دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    123456789101112131415161727   >


تعداد نتایج به دست آمده: 360 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 370
نام نویسنده: محترم پور، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اساس توسعه ‌و‌ پیشرفت هر جامعه‌ای، به اهتمام بر امر پژوهش استوار است. در این راستا دانشجویان و به طور کلی دانشگاه‌ها نقش عمده در جهت نیل به اهداف ایفا می‌کنند. از آنجا که فعالیت‌های پژوهشی به دلیل مشارکت محدود آزمودنی‌ها، با مشکلات بسیاری روبه رو شده است، به همین خاطر بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت آزمودنی‌ها در فعالیت‌های پژوهشی مهم است. هدف این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع پیش بینی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-1392 در دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، علوم اداری و اقتصادی و تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد2442نفر است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 نفر است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه‌ای و بر اساس جنسیت و گروه تحصیلی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش نامه‌های عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، شخصیت آیزنک، خلاقیت، ادراک از جو سازمانی و تمایل به مشارکت استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مقایسه میانگین مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین عوامل فردی (خصیصه‌ای شخصیتی-  ادراکات محیطی) که مورد بررسی قرار گرفت، بین معدل، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی و بیرونی، درون گرایی و برون گرایی، خلاقیت و ادراک از جو سازمانی با تمایل به مشارکت‌ آزمودنی‌ها فعالیت‌های پژوهشی ارتباط معناداری وجود دارد و این متغیرها می‌توانند پیش بین‌های خوبی برای تمایل به مشارکت باشند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

                                                                                                                            استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  عوامل فردی (خصیصه ای - شخصیتی) ، ادراکات محیطی ، تمایل به مشارکت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 369
نام نویسنده: احمدی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای توسعه اعضای هیأت­علمی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و روش پژوهش ارزشیابی-نیازسنجی بود. جامعه آماری؛ اعضای هیأت­­علمی، مدیران­گروه و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. با استفاده از نمونه­گیری دردسترس 8 نفر عضو هیأت­علمی، 5 نفر مدیر­گروه و 11 نفر دانشجو انتخاب شدند. از روش نیازسنجی مبتنی بر مشکل و مصاحبه نیمه­ساختاریافته برای جمع­آوری داده­های پژوهش استفاده شد. در پژوهش حاضر قابلیت اعتبار از طریق «بررسی توسط شرکت­کنندگان یا مصاحبه­شوندگان» صورت­گرفته است. اطلاعات به دست آمده از فرایند مصاحبه­ها و کیفیت و عمق داده­ها توسط گروه متخصصین مربوطه تایید شد. در این پژوهش از تحلیل تفسیری برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه­ها و مقوله­بندی پیام­های مستتر در آن پرداخته شد. نتایج نشان داد که برای توسعه اعضای هیأت علمی در سه بعد حرفه­ای، سازمانی و فردی حداقل می­بایست به 33 مؤلفه اساسی توجه نمود؛ برای نمونه می­توان به: محتوا، متناسب نبودن دروس نظری و عملی، مشاوره به ارباب رجوع، خدمات علمی و عملی به جامعه، کیفیت پژوهش و مهارت ابزاری و ... (در مؤلفه­های توسعه حرفه­ای) و نظام پاداش و تشویق، برنامه­های آموزشی ضمن­خدمت، مشارکت در برنامه­ریزی و ... (در مؤلفه­های توسعه سازمانی) و اخلاق حرفه­ای، استقلال در کار، باور به توانایی، ایده­پردازی و ... (در مؤلفه­های توسعه فردی) اشاره نمود، که مشکلات و علت­هایی نیز بر هر کدام از مؤلفه­های ابعاد توسعه اعضای هیأت علمی تاثیرگذار است. در نهایت راه­حل­ها در قالب نیازهای آموزشی به صورت دوره­ها و کارگاه­های مختلف و نیازهای غیرآموزشی به صورت مزایای مالی، روابط بین­فردی، اقدامات مدیریتی و اقدامات پرسنلی در بعد حرفه­ای و روابط بین­­فردی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی و امکانات فیزیکی در بعد سازمانی و مزایای مالی، اقدامات مدیریتی، اقدامات پرسنلی، در بعد فردی ارائه شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  توسعه اعضای هیأت علمی ، توسعه حرفه ای ، توسعه سازمانی ، شناسایی نیازها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 368
نام نویسنده: غلباش قره بلاغی اینالو، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 175
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری‌های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری‌های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 93-92 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 204 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌های موجود در منابع و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با متخصصان و جمع‌بندی آن‌ها به استخراج مؤلفه‌ها و نشانگرهای همکاری علمی و سپس تدوین مقیاس همکاری‌های علمی پرداخته شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برای کل مقیاس 88/0 محاسبه شد. در نهایت مقیاس در قالب 5 عامل حاصل از ساختار عاملی شامل "سهم مشارکت در تولیدات علمی مشترک"، "مشارکت در مجامع علمی"، "همکاری در فرایند پژوهش"، " آمادگی‌های عاطفی- شناختی" و " آمادگی‌های رفتاری همکاری‌های علمی" تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مقیاس نشان داد، 32/76 درصد کل امتیازات تولیدات علمی پژوهشگران به صورت مشترک و بیشترین امتیاز تولیدات علمی مشترک پژوهشگران مربوط به مقالات علمی- پژوهشی بوده است. میزان عملکرد همکاری‌های علمی پژوهشگران در سطح متوسط و نگرش پژوهشگران به همکاری‌های علمی مثبت و در سطح بالا قرار داشته است. با توجه به احراز روایی و پایایی مقیاس همکاری‌های علمی، نتایج حاصل از اجرای مقیاس، می‌تواند در جهت ارزیابی وضعیت موجود همکاری‌های علمی پژوهشگران، توسط سیاست‌گذاران آموزش عالی و مسئولین دانشگاه‌ مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، طراحی ، مقیاس ، ارزیابی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: طباطبائی، سید محمدصادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

تلاش پژوهشگران حوزه‌ی تعلیم و تربیت و به ویژه متخصصان برنامه درسی، معطوف به دست یابی به بالاترین سطح کمی و کیفی یادگیری است و آموزش تلقینی، روشی است که با ادعای استفاده از ظرفیت دریافت نامحدود بشر، به عرصه‌ی آموزش و پرورش ورود پیدا کرده است. در مطالعه‌ی حاضر که با هدف بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است، از روش آزمایشی استفاده شده و طرح پژوهش، آزمایشی حقیقی از نوع دو گروهی با انتساب تصادفی، پیش آزمون- پس آزمون و تعقیب (اندازه گیری مکرر) بود. جامعه آماج (هدف) در این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه‌ی اول مقطع متوسطه (پایه‌ی نهم در طرح جدید) است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بخش احمد آباد شهرستان مشهد در سال تحصیلی 93 - 1392 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر مُلک آباد- مرکز بخش احمد آباد- بود. نمونه پژوهش به حجم 30 نفر (دو گروه 15 نفره برای آزمایش و کنترل) انتخاب شد. این پژوهش دارای یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی بود که به منظور مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش تلقینی با آموزش به شیوه‌های سنتی و مطالعه آن در سه موضوع آموزشی و دو سطح دانش (حفظ) و درک (فهم) بود. به منظور گردآوری داده‌ها از آزمون‌های معلم ساخته در محتواهای آموزشی مورد بررسی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش، اثربخشی متفاوتی را در میان آموزش به شیوه‌ی تلقینی و روش‌های سنتی آموزش در سطوح دانش (به حافظه سپاری) و ادراک نشان نداد. خو گیری دانش آموزان به شیوه سنتی اجرای برنامه درسی و عدم ظرفیت فیزیکی و شرایط هر یک از عناصر برنامه درسی در نظام موجود آموزشی، از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش تلقینی ، لوزانف ، آموزش مبتنی بر دو نیمکره مغز ، پیشرفت تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: قائمی پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد که بر اساس آن میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی برنامه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی مشخص گردید؛ صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که استاندارد استدلال واضح ارزشیابی در سطح خیلی خوب بود؛ استانداردهای جهت‌دهی کلی و پاسخگو، صراحت و انصاف، فرایند و محصولات معنی‌دار، تصمیمات و نتایج موجه و اطلاعات معتبر در سطح خوب بودند؛ استانداردهای اطلاعات مرتبط، مقبولیت بافت، کاربرد منابع، شفافیت و افشا، ارزش‌های روشن، اطلاعات پایا، مدیریت اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طراحی‌های درست و ارتباط و گزارش در سطح متوسط بودند و استانداردهای مقبولیت ارزیاب، توجه به ذی‌نفعان، گزارش و ارتباط به موقع و مناسب، نگرانی برای عواقب و تأثیر، مدیریت پروژه، رویه‌های قابل اجرا، توافقات رسمی، احترام و حقوق شرکت‌کنندگان انسانی، تعارض در علاقه، اهداف مذاکره‌ای و برنامه روشن و توصیف موقعیت در سطح ضعیف بودند. به طور کلی، همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیار دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. توصیه می‌شود پژوهش‌گران در زمینه‌ی ارزشیابی آگاهی‌های لازم از استانداردهای ارزشیابی برنامه داشته باشند تا ارزشیابی آن‌ها از برنامه موردنظر دچار نقصان نشود و بتوان به نتایج آن اعتماد کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  ارزیابی ، فرا - ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی برنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: ناصریان، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پرخاشگری از شایعترین مشکلات کودکان و نوجوانان است و از عوامل تأثیر گذار بر آن، سبک‌های دلبستگی است. بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر و نقش فرایندهای میانجی این رابطه، نیز حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسي نقش سوگيري هاي اسناد و خصومت در میانجی­گری رابطه سبك­های دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره راهنمايي و نمونه پژوهش 358 دانش­آموز بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان چهار پرسشنامه­ی سبک‌های دلبستگی، سبک‌های اسناد، خصومت و پرخاشگری را تکمیل نمودند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL تحلیل شد و از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی، سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، سبک دلبستگی اجتنابی و خصومت؛ مثبت و معنادار و رابطه همبستگی بین بقیه متغیرهای پژوهش پایین و از لحاظ آماری معناداری نیست. در مدل­های علی، رابطه ی سبک­های دلبستگی و پرخاشگری با میانجی گری سبک اسناد و خصومت، مسیر غیر مستقیم سبک اسناد  منفی مورد تایید و بقیه مسیرها معنادار نبود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اسنادهای علی ، سبکهای دلبستگی ، پرخاشگری ، خصومت ، تحلیل مسیر و مقطع راهنمایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 364
نام نویسنده: افشاری زاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآمدی روش های دانش آموز- محور (روش اکتشافی و مشارکتی) با روش آموزش سنتی، در رشد مهارت های اجتماعی و ابعاد عاطفی دانش آموزان غیردولتی مقطع ابتدایی در شهر تهران انجام شد. تعداد 252 دانش آموز پسر پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی از هر دو گروه در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیري در گروه دانش آموز- محور به صورت سرشماری و در گروه دیگر با روش آموزش سنتی به شیوه هدفمند با هدف همگنی بیشتر انجام شد. به منظور بررسی مهارت های اجتماعی پرسشنامه مداد- کاغذی کرامتی و برای سنجش رشد عاطفی از دو پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و خودپنداره یسن چن استفاده شد. براي تحلیل داده ها در بخش رشد عاطفی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده گردید که بیان می کند روش دانش آموز- محور منجر به رشد عاطفی در دانش آموزان می شود. داده هاي مربوط به مهارت اجتماعی به وسیله آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد در مهارت های اجتماعی تفاوت معنی داري بین دو گروه وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش دانش آموز-محور در رشد عاطفی موثر است اما در رشد مهارت های اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  روش اکتشافی - مشارکتی ، دانش آموز - محور ، رشد عاطفی ، مهارت اجتماعی ، خودپنداره ، عزت نفس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 363
نام نویسنده: فیروزی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

امروزه ارتقاء اثربخشی آموزش­ها از جمله ارزشمندترین هدف هر نهاد آموزشی محسوب می­شود و مرکز آموزش­های ضمن خدمت نیز به عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای آموزشی هر کشور از این امر مستثنی نیست. این پژوهش با هدف  بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت از طریق مقایسه­ی اثربخشی الگوی مساله محوری سیستمی و سازنده­گرا در طراحی محیط­های مساله­محور در آموزش ضمن خدمت معلمان انجام شد. روش مورد استفاده در آن روش شبه آزمایشی بود که در بین طرح­های موجود در این روش، به منظور سنجش متغیرهای نگرش و رضایت از طرح پس­آزمون با گروه گواه و به منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی دوره­های ضمن خدمت معلمان شهرستان لامرد که در سال 1391 برگزار می­شد، بود که به طور تصادفی دوره­ی ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی که برای معلمان ابتدایی  به مدت 15 ساعت برگزار می­شد انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس سه گروه که در دوره­های مهرماه 1391 ثبت نام کرده بودند، به­عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شد. در این دوره 103 نفر حضور داشتند. توزیع فراگیران در گروه­ها عبارت بود از؛ جاناسن (28 نفر) مریل (35نفر) و روش­های موجود (40نفر). اثربخشی دوره با سه متغیر رضایت فراگیران از دوره، نگرش آن­ها نسبت به دوره و میزان یادگیری ایشان مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه رضایت، نگرش و آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت و نگرش فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 94/0 محاسبه شد. میزان پایایی آزمون دوره از طریق روش کودر ریچاردسون، 83/0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از یک سو نشان دهنده­ی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اثر کاربرد مساله­محوری سیستمی و سازنده­گرا نسبت به روش­های موجود بود و از سوی دیگر نشان دهنده­ی اثربخش­تر بودن مساله­محوری سازنده­گرا نسبت به مساله­محوری سیستمی بود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت ، مساله محوری ، طراحی آموزشی سیستمی ، طراحی آموزشی سازنده گرا ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: سبزپری، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصيلي 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترایت-هاتن، پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران، پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلچ و جکسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسیون چند گانه، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین کمال گرایی منفی دبیران و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود ندارد. بین فراشناخت و فرسودگی شغلی در دبیران نیز در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین کمال گرایی مثبت و منفی با فراشناخت در دبیران مقطع راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد (سطح 001/0). الگوی کلی پیشنهادی در باره نقش فراشناخت و کمال گرایی در فرسودگی شغلی تایید شد. بر اساس این الگو استرس ادراک شده نقش میانجی خود را بین فراشناخت و فرسودگی شغلی به خوبی ایفا می کند و فراشناخت نسبت به کمال گرایی پیش بینی کننده بهتری برای فرسودگی شغلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کمال گرایی لزوماً منجر به استرس و فرسودگی شغلی نمی شود، ولی بر اساس تحلیل مسیر صورت گرفته فراشناخت، استرس و فرسودگی شغلی را موجب می شود.     

     

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  فراشناخت ، کمال گرایی ، استرس ادراک شده ، فرسودگی شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: جلایر، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی روابط میان سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای است. نوع این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پایه اول دوره دبیرستان شهرستان کلاله در سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 250 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده  شامل پرسشنامه سبک های فرزند پروری بوری (PAQ) (1991) و سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس (1981) بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار معنادار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با واسطه گری سبک های تفکر را مورد بررسی قرار می دهد از برازش خوبی برخوردار نیست (243/0=RMSEA ،63/0GFI=).

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های فرزند پروری ، سبک های تفکر ، راهبردهای مقابله ای

    123456789101112131415161727   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.