسشنامه۲۶ سوالی عملکرد مدل اچیو که شامل ابعاد توانایی، وضوح و شناخت شغلی، ارزیابی و دادن بازخورد،حمایت سازمانی، اعتبار تصمیمات، انگیزه و محیط با پایایی78/. استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها دررابطه باسوال اصلی این پژوهش که به دنبال رابطه بین سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) و عملکرد کارکنان بود نشان می دهد همبستگی بین این دو متغیر برابر 63/0 در سطح معنی داری 00/0 می باشد که به لحاظ آماری معنی دار است و رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر وجود دارد. در رابطه با فرضیه های فرعی این پژوهش که بدنبال بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و عملکرد است نتایج نشان می دهد که در تمام موارد ضریب همبستگی بالا می باشد و به لحاظ آماری معنی دار است و با توجه به اهمیت و نقش سرمایه فکری(انسانی، ساختاری، رابطه ای) در آموزش و پرورش به بررسی رابطه بین این ابعاد با عملکرد پرداخته شده که نتایج نشان می دهد در تمام موارد ضریب همبستگی بالا بوده و به لحاظ آماری معنی دار است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سرمایه فکری ، عملکرد،سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه رابطه ای


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: خالقی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی های پردازش حسی و مهارتهای دیداری - شنیداری دانش آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن در سال تحصیلی 93 - 92 شهر مشهد بودند که تعداد آنها بر اساس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برابر یا 825 (430 نفر دختر و 395 نفر پسر از پایه های اول تا ششم) را شامل می شد. نمونه شامل دو گروه 50 نفری از این دانش آموزان (30 نفر دختر و 20 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند همچنین به منظور مقایسه متغیرهای پژوهش این گروه با نمونه ای به حجم 50 نفر از بین همسالان عادی بع عنوان گروه مقایسه که با این گروه همتا شده بودند انتخاب شدند. دو نمونه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، پایه تحصیلی و بهره هوشی (بر حسب گزارشات موجود در پرونده)همگن شدند و سپس با استفاده از آزمون پردازش حسی - بندر گشتالت و محاصبه بالینی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از نرم افزار و آزمون  مستقل فرضیات پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد که بین تواناییهای پردازش های حسی، پردازش شنیداری، تعادل و حرکت، مهارت آگاهی بدنی، هماهنگی بدنی و حرکتی و مهارت های مشارکت اجتماعی دانش آموزان نارسا خوان و عادی تفاوت معنادار وجود دارد و بین مهارت های پردازش دیداری، مهارت های لمسی، مهارت طرح ریزی ایده های دانش آموزان نارسا خوان نتایج یافته ها نشان داد که در نمره کلی پردازش حسی تفاوت معنی داری بین گروه های مبتلا به نارساخوانی و گروه عادی وجود دارد.کودکان مبتلا به نارساخوانی حساسیت پایینی نسبت به انواع مختلف اطلاعات حسی به ویژه اطلاعات دیداری و شنیداری نشان می دهند. 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  نارسا خوانی ، پردازش حسی ، پردازش دیداری ، پردازش شنیداری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 430
نام نویسنده: صحبت لو، علی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

این‌که انسان فرهیخته چگونه انسانی است و با چه معیارها و ویژگی‌هایی می‌توان چنین انسانی را به عنوان محصول تعلیم و تربیت محک زد، همواره سؤال اساسی برای فیلسوفان بوده است. فیلسوفان تربیتی نیز در پاسخ به این سؤال گاه به طور مستقیم وگاه از طریق بیان انتظارات خود از محصول تعلیم و تربیت اظهار نظرکرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، معرفی انسان فرهیخته از دیدگاه ابن‌سینا و نقد مبانی فلسفی آموزش‌وپرورش ایران دربارهی انسان فرهیخته از دیدگاه وی است. دراین پژوهش از روش فلسفی (بررسی تحلیلی، انتقادی و استنتاجی) به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شده است. در پژوهش‌حاضر به منظور شناسایی تصویر انسان فرهیخته در نظام آموزش و پرورش‌کشور، سند تحول آموزش‌وپرورش به‌منزلهی مهم‌ترین سند معرف این نظام مورد توجه قرارگرفته است. مبانی فلسفی تربیت، ویژگی‌ها و مختصات هر دو دیدگاه درباره انسان فرهیخته به طورتفضیلی و در قالب عناوین متعدد مطرح گردیده و مورد نقد قرارگرفته است. یافته‌های به دست آمده نشان دادکه در حوزه هستی‌شناسی، ابن‌سینا مفهوم انسان فرهیخته را با مفاهیمی چون: خداوند به عنوان مبدأ خالق هستی، حاکمیت نظام علیت بر جهان هستی، غایتمندی در نظام هستی، اعتقاد به سلسله مراتبی بودن نظام هستی و پیدایی کثرت در عوامل هستی در یک مجموعه می‌نگرد؛ در قلمرو معرفتشناسی ابن‌سینا، انسان فرهیخته را در گسترهی هستی می‌نگرد: چنین انسانی در این قلمرو، به دنبال کسب معارف وعلوم است که او را به سعادت و نیکبختی برساند، از عقل، استدلال، شهود، عرفان و الهام به عنوان ابزارهای متنوع کسب معرفت بهره می‌برد. ابن‌سینا در حوزه ارزش‌شناسی، تصویری‌که از انسان فرهیخته ارائه می‌دهد شامل موجودی دارای جمیع‌صفات واوصاف واجب‌الوجود، موجودی دارای اراده واخلاق تغییرپذیر، ارزش‌های سلسله مراتبی و پذیرای زیبایی به عنوان امری عینی است. سرانجام در قلمرو انسان‌شناسی وی انسان فرهیخته را به‌منزلهی موجودی واجد اصالت روح، اجتماعی، متفاوت ازنظر برخورداری از عقل، برجستگی وجه عرفانی در رسیدن به کمال نهایی، تفوق لذایذ معنوی وعقلی بر لذایذ جسمانی و شهوی به تصویر می‌کشد. یافته‌های به دست آمده از مبانی فلسفی هستی‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: جوهر هستی در جهان خداوند است؛ هستی واقعیت دارد؛ خداوند مبدأ وغایت هستی است؛ خداوند خالق جهان و مالک، مدبر و رب حقیقی همه موجودات عالم است؛ هم مبدأ ومقصد جهان هستی خداوند است؛ فرد فرهیخته با این مسائل اصلی آشنا شده و در رفتار وکردار خود نیز عامل به این موارد است. مهم‌ترین مسائل اساسی مبانی معرفت‌شناسی شامل موارد زیر می‌باشد؛ انسان توانایی شناخت را دارد، معرفت انسان نسبی است، معیار اعتبار علم انسان، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت است. حواس، عقل، شهود، وحی و الهام به عنوان ابزارهای شناخت انسان هستند. عقل به عنوان مهم‌ترین ابزار شناخت انسان است، انسان در شناخت اشیاء و پدیده‌ها و جهان هستی با محدودیت‌هایی مواجه است. مبانی‌انسان‌شناسی انسان فرهیخته سند نیز شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: انسان مخلوق خداوند، و موجودی مرکب از جسم و روح است. حقیقت انسان، روح او است. انسان مجموعه‌ای از استعدادها و توانایی‌ها است و به عنوان اشرف مخلوقات هستی از قدرت تفکر و تعقل برخورداراست. او موجود برگزیده خداوند است؛ موجودی اجتماعی است؛ دارای اراده و اختیار بوده و در مقابل کارهایش مسئول است. همچنین عمده‌ترین مباحث اساسی مبانی ارزش‌شناسی انسان فرهیخته سند شامل مؤلفه‌های زیر می‌باشد: قرآن، مبانی دین اسلام وآموزه‌های ائمه‌اطهار (ع)، قانون اساسی، سند چشم‌انداز، رهنمودها و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در تربیت چنین انسانی به عنوان منبع تعیین ارزش‌ها می‌باشد. ارزش‌ها ثابت، مطلق و غیروابسته به افراد هستند؛ دارای سلسله مراتب هستند؛ آن‌چه که اهمیت بیشتری دارد، ارزش‌های معنوی است. مقولات ارزشی نظیر؛ تولّی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منکر، اعتدال، عدالت، رأفت، احسان، گذشت و بخشش، توجه به هنر و زیباشناسی در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه بوده است. نتایج بررسی نشان دادکه مبانی فلسفی تربیت در هر دو دیدگاه در بستر دینی؛ یعنی اسلام شکل گرفته است، در نتیجه در هر دو دیدگاه، بنیان‌های نظری در تربیت انسان فرهیخته آموزه‌های دینی و قرآنی بود. بررسی مبانی فلسفی تربیت نشان دادکه تصویرانسان فرهیخته را نمی‌توان تنها ذیل مبحث مبانی انسان‌شناسی مشاهده کرد. این تصویر در سند در لابه لای مباحث حوزه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی قابل بازیابی است. از نقاط مشترک هر دو دیدگاه این است که، هدف غائی از تربیت انسان فرهیخته، رسیدن به قرب الهی است و بر تربیت فردی دیندار، با ایمان، با اخلاق و درستکار، معتقد به قرآن وآموزهای دینی و سنت رسول اکرم (ص) تأکید شده است. در نظام تربیت سینوی، رشد و توسعه ذوق و رفتارهای هنری، توجه به نیازهای اجتماعی، بالابردن شناخت و آگاهی افراد تربیت یافته در ارتباط با ارزش و قداست کار و معاش حلال، موردتأکید جدی قرارگرفته است. همچنین نتایج پژوهش نشان دادکه انسان فرهیخته سینوی در ویژگی‌ها و مختصاتی نظیر: داشتن نگرش غیر ابزاری به دانش، حرفه‌گرایی و فراگیری شغل، ابعاد تربیت، مراحل تربیت، دانش و معلومات، عقلانیت، تفکر انتقادی، جامعیت ویکپارچگی متمایز از انسان فرهیخته سند آموزش وپرورش است. در نظام تربیتی سینوی تربیت عرفانی (کشف و شهود) نقش برجسته‌ای دارد. در تربیت انسان فرهیخته سینوی اهداف واسطه‌ای به وضوح مشخص و قابل تحقق است. نقد انسان فرهیخته سند آموزش‌وپرورش ایران بر اساس آرای ابن‌سینا نشان دادکه معیارها، شاخص‌ها و ویژگی‌های بیان شده با توجه به شرایط و مقتضیات زمان در جایگاه متفاوتی با نظر ابن‌سینا قرار دارد. ریشه اصلی این تفاوت به نوع نگاه ابن‌سینا به هستی، ماهیت انسان، رابطه انسان با خدا باز می‌گردد. از دیگر تفاوت آن‌ها این است که ابن‌سینا به انسان بیشتر از زاویه عقل می‌نگریسته وگوهر انسان را همان عقل او می‌دانسته‌اند، در نتیجه انسان تربیت یافته در نظام تربیتی سینوی عقل‌گرا و انسان فرهیخته سند واقع‌گرا می‌باشد. درنظام تربیت سینوی اهداف: زیستی- جسمانی، اعتقادی- اخلاقی، فرهنگی- هنری (موسیقی و ادبیات عرفانی)، عقلانی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان اهداف واسطه‌ای (میانی) در تربیت انسان فرهیخته مورد توجه قرارگرفته است. در سند ساحت‌های شش‌گانهی: اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی وسیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فن‌آوری جهت رسیدن به حیات طیبه به عنوان اهداف میانی درنظرگرفته شده است. در هر دو دیدگاه اهداف اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی، زیستی و جسمانی و هنری مورد توجه بوده است. در نظام تربیت سینوی تربیت حرفه‌ای، هنری و زیباشناختی وعقلانی از ویژگی‌های برجسته و مثبت آن است. و در سندآموزش وپرورش با توجه شرایط و مقتضیات زمانی و نیازمندی‌های جامعه کنونی تربیت در بعد علمی و فن‌آوری انسان فرهیخته از نکات مثبت و برجسته آن است. با توجه به ارزش دیدگاه ابن‌سینا دربارهی انسان فرهیخته و امکان به‌کارگیری آرای او در باب تربیت انسان فرهیخته درآموزش و پرورش ایران، ضروری است که در بازنگری مبانی نظری سند آموزش‌وپرورش آرای ابن‌سینا مورد توجه جدی قرار گیرد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  مبانی فلسفی تربیت ،  انسان فرهیخته ، ابن‌سینا ،  سعادت ،  سند آموزش‌وپرورش

    12345678910111213141516172737   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.