الف)در صورتي كه كتاب به امانت گرفته شده مفقود و يا اوراقي از آن بريده و يا به هر صورتي كتاب غير قابل استفاده باشد، بايد عين كتاب با آخرين چاپ آن راحداكثر درطول يك ماه با احتساب جريمه و 10000ريال بابت خدمات آماده سازي كتاب تهيه و تحويل كتابخانه داده شود.در صورتي كه كتاب ناياب باشدو به هر دليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت مي باشد.

ب)ميزان دريافت خسارت در مورد منابع لاتين، كتابهاي تك نسخه اي ، كتابهاي مرجع،نشريه هاي ادواري،ديسكهاي فشرده نوري و منابع مشابه بنا به تشخيص رئيس كتابخانه و بررسي سايت ناشرين قيمتروز كتاب لحاظ مي گردد.

ج )تا اتمام اقدامات ياد شده خدمات امانت به متقاضي ارائه نمي شود.

د)جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب مورد تائيد نمي باشد.

ه) در مورد مفقود شدن كتابهاي رزرو شده عضو موظف به تهيه كتاب حداكثرتا48 ساعت با احتساب جريمه مي باشد.


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.