در صورتي كه كتابهاي امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

الف):جريمه نقدي دانشجويان و كاركنان ، براي هر جلد كتاب500ريال به ازاي هر روز تاخير مي باشد.

  ب):هزينه نقدي هيات علمي براي هر جلد كتاب مبلغ 1000 ريال به ازاي هر روز ديركرد مي باشد.

ج): در مورد كتاب هاي رزرو شده توسط اعضا، به ازاي هر روز تاخير 2000ريال محاسبه و اخذ خواهد شد.


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.