فهرست نشريات علوم تربيتي

رديف

عنوان

زمان انتشار/شماره استانداربين المللي پيايندها(شاپا)

نام موسسه

نوع مجله و اشتراك

1

آرامش

فصلنامه/

معاونت اجتماعي وارشاد ناجا/اداره كل مشاوره و مددكاري اجتماعي ناجا

علمي آموزشي / اهدايي

2

استعداد هاي درخشان

فصلنامه/8460-1680

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

آموزشي، تربيتي ، پژوهشي/اهدايي

3

پژوهش در حيطه كودكان استثنائي

فصلنامه/6612-1682

پژوهشكده كودكان استثنائي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

4

پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

فصلنامه/5107-1021

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

5

پژوهشهاي تربيتي

فصلنامه/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

علمي/آهدايي

6

انديشه هاي نوين تربيتي

فصلنامه/

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراء

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

7

مجله پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي

دوفصلنامه/6490-1735

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان

پژوهشي/اهدايي

8

پيام مديريت

فصلنامه/

دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه بهشتي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

9

پيوند

ماهنامه/

وزارت آموزش و پرورش سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان

آموزشي تربيتي /اشتراك سالانه

10

تحول اداري

فصلنامه/0528-1026

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

علمي ترويجي/اشتراك سالانه

11

تدبير

ماهنامه/7199-1022

سازمان مديريت صنعتي

علمي آموزشي/اشتراك سالانه

12

تعليم و تربيت

فصلنامه/4133-1017

پژوهشكده تعليم و تربيت

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

13

تعليم و تربيتي استثنايي فهرست

فصلنامه/3145-1727

سازمان آموزش و پرورش استثنائي

علمي آموزشي و فرهنگي/اشتراك سالانه

14

رشد آموزش راهنماي تحصيلي

ماهنامه/9226-1606

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

آموزشي تحليلي اطلاع رساني/اشتراك سالانه

15

رشد مديريت مدرسه

ماهنامه/4889-1735

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

آموزشي تحليلي اطلاع رساني اشتراك سالانه

16

رشد آموزش علوم اجتماعي

 ماهنامه/4897-1735

"               "          "       "

"             "

17

رشد تكنولوژي آموزشي

ماهنامه/9099-1606

"               "          "       "   

"             "

18

رشد معلم

ماهنامه/9129-1606

"               "          "       "

"             "

19

رهيافت

فصلنامه/2690-1027

مركز تحقيقات سياست علمي كشور

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

20

كمال مديريت

فصلنامه/

دانشكده مديريت وحسابداري دانشگاه شهيد بهشتي

علمي پژوهشي/اشتراك سالانه

21

مطالعات مديريت

فصلنامه/112-1735

دانشكده حسابداري ومدرييت دانشگاه علامه طباطبائي

علمي ترويجي/اشتراك سالانه

22

مطالعات برنامه درسي

فصلنامه/4986-1735

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

علمي پژوهشي/اهدائي

23

مديريت

ماهنامه/7445-1023

انجمن مديريت ايران

علمي پژوهشي اطلاع رساني/اشتراك سالانه

24

معرفت

ماهنامه/6015-1023

موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني

علوم انساني/اشتراك سالانه

 

25

معرفت فلسفي

فصلنامه/4545-1735

"                  "            "

علمي پژوهشي علوم فلسفي/اهدائي

26

نوآوريهاي اموزشي

فصلنامه/ 1235-1735

وزارت آموزش و پرورش سازمان

علمي پژوهشي /اشتراك سالانه

27

دانش و توسعه

دوفصلنامه

دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد

علمي پژوهشي / اهدائي

28

توسعه و مديريت

-

بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

-

29

اندیشه دینی

فصلنامه

دانشگاه شیراز

علمی پژوهشی/اشتراک

30

رشد مشاور مدرسه

ماهنامه. 17354838

وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه

21

رشد آموزش ابتدائي

فصلنامه/ 16069102

وزارت آموزش و پرورش . سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

آموزشي تحليلي و اطلاع رساني/ اشتراك سالانه

22

دانش و پژوهش در علوم تربيتي

فصلنامه /20081197

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان  اصفهان

علمي پژوهشي اهدائي

 

ورود


reload