دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

    123456789101112131415161727374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 883
نام نویسنده:  آذر، عماد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همگام­ سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا بود. روش: به منظور اجرای این پژوهش 36 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (18 مرد و 18 زن) با توجه به روش نمونه­ گیری در دسترس و داوطلبانه و با استفاده از پرسش­نامه برتری جانبی افراد راست برتر و همچنین افرادی که از لحاظ بینایی طبیعی و سابقه گزارش هیچگونه اختلالات روانشناختی و مصرف داروهای روانپزشکی را نداشتند را از میان دانشکده­ های دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب گردیدند. این پژوهش از حیث هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از منظر روش، شبه آزمایشی از نوع اندازه­گیری­های مکرر می­باشد. به منظور سنجش تفکر واگرا از تکلیف استفاده ­های متناوب و شمارش مارها و در موقعیت تفکر همگرا از تکلیف مسیونرها و آدمخورها و تکلیف شمارش اعداد استفاده گردید. در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا امواج مغزی آزمودنی­ها با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگراف در 19 کانال ثبت شد. امواج مغزی ثبت شده ( EEG ) در هر دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در باند آلفا با استفاده از نرم افزار نوروگاید به یک سری کمیت (QEEG) تبدیل شد. داده­های کمی استخراج شده با استفاده از آزمون آماری t برای نمونه­های همبسته و تحلیل واریانس اندازه­­های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه­ا ی که در موقعیت تفکر واگرا همگام ­سازی و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی امواج آلفا مشاهده شد. به صورت خاص­تر در بررسی های انجام شده در نواحی مغزی مختلف نتایج نشان داد که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره چپ و راست مغز در تفکر واگرا و همچنین در تفکر همگرا هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین فعالیت امواج آلفا در دو موقعیت تفکر واگرا و همگرا در ناحیه فرونتال بدین شکل بود که در موقعیت تفکر واگرا همگام­سازی امواج آلفا و در موقعیت تفکر همگرا ناهمگام­سازی در ناحیه فرونتال مغز مشاهده شد. علاوه براین نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه­ های مکرر نشان داد که فعالیت امواج آلفا در نواحی پری­فرونتال، مرکزی و گیجگاهی در موقعیت تفکر واگرا در مقایسه با تفکر همگرا در نواحی ذکر شده با پدیده همگام ­سازی رو به رو شده است، در صورتی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام­سازی امواج آلفا بوده­ ایم. نتیجه ­گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش می­توان گفت که همگام‌ سازی امواج آلفا در موقعیت تفکر واگرا در نواحی فرونتال، پری فرونتال، مرکزی و گیجگاهی اتفاق افتاده است، در حالی که در موقعیت تفکر همگرا شاهد ناهمگام ­سازی امواج آلفا در نواحی ذکر شده بوده­ ایم. لازم به ذکر است که بین فعالیت امواج آلفا در نیمکره ­های مغز در موقعیت واگرا و همچنین در موقعیت همگرا تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:همگام سازی،امواج آلفا،تفکر واگرا،تفکر همگرا

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  همگام سازی ، امواج آلفا ، تفکر واگرا ، تفکر همگرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 882
نام نویسنده: ربانی پارسا، محمدجواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، با توجه به نقش تعدیل‌گر تکانشگری در افراد چاق، بوده است. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور، 20 فرد چاق که به کلینیک‌های درمان چاقی و رژیم‌درمانی جویندگان سلامت، دکتر سبحانی، و روشا، در مشهد مراجعه کرده بودند، بصورت داوطلبانه و با توجه به معیارهای ورود، انتخاب شدند و سپس به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر)، جایگزین شدند. در مرحله‌ی پیش‌آزمون، هر دو گروه، ‌های اضطراب بک، رفتارهای خوردن داچ، و تکانشگری بارات را پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش، 5 جلسه‌ی 2 ساعته‌ی مصاحبه‌ی انگیزشی را دریافت کردند و دوباره هر دو گروه در مرحله‌ی پس‌آزمون، به ‌های پژوهش، پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خوردن هیجانی و سطح اضطراب افراد گروه آزمایش، نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری یافته بود. همچنین مشخص شد که صفت تکانشگری، در تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی روی خوردن هیجانی افراد چاق، نقش تعدیل‌گر ندارد. بنابر این، مصاحبه‌ی انگیزشی می‌تواند شیوه‌ای مؤثر برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب، و لذا شیوه‌ای برای کمک به کنترل وزن، در افراد چاق باشد.

واژگان کلیدی: چاقی مصاحبه‌ی انگیزشی- خوردن هیجانی- اضطراب- تکانشگری.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  چاقی ، مصاحبه انگیزشی ، خوردن هیجانی ، اضطراب ، تکانشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 881
نام نویسنده:  خباز حسینی، سیده نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یک درمان رفتاری است که از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، بهبود تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان stage 1 و 2 می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زنان مبتلا به سرطان پستان  مرحله ی 1و 2 تحت پوشش بیمارستان پژوهشی- درمانی امید مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 جهت انجام درمان های تکمیلی شیمی درمانی و رادیوتراپی به بیمارستان امید مراجعه کرده اند. نمونه ی این پژوهش شامل 16 نفر که با روش نمونه گیری  در دسترس هدفمند انتخاب گردیدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیر های نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و اجتناب تجربه ای بعنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (CERQ-P)، ی تاب آوری کانر و دیویدسون (CD.RISK) و مقیاس پذیرش و عمل بوند و همکاران (AAQ) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مجددا مقیاس های مذکور توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه‌ای اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش نظم جویی شناختی هیجان، افزایش تاب آوری و کاهش اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، سرطان پستان، نظم جویی شناختی هیجان، تاب آوری، اجتناب تجربه ای.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) ، سرطان پستان ، نظم جویی شناختی هیجان ، تاب آوری ، اجتناب تجربه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 880
نام نویسنده: صالح زاده، صبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و تیپ شخصیتیD  با میانجی‌گری استرس ادراك شده، بر میزان فشار خون بیماران قلبی بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که داده‌های آن به روش میدانی جمع‌آوری شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس صورت گرفت و از بین 623 نفر مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در زمستان 1393 تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شد. شرکت کنندگان، ‌های جمعیت‌شناختی، استرس ادراک شده، تیپ شخصیتی D و نسخه فارسی ناگویی هیجانی را تکمیل کردند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی با میانجی‌گری استرس ادراک شده مي‌توانند سبب افزایش فشار خون شوند. الگوی تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفت بر این اساس مسیر شخصیت D به فشار خون با ضریب استاندارد 24/0 و مسیر استرس به فشار خون با ضریب استاندارد 22/0 معنادار بود و مسیر شخصیت D به استرس با ضریب اثر 11/0 و مسیر ناگویی هیجانی به استرس با ضریب اثر 02/0 معنادار نبود باید توجه داشت که در این الگوی علی، شخصیت به استرس، ناگویی هیجانی به فشار خون و ناگویی هیجانی به استرس اثر علی ندارند و رابطه همبستگی است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مولفه‌های روان‌شناختی نظیر تیپ شخصیتی D و ناگویی هیجانی و استرس ادراک شده می‌توانند در افزایش بیماری‌های مزمن جسمی نظیر فشار خون و سایر بیماری‌های قلبی موثر باشند. بنابراين با تعدیل این متغیرهای افزایش‌دهنده فشارخون، و یا آموزش مهارت‌های روانشناختی به افراد می‌توان از ابتلا به بیماری‌های جسمانی و یا تشدید آنها جلوگیری کرد.

 

واژه‌هاي کلیدی: تیپ شخصیتی D، ناگویی هیجانی، استرس ادراک شده، فشار خون

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تیپ شخصیتیD ، ناگویی هیجانی ، استرس ادراک شده ، فشارخون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 879
نام نویسنده: برنا، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

            سبک‌های مقابله‌ای و چگونگی نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر دو مقوله ای هست که تا حد زیادی می تواند سلامت روان و کیفیت زندگی افراد را پیش بینی کند. اهمیت این امر در مورد معلولین (افراد ناتوان جسمی- حرکتی) با توجه به مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند، دوچندان می شود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سبک‌های مقابله ای ناکارآمد و نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی مجتمع نیکوکاری آموزشی شهرستان مشهد بوده است. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معلول جسمی- حرکتی محدوده سنی 17 تا 30 سال مجتمع نیکوکاری آموزشی توانیابان مشهد در سال(1393 – 1394) بود. نمونه ای مشتمل بر 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، جمعیت شناختی محقق ساخته، نگرش به اعتیاد نظری و سبک‌های مقابله ای اندلر- پارکر بود. مداخله آموزشی طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای هر هفته دو جلسه انجام پذیرفت. به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0=p در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها  نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش سبک مقابله هیجانی و افزایش سبک مقابله مسئله مدار گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بوده است اما نتوانسته است سبک مقابله اجتنابی را کاهش بدهد. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش ابعاد سه‌گانه باورهای شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش موثر بوده است (05/0p<).  نتایج مؤید این است که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند استفاده از سبک ها ی مقابله ای کارآمد را در معلولین جسمی افزایش دهد همچنین می تواند نگرش مثبت‌ نسبت به اعتیاد و مواد مخدر در این قشر را کاهش دهد. لذا گنجاندن این آموزش‌ها در تمام مؤسسات مرتبط با معلولین جسمی- حرکتی به‌ویژه مؤسسات آموزشی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مهارت‌های زندگی، سبک‌های مقابله با استرس، نگرش به اعتیاد، معلولین

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مهارتهای زندگی ، سبک های مقابله با استرس ، نگرش به اعتیاد ، معلولین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 878
نام نویسنده: نمازی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده است نوجوانی یکی از مهمترین دوره­های رشد و تحول به شمار می­رود که وقتی با از هم پاشیدگی خانواده همراه شود می تواند مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته باشد. از بین این مشکلات می­توان به کاهش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی اشاره کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر بر احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی در دختران نوجوان بی سرپرست است. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به این منظور تعداد 24 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست زندگی می کنند، با روش نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار به کار رفته در این پژوهش   احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی بود. افراد گروه آزمایش در 12 جلسه گروه درمانی مثبت نگر  قرار گرفتند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی مثبت نگر باعث تفاوت معناداری در احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .( p< 0/05)بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مثبت نگر در افزایش احساس انسجام روانی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان بی سرپرست اثربخش بوده است.

 

واژه های کلیدی: گروه درمانی مثبت نگر، احساس انسجام روانی، سرمایه روانشناختی، دختران نوجوان بی سرپرست.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، احساس انسجام روانی ، سرمایه روانشناختی ، دختران نوجوان بی سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 877
نام نویسنده: شخصی خازنی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات توجه(توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه)در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن و همتایان عادی انجام شد.

روش:این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است.از بین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 96-1395،سه گروه 10نفری (10 دانش آموز با اختلال یادگیری ریاضی،10دانش آموز با اختلال یادگیری خواندن و 10 دانش آموز عادی)به روش نمونه در دسترس انتخاب و از نظر هوش،سن و جنسیت با یکدیگر همتاسازی شدند.ابزارهای پزوهش عبارت بودند از:آزمون هوشی ریون،آزمون رنگ-واژه استروپ،آزمون ویسکانسینفآزمون عملکرد مداوم و آزمون خرده مقیاس حافظه عددی وکسلر که به صورت انفرادی اجرا شد.

یافته ها:نتایج آزمونtمستقل نشان داد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری خواندن در توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگه داری توجه و ظرفیت توجه نسبت به دانش آموزان عادی عملکرد ضعیفی دارند.در مقایسه بین دو گروه اختلال یادگیری (ریاضی و خواندن)نتایج پژوهش نشان داد گروه اختلال خواندن نسبت به گروه اختلال ریاضی عملکرد ضعیفتری در مولفه های توجه انتخابی و جابه جایی توجه دارند اما در نگهداری توجه و ظرفیت توجه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

:با توجه به یافته های پزوهش میتوان گفت دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی نسبت به همتایان عادی در بازداری شناختی ضعیف هستند و این ضعف در گروه اختلال خواندن بیشتر میباشد و بسیاری از مشکلات دانش آموزان با اختلال یادگیری،ناشی از نقص توجه است.

واژگان کلیدی:اختلال یادگیری ریاضی،اختلال یادگیری خواندن،توجه انتخابی،جابه جایی توجه،نگهداری توجه،ظرفیت توجه

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  اختلال یادگیری ریاضی ، اختلال یادگیری خواندن ، توجه انتخابی ، جابه جایی توجه ، نگهداری توجه ، ظرفیت توجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 876
نام نویسنده: سمانه،
نویسنده دوم: ، اسحاق زاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

هدف: اختلال وسواس کندن مو پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و جسمانی می‌شود. با این‌ حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانگری در کاهش نشانه‎ها، افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 18 نفر که تشخیص اختلال وسواس کندن مو را دریافت کرده بودند با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست، مقیاس اضطراب بک و مقیاس افسردگی بک را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری) در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند. گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) تحت درمان با داروی سیتالوپرام با دوز پایهی 40 میلیگرم در روز قرار گرفتند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نداشتند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را در میزان نشانه‎های اختلال موکنی (933/75 F=)، افسردگی (324/13 F=) و اضطراب (324/13 F=) افراد گروه رواندرمانگری، دارو درمانگری و لیست انتظار در سطح 05/0 نشان داد. کاهش نشانه‎های موکنی، افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری)، به‎طور معناداری بیشتر از گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) و گروه لیست انتظار بود.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  آموزش معکوس‎سازی عادت ، اختلال وسواس کندن مو ، اضطراب ، افسردگی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سیتالوپرام


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 875
نام نویسنده: امام زمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر کاهش عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب و نگرانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک های روان‌شناختی شهر مشهد مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس و به صورت هدفمند بود. از میان افرادی که مراجعه کردند، 24 نفر بر اساس مصاحبه بالینی ساختار‌یافته برای DSM-IV (SCID) و معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی، مقیاس عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا استفاده شد. اعضای گروه آزمایش، در طی 10 جلسه، طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده و اعضای گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. پیش از شروع درمان (مرحله پیش‌آزمون) و در انتهای درمان (مرحله پس‌آزمون) اعضای دو گروه به ‌ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از کوواریانس و آزمون t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار در نمرات نگرانی، اضطراب و عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. همچنین این درمان باعث افزایش معنادار کاربرد همه طرحواره‌های هیجانی سازگار و کاهش معنادار کاربرد طرحواره‌های هیجانی ناسازگار احساس گناه، ساده‌انگاری، خردگرایی، دوام، سرزنش و نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی هیجانی گروهی را به عنوان درمانی اثربخش برای اختلال اضطراب فراگیر، در نظر گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اختلال اضطراب فراگیر ،  نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی ، اضطراب، طرحواره های هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 874
نام نویسنده: علی اکبری، آسیه علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی  مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان بازمانده از تحصیل که در دبیرستان بزرگسالان دکترحسابی مشغول تحصیل مجدد بودند به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 14 جلسه گروه درمانی مثبت گرا دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏های سرمایه‌های روانشناختی و DASS توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس‏آزمون نمرات سرمایه‏های روانشناختی در آزمودنی‏های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آنها کاهش معناداری داشته است. : یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که گروه درمانی مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل موثر بوده است.

فهرست مندرجات

منلع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مثبت گرا ، سرمایه‏های روانشناختی ،  اضطراب، افسردگی ،  استرس، زنان بازمانده از تحصیل

    123456789101112131415161727374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.