دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 457 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 464
نام نویسنده: حیدری، وحید احمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده درس ریاضیات دوره متوسطه دوم با برنامه درسی قصد شده در نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور شناسایی مشکلات و بررسی فاصله موجود بین آن­ها و ارائه راه­کارهایی مناسب برای اصلاح و بهبود اجرای برنامه‌های درسی ریاضیات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دوره متوسطه دوم در پانزده ناحیه­ی مرکزی شهر هرات باستان در سال 1396 - 1395 ه.ش؛ و معلمان ریاضیات دوره متوسطه دوم (لیسه) در نواحی پانزده‌گانه هرات بوده است. نمونه‌های پژوهش حاضر به‌صورت خوشه­ای چندمرحله‌ای و تصادفی از پانزده ناحیه­ی مرکزی ولایت هرات باستان انتخاب‌ شده ‌اند. به‌منظور انتخاب نمونه مورد نظر در این پژوهش برای انتخاب مدارس، ابتدا مدارس پانزده ناحیه­­ی شهر هرات باستان به پنج حوزه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم ‌شد و از هر حوزه یک منطقه آموزشی به ‌قید قرعه انتخاب شد، سپس از هر منطقه آموزشی به‌طور تصادف یک مدرسه متوسطه دوم (لیسه) پسرانه و یک مدرسه متوسطه دوم دخترانه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد در مدارس منتخب از میان کلاس‌های موجود یک کلاس از هر پایه به ‌قید قرعه انتخاب گردید. نمونه­ معلمان به روش تصادفی از تمام معلمان ریاضیات دوره متوسطه دوم در پانزده ناحیه فوق انتخاب شدند که درمجموع 33 نفر از معلمان (آقایان شانزده نفر و خانم‌ها هفده نفر) برای پاسخ به سؤالات انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده­ها از فرم معلمان و چک لیست مشاهده محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از شاخص‌های فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و نمودار ستونی استفاده‌شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که: میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی از پیش تعیین شده در اکثر موارد در حد مطلوبی نبوده است. اکثر معلمان اظهار داشتند که نظام اجرایی آموزش­وپرورش افغانستان یک نظام نیمه سازگارانه است، آماده سازی مواد (کتاب درسی، کتاب راهنمای معلم، برنامه های آموزشی، مواد تکمیلی و...) به موقع صورت نگرفته است، معلمان نسبت به وضعیت کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم ریاضیات دوره متوسطه دوم دیدگاه نسبتاً مطلوبی داشتند. آنان حجم زیاد کتاب­های درسی، کمبود زمان، تعداد زیاد دانش­آموزان در هر کلاس، انگیزه نداشتن دانش آموزان، ضعف مهارت علمی معلمان، نبود دسترسی به موقع به کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم و نبود برنامه کلاسی منظم را از جمله موانع اجرای برنامه درسی ریاضیات دوره متوسطه دوم می­دانستند.


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعیدی رضوانی، محمود
کلید واژه ها:  نظام آموزش ­­و پروش افغانستان ،  ریاضیات دوره متوسطه دوم ،  برنامه درسی قصد شده ،  برنامه درسی اجرا شده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 463
نام نویسنده: شاهسون، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 275
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی آموزش­عالی استان خراسان رضوی بر اساس الگوی پروواس بود. رویکرد تحقیق، ارزشیابی هدف محور بااستفاده از الگوی ارزشیابی اختلاف پروواس بود. به این منظور ابتدا اهداف تشکیل هیأت­های نظارت و ارزیابی آموزش­عالی استانی از طریق اسناد مکتوب فرادست و مصاحبه با متخصصین و صاحب­نظران نظارت و ارزیابی به­دست آمد. در این پژوهش، با توجه به گام­های مختلف بررسی موضوع، از منابع مختلف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. جامعه این پژوهش شامل مجریان و دریافت کنندگان خدمات نظارتی هیأت استانی در سطح شهر مشهد در سال 1394 بود. نمونه­ی مورد بررسی در همه­ی مراحل الگو از طریق  نمونه­گیری هدفمند و زنجیره­ای انتخاب شد؛ بر این اساس نمونه­ی منتخب برای وضعیت موجود شامل اعضای دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی، اعضای هیأت نظارت و ارزیابی استان، اعضای هیأت علمی بازدیدکننده از موسسات، روسا و معاونین دانشگاه­ها، موسسات و مراکز آموزش­عالی مشهد بود. در این پژوهش وضعیت موجود عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی در 13 مولفه و 82 خرده مولفه با استاندارهایی که به عنوان وضعیت مطلوب از طریق مصاحبه کسب شده بود در چهار مرحله مختلف الگو شامل: طرح، عملیات، اهداف میانی و اهداف پایانی برنامه مقایسه گردید. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در تمامی مراحل الگو و در اغلب خرده مولفه­های مورد ارزیابی بود. مهمترین اختلاف مشاهده شده میان وضع موجود و مطلوب مربوط به مولفه­های منابع و تجهیزات، قوانین و مقررات، حمایت و پشتیبانی، وظایف و عملکرد، کیفیت محتوا، وضعیت فرآیند نظارت و ارزیابی، اهداف میانی( بازخورد وگزارش­های سالیانه) و اهداف پایانی( بهبود کیفیت، نظارت بر توسعه آموزش­عالی و اطلاع رسانی ضرورت­ها و استانداردهای آموزش­عالی به اساتید و دانشجویان) بود.

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هیأت نظارت و ارزیابی ،  خراسان رضوی ، ارزشیابی، الگوی ارزشیابی ، پروواس ، آموزش­ عالی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 462
نام نویسنده: گراوند، یاسر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف این پژوهش، ارائه مدل علّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی با نقش واسطه‌ای معنای‌تحصیلی بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات‌ساختاری و جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان تحصيلات‌تكميلي دانشكده­هاي علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی،  تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 3199 نفر بود که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 220  نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش، ‌های محقق‌ساخته درگیری‌پژوهشی، خودمختاری‌پژوهشی و معنای‌تحصیلی هندرسون- کینگ و اسمیت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف استاندارد از ماتریس همبستگی، مدل معادلات ساختاری و شاخص‌های نکویی برازش با نرم افزار Lisrel 8. 5 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. يافته­های مرحله­ی تدوین مدل نشان داد شاخص­هاي برازش مدل، مناسب مي‌باشند. مطابق با اين مدل، اثر مستقیم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (01/0<  P و 64/0=β) و معنای تحصیلی (01/0<  P و 30/0=β) معنادار بود، در حالی‌که اثر غيرمستقيم درگیری‌پژوهشی بر خودمختاری‌پژوهشی (05/0 p>)معنادارنبود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که درگیری‌پژوهشی قادر به پیش‌بینی خود مختاری‌پژوهشی می‌باشد، و تحلیل داده‌ها با رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین خرده ‌های آن درگیری‌شناختی و رفتاری قادر به پیش‌بینی خودمختاری‌پژوهشی می‌باشند، همچنین مقياس‌درگیری‌پژوهشی‌قادر به پيش‌بيني معنای‌تحصیلی بود و از بین خرده‌‌های آن تنها خرده  درگیری‌رفتاری قادر به پیش‌بینی معنای‌تحصیلی بود، علاوه بر این‌ها معنای‌تحصیلی قادر به پیش بینی خودمختاری‌پژوهشی بود. يافته‌هاي پژوهش، نشان‌دهنده‌ي نقش درگیری‌پژوهشی برمعنای‌تحصیلی وخودمختاری‌پژوهشی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی می‌باشد.

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  درگیری پژوهشی ، خودمختاری پژوهشی ، معنای تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 461
نام نویسنده: نظری، صدیقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی نقش عوامل مؤثر بر گرایش روش‌شناسی پژوهشگران آموزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه آماري پژوهش شامل جامعه متخصصان حوزه علوم تربیتی و جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از جامعه متخصصان تعداد 29 تن به‌صورت هدفمند و از جامعه پژوهشگران 300 تن به روش نمونه‌گیري در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در راستاي هدف پژوهش و با مشخص نمودن همپوشانی‌هاي موجود در منابع و مصاحبه‌هاي نیمه ساختاریافته با متخصصان، مهم‌ترین عوامل مؤثر، شناسایی شدند که عبارت بودند از: ذهنیت فلسفی، سبک تفکر، خلاقیت، خصیصه برون‌گرایی و درون‌گرایی و ویژگی شناخت‌گرایی و رفتار گرایی. به‌منظور بررسی نقش عوامل تأییدشده، مقیاس سنجش گرایش روش‌شناسی با سه عامل گرایش اثباتی، تفسیری و انتقادی طراحی شد. روایی محتوایی مقیاس از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های اثباتی، تفسیری و انتقادی به ترتیب 89/0، 83/0 و 85/0 و برای کل مقیاس 9/0 بود. برای بررسی نقش عوامل مؤثر از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، انعطاف‌پذیری، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر اجرایی، گرایش به روش‌شناسی اثباتی و انعطاف‌پذیری، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی، سبک تفکر قانون‌گذاری و خلاقیت، گرایش به روش‌شناسی تفسیری و تعمق، برون‌گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و سبک تفکر قضایی می‌توانند گرایش به روش‌شناسی انتقادی را پیش‌بینی کنند.استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مدل آمیخته ، گرایش روش‌شناسی ، عوامل، مقیاس و مؤلفه‌ها


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 460
نام نویسنده: حقدادی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه­های بازخورد از منظر سابیرنتیک و ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش بازخورد در دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی و آزمون سازی، و جامعه آماری شامل 1100 نفر از کارشناسان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. روش نمونه­گیری در مرحله تایید مؤلفه­ها و تعیین روایی ، نمونه­گیری هدفمند بوده و برای تحلیل عاملی ابزار، از سرشماری و روش نمونه­گیری در دسترس، استفاده شد. تعداد نمونه برای تایید مؤلفه­ها، 28 نفر، برای تعیین روایی، 10 نفر و برای تحلیل عاملی، 180 نفر بودند. جهت تایید مؤلفه­های بازخورد از روایی محتوایی و برای تعیین روایی ابزار محقق ساخته سنجش بازخورد، از روایی محتوایی و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. از نتایج این پژوهش، تایید هشت مؤلفه آسیب­شناسی، ارتباطات، اطلاعات، بهبود رفتار، تعاملات، سازگاری، عملکرد و نظارت به عنوان مؤلفه­های بازخورد می­باشد. همچنین با تحلیل عاملی اکتشافی، سه عامل اصلی نظارت، عملکرد و تعاملات، به دست آمد. در محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و 96/. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج کلی پژوهش نشان داد که ابزار محقق ساخته سنجش بازخورد از روایی و پایایی بالایی برخوردار است.


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  اعتباریابی ، بازخورد ،  دانشگاه فردوسی مشهد ، سایبرنتیک


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 459
نام نویسنده: علیزاده، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

یکی از دغدغه‌های اصلی دانشگاه بر اساس سه وظیفه اصلی یعنی آموزش، پژوهش و خدمات، وجود فرهنگ پژوهش غنی در میان افراد دانشگاه است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرهنگ پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی چیستی فرهنگ پژوهش و عوامل اثرگذار بر آن در دانشگاه فردوسی را بررسی کرده است. گروه موردمطالعه شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه فردوسي در سال 1394 بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، باورپذیری، اعتبار پذیری و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد که برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب باورپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب اعتبار پذیری از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در قالب 5 تم اصلی اعتقادات و باورهای پژوهشی، پیامدهای رفتاری، زیرساخت‌های پژوهش، عوامل محیطی و عوامل تجهیزاتی و 25 مقوله اصلی نهادینه کردن روحیه علمی، اعتقاد به موازین اخلاقي، قابلیت آگاهی بخشی پژوهش، يادگيري و بهبود مستمر، اعتقاد به استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، حقیقت‌جویی، سیاست‌های پژوهش بر مبناي چشم‌انداز مأموریت و راهبردهاي سازمان، اعتقاد به پژوهش‌های مبتنی بر نیاز جامعه، اعتقاد به کار گروهی، تلقی از پژوهش به‌عنوان بخشی از زندگی، تأمین منابع اقتصادی، عوامل اداری و مدیریتی دانشگاه، زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خارج از دانشگاه، نظارت و ارزیابی تولیدات علمی، عدم وجود قوانین و مقررات کافی در زمینه رعایت اصول اخلاقی، اخلاق حرفه‌ای، سیستم پاداش دهی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم رفتاری و هنجارهای پژوهشی، فرهنگ نقد و نقدپذیری، نظارت کافی استاد راهنما بر فرآیند پژوهشی دانشجو، امانت‌داری، فضای پژوهشی، دسترسی به منابع و مراجع، تجهیزات الکترونیک برای ردیابی سرقت علمی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اعتقادات و ارزش‌گذاری اساتید از پژوهش مناسب می‌باشد لیکن جهت رسیدن به رفتارها و عملکرد بهتر افراد، به زیرساخت‌های پژوهش، عوامل تجهیزاتی و عوامل محیطی غنی نیاز می‌باشد تا نتایج مالی، عملکردی و برداشتی مدنظر پژوهشگران و دانشگاه به دست آید.


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ، فرهنگ پژوهش ،  توسعه فرهنگ پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 458
نام نویسنده: روئینی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر توصیف چگونگی اجرای طرح جابربن حیان در مدارس ابتدایی و شناسایی پیامدها و موانع پیش روی این طرح از دیدگاه پژوهیده ها می‌باشد. طرح جابر بن حیان، ازجمله طرح‌های دانش‌آموز پژوهنده می‌باشد که آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر، با توجه به‌ضرورت پرورش دانش‌آموزانی متفکر و پژوهنده به تصویب رسانده است. برای دستیابی به این هدف، محقق با روش پژوهش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی ادراک پژوهیده‌ها، چگونگی اجرا، موانع پیش رو و پیامدهای حاصل از انجام این طرح را بررسی کرده و راهکارهایی برای اجرای بهتر آن ارائه داده است. گروه مورد مطالعه شامل 25 نفر از معلمین و 13 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شرکت‌کننده در این طرح بودند. این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های موردنیاز از مصاحبه‌های نیمه ساخت‌یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. برای تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل تفسیری با رویکرد مقایسه‌ی مداوم استراس و کوربین استفاده شد و جهت کسب قابلیت اطمینان‌پذیری یافته‌ها مقیاس‌های چهارگانه تأیید پذیری، اعتبار پذیری، قابلیت وابستگی و انتقال‌پذیری بکار گرفته شد. برای کسب تأیید پذیری پژوهش از فن نگارش یادداشت‌های تأملی، برای کسب اعتبارپذیری از مواردی همچون کنترل توسط اعضا و کدگذار ثانوی، برای کسب قابلیت وابستگی از فن کفایت اجماعی و برای کسب انتقال‌پذیری از روش‌های توصیف غنی و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه معلمین و دانش آموزان در قالب 4 عامل اصلی ارتقای قابلیت‌های فردی و گروهی دانش آموزان، موانع انسانی و محیطی، توانمندسازی پژوهشی و ضرورت حمایت همه‌جانبه، قرار گرفت. یافته‌های پژوهشی مشترک پژوهیده‌ها در 17 مقوله‌ی اصلی توانمندسازی دانش آموزان در زمینه پژوهشی، پرورش قابلیت‌های فکری، توانمندسازی دانش آموزان در فعالیت‌های گروهی، توانمندسازی دانش آموزان در زمینه کار با رایانه، پرورش قابلیت استقلال دانش آموزان ، چگونگی اجرا، موانع انسانی، موانع مالی، موانع تکنولوژیکی، موانع ساختاری، توانمندی در یادگیری پژوهش، تقویت روحیه پژوهشگری، تقویت مهارت پژوهشگری، ضرورت حمایت مسئولین، ضرورت حمایت مدرسه، ضرورت حمایت معلم و ضرورت حمایت والدین قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این طرح سبب ارتقاء قابلیت­های فردی و گروهی دانش آموزان شده، همچنین موانع انسانی و محیطی که چهار مقوله موانع انسانی، مالی، تکنولوژیکی و ساختاری را در بر می‌گیرد، دستیابی به اهداف طرح را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین، اجرای این طرح؛ توانمندی در یادگیری پژوهش، برخورداری از روحیه پژوهشگری و برخورداری از مهارت پژوهشگری را برای دانش آموزان به دنبال دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  مطالعه موردی ،  طرح جابر بن حیان ، دانش‌آموز پژوهنده ، روحیه پژوهشگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 457
نام نویسنده: حسینی، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر واکاوی هنجارهای تصریح نشده‌ای است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه فردوسی در فرایند انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار می‌دهند؛ پژوهیده­های این پژوهش ۲۸ نفر از دانشجویان کارشناسی­ارشد دانشکده­ علوم­تربیتی و روان­شناسی بودند؛ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مشغول به تحصیل و پیشنهاده پژوهش آنان به تصویب گروه آموزشی رسیده بود. این افراد به شیوه نمونه­گیری مبتنی بر هدف و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار داشته و از حیث روش پژوهش، با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته­ها مصاحبه با روش هدایت کلیات بود و برای تحلیل یافته­ها از روش کلایزی استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش­های بررسی توسط مشارکت‌کنندگان، توصیف توسط همتایان، توصیف جامع از شرایط شرکت کنندگان، کفایت ارجاعی و آزمون تشخیص استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب 5 مقوله کلی: معیارهای اخلاقی (توجه به انضباط، عدالت، انصاف، انگیزه، اعتماد، انتقادپذیری، خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری و صبوری استاد راهنما)، معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت، جایگاه سازمانی و جایگاه اجتماعی استاد)، معیارهای آکادمیک (توجه به تخصص، تجربه، سبک نظارت و به روز بودن)، معیارهای اهمال کارانه (توجه به راحت طلبی، سرعت و جنسیت استاد راهنما) و و معیارهای مبتنی بر محدودیت‌ها (توجه به اجبار از سوی گروه، اعضای هیئت‌علمی و یا مواجه با نظام بوروکراتیک)، قرار گرفتند. تجربیات دانشجویان از تعامل با استادان و رفتار واقعی­شان در گروه آموزشی، قوانین و رویه­های موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشته­ای حاکم بر گروه­های آموزشی باعث ایجاد الگوهایی شناختی شده که ارزش­هایی را که اقتدا به ضد هنجارهای علم را بیشتر از هنجارهای علم تببین می­کنند به دانشجویان نسل به نسل و به صورت غیررسمی منتقل کرده و الگوهای رفتار غیرآکادمیک دانشجویان در انتخاب استاد راهنما را سبب می­شوند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  استاد راهنما ،  هنجار ، پایان­نامه ،  پدیدارشناسی ،  تجربه زیسته


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 456
نام نویسنده: هاشیمی، نوریه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کاربست تکنولوژی عملکرد انسانی جهت بهبود عملکرد مدارس در هرات انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره پژوهش‌های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش در شهر هرات (افغانستان) 23 مدرسه که از لحاظ پیشرفت علمی در سه سطح علمی قرار داشتند، سه مدرسه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. راهبرد های مورد استفاده در این پژوهش، بررسی و تحلیل اسناد مدارس، مصاحبه و استفاده از بود. جهت تعیین روایی ابزارها از روایی محتوایی استفاده شد و میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ 78% محاسبه گردید. یافته های پژوهش در ارتباط با سه سوال پژوهش بودند که یافته های سوال اول پژوهش از طریق روش تحلیل تفسیری، یافته های سوال دوم به شیوه ساختاری مورد تحلیل و یافته های سوال سوم پژوهش از روش تحلیل تأملی استفاده شد. نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در ارتباط با وضعیت عملکرد موجود و عملکرد مطلوب مدارس نشان داد که مدارس نه تنها هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله دارند بلکه نتایج حاصله عملکرد در مدارس C.L, B.L نیز مسیر این مدارس را نسبت به مدرسه A.L. برای رسیدن به وضعیت مطلوب دشوار­تر و طولانی‌تر نشان می‌دهد و مدرسه A.L. وضعیت مطلوب‌تری نسبت به مدارس دیگر دارد. در ارتباط با سوال دوم پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل عملکرد، شکاف‌های عملکردی مشخص و علل این شکاف‌ها نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. این عوامل شامل: ضعف عملکرد مدیران، کم توجهی به عملکرد آموزشی معلمان، کمبود انگیزه معلمان، مشکلات یادگیری دانش آموزان، نادیده گرفتن اهداف و مأموریت‌های ویژه در هر مدرسه، ناکافی بودن توانمندی برخی از معلمان در تدریس، عدم هم راستایی تخصص معلمان با دروس، استفاده از روش‌های سنتی تدریس، کمبود منابع و لوازم آموزشی، کمبود کتب درسی، کمبود فضای مناسب آموزشی و ضعیف بودن پیوند مدرسه با خانواده می‌باشند. این شکاف‌های عملکردی در تمام مدارس منتخب مشاهده گردید که مدرسه A.L. نسبت به مدارس دیگر در این زمینه از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بود. نتایج حاصله از سوال سوم پژوهشگر را کمک نمود تا با توجه به مشکلات موجود در مدارس و با عنایت از ادبیات پژوهش و راهنمای تیم پژوهشی مداخله های در چهار حوزه بهسازی منابع انسانی، بهسازی سازمانی، مدیریت منابع انسانی و طراحی محیطی به منظور پر کردن شکاف‌های عملکردی و بهبود عملکرد مدارس پیشنهاد دهد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تکنولوژی عملکرد انسانی ،  عملکرد، ، بهبود عملکرد مدارس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 455
نام نویسنده: رمضانی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل مؤثر بر توانمندی معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه شهر درگز، به روش همبستگی در مدارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق را معلمان متوسطه مدارس دولتی دخترانه به تعداد 250 نفر تشکیل دادند، که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه محقق ساخته (سنجش توانمندی با 9 مؤلفه) و (عوامل مؤثر بر توانمندی در سه بخش، عوامل جمعیت­شناختی، مدیریتی و سازمانی)، استفاده شد. مؤلفه­ها و عوامل پرسش­نامه­ها، با مرور ادبیات نظری توانمندسازی استخراج شده بود. روایی پرسش‌نامه‌ها  توسط اساتید  محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ­های عوامل مدیریتی، سازمانی و مؤلفه­های توانمندی به ترتیب؛ 951/0، 945/0 و 875/0 بوده است. در این تحقیق عوامل جمعیت شناختی،  مدیریتی و سازمانی به عنوان متغیرهای پیش­بین و مؤلفه­های توانمندی به عنوان متغیر ملاک، مورد آزمون قرار گرفتند. برای توصیف داده­ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها و تعیین سهم هر کدام، از ضریب همبستگی و رگرسیون  چندگانه استفاده و تحلیل­ها انجام گرفت. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که 5 عامل مدیریتی ، 7 عامل سازمانی و 4 عامل جمعیت­شناختی با 9 مؤلفه توانمندی شامل (شایستگی، اثرگذاری، خودکنترلی، تمایل به شغل، معناداری، خوداثربخشی، وضوح و شناخت شغل، ارتقای مهارت­های شغلی، انعطاف­پذیری شغلی ) رابطه دارند. از عوامل مدیریتی؛ کارگروهی باضریب 788/0 بیشترین سهم و تسهیم اطلاعات با ضریب 442/0 کمترین سهم، از عوامل سازمانی؛ تعیین اهداف مشخص و روشن با ضریب 730/0 بیشترین سهم و مشارکت در تصمیم­گیری  سازمانی  با ضریب 338/0 کمترین سهم و از عوامل جمعیت­شناختی، سابقه شغلی با ضریب 599/0 بیشترین سهم و سن با ضریب 305/0 کمترین سهم را در اثرگذاری بر توانمندی معلمان به خود اختصاص دادند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  عوامل ­مدیریتی ، عوامل­ سازمانی ،  عوامل­ جمعیت­ شناختی ،  توانمندی

    12345678910111213141516172737   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.