فهرست نشريات روانشناسي

رديف

عنوان مجله

زمان انتشار/ شماره استاندارد بين المللي پيايندها(شاپا)

نام موسسه

نوع مجله و اشتراك

آدرس

1

انديشه ورفتار/

فصلنامه/ 4315-1735

انستيتو روانپزشكي تهران

علمي پژوهشي اشتراك سالانه

 

2

تازه هاي روان درماني

  فصلنامه/ 4117-1028

 

دانشي، پژوهشي و آموزشي اشتراك سالانه

 

3

پژوهشهاي روانشناختي /

 فصلنامه/9616-1019

با همكاري انجمن روانشناسي ايران

علمي پژوهشي اشتراك سالانه

 

4

چكيده تازه هاي تحقيق در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ايران

فصلنامه/7806-1022

مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

 اشتراك سالانه

 

5

چكيده پايان نامه هاي ايران دكتري و كارشناس ارشد

فصلنامه/7814-1022

/مزكز اطلاعات و مدارك علمي ايران/(

اشتراك سالانه

 

6

روانشناسي

فصلنامه/ 8436-1680

انجمن ايراني روانشناسي

علمي پژوهشي اشتراك سالانه

 

7

تازه ها و پژوهشهاي مشاوره

 فصلنامه/

انجمن مشاوره ايران

علمي پژوهشي (مبادله اي)

 

8

مجله علوم روانشناختي

فصلنامه/

 

 

علمي بنيادي- كاربردي اشتراك سالانه

 

9

مطالعات روان شناختي

 فصلنامه/3386-1735

دانشگاه الزهراء دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

علمي پژوهشي اشتراك سالانه

 

10

دوفصلنامه روانشناسي معاصر

دوفصلنامه

مجله انجمن روانشناسي ايران

علمي پژوهشي اشتراك سالانه

 

11

مجله موفقيت

دوهفته نامه/

 

 

 

 

اجتماعي معلومات عمومي اشتراك سالانه

 

12

مطالعات تربيتي و روانشناسي

 فصلنامه/2842-1608

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري انجمن ايراني تعليم تربيت

علمي پژوهشي

 

 

13

فصلنامه تازه هاي علوم شناختي

 فصلنامه/ 4174-1561

پژوهشكده علوم شناختي

علمي پژوهشي اشتراك مبادله

 

14

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي

دانشگاه تهران

 

فصلنامه/4131-1561

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران

علمي پژوهشي /اهدائي

 

 

15

فصلنامه اصول بهداشت رواني

فصلنامه/6918-1028

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

علمي پژوهشي/ اهدايي

 

16

فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز

فصلنامه/

دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي دا نشگاه تبريزبا همكاري انجمن روانشناسي ايران

علمي پژوهشي/ اهدايي

 

17

The  Journal of Humanities                                   

Quarterly /1735-5060                 

Tarbiat  Modares University  faculty of humanities                                   

اشتراک سالانه

 

18

فصلنامه روانشناسي كاربردي

فصلنامه

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

اهدائي

 

19

فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي

فصلنامه17354617

دانشگاه علامه طباطبائي

اهدائي

 

20

دانش و پژوهش در روان شناسي

فصلنامه 15633314

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان

علمي پژوهشي/ مبادله

 

21

خانواده پژوهي

فصلنامه

دانشگاه شهيد بهشتي /پژوهشكده خانواده

علمي پژوهشي/ اشتراك سالانه

ورود


reload