دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 378 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 386
نام نویسنده: محمدتقی‌زاده، نسرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون و ارزیابی گزارشات پژوهشی منتشره بود، به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش پژوهش ساخت ابزار  بود. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشره در قلمرو نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم در حوزه رشته‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی و پایان‌نامه‌های گروه علوم تربیتی و روانشناسی در سال‌های 1391 و 1392 بود. با استفاده از استانداردهای موجود برای ساخت و انطباق‌یابی آزمون و ترجمه و تلخیص آن‌ها، تعداد 6 مقوله و 51 گویه برای سیاهه ساخت آزمون و 4 مقوله و 18 گویه برای سیاهه انطباق‌یابی آزمون تدوین شد. سپس روایی این سیاهه به روش داوری تخصصی و ارائه به 5 متخصص بررسی و احراز شد، همچنین پایایی ابزار نیز از طریق استفاده از ارزیاب دوم و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد بررسی قرار گرفت که با ضریب 82/0 مورد تایید قرار گرفت. بعد از تهیه سیاهه و اعتباریابی آن گزارشات پژوهشی در حیطه ساخت و انطباق‌یابی آزمون مورد ارزشیابی واقع شد. نتایج این ارزشیابی نشان داد که مقالات و پایان‌نامه‌های مورد بررسی از نظر گزارش و توصیف روش‌های پایایی در وضعیت مطلوب و از نظر گزارش روایی سازه و روایی محتوایی در حد متوسط و از نظر گزارش روایی ملاکی و بیان اهداف آزمون در وضعیت نامطلوبی قرار داشت.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه

 منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تدوین سیاهه ، استانداردهای ارزیابی از آزمون ، تحقیقات علوم‌تربیتی و روانشناسی ، ارزیابی ، گزارشات پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 386
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و

جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب پرسشنامه­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق پرسشنامه، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

پرسشنامه

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ،  برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 385
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 پرسشنامه قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه 

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 384
نام نویسنده: قلی پور، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

زمینه و هدف: معلوليت به­ صورت ناتواني موقت يا دائمي، جزيي يا كلي، ثابت يا تغييرپذير در هر جامعه­اي و در ميان هر گروه و طبقه­اي بروز مي­كند. از زماني­كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبه­رو بوده است (اسپاكمن، 1963). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

 مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. از پرسشنامه­های اطلاعات جمعیت­شناختی، روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، مقیاس ارزیابی کیفیت­زندگی (WHOQOL-BRIEF) و پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 24 نفر از معلولینِ واجد شرایط و داوطلب حضور در گروه، که در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان­یابان مشهد اشتغال به آموزش داشتند پس از غربالگری اولیه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. پس از تکمیل پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش، طی یازده جلسه، گروه درمانی آدلری را به صورت جلسات (90 دقیقه­ای) و دوبار در هفته دریافت نمودند درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. به منظور تحلیل آماری داده­های پژوهش، از نرم افزار آماری 19spss- و روش­های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری در چهار خرده­مقیاس از شش خرده­مقیاس، پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن که عبارتند از: ارزش­یابی قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت‌یابی تناسب اندام و رضایت از نواحی بدن، نشان داد. اما در دو خرده­مقیاس، وزن ذهنی و جهت­یابی قیافه، تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. در پرسشنامه سلامت عمومی در خرده­مقیاس­های نشانگان جسماني و نشانگان افسردگي تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه مداخله وجود داشت (05/0p<) اما در خرده­مقیا­س­های نشانگان اضطرابی و بی‌خوابی و نشانگان کارکرد اجتماعی تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. همچنین گروه درمانی آدلری منجر به بهبود ابعاد سلامت روانی و سلامت جسمانی در گروه آزمایش شده ولی بر سلامت محیطی و اجتماعی تاثیر معناداری نداشته بود.

بر اساس نتایج پژوهش، به­کارگیری گروه­درمانی آدلری می‌­تواند بر بهبود خودپنداره بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی معلولین جسمی-حرکتی موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

 پرسشنامه

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  معلولیت جسمی- حرکتی ، خودپنداره بدنی ، کیفیت زندگی ، سلامت عمومی ، گروه¬درمانی آدلری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 383
نام نویسنده: لطـفی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع کاربست آموزش­های مهارتی منابع انسانی و عوامل موثر بر کاربست این آموزش­ها انجام شد. روش پژوهش مطالعه موردی و میدان آن دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع­آوری داده­های کیفی، 27 تن شامل 10 مدیر، 9 عضو هیئت علمی و 8 کارمند به­علاوه­ی 7 تن از کارشناسان و عضو هیئت علمی متخصص در زمینه آموزش منابع انسانی، به­صورت هدفمند به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته بود. نتایج  نشان داد: موانع کاربست آموزش شامل 7 مورد: (نیازسنجی نا­مناسب، مدت زمان دوره­ها، مدرک­گرایی و امتیاز ارتقا در آموزش­ها، عدم کاربردی بودن آموزش­ها، ارایه آموزش­ها به­صورت عمومی، عدم تطابق آموزش­ها با محیط سازمان و مانع شدن مدیریت مافوق)، می­باشد. همچنین عوامل موثر بر کاربست آموزش­ به 4 دسته تقسیم می­شوند: 1) ویژگی­های فراگیر (توانایی، دانش و مهارت پیشین، تجربه، کنترل و نظارت بر رفتار، نگرش شغلی، انگیزه، خودکارآمدی و سودمندی ادراک شده)؛ 2) فرایند آموزش (ارزیابی نیاز­های آموزشی، اهداف یادگیری، راهبرد­ها و روش­های آموزشی، نقش مربی، محتوای آموزشی، زمان کلاس­ها، پیگیری)؛ 3) مشخصات سازمانی و محیط کار (جو انتقال در سازمان، حمایت­های محیطی، بازخورد، فرصت استفاده، تقویت و تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و پاسخگویی)؛ و 4) عوامل فراسازمانی (انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی). توجه به این عوامل می­تواند سازمان­ را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته­ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.

فهرست مندرجات

 نتیجه گیری

 پرسشنامه

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  بهسازی منابع انسانی ، آموزش ضمن خدمت ،  کاربست آموزش ، انتقال یادگیری ،  آموزش های مهارتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 382
نام نویسنده: موسوی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب­های علوم ابتدایی به منظور بررسی وضعیت توجه این کتاب ها به مبانی ارزش­شناختی مربوط به طبیعت در برنامه درسی ملی بود. روش مورد استفاده، تحلیل محتوای کمی و قلمرو مطالعاتی، کتاب­های درسی علوم تجربی پایه­های اول، دوم، سوم و ششم ابتدایی می­باشد که در راستای همسوسازی با برنامه درسی ملی در سال تحصیلی 93-92 تألیف گردیده است. ابزار پژوهش، سیاهه­ی محقق­ساخته ای می­باشد که دارای 6 مقوله اصلی و 22 مقوله فرعی بوده است. مقوله­های اصلی از مبانی ارزش­شناختی مربوط به بخش طبیعت در برنامه درسی ملی، استخراج شد. در این پژوهش جهت تحلیل محتوا، واحد زمینه، صفحات کتاب و واحد ثبت، مضمون جملات کتاب بوده و جهت بررسی سؤالات از آمار توصیفی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بیش از سایر پایه­های مذکور، به این مقوله­ها پرداخته است. همچنین در همه کتاب­های علوم مذکور، به مقوله­ احساس مسئولیت در برابر پدیده­های خلقت و همکاری در حفاظت از زمین، گیاهان و جانوران و حفظ تعادل در آب و هوا و مقوله اعتقاد به برخورداری همه مظاهر خلقت از مراتبی از حیات و شعور پرداخته نشده و مقوله کمک به حفاظت و توسعه زیست ­بوم شهری، روستایی و محیط طبیعی در جهت بقا و ارتقاء کیفیت محیط و توسعه پایدار بیشتر مورد توجه واقع گردیده است. در مجموع مشخص شد که وضعیت محتوای کتاب­های علوم از نظر توجه به مبانی ارزشی طبیعت  مناسب نیست و مستلزم توجه بیشتری است.

 

فهرست مندرجات 

نتیجه گیری

پرسشنامه

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مبانی ارزش شناختی ، ارزش های مربوط به طبیعت ، برنامه درسی ملی ، کتاب علوم


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 381
نام نویسنده: عراده چی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

    


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 380
نام نویسنده: نوری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه  اظهار دینداری و اهمال کاری  با نقش  واسطه ای  سبک های دفاعی  بود. و بررسي اين مسئله كه آيا سبک های دفاعی  می تواند به عنوان ميانجي رابطه ي اظهار دینداری و اهمال کاری ايفاي نقش كند؟ تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله ساکن شهر مشهد و نمونه مورد بررسی که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد، ۳۸۴ نفربودند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اهمال کاری تاکمن، پرسشنامه سبک های دفاعی و مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران  بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بين میزان اظهار دینداری و اهمال کاری همبستگي منفی معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین میزان اظهار دینداری و سبک دفاعی رشد یافته همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین اظهار دینداری و سبک دفاعی نوروتیک همبستگي مثبت معنادار وجود دارد  (۰۱/۰p<). از یافته ها می توان این نتیجه را گرفت که متغیر عواطف دینی، سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی رشد نایافته  پیش بینی کننده های خوبی برای اهمال کاری می باشند. همچنین سبک های دفاعی نمی تواند نقش میانجی گرایانه ای بین اهمال کاری و دینداری ایفا کنند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

پرسشنامه

منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اهمال کاری ، دینداری ، سبک های دفاعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: شریفی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 122
چکیده:  اتخاذ رویکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و مؤثرترین گام¬ها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و مؤثر می-باشد. الگوی دیک و کری یکی از الگوهای کارا و قدیمی است که در زمینه طراحی آموزشی به کار برده می¬شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش ضمن خدمت دبیرانِ علوم تجربی پایه هشتم بر اساس مدل دیک و کری بود. پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات توسعه¬ای و از حیث روش جزء پژوهش ارزشیابی بود. میدان عمل، آموزش و پرورش شهر مشهد و جامعه آماری شامل دبیران درس علوم تجربی مقطع متوسطه اول ناحیه 3 مشهد بودکه نیازمند شرکت در دوره روش تدریس علوم تجربی پایه هشتم بودند. ناحیه 3 به علت در دسترس بودن دبیران و نیز وجود مدرسین باسابقه و باتجربه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد. لذا در این پژوهش30 نفر نمونه از طریق سرشماری از دبیران درس علوم دوره متوسطه اول، از ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. هفت مرحله از ده مرحله مدل طراحی آموزشی دیک و کری انتخاب شده و به شرح زیر اجرا گردید. مرحله اول تعیین اهداف که شامل اهداف کلی و جزئی بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بود. مرحله دوم انجام تجزيه و تحليل آموزشي که شامل تحلیل زمینه¬هاي تطبیقی، انتقالی، محیط آموزشی، نگرشی و سبک های یادگیری بود. مرحله سوم شناخت رفتارهاي ورودي و وي‍ژگي¬های فراگیران در طراحی برنامه آموزشی بود که از طریق تعیین خصوصیات عمومی یادگیرندگان و رفتارهای ورودی فراگیران به انجام رسید. مرحله چهارم شامل نوشتن اهداف عملكردي بر اساس مباحث مورد نیاز فراگیران در راستای تغییرات اعمال شده در کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. مرحله پنجم شامل تدوين سؤال¬هاي آزمون ملاك محور بود که در این مرحله پرسشنامه¬ای تهیه شد. مرحله ششم تدوين راهبردهاي آموزشي بود که در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس، راهبردهایی تهیه و تنظیم گردید و مرحله هفتم تدوين و انتخاب موادآموزشي بر اساس فصل¬های کتاب علوم تجربی پایه هشتم بود. یافته¬ها و نتیجه¬گیری: الگوی طراحی آموزشی دیک و کری، پشتوانه نظری قوی داشته و می¬تواند در صورت به کارگیری درست، هدف¬های در نظر گرفته شده علوم تجربی را تحقق بخشد. با توجه به میزان بالای افت تحصیلی در درس علوم و به علت فقدان طراحی و تدریس مناسب، یافته¬های این پژوهش می¬تواند به بهبود فرایند یادگیری و ارتقای پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان منتهی شود. فهرست مندرجات نتیجه گیری منابع و ماخذ پرسشنامه
استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  علوم تجربی پایه هشتم ،  طراحی آموزشی ، الگوی طراحی آموزشی دیک و کری ،  سند تحول بنیادین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 379
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه

    12345678910111213141516172737   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.