دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

    12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 890
نام نویسنده: توانا، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت­نفس دانش­آموزان ابتدایی مدارس مختلط با مدارس تک­جنسیتی است. طرح این نوع پژوهش از نوع علی-مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان دختر و پسر پایه چهارم، پنجم و ششم مدارس شهرستان تربت­جام است. از جامعه مذکور شصت نفر از مدارس مختلط و شصت نفر از مدارس تک­جنسیتی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه­گیری مورد استفاده در این تحقیق، با توجه به محدودیت جامعه دانش­آموزان مدارس مختلط، از نوع نمونه­گیری هدفمند و در دسترس است. ابزارهای تحقیق شامل پرسش­نامه عزت­نفس پوپ و پرسش­نامه انگیزش پیشرفت هرمنس می­باشد. داده­های به دست آمده از اجرای پرسش­نامه­های مذکور، با روش­های آماری توصیفی و استنباطی مانند میانگین و انحراف معیار و تحلیل واریانس دوعاملی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که میان انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی) تفاوت معناداری وجود دارد؛ به بیان دقیق­تر، انگیزش پیشرفت دانش­آموزان مدارس تک­جنسیتی بیشتر از دانش­آموزان مدارس مختلط است. اما در پسران به تنهایی چنین تفاوتی ملاحظه نشد. بین عزت­نفس دانش­آموزان دختر و پسر مدارس مختلط و مدارس تک­جنسیتی(به صورت ترکیبی و تفکیکی) نیز تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه­ها: انگیزش پیشرفت، عزت­نفس، مدارس مختلط، مدارس تک­جنسیتی، جنسیت

فهرست مندرجات

 فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، عزت­نفس، ، مدارس مختلط ،  مدارس تک­جنسیتی، ، جنسیت


>> کتابداری
شماره بازیابی: 182
نام نویسنده: عدلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر افزایش مهارتهای سواد اطلاعاتی مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی بود.

روش:پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت روش،طرح پیش آزمایشی(طرح تک-گروهی با پیش آزمون-پس آزمون)یا شبه آزمایشی بود.جامعه آماری،کلیه مراجعان کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی دارای مدرک تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که با روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای،60نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت گرداوری داده ها از و در تحلیل داده ها ازآزمون های استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف،آزمون t-test دو جامعه وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ها:با بررسی عناصر سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش مشاهده شد که تفاوت معناداری در میانگین عناصر سواد اطلاعاتی افزایش یافته بود.همچنین با بررسی مهارتهای مقدماتی و مهارتهای پایه مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش وجود دارد;بطوریکه مهارتهای سواد اطلاعاتی بعد از آموزش یافته بود.همچنین با بررسی میانگین سواد اطلاعاتی پیش و پس از آموزش در افراد با تحصیلات کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده شد که تفاوت معنی داری در میانگین سواد اطلاعاتی افراد مقطع کارشناسی ارشد با کاردانی و کارشناسی وجود دارد;بطوریکه میزان سواد اطلاعاتی افراد با کارشناسی ارشد بیشتر از کاردانی و کارشناسی بود;اما تفاوت معنی داری در سواد اطلاعاتی کاردانی و کارشناسی به دست نیامد.

اصالت/ارزش:کتابخانه های عمومی به منظور اجرای برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی باید ابتدا یک شناخت از میزان مهارتهای سواد اطلاعاتی و اثرگذاری آموزش بر کاربرانشان به دست آورند.با این شناخت میتوانند به برنامه ریزی بهتری برای آموزش سواد اطلاعاتی،شامل لزوم آموزش،براورد هزینه ها،کیفیت آموزش و از همه مهمتر توجیه مسئولین به منظور سرمایه گذاری در این امر بپردازند.پژوهش حاضر با این هدف به انجام رسید و بنابراین میتوان از یافته های پژوهش به منظور برنامه ریزی آموزش سواد اطلاعاتی متناسب با سطح تحصیلی کاربران بهره گرفت.

کلیدواژه ها:آموزش سواد اطلاعاتی،مهارتهای سواد اطلاعاتی،مراجعان،کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی         

فهرست مندرجات

فهرست منابع ماخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  آموزش سواد اطلاعاتی ، مهارتهای سواد اطلاعاتی ، مراجعان ، کتابخانه آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 180
نام نویسنده: رجبی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف: بررسی وضعیت کتابخوانی پس از اجرای طرح ایستگاه مطالعه در شهرستان مشهد و نیز سنجش رضایت افراد استفاده­ کننده از ایستگاه­های مطالعه بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی افرادی که از سال 1392 از ایستگاه ­های مطالعه در شهرستان مشهد استفاده کرده‌اند و کتابداران مسؤول طرح ایستگاه مطالعه بود. برای نمونه­ گیری در جامعه اول، از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ­ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین شد. از این تعداد 172 برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ­ها، محقق ­ساخته بود، در جامعه دوم، از روش سرشماری استفاده شد و ابزار گردآوری داده ­ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، روش تحلیل تفسیری و  نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: میزان رضایت افراد از کتاب­های ایستگاه مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود، هم­چنین میزان رضایت افراد از محل قرار­گیری ایستگاه ­های مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. ایستگاه ­های مطالعه در ارتقای مطالعه افراد به نسبت موفق بوده و نقش آن­ها در ارتقای مطالعه، بالاتر از حد متوسط بود. میانگین میزان مطالعه افراد با اجرای طرح ایستگاه مطالعه افزایش یافته بود. بین زنان و مردان در استفاده از ایستگاه مطالعه، تفاوت معناداری وجود نداشت. هم­چنین یافته ­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استفاده از ایستگاه مطالعه و متغیر سطح تحصیلات و گروه سنی وجود نداشت. از نظر کارشناسان ایستگاه مطالعه، این طرح تأثیر به ­­سزایی در افزایش میزان مطالعه شهروندان داشته است و طرح ایستگاه مطالعه را در ترویج فرهنگ کتابخوانی موفق دانسته ­اند. هم‌چنین بیان کردند که برای موفقیت بیش‌تر طرح ایستگاه­ مطالعه، نیاز به زمان و تبلیغات زیاد است. گسترش تعداد ایستگاه­های مطالعه در سطح شهر، تبلیغات بیش‌تر در جراید و نقاط مختلف شهر برای شناساندن طرح ایستگاه مطالعه، تنوع دادن بیش‌تر به کتاب­های این ایستگاه‌ها از پیشنهادات آنان برای بهبود وضعیت ایستگاه­ مطالعه بود.

واژه­ های کلیدی: ایستگاه مطالعه، ترویج مطالعه، فرهنگ کتابخوانی، شهرستان مشهد، نهاد کتابخانه­ های عمومی

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  ایستگاه مطالعه ، ترویج مطالعه ، فرهنگ کتابخوانی ، شهرستان مشهد ، نهاد کتابخانه های عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 179
نام نویسنده: قادری، بهار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 169
چکیده: 

چکیده

هدف: ریشۀ بسیاری از مشکل‌های روحی، هیجانی و رفتاری در بزرگسالی را می‌توان در دوران کودکی جست‌وجو کرد. هدف این پژوهش شناسایی میزان همخوانی داستانهای گروههای سنی «ب» و «ج» و منتشرشده از سوی ناشران برجسته (یعنی افق، کانون، نظر، پیدایش و قدیانی) در بخش کودک با عناصر نظریۀ رفتاردرمانیِ عقلانیهیجانی است. هدف دیگر این پژوهش بررسی توانمندی کودکانِ گروه سنی «ب» و «ج» در درک عناصر این نظریه در داستان‌ها است.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. بخش نخست پژوهش، به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. در بخش دوم، از روش تحلیل گفتمان با رویکرد روان‌شناسی گفتمان بهره گرفته شد. برای گردآوری اطلاعات بخش نخست، از سیاهۀ اطلاعات کتاب‌شناختی داستان‌ها و سیاهۀ وارسی عناصر، انواع و ویژگی‌های نظریۀ REBT استفاده شد. از 141 داستان به‌دست آمده که به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند، 80 داستان، که حداقل عناصر نظریۀ REBT (یعنی A، B و C) را داشتند، برای بررسی درنظرگرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت. در بخش دوم پژوهش، از هر یک از مراکز شمارۀ یک، چهار و پنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد چهار عضو فعال (2 دختر و 2 پسر) که در سنین 7 تا 12 سال بودند، برپایۀ دیدگاه مدیر هر مرکز و دیدگاه تیم پژوهش به‌عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با شرکت‌کنندگان هر مرکز طی 5 جلسۀ یک تا یک‌ونیم ساعته گفت‌وگوهایی به زبان طبیعی صورت گرفت. نتیجۀ آن ضبط 10‌ ساعت گفت‌وگوی کلامی و غیرکلامی شرکت‌کنندگان بود. برای ضبط تمامی حرکاتِ شرکت‌کنندگان و صدای آنها که در رویکرد روان‌شناسی گفتمان برای درک معنا ارزشمند است، از دوربین فیلم‌برداری و تلفن همراه استفاده گردید و سپس گفت‌وگوها با روش تحلیل گفتمان بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان داد که از میان داستان‌های بررسی‌شده، ماجرای حدود 40٪ آنها تا مرحلۀ پیامدها (C) پیش رفت، یعنی شخصیت داستان به‌واسطۀ باور عقلانی یا غیرعقلانی پیامد سالم و سودمند یا ناسالم و ناسودمندی را تجربه می‌کند. با خواندن چنین داستان‌هایی کودک ممکن است به غیرعقلانی بودن باورخود پی‌ببرد و آن را به چالش بکشد (D). درصورتی‌که او به این مرحله نرسد کسانی‌که با کودک کار می‌کنند (مانند روان‌شناسان، کتابداران، والدین و...) باید با بحث ‌و‌گفت‌وگو، پرسش و سایر برنامه‌های مرتبط با داستان به او کمک کنند تا این مرحله را تجربه کند. از میان داستان‌های بررسی‌شده، حدود 69٪ رخداد فعال‌ساز واقعی و حدود 31٪ رخداد فعال‌ساز استنباطی دارند. باور شخصیت‌های نزدیک به 89٪ از داستان‌ها غیرعقلانی و تنها حدود 11٪ از آنها عقلانی است. این نتایج نشان‌دهندۀ شمار کم داستان‌هایی است که باور عقلانی در شخصیت داستان وجود دارد. شخصیت 5٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی مثبت، 6٪ پیامد هیجانی منفیِ سالم و حدود 11٪ پیامد رفتاری سودمند را تجربه کردند. در سوی دیگر، در نزدیک به 89٪ از داستان‌ها پیامد هیجانی منفی ناسالم و پیامد رفتاری ناسودمند مشاهده می‌شود. شخصیت‌های نزدیک به 60٪ داستان‌ها، پس از رخداد فعال‌ساز دوم (2A) می‌توانند با به‌چالش‌کشیدن باور غیرعقلانی و شکل‌گیری باور عقلانی مؤثر، پیامد هیجانی مثبت یا منفیِ سالم و پیامد رفتاری سودمند را تجربه ‌کنند (2C). دیگر عناصر یعنی ‌چالش‌ (D) و تأثیر (E) نیز در نزدیک به 60٪ از داستان‌ها وجود داشت. تحلیل گفت‌وگوهای شرکت‌کنندگان دربارۀ داستان‌ها نشان داد، اگر آنها با خواندن مأنوس باشند و هم‌زمان در فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با کتاب و داستان شرکت کنند، می‌توانند با واژگان و زبانی غنی (یعنی بهره‌گیری از اسم‌، صفت، قید، فعل، مَثَل و تشبیه، جمله‌های استدلالی، لحن و حرکت‌های صورت و بدن) درک خود را از داستان و عناصر نظریۀ REBT در داستان‌ها بازگو کنند.

اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش نشان داد که میتوان از نظریۀ REBT در برنامه‌های کتاب‌درمانی بهره گرفت و به کودکان کمک کرد تا تحول شناختی و تغییر باورها را با روشی لذت‌بخش تجربه کنند. دستاورد این پژوهش تهیۀ سیاههای از کتابهایی است که عناصر نظریۀ REBT در آنها به‌کار رفته باشد و بنابراین از کتاب‌های این سیاهه که برمبنای این نظریه هستند می‌توان در برنامه‌های کتابدرمانی استفاده کرد. توصیه‌های این پژوهش برای کتابداران، پدیدآورندگانِ داستان‌ها، والدین، روان‌شناسان و مربیان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی، نظریۀ الیس، REBT، کتاب‌درمانی، تحول شناختی، کتاب‌های داستانی، کتاب داستان‌ مناسب، تحلیل گفتمان، DA، روان‌شناسی گفتمان، DP، تحلیل داستان، گروه سنی «ب» و «ج».

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی ، نظریۀ الیس ، REBT ، کتاب‌درمانی ،  تحول شناختی ، کتاب‌های داستانی ، کتاب داستان‌ مناسب ،  تحلیل گفتمان ، روان‌شناسی گفتمان ، تحلیل داستان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 181
نام نویسنده: جمشیدی فرد، هما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: شناسایی عوامل بازدارنده سازمانی موجود در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دو دانشگاه‌ فردوسی مشهد و علوم‌ ‌پزشکی مشهد بود.

روش و ابزار: این پژوهش کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه­ های فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته­ های کتابداری یا غیر کتابداری مشغول به کار بودند. این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه‌هاي مرکزي و دانشکده‌اي و بیمارستانی جمعاً شامل 19 کتابخانه بودند. در اين پژوهش، با توجه به استفاده از دو ابزار و مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، از دو روش نمونه‌گیری بهره گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از کتابداران با ، از روش نمونه­ گيري تصادفی طبقه­ اي نسبتي استفاده شد. برای انجام مصاحبه از روش نمونه‌گیری غیراحتمالاتی گلوله برفی استفاده شد. در روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای،81 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب و برای گردآوری داده­ ها از محقق ­ساخته استفاده شد. در بخش دیگری، با ده نفر از مدیران و کتابداران کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای مصاحبه شد. یافته­ ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم ­افزار اس ­پی ­­اس ­اس تحلیل گردید.

یافته­ ها: یافته ­های به ­دست آمده نشان داد، به طور کلی وضعیت اجرای مدیریت دانش در بین کتابخانه‌های دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، بیش‌تر از حد متوسط بود. کتابداران کتابخانه‌های مورد نظر در مؤلفه‌های «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در اجرای مدیریت دانش با چالش‌های زیادی روبه رو بودند و از نظر عوامل «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» در وضعیت نامناسبی قرار داشتند. طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد بررسی تفاوت چندانی باهم نداشتند. ترتیب اولویت عوامل بازدارنده سازمانی در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی در مقایسه با هم، یکسان بود. عامل فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی با بیش‌ترین چالش‌ها و عامل فناوری با کم‌ترین میزان چالش در اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های مورد بررسی روبه بودند.

واژه ­های کلیدی:  مدیریت دانش، کتابخانه‌های دانشگاهی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری، نیروی انسانی، فناوری دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، کتابخانه‌های دانشگاهی ،  فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، رهبری ،  نیروی انسانی ، فناوری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 178
نام نویسنده: سعیدی‌ مهر، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: کتابخانه­ ها برای همگام شدن با تغییر و تحولات و در نتیجه پیشرفت سازمانی، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آنها نیازمند پژوهش هستند. بدین منظور لازم است در محیط کتابخانه شرایط و امکانات لازم جهت تسهیل و تشویق انجام پژوهش مهیا باشد. با توجه به اهمیت ایجاد محیط مستعد پژوهش در کتابخانه، هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق شرایط مناسب پژوهشی مطرح شده توسط بلاند و روفین در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی و دستیابی به شواهدی است که نوعی رابطه مثبت بین این شرایط و حجم پژوهش­ های کارکنان کتابخانه ­ها را نشان دهد. همچنین شناسایی موانع موجود در تحقق محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های دانشگاهی و عمومی و مقایسه این دو محیط از نظر میزان باروری پژوهشی، از دیگر اهداف پژوهش است.

روش ­شناسی: این پژوهش، از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش، کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی و دانشگاه فردوسی مشهد بودند.

 برای گردآوری داده­ ها، از یک محقق ساخته، شامل یازده ویژگی محیط پژوهشی بارور، مطرح شده توسط بلاند و روفین، شامل وجود اهداف مشخص، تأکید بر پژوهش، فرهنگ، وضعیت گروه، مدیریت مشارکتی، ارتباط، منابع و امکانات، وسعت و قدمت گروه یا سازمان و گوناگونی اعضاء، استخدام و آموزش، پاداش­ ها­ و رهبری استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد، میانگین کلی محیط بارور پژوهش در کتابخانه­ های عمومی 2/77و در کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی 3/22 است. وضعیت محیط پژوهشی بارور در کتابخانه ­های عمومی، کمتر از حد متوسط و در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، بیشتر از حد متوسط بود که نشان دهنده باروری بیشتر محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی در مقایسه با کتابخانه­ های عمومی است.

 در کتابخانه های عمومی، پاداش­ ها (2/9)، فرهنگ (2/65)، تأکید بر پژوهش (2/6)، ارتباط (2/56)، رهبری (2/55)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (2/5)، منابع و امکانات (43/ 2) و وسعت و قدمت (2/32) عواملی بودند که به لحاظ  پایین­تر بودن از سطح متوسط، دچار ضعف بودند. نقاط قوت در زمینه باروری محیط پژوهشی در این کتابخانه­ ها، سه عامل وضعیت گروه (3/04)، مدیریت مشارکتی (3/23) و اهداف مشخص (3/56) بودند. در کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، به غیر از دو عامل رهبری با میانگین 2/99  و وسعت و قدمت با میانگین 2/88، در سایر عوامل، شامل تأکید بر پژوهش (3/06)، فرهنگ (3/11)، منابع و امکانات (3/15)، ارتباط (3/18)، پاداش­ها (3/18)، استخدام، جایگاه شغلی و آموزش (3/2)، وضعیت گروه (3/4)، مدیریت مشارکتی (3/59) و اهداف مشخص (3/8) شرایط مناسبی داشتند. همچنین میزان فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی با امتیاز 428 بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های عمومی، با امتیاز (126/25)بود که این یافته نیز مبین بارورتر بودن محیط پژوهشی کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد راهنمای دوم: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  محیط پژوهشی بارور ، کتابداران ، کتابخانه­ های عمومی ، کتابخانه­ های دانشگاهی ، کتابخانه­ های دانشگاه فردوسی، ،  خصوصیات محیط پژوهشی بلاند و روفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده:  نوشی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

چکیده

هدف: هدف کلی اين پژوهش، شناسایی دیدگاه مراجعان درباره اهمیت شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در كتابخانه مركزي ‌آستان‌قدس‌رضوی بمنظور ارائه راهکارهایی جهت آشنایی و استفاده بیشتر مراجعان از خدمات و در مجموع بهره‌وري بهتر از منابع و خدمات این كتابخانه‌ است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی است. جامعه اول پژوهش، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و وب‌سایت آن است. جامعه دوم، مراجعان این کتابخانه هستند که برای مطالعه یا استفاده از خدمات بخش‌های مختلف کتابخانه به آن مراجعه می‌کنند. از آنجائی‌که در این پژوهش آمار دقیق و صحیح تعداد مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان‌ قدس‌رضوی در دسترس نبود، جامعه دوم پژوهش، نامحدود درنظر گرفته ‌شد. برای تعیین حجم نمونه برای جامعه دوم و با توجه به نامحدود بودن حجم آن، از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود استفاده شد (180 نفر) و برای انتخاب اعضای آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. داده‌هاي لازم براي پاسخ‌گويي به سؤالات پژوهش به وسیله دو ابزار سیاهه وارسی و محقق‌ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه بیشتر از شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی ترفیع و ترویج خدمات استفاده می‌کند و در کل این کتابخانه بیش از 50 درصد از شیوه‌های شناسایی شده ترفیع و ترویج خدمات را بکار برده است. بطور کلی شیوه‌های سنتی ترفیع و ترویج خدمات بیش از حد متوسط و شیوه‌های الکترونیکی در حد متوسط در آشنایی مراجعان با کتابخانه و خدمات آن نقش داشته‌اند. همچنین نقش شیوه‌های سنتی و الکترونیکی در استفاده از خدمات کتابخانه در حد متوسط بوده است. یافته دیگر آنکه، نتایج تحلیل آماری نشانگر نبود تفاوت معنادار بین میزان تأثیر شیوه‌های ترفیع و ترویج سنتی و الکترونیکی خدمات بر آشنائی و استفاده از خدمات کتابخانه است. اما با توجه به استفاده بیشتر این کتابخانه از شیوه‌های سنتی در مقایسه با شیوه‌های الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های الکترونیکی نسبت به شیوه‌های سنتی نقش پررنگ‌تری در آشنایی و استفاده مراجعان از خدمات کتابخانه داشته‌اند.

اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از محدود پژوهش‌هایی است که به طور خاص به آمیخته ترفیع و ترویج خدمات یک کتابخانه عمومی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند به مسئولان این کتابخانه در جهت گسترش فعالیت‌های خدماتی کتابخانه، معرفی بیشتر خدمات بخصوص برای کاربران بالقوه و ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات کمک نماید. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بکارگیری شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات با هدف افزایش میزان استفاده و رضایت کاربران ارائه کرده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: تجعفري، معصومه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بازاریابی ، ترفیع و ترویج ، کتابخانه عمومی ، کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: فتاحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 665
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه پژوهش را پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی فهرست کتابخانه ملی ایران برای چهار خانواده کتابشناختی شامل قرآن، نهج‌البلاغه، شاهنامه و مثنوی (در مجموع 28213 پیشینه) تشکیل می‌دهند که از سیستم جامع کتابخانه ملی ایران (رسا) شناسایی و استخراج شدند. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی است. ابزار گردآوری داده‌ها، دو سیاهه وارسی، و ابزار نمایش داده‌های تحلیل شده، شامل دو ماتریس و 11 جدول است. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش، ابتدا روابط کتابشناختی میان پیشینه‌های فراداده‌ای مورد مطالعه بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، و سپس، نشانگرهای روابط بر اساس استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی)، در پیشینه‌های فراداده‌ای یاد شده شناسایی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همه انواع روابط ارائه شده در الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر)، به استثنای رابطه «تنظیم موسیقی» از گروه «روابط بین بیان‌های مختلف یک اثر»، در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران مشاهده شدند. از آنجا که نوع رابطه «تنظیم موسیقی» تنها رابطه در سیاهه وارسی است که فقط به اشیای محتوایی موسیقایی اختصاص دارد، بنابراین می‌توان این گونه استنباط نمود که فهرست کتابخانه ملی ایران در محدوده پیشینه‌های فراداده‌ای مربوط به موجودیت‌های کتابی، پوشش کاملی از انواع روابط کتابشناختی الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر) را دارا است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 544 نشانگر در پیوست‌های آی، جِی، و اِم از استاندارد آردی‌ای (شامل 150 نشانگر پیوست آی، 346 نشانگر پیوست جِی و 48 نشانگر پیوست اِم)، به طور کلی، 62 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست آی، 175 نشانگر از مجموعه نشانگرهای پیوست جِی، و 48 نشانگر ارائه شده در پیوست اِم (در مجموع 285 نشانگر) در پیشینه‌های فراداده‌ای جامعه پژوهش ارائه شدند. تحلیل نشانگرهای شناسایی شده در پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران بر اساس سطوح اثر، بیان، بازنمون عینی و مورد، نشان می‌دهد که از میان انواع روابط ارائه شده در پیوست آی، برای نشانگرهای مربوط به «ناشران» و «توزیع‌کنندگان» (در سطح بازنمون عینی)، و در پیوست جِی نیز برای «روابط بازنمون عینی همراهی»، هیچ نشانگری در مجموعه پیشینه‌های مورد بررسی ارائه نشده است. سایر انواع روابط در پیشینه‌های مورد بررسی شناسایی گردید. در مرحله بعد، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای پیشینه‌های مورد مطالعه از فهرست کتابخانه ملی ایران با استفاده از نرم‌افزار ویرایشگر هستان‌شناسی پروتژه طراحی گردید و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پیاده‌سازی بازنمون آردی‌اِف برای روابط کتابشناختی و نشانگرهای شناسایی شده و پیوندهای آردی‌اِف میان پیشینه‌های فراداده‌ای، بر اساس روش داده‌های پیوندی و در قالب نحوی آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل انجام شد و گراف آردی‌اِف آن طراحی گردید. در پایان به عنوان نمونه‌ای از کاربرد این الگو، تعداد 40 پیشینه فراداده‌ای از خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی بر اساس روش داده‌های پیوندی، تبدیل، و در قالب آردی‌اِف/ایکس‌اِم‌اِل ارائه گردید و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت.

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست کتابخانه ملی ایران ، روابط کتابشناختی ،  نشانگرهای روابط ، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر ، استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌ای) ، الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای ، روش داده‌های پیوندی.


>> کتابداری
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: کاظمی، شبنم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش بنچ-مارکینگ خدمات الکترونیکی (وب سایت)، اطلاع­رسانی، مرجع و مجموعه سازی در کتابخانه های دانشگاهی ایران از طریق شناسایی کتابخانه ­های دا نشگاهی الگو در هر یک از این خدمات و مقایسه دیگر کتابخانه ­­ها با آن است.

 روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بود: کتابخانه­های مرکزی ده دانشگاه­ برتر ایران و کتابداران کتابخانه­های مرکزی این دانشگاه­ ها. در مرحله نخستین این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند که از انواع نمونه­ گیری­های غیراحتمالی است، استفاده شد. با توجه به هدف­های پژوهش و لزوم بررسی بنچ-مارکینگ در کتابخانه­های دانشگاهی، سه کتابخانه مرکزی دانشگاه­های تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد به عنوان نمونه­ای هدفمند از جامعه اول پژوهش انتخاب شدند. در مورد کتابداران
نمونه­گیری صورت نگرفت و تمام آن­ها (162 نفر) در کتابخانه­های سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. برای تعیین روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شد. نتایج بدست آمده از روش تعیین اعتبار محتوا نشان داد که مطابق با سؤال­های پژوهش بوده و همان اجزای مورد­نظر را سنجیده است، و از روایی لازم برخوردار است.
برای تعیین پایایی ابزار اندازه­گیری ()، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش­های بخش الکترونیکی 91 درصد، اطلاع­رسانی 87 درصد، مجموعه­سازی 94 درصد، مرجع 97 در­صد و در کل 75 درصد بدست آمد که نشان می­دهد هماهنگی درونی و ثبات بین سؤال­های بالا است و در نتیجه وسیله اندازه گیری از پایایی لازم برخورداراست.

یافته­ ها: در بخش­های خدمات الکترونیکی، مجموعه ­سازی و مرجع، میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه فردوسی بالاتر از دو کتابخانه دانشگاهی دیگر (تهران و شریف) است. بدین معنی که در این بخش­ها این کتابخانه به عنوان کتابخانه الگو در نظر گرفته می­شود. همچنین در بخش خدمات اطلاع ­رسانی؛ با توجه به بالاتر بودن میانگین رتبه کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نسبت به دوکتابخانه دیگر، این کتابخانه به عنوان الگو شناخته شد. در دو بخش خدمات الکترونیکی و مجموعه­سازی در بین سه کتابخانه دانشگاهی صنعتی شریف، تهران و فردوسی تفاوت معناداری وجود دارد. ولی در دو بخش اطلاع­رسانی و مرجع تفاوت معنادار وجود ندارد و در این دو بخش با توجه به میانگین، رتبه­بندی کتابخانه­ها انجام شد. در مقایسه تک­­ تک کتابخانه دانشگاهی الگو با دو کتابخانه دیگر در هر یک از خدمات، نقاط قوتی برای کتابخانه الگو ذکر شده است. با توجه به این نقاط قوت که در واقع نقاط ضعف کتابخانه دانشگاهی دیگر است، آن کتابخانه دانشگاهی می­تواند بعضی از عادات و ساختار سازمانی-اجرایی خود را در راستای آن نقاط مثبت تغییر دهد تا بهبود حاصل شود

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  بنچ-مارکینگ، ،  کتابخانه­ های دانشگاهی ، خدمات الکترونیکی ،  خدمات اطلاع ­رسانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: احمدی، سیده مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: شناسایی میزان کاربرد مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در مقایسه با وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی و بررسی میزان ضرورت و کاربرد این مصداق‌ها از دید آنان از جمله اهداف این پژوهش است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به سه روش کتابخانه‌ای، ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. در شناسایی مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. سپس حضور یا نبود مصداق‌های شناسایی شده به روش ارزیابانه در وب‌سایت‌ها بررسی شد. جامعه آماری تمامی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان بود. به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 10 وب‌سایت کتابخانه‌ای دانشگاه‌های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان انتخاب شد. در نهایت نظرتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات در روش ارزیابانه، سیاهه وارسی و در روش پیمایشی، محقق‌ساخته است. روایی صوری هر دو ابزار از نظر اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تامین پایایی در روش ارزیابانه از کدگذاری ارزیاب دوم و آزمون مک‌نمار و در مورد پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

يافته‌ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، درصد فراوانی حضور مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان بیشتر از دانشگاه‌های برتر ایران است؛.‌ به طور مشترک، وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ واشنگتن و دانشگاه پنسیلوانیا (با 75 درصد) در رتبه نخست و وب‌سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان (با 23 درصد) در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشانگر آن است که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی با میزان ضرورت حضور آن‌ها و میزان استفاده از آن‌ها رابطه مستقیم دارد. مصداق‌های چارچوب جستجو به عنوان اکتشاف راهبردی بیشترین میزان آشنایی (میانگین 67/3)، ضرورت (میانگین 15/4) و استفاده (میانگین 79/2) را به خود اختصاص داده است.

نتيجه‌گيري: وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران نسبت به وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان چندان مطلوب نیست. حضور مصداق‌های کاربردی مانند راهنمای روش پژوهش در کنار مصداق‌های عمومی مانند بخش تماس با ما می‌تواند به ارتقاء سطح وب‌سایت کتابخانه‌ها کمک کند و کتابخانه‌های دانشگاهی علاوه بر به کارگیری مصداق‌ها در وب‌سایت خود لازم است آگاهی‌رسانی و آموزش مناسب را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هدف از آموزش سواد اطلاعاتی محقق گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 ،  مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی ، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،  علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

    12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.