دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته علوم تربیتی

    12345678910111213141516172737   >


تعداد نتایج به دست آمده: 400 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 407
نام نویسنده: حسینی، علی‌اکبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه محیط آموزشی پژوهشی و ویژگی‌های شخصیتی با اهمال‌کاری پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه بود که از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 386 دانشجو از چهار رشته تحصیلی در مقطع دکتری و ارشد انتخاب شدند. پرسشنامه‌های اجراشده در این پژوهش، مقیاس اهمال‌کاری پژوهشی، مقیاس ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی و پرسشنامه محیط آموزشی- پژوهشی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. یافته‌ها نشان داد بین نمره  نگرش نسبت به محیط آموزشی- پژوهشی دانشگاه و مؤلفه‌های آن با اهمال‌کاری پژوهشی، تنها مؤلفه آموزشی با اهمال‌کاری پژوهشی همبستگی منفی معناداری وجود داشت، همچنین بین میزان اهمال‌کاری پژوهشی و هریک از انواع ویژگی‌های شخصیتی، روان رنجوری در جهت مثبت و عامل‌های برون‌گرایی ، همسازی و  وظیفه‌شناسی  همبستگی منفی معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اهمال‌کاری پژوهشی از طریق مقیاس‌ محیط آموزشی - پژوهشی و مؤلفه‌های آن قابل پیش‌بینی نیست اما از طریق ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و وظیفه‌شناسی قابل پیش‌بینی است. همچنین یافته‌ها نشان دادند میزان اهمال‌کاری پژوهشی  بین رشته‌های مختلف تحصیلی و دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. تفاوت بین انواع ویژگی‌های شخصیتی در میزان اهمال‌کاری پژوهشی معنادار بود که روان رنجوری دارای بالاترین و وظیفه‌شناسی کمترین میزان اهمال‌کاری پژوهشی بودند.

 

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  اهمال‌کاری پژوهشی ، محیط آموزشی- پژوهشی ، ویژگی‌های شخصیتی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 406
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

یافتن و انتخاب مناسب­ترین فرد از میان نامزدهای تصدی یک شغل و یا یک مسؤولیت، یکی از دغدغه­ها و مشکلاتی است که سازمان­ها با آن مواجه هستند. سازمان‌های پیشرو با درک اهمیت و میزان تأثیرگذاری مدیران در رشد و موفقیت خود به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری هستند. پژوهش حاضر با هدف آسیب­شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت­های صنعتی مشهد انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، مطالعه­ی موردی بود. میدان پژوهش شرکت­هایی را شامل می­شد که این طرح در آن­ها اجرا شده و شامل چهار شرکت صنعت خودروسازی الکتریک خودرو شرق، ایمن خودرو شرق، رینگ­سازی مشهد و شرکت قطعات محوری خراسان بود. مصاحبه­شوندگان سه گروه ارزیابی­کنندگان، ارزیابی­شوندگان و مدیران بودند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند؛7 نفر از ارزیابی­کنندگان، 11 نفر ارزیابی­شوندگان و9 نفر از مدیران انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از روش مصاحبه و برای تعیین اعتبار، صحت و استحکام اطلاعات در حین مصاحبه از تکنیک تأیید توسط مصاحبه­شوندگان استفاده شد. نتایج نشان داد که قبل از اجرای کانون ارزیابی، فاصله­ای بین وضع موجود با مطلوب وجود نداشته است، به­این معنی که مدل شایستگی­ها کامل و جامع و نحوه­ی اطلاع­رسانی هم مناسب بوده است. در حین اجرا نیز شرایط از لحاظ آزمون­ها و محل برگزاری و تعاملات مطلوب بوده است، در حالی­که بعد ازاجرای فرایند، آسیب­هایی مشاهده شده که از جمله­ی این آسیب­ها می­توان به عدم حمایت مدیران ارشد، تغییر مدیریت و سوء استفاده از نتایج کانون ارزیابی اشاره کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاثد پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  آسیب‌شناسی ، کانون ارزیابی ، شرکت‌های صنعتی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 405
نام نویسنده: طاطاری، یونس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نقش ادراك دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 197 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه­ای انتخاب گردید. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­های محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی و پرسشنامه انگیزش پژوهشی بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه، t مستقل، t2 هتلینگ و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد.  نتایج نشان داد که میان ادراک از مؤلفه‌های درسی به صورت کلی و انگیزش پژوهشی 58/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس­های ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی (ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغيرهاي پیش­بین می‌توانند به صورت تركيبي 43 درصد از تغييرات متغير انگیزش پژوهشی را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ادراک از هدف و ادراک از محتوا می­تواند متغیر ملاک (انگیزش پژوهشی) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین (ادراک از روش و ارزشیابی) به تنهايي قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را ندارند. به­صورت کلی ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه­ی درسی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را داراست، این یافته‌ها مؤید رویکرد خود تعیین گری است که بیان می‌کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیزش تأثیر می‌گذارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  ادراک از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی، ، ، انگیزش پژوهشی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 404
نام نویسنده: نظریه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه‌ی درسی فوق‌برنامه بر خودپنداره تحصیلی و قانون مداری
دانش آموزان صورت پذیرفت. روش مورداستفاده در پژوهش،  آزمایش تک موردی یا تک آزمودنی بود؛ لیکن باهدف اطمینان بیشتر از اعتبار درونی و بیرونی، تعداد آزمودنی ها در حداکثر ممکن و به میزان 4 نفر پیش‌بینی شد. جامعه در این پژوهش، متشکل از دانش آموزان یکی از دبیرستان های دخترانه در سطح ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بود و به‌عنوان نمونه چهار دانش‌آموز دارای وضعیت نامناسب به لحاظ دو متغیر
قانون مداری و خودپنداره تحصیلی به شکل هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای سنجش متغیر قانون مداری سیاهه محقق ساخته مبتنی بر قوانین مدرسه بود. برای سنجش خودپنداره تحصیلی نیز از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) استفاده شد که  تصویر ذهنی فرد از خودش را می سنجد.

اجرای پژوهش مشارکت ناهمزمان آزمودنی ها در سه مورد از فعالیت‌های فوق‌برنامه مدرسه بود. براي تحليل نتايج، سير تحول توصيفي تغييرات مدنظر قرار گرفت. بر اين اساس، نمودار تغيير آزمودني ها در شرايط قبل و بعد از مداخله و بر اساس عملكرد آنان مطابق با خط پايه، مبناي تحليل بود. نتایج حاکی از آن بود که شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه باعث بهبود وضعیت اخلاقی و درنتیجه میزان قانون مداری و نیز افزایش خودپنداره تحصیلی است. بر اساس نتایج تحقیق، استفاده از برنامه درسی فوق‌برنامه به‌عنوان یک مداخله مؤثر جهت بهبود وضعیت قانون مداری و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی فوق‌برنامه ، قانون مداری ، خودپنداره تحصیلی ، دوره متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ثابت‌زاده، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

       هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکردی کیفی استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی این پژوهش مشتمل بر شانزده تن می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه­ساخت­یافته و همچنین تحلیل اسناد استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش، فرایند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به معیارهایی نظیر پیشینه تحصیلی، پیشینه پژوهشی، پیشینه کاری، دانش تخصصی، توانایی فرد در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت­های عمومی، سیاست­های دانشگاه، و فشارهای بیرونی صورت می­گیرد. همچنین، در فرایند توسعه اعضای هیئت علمی به معیارهایی چون برگزاری دوره­های آموزشی، توسعه فرهنگ پژوهش، حضور در مجامع و سفرهای علمی، دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر علمی، تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری­های نوین، برقراری همکاری­های علمی، گرنت، و توسعه حرفه­ای شخصی توجه می­شود. علاوه بر این، به­منظور حفظ و نگهداری اعضای هیئت علمی به عواملی همچون صیانت از حرمت علم و عالم، اعتبار و وجه اجتماعی دانشگاه، سیاست­های تشویقی دانشگاه، امکانات رفاهی، و حقوق و مزایا توجه می­شود.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیریت استعداد ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش عالی ، اعضای هیئت علمی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 402
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 401
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 پرسشنامه قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 400
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب پرسشنامه­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق پرسشنامه، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ، برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 399
نام نویسنده: سمسارقزوینی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی حمایتی بیانگر بر افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان بود. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شالم 27 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد بود که 14 نفر در گروه گواه و 13 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 12 جلسه مداخله گروهی به شیوه حمایتی بیانگر را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیج مداخله ای ارائه نشد.قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تاب آوری کالر و دیویدسون توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون ، کیفیت زندگی و تاب آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشته است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه درمانی با رویکرد حمایتی بیانگر باعث افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان می گردد. تلویحات یافته های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، کیفیت زندگی ، تاب‌آوری ، گروه‌درمانی حمایتی بیانگر ، مادران


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: صالوری‌محمودآبادی، زینت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

مقدمه:جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي سازگار با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت روان زنان متأهل بپردازد. روش:این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 30 زن مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده شهر مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري DAS-32، سلامت عمومي GHQ-28، صميميت تامپسون و واکر و ابعاد صميميت باگاروزي است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره توسط نرم افزار 19- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در سازگاري، صميميت کلي و سلامت روان و بهبود قابل توجهي در شش خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي، اجتماعي و زيباشناختي و سه خرده مقياس از چهار خرده مقياس سلامت روان که عبارتند از: جسماني، افسردگي و کژکاري اجتماعي نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در دو خرده مقياس صميميت عقلاني و معنوي و در سلامت روان، در خرده مقياس اضطراب تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني تصويري ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سازگاري زناشويي، صميميت و سلامت روان زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

 

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  زوج‌درماني تصويري ارتباطي ، سازگاري ، صميميت ، سلامت روان

    12345678910111213141516172737   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.