اهداف و شرح وظایف

اهداف و شرح وظايف كتابخانه به شرح ذيل مي باشد:

شناخت نيازهاي اطلاعاتي جامعه كتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته هاي آموزشي دانشكده در مقاطع مختلف تحصيلي و تهيه امكانات مورد نياز جهت مطالعه و پرورش ،گزينش و انتخاب منابع مناسب ازميان منابع منتشره.

انجام آموزشها و راهنمايي هاي لازم جهت جستجوي اطلاعات و بهره گيري هر چه بهتر از منابع .

ارائه خدمات اطلاع رساني مرجع و رايانه اي به كليه مراجعان اعم از اساتيد ، دانشجويان يا ساير مراجعان.

همكاري وشركت در طرح تعميم خدمات كتابخانه اي

ارائه خدمات اطاع رساني به اعضاي كتابخانه هاي ساير دانشكده ها و موسسات تخصصي كشور در زمينه

استفاده از منابع در سالن مطالعه

برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاع رساني به جهت رفع كمبود منابع

آموزش دانشجويان كتابداري و انجام خدمات مربوط به كارورزي آنها.

ورود


reload